Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 23/12/2016

  • Número del document ENS/3053/2016

  • Número de control 17016046

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17016046-2017

Dades del DOGC
  • Número 7289

  • Data 18/01/2017

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Matèries Organismes
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/3053/2016, de 23 de desembre, de convocatòria de concurs de canvi de destinació per a la provisió de llocs de treball de personal laboral fix del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (convocatòria núm. LEN/002/16).


Vista la relació de llocs de treball del personal laboral del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya;

Atès el que estableixen el VI Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya i el Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l'accés a la funció pública de persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional i altra normativa d'aplicació;

Vist que la Secretaria de Funció Pública i Modernització de l'Administració ha emès l'informe previ preceptiu i que la Intervenció Delegada del Departament d'Ensenyament ha dut a terme el tràmit corresponent;

Vist que s'ha dut a terme el que disposa la normativa quant als drets que corresponen a la representació dels/de les treballadors/ores;

En ús de les competències que m'atribueix la normativa vigent,


Resolc:


Convocar un concurs de canvi de destinació, d'acord amb les bases que figuren a l'annex 1, per a la provisió dels llocs de treball de personal laboral fix del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que es detallen a l'annex 2 d'aquesta Resolució (convocatòria núm. LEN/002/16).


Contra aquesta Resolució i les seves bases, que exhaureixen la via administrativa, les persones interessades poden interposar una demanda davant la jurisdicció social, en el termini de dos mesos, d'acord amb el que preveu l'article 69 de la Llei 36/2011, reguladora de la jurisdicció social.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altra reclamació o recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos legítims.


Barcelona, 23 de desembre de 2016


Maria Jesús Mier Albert

Secretària generalAnnex 1

Bases de la convocatòria


1. Llocs de treball

És objecte de la convocatòria de concurs de canvi de destinació la provisió dels llocs de treball del Departament d'Ensenyament que figuren a l'annex 2, mitjançant el sistema d'adjudicació directa (llocs vacants) o d'adjudicació per resultes (llocs ocupats que puguin resultar vacants durant el desenvolupament del procés).


2. Participants

2.1 Pot prendre part en aquest concurs de canvi de destinació el personal laboral fix de l'Administració de la Generalitat inclòs dins l'àmbit d'aplicació de l'article 2 del VI Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya, en actiu o en situació d'excedència voluntària, que reuneixi els requisits que s'especifiquen a la base 3, a la relació de llocs de treball i a l'annex 2.

2.2 El personal laboral en situació d'excedència pendent de la resolució d'una sol·licitud de reingrés haurà de participar necessàriament en el concurs si els llocs convocats són de categoria professional igual o similar a la seva.

Es consideren llocs de categoria similar a aquests efectes els inclosos dins del mateix grup retributiu que, pel contingut tècnic de les funcions que s'hi ha de desenvolupar, poden ser ocupats amb eficàcia per un/una treballador/a que tingui una altra categoria, atenent el seu nivell d'aptituds i les seves habilitats, sempre que compleixi els requisits establerts per ocupar el lloc de treball.

2.3 El personal laboral fix pot participar en aquest concurs de canvi de destinació en qualsevol de les modalitats següents:

a) Trasllat: per obtenir destinació en llocs de la mateixa categoria professional i, si n'hi ha, especialitat.

b) Canvi a categories englobades dins l'àrea de funcions: per obtenir destinació en llocs de diferent categoria professional i, si n'hi ha, especialitat, de la mateixa àrea de funcions.

c) Canvi a categories englobades fora de l'àrea de funcions: per obtenir destinació en llocs de categories professionals i, si n'hi ha, especialitats, del mateix grup professional o del grup immediatament superior d'una àrea de funcions diferent a la pròpia.

Les àrees de funcions i les categories professionals englobades en cadascuna d'aquestes àrees són les establertes a l'Annex 7 del Conveni Col·lectiu Únic.

2.4 El personal laboral fix amb discapacitats pot participar en igualtat de condicions que la resta de persones concursants, sempre que pugui desenvolupar les funcions dels llocs de treball sol·licitats.

2.5 El personal laboral fix respecte del qual s'hagi resolt, de forma provisional o definitiva, una adaptació o canvi de lloc per motius de salut d'acord amb l'article 15.5 del VI Conveni, pot participar en aquest concurs sempre i quan quedi acreditat amb l'informe del Servei de Prevenció de Riscos Laborals que el lloc al qual opta és adequat a la seva salut i el pot desenvolupar amb idoneïtat.


3. Requisits

3.1 El personal laboral fix que hagi obtingut una destinació mitjançant la participació en una de les modalitats previstes (trasllat, canvi dins l'àrea i canvi fora de l'àrea) no pot sol·licitar un nou canvi per la mateixa modalitat fins que no hagin transcorregut dos anys de treball efectiu.

3.2 Per participar en la modalitat de canvi a categories englobades dins de la mateixa àrea de funcions cal posseir la titulació corresponent al grup professional de la categoria del lloc al qual s'opta o, si es participa per una categoria del mateix grup professional o del grup immediatament superior, capacitat provada. Tanmateix, si la categoria professional del lloc requereix la possessió d'una titulació específica, aquesta serà exigible en tot cas.

S'entén com a capacitat provada l'experiència professional en el desenvolupament de funcions en el mateix lloc de treball a proveir (o un altre de categoria professional equivalent) demostrada durant el període de prova en els supòsits en què per llei no s'exigeixi la titulació.

Per participar en la modalitat de canvi a categories englobades fora de l'àrea de funcions cal posseir la titulació corresponent al grup professional de la categoria del lloc. Tanmateix, si la categoria professional del lloc requereix la possessió d'una titulació específica, aquesta serà exigible en tot cas.

3.3 No poden participar en les modalitats que comporten un canvi per ascens, mentre dura el compliment de la sanció, els/les treballadors/ors sancionats amb la suspensió del dret a concórrer a proves selectives o concurs d'ascens per un període d'un a dos anys o amb la inhabilitació per a l'ascens per un període de dos a sis anys, en els termes que preveu l'article 53.7 del conveni col·lectiu únic.

3.4 El personal que participa en les modalitats de canvi de destinació previstes a la base 2.3. b) i c) per a llocs de treball de categories professionals que, d'acord amb l'establert a l'annex 2 requereixen coneixements de llengua catalana de nivell superior a l'exigit per a l'accés a la categoria professional des de la qual participa, ha d'acreditar la possessió del nivell exigit per a l'accés a la nova categoria mitjançant el corresponent certificat adjunt amb la sol·licitud, llevat que consti còpia autenticada en l'expedient personal del Departament d'Ensenyament i es faci constar aquesta circumstància.

En el cas de les persones que no tinguin el certificat acreditatiu del nivell de coneixements de llengua catalana exigit, l'Òrgan Tècnic d'Avaluació avaluarà mitjançant una prova els seus coneixements en relació amb el lloc de treball a proveir.

Resten exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana les persones aspirants que hagin participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de concurs de canvi de destinació de personal laboral fix, o de selecció de personal a l'Administració de la Generalitat en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior exigit.

En aquests supòsits, s'haurà d'adjuntar a la sol·licitud de participació la corresponent acreditació documental.

Als efectes dels coneixements de llengua catalana cal atenir-se al Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació dels coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya; al Decret 3/2014, de modificació del Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, i a l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, modificada per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril.

3.5 En qualsevol cas s'han de complir sempre els requisits establerts a la normativa vigent, el conveni col·lectiu únic i a la relació de llocs de treball.

3.6 Els requisits de participació s'han de reunir en la data de la publicació de la convocatòria al DOGC.


4. Mèrits i capacitats

La valoració dels mèrits i capacitats, que determinarà l'adjudicació dels llocs de treball d'acord amb el previst a la base 9, tindrà una puntuació màxima de 100 punts i s'efectuarà d'acord amb l'establert a les bases 4.1 a 4.7 següents.

4.1 Capacitats professionals

L'experiència i la capacitat professionals es valoraran fins a 70 punts, distribuïts de la forma següent:

4.1.1 L'experiència professional acreditada en el desenvolupament de funcions en categories professionals de la mateixa àrea de funcions es valorarà fins a 30 punts, d'acord amb el següent:

a) Funcions iguals a les de la categoria professional del lloc de treball, a raó de 0,15 punts per mes.

b) Funcions d'altres categories professionals de la mateixa àrea de funcions, a raó de 0,10 punts per mes.

A efectes del còmput d'aquest mèrit no s'estimaran les fraccions inferiors a un mes, i es considera un mes com a 30 dies.

