Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 16/01/2017

  • Número del document SLT/0030/2017

  • Número de control 17019025

  • Organisme emissor Servei Català de la Salut

    CVE CVE-DOGC-A-17019025-2017

Dades del DOGC
  • Número 7292

  • Data 23/01/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Organismes
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ SLT/30/2017, de 16 de gener, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, de 28 de novembre de 2016, pel qual es modifica l'estructura dels òrgans centrals del Servei Català de la Salut i s'aprova un text refós de l'estructura dels òrgans centrals i dels òrgans territorials del Servei Català de la Salut.


L'article 14.1.m bis) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, afegit per l'article 160.1 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, estableix que correspon al Consell de Direcció del Servei Català de la Salut aprovar l'estructura en unitats del Servei Català de la Salut.

D'acord amb això, el Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, en la sessió de 28 de novembre de 2016, ha aprovat la modificació de l'estructura dels òrgans centrals del Servei Català de la Salut, així com un text refós de l'estructura dels òrgans centrals i dels òrgans territorials del Servei Català de la Salut, i ha encomanat al director del Servei Català de la Salut que doni publicitat d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

En ús de les competències que m'han estat atorgades,

 

Resolc:

 

Donar publicitat a l'Acord del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, de 28 de novembre de 2016, pel qual es modifica l'estructura dels òrgans centrals del Servei Català de la Salut i s'aprova un text refós de l'estructura dels òrgans centrals i dels òrgans territorials del Servei Català de la Salut, el qual figura com a annex d'aquesta Resolució.

 

Barcelona, 16 de gener de 2017

 

David Elvira i Martínez

Director del Servei Català de la Salut

 

 

Annex

Acord pel qual es modifica l'estructura dels òrgans centrals del Servei Català de la Salut i s'aprova un text refós de l'estructura dels òrgans centrals i dels òrgans territorials del Servei Català de la Salut.

 

La Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya (LOSC), configura el Servei Català de la Salut com a ens públic de caràcter institucional.

L'estructura i organització central del Servei Català de la Salut, inicialment, es va establir pel Decret 26/1991, de 18 de febrer (DOGC núm. 1411, de 25.2.1991). Posteriorment, ja sigui l'evolució del sistema sanitari català amb l'extensió i l'apropament de les xarxes de serveis a la ciutadania, la universalització de l'assistència i la consolidació dels models de compra de serveis sanitaris, o la necessitat de potenciar el Departament de Salut en l'àmbit de la planificació sanitària i enfortir el seu paper d'autoritat sanitària, van donar lloc a successives modificacions d'aquesta estructura.

L'article 160.1 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, va incorporar una nova lletra m bis a l'article 14.1 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, que estableix que correspon al Consell de Direcció del Servei Català de la Salut aprovar l'estructura en unitats del Servei Català de la Salut. D'acord amb això, l'actual estructura del Servei Català de la Salut fou aprovada per l'Acord del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut de 22 de febrer de 2016, pel qual es modifica l'estructura dels òrgans centrals del Servei Català de la Salut i s'aprova un text refós de l'estructura dels òrgans centrals i dels òrgans territorials del Servei Català de la Salut, del qual s'ha donat publicitat mitjançant la Resolució SLT/1393/2016, de 26 de maig (DOGC núm. 7135, de 6.6.2016).

Posteriorment, el Consell de Direcció, en la sessió del 26 de setembre de 2016, va adoptar l'acord de canviar el nom de la Divisió d'Avaluació de Serveis Assistencials per Divisió de Planificació Operativa i Projectes, acord que encara està pendent de publicació.

Actualment, s'ha considerat necessari:

a) Reforçar el paper del Servei Català de la Salut davant de les empreses públiques i els consorcis sanitaris adscrits al Departament de Salut o al Servei Català de la Salut i, d'acord amb això, revisar la denominació, l'estructura i les funcions de l'Àrea de Patrimoni, Inversions i Recursos Humans i de la Gerència de Patrimoni, Infraestructures i Recursos Humans, així com revisar les funcions de la Gerència d'Entitats Participades.

b) Modificar l'adscripció de l'Oficina Tècnica Corporativa, que passa a dependre de la Subdirecció.

c) Modificar la denominació i dependència de la Divisió de Recursos Humans i Serveis Generals, que passa a denominar-se Divisió de Gestió de les Persones i a dependre directament de la Direcció del Servei Català de la Salut.

d) Modificar la denominació de la Gerència de Farmàcia i del Medicament, que passa a denominar-se Gerència de Prestacions Farmacèutiques i Accés al Medicament, i modificar la denominació i dependència de la Divisió d'Atenció Farmacèutica i Ús Racional del Medicament, que passa a denominar-se Divisió d'Avaluació i Ús Racional del Medicament i a dependre de la Gerència d'Harmonització Farmacoterapèutica.

e) Modificar les funcions de la Gerència de Prestacions Farmacèutiques i Accés al Medicament; de la Gerència d'Harmonització Farmacoterapèutica; de la Divisió d'Avaluació i Ús Racional del Medicament, i de la Divisió de Prestacions Farmacèutiques.

L'existència de la modificació prèvia esmentada i de les que ara es proposen, fa recomanable aprovar un nou text refós.

Per tot això, de conformitat amb el que estableix l'apartat 1.m bis) de l'article 14 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, a proposta del director del Servei Català de la Salut, el Consell de Direcció del Servei Català de la Salut

 

Acorda:

 

Article 1. Canvi de denominació de l'Àrea de Patrimoni, Inversions i Recursos Humans

Es modifica la denominació de l'Àrea de Patrimoni, Inversions i Recursos Humans, que passa a denominar-se Àrea d'Entitats Públiques, Patrimoni i Inversions.

 

Article 2. Modificació de les funcions de l'Àrea d'Entitats Públiques, Patrimoni i Inversions.

Es modifiquen les funcions de l'Àrea d'Entitats Públiques, Patrimoni i Inversions, abans denominada Àrea de Patrimoni, Inversions i Recursos Humans, que resten establertes de la manera següent:

a) Coordinar les relacions del Departament de Salut i del Servei Català de la Salut amb les empreses públiques que tinguin adscrites i amb les entitats proveïdores de serveis sanitaris en les quals la seva participació sigui majoritària.

b) Definir línies d'actuació, d'acord amb les polítiques del Departament de Salut, per al conjunt d'entitats participades.

c) Desenvolupar la política de patrimoni i inversions en infraestructures sanitàries.

d) Dirigir les actuacions encaminades a la gestió del patrimoni del Servei Català de la Salut.

e) Elaborar les estratègies i definir les polítiques de finançament del Pla d'inversions en infraestructures sanitàries i la programació econòmica de despeses de capital que en deriva.

f) Elaborar la proposta del Pla d'inversions en infraestructures sanitàries, d'acord amb la planificació estratègica del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública.

g) Dirigir el suport que requereixin, en matèria de gestió de procediments de contractació, el conjunt d'unitats que formen l'estructura del Servei Català de la Salut, tant en l'àmbit central com en el territorial.

h) Dirigir la gestió del patrimoni del Servei Català de la Salut adscrit o cedit en ús a empreses públiques adscrites al Servei Català de la Salut o a entitats proveïdores de serveis sanitaris en les quals sigui majoritària la participació de la Generalitat o del Servei Català de la Salut.

