Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 29/12/2016

  • Número del document CLT/3002/2016

  • Número de control 16365026

  • Organisme emissor Departament de Cultura

    CVE CVE-DOGC-A-16365026-2017

Dades del DOGC
  • Número 7283

  • Data 10/01/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ CLT/3002/2016, de 29 de desembre, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels certificats de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística.


Atès l'article 7.1 del Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català,

 

Resolc:

 

—1 Convocar les proves per a l'obtenció dels certificats de coneixements de llengua catalana següents:

Certificat de nivell bàsic de català (A2).

Certificat de nivell elemental de català (B1).

Certificat de nivell intermedi de català (B2).

Certificat de nivell de suficiència de català (C1).

Certificat de nivell superior de català (C2).

 

—2 Nomenar els membres dels tribunals que s'assenyalen en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

 

—3 Autoritzar els tribunals a proposar a la persona titular de la Direcció General de Política Lingüística, si ho creu necessari, el nomenament d'assessors i de personal auxiliar per a l'elaboració, l'organització, l'administració i la correcció de les proves.

 

—4 Fer públiques les condicions d'inscripció a les proves que figuren en l'annex 2 i el calendari de proves que figura en l'annex 3.

 

—5 Contra aquesta Resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini màxim d'un mes a comptar de l'endemà de la data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 29 de desembre de 2016

 

Ester Franquesa i Bonet

Directora general de Política Lingüística

 

 

Annex 1

Membres dels tribunals

 

Tribunal qualificador del certificat de nivell bàsic de català (A2)

Presidenta: Àngels Guerrero Nàjar.

Vicepresidenta: Núria Jornet i Saló.

Secretària: Margarida Sellarès i Gutiérrez.

Vocal: Norberta Fortiana Colomer.

Vocal: Laura Puigdomènech i Farell.

 

Tribunal qualificador del certificat de nivell elemental de català (B1)

Presidenta: Àngels Guerrero Nàjar.

Vicepresidenta: Núria Jornet i Saló.

Secretària: Margarida Sellarès i Gutiérrez.

Vocal: Norberta Fortiana Colomer.

Vocal: Laura Puigdomènech i Farell.

 

Tribunal qualificador del certificat de nivell intermedi de català (B2)

Presidenta: Àngels Guerrero Nàjar.

Vicepresidenta: Núria Jornet i Saló.

Secretària: Margarida Sellarès i Gutiérrez.

Vocal: Norberta Fortiana Colomer.

Vocal: Laura Puigdomènech i Farell.

 

Tribunal qualificador del certificat de nivell de suficiència de català (C1)

Presidenta: Àngels Guerrero Nàjar.

Vicepresidenta: Núria Jornet i Saló.

Secretària: Margarida Sellarès i Gutiérrez.

Vocal: Norberta Fortiana Colomer.

Vocal: Laura Puigdomènech i Farell.

 

Tribunal qualificador del certificat de nivell superior de català (C2)

Presidenta: Àngels Guerrero Nàjar.

Vicepresidenta: Núria Jornet i Saló.

Secretària: Margarida Sellarès i Gutiérrez.

Vocal: Norberta Fortiana Colomer.

Vocal: Laura Puigdomènech i Farell.

 

 

Annex 2

Condicions d'inscripció a les proves

 

—1 Condicions generals

1.1 Es poden inscriure a les proves les persones que tinguin 16 anys o més en el moment de fer-les, de qualsevol nacionalitat.

1.2 Perquè una sol·licitud d'inscripció sigui admesa cal presentar la sol·licitud i fer el pagament de les taxes d'acord amb els terminis i les condicions regulades en aquest annex.

1.3 L'incompliment d'alguna de les condicions d'inscripció comporta la pèrdua del dret d'examen.

 

—2 Dates i terminis d'inscripció

Presentació de sol·licituds: del 2.2.2017al 21.2.2017.

Pagament: del 2.2.2017 al 22.2.2017 fins a les 22 h.

Data de publicació de la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses: 6.3.2017.

Període d'esmena de la llista provisional: del 7.3.2017 al 17.3.2017.

Data de publicació de la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses: 30.3.2017.

