Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 03/01/2017

  • Número del document CLT/0044/2017

  • Número de control 17020031

  • Organisme emissor Institut Català de les Empreses Culturals

    CVE CVE-DOGC-A-17020031-2017

Dades del DOGC
  • Número 7293

  • Data 24/01/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ CLT/44/2017, de 3 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la promoció de la música.


Atès l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals adoptat en sessió de 21 de desembre de 2016, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la promoció de la música,

 

Resolc:

 

—1 Que es publiqui íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals de 21 de desembre de 2016, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la promoció de la música.

 

—2 Contra aquest Acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d'un mes a comptar de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 3 de gener de 2017

 

Pau Villòria i Sistach

President del Consell d'Administració

 

 

Acord

de 21 de desembre de 2016, del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la promoció de la música.

 

Vista la Resolució CLT/2818/2015, de 26 de novembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aproven les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió dels ajuts en règim de concurrència. Aquestes bases han estat modificades per l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals de 20 de juliol de 2016, publicat per Resolució CLT/1816/2016, de 21 de juliol;

Vistos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

D'acord amb l'article 7.2.i) dels Estatuts de l'Institut Català de les Empreses Culturals, aprovats pel Decret 100/2001, de 3 d'abril, el Consell d'Administració acorda:

 

1. Aprovar les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la promoció de la música, que s'adjunten en annex.

 

2. Derogar les bases publicades mitjançant la Resolució CLT/2803/2015, de 26 de novembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la promoció de la música.

 

 

Annex

 

—1 Objecte

1. L'objecte d'aquestes bases és donar suport a activitats de promoció de la música, de caràcter professional, en els àmbits de la formació, la producció i els projectes globals.

2. Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:

a) Suport a la formació

Suport a l'organització d'activitats de formació adreçades a professionals del sector i de perfeccionament en format de seminaris, jornades, tallers i cursos.

En queden excloses les activitats organitzades per centres docents, i les destinades al públic escolar i a la dinamització del públic general.

Les activitats de formació han de ser de pagament.

b) Suport a la producció

Suport a la producció d'un espectacle musical de nova creació, d'alt interès cultural. Ha de ser la presentació d'una producció singular de gran format o que integri una posada en escena. L'espectacle s'ha d'estrenar en el període subvencionable.

Queden excloses les representacions posteriors de l'espectacle, així com les gires, les produccions destinades a l'edició d'enregistraments fonogràfics o videogràfics, els musicals, i les produccions protagonitzades íntegrament per músics no professionals.

c) Suport a projectes globals

Suport a projectes de promoció de la música que incloguin activitats relacionades amb els àmbits següents: recerca, formació, publicacions, producció i exhibició.

Per optar a aquesta modalitat els sol·licitants han de presentar un programa d'activitats que es desenvolupi de forma regular i estable dins del període subvencionable, i que contingui, com a mínim, dos dels àmbits descrits en el paràgraf anterior.

3. Els sol·licitants només poden presentar una sol·licitud per a una única modalitat.

4. Les subvencions previstes en aquestes bases s'adeqüen al Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

 

—2 Destinataris

1. Poden optar a aquestes subvencions les empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, incloses les societats civils i les entitats privades sense ànim de lucre, que duguin a terme les activitats descrites a la base 1.

2. No poden optar a aquestes subvencions les entitats públiques.

 

—3 Requisits, condicions i incompatibilitats

Per poder optar a les subvencions s'han de complir, a banda dels que preveu la base general 3, els requisits i condicions següents:

a) Els sol·licitants han d'acreditar un mínim d'un any de trajectòria en l'àmbit de la música per poder optar a les modalitats a) (suport a la formació) o b) (suport a la producció) de la base 1.2.

b) Els sol·licitants han d'acreditar un mínim de dos anys de trajectòria en l'àmbit de la música per poder optar a la modalitat c) (suport a projectes globals) de la base 1.2.

c) L'activitat s'ha de dur a terme en l'àmbit territorial de Catalunya.

d) Les activitats s'han de dur a terme entre l'1 de novembre de l'any anterior de la concessió de la subvenció i el 31 d'octubre de l'any de concessió de la subvenció.

