Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 19/12/2016

  • Número del document EMC/2954/2016

  • Número de control 16358052

  • Organisme emissor Institut Català d'Energia

    CVE CVE-DOGC-A-16358052-2016

Dades del DOGC
  • Número 7275

  • Data 28/12/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EMC/2954/2016, de 19 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels premis d'excel·lència energètica, i s'obre la convocatòria per a l'any 2017.


La Generalitat de Catalunya, a través de l'Institut Català d'Energia, impulsa i realitza iniciatives i programes d'actuació per a la recerca, l'estudi i el suport de les actuacions de desenvolupament i aplicació de les tecnologies energètiques, incloses les renovables, la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica, el foment de l'ús racional de l'energia i l'òptima gestió dels recursos energètics en els diferents sectors econòmics de Catalunya.

En aquesta línia d'actuació, els Premis d'Excel·lència Energètica es convoquen amb l'objectiu de promoure i reconèixer la importància de l'estalvi i l'eficiència energètica i les energies renovables per avançar cap a un nou model energètic més eficient, socialment redistributiu i ambientalment sostenible, en línia amb els principis de la política energètica europea: seguretat, competitivitat i sostenibilitat.

Els Premis d'Excel·lència Energètica tenen per objecte el reconeixement d'empreses, entitats públiques i privades i ens locals que hagin dut a terme actuacions remarcables en el camp de l'estalvi, l'eficiència energètica, el foment de les energies renovables i les noves tecnologies energètiques.

D'acord amb el que s'ha exposat,

 

Resolc:

 

Primer.- Fer pública la convocatòria dels Premis d'Excel·lència Energètica de l'Institut Català d'Energia del Departament d'Empresa i Coneixement per a l'any 2017.

 

Segon.- Aprovar les bases que regulen la concessió dels Premis d'Excel·lència Energètica, les quals figuren com annex d'aquesta Resolució.

 

 

Disposició final

Aquesta Resolució entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. I també es publica al web i a les xarxes socials de l'ICAEN.

 

Barcelona, 19 de desembre de 2016

 

Assumpta Farran i Poca

Directora

 

 

Annex

 

Bases dels Premis d'Excel·lència Energètica per a l'any 2017

 

1. Objecte

Els Premis d'Excel·lència Energètica tenen per objecte el reconeixement d'empreses, entitats públiques i privades i ens locals que hagin dut a terme actuacions remarcables en el camp de l'estalvi, l'eficiència energètica, el foment de les energies renovables i les noves tecnologies energètiques.

 

2.- Modalitats de premis

1. Els Premis d'Excel·lència Energètica 2017 de la Generalitat de Catalunya es convoquen en les modalitats següents:

   a) Actuació. Empreses, entitats públiques i privades i ens locals que hagin dut a terme una instal·lació o actuació significativa en l'àmbit de l'estalvi, l'eficiència o la diversificació energètica, i/o de l'aprofitament de les energies renovables.

   b) Àmbit local. Ens locals que hagin realitzat alguna actuació destacada de millora en eficiència energètica i/o les energies renovables en el seu àmbit.

   c) Renovació energètica d'edificis. Empreses, entitats públiques i privades i ens locals que s'hagin distingit per dur a terme una actuació destacada en l'àmbit de l'estalvi i l'eficiència energètica i/o les energies renovables en l'àmbit de la renovació energètica de l'edificació.

   d) Mobilitat elèctrica. Empreses, entitats públiques i privades i ens locals que hagin desenvolupat una actuació relacionada amb la mobilitat sostenible.

   e) Sensibilització. Empreses, entitats públiques i privades i ens locals que s'hagin distingit per les seves actuacions de difusió i conscienciació en l'àmbit de l'estalvi i l'eficiència energètica i/o les energies renovables.

   f) Internacionalització. Empreses, entitats públiques i privades i ens locals que hagin desenvolupat una actuació amb projecció internacional en l'àmbit de l'estalvi i l'eficiència energètica i/o les energies renovables.

   g) Trajectòria. Empreses, entitats públiques i privades i ens locals que s'hagin distingit per la seva activitat continuada i de referència en l'àmbit de l'estalvi i l'eficiència energètica i/o la promoció de les energies renovables.