 

—3 Sol·licituds d'inscripció

3.1 Les sol·licituds s'han de presentar bé per mitjà del tràmit específic del portal Tràmits gencat de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits/), o bé es poden tramitar presencialment a les oficines que figuren en el punt 12 d'aquest annex, dins del termini esmentat en el punt 2 anterior, sense perjudici dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3.2 Per fer el pagament de les taxes corresponents cal disposar del document d'acusament de rebuda que es genera en la inscripció per mitjà del portal Tràmits gencat, o que facilita el personal de l'Administració habilitat per al tràmit presencial.

3.3 Dades de la sol·licitud. A la sol·licitud, s'hi han de fer constar les dades personals, les dades de contacte, el certificat al qual s'opta i la localitat d'examen.

També s'han de fer constar a la sol·licitud, si és el cas, les dades relatives a les situacions que donen dret a la bonificació o a l'exempció de les taxes d'inscripció, d'acord amb el que s'especifica en els punts 3.3.1 i 3.3.2.

Les persones sol·licitants són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de les dades de la sol·licitud.

3.3.1 Bonificacions de les taxes.

D'acord amb el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, tenen dret a bonificació les persones que tramiten la sol·licitud d'inscripció per Internet i les que declaren i acrediten la condició de família nombrosa o monoparental.

3.3.1.1 Bonificació per sol·licituds presentades per Internet. S'aplica de forma automàtica a totes les sol·licituds que envien telemàticament les persones interessades.

3.3.1.2 Bonificacions per família nombrosa o monoparental. Si es declara la situació de família monoparental o de família nombrosa, de categoria general o de categoria especial, cal especificar les dades relatives al títol corresponent que es demanen a la sol·licitud.

Per verificar aquestes dades sense necessitat de presentar la documentació acreditativa, les persones interessades poden autoritzar la Direcció General de Política Lingüística a comprovar-les d'ofici.

Si la Direcció General de Política Lingüística no les pot verificar, cal aportar la documentació requerida en el període d'esmena indicat al punt 2 d'aquest annex, per qualsevol dels canals previstos en el punt 11 d'aquest annex. El títol presentat ha de ser vigent en el període de presentació de sol·licituds.

3.3.2 Exempció de les taxes.

D'acord amb el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, tenen dret a l'exempció de la taxa les persones que es troben en una de les situacions següents:

a) Persones que acrediten que estan jubilades. Per obtenir l'exempció per jubilació, cal declarar la situació en la sol·licitud d'inscripció.

Per verificar la situació sense necessitat de presentar la documentació acreditativa, les persones interessades poden autoritzar la Direcció General de Política Lingüística a comprovar-la d'ofici.

Si la Direcció General de Política Lingüística no ho pot verificar, s'ha d'aportar, per qualsevol dels canals que preveu el punt 11 d'aquest annex, un certificat expedit per les delegacions de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) en què consti específicament que la persona interessada té la situació de jubilada. Si no aporta el certificat dins el període de sol·licitud, ho pot fer en el període d'esmena indicat al punt 2 d'aquest annex.

b) Persones que acrediten que estan a l'atur i que no perceben cap prestació econòmica.

Per obtenir l'exempció cal declarar que es compleixen aquests requisits a la sol·licitud d'inscripció. Per verificar aquestes dades sense necessitat de presentar la documentació acreditativa, les persones interessades poden autoritzar la Direcció General de Política Lingüística a comprovar-les d'ofici.

Si la Direcció General de Política Lingüística no les pot verificar, s'ha d'aportar la documentació requerida per qualsevol dels canals que preveu el punt 11 i en el període d'esmena indicat al punt 2 d'aquest annex. El títol presentat ha de ser vigent en el període de presentació de sol·licituds.

 

—4 Pagament de taxes

4.1 Els imports de les taxes en concepte d'inscripció a les proves per a l'obtenció dels certificats de coneixement de català són les vigents a l'inici del període d'inscripció. La Direcció General de Política Lingüística informa al portal web www.gencat.cat/llengua catalana dels imports de les taxes, tant de les quanties ordinàries com de les corresponents un cop aplicades les diferents bonificacions que preveu la normativa. També es poden consultar els imports de les taxes a les oficines que figuren al punt 12 d'aquest annex.

4.2 Condicions i formes de pagament.

4.2.1 El pagament de les taxes d'inscripció s'ha de dur a terme necessàriament dins del termini de pagament previst al punt 2 d'aquest annex. S'entén que les persones que no facin el pagament dins d'aquest termini desisteixen de la sol·licitud i, per tant, queden excloses de la convocatòria.