4.1.2 Als efectes de garantir la idoneïtat de les persones candidates, els/les treballadors/ores que participin per obtenir destinació en un lloc de treball de diferent categoria i/o especialitat hauran de realitzar una prova, de caràcter obligatori i no eliminatori, consistent en resoldre per escrit i/o solucionar materialment un supòsit pràctic sobre qüestions relacionades amb el lloc de treball. La valoració d'aquesta prova serà de fins a 40 punts i la seva durada màxima de 3 hores. El dia, hora i lloc de realització de la prova es farà públic amb la llista definitiva de participants admesos i exclosos que preveu la base 8.1.

Resten exempts de realitzar la prova i obtenen directament la puntuació màxima de 40 punts les persones que, per trasllat o reingrés, participen per a llocs de treball de la seva categoria i/o especialitat.

4.2 Titulacions acadèmiques

Les titulacions acadèmiques oficials rellevants per al lloc de treball a proveir es valoraran fins a 5 punts, en funció dels coneixements requerits, competència i especialització.

En aquest sentit, es consideren titulacions acadèmiques oficials rellevants per als llocs de treball a proveir:

- Categoria professional d'educador/a d'educació especial

Tècnic/a superior en integració social o equivalent

Tècnic/a superior en educació infantil o equivalent

Mestre/a (altres especialitats) o equivalent

Diplomat/ada en educació social o equivalent

Diplomat/ada en teràpia ocupacional o equivalent

Diplomat/ada en treball social o equivalent

Postgrau en educació especial

Tècnic/a en atenció sociosanitària o equivalent

Llicenciat/ada en pedagogia o equivalent

Llicenciat/ada en psicologia o equivalent

Llicenciat/ada en psicopedagogia o equivalent

- Categoria professional d'integrador/a social

Diplomat/ada en educació social o equivalent

Diplomat/ada en teràpia ocupacional o equivalent

Diplomat/ada en treball social o equivalent

Tècnic/a superior en educació infantil o equivalent

Mestre/a o equivalent

Llicenciat/ada en pedagogia o equivalent

Llicenciat/ada en psicologia o equivalent

Llicenciat/ada en psicopedagogia o equivalent

No es valorarà la titulació acadèmica acreditada com a requisit d'accés a la categoria professional ni les que siguin necessàries per assolir la titulació exigida en la convocatòria, com tampoc les que siguin necessàries per obtenir altres de nivell superior que s'al·leguin com a mèrit.

4.3 Formació i perfeccionament

Els cursos de formació i perfeccionament que versin directament sobre matèries relacionades amb les tasques pròpies del lloc de treball a proveir es valoraran fins a 10 punts.

Es podran valorar, així mateix, les publicacions i l'activitat docent que sigui rellevant per al desenvolupament del lloc de treball.

4.4 Coneixements de la llengua catalana

El coneixement de la llengua catalana es valorarà fins a 5 punts, d'acord amb el següent:

a) Els coneixements del nivell exigit per a l'accés a la categoria professional segons el previst a l'annex 2 es valoraran amb 2 punts, només en el cas que es participi en la modalitat del trasllat o reingrés a la mateixa categoria professional i, si n'hi ha, especialitat.

b) Els coneixements de nivell superior a l'exigit per a l'accés a la categoria professional a la qual s'opta es valoraran amb 2 punts per cada nivell superior acreditat.

c) Els coneixements de llenguatge especialitzat es valoraran amb 1 punt.

4.5 Antiguitat

L'antiguitat a l'Administració pública es valorarà per temps de servei fins a 5 punts, a raó de 0,02 punts per mes.

A efectes del còmput d'aquest mèrit no s'estimaran les fraccions inferiors a un mes i es considerarà un mes com a 30 dies.

4.6 Destinació prèvia del/de la cònjuge o de l'altre membre d'una unió estable de parella.

Es valorarà amb 3 punts la destinació prèvia del/de la cònjuge o de l'altre membre en el cas d'unions estables de parella, si també treballa a l'Administració pública i l'ha obtingut mitjançant convocatòria pública en la localitat del lloc sol·licitat, sempre que s'hi accedeixi des d'una localitat diferent.

4.7 Circumstàncies personals excepcionals

Es podran valorar fins a un màxim de 2 punts circumstàncies personals excepcionals que, a criteri de l'Òrgan Tècnic d'Avaluació, siguin susceptibles de consideració per a l'adjudicació del lloc de treball, sempre que consti i s'acrediti la corresponent motivació.


5. Acreditació dels mèrits i capacitats

5.1 Els mèrits i capacitats s'han de referir a la data de publicació de la convocatòria al DOGC, i només es tindran en compte els al·legats en la declaració de mèrits i capacitats que constin acreditats documentalment dins del termini de presentació de sol·licituds i d'acord amb el que preveuen les bases 5.2 a 5.5, sens perjudici de l'acreditació de les capacitats professionals que estableix la base 4.1.2.

5.2 L'experiència professional i l'antiguitat a l'Administració pública previstes a les bases 4.1.1 i 4.5, respectivament, s'hauran d'acreditar mitjançant un certificat emès per la persona titular de la Secretaria General o per l'òrgan competent en matèria de personal del departament o de l'Administració pública on es prestin o s'hagin prestat els serveis, amb especificació de la categoria i grup professional, les funcions desenvolupades i el temps de prestació en cadascun dels períodes certificats. El personal adscrit al Departament d'Ensenyament resta exempt d'aportar aquesta documentació.

L'experiència professional en l'àmbit del sector privat s'haurà de justificar mitjançant la documentació corresponent (contractes de treball, fulls de salaris, certificats, llicència fiscal, full de cotització de la Seguretat Social…), de forma que quedin suficientment acreditades la categoria professional, les funcions desenvolupades i el període de prestació, amb indicació de la data inicial i final.

5.3 Les titulacions acadèmiques, la formació i el perfeccionament i els coneixements de la llengua catalana previstos a les bases 4.2, 4.3 i 4.4 s'acreditaran mitjançant fotocòpia compulsada del títol oficial o certificat de l'òrgan competent, llevat que consti còpia autenticada del document en l'expedient personal en el Departament d'Ensenyament, cosa que hauran de fer constar les persones concursants de forma expressa en el document de declaració de mèrits i capacitats per a cadascun dels mèrits i capacitats al·legats.

5.4 Als efectes de la valoració de la destinació prèvia prevista a la base 4.6, caldrà aportar còpia autenticada de la documentació justificativa del matrimoni o, en el cas d'unions estables de parella, de l'escriptura pública atorgada en el termini mínim de dos anys anteriors a la data de publicació de la convocatòria al DOGC, o bé acta de notorietat de la convivència i del transcurs dels dos anys, així com de la documentació acreditativa de l'esmentada destinació.

5.5. Les circumstàncies a què fa referència la bases 4.7 s'hauran d'acreditar amb la documentació que permeti la seva justificació i comprovació.


6. Presentació i formalització de les sol·licituds.

6.1 El model de sol·licitud i de declaració dels mèrits i capacitats per a prendre part en aquest concurs es troba a disposició de les persones interessades a les unitats del Departament d'Ensenyament esmentades a la base 6.2, així com a la pàgina web ensenyament.gencat.cat.

6.2 La sol·licitud s'ha d'adreçar al Departament d'Ensenyament i presentar al registre dels Serveis Centrals o dels Serveis Territorials, o als registres o llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, dins el termini de 15 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria en el DOGC.

Les unitats del Departament d'Ensenyament on s'han de presentar preferentment les sol·licituds són les següents:

Serveis Centrals: Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona

Consorci d'Educació de Barcelona: Pl. Urquinaona, 6, 08010 Barcelona

Serveis territorials:

Baix Llobregat: carrer de Laureà Miró, 328-330, 08980 Sant Feliu de Llobregat.

Barcelona Comarques: carrer de Casp, 15, 08010 Barcelona.

Catalunya Central: carretera de Vic, 175-177, 08243 Manresa.

Girona: plaça de Pompeu Fabra, 1 (Edifici de la Generalitat a Girona) 17002 Girona.

Lleida: carrer de la Pica d'Estats, 2, 25006 Lleida.

Maresme-Vallès Oriental: carrer de Churruca, 90, 08301 Mataró.

Vallès Occidental: carrer del Marquès de Comillas, 67-69, 08202 Sabadell.

Tarragona: carrer de Sant Francesc, 7, 43003 Tarragona.

Terres de l'Ebre: carrer de la Mare de Déu de la Providència, 5-9, 43500 Tortosa.

6.3 Les persones participants han de formalitzar i adjuntar a la sol·licitud de participació (DOC 1) la relació de llocs de treball per ordre de preferència (DOC 2), indicant el codi dels lloc o llocs als quals opten d'entre els que figuren al annex 2. Igualment hauran d'adjuntar la declaració de mèrits i capacitats (DOC 3), on es faran constar els que tinguin relació amb el lloc a proveir, així com la documentació acreditativa que correspongui d'acord amb el previst a la base 5.