 

Article 3. Canvi de denominació de la Gerència de Patrimoni, Infraestructures i Recursos Humans

Es modifica la denominació de la Gerència de Patrimoni, Infraestructures i Recursos Humans, que passa a denominar-se Gerència de Patrimoni i Infraestructures.

 

Article 4. Modificació de les funcions i estructura de la Gerència de Patrimoni i Infraestructures

4.1. De les funcions de la Gerència de Patrimoni i Infraestructures, abans denominada Gerència de Patrimoni, Infraestructures i Recursos Humans, se suprimeix la funció relativa a donar suport en matèria de relacions laborals i serveis generals al conjunt d'unitats que formen l'estructura central i territorial del Servei Català de la Salut.

4.2. Es modifica l'estructura de la Gerència de Patrimoni i Infraestructures, de la qual deixa de dependre la Divisió de Recursos Humans i Serveis Generals.

 

Article 5. Modificació de les funcions de la Gerència d'Entitats Participades

Es modifiquen les funcions de la Gerència d'Entitats Participades, que resten establertes de la manera següent:

a) Promoure i coordinar l'estratègia de govern corporatiu, definida pel Departament de Salut i el Servei Català de la Salut, així com la implementació d'instruments d'avaluació dels òrgans de govern de les entitats participades.

b) Donar suport i coordinar l'actuació, en l'exercici del seu càrrec, dels representants designats per la Generalitat o el Servei Català de la Salut en els òrgans de govern de les entitats participades.

c) Coordinar la interlocució de les entitats participades amb el Departament de Salut, el Servei Català de la Salut, la Intervenció Adjunta per a la Seguretat Social i els departaments transversals de la Generalitat de Catalunya.

d) Proposar l'elaboració de directrius generals i criteris marc d'actuació, amb l'objectiu de reforçar i millorar la implantació d'instruments de gestió corporativa en les entitats participades.

e) Implementar els mecanismes de seguiment del resultat de les actuacions de control i fiscalització dels òrgans competents de la Generalitat de Catalunya i proposar actuacions de millora en els àmbits de gestió destacats.

 

Article 6. Canvi de denominació i de dependència de la Divisió de Recursos Humans i Serveis Generals

6.1. Es modifica la denominació de la Divisió de Recursos Humans i Serveis Generals, que passa a denominar-se Divisió de Gestió de les Persones.

6.2. La Divisió de Gestió de les Persones, que fins ara depenia de la Gerència de Patrimoni i Infraestructures, abans denominada Gerència de Patrimoni, Infraestructures i Recursos Humans, passa a dependre de la Direcció del Servei Català de la Salut.

 

Article 7. Canvi de denominació de la Gerència de Farmàcia i del Medicament i de la Divisió d'Atenció Farmacèutica i Ús Racional del Medicament

7.1. Es modifica la denominació de la Gerència de Farmàcia i del Medicament, que passa a denominar-se Gerència de Prestacions Farmacèutiques i Accés al Medicament.

7.2. Es modifica la denominació de la Divisió d'Atenció Farmacèutica i Ús Racional del Medicament, que passa a denominar-se Divisió d'Avaluació i Ús Racional del Medicament.

 

Article 8. Modificació de l'estructura de la Gerència de Prestacions Farmacèutiques i Accés al Medicament

Es modifica l'estructura de la Gerència de Prestacions Farmacèutiques i Accés al Medicament, de la qual deixa de dependre la Divisió d'Avaluació i Ús Racional del Medicament, que passa a dependre de la Gerència d'Harmonització del Medicament.

 

Article 9. Canvi de dependència de la Divisió d'Avaluació i Ús Racional del Medicament

La Divisió d'Avaluació i Ús Racional del Medicament, que fins ara depenia de la Gerència de Prestacions Farmacèutiques i Accés al Medicament, abans denominada Gerència de Farmàcia i del Medicament, passa a dependre de la Gerència d'Harmonització del Medicament.

 

Article 10. Modificació de les funcions de la Gerència de Prestacions Farmacèutiques i Accés al Medicament

Es modifica la funció de la Gerència de Prestacions Farmacèutiques i Accés al Medicament inclosa en la lletra d), que resta de la manera següent:

d) Definir les estratègies d'avaluació econòmica, accés i finançament dels medicaments a càrrec del Servei Català de la Salut.

 

Article 11. Modificació de les funcions de la Gerència d'Harmonització Farmacoterapèutica

Es modifiquen les funcions de la Gerència d'Harmonització Farmacoterapèutica, que resten establertes de la manera següent:

a) Dissenyar, executar i implementar les estratègies d'harmonització del medicament.

b) Establir els criteris d'ús dels medicaments en tot el sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT), emetre informes i fer públics els criteris.

c) Avaluar i fer el seguiment dels resultats en salut de l'ús dels medicaments en l'àmbit del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).

 

Article 12. Modificació de les funcions de la Divisió d'Avaluació i Ús Racional del Medicament

Es modifica la funció de la Divisió d'Avaluació i Ús Racional del Medicament inclosa en la lletra a), que resta de la manera següent:

a) Coordinar l'avaluació dels medicaments en l'àmbit de l'harmonització terapèutica.

 

Article 13. Modificació de les funcions de la Divisió de Prestacions Farmacèutiques

Es modifiquen les funcions de la Divisió de Prestacions Farmacèutiques, que resten establertes de la manera següent:

a) Fer el seguiment i control de les polítiques orientades a la gestió de la prestació farmacèutica.

b) Concertar i coordinar l'atenció farmacèutica, ortoprotètica i de prestacions complementàries.

c) Gestionar la prestació farmacèutica.

d) Dirigir i coordinar el sistema d'informació de farmàcia, en coordinació amb la Gerència de Sistemes d'Informació del Servei Català de la Salut.

e) Dirigir, gestionar, coordinar i controlar la recepta mèdica i la recepta electrònica.

f) Fer el seguiment i control de la despesa farmacèutica.

