Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 13/01/2017

  • Número del document ENS/0059/2017

  • Número de control 17023032

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17023032-2017

Dades del DOGC
  • Número 7294

  • Data 25/01/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/59/2017, de 13 de gener, per la qual s'implanten, es traslladen i se suprimeixen ensenyaments en diversos centres educatius públics.La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació i la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació ordenen, entre d'altres, els ensenyaments de batxillerat, formació professional inicial, ensenyaments artístics, d'idiomes, ensenyaments esportius i de persones adultes.

Diverses normes de rang reglamentari concreten aquests ensenyaments, els seus currículums i la seva avaluació.

Vistes les necessitats de places escolars del Servei d'Educació de Catalunya i d'acord amb les disponibilitats pressupostàries, es considera necessari reestructurar l'oferta educativa pública per tal d'adequar-la a les necessitats i al millor aprofitament dels recursos.

Atès que en la instrucció efectuada s'acredita que els centres implicats reuneixen els requisits establerts per impartir aquests ensenyaments.

Atès que d'acord amb l'article 44.4 de la Llei 12/2009 d'educació, correspon al Departament d'Ensenyament determinar periòdicament l'oferta de llocs escolars.

D'acord amb les propostes efectuades pels òrgans competents,


Resolc:


—1 Implantar, amb efectes de l'inici del curs escolar 2015-2016, els ensenyaments que es detallen a l'annex 1.


—2 Implantar, amb efectes de l'inici del curs escolar 2016-2017, els ensenyaments que es detallen a l'annex 2.


—3 Traslladar, amb efectes de l'inici del curs escolar 2016-2017, els ensenyaments que es detallen a l'annex 3.


—4 Suprimir, amb efectes de la fi del curs escolar 2015-2016, els ensenyaments que es detallen a l'annex 4.


—5 Inscriure aquesta Resolució en el Registre de centres.


Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.Barcelona, 13 de gener de 2017P. d. (Resolució ENS/1839/2011, DOGC de 28.7.2011)

Lluis Baulenas i Cases

Director general de Centres PúblicsCodificacions: APA: Adaptació de l'Educació Secundària Obligatòria per a persones adultes; BATX: batxillerat; CFAS: cicles formatius d'arts aplicades i disseny de grau superior; CFPB: cicles formatius de formació professional bàsica CFPM: cicles formatius de formació professional de grau mig; CFPS: cicles formatius de formació professional de grau superior; IDIL: Idiomes; TEGM: tècnic esportiu o tècnica esportiva; TEGS: tècnic esportiu o tècnica esportiva superior; DANL: ensenyaments de dansa.Annex 1

Ensenyaments que s'implanten amb efectes de l'inici del curs 2015-2016


Serveis Territorials a Barcelona Comarques


Municipi: Sant Martí Sarroca

Denominació: Institut de l'Alt Foix

Codi: 08065329

Ensenyaments que s'implanten:

BATX: Batxillerat d'humanitats i ciències.

BATX: Batxillerat d'arts.Annex 2

Ensenyaments que s'implanten amb efectes de l'inici del curs 2016-2017


Consorci d'Educació de Barcelona


Municipi: Barcelona


Denominació: Institut Jaume Balmes

Codi: 08013111

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma.


Denominació: Institut Escola del Treball

Codi: 08013275

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Organització i control d'obres de construcció.

 

Denominació: EASD Llotja

Codi: 08013329

Ensenyaments que s'implanten:

CFPM: Forja artística; Reproduccions artístiques en fusta; Tècniques escultòriques; Escultura aplicada a l'espectacle.

 

Denominació: Institut - Escola Artística Oriol Martorell

Codi: 08053571

Ensenyaments que s'implanten:

DANL: Dansa contemporània; Dansa clàssica.

 

Denominació: EFTA Escola Catalana de Montjuic

Codi: 08066681

Ensenyaments que s'implanten:

TEGM: Tècnic esportiu en Piragüisme en Aigües Braves; Tècnic esportiu en Piragüisme en Aigües Tranquil·les; Tècnic esportiu en Piragüisme Recreatiu Guia en Aigües Braves.

TEGS: Tècnic esportiu superior en Piragüisme en Aigües Braves; Tècnic esportiu superior en Piragüisme en Aigües Tranquil·les.

 

Serveis Territorials al Baix Llobregat

 

Comarca: Baix Llobregat

 

Municipi: Cornellà de Llobregat

Denominació: Institut Miquel Martí i Pol

Codi: 08035143

Ensenyaments que s'implanten:

CFPM: Fusteria i moble.

 

Municipi: Viladecans

Denominació: Institut Torre Roja

Codi: 08031228

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Màrqueting i publicitat.

 

Municipi: Sant Boi de Llobregat

Denominació: Institut Marianao

Codi: 08043681

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Desenvolupament d'aplicacions web.