 

—4 Despeses subvencionables

Són subvencionables les despeses següents:

a) Despeses dels professionals contractats, segons l'objecte del projecte (entre d'altres: professorat, conferenciants, ponents, músics, solistes, directors artístics, compositors, llibretistes, dissenyadors).

b) Despeses de l'equip directiu i de gestió, imputables a l'activitat objecte de la sol·licitud.

No són subvencionables les dietes del personal al marge d'aquelles que es trobin incloses en les nòmines o minutes / factures d'honoraris o caixets.

c) Despeses de producció: serveis tècnics professionals de so i il·luminació; lloguer d'espais on portar a terme l'activitat; lloguer d'espai d'assaig; lloguer de vestuari, quan es tracti de música escenificada; lloguer de partitures, instruments i altres elements imprescindibles per fer l'activitat. També són subvencionables les tarifes generals a favor de les entitats de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual.

d) Despeses de difusió: presència a internet i xarxes socials; contractació d'anuncis publicitaris; elements de promoció de l'activitat (programes, cartells, publicacions i altres eines de difusió).

 

—5 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar, a més de la documentació que preveu la base general 7, la documentació següent:

a) Memòria explicativa de les activitats que en l'àmbit de la música s'hagin dut a terme durant l'any anterior al de concessió de la subvenció per a les modalitats a) (suport a la formació) o b) (suport a la producció) de la base 1.2 i durant els dos anys anteriors al de concessió de la subvenció per a la modalitat c) (suport a projectes globals) de la base 1.2.

b) En el cas de la modalitat b) (suport a la producció) i de la modalitat c) (suport a projectes globals) —si aquest projecte inclou una producció— de la base 1.2, compromís formal de presentació pública de la producció proposada.

 

—6 Criteris de valoració

1. La valoració dels projectes s'ha de fer d'acord amb els criteris següents:

a) L'interès cultural i artístic del projecte (fins a 9 punts) a raó de:

Rellevància i grau d'interès del projecte: fins a 4 punts.

Singularitat, innovació o idoneïtat per al sector de la música: fins a 3 punts.

Trajectòria professional dels formadors o intèrprets: fins a 1 punt.

En el cas de la modalitat a) i c) de la base 1.2, trajectòria i evolució del projecte: fins a 1 punt.

En el cas de la modalitat b) de la base 1.2, si el compositor o llibretista ha rebut una beca per a la recerca i la creació en l'àmbit de la música de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, durant els tres anys anteriors a l'any de la convocatòria: fins a 1 punt.

b) Impacte del programa d'activitats (fins a 4 punts) a raó de:

Contribució a l'equilibri territorial: fins a 2 punts.

Existència i coherència d'un pla de comunicació: fins a 1 punt.

Trajectòria del sol·licitant: fins a 1 punt.

c) Viabilitat del projecte (fins a 3 punts) a raó de:

Finançament al marge de l'ajut demanat a l'ICEC: fins a 1 punt.

Generació de recursos d'explotació: fins a 1 punt.

Trajectòria professional de l'equip de gestió: fins a 1 punt.

2. Per tal de ser objecte de subvenció, els projectes han d'assolir un mínim de 10 punts en la suma dels criteris.

 

—7 Comissió de valoració

La comissió de valoració té la composició següent:

a) La persona titular de la direcció de l'Àrea de Música de l'Institut Català de les Empreses Culturals, que presideix i coordina les reunions.

b) Tres persones expertes de reconegut prestigi de l'àmbit de la música.

c) Una persona tècnica de l'Àrea de Música de l'Institut Català de les Empreses Culturals, sense dret a vot, que farà les funcions de secretari o secretària.

 

—8 Justificació

1. Les persones beneficiàries han de presentar la documentació justificativa a l'Àrea de Música de l'Institut Català de les Empreses Culturals fins al 30 de novembre de l'any de concessió de la subvenció.

2. Les persones beneficiàries han de presentar una de les modalitats de compte justificatiu d'acord amb el que estableixen els apartats 2 i 3 de la base general 16.

3. Independentment de la modalitat de justificació escollida, aquesta ha d'anar acompanyada dels programes de mà o cartells, i de qualsevol altre material promocional, publicitari o informatiu emprat en la campanya de difusió.

 

Amunt