6.4 El personal que participi en les modalitats previstes a la base 2.3 b) i c), respecte del qual el canvi de categoria professional i/o especialitat sol·licitat comporti, d'acord amb el previst a la base 3, requeriments de titulació i/o coneixements de llengua catalana diferents al de la pròpia categoria professional, haurà d'acreditar-los documentalment i adjuntar-los amb la sol·licitud, llevat que constin a l'expedient personal del Departament d'Ensenyament, cosa que hauran de fer constar expressament en la sol·licitud.

6.5 D'acord amb el Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional, les persones amb discapacitat que optin per llocs de treball de diferent categoria i/o, si s'escau, especialitat, podran demanar en la sol·licitud de participació l'adaptació o l'adequació de temps i mitjans materials per a la realització de les proves previstes a les bases 3.4 i 4.1.2, si escau. Igualment podran demanar en la sol·licitud de participació l'adaptació del lloc de treball que obtinguin, sempre que aquesta no impliqui una modificació exorbitant en el context de l'organització o sigui incompatible amb el contingut del lloc i el servei públic que s'ha de prestar.

6.6 Les persones a què fa referència la base 2.4 hauran de presentar amb la sol·licitud un informe emès per l'equip de valoració multiprofessional competent de la Secretària d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal (SISPAP). Als efectes de l'obtenció de l'informe esmentat les persones interessades s'han de dirigir als centres següents:

Demarcació de Barcelona (Barcelona ciutat): Equip de Valoració d'Adults de Barcelona, av. Paral·lel, 145, 08004 Barcelona; telèfon 93.425.22.44.

Demarcació de Barcelona (municipi de l'Hospitalet de Llobregat i comarques de l'Alt Penedès, el Baix Llobregat i el Garraf): CAD Badal, rambla Badal, 102, 08014 Barcelona; telèfon 93.331.21.62.

Demarcació de Barcelona (municipis de Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Badalona, i comarques del Maresme i Vallès Oriental): CAD Badalona, av. del Marquès de Montroig, 64, 08912 Badalona; telèfon 93.387.41.08.

Demarcació de Barcelona (comarques del Vallès Occidental, el Bages, Berguedà, Anoia i Osona): CAD Terrassa, av. Prat de la Riba, 30-32, 08222 Terrassa; telèfon 93.785.83.00.

Demarcació de Girona (Girona ciutat i comarques): CAD Girona, c. d'Emili Grahit, 2, 17001 Girona; telèfon 972.94.12.73.

Demarcació de Lleida (Lleida ciutat i comarques): CAD Lleida, av. del Segre, 5, baixos, 25007 Lleida; telèfon 973.70.36.00.

Demarcació de Tarragona (Tarragona ciutat i comarques tarragonines): CAD Tarragona, av. d'Andorra, 9, baixos, 43002 Tarragona; telèfon 977.21.34.71.

Demarcació de les Terres de l'Ebre (comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta): c. Ruiz de Alda, 33, 43870 Amposta; telèfon 977.70.65.34.

6.7 Les persones referides a la base 2.5 que disposen d'una adaptació o canvi de lloc de treball per motius de salut hauran de fer constar aquesta circumstància, aportant la documentació acreditativa amb la sol·licitud, als efectes de donar-ne trasllat al Servei de Prevenció de Riscos Laborals per al seu informe.

6.8 Les sol·licituds tindran caràcter vinculant per als concursants i no s'admetran renúncies a la participació un cop transcorreguts 10 dies hàbils des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat que l'Òrgan Tècnic d'Avaluació decideixi acceptar-les per causes degudament justificades.

6.9 L'Òrgan Tècnic d'Avaluació podrà requerir als aspirants, pels mitjans i en els llocs que preveu la base 6.2, l'esmena o millora de les sol·licituds defectuoses i, en el cas de no ser esmenades per aquests, es considerarà que han desistit de la seva sol·licitud i es podrà acordar la seva exclusió de la convocatòria de forma motivada.


7. Òrgan Tècnic d'Avaluació

7.1 L'Òrgan Tècnic d'Avaluació al qual pertoca el desenvolupament del concurs estarà constituït pels membres següents:

Titulars:

Presidenta: M. Luz Rangel Ramon

Vocal: Sílvia Casas Marti

Vocal: Remedios Cerezo Gracia

Vocal: Àngela Rodriguez Albertos, com a representant dels/de les treballadors/es

Vocal: Eva Fernández Mora, com a representant de la Secretaria d'Administració i Funció Pública

Suplents:

President: Matías Rayo Trincado

Vocal: Gisela Fenollé Pérez

Vocal: Ma. Carme Altes Riera

Vocal: Mireia Deià Marset, com a representant dels/de les treballadors/es

Vocal: Maria Goretti Mas Conde, com a representant de la Secretaria d'Administració i Funció Pública

7.2 L'Òrgan Tècnic d'Avaluació podrà disposar de la col·laboració d'assessors/ores.

7.3 L'Òrgan Tècnic d'Avaluació decidirà sobre les peticions d'adaptació que les persones amb discapacitat puguin efectuar juntament amb la sol·licitud, i tindran en consideració que no comportin una despesa excessiva. Amb aquesta finalitat podran demanar un informe als equips de valoració multiprofessional, d'acord amb l'establert pel Decret 66/1999. També podrà requerir a les persones amb discapacitat que mitjançant la sol·licitud de participació hagin demanat l'adaptació del lloc o llocs de treball sol·licitats, la informació que considerin necessària per a l'adaptació sol·licitada.

7.4 L'Òrgan Tècnic d'Avaluació podrà demanar els aclariments i les justificacions necessaris per a la verificació dels mèrits i capacitats i dels requisits exigits, si escau.

7.5 Els acords adoptats per l'Òrgan Tècnic d'Avaluació es faran públics al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat) i a la pàgina d'internet ensenyament.gencat.cat.


8. Desenvolupament del concurs

8.1 L'Òrgan Tècnic d'Avaluació farà pública la llista provisional de persones participants admeses i excloses en les unitats esmentades a la base 6.2 i per internet a la pàgina esmentada a la base 7.5, amb indicació del motiu d'exclusió, si escau, per tal que, en el termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de l'exposició al tauler electrònic, les persones interessades puguin formular observacions o esmenar els defectes. Passats aquests 10 dies, i un cop revisades les possibles al·legacions, es farà pública amb el mateix procediment la llista definitiva de participants admesos i exclosos, juntament amb la qual es publicarà el calendari de realització de les proves previstes a la base 3.4 i 4.1.2, si escau.

8.2 De la mateixa forma que determina la base 8.1 es farà públic el resultat provisional del concurs mitjançant una llista que inclourà totes les persones concursants amb la puntuació assolida, així com una llista dels candidats seleccionats que hagin assolit una puntuació igual o superior a la que s'estableix com a mínima en aquesta convocatòria, als efectes que les persones interessades puguin formular observacions o reclamacions en el termini de 10 dies hàbils a partir de la seva exposició. Resoltes les reclamacions presentades, es farà pública la proposta definitiva del resultat del concurs, amb el mateix procediment.

Dins d'aquest mateix termini, el candidat o candidata seleccionat pot manifestar la seva renúncia al lloc de treball. En aquest cas perdrà els seus drets sobre la plaça, la qual s'adjudicarà a la persona que el segueixi en l'ordre de puntuació, si n'hi ha. L'adjudicació de vacants resultants és irrenunciable.

8.3 Un cop feta pública la proposta definitiva, la destinació adjudicada és irrenunciable.


9. Adjudicació dels llocs de treball

9.1 Per a l'adjudicació dels llocs de treball caldrà assolir una puntuació mínima de 40 punts. Tanmateix, no s'exigirà aquesta puntuació mínima a les persones concursants que vulguin realitzar un canvi de destinació a la modalitat de trasllat o reingrés a un lloc de treball de la categoria i, si s'escau, especialitat que la que pertanyen.

9.2 L'adjudicació del lloc de treball recaurà en la persona candidata més idònia tenint en consideració a la major puntuació global obtinguda de la valoració dels mèrits i capacitats establerts a la base 4, tenint en compte el previst a la base 9.1 anterior.

En cas d'empat entre dues o més persones candidates, tindrà preferència per ocupar el lloc de treball qui ocupi un lloc d'igual categoria i, si és el cas, especialitat. Si l'empat persisteix, s'haurà d'adjudicar el lloc a la persona candidata amb més anys de servei en un lloc de treball d'igual categoria, i si és el cas, especialitat.

9.3 Les persones concursants que no obtinguin cap de les destinacions sol·licitades quedaran en el mateix lloc que ocupen o en la situació que correspongui.


10. Resolució del concurs

10.1 El present concurs es resoldrà mitjançant resolució de l'òrgan convocant, que es publicarà al DOGC.

10.2 Abans de la incorporació al lloc de treball, la persona proposada haurà de declarar fefaentment que no està afectada per cap dels motius d'incompatibilitat del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, o bé, si escau, haurà de sol·licitar l'autorització de compatibilitat d'activitats en el termini legalment previst.