 

Municipi: Esplugues de Llobregat

Denominació: EFTE Escola Catalana de l'Esport

Codi: 08065640

Ensenyaments que s'implanten:

TEGM: Tècnic esportiu en Piragüisme en Aigües Braves; Tècnic esportiu en Piragüisme en Aigües Tranquil·les; Tècnic esportiu en Piragüisme Recreatiu Guia en Aigües Braves.

TEGS: Tècnic esportiu superior en Piragüisme en Aigües Braves; Tècnic esportiu superior en Piragüisme en Aigües Tranquil·les.

 

Municipi: Santa Coloma de Cervelló

Denominació: Institut Montpedrós

Codi: 08063229

Ensenyaments que s'implanten:

BATX: Batxillerat d'humanitats i ciències.

BATX: Batxillerat de ciències i tecnologia.

 

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

 

Comarca: Barcelonès

 

Municipi: Badalona

Denominació: Institut Pompeu Fabra

Codi: 08045471

Ensenyaments que s'implanten:

CFPM: Planta química.

 

Municipi: Sant Adrià de Besòs

Denominació: Institut Escola Sant Adrià de Besòs

Codi: 08075384

Ensenyaments que s'implanten:

CFPM: Electromecànica de vehicles automòbils.

 

Comarca: Alt Penedès

Municipi: Vilafranca del Penedès

Denominació: Institut Eugeni d'Ors

Codi: 08031459

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma.

 

Serveis Territorials a la Catalunya Central

 

Comarca: Anoia

 

Municipi: Igualada

Denominació: Institut Milà i Fontanals

Codi: 08019654

Ensenyaments que s'implanten:

CFPM: Operacions de laboratori; Fabricació i ennobliment de productes tèxtils.

 

Comarca: Osona

 

Municipi: Vic

Denominació: Institut de Vic

Codi: 08031022

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Màrqueting i publicitat.

 

Municipi: Vic

Denominació: EASD de Vic

Codi: 08035003

Ensenyaments que s'implanten:

CFPM: Forja artística.

CFPS: Fosa artística; Tècniques escultòriques.

 

Comarca: Bages

 

Municipi: Manresa

Denominació: Institut Guillem Catà

Codi: 08046761

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Integració social.

 

Municipi: Sant Vicenç de Castellet

Denominació: Institut Castellet

Codi 08046840

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma.

 

Serveis Territorials a Girona

 

Comarca: Alt Empordà

Municipi: Roses

Denominació: Institut Illa de Rodes

Codi: 17006851

Ensenyaments que s'implanten:

TEGM: Tècnic esportiu en vela en aparell fix.

 

Comarca: Baix Empordà

 

Municipi: Palamós

Denominació: Institut de Palamós

Codi: 17005352

Ensenyaments que s'implanten:

CFPM: Farmàcia i Parafarmàcia.

CFPS: Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma.

 

Municipi: Torroella de Montgrí

Denominació: Institut Montgrí

Codi: 17005923

Ensenyaments que s'implanten:

CFPM: Activitats comercials.

 

Municipi: La Bisbal

Denominació: Institut La Bisbal

Codi: 17007300

Ensenyaments que s'implanten:

CFAM: Terrisseria.

CFPS: Integració Social.

 

Municipi: Palafrugell

Denominació: Institut Baix Empordà

Codi: 17002557

Ensenyaments que s'implanten:

CFPM: Serveis en restauració.

 

Comarca: Garrotxa

 

Municipi: Olot

Denominació: Institut Montsacopa

Codi: 17002387

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Integració Social.

 

Municipi: Olot

Denominació: Institut La Garrotxa

Codi: 17002399

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Mecatrònica Industrial.

 

Municipi: Olot

Denominació: Escola d'Art Superior de Disseny

Codi: 17005340

Ensenyaments que s'implanten:

CFAS: Escultura Aplicada a l'Espectacle; Motlles i reproduccions escultòriques.

 

Comarca: Gironès

 

Municipi: Girona

Denominació: Institut Montilivi

Codi: 17001735

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Química Industrial.

 

Municipi: Girona

Denominació: Institut Narcís Xifra i Masmitjà

Codi: 17004499

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Mecatrònica Industrial.

 

Comarca: Pla de l'Estany

 

Municipi: Banyoles

Denominació: Institut Pla de l'Estany

Codi: 17006666

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma.

 

Municipi: Banyoles

Denominació: Institut Pere Alsius

Codi: 17000305

Ensenyaments que s'implanten:

TEGS: Tècnic Superior en Salvament i Socorrisme.

 

Comarca: Ripollès

Municipi: Ripoll

Denominació: EOI Ripoll

Codi: 17008833

Ensenyaments que s'implanten:

IDIL: Llengua anglesa nivell C1 del Marc comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa.

 

Comarca: Selva

 

Municipi: Blanes

Denominació: Institut S'Agulla

Codi: 17005731

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Animació sociocultural i turística.