 

Article 14. Canvi de dependència de l'Oficina Tècnica Corporativa

L'Oficina Tècnica Corporativa, que fins ara depenia de la Direcció del Servei Català de la Salut, passa a dependre de la Subdirecció del Servei Català de la Salut.

 

Article 15. Aprovació del Text refós

S'aprova el Text refós de l'estructura dels òrgans centrals i dels òrgans territorials del Servei Català de la Salut, que s'incorpora com a annex d'aquest Acord.

 

Article 16. Publicitat

S'encomana al director del Servei Català de la Salut que doni publicitat d'aquest Acord, mitjançant la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Disposicions transitòries

 

Primera

Els càrrecs de les unitats afectades per aquest Acord i els actes que el despleguin han de continuar exercint les funcions directives mentre no s'adaptin els seus nomenaments o es proveeixin els llocs de treball corresponents, d'acord amb l'estructura que estableix aquest Acord.

 

Segona

El personal que a l'entrada en vigor d'aquest Acord ocupi llocs de treball en unitats la denominació, la dependència o les funcions de les quals es modifiquin s'ha d'adscriure a les unitats corresponents que regula aquest Acord.

 

 

Disposició final única

Aquest Acord entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Annex

Text refós de l'estructura dels òrgans centrals i dels òrgans territorials del Servei Català de la Salut.

 

Capítol 1. Òrgans centrals

 

Article 1. Estructura dels òrgans centrals

El Servei Català de la Salut s'estructura en els òrgans centrals següents:

1.1. De direcció i gestió:

a) El Consell de Direcció.

b) El director o la directora.

c) Les unitats que s'estableixen en aquest Text refós.

1.2. Les unitats del Servei Català de la Salut s'estructuren jeràrquicament en àrees, gerències i divisions.

 

Article 2. Consell de Direcció

El Consell de Direcció, òrgan superior de govern i direcció del Servei Català de la Salut, té la composició, les funcions i el règim de funcionament que li atribueixen els articles 13, 14, 15 i 64 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya.

 

Article 3. Naturalesa i funcions del director o la directora

La naturalesa i les funcions del director o la directora del Servei Català de la Salut són les que li atribueixen els articles 16 i 17 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya.

El director o la directora, d'acord amb l'article 17.2 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, i sens perjudici de la seva competència per coordinar-ne l'actuació, pot delegar en els gerents i les gerents de les regions sanitàries del Servei Català de la Salut funcions específiques pel que fa al seu respectiu àmbit d'actuació, amb l'autorització prèvia del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut.

 

Article 4. Estructura de la Direcció

De la Direcció del Servei Català de la Salut depenen:

a) La Subdirecció.

b) L'Assessoria Jurídica.

c) La Divisió de Gestió de les Persones.

 

Article 5. Funcions i estructura de la Subdirecció

5.1. Correspon a la Subdirecció:

a) Coordinar les àrees i les regions sanitàries i coordinar les àrees amb les regions sanitàries.

b) Coordinar el Servei Català de la Salut amb els departaments de la Generalitat, d'acord amb les directrius que estableixi el Departament de Salut, mitjançant els corresponents programes i actuacions conjuntes.

c) Coordinar la informació dels comandaments per a la gestió de l'organització.

d) Dissenyar les polítiques de compra de serveis assistencials sota les directrius del director o la directora del Servei Català de la Salut.

e) Establir els criteris d'acreditació de l'assegurament sanitari i de les relacions amb els ciutadans.

f) Portar a terme les actuacions necessàries per garantir l'accessibilitat dels ciutadans i les ciutadanes al sistema sanitari.

g) Les altres que li siguin delegades per la Direcció.

5.2. El subdirector o la subdirectora del Servei Català de la Salut substitueix el director o la directora en cas d'absència, vacant o malaltia.

5.3. De la Subdirecció depenen:

a) L'Àrea d'Atenció Sanitària.

b) L'Àrea del Medicament.

c) L'Àrea de Recursos Econòmics.

d) L'Àrea d'Entitats Públiques, Patrimoni i Inversions.

e) La Gerència de Sistemes d'Informació.

f) La Gerència d'Atenció Ciutadana.

g) L'Oficina Tècnica Corporativa.

 

Article 6. Funcions i estructura de l'Àrea d'Atenció Sanitària

6.1. Correspon a l'Àrea d'Atenció Sanitària, d'acord amb les directrius de política sanitària i els criteris de planificació i avaluació estratègica establerts pel Departament de Salut:

a) Portar a terme les actuacions adreçades a garantir els serveis i les prestacions del conjunt del sistema sanitari i sociosanitari de cobertura pública, mitjançant el disseny, la gestió, la planificació operativa i l'avaluació de la compra de serveis, així com la generació i difusió d'estratègies i d'instruments d'avaluació de la compra de serveis.

b) Vetllar per la qualitat en la prestació d'aquests serveis als ciutadans i ciutadanes.

c) Executar els plans de reordenació de serveis i d'atenció terciària i d'alta especialització.

d) Operativitzar l'atenció a les persones malaltes cròniques seguint els criteris de planificació definits pel Departament de Salut.

e) Operativitzar el Catàleg de prestacions i serveis de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut i la Cartera de serveis dels centres integrats en el sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) a nivell territorial, d'acord amb les directrius del Pla de salut i el Mapa sanitari.

6.2. De l'Àrea d'Atenció Sanitària depèn la Gerència de Serveis Assistencials.

 

Article 7. Funcions i estructura de la Gerència de Serveis Assistencials

7.1. Correspon a la Gerència de Serveis Assistencials:

a) Desenvolupar les noves prestacions que s'incloguin en la Cartera de serveis de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut.

b) Desenvolupar i gestionar la política de compra i d'avaluació dels serveis assistencials de cobertura pública.

c) Definir i formular els sistemes de pagament corresponents als convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l'àmbit del Servei Català de la Salut.

d) Definir al territori les accions per al desenvolupament dels plans i mesures de reordenació de serveis establerts d'acord amb el Pla de salut.

e) Dur a terme les accions necessàries per a la implantació al territori, en coordinació amb les regions sanitàries, de les línies d'actuació definides en els plans directors, així com participar en l'elaboració de nous plans i en la priorització de les actuacions necessàries per al seu desenvolupament.

7.2. De la Gerència de Serveis Assistencials depenen:

a) La Divisió de Provisió de Serveis Assistencials.

b) La Divisió d'Anàlisi de la Demanda i l'Activitat.

c) La Divisió de Planificació Operativa i Projectes.