10.3 El personal destinat mitjançant aquest concurs realitzarà la jornada i/o horari del lloc de treball obtingut, d'acord amb el que estableix el Conveni col·lectiu únic i la relació de llocs de treball.

10.4 La participació en aquest concurs és voluntària i, per tant, no genera cap dret d'indemnització en favor de les persones concursants. En aquest sentit, el personal destinat percebrà les retribucions del lloc obtingut i deixarà de generar la percepció de qualsevol complement extrasalarial que es percebi per destinació forçosa en un altre centre de treball.

10.5 L'òrgan competent del Departament d'Ensenyament formalitzarà un annex al contracte de treball amb la clàusula corresponent de canvi de categoria i/o de destinació dins els terminis previstos a la normativa, sens perjudici del que disposa l'apartat 6 de l'article 23.3 del Conveni col·lectiu únic quant als llocs de treball ocupats temporalment.


11. Règim d'impugnacions i al·legacions

11.1 Contra els actes de l'òrgan tècnic d'avaluació que decideixin directament o indirectament sobre el fons de l'assumpte, determinin la impossibilitat de continuar en el procés, produeixin indefensió o perjudici irreparable de drets o interessos legítims les persones interessades poden interposar una demanda davant de la jurisdicció social, en el termini de dos mesos, d'acord amb el que preveu l'article 69 de la Llei 36/2011, reguladora de la jurisdicció social.

11.2 Contra els actes de tràmit de l'òrgan tècnic d'avaluació no inclosos en el punt anterior els aspirants, al llarg del procés, podran formular les al·legacions que es tindran en consideració en el moment de fer-se pública la puntuació final del concurs.Annex 2

Descripció dels llocs de treball


1. Característiques dels llocs de treball

1.1 Categoria professional: Educador/a d'educació especial en centre públics

1.2 Grup: C1

1.3 Jornada: normal

1.4 Requisit certificat negatiu DS


2. Contingut funcional

2.1. Àrea de funcions: Àrea educativo-cultural

2.2. Definició de la categoria professional: És el treballador/a que realitza les funcions següents:

- Dóna suport a l'alumnat amb necessitats educatives especials perquè pugui participar en les activitats que organitzi el centre docent, així com aplicar els programes de treball preparats pel tutor/a o especialistes i participar en l'elaboració i aplicació de tasques específiques relacionades amb: autonomia personal, adquisició d'hàbits, d'higiene, habilitats socials, mobilitat de desplaçaments, estimulació sensorial, habilitats de vida, transició a la vida adulta i preparació per al món del treball, escolaritat compartida centres ordinaris/centres d'educació especial.

- Participar en el projecte educatiu del centre.

- Conèixer els objectius i continguts dels programes per tal de poder adequar de la millor forma possible la seva tasca de col·laboració amb els/les mestres tutor/es i especialistes.

- Proporcionar als mestres-tutors i especialistes, elements d'informació sobre l'actuació de l'alumnat, per tal d'adaptar i millorar el seu procés d'aprenentatge.

 

3. Coneixements de llengua catalana: nivell de suficiència de català (nivell C1) o equivalent.

 

4. Llocs de treball

 

Places d'adjudicació directa

 

Codi

Localitat

Centre de treball

Unitat orgànica: Serveis Territorials a la Catalunya Central

EEE001

CENTELLES

ESCOLA ILDEFONS CERDA

EEE002

CENTELLES

INSTITUT PERE BARNILS

EEE003

IGUALADA

INSTITUT PERE VIVES I VICH

EEE004

LES MASIES DE VOLTREGÀ

INSTITUT DEL VOLTREGANÈS

EEE005

MANLLEU

ESCOLA PUIG-AGUT

EEE006

MANRESA

INSTITUT PIUS FONT I QUER

EEE007

MANRESA

INSTITUT LACETANIA

EEE008

MASQUEFA

INSTITUT DE MASQUEFA

EEE009

MASQUEFA

ESCOLA FONT DEL ROURE

EEE010

SOLSONA

ESCOLA SETELSIS

EEE011

SOLSONA

INSTITUT FRANCESC RIBALTA

EEE012

VIC

ESCOLA ANDERSEN

EEE013

VILANOVA DEL CAMÍ

ESCOLA JOAN MARAGALL

 

Unitat orgànica: Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

EEE014 BELLAVISTA INSTITUT LAURO
EEE015 BELLAVISTA INSTITUT LAURO

EEE016

BIGUES I RIELLS

ESCOLA EL TURO

EEE017

CABRILS

INSTITUT DE CABRILS

EEE018

CABRILS

ESCOLA L'OLIVERA

EEE019

CANET DE MAR

INSTITUT LLUIS DOMENECH I MONTANER

EEE020

CARDEDEU

INSTITUT EL SUI

EEE021

CORRÓ D'AVALL

ESCOLA CAMINS

EEE022

EL MASNOU

INSTITUT MAREMAR

EEE023

GRANOLLERS

INSTITUT ANTONI CUMELLA

EEE024

GRANOLLERS

ESCOLA DE GRANOLLERS

EEE025

GRANOLLERS

INSTITUT CELESTI BELLERA

EEE026

LA GARRIGA

INSTITUT MANUEL BLANCAFORT

EEE027

LA LLAGOSTA

INSTITUT MARINA

EEE028

LLIÇÀ D'AMUNT

INSTITUT LLIÇÀ

EEE029

MATARÓ

CEE LES AIGÜES

EEE030

MATARÓ

CEE LES AIGÜES

EEE031

MATARÓ

CEE LES AIGÜES

EEE032

MATARÓ

CEE LES AIGÜES

EEE033

MATARÓ

CEE LES AIGÜES

EEE034

MATARÓ

CEE LES AIGÜES

EEE035

MATARÓ

CEE LES AIGÜES

EEE036

MATARÓ

CEE LES AIGÜES

EEE037

MATARÓ

CEE LES AIGÜES

EEE038

MATARÓ

CEE LES AIGÜES

EEE039

MATARÓ

CEE LES AIGÜES

EEE040

MATARÓ

ESCOLA ANXANETA

EEE041

MATARÓ

INSTITUT JOSEP PUIG I CADAFALCH

EEE042

MOLLET DEL VALLÈS

ESCOLA SANT VICENÇ

EEE043

MOLLET DEL VALLÈS

ESCOLA FEDERICO GARCIA LORCA

EEE044

MOLLET DEL VALLÈS

INSTITUT VICENÇ PLANTADA

EEE045

MOLLET DEL VALLÈS

INSTITUT VICENÇ PLANTADA

EEE046

MONTMELÓ

INSTITUT MONTMELO

EEE047

MONTORNÈS DEL VALLÈS

ESCOLA MOGENT

EEE048

MONTORNÈS DEL VALLÈS

INSTITUT MARTA MATA

EEE049

PARETS DEL VALLÈS

INSTITUT TORRE DE MALLA

EEE050

PINEDA DE MAR

CEE L'HORITZÓ

EEE051

PINEDA DE MAR

CEE L'HORITZÓ

EEE052

PINEDA DE MAR

CEE L'HORITZÓ

EEE053

PINEDA DE MAR

CEE L'HORITZÓ

EEE054

PINEDA DE MAR

ESCOLA MEDITERRANIA

EEE055

PINEDA DE MAR

INSTITUT JOAN COROMINES

EEE056

SANT POL DE MAR

ESCOLA SANT PAU

 

Unitat orgànica: Serveis Territorials a Barcelona Comarques

EEE057

BADALONA

ESCOLA JUNGFRAU

EEE058

BADALONA

INSTITUT LA LLAUNA

EEE059

BADALONA

ESCOLA ALEXANDRE GALI

EEE060

BADALONA

ESCOLA PROGRES

EEE061

BADALONA

INSTITUT BADALONA VII

EEE062

CUBELLES

ESCOLA VORA DEL MAR

EEE063

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

INSTITUT APEL.LES MESTRES

EEE064

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

ESCOLA MENENDEZ PIDAL

EEE065

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

INSTITUT BELLVITGE

EEE066

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

ESCOLA PERE LLISCART

EEE067

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

CEE L'ESTEL-CAN BORI

EEE068

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

CEE L'ESTEL-CAN BORI

EEE069

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

CEE L'ESTEL-CAN BORI

EEE070 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT ESCOLA AUSIAS MARCH
EEE071 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT INSTITUT SANTA EULÀLIA