4.2.2 La situació que es declari en la sol·licitud, independentment que quedi validada o no, és la que es té en compte per calcular l'import de la taxa que s'ha de pagar en el període de pagament establert. En el cas que una persona hagi declarat una situació de bonificació o d'exempció que no quedi acreditada degudament, constarà com a exclosa en la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses.

Per poder quedar inscrita, ha de procedir d'acord amb el que s'estableix en el punt 6 d'aquest annex.

4.2.3 El pagament es pot fer per un dels mitjans següents:

a) De forma telemàtica amb targeta bancària. Des del mateix moment de fer la sol·licitud d'inscripció i en qualsevol moment del període establert, es podrà efectuar el pagament de les taxes a través del portal Tràmits gencat, accedint a l'enllaç de pagament en línia que es troba a la pàgina de la Carta de pagament del document d'acusament de recepció de la sol·licitud. El document acreditatiu del pagament per Internet és la impressió de la pantalla de confirmació de pagament que es mostra al final del tràmit.

b) Amb la carta de pagament de la sol·licitud d'inscripció. Es pot fer el pagament de forma presencial a les oficines de Caixabank (“la Caixa”) o bé als terminals de la mateixa entitat amb la pàgina de la Carta de pagament del document d'acusament de recepció impresa. Caixabank (“la Caixa”) ha de justificar el pagament mitjançant la mecanització de la carta o l'expedició d'un comprovant.

4.2.4 No és procedent la devolució de la taxa si s'ha fet un pagament erroni perquè no s'han declarat correctament en la sol·licitud les situacions d'exempció o bonificació per causa imputable a la persona interessada.

 

—5 Publicació de la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses

En la data indicada al punt 2 d'aquest annex es farà pública la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses. La llista es publica al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat).

A la llista hi ha de constar el número del document d'identitat de les persones sol·licitants, el certificat i la localitat d'examen sol·licitats, com també el motiu de l'exclusió dels aspirants provisionalment exclosos i, si és el cas, els imports pendents a què es fa referència al punt 6 d'aquest annex.

La informació relacionada amb l'estat provisional d'admissió o exclusió es podrà consultar al portal Tràmits gencat (http://web.gencat.cat/ca/tramits/), o al telèfon d'informació de la Generalitat de Catalunya 012. També es podrà obtenir als punts d'informació de les localitats d'examen indicats al punt 13 d'aquest annex.

Les persones interessades han de comprovar totes les dades de les sol·licituds d'inscripció que han formulat i, en el cas que hagin estat inadmeses, el motiu d'exclusió, per tal de poder fer, si escau, l'esmena corresponent dins del termini previst.

D'acord amb el punt 4.2.1, les persones que durant el període de pagament establert en el punt 2 no hagin fet el pagament de la taxa d'inscripció aplicada a la sol·licitud presentada no poden fer aquest pagament durant el període d'esmena.

 

—6 Període d'esmena

6.1 Esmena de dades de persones excloses per manca d'acreditació de la situació de bonificació o exempció al·legada. Les persones les sol·licituds de les quals hagin estat excloses per aquest motiu han de fer les esmenes dins del termini que estableix punt 2 d'aquest annex. En cas contrari quedaran excloses de la convocatòria definitivament.

a) Si han estat excloses per no acreditar la situació de jubilació o d'atur sense prestació econòmica, han de presentar el certificat acreditatiu que correspongui o bé fer el pagament de taxes d'acord amb el sistema de pagament que s'estableix en el punt 6.2.

b) Si han estat excloses per no acreditar la situació de família nombrosa o de família monoparental, han de presentar el títol de família corresponent o bé abonar la diferència que els correspongui d'acord amb el sistema de pagament que s'estableix en el punt 6.2.

