Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 09/01/2017

  • Número del document ENS/0024/2017

  • Número de control 17018049

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17018049-2017

Dades del DOGC
  • Número 7291

  • Data 20/01/2017

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/24/2017, de 9 de gener, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis com a personal interí docent en centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament.


La Resolució ENS/2980/2016, de 27 de desembre, per la qual s'aproven les bases de les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis com a personal interí docent en centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament, delega en la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics la competència per convocar i resoldre els concursos per formar part de l'esmentada borsa i determinar les especialitats dels diferents cossos docents per a les quals cal disposar de candidats en cada servei territorial del Departament Ensenyament i en el Consorci d'Educació de Barcelona.


En conseqüència,


Resolc:


-1 Convocar concurs públic per formar part de la borsa de treball de personal interí docent per a les especialitats docents, que s'especifiquen a l'annex, dels cossos de mestres, de professors d'ensenyaments secundaris, de professors tècnics de formació professional, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors d'arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny en els serveis territorials del Departament d'Ensenyament o en el Consorci d'Educació de Barcelona on manquen candidats.

 

-2 La participació i la formalització de sol·licituds s'ha de dur a terme d'acord amb la Resolució ENS/2980/2016, de 27 de desembre.

Excepcionalment, el títol oficial de màster de formació del professorat o la certificació que acrediti la formació pedagògica i didàctica equivalent, establerts com a requisit, es poden acreditar fins a la data d'inici del curs 2017-2018, per tal que les persones que estiguin cursant aquesta formació puguin ser admeses de forma condicionada a l'obtenció i presentació efectiva de la titulació o certificació corresponent.

 

-3 El termini de presentació de sol·licituds és des del dia 24 de gener fins les 13 hores del 7 de febrer de 2017.

L'accés a l'aplicació telemàtica per tramitar la sol·licitud es troba a la pàgina d'internet del Departament d'Ensenyament.

 

-4 Dins del termini de presentació de sol·licituds els candidats a formar part de la borsa de treball han de presentar la documentació acreditativa dels requisits establerts i dels mèrits al·legats a la sol·licitud telemàtica en els registres dels serveis territorials de Departament d'Ensenyament, del Consorci d'Educació de Barcelona o de l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona en funció de quin àmbit territorial hagin demanat com a preferent, sens perjudici de presentar-la en qualsevol altre registre que permet la normativa vigent. Els que no presentin aquesta documentació en el termini establert seran declarats exclosos de la convocatòria.


Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.


Barcelona, 9 de gener de 2017


P. d. (Resolució ENS/2980/2016, DOGC de 2.1.2017)

José Ignacio García Plata

Director general de Professorat i Personal de Centres PúblicsAnnex

Especialitats docents del cos de mestres, cos de professors d'ensenyaments secundaris, cos de professors tècnics de formació professional, cos de professors d'arts plàstiques i disseny, cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny i el cos de professors d'escoles oficials d'idiomes en els serveis territorials del Departament d'Ensenyament i al Consorci d'Educació de Barcelona on manquen candidats:


Cos de mestres


Audició i llenguatge (ALL)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central


Educació infantil (INF)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Catalunya Central

 

Pedagogia terapèutica (EES)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Catalunya Central

 

Educació primària (PRI)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

 

Llengua estrangera: anglès (PAN)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Catalunya Central

 

Educació física (PEF)

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Catalunya Central

 

Llengua estrangera: francès (PFR)

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Terres de l'Ebre

 

Música (PMU)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

 

 

Cos de professors d'ensenyament secundari

 

Alemany (AL)

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Catalunya Central

 

Anglès (AN)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

 

Aranès (AR)

Lleida

 

Cultura clàssica (CLA)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

 

Biologia i geologia (CN)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

 

Dibuix (DI)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

 

Economia (ECO)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

 

Educació física (EF)

Vallès Occidental

Tarragona

Catalunya Central

 

Filosofia (FI)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

 

Física i química (FQ)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

 

Francès (FR)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

 

Llengua catalana i literatura (LC)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

 

Llengua castellana i literatura (LE)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

 

Matemàtiques (MA)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

 

Música (MU)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

 

Orientació educativa (PSI)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

 

Tecnologia (TEC)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

 

Administració d'empreses (501)

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Catalunya Central

 

Anàlisi i química industrial (502)

Barcelona Comarques

Vallès Occidental

 

Assessoria i processos d'imatge personal (503)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Catalunya Central

 

Hoteleria i turisme (506)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

 

Informàtica (507)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

 

Navegació i instal·lacions marines (509)

Terres de l'Ebre

 

Organització i gestió comercial (510)

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Catalunya Central

 

Organització i processos de manteniment de vehicles (511)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

 

Organització i projectes de fabricació mecànica (512)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Catalunya Central

 

Processos diagnòstic clínic i productes ortoprotètics (517)

Barcelona Comarques

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

 

Processos sanitaris (518)

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Catalunya Central

 

Processos i productes de tèxtil, confecció i pell (520)

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Lleida

Catalunya Central

 

Processos i productes de fusta i mobles (523)

Consorci d'Educació de Barcelona

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Catalunya Central

 

Sistemes electrònics (524)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

 

Sistemes electrotècnics i automàtics (525)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

 

 

Cos de professors tècnics de formació professional

 

Cuina i pastisseria (601)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

 

Equips electrònics (602)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

 

Estètica (603)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

 

Fabricació i instal·lació fusteria i mobles (604)

Consorci d'Educació de Barcelona

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Catalunya Central

 

Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i fluids (605)

Consorci d'Educació de Barcelona

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Girona

Catalunya Central

 

Instal·lacions electrotècniques (606)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

 

Manteniment de vehicles (609)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

 

Màquines, serveis i producció (610)

Terres de l'Ebre

 

Mecanització i manteniment de màquines (611)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

 

Oficina de projectes de fabricació mecànica (613)

Baix Llobregat

Vallès Occidental

 

Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris (614)

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Catalunya Central

 

Operacions de processos (615)

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Catalunya Central

 

Operacions i equips de producció agrària (616)

Baix Llobregat

 

Patronatge i confecció (617)

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

 

Perruqueria (618)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

 

Procediments de diagnòstic clínic i productes ortoprotètics (619)

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Lleida

 

Procediments sanitaris i assistencials (620)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

 

Processos comercials (621)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Catalunya Central

 

Processos de gestió administrativa (622)

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Catalunya Central

 

Producció en arts gràfiques (623)

Baix Llobregat

Vallès Occidental

 

Serveis de restauració (626)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

 

Sistemes i aplicacions informàtiques (627)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

 

Soldadures (628)

Consorci d'Educació de Barcelona

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Tarragona

 

 

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny

 

Disseny d'interiors (709)

Girona

 

Disseny gràfic (712)

Barcelona Comarques

Lleida

 

 

Cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

 

Tècniques ceràmiques (813)

Consorci d'Educació de Barcelona

Girona

Lleida

Catalunya Central

 

Tècniques de patronatge i confecció (817)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Tècniques tèxtils (820)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

 

Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

 

Alemany (133)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

 

Àrab (134)

Consorci d'Educació de Barcelona

Vallès Occidental

Lleida

Tarragona

 

Italià (135)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Girona

Lleida

 

Japonès (136)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Portuguès (137)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Rus (138)

Consorci d'Educació de Barcelona

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

 

Xinès (139)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Grec modern (191)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Francès (192)

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central


Anglès (193)

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Catalunya Central


Èuscar (198)

Consorci d'Educació de Barcelona


Amunt