Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 27/01/2017

  • Número de control 17027043

  • Organisme emissor Departament de Territori i Sostenibilitat

    CVE CVE-DOGC-A-17027043-2017

Dades del DOGC
  • Número 7302

  • Data 06/02/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE de 27 de gener de 2017, sobre una resolució referent al municipi de Badalona.


Exp.: 2014/53792/M

Modificació puntual del Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Barcelonès, pel que fa a l'àrea residencial estratègica de l'Estrella, al terme municipal de Badalona

 

El conseller de Territori i Sostenibilitat ha resolt, en data 7 de desembre de 2016, l'assumpte que s'indica a continuació:

Aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Barcelonès, pel que fa a l'àrea residencial estratègica de l'Estrella, de Badalona.

 

Contra aquesta resolució, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació o la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen l'article 112.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques de formular el requeriment previ que preveu l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s'entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà de l'endemà d'aquell en què es rebi la comunicació de l'acord exprés o del dia en què s'entengui rebutjat presumptament.

 

Consulta i informació de l'expedient

L'expedient restarà per a la consulta i la informació que preveu l'article 107 del Text refós de la Llei d'urbanisme modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, a l'arxiu de planejament de la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat, avinguda Josep Tarradellas, 2-6, planta baixa, 08029 Barcelona, de 9.30 h a 13.30 h, de dilluns a divendres feiners.

S'inclou a continuació l'enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya que permet la consulta telemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l'instrument de planejament urbanístic aprovat amb plena garantia d'autenticitat i integritat, en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta de la Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l'article 103.3 del Text refós de la Llei d'urbanisme modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer.

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureFitxa&codiPublic=2014/53792/M&set-locale=ca

 

Barcelona, 27 de gener de 2017

 

Francesc Xavier Berga i Vayreda

Secretari de la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya

 

 

Annex

Normes urbanístiques de la Modificació puntual del Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Barcelonès, pel que fa a l'àrea residencial estratègica de l'Estrella, del municipi de Badalona

 

(Vegeu la imatge al final del document)

 

 

Amunt