6.2 Els pagaments esmentats en l'apartat 6.1 es poden fer per un dels mitjans següents:

a) De forma telemàtica amb targeta bancària. La persona interessada pot efectuar el pagament de l'import corresponent accedint al seu tràmit d'inscripció del portal Tràmits gencat, on trobarà el document Carta de pagament complementari de la sol·licitud d'inscripció. El document acreditatiu del pagament per Internet és la impressió de la pantalla de confirmació de pagament que es mostra al final del tràmit.

b) Amb la carta de pagament complementari. Es pot fer aquest pagament als terminals de ServiCaixa de l'entitat Caixabank (“la Caixa”) amb la Carta de pagament complementari de la sol·licitud d'inscripció impresa. Aquesta carta la persona interessada se la pot imprimir accedint al seu tràmit d'inscripció del portal Tràmits gencat, o bé la pot obtenir a les oficines que figuren en el punt 12, on se li facilitarà la carta dins l'horari d'atenció al públic que tinguin establert i durant el termini d'esmena previst al punt 2 d'aquest annex.

6.3 Esmena d'altres dades. Les persones interessades que en la llista provisional detectin algun error en les dades de la sol·licitud (dades personals, certificat o localitat) disposen del termini d'esmena indicat al punt 2 d'aquest annex per sol·licitar-ne la correcció a les oficines de la Direcció General de Política Lingüística a Barcelona. Si es demana un canvi de certificat que comporta una taxa superior al certificat sol·licitat i pagat inicialment, perquè la sol·licitud de modificació sigui admesa caldrà fer el pagament de la diferència en el mateix període d'esmena a les oficines que figuren en el punt 12 d'aquest annex.

 

—7 Publicació de la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses

En la data prevista al punt 2 d'aquest annex s'ha de fer pública la llista definitiva de sol·licituds d'inscripció admeses i excloses. La llista es publicarà al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat).

A la llista constaran el número del document d'identitat de les persones sol·licitants, el certificat i la localitat d'examen sol·licitats, com també el motiu de l'exclusió.

La informació relacionada amb l'estat definitiu d'admissió o exclusió es podrà consultar al portal Tràmits gencat (http://web.gencat.cat/ca/tramits/), o al telèfon d'informació de la Generalitat de Catalunya 012. També es podrà obtenir als punts d'informació de les localitats d'examen indicats al punt 13 d'aquest annex.

 

—8 Realització de la prova

8.1 Dates i localitats de les proves escrites.

Les dates i les localitats on es faran les proves escrites s'indiquen a l'annex 3.

8.2 Hora i lloc de la prova escrita.

La notificació de l'hora i el lloc de la prova escrita es publica com a mínim deu dies naturals abans de la data de la prova al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat). Aquesta informació es podrà consultar al portal Tràmits gencat (http://web.gencat.cat/ca/tramits/), o al telèfon d'informació de la Generalitat de Catalunya 012. També es podrà obtenir als punts d'informació de les localitats d'examen indicats al punt 13 d'aquest annex.

8.3 Data, hora i lloc de la prova oral.

Les dates, hores i llocs dels torns de les proves orals es comuniquen el mateix dia de la prova escrita, al mateix local d'examen. Per norma general, les proves orals es faran el mateix dia de la prova escrita o en els dissabtes consecutius.

8.4 Trasllat de la inscripció a la convocatòria següent.

8.4.1 Motius. S'atendran les sol·licituds de trasllat de la inscripció d'una prova a la convocatòria següent a causa dels motius següents: coincidència horària amb altres exàmens oficials o bé problemes de salut de la persona inscrita que li impedeixin l'assistència a la prova escrita.

8.4.2 Sol·licitud i documentació. Les sol·licituds s'han d'adreçar a la cap de la Secció d'Avaluació de la Direcció General de Política Lingüística i han d'anar acompanyades de la documentació acreditativa necessària: el certificat d'assistència a l'examen oficial o bé el justificant mèdic. La sol·licitud i la documentació es pot presentar per qualsevol de les formes previstes en el punt 11 d'aquest annex.

8.4.3 Termini. El termini per a la presentació de sol·licituds de trasllat de la inscripció a la convocatòria següent és d'un mes a comptar del dia de la prova escrita.

8.4.4 Assignació de data de la prova. El canvi sempre es fa per a la convocatòria immediatament posterior a la inicial. Per a cada inscripció, només es concedeix el canvi de convocatòria una vegada.

8.5 Sol·licitud de canvi de la prova oral.

8.5.1 Motius i documentació. S'atendran les sol·licituds de canvi de la prova oral de les persones que poden acreditar algun dels impediments següents per presentar-se a la prova oral: examen oficial amb coincidència horària, motius laborals o bé problemes de salut. Per acreditar-ho cal aportar la documentació justificativa corresponent: el certificat d'assistència a l'examen oficial, el certificat de l'empresa o bé el justificant mèdic.

