Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 02/02/2017

  • Número del document ENS/0137/2017

  • Número de control 17034040

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17034040-2017

Dades del DOGC
  • Número 7303

  • Data 07/02/2017

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/137/2017, de 2 de febrer, de modificació de la Resolució ENS/24/2017, de 9 de gener, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis com a personal interí docent en centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament.


L'apartat 3 de la Resolució ENS/24/2017, estableix que el termini de presentació de sol.licituds per participar en el concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis com a personal interí docent en centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament, és des del dia 24 de gener fins a les 13 hores del 7 de febrer de 2017.

Atès que s'ha apreciat la necessitat d'ampliar el termini de presentació de sol·licituds per facilitar la participació de les persones interessades,


Resolc:


Ampliar el termini de presentació de sol.licituds per participar en el concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis com a personal interí docent en centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament, convocat per la Resolució ENS/24/2017, fins a les 13 hores del dia 14 de febrer de 2017.


Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.


Barcelona, 2 de febrer de 2017


P. d. (Resolució ENS/2980/2016, DOGC de 2.1.2017)

José Ignacio García Plata

Director general de Professorat i Personal de Centres Públics


Amunt