 

Article 8. Funcions de la Divisió de Provisió de Serveis Assistencials

Correspon a la Divisió de Provisió de Serveis Assistencials:

a) Distribuir els recursos destinats a la compra de serveis assistencials.

b) Fer el seguiment i avaluar la compra de serveis assistencials, d'acord amb la planificació de les necessitats assistencials i l'assignació de recursos.

c) Definir i formular els sistemes d'assignació poblacional, així com la definició i formulació del sistema de pagament dels serveis sanitaris.

d) Definir, organitzar i gestionar el procés de la contractació de serveis assistencials en el marc de les polítiques de compra que s'estableixin.

e) Assessorar en la concreció contractual dels models de compra i pagament de serveis assistencials.

 

Article 9. Funcions de la Divisió d'Anàlisi de la Demanda i l'Activitat

Correspon a la Divisió d'Anàlisi de la Demanda i l'Activitat:

a) Gestionar i analitzar els registres d'activitat de la provisió de serveis sanitaris.

b) Gestionar i analitzar els registres de demanda de prestació de serveis.

c) Coordinar altres bases de dades vinculades al procés de compra de serveis sanitaris, especialment en el marc del Pla de sistemes d'informació.

 

Article 10. Funcions de la Divisió de Planificació Operativa i Projectes

Corresponen a la Divisió de Planificació Operativa i Projectes les funcions següents:

a) Determinar els objectius assistencials, vinculats als objectius del Pla de salut, plans directors i Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública, d'acord amb la política de contractació que s'estableixi en l'àmbit del Servei Català de la Salut i que es defineixi en els diferents sistemes de pagament.

b) Avaluar la qualitat i els resultats obtinguts pels serveis assistencials i les prestacions del sistema sanitari públic, promoure'n la millora i vetllar per tal que la prestació dels serveis assistencials s'adeqüi a les condicions de contractació fixades i als requeriments de qualitat exigibles.

c) Impulsar l'operativització de recomanacions i la millora de la pràctica clínica i la qualitat dels serveis, així com la implementació de guies de pràctica clínica, estàndards i protocols que derivin de les necessitats detectades en els plans i programes.

d) Analitzar i estudiar l'eficiència en la utilització dels serveis dels centres sanitaris i sociosanitaris d'utilització pública.

e) Operativitzar els plans estratègics de reordenació de serveis necessaris per respondre a les necessitats detectades en el Pla de salut.

f) Analitzar i col·laborar en el desenvolupament dels plans funcionals dels centres sanitaris, en consonància amb les directrius del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública de Catalunya.

 

Article 10 bis. Funcions i estructura de l'Àrea del Medicament

10 bis 1. Correspon a l'Àrea del Medicament:

a) Definir i executar les estratègies per garantir la qualitat, seguretat i eficàcia dels medicaments, d'acord amb les directrius de política farmacèutica del Departament de Salut.

b) Elaborar informes, dictàmens i estudis respecte als medicaments.

c) Fer el seguiment i la gestió de la prestació farmacèutica.

d) Portar a terme les actuacions adreçades a garantir els serveis i les prestacions en l'àmbit del medicament, de cobertura pública, d'acord amb les directrius de política farmacèutica.

e) Portar a terme el disseny, la gestió, la planificació operativa i l'avaluació de la prestació farmacèutica.

f) Operativitzar, en matèria farmacèutica, el Catàleg de prestacions i serveis de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut i la Cartera de serveis dels centres integrats en el sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).

10 bis 2. De l'Àrea del Medicament depenen la Gerència de Prestacions Farmacèutiques i Accés al Medicament i la Gerència d'Harmonització Farmacoterapèutica.

 

Article 11. Funcions i estructura de la Gerència de Prestacions Farmacèutiques i Accés al Medicament

11.1. Correspon a la Gerència de Prestacions Farmacèutiques i Accés al Medicament:

a) Realitzar la planificació operativa i el desenvolupament de la política farmacèutica i del medicament de forma integral i integrada amb la resta del sistema sanitari i sectors productius.

b) Fomentar l'ús racional dels medicaments i dels productes sanitaris.

c) Definir i implantar les polítiques sobre la prestació farmacèutica, ortoprotètica i de prestacions complementàries, així com la gestió eficient d'aquestes prestacions.

d) Definir les estratègies d'avaluació econòmica, accés i finançament dels medicaments a càrrec del Servei Català de la Salut.

11.2. De la Gerència de Prestacions Farmacèutiques i Accés al Medicament depèn la Divisió de Prestacions Farmacèutiques.

 

Article 11 bis. Funcions de la Gerència d'Harmonització Farmacoterapèutica

11 bis 1. Correspon a la Gerència d'Harmonització Farmacoterapèutica:

a) Dissenyar, executar i implementar les estratègies d'harmonització del medicament.

b) Establir els criteris d'ús dels medicaments en tot el sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT), emetre informes i fer públics els criteris.

c) Avaluar i fer el seguiment dels resultats en salut de l'ús dels medicaments en l'àmbit del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).

11 bis 2. De la Gerència d'Harmonització Farmacoterapèutica depèn la Divisió d'Avaluació i Ús Racional del Medicament.

 

Article 12. Funcions de la Divisió d'Avaluació i Ús Racional del Medicament

Correspon a la Divisió d'Avaluació i Ús Racional del Medicament:

a) Coordinar l'avaluació dels medicaments en l'àmbit de l'harmonització terapèutica.

b) Impulsar i avaluar l'eficiència de l'ús de les prestacions.

c) Implantar i desenvolupar els registres de tractaments farmacològics i fer el seguiment dels resultats en salut del seu ús.

d) Fomentar l'ús racional del medicament en les seves vessants d'efectivitat i seguretat i el seu control.

 

Article 13. Funcions de la Divisió de Prestacions Farmacèutiques

Correspon a la Divisió de Prestacions Farmacèutiques:

a) Fer el seguiment i control de les polítiques orientades a la gestió de la prestació farmacèutica.

b) Concertar i coordinar l'atenció farmacèutica, ortoprotètica i de prestacions complementàries.

c) Gestionar la prestació farmacèutica.

d) Dirigir i coordinar el sistema d'informació de farmàcia, en coordinació amb la Gerència de Sistemes d'Informació del Servei Català de la Salut.

e) Dirigir, gestionar, coordinar i controlar la recepta mèdica i la recepta electrònica.

f) Fer el seguiment i control de la despesa farmacèutica.

