Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 19/01/2017

  • Número de control 17019022

  • Organisme emissor Departament de Territori i Sostenibilitat

    CVE CVE-DOGC-A-17019022-2017

Dades del DOGC
  • Número 7294

  • Data 25/01/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Organismes Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE de 19 de gener de 2017, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida referent al municipi de Cubells.


La Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida, en la sessió de 17 de gener de 2017, va adoptar, entre d'altres, l'acord la part dispositiva del qual es reprodueix a continuació:

 

Exp.: 2014 / 055732 / L

Correcció d'errada material del Pla d'ordenació urbanística municipal, al terme municipal de Cubells

 

Vista la proposta dels Serveis Tècnics, i d'acord amb els fonaments que s'hi exposen, aquesta Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida acorda:

- 1 Denegar la correcció de l'errada material en el Pla d'ordenació urbanística municipal del municipi de Cubells, promoguda i tramesa per l'Ajuntament.

- 2 Indicar a l'Ajuntament que l'alteració de les determinacions vigents que es plantegen poden ser objecte d'una modificació del Pla que s'haurà de tramitar d'acord amb el que preveu el Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

- 3 Comunicar-ho a l'Ajuntament.

 

Contra aquest acord, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva notificació, o publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l'article 112.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques, de formular el requeriment previ que preveu l'article 44 de la 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s'entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l'endemà del dia en què es rebi la comunicació de l'acord exprés o del dia en què s'entengui rebutjat presumptament.

 

Consulta i informació de l'expedient

L'expedient estarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 107 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, als locals de la Comissió Territorial d'urbanisme de Lleida, carrer del Clot de les Monges, 6-8, de 9:30 h a 13:30 h, de dilluns a divendres feiners.

 

Lleida, 19 de gener de 2017

 

Jordina Freixanet Pardo

Secretària suplent de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida

 

Amunt