 

Municipi: Lloret de Mar

Denominació: Institut Rocagrossa

Codi: 17006770

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Animació d'activitats físiques i esportives.

 

Serveis Territorials a Lleida

 

Comarca: Pla d'Urgell

 

Municipi: Mollerussa

Denominació: Institut Mollerussa

Codi: 25003202

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Ramaderia i assistència en sanitat animal.

 

Comarca: Pallars Jussà

 

Municipi: Tremp

Denominació: Institut de Tremp

Codi: 25006288

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Sistemes electrotècnics i automatitzats.

 

Comarca: Alt Urgell

 

Municipi: Oliana

Denominació: Institut Aubenç

Codi: 25006471

Ensenyaments que s'implanten:

CFPM: Activitats comercials.

 

Comarca: Segrià

 

Municipi: Lleida

Denominació: Institut Torrevicens

Codi: 25006732

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Radioteràpia i dosimetria.

 

Municipi: Lleida

Denominació: EFTE Catalana de la Caparella

Codi: 25009162

Ensenyaments que s'implanten:

TEGM: Tècnic esportiu en Piragüisme en Aigües Braves; Tècnic esportiu en Piragüisme en Aigües Tranquil·les; Tècnic esportiu en Piragüisme Recreatiu Guia en Aigües Braves.

TEGS: Tècnic esportiu superior en Piragüisme en Aigües Braves; Tècnic esportiu superior en Piragüisme en Aigües Tranquil·les.

 

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

 

Comarca: Vallès Oriental

 

Municipi: Sant Celoni

Denominació: Institut Baix Montseny

Codi: 08034606

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Química industrial.

 

Municipi: La Llagosta

Denominació: Institut Marina

Codi: 08043656

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Electromedicina clínica.

 

Serveis Territorials a Tarragona

 

Comarca: Baix Camp

 

Municipi: Cambrils

Denominació: Institut Ramon Berenguer IV

Codi: 43000779

Ensenyaments que s'implanten:

CFPM: Manteniment electromecànic.

 

Municipi: Reus

Denominació: Institut Gaudí

Codi: 43002570

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Promoció d'igualtat de gènere.

 

Comarca: Baix Penedès

 

Municipi: El Vendrell

Denominació: Institut Andreu Nin

Codi: 43004803

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Automatització i robòtica industrial.

 

Comarca: Tarragonès

 

Municipi: Tarragona

Denominació: Institut Campclar

Codi: 43006125

Ensenyaments que s'implanten:

CFPM: Activitats comercials.

 

Comarca: Baix Penedès

 

Municipi: Calafell

Denominació: Institut La Talaia

Codi: 43010372

Ensenyaments que s'implanten:

BATX: Batxillerat d'humanitats i ciències socials.

BATX: Batxillerat de ciències i tecnologia.

BATX: Batxillerat d'arts.

 

Comarca: Baix Ebre

 

Municipi: Tortosa

Denominació: Institut Joaquín Bau

Codi: 43004438

Ensenyaments que s'implanten:

CFPM: Forneria, pastisseria i confiteria.

 

Municipi: Tortosa

Denominació: Institut de l'Ebre

Codi: 43004441

Ensenyaments que s'implanten:

CFPM: Instal·lacions de telecomunicacions.

 

Serveis Territorials al Vallès Occidental

 

Comarca: Vallès Occidental


Municipi: Ripollet

Denominació: Institut Lluís Companys

Codi: 08037206

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Integració social.


Municipi: Castellar del Vallès

Denominació: Institut de Castellar

Codi: 08046682

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Paisatgisme i medi rural.


Municipi: Terrassa

Denominació: Institut Cavall Bernat

Codi: 08053251

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Direcció en serveis de restauració.


Municipi: Terrassa

Denominació: Institut Santa Eulàlia

Codi: 08043516

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Mecatrònica industrial.Annex 3

Ensenyaments que es traslladen


Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental


Comarca: Vallès Oriental


Municipi: Mollet del Vallès

Denominació: Institut Vicenç Plantada

Codi: 08021600

Ensenyaments que es traslladen

CFPM: Activitats comercials.

Se suprimeixen al centre que s'indica els ensenyaments que s'esmenten i es traslladen a l'Institut Torre de Malla, codi 08044612, de Parets del Vallès.

El curs 2016-2017 es trasllada el primer curs del cicle formatiu i el curs 2017-2018, el segon curs.Annex 4

Ensenyaments que se suprimeixen


Serveis Territorials a Lleida


Comarca: Plà d'Urgell


Municipi: Mollerussa

Denominació: Institut Mollerussa

Codi: 25003202

Ensenyaments que se suprimeixen:

CFPS: Gestió i organització d'empreses agropequàries.


Comarca: Alt Urgell

Municipi: Oliana

Denominació: Institut Aubenç

Codi: 25006471

Ensenyaments que se suprimeixen:

CFPM: Gestió Administrativa.


Amunt