 

Article 14. Funcions i estructura de l'Àrea de Recursos Econòmics

14.1. Correspon a l'Àrea de Recursos Econòmics, d'acord amb les directrius de planificació econòmica estratègica que estableixi el Departament de Salut:

a) Dirigir i coordinar els escenaris macroeconòmics de salut i definir els criteris per a l'elaboració dels escenaris pressupostaris del Servei Català de la Salut.

b) Dirigir el procés d'elaboració del pressupost anual del Servei Català de la Salut.

c) Dirigir la definició i el seguiment de l'impacte econòmic de les mesures necessàries per garantir la sostenibilitat del sistema públic de salut, tant pel que fa a les estratègies de finançament sanitari com als programes de racionalització de la despesa.

d) Dirigir l'anàlisi de la situació i viabilitat economicofinancera dels centres del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya.

e) Analitzar les relacions econòmiques entre els diversos ens que formen el sistema de salut a Catalunya i definir models per a la seva evolució.

f) Donar suport al Departament de Salut en les relacions amb l'Estat, amb el Sistema Nacional de Salut espanyol i amb la Unió Europea pel que fa als temes de l'àmbit econòmic.

g) Dirigir la Central de Balanços, assumint la direcció de la unitat interna que la gestiona i la coordinació de les seves tasques amb els centres de la xarxa sanitària d'utilització pública mitjançant la comissió tècnica constituïda per al seguiment, compartit amb el sector, de l'evolució de la situació economicofinancera dels centres sanitaris de l'esmentada xarxa.

h) Coordinar les relacions del Departament de Salut i dels ens que en depenen amb els òrgans de la Generalitat de Catalunya que exerceixin funcions d'avaluació, supervisió i assessorament en matèria de contractació pública, en concret amb la Junta Consultiva de Contractació Administrativa i amb l'Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública.

14.2. De la Direcció de l'Àrea de Recursos Econòmics depèn la Gerència de Planificació Econòmica.

 

Article 15. Funcions i estructura de la Gerència de Planificació Econòmica

15.1. Correspon a la Gerència de Planificació Econòmica:

a) Coordinar l'elaboració de les propostes d'escenaris econòmics i pressupostaris plurianuals i el seguiment del seu compliment.

b) Coordinar el procés d'elaboració del pressupost anual del Servei Català de la Salut i de les entitats que pressupostàriament en depenen.

c) Ordenar la gestió pressupostària i el control de gestió del Servei Català de la Salut, tant de l'organització central com territorial.

d) Coordinar l'avaluació de l'impacte econòmic de les mesures per a la sostenibilitat econòmica del sistema sanitari i el seu seguiment.

e) Desenvolupar el seguiment dels ingressos específics de l'àmbit sanitari i d'altres temes de l'àmbit econòmic relacionats amb l'Estat.

f) Coordinar el seguiment de la situació economicofinancera dels centres del sistema sanitari integral d'utilització pública, així com l'elaboració d'informes economicofinancers de centres sanitaris.

15.2. De la Gerència de Planificació Econòmica depenen:

a) La Divisió Econòmica.

b) La Divisió d'Anàlisi Econòmica.

 

Article 16. Funcions de la Divisió Econòmica

Correspon a la Divisió Econòmica:

a) Proposar els escenaris pressupostaris plurianuals i elaborar la proposta del pressupost anual del Servei Català de la Salut i de les entitats que en depenen.

b) Realitzar el seguiment dels objectius econòmics del Servei Català de la Salut i de l'execució del seu pressupost.

c) Portar a terme la gestió econòmica, pressupostària, comptable i fiscal del Servei Català de la Salut.

d) Coordinar la gestió econòmica i pressupostària de les estructures descentralitzades del Servei Català de la Salut.

e) Elaborar les propostes d'informes econòmics i donar el suport en matèria econòmica i pressupostària que requereixin els òrgans del Servei Català de la Salut.

f) Definir els criteris i requisits de facturació dels serveis assistencials i fer-ne el seguiment.

g) Desenvolupar el seguiment de la facturació de l'assistència sanitària, tant la finançada pel Servei Català de la Salut com la que hagi d'estar finançada per altres entitats.

 

Article 17. Funcions de la Divisió d'Anàlisi Econòmica

Correspon a la Divisió d'Anàlisi Econòmica:

a) Realitzar el seguiment dels ingressos específics del finançament sanitari i analitzar, en coordinació amb el Departament de Salut i el Departament d'Economia i Coneixement, l'evolució i les propostes de revisió que s'escaiguin.

b) Elaborar l'estadística de despesa sanitària pública, tant per a l'Administració de l'Estat com per a la Generalitat.

c) Desenvolupar el seguiment econòmic de les mesures per a la sostenibilitat del sistema sanitari públic.

d) Donar suport en l'elaboració d'escenaris macroeconòmics de salut.

e) Donar suport al Departament de Salut i al Servei Català de la Salut en les relacions amb l'Administració estatal i el Sistema Nacional de Salut en l'àmbit econòmic de la sanitat.

f) Elaborar propostes de models de relacions econòmiques entre els diversos ens que formen el sistema de salut.

 

Article 18. Funcions i estructura de l'Àrea d'Entitats Públiques, Patrimoni i Inversions

18.1. Correspon a l'Àrea d'Entitats Públiques, Patrimoni i Inversions:

a) Coordinar les relacions del Departament de Salut i del Servei Català de la Salut amb les empreses públiques que tinguin adscrites i amb les entitats proveïdores de serveis sanitaris en les quals la seva participació sigui majoritària.

b) Definir línies d'actuació, d'acord amb les polítiques del Departament de Salut, per al conjunt d'entitats participades.

c) Desenvolupar la política de patrimoni i inversions en infraestructures sanitàries.

d) Dirigir les actuacions encaminades a la gestió del patrimoni del Servei Català de la Salut.

e) Elaborar les estratègies i definir les polítiques de finançament del Pla d'inversions en infraestructures sanitàries i la programació econòmica de despeses de capital que en deriva.

f) Elaborar la proposta del Pla d'inversions en infraestructures sanitàries, d'acord amb la planificació estratègica del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública.

g) Dirigir el suport que requereixin, en matèria de gestió de procediments de contractació, el conjunt d'unitats que formen l'estructura del Servei Català de la Salut, tant en l'àmbit central com en el territorial.

h) Dirigir la gestió del patrimoni del Servei Català de la Salut adscrit o cedit en ús a empreses públiques adscrites al Servei Català de la Salut o a entitats proveïdores de serveis sanitaris en les quals sigui majoritària la participació de la Generalitat o del Servei Català de la Salut.

18.2. De la Direcció de l'Àrea d'Entitats Públiques, Patrimoni i Inversions depenen:

a) La Gerència de Patrimoni i Infraestructures.

b) La Gerència d'Entitats Participades.