2. Els Premis no tenen dotació econòmica. S'atorgarà un guardó a les empreses, entitats públiques i privades i ens locals guanyadores que serà el mateix per a totes les modalitats, i que serà elaborat per alumnes d'una escola d'art i disseny de Catalunya.

Es podran concedir mencions honorífiques a les actuacions que, tot i no haver obtingut premi, mereixin una especial consideració.

Les empreses, entitats públiques i privades o ens locals que hagin estat guardonades apareixeran a l'apartat específic Premis d'Excel·lència Energètica 2017 de la pàgina web de l'ICAEN.

Així mateix, l'ICAEN en farà difusió a través de les xarxes socials i dels seus canals de comunicació habituals.

 

3.- Candidats

1 Poden optar als Premis aquelles empreses, entitats públiques i privades i ens locals que tinguin domicili a l'àmbit territorial de Catalunya i que hagin realitzat actuacions o iniciatives en les modalitats previstes quan la seva activitat, resultat o benefici es desenvolupi i/o s'apliqui totalment o parcialment a Catalunya.

2 Una mateixa persona jurídica pot presentar més d'una sol·licitud a una mateixa modalitat o a modalitats diferents. Un mateixa actuació no pot ser presentada a més d'una modalitat.

3 Una mateixa actuació pot ser presentada per dues o més persones jurídiques que hagin col·laborat en la seva realització. En aquests casos cada actuació presentada ha de tenir un únic representant. Aquest representant és qui rebrà totes les notificacions relatives al Premi. El representant, si s'escau, pot esmentar en el formulari de presentació de la sol·licitud altres persones o entitats que hi hagin participat.

4 Les actuacions que optin a les modalitats a), b), c) d) e) o f) especificades al punt dos apartat primer d'aquestes bases s'han d'haver desenvolupat o dut a terme durant l'any 2016.

5 No poden optar als Premis les actuacions que estiguin en alguna de les situacions següents:

a) Que es presentin simultàniament a més d'una de les modalitats convocades.

b) Que l'actuació hagi comptat amb la participació activa d'un membre del jurat.

6 La participació en aquests Premis pressuposa la total acceptació de les bases.

7 Els candidats accepten aparèixer en fotografies, vídeos i activitats promocionals similars relacionades amb aquests Premis.

 

4. Requisits d'empreses o entitats candidates

Els candidats que siguin empreses o entitats han d'acreditar mitjançant una declaració responsable, que estarà inclosa en el model normalitzat de sol·licitud de la candidatura, el compliment dels següents requisits:

a) Disposar de l'escriptura de constitució de la societat i/o de la inscripció dels seus estatuts en el Registre mercantil o al registre corresponent, si s'escau .

b) Haver atorgat a la persona sotasignant facultats de representació de l'empresa, d'acord amb l'escriptura notarial corresponent inscrita al registre mercantil o al registre corresponent, si s'escau.

c) En cas de tenir una plantilla igual o superior a cinquanta persones, donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors/ores amb discapacitat sobre el nombre total de treballadors/ores de l'entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d'acord amb el que disposen l'article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social; el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i el Decret 86/2015, de 2 de juny.

d) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions davant la Seguretat Social.

e) En cas de tenir una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones, complir amb l'obligació d'utilitzar els mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i d'intervenir-hi en llurs centres de treball.

f) Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).

g) No haver estat sancionada, per resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l'any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, o, en cas d'haver estat sancionades, haver aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.

h) Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals; amb el Reial decret 39/1997, d'1 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció; així com d'acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

i) Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats a l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. En el cas de les empreses de més de 250 treballadors/ores, elaborarem i aplicarem amb caràcter obligatori un Pla d'igualtat, d'acord amb el que estableix l'article 45 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes (BOE núm. 215 de 8.9.2015).

j) En el cas que els candidats siguin fundacions o associacions, haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l'anterior.

k) En el cas que els candidats siguin fundacions, haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat, d'acord amb l'article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

l) Per a les empreses obligades pel Reial Decret 56/2016, de 12 de febrer, pel qual es transposa la Directiva 2012/27/UE, de 12 de febrer, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2012, relativa a l'eficiència energètica, en el referent a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditories energètiques i promoció de l'eficiència del subministrament d'energia, haver realitzat les auditories energètiques corresponents.

m) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

n) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).

ñ) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

 

5. Presentació de candidatures

Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició dels interessats a la pàgina web de l'ICAEN http://icaen.gencat.cat/premisenergia, al Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat) i al portal Tràmits de la Generalitat de Catalunya (http://gencat.cat/tràmits) i en cas de ser ens local, els formularis de sol·licitud i la informació per trametre les sol·licituds estan disponibles a la plataforma EACAT.

Els interessats presentaran les sol·licituds i la documentació complementària opcional per mitjans telemàtics a través del Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya ubicada en el portal http://canalempresa.gencat.cat,. En cas de ser ens local, les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics a través de l'extranet de les administracions públiques catalanes, plataforma EACAT (http://www.eacat.cat).

La documentació complementària i opcional que consisteix en una memòria breu (no superior a 10 pàgines), imatges, plànols, etc. s'ha de fer arribar en un sol arxiu comprimit que no superi els 25MB.

La identificació del sol·licitant es fa a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica i que es poden consultar a: https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html.

El model normalitzat de sol·licitud de candidatura inclou la declaració responsable a què es refereix la base 4.

 

6. Termini de presentació de candidatures.

La presentació de candidatures als Premis s'iniciarà l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitzarà el 3 de febrer de 2017.

No s'admeten candidatures que arribin més enllà del termini de finalització indicat en aquesta base.

 

7. Composició i actuació del jurat

Componen el jurat:

   a) El secretari d'Empresa i Competitivitat del Departament d'Empresa i Coneixement que n'exerceix la presidència.

   b) La directora de l'Institut Català d'Energia, que n'exerceix la secretaria.

   c) La consellera delegada de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa del Departament d'Empresa i Coneixement.

   d) El president del Clúster d'Eficiència Energètica de Catalunya.

   e) El vicerector de Política Universitària de la Universitat Politècnica de Catalunya.

   f) El Catedràtic d'Estratigrafia i professor de Recursos Energètics i Geologia del Petroli de la Universitat de Barcelona.

   g) El director general del Consell de Cambres de Catalunya.

   h) El president del Grup de Gestors Energètics.

 

8. Criteris de valoració

La puntuació màxima que es pot obtenir en totes i cadascuna de les modalitats és de 50 punts.

Per avaluar les candidatures presentades, el jurat tindrà en compte com a criteris de valoració els aspectes següents:

Per a la modalitat Actuació:

   - Innovació de l'actuació en matèria d'estalvi i eficiència energètica i/o energies renovables (puntuació màxima de 15 punts).

   - Estalvi d'energia derivat de l'actuació:

      - Percentatge d'estalvi d'energia primària sobre el consum total (puntuació màxima de 15 punts).

      - Estalvi d'energia primària (màxim de 5 punts)

   - Inversió de l'actuació / import de la factura energètica anyal (màxim de 5 punts)

   - Creació de llocs de treball derivats de l'actuació (màxim de 5 punts)

   - Replicabilitat de l'actuació (màxim de 5 punts).

Per a la modalitat Àmbit local:

   - Estalvi d'energia derivat de l'actuació:

      - Percentatge d'estalvi d'energia primària sobre el consum total