EEE072

SANT PERE DE RIBES

INSTITUT MONTGRÒS

EEE073

SANT PERE DE RIBES

ESCOLA RIERA DE RIBES

EEE074

SANT PERE DE RIBES

ESCOLA ELS COSTERETS

EEE075

SANT PERE DE RIBES

INSTITUT CAN PUIG

EEE076

SANTA COLOMA DE GRAMENET

CEE JOSEP SOL RODRIGUEZ

EEE077

SANTA COLOMA DE GRAMENET

CEE JOSEP SOL RODRIGUEZ

EEE078

SANTA COLOMA DE GRAMENET

CEE JOSEP SOL RODRIGUEZ

EEE079

SANTA COLOMA DE GRAMENET

CEE JOSEP SOL RODRIGUEZ

EEE080

SANTA COLOMA DE GRAMENET

CEE JOSEP SOL RODRIGUEZ

EEE081

SANTA COLOMA DE GRAMENET

ESCOLA LES PALMERES

EEE082

SANTA COLOMA DE GRAMENET

ESCOLA FRAY LUIS DE LEON

EEE083

SANTA COLOMA DE GRAMENET

INSTITUT RAMON BERENGUER IV

EEE084

SANTA COLOMA DE GRAMENET

ESCOLA PALLARESA

EEE085

SANTA COLOMA DE GRAMENET

INSTITUT CAN PEIXAUET

EEE086

SITGES

INSTITUT VINYET

EEE087

SITGES

ESCOLA ESTEVE BARRACHINA

EEE088

VILAFRANCA DEL PENEDÈS

INSTITUT MILA I FONTANALS

EEE089

VILAFRANCA DEL PENEDÈS

ESCOLA MAS I PERERA

EEE090

VILAFRANCA DEL PENEDÈS

INSTITUT EUGENI D'ORS

EEE091

VILANOVA I LA GELTRÚ

INSTITUT FRANCESC XAVIER LLUCH I RAFECAS

EEE092

VILANOVA I LA GELTRÚ

ESCOLA EL MARGALLO

EEE093

VILANOVA I LA GELTRÚ

ESCOLA EL MARGALLO

EEE094

VILANOVA I LA GELTRÚ

ESCOLA EL MARGALLO

EEE095

VILANOVA I LA GELTRÚ

ESCOLA LLEBETX

EEE096

VILANOVA I LA GELTRÚ

ESCOLA LLEBETX

EEE097

VILANOVA I LA GELTRÚ

ESCOLA LLEBETX

EEE098

VILANOVA I LA GELTRÚ

INSTITUT BAIX A MAR

EEE099

VILANOVA I LA GELTRÚ

INSTITUT DOLORS MALLAFRE I ROS

EEE100

VILANOVA I LA GELTRÚ

INSTITUT DOLORS MALLAFRE I ROS

EEE101

VILANOVA I LA GELTRÚ

INSTITUT MANUEL DE CABANYES

 

Unitat orgànica: Serveis Territorials al Baix Llobregat

EEE102

BEGUES

ESCOLA SANT CRISTOFOR

EEE103 CASTELLDEFELS ESCOLA EDUMAR
EEE104 CASTELLDEFELS INSTITUT MEDITERRANIA

EEE105

CORBERA DE LLOBREGAT

ESCOLA EL CORB

EEE106

CORNELLÀ DE LLOBREGAT

ESCOLA IGNASI IGLESIAS

EEE107

CORNELLÀ DE LLOBREGAT

ESCOLA MEDITERRANIA

EEE108

CORNELLÀ DE LLOBREGAT

ESCOLA SURIS

EEE109

CORNELLÀ DE LLOBREGAT

INSTITUT FRANCESC MACIA

EEE110

EL PRAT DE LLOBREGAT

CEE CAN RIGOL

EEE111

EL PRAT DE LLOBREGAT

CEE CAN RIGOL

EEE112

EL PRAT DE LLOBREGAT

CEE CAN RIGOL

EEE113

EL PRAT DE LLOBREGAT

CEE CAN RIGOL

EEE114

EL PRAT DE LLOBREGAT

CEE CAN RIGOL

EEE115

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

ESCOLA FOLCH I TORRES

EEE116

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

INSTITUT JOANOT MARTORELL

EEE117

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

INSTITUT SEVERO OCHOA

EEE118

GAVÀ

ESCOLA SALVADOR LLUCH

EEE119

MARTORELL

CEE EL PONTARRÓ

EEE120

MARTORELL

CEE EL PONTARRÓ

EEE121

MARTORELL

CEE EL PONTARRÓ

EEE122

MARTORELL

CEE EL PONTARRÓ

EEE123

MARTORELL

CEE EL PONTARRÓ

EEE124

MOLINS DE REI

INSTITUT LLUIS REQUESENS

EEE125

OLESA DE MONTSERRAT

ESCOLA PUIGVENTÓS

EEE126 OLESA DE MONTSERRAT INSTITUT CREU DE SABA
EEE127 SANT ANDREU DE LA BARCA ESCOLA JOSE JUAN ORTIZ

EEE128

SANT BOI DE LLOBREGAT

ESCOLA BENVIURE

EEE129

SANT BOI DE LLOBREGAT

ESCOLA CIUTAT COOPERATIVA

EEE130

SANT BOI DE LLOBREGAT

ESCOLA JOSEP MARIA CIURANA

EEE131

SANT BOI DE LLOBREGAT

INSTITUT RAFAEL CASANOVA

EEE132

SANT CLIMENT DE LLOBREGAT

ESCOLA SANT CLIMENT

EEE133

SANT FELIU DE LLOBREGAT

ESCOLA ARQUITECTE GAUDI

EEE134

VILADECANS

ESCOLA CAN PALMER

EEE135 VILADECANS ESCOLA MIQUEL MARTI I POL
EEE136 VILADECANS ESCOLA MIQUEL MARTI I POL

EEE137

VILADECANS

INSTITUT JOSEP MESTRES I BUSQUET

EEE138

VILADECANS

INSTITUT JOSEP MESTRES I BUSQUET

 

Unitat orgànica: Serveis Territorials al Vallès Occidental

EEE139

BADIA DEL VALLÈS

ESCOLA LA JOTA

EEE140

BADIA DEL VALLÈS

INSTITUT FEDERICA MONTSENY

EEE141

BARBERÀ DEL VALLÈS

ESCOLA MIQUEL MARTI I POL

EEE142

BARBERÀ DEL VALLÈS

INSTITUT LA ROMANICA

EEE143

CASTELLAR DEL VALLÈS

ESCOLA JOAN BLANQUER

EEE144

CASTELLBISBAL

INSTITUT CASTELLBISBAL

EEE145

CERDANYOLA DEL VALLÈS

CEE JERONI DE MORAGAS

EEE146

CERDANYOLA DEL VALLÈS

CEE JERONI DE MORAGAS

EEE147

CERDANYOLA DEL VALLÈS

CEE JERONI DE MORAGAS

EEE148

CERDANYOLA DEL VALLÈS

CEE JERONI DE MORAGAS

EEE149

CERDANYOLA DEL VALLÈS

ESCOLA TURO DE GUIERA

EEE150

CERDANYOLA DEL VALLÈS

INSTITUT BANUS

EEE151

CERDANYOLA DEL VALLÈS

INSTITUT GORGS

EEE152

MONTCADA I REIXAC

ESCOLA REIXACH

EEE153

POLINYÀ

ESCOLA PERE CALDERS

EEE154

POLINYÀ

INSTITUT POLINYA

EEE155

RIPOLLET

ESCOLA ELS PINETONS

EEE156

RUBÍ

ESCOLA MOSSEN CINTO VERDAGUER

EEE157

RUBÍ

CEE CA N'ORIOL

EEE158

RUBÍ

CEE CA N'ORIOL

EEE159

RUBÍ

CEE CA N'ORIOL

EEE160

RUBÍ

CEE CA N'ORIOL

EEE161

RUBÍ

CEE CA N'ORIOL

EEE162

RUBÍ

ESCOLA 25 DE SETEMBRE

EEE163

RUBÍ

ESCOLA CA N'ALZAMORA

EEE164

RUBÍ

ESCOLA TORRE DE LA LLEBRE

EEE165

RUBÍ

INSTITUT L'ESTATUT

EEE166

SABADELL

CEE FRANCESC BELLAPART

EEE167

SABADELL

CEE FRANCESC BELLAPART

EEE168

SABADELL

CEE FRANCESC BELLAPART

EEE169

SABADELL

CEE FRANCESC BELLAPART

EEE170

SABADELL

CEE FRANCESC BELLAPART

EEE171

SABADELL

CEE FRANCESC BELLAPART

EEE172

SABADELL

CEE FRANCESC BELLAPART

EEE173

SABADELL

ESCOLA CIFUENTES

EEE174

SABADELL

ESCOLA JOANOT ALISANDA

EEE175

SABADELL

ESCOLA LA ROMANICA

EEE176

SABADELL

ESCOLA NOSTRA LLAR

EEE177

SABADELL

ESCOLA PAU CASALS

EEE178

SABADELL

ESCOLA ROUREDA

EEE179

SABADELL

INSTITUT PAU VILA

EEE180

SABADELL

INSTITUT MIQUEL CRUSAFONT I PAIRÓ

EEE181

SABADELL

INSTITUT TERMES

EEE182

SANT CUGAT DEL VALLÈS

ESCOLA GERBERT D'ORLHAC

EEE183

SANT CUGAT DEL VALLÈS

ESCOLA L'OLIVERA

EEE184

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

INSTITUT ROVIRA-FORNS

EEE185

TERRASSA

ESCOLA BISBAT D'EGARA

EEE186

TERRASSA

ESCOLA LES ARENES

EEE187

TERRASSA

ESCOLA SERRA DE L'OBAC

EEE188 TERRASSA INSTITUT TERRASSA

EEE189

TERRASSA

INSTITUT TORRE DEL PALAU

 