Excepcionalment, es podran atendre altres casos sempre que la capacitat organitzativa de la localitat d'examen ho permeti.

8.5.2 Termini i forma de presentació. Es podrà sol·licitar el canvi des del dia de la prova escrita, en el mateix local d'examen, i fins al divendres següent a la data inicial assignada per a la prova oral en els llocs indicats en el punt 13 d'aquest annex. Juntament amb la sol·licitud s'ha d'aportar la documentació justificativa corresponent.

8.5.3 Assignació de data alternativa. L'organitzador de proves de la localitat d'examen corresponent estableix la data, l'hora i el lloc de la prova oral alternativa i la comunica a la persona interessada.

8.6 Atencions especials.

Les persones inscrites amb dificultats de visió, audició, parla o escriptura que afectin la realització de la prova poden sol·licitar una atenció especial. Les sol·licituds s'han de presentar durant el període de presentació de sol·licituds per qualsevol dels canals previstos en el punt 11 d'aquest annex, i han d'anar acompanyades de la documentació de caràcter oficial que acrediti la dificultat o les dificultats al·legades.

Excepcionalment, es poden admetre altres supòsits d'atenció especial en l'administració de la prova, en casos degudament justificats i sempre que la capacitat organitzativa de la Direcció General de Política Lingüística ho permeti.

 

—9 Resultats de les proves

9.1 Publicació de resultats.

Els resultats de les proves es publiquen en la data indicada a l'annex 3. La publicació es fa al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat).

La persona interessada pot consultar la informació accedint al seu tràmit al portal Tràmits gencat de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits/), o al telèfon d'informació de la Generalitat de Catalunya 012. També pot obtenir-la als punts d'informació de les localitats d'examen indicats al punt 13 d'aquest annex.

9.2 Informe detallat sobre la qualificació obtinguda.

La Direcció General de Política Lingüística posa a disposició de les persones que s'han presentat a les proves un informe amb la motivació detallada de la qualificació obtinguda. Les persones interessades poden obtenir-lo accedint al seu tràmit del portal Tràmits gencat (http://web.gencat.cat/ca/tramits/), o bé sol·licitar-lo a les oficines de la Direcció General de Política Lingüística a Barcelona o dels Serveis Territorials del Departament de Cultura a Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l'Ebre.

9.3 Procediment de revisió d'examen

Si la persona interessada no està d'acord amb la qualificació, pot interposar un recurs d'alçada davant la directora general de Política Lingüística per qualsevol dels canals previstos en el punt 11 d'aquest annex. El termini per interposar el recurs d'alçada és d'un mes des de l'endemà de la publicació oficial dels resultats de les proves. En aquest mateix termini també es pot sol·licitar la vista de l'examen.

La Direcció General de Política Lingüística resol el recurs i en notifica la resolució, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (articles 112 a 122), en un termini màxim de tres mesos comptadors des de la data en què el recurs entri al registre de l'òrgan competent.

La resolució del recurs es notificarà degudament a la persona interessada i quedarà expedita la via contenciosa amb la possibilitat d'interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, comptats a partir de l'endemà de la data de la recepció de la notificació.

 

—10 Diplomes i certificats provisionals

Les persones que superen la prova obtenen un diploma acreditatiu. La data a partir de la qual es pot recollir aquest diploma es comunica juntament amb el resultat de la prova. Abans de l'expedició del diploma, i des del mateix moment de la publicació de resultats, es pot obtenir un certificat provisional que té una validesa de tres mesos.

Els certificats provisionals es poden recollir a les oficines de la Direcció General de Política Lingüística a Barcelona o dels Serveis Territorials del Departament de Cultura a Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l'Ebre.

Els diplomes es poden recollir a la mateixa localitat on s'ha fet l'examen (llocs indicats en el punt 13).

 

—11 Admissió de documents

S'admetran els documents que es presentin dins del termini al Registre electrònic de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat), a les oficines de la Direcció General de Política Lingüística a Barcelona o dels Serveis Territorials del Departament de Cultura, a les oficines de correus mitjançant correu certificat, o a qualsevol registre dels admesos legalment d'acord amb l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

—12 Oficines on es pot fer presencialment el tràmit d'inscripció

Barcelona. Direcció General de Política Lingüística. C. del Portal de Santa Madrona, 6-8.