 

Article 19. Funcions i estructura de la Gerència de Patrimoni i Infraestructures

19.1. Correspon a la Gerència de Patrimoni i Infraestructures

a) Gestionar el patrimoni del Servei Català de la Salut i la tramitació dels expedients de caràcter patrimonial.

b) Taxar i valorar comptablement els immobles i els drets sobre els immobles del patrimoni.

c) Mantenir l'inventari del patrimoni immobiliari del Servei Català de la Salut.

d) Elaborar les propostes de convenis en matèria patrimonial amb altres entitats.

e) Coordinar el procés de priorització i aprovació de la proposta de Pla d'inversions en infraestructures sanitàries, i realitzar la supervisió tècnica de la seva execució.

f) Vetllar pel compliment de les normatives vigents en matèria d'infraestructures sanitàries.

g) Analitzar i elaborar les normes tècniques i directrius per a la contractació d'equipaments, i assessorar sobre això, així com aprovar els plans d'equipaments i la seva gestió tècnica.

h) Dirigir la contractació de les obres, serveis i subministraments, llevat de la contractació de serveis assistencials.

i) Valorar els plans urbanístics que puguin afectar el patrimoni del Servei Català de la Salut.

j) (sense contingut)

k) Gestionar el patrimoni del Servei Català de la Salut adscrit o cedit en ús a empreses públiques adscrites al Servei Català de la Salut o a entitats proveïdores de serveis sanitaris en les quals sigui majoritària la participació de la Generalitat o del Servei Català de la Salut.

19.2. De la Gerència de Patrimoni i Infraestructures depèn la Divisió de Recursos Físics.

 

Article 20. Funcions de la Divisió de Recursos Físics

Correspon a la Divisió de Recursos Físics:

a) Establir els criteris i definir els models i estàndards arquitectònics i d'equipament destinats als centres, serveis i establiments del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya.

b) Elaborar instruccions i directrius tècniques per a la redacció de projectes i execució d'obres i implantació d'equipaments dels centres previstos al Programa extraordinari d'inversions en infraestructures sanitàries.

c) Elaborar la informació de l'execució del Pla d'inversions.

d) Executar directament la part del Pla d'inversions corresponent al Servei Català de la Salut.

e) Assessorar i analitzar totes les actuacions incloses al Pla d'inversions quant a la contractació dels projectes, les obres i els equipaments, i donar-hi assistència tècnica.

f) Aprovar els plans directors de millora d'infraestructures hospitalàries i elaborar estudis de viabilitat tècnica de les actuacions incloses al Pla d'inversions, així com actuar d'òrgan de supervisió de projectes i de totes les actuacions incloses al Pla d'inversions.

g) Gestionar tècnicament les inversions en obres, serveis i subministraments que gestioni directament el Servei Català de la Salut.

h) Tramitar la contractació de les obres, serveis i subministraments, llevat la contractació de serveis assistencials.

i) Donar suport en l'àmbit de les seves funcions a les entitats de provisió pública de serveis adscrites al Servei Català de la Salut o en les quals participi la Generalitat o el Servei Català de la Salut.

j) Elaborar estudis i propostes, atesos els criteris d'emplaçament, mobilitat, model arquitectònic i tipologia edificatòria, sistemes constructius i de les instal·lacions, per a la millora de la sostenibilitat i eficiència funcional i energètica dels centres de salut.

 

Article 21. (sense contingut)

 

Article 22. Funcions de la Gerència d'Entitats Participades

Correspon a la Gerència d'Entitats Participades:

a) Promoure i coordinar l'estratègia de govern corporatiu, definida pel Departament de Salut i el Servei Català de la Salut, així com la implementació d'instruments d'avaluació dels òrgans de govern de les entitats participades.

b) Donar suport i coordinar l'actuació, en l'exercici del seu càrrec, dels representants designats per la Generalitat o el Servei Català de la Salut en els òrgans de govern de les entitats participades.

c) Coordinar la interlocució de les entitats participades amb el Departament de Salut, el Servei Català de la Salut, la Intervenció Adjunta per a la Seguretat Social i els departaments transversals de la Generalitat de Catalunya.

d) Proposar l'elaboració de directrius generals i criteris marc d'actuació, amb l'objectiu de reforçar i millorar la implantació d'instruments de gestió corporativa en les entitats participades.

e) Implementar els mecanismes de seguiment del resultat de les actuacions de control i fiscalització dels òrgans competents de la Generalitat de Catalunya i proposar actuacions de millora en el àmbits de gestió destacats.

 

Article 23. Funcions de la Gerència de Sistemes d'Informació

A la Gerència de Sistemes d'informació li corresponen, en coordinació amb l'Agència d'Informació, Avaluació i Desenvolupament Professional en Salut, les funcions següents:

a) Definir, dirigir i gestionar el sistema d'informació integrat del Servei Català de la Salut i el Pla de sistemes.

b) Dirigir i supervisar els projectes operatius de desenvolupament i manteniment en l'àmbit funcional dels sistemes d'informació del Servei Català de la Salut.

c) Dissenyar els processos organitzatius relacionats amb nous processos de gestió i amb la implantació del sistema d'informació corporatiu.

d) Adoptar en el Servei Català de la Salut els mètodes, les normes, els estàndards i els protocols sobre els sistemes d'informació i les tecnologies de la informació i la comunicació, i fer-ne la difusió.

e) Mecanitzar els quadres de comandament per a la gestió de l'organització, en el marc del Pla de sistemes.

f) Definir i dissenyar processos d'ordenació, de suport a l'anàlisi i tractament de la informació i facilitar-ne l'explotació, per tal de donar resposta a les demandes d'informació del Servei Català de la Salut.

g) Donar el suport a la gestió del maquinari base i d'usuari final.

h) Elaborar la proposta pressupostària suficient per dur a terme les actuacions previstes en el seu Pla de sistemes.

i) Donar suport en la gestió economicopressupostària del Servei Català de la Salut pel que fa al control de la gestió i tramitació de la contractació dels serveis dels sistemes d'informació i tecnologies de la informació corporatius.

j) Garantir la preservació del coneixement estratègic i funcional dels sistemes d'informació i les tecnologies de la informació i la comunicació del Servei Català de la Salut com un actiu de l'Administració de la Generalitat.