Unitat orgànica: Serveis Territorials a Girona

EEE190

BANYOLES

ESCOLA LA DRAGA

EEE191

BANYOLES

INSTITUT PLA DE L'ESTANY

EEE192

BLANES

CEE VENTIJOL

EEE193

BLANES

CEE VENTIJOL

EEE194

BLANES

CEE VENTIJOL

EEE195

BLANES

CEE VENTIJOL

EEE196

BLANES

INSTITUT S'AGULLA

EEE197

CELRÀ

INSTITUT CELRA

EEE198

FIGUERES

ESCOLA CARME GUASCH

EEE199

FIGUERES

INSTITUT OLIVAR GRAN

EEE200

GIRONA

CEE FONT DE L'ABELLA

EEE201

GIRONA

CEE FONT DE L'ABELLA

EEE202

GIRONA

CEE FONT DE L'ABELLA

EEE203

GIRONA

CEE FONT DE L'ABELLA

EEE204

GIRONA

CEE FONT DE L'ABELLA

EEE205

GIRONA

CEE FONT DE L'ABELLA

EEE206

GIRONA

CEE PALAU

EEE207

GIRONA

CEE PALAU

EEE208

GIRONA

CEE PALAU

EEE209

GIRONA

ESCOLA MARTA MATA

EEE210

GIRONA

INSTITUT CARLES RAHOLA I LLORENS

EEE211

GIRONA

INSTITUT NARCIS XIFRA I MASMITJA

EEE212

HOSTALRIC

ESCOLA MARE DE DEU DELS SOCORS

EEE213

HOSTALRIC

INSTITUT VESCOMTAT DE CABRERA

EEE214

LA BISBAL D'EMPORDÀ

INSTITUT LA BISBAL

EEE215

LLORET DE MAR

ESCOLA ANGELS ALEMANY I BORIS

EEE216

OLOT

ESCOLA ESCOLA-LLAR LLUIS MARIA MESTRES I MARTI

EEE217

OLOT

INSTITUT BOSC DE LA COMA

EEE218

PALAFRUGELL

INSTITUT FREDERIC MARTI CARRERES

EEE219

PALAMÓS

CEE ELS ANGELS

EEE220

PALAMÓS

CEE ELS ANGELS

EEE221

PALAMÓS

CEE ELS ANGELS

EEE222

PALAMÓS

INSTITUT PALAMOS

EEE223

PUIGCERDÀ

ESCOLA ALFONS I

EEE224

PUIGCERDÀ

INSTITUT PERE BORRELL

EEE225

RIPOLL

CEE DOCTOR RAMON SURIÑACH

EEE226

RIPOLL

ESCOLA JOAN MARAGALL

EEE227

RIPOLL

INSTITUT ABAT OLIBA

EEE228

ROSES

ESCOLA MONTSERRAT VAYREDA

EEE229

SALT

CEE LA MASANA

EEE230

SALT

INSTITUT VALLVERA

EEE231

SANT FELIU DE GUÍXOLS

INSTITUT SANT FELIU DE GUIXOLS

EEE232

SANTA COLOMA DE FARNERS

INSTITUT STA. COLOMA DE FARNERS

EEE233

TORROELLA DE MONTGRÍ

INSTITUT MONTGRI

EEE234

VILAFANT

CEE MARE DE DEU DEL MONT

EEE235

VILAFANT

CEE MARE DE DEU DEL MONT

EEE236

VILAFANT

CEE MARE DE DEU DEL MONT

EEE237

VILAFANT

CEE MARE DE DEU DEL MONT

EEE238 VILAFANT CEE MARE DE DEU DEL MONT

EEE239

VILAFANT

CEE MARE DE DEU DEL MONT

 

Unitat orgànica: Serveis Territorials a Lleida

EEE240

ALCARRÀS

INSTITUT ALCARRAS

EEE241

ARTESA DE SEGRE

ESCOLA ELS PLANELLS

EEE242

BALAGUER

ESCOLA GASPAR DE PORTOLA

EEE243

BALAGUER

ESCOLA MONT-ROIG

EEE244

CERVERA

ESCOLA MOSSEN JOSEP ARQUES

EEE245

CERVERA

INSTITUT LA SEGARRA

EEE246

GUISSONA

INSTITUT GUISSONA

EEE247

LA SEU D'URGELL

ESCOLA MOSSEN ALBERT VIVES

EEE248

LA SEU D'URGELL

ESCOLA PAU CLARIS

EEE249

LA SEU D'URGELL

INSTITUT JOAN BRUDIEU

EEE250

LES BORGES BLANQUES

ESCOLA JOAN XXIII

EEE251

LES BORGES BLANQUES

INSTITUT JOSEP VALLVERDU

EEE252

LLEIDA

CEE ESPERANÇA

EEE253

LLEIDA

ESCOLA JOC DE LA BOLA

EEE254

LLEIDA

INSTITUT TORREVICENS

EEE255

MOLLERUSSA

CEE SILOÉ

EEE256 SERÒS ESCOLA MIQUEL BARO DABAN
EEE257 SORT ESCOLA ANGEL SERAFI I CASANOVAS

EEE258

TÀRREGA

ESCOLA JACINT VERDAGUER

EEE259

TÀRREGA

INSTITUT MANUEL DE PEDROLO

EEE260

TREMP

ESCOLA VALLDEFLORS

EEE261

TREMP

INSTITUT TREMP

EEE262

VIELHA

ESCOLA GARONA

EEE263

VIELHA

INSTITUT D'ARAN

 

 

 

Unitat orgànica: Serveis Territorials a Tarragona

EEE264

BONAVISTA

ESCOLA BONAVISTA

EEE265

CALAFELL

ESCOLA SANTA CREU DE CALAFELL

EEE266

CAMBRILS

ESCOLA GUILLEM FORTUNY

EEE267

CONSTANTÍ

INSTITUT CONSTANTI

EEE268

CUNIT

ESCOLA POMPEU FABRA

EEE269

EL VENDRELL

CEE GARBÍ

EEE270

EL VENDRELL

CEE GARBÍ

EEE271

EL VENDRELL

ESCOLA ANGELS GARRIGA

EEE272

EL VENDRELL

INSTITUT BAIX PENEDES

EEE273

LA BISBAL DEL PENEDÈS

INSTITUT COSTER DE LA TORRE

EEE274

LA CANONJA

ESCOLA LA CANONJA

EEE275

LA SELVA DEL CAMP

INSTITUT JOAN PUIG I FERRETER

EEE276

L'ARBOÇ

ESCOLA SANT JULIA

EEE277

L'ARBOÇ

INSTITUT L'ARBOÇ

EEE278

REUS

CEE DE REUS

EEE279

REUS

CEE DE REUS

EEE280

REUS

ESCOLA JOAN REBULL

EEE281

REUS

ESCOLA MONTSANT

EEE282

REUS

INSTITUT ESCOLA PI DEL BURGAR

EEE283

REUS

INSTITUT ESCOLA PI DEL BURGAR

EEE284

REUS

INSTITUT GAUDÍ

EEE285

REUS

INSTITUT LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER

EEE286

SALOU

ESCOLA VORA MAR

EEE287

TARRAGONA

ESCOLA CESAR AUGUST

EEE288

TARRAGONA

ESCOLA DE PRACTIQUES

EEE289

TARRAGONA

ESCOLA SERRALLO

EEE290

TARRAGONA

INSTITUT ANTONI MARTI FRANQUES

EEE291

TARRAGONA

INSTITUT PONS D'ICART

EEE292

VALLS

ESCOLA ELADI HOMS

EEE293

VALLS

ESCOLA ELADI HOMS

EEE294 VALLS ESCOLA ELADI HOMS
EEE295 VALLS ESCOLA EUGENI D'ORS

EEE296

VALLS

INSTITUT NARCIS OLLER

EEE297

VALLS

INSTITUT NARCIS OLLER

EEE298

VILA-SECA

ESCOLA MESTRAL

 