Girona. Serveis Territorials del Departament de Cultura. Casa Solterra. C. dels Ciutadans, 18.

Lleida. Serveis Territorials del Departament de Cultura. Rambla d'Aragó, 8.

Tarragona. Serveis Territorials del Departament de Cultura. C. Major, 14.

Tortosa. Serveis Territorials del Departament de Cultura. C. de Jaume Ferran i Clua, 4.

 

—13 Punts d'informació de les localitats d'examen

Barcelona. Direcció General de Política Lingüística. C. del Portal de Santa Madrona, 6-8.

Figueres. Servei Comarcal de Català de l'Alt Empordà. C. Nou, 48.

Fraga. Institut d'Ensenyament Secundari Ramón J. Sender. Pg. de la Constitució, s/n.

Girona. Serveis Territorials del Departament de Cultura. Casa Solterra. C. dels Ciutadans, 18.

Granollers. Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental. C. d'Enric Prat de la Riba, 84, 1a.

Igualada. Servei Local de Català d'Igualada. C. de Lleida, 78.

Lleida. Serveis Territorials del Departament de Cultura. Rambla d'Aragó, 8.

Manresa. Centre de Normalització Lingüística Montserrat. C. de Jaume I, 8, 2n.

Mataró. Centre de Normalització Lingüística Maresme-Mataró. Plaça dels Bous, 3-5.

Perpinyà. Generalitat de Catalunya. Casa a Perpinyà. 1, c. de la Fusteria.

Reus. Centre de Normalització Lingüística de Reus. C. de l'Àliga de Reus, 1.

Sabadell. Centre de Normalització Lingüística de Sabadell. Casal Pere Quart. Rambla, 67-71.

Tarragona. Serveis Territorials del Departament de Cultura. C. Major, 14.

Terrassa. Centre de Normalització Lingüística de Terrassa. Edifici Vapor Universitari. C. de Colom, 114.

Tortosa. Serveis Territorials del Departament de Cultura. C. de Jaume Ferran i Clua, 4.

Vic. Centre de Normalització Lingüística d'Osona. Pla de Balenyà, 30-32.

Vilafranca del Penedès. Centre de Normalització Lingüística de l'Alt Penedès - Garraf. C. de Pere el Gran, 32.

Vilanova i la Geltrú. Servei de Català del Garraf i de Vilanova i la Geltrú. Rasa del Miquelet, 16.

 

 

Annex 3

Calendari de proves

 

Certificat de nivell bàsic de català (A2).

Localitats: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Tortosa i Perpinyà.

Data de la prova escrita: 10.6.2017.

Data de la prova oral: es publicarà el dia de la prova escrita.

Data de publicació de resultats: 7.9.2017.

 

Certificat de nivell elemental de català (B1).

Localitats: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Tortosa i Perpinyà.

Data de la prova escrita: 3.6.2017.

Data de la prova oral: es publicarà el dia de la prova escrita.

Data de publicació de resultats: 7.9.2017.

 

Certificat de nivell intermedi de català (B2).

Localitats: Barcelona, Fraga, Girona, Granollers, Lleida, Manresa, Mataró, Sabadell, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Vic, Vilafranca del Penedès i Perpinyà.

Data de la prova escrita: 6.5.2017.

Data de la prova oral: es publicarà el dia de la prova escrita.

Data de publicació de resultats: 7.9.2017.

 

Certificat de nivell de suficiència de català (C1).

Localitats: Barcelona, Figueres, Fraga, Girona, Granollers, Igualada, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Sabadell, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Vic, Vilanova i la Geltrú i Perpinyà.

Data de la prova escrita: 27.5.2017.

Data de la prova oral: es publicarà el dia de la prova escrita.

Data de publicació de resultats: 7.9.2017.

 

Certificat de nivell superior de català (C2).

Localitats: Barcelona, Girona, Granollers, Igualada, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Sabadell, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Vic i Vilafranca del Penedès.

Data de la prova escrita: 13.5.2017.

Data de la prova oral: es publicarà el dia de la prova escrita.

Data de publicació de resultats: 7.9.2017.

 

Amunt