 

Article 24. Funcions de la Gerència d'Atenció Ciutadana

Correspon a la Gerència d'Atenció Ciutadana:

a) Identificar les persones usuàries del sistema públic i el seu nivell d'assegurament, incloent-hi la coordinació i la supervisió de l'emissió i la distribució de les targetes sanitàries i el manteniment dels registres necessaris per a l'exercici d'aquestes funcions.

b) Realitzar les actuacions que permetin garantir la màxima accessibilitat dels ciutadans i ciutadanes als serveis i prestacions del sistema sanitari.

c) Vetllar per la satisfacció en l'atenció que reben els ciutadans i ciutadanes.

d) Coordinar l'atenció a les reclamacions i els suggeriments de la ciutadania i proposar les actuacions de millora que corresponguin a les diferents unitats de l'organització.

e) Fomentar els aspectes de participació ciutadana en l'àmbit d'atenció a la ciutadania del Servei Català de la Salut.

f) Controlar i portar a terme el registre de l'atenció sanitària prestada als pacients d'altres estats, d'altres comunitats autònomes de l'Estat o d'altres entitats.

g) Impulsar les polítiques de comunicació adreçades a la ciutadania, d'acord amb els criteris generals que es defineixin per al conjunt del Departament de Salut.

Per a l'exercici coordinat d'aquestes funcions, resten sota la dependència funcional de la Gerència d'Atenció Ciutadana les unitats d'atenció al client dels diferents àmbits territorials del Servei Català de la Salut.

 

Article 25. Funcions de l'Assessoria Jurídica

Correspon a l'Assessoria Jurídica, amb rang de divisió, d'acord amb el que estableix la disposició addicional quarta de la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d'organització dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya:

a) Redactar i tramitar les propostes de disposicions legals i reglamentàries relatives a l'àmbit de competència del Servei Català de la Salut, en coordinació i d'acord amb les directrius funcionals de l'Assessoria Jurídica del Departament de Salut.

b) Emetre els dictàmens i estudis jurídics que requereixin els òrgans del Servei Català de la Salut per a l'exercici de les seves funcions, així com l'elaboració de les propostes de procediments interns i instruccions.

c) Valorar i emetre informes sobre les condicions jurídiques incloses en els plecs de clàusules dels contractes administratius, la valoració de la suficiència dels poders per actuar que presentin els particulars davant el Servei Català de la Salut, així com la resta d'informes jurídics que siguin preceptius d'acord amb la normativa sobre contractes del sector públic.

d) Valorar jurídicament els convenis de col·laboració i els contractes privats que subscrigui el Servei Català de la Salut.

e) Instruir i redactar les propostes de resolució dels recursos en via administrativa, de les reclamacions de responsabilitat patrimonial i de les reclamacions prèvies a la via judicial.

f) Valorar jurídicament les propostes de resolució dels expedients sancionadors.

g) Representar i defensar jurídicament el Servei Català de la Salut davant els òrgans judicials i jurisdiccionals corresponents.

h) Assessorar jurídicament i coordinar els serveis jurídics de les entitats que depenen del Servei Català de la Salut.

i) Assessorar en dret sobre qualsevol altre assumpte per a la resolució del qual les disposicions vigents exigeixin un informe jurídic en l'àmbit de les competències del Servei Català de la Salut.

 

Article 26. Funcions de l'Oficina Tècnica Corporativa

26.1. Correspon a l'Oficina Tècnica Corporativa:

a) Donar suport operatiu a la Direcció del Servei Català de la Salut.

b) Elaborar els quadres de comandament per a la gestió de l'organització, així com fer el seguiment de projectes i programes per a la Direcció.

c) Impulsar i controlar els projectes estratègics de caràcter corporatiu del Servei Català de la Salut.

d) Coordinar, executar i fer el seguiment i l'avaluació de les polítiques de comunicació del Servei Català de la Salut.

e) Fer el seguiment del Pla estratègic governamental de política lingüística de la Generalitat de Catalunya en l'àmbit corporatiu del Servei Català de la Salut.

f) Donar suport als òrgans col·legiats, centrals i territorials, de direcció i participació.

26.2. L'Oficina Tècnica Corporativa té rang de divisió i la seva designació correspon al conseller o la consellera de Salut, a proposta del director o la directora del Servei Català de la Salut, d'acord amb els principis i criteris previstos en la normativa vigent.

 

Article 26 bis

Funcions de la Divisió de Gestió de les Persones

Correspon a la Divisió de Gestió de les Persones:

a) Formular estudis i propostes per a l'establiment, l'ordenació i l'actualització de les plantilles i les relacions de llocs de treball del personal del Servei Català de la Salut.

b) Elaborar propostes de sistemes de selecció i provisió de llocs i de promoció del personal.

c) Elaborar plans de formació adreçats al personal del Servei Català de la Salut, que han d'incloure activitats formatives organitzades en matèria de polítiques transversals de la Generalitat.

d) Gestionar els recursos humans, les relacions laborals i el règim jurídic del personal del Servei Català de la Salut.

e) Fer la proposta de resolució de les reclamacions prèvies en matèria de recursos humans del Servei Català de la Salut.

f) Portar a terme la prevenció dels riscos laborals, en coordinació amb el Servei de Prevenció del Departament de Salut.

g) Gestionar i administrar els serveis generals de manteniment i suport logístic de l'organització central del Servei Català de la Salut.

 

Capítol 2. Òrgans territorials

 

Article 27. Organització territorial

D'acord amb l'article 24 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, la regió sanitària s'estructura en els òrgans següents:

De direcció i gestió:

a) El consell de direcció.

b) El gerent o la gerent.

c) Els òrgans o organismes i els serveis i les unitats que s'estableixin per reglament.

De participació: el consell de salut.

 

Article 28. Consell de direcció de regió sanitària

El consell de direcció de regió sanitària, òrgan superior de govern de la regió sanitària, té la composició, les funcions i el règim de funcionament que li atribueixen els articles 25, 26 i 27 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol.

 

Article 29. Gerències de regió sanitària

29.1. La naturalesa i les funcions de la gerència de la regió sanitària són les que li atribueixen els articles 28 i 29 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol. Les persones titulars de les gerències de regió sanitària depenen jeràrquicament i funcionalment del director o la directora del Servei Català de la Salut.

29.2. El gerent o la gerent de la Regió Sanitària Barcelona pot delegar les funcions que estableix l'article 29 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, en dos gerents d'àmbit, corresponents als àmbits territorials d'actuació següents:

a) Barcelona Ciutat, que inclou els sectors sanitaris: Barcelona Ciutat Vella, Barcelona Eixample, Barcelona Gràcia, Barcelona Horta-Guinardó, Barcelona Les Corts, Barcelona Nou Barris, Barcelona Sant Andreu, Barcelona Sant Martí, Barcelona Sants-Montjuïc i Barcelona Sarrià-Sant Gervasi.

b) Barcelona Metropolitana, que inclou els sectors sanitaris: Alt Penedès-Garraf, Baix Llobregat Centre-Litoral i l'Hospitalet de Llobregat, Baix Llobregat Nord, Barcelonès Nord i Maresme, Vallès Occidental Est, Vallès Occidental Oest i Vallès Oriental.