Unitat orgànica: Serveis Territorials a Terres de l'Ebre

EEE299

ALCANAR

ESCOLA JOAN BAPTISTA I SERRA

EEE300

ALCANAR

INSTITUT SOL DE RIU

EEE301

DELTEBRE

ESCOLA SANT MIQUEL

EEE302

DELTEBRE

INSTITUT DELTEBRE

EEE303

GANDESA

INSTITUT TERRA ALTA

EEE304

LA SÉNIA

ESCOLA JAUME I

EEE305

LA SÉNIA

INSTITUT LA SENIA

EEE306

L'AMETLLA DE MAR

INSTITUT M. DE D. DE LA CANDELERA

EEE307

ROQUETES

ESCOLA MESTRE MARCEL·LI DOMINGO

EEE308

ROQUETES

INSTITUT ROQUETES

EEE309

SANT CARLES DE LA RÀPITA

ESCOLA CARLES III

EEE310

ULLDECONA

ESCOLA RAMON Y CAJAL

 

Unitat orgànica: Consorci d'Educació de Barcelona

EEE311

BARCELONA

CEE CONXA ESPINA

EEE312

BARCELONA

CEE CONXA ESPINA

EEE313

BARCELONA

CEE CONXA ESPINA

EEE314

BARCELONA

CEE SANT JOAN DE LA CREU

EEE315

BARCELONA

CEE SANT JOAN DE LA CREU

EEE316

BARCELONA

CEE SANT JOAN DE LA CREU

EEE317

BARCELONA

CEE SANT JOAN DE LA CREU

EEE318

BARCELONA

CEE SANT JOAN DE LA CREU

EEE319

BARCELONA

ESCOLA ANTAVIANA

EEE320

BARCELONA

ESCOLA AURO

EEE321

BARCELONA

ESCOLA BARRUFET

EEE322

BARCELONA

ESCOLA CARLIT

EEE323

BARCELONA

ESCOLA COLLASO I GIL

EEE324

BARCELONA

ESCOLA CONCEPCION ARENAL

EEE325

BARCELONA

ESCOLA DOLORS MONSERDA-SANTAPAU

EEE326

BARCELONA

ESCOLA EULALIA BOTA

EEE327

BARCELONA

ESCOLA FERRAN SUNYER

EEE328

BARCELONA

ESCOLA ITACA

EEE329

BARCELONA

ESCOLA JAUME I

EEE330

BARCELONA

ESCOLA MESTRE ENRIC GIBERT I CAMINS

EEE331

BARCELONA

ESCOLA MESTRE MORERA

EEE332

BARCELONA

ESCOLA PEGASO

EEE333

BARCELONA

ESCOLA RAMON LLULL

EEE334

BARCELONA

ESCOLA VILA OLIMPICA

EEE335

BARCELONA

INSTITUT EMPERADOR CARLES

EEE336

BARCELONA

INSTITUT ESCOLA COSTA I LLOBERA

EEE337

BARCELONA

INSTITUT ICARIA

EEE338

BARCELONA

INSTITUT JOSEP PLA

EEE339

BARCELONA

INSTITUT MILA I FONTANALS

EEE340

BARCELONA

INSTITUT PABLO RUIZ PICASSO

EEE341

BARCELONA

INSTITUT POETA MARAGALL

EEE342

BARCELONA

INSTITUT PRINCEP DE GIRONA

EEE343

BARCELONA

INSTITUT VALLDEMOSSA

 

Places d'adjudicació per resultes

 

Codi

Localitat

Centre de treball

Unitat orgànica: Serveis Territorials a la Catalunya Central

EEE344

SANT FRUITÓS DE BAGES

ESCOLA FLAMA

 

Unitat orgànica: Serveis Territorials al Maresme- Vallès Oriental

EEE345

MATARÓ

CEE LES AIGÜES

EEE346

PINEDA DE MAR

CEE L'HORITZÓ

 

Unitat orgànica: Serveis Territorials a Barcelona Comarques

EEE347

BADALONA

INSTITUT ENRIC BORRAS

EEE348

BADALONA

SECCIÓ D'INSTITUT DE BADALONA

EEE349

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

CEE L'ESTEL-CAN BORI

EEE350

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

CEE L'ESTEL-CAN BORI

EEE351

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

CEE L'ESTEL-CAN BORI

EEE352

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

CEE L'ESTEL-CAN BORI

EEE353

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

CEE L'ESTEL-CAN BORI

EEE354

SANT ADRIÀ DE BESÒS

ESCOLA POMPEU FABRA

EEE355

SANTA COLOMA DE GRAMENET

CEE JOSEP SOL RODRIGUEZ

EEE356

SANTA COLOMA DE GRAMENET

CEE JOSEP SOL RODRIGUEZ

EEE357

SANTA COLOMA DE GRAMENET

CEE JOSEP SOL RODRIGUEZ

EEE358

SANTA COLOMA DE GRAMENET

CEE JOSEP SOL RODRIGUEZ

EEE359

VILANOVA I LA GELTRÚ

ESCOLA EL MARGALLO

EEE360

VILANOVA I LA GELTRÚ

INSTITUT FRANCESC XAVIER LLUCH I RAFECAS
 

Unitat orgànica: Serveis Territorials al Baix Llobregat

EEE361

EL PRAT DE LLOBREGAT

CEE CAN RIGOL

EEE362

EL PRAT DE LLOBREGAT

CEE CAN RIGOL

EEE363

EL PRAT DE LLOBREGAT

CEE CAN RIGOL

EEE364

EL PRAT DE LLOBREGAT

CEE CAN RIGOL

EEE365

MARTORELL

CEE EL PONTARRÓ

EEE366

MARTORELL

CEE EL PONTARRÓ

EEE367

MOLINS DE REI

ESCOLA JOSEP MARIA MADORELL

EEE368

SANT BOI DE LLOBREGAT

INSTITUT CAMPS BLANCS

EEE369

SANT VICENÇ DELS HORTS

ESCOLA LA VINYALA

EEE370

SANT VICENÇ DELS HORTS

ESCOLA JOAN JUNCADELLA

EEE371

VILADECANS

ESCOLA CAN PALMER

EEE372

VILADECANS

ESCOLA CAN PALMER

EEE373

VILADECANS

ESCOLA CAN PALMER

 

Unitat orgànica: Serveis Territorials al Vallès Occidental

EEE374

CERDANYOLA DEL VALLÈS

CEE JERONI DE MORAGAS

EEE375

CERDANYOLA DEL VALLÈS

CEE JERONI DE MORAGAS

EEE376

SABADELL

CEE FRANCESC BELLAPART

EEE377

SABADELL

CEE FRANCESC BELLAPART

EEE378

SABADELL

CEE FRANCESC BELLAPART

 

Unitat orgànica: Serveis Territorials a Girona

EEE379

BLANES

CEE VENTIJOL

EEE380

BLANES

CEE VENTIJOL

EEE381

GIRONA

CEE FONT DE L'ABELLA

EEE382

GIRONA

CEE FONT DE L'ABELLA

EEE383

GIRONA

CEE FONT DE L'ABELLA

EEE384

GIRONA

CEE FONT DE L'ABELLA

EEE385

GIRONA

CEE FONT DE L'ABELLA

EEE386

GIRONA

CEE FONT DE L'ABELLA

EEE387

GIRONA

CEE FONT DE L'ABELLA

EEE388

GIRONA

CEE PALAU

EEE389

GIRONA

CEE PALAU

EEE390

GIRONA

CEE PALAU

EEE391

GIRONA

CEE PALAU

EEE392

PALAMÓS

CEE ELS ANGELS

EEE393

PALAMÓS

CEE ELS ANGELS

EEE394

PALAMÓS

CEE ELS ANGELS

EEE395

PUIGCERDÀ

ESCOLA ALFONS I

EEE396

RIPOLL

CEE DOCTOR RAMON SURIÑACH

EEE397

VILAFANT

CEE MARE DE DEU DEL MONT

EEE398

VILAFANT

CEE MARE DE DEU DEL MONT

EEE399

VILAFANT

CEE MARE DE DEU DEL MONT

 

Unitat orgànica: Serveis Territorials a Lleida

EEE400

LLEIDA

CEE ESPERANÇA

EEE401

LLEIDA

CEE ESPERANÇA

EEE402

MOLLERUSSA

CEE SILOÉ

EEE403

MOLLERUSSA

INSTITUT LA SERRA

 

Unitat orgànica: Serveis Territorials a Tarragona

EEE404

CALAFELL

INSTITUT CAMI DE MAR

EEE405

EL VENDRELL

CEE GARBÍ

EEE406

EL VENDRELL

CEE GARBÍ

EEE407

EL VENDRELL

CEE GARBÍ

EEE408

VALLS

ESCOLA ELADI HOMS

EEE409

VALLS

INSTITUT NARCIS OLLER

 

Unitat orgànica: Consorci d'Educació de Barcelona

EEE410

BARCELONA

CEE CONXA ESPINA

EEE411

BARCELONA

CEE CONXA ESPINA

EEE412

BARCELONA

CEE FOLCH I CAMARASA

EEE413

BARCELONA

CEE FOLCH I CAMARASA

EEE414

BARCELONA

CEE SANT JOAN DE LA CREU

EEE415

BARCELONA

CEE SANT JOAN DE LA CREU

EEE416

BARCELONA

CEE SANT JOAN DE LA CREU

EEE417

BARCELONA

ESCOLA CERVANTES

EEE418

BARCELONA

ESCOLA LA FARIGOLA DEL CLOT

EEE419

BARCELONA

INSTITUT MONTSERRAT

 

 

 

5. Característiques dels llocs de treball

5.1 Categoria professional: Integrador/a Social

5.2 Grup: C1

5.3 Jornada: normal

5.4 Titulació específica: Tècnic/a superior en integració social o diplomat/ada en educació social o equivalent.

5.5 Requisit certificat negatiu DS

 

6. Contingut funcional

6.1 Àrea de funcions: Àrea educativa-cultural

6.2 Definició de la categoria professional: És el treballador/a que col·labora en el desenvolupament d'habilitats socials i d'autonomia personal en alumnes que es troben en situació de risc, i intervé directament amb els/les joves o infants, les seves famílies i els agents socials de l'entorn. Correspon a l'integrador/a social:

Desenvolupar habilitats d'autonomia personal i social amb alumnes en situació de risc. Participar en la planificació i desenvolupament d'activitats d'integració social.

Afavorir relacions positives de l'alumne/a amb l'entorn. Col·laborar en la resolució de conflictes.

Intervenir en casos d'absentisme escolar.

Acompanyar els/les alumnes en activitats lectives i extraescolars.

Donar suport a les famílies en el procés d'integració social dels/de les joves i infants. Col·laborar en l'organització d'activitats de dinamització de l'ús del temps lliure i de sensibilització social.

 

7. Coneixements de llengua catalana: nivell de suficiència de català (nivell C1) o equivalent.

 

8. Llocs de treball

 

Places d'adjudicació directa

 

Codi

Localitat

Centre de treball

Unitat orgànica: Serveis Territorials a la Catalunya Central

INS001

MANRESA

INSTITUT LLUIS DE PEGUERA

INS002

PIERA

SECCIÓ D'INSTITUT SALVADOR CLARAMUNT

INS003

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

INSTITUT MONTBUI

 

Unitat orgànica: Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

INS004

BELLAVISTA

INSTITUT LAURO

INS005

CANOVELLES

INSTITUT BELLULLA

INS006

GRANOLLERS

ESCOLA MESTRES MONTAÑA

INS007

GRANOLLERS

INSTITUT CELESTI BELLERA

INS008

LA LLAGOSTA

INSTITUT MARINA

INS009

MATARÓ

INSTITUT THOS I CODINA

INS010

MOLLET DEL VALLÈS

INSTITUT VICENÇ PLANTADA

INS011

PARETS DEL VALLÈS

INSTITUT TORRE DE MALLA

 

Unitat orgànica: Serveis Territorials a Barcelona Comarques

INS012

BADALONA

ESCOLA BALDOMER SOLA

INS013

BADALONA

INSTITUT BARRES I ONES

INS014

BADALONA

INSTITUT JULIA MINGUELL

INS015

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

INSTITUT BISBE BERENGUER

INS016

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

INSTITUT EDUARD FONTSERE

INS017

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

INSTITUT EUROPA

INS018

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

INSTITUT MARGARIDA XIRGU

INS019 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT INSTITUT PEDRAFORCA
INS020 SANT ADRIÀ DEL BESÒS INSTITUT FORUM 2004

INS021

VILAFRANCA DEL PENEDÈS

INSTITUT MILA I FONTANALS

 

Unitat orgànica: Serveis Territorials al Baix Llobregat

INS022

CORNELLÀ DE LLOBREGAT

INSTITUT MARIA AURELIA CAPMANY

INS023

EL PRAT DE LLOBREGAT

ESCOLA JAUME BALMES

INS024

EL PRAT DE LLOBREGAT

INSTITUT ESCOLA DEL PRAT

INS025

EL PRAT DE LLOBREGAT

INSTITUT ESCOLA DEL PRAT

INS026

EL PRAT DE LLOBREGAT

INSTITUT RIBERA BAIXA

INS027

MARTORELL

INSTITUT JOAN ORO

INS028

MARTORELL

INSTITUT POMPEU FABRA

INS029

SANT BOI DE LLOBREGAT

INSTITUT CAMPS BLANCS

INS030

VILADECANS

INSTITUT DE SALES

INS031

VILADECANS

INSTITUT DE VILADECANS

INS032

VILADECANS

INSTITUT JOSEP MESTRES I BUSQUET

 

Unitat orgànica: Serveis Territorials al Vallès Occidental

INS033

BADIA DEL VALLÈS

INSTITUT DE BADIA DEL VALLES

INS034

BADIA DEL VALLÈS

INSTITUT FEDERICA MONTSENY

INS035

CASTELLAR DEL VALLÈS

INSTITUT DE CASTELLAR

INS036

MONTCADA I REIXAC

INSTITUT LA RIBERA

INS037

SABADELL

INSTITUT AGUSTI SERRA I FONTANET

INS038

SABADELL

INSTITUT ARRAONA

INS039

SABADELL

INSTITUT JONQUERES

INS040

SABADELL

INSTITUT RIBOT I SERRA

INS041

SABADELL

INSTITUT TERMES

INS042

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

INSTITUT ROVIRA-FORNS

INS043

TERRASSA

INSTITUT CAN JOFRESA

INS044

TERRASSA

INSTITUT CAVALL BERNAT

INS045

TERRASSA

INSTITUT NICOLAU COPERNIC

INS046

TERRASSA

INSTITUT SANTA EULALIA

 

Unitat orgànica: Serveis Territorials a Girona

INS047

BLANES

INSTITUT S'AGULLA

INS048

GIRONA

ESCOLA FONT DE LA POLVORA

INS049

PALAFRUGELL

INSTITUT FREDERIC MARTI CARRERES

INS050

SALT

ESCOLA LA FARGA

INS051

SALT

INSTITUT SALVADOR ESPRIU

INS052

SALT

SECCIÓ D'INSTITUT SALVADOR SUNYER I AIMERIC

INS053

VILA-ROJA

ESCOLA DE VILA-ROJA

 

Unitat orgànica: Serveis Territorials a Lleida

INS054

BALAGUER

ESCOLA ANGEL GUIMERA

INS055

LLEIDA

ESCOLA JOAN XXIII

INS056

LLEIDA

ESCOLA PRINCEP DE VIANA

INS057

LLEIDA

INSTITUT CASTELL DELS TEMPLERS

INS058

LLEIDA

INSTITUT JOAN ORO

INS059

LLEIDA

INSTITUT JOSEP LLADONOSA

INS060

LLEIDA

INSTITUT RONDA

INS061

TÀRREGA

INSTITUT ALFONS COSTAFREDA

 

Unitat orgànica: Serveis Territorials a Tarragona

INS062

CALAFELL

INSTITUT CAMI DE MAR

INS063

CUNIT

INSTITUT ERNEST LLUCH I MARTÍ

INS064

LA CANONJA

INSTITUT COLLBLANC

INS065

REUS

INSTITUT GAUDÍ

INS066

REUS

INSTITUT JOSEP TAPIRO

INS067

TARRAGONA

INSTITUT CAMPCLAR

INS068

TARRAGONA

INSTITUT TORREFORTA

INS069

TORREFORTA

ESCOLA CAMPCLAR

 

Unitat orgànica: Serveis Territorials a Terres de l'Ebre

INS070

TORTOSA

ESCOLA LA MERCE

INS071

TORTOSA

ESCOLA LA MERCE

INS072

TORTOSA

ESCOLA REMOLINS

INS073

ULLDECONA

ESCOLA RAMON Y CAJAL

 

Unitat orgànica: Consorci d'Educació de Barcelona

INS074

BARCELONA

INSTITUT BARCELONA CONGRES

INS075

BARCELONA

INSTITUT BARRI BESOS

INS076

BARCELONA

INSTITUT CONSELL DE CENT

INS077

BARCELONA

INSTITUT FLOS I CALCAT

INS078

BARCELONA

INSTITUT JOAN COROMINES

INS079

BARCELONA

INSTITUT JOAN SALVAT PAPASSEIT

INS080

BARCELONA

INSTITUT LLUIS VIVES

INS081

BARCELONA

INSTITUT MILA I FONTANALS

INS082

BARCELONA

INSTITUT MIQUEL TARRADELL

INS083

BARCELONA

INSTITUT MONTJUIC

INS084

BARCELONA

INSTITUT PABLO RUIZ PICASSO

INS085

BARCELONA

INSTITUT PAU CLARIS

INS086

BARCELONA

INSTITUT VALL D'HEBRON

INS087

BARCELONA

SECCIÓ D'INSTITUT JOSEP COMAS I SOLÀAmunt