29.3. Sens perjudici de les funcions que els puguin ser delegades, corresponen als gerents d'àmbit, sota les directrius de la Gerència de la Regió Sanitària Barcelona i pel que fa al seu àmbit territorial respectiu:

a) Donar suport a la Gerència en l'elaboració de propostes de contractació de serveis assistencials i gestionar els acords, convenis i concerts subscrits per a la prestació de serveis.

b) Controlar l'aplicació de les directrius generals i els criteris d'actuació i donar compte del seu incompliment a la Gerència de la Regió Sanitària.

c) Assumir la direcció i gestió del seu àmbit territorial dins la Regió Sanitària.

d) Impulsar, coordinar, inspeccionar i avaluar els serveis i les unitats de la Regió Sanitària corresponents al seu àmbit territorial.

e) Promoure, prioritzar i coordinar aliances i actuacions entre les entitats proveïdores.

29.4. El gerent o la gerent de l'àmbit de Barcelona Ciutat és el gerent o la gerent del Consorci Sanitari de Barcelona.

29.5. Tot això sens perjudici del que estableixen la disposició addicional catorzena de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, segons la redacció que en fa la Llei 11/1995, de 29 de setembre, i l'article 104 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, de conformitat amb els quals el Consorci exerceix les funcions previstes per a les regions sanitàries pel que fa a la ciutat de Barcelona.

 

Article 30. (Sense contingut)

 

Article 31. Àmbit d'actuació de les regions sanitàries

Les regions sanitàries tenen la delimitació que, de conformitat amb la disposició final primera de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, hagi establert el Govern de la Generalitat, mitjançant el decret corresponent.

 

Article 32. Sector sanitari

32.1. El sector sanitari té la naturalesa i les funcions que li atribueix l'article 33 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol.

32.2. D'acord amb l'article 34 i següents de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, el sector sanitari s'estructura en els òrgans següents:

De direcció i gestió:

a) El consell de direcció.

b) El director o la directora.

De participació: el consell de participació.

32.3. Els sectors sanitaris es poden agrupar amb la finalitat que puguin compartir l'estructura dels òrgans de direcció i gestió, llevat dels que tinguin caràcter col·legiat.

32.4. En el marc de les agrupacions de sectors sanitaris que s'estableixin per ordre del conseller o la consellera de Salut, els seus òrgans col·legiats, a proposta de la persona que assumeixi la direcció dels sectors agrupats, poden decidir que les seves reunions es facin de manera conjunta.

32.5. El consell de direcció, òrgan de govern del sector sanitari, té la composició, les funcions i el règim de funcionament que li atribueixen els articles 34, 35 i 36 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol.

32.6. La naturalesa i les funcions de la direcció del sector sanitari són les que li atribueix l'article 37 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, i, d'acord amb aquest article depenen jeràrquicament i funcionalment de la persona titular de la gerència de la corresponent regió sanitària.

 

Article 33. (Sense contingut)

 

Article 34. Sectors sanitaris1

Els sectors sanitaris tenen la delimitació que hagi establert el Govern de la Generalitat, mitjançant el decret corresponent.

Es faculta el conseller o la consellera de Salut, mitjançant ordre, perquè estableixi agrupacions de sectors, amb la finalitat que disposa l'article 32.3, i perquè en modifiqui la delimitació, si escau, sempre que no suposi una modificació de la delimitació de les regions sanitàries.

 

Capítol 3. Règim dels titulars dels òrgans d'alta direcció2

 

Article 35. Personal directiu

Les persones titulars de la Subdirecció, de les direccions d'àrea, de les gerències de l'estructura central del Servei Català de la Salut, de les gerències de regió sanitària i de les gerències d'àmbit que regula l'article 29 tenen la consideració de personal directiu i mantenen una relació laboral de caràcter especial d'alta direcció, a l'empara del Reial decret 1382/1985, d'1 d'agost. La seva designació correspon al conseller o la consellera de Salut, a proposta del director o la directora del Servei Català de la Salut.

A aquest personal li és aplicable el regim jurídic previst per la normativa general i l'específica que estableixi el Govern per al personal directiu, amb subjecció als acords que es puguin aprovar en matèria de nomenaments i contractacions d'aquest personal.

Sens perjudici de l'aplicació de les causes específiques d'incompatibilitat que preveu la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, aquest personal exerceix les seves funcions en règim de dedicació plena i absoluta, d'acord amb les previsions de la normativa sobre incompatibilitats vigent.

 

 

Disposicions addicionals

 

Primera

El Servei Català de la Salut exerceix les funcions de tutela de l'Institut Català de la Salut, sens perjudici de la seva adscripció al Departament de Salut3, i de les empreses públiques adscrites al Servei Català de la Salut i dels consorcis de caràcter sanitari o sociosanitari en què participi la Generalitat o el Servei Català de la Salut en matèria d'aprovació, modificació i distribució del pressupost i de seguiment de l'execució del pressupost; d'aprovació dels plans d'inversions i polítiques patrimonials, i d'aprovació de la modificació de l'oferta de serveis sanitaris.

 

Segona

L'Organització Catalana de Trasplantaments, creada per l'Ordre de 26 de maig de 1994 (DOGC núm. 1907, de 10.6.1994), s'adscriu a l'Àrea d'Atenció Sanitària del Servei Català de la Salut.

Al capdavant de l'Organització Catalana de Trasplantaments hi ha un director o una directora, nomenat pel conseller o la consellera de Salut, a proposta del director o la directora del Servei Català de la Salut, que té una relació laboral de caràcter especial d'alta direcció amb el Servei Català de la Salut, a l'empara del Reial decret 1382/1985, d'1 d'agost.

 

1 Aquest article va més enllà de la competència que l'apartat 1.m bis) de l'article 14 de la LOSC, afegit per l'article 160.1 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, atribueix al Consell de Direcció del Servei Català de la Salut per aprovar l'estructura en unitats del Servei Català de la Salut; per tant, es recull en el Text refós sens perjudici de reconèixer la seva vigència amb rang de decret.

2 Ídem

3 S'ha de tenir en compte que l'article 162 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, va modificar l'apartat 2 de l'article 2 de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut, que actualment resta adscrit al Servei Català de la Salut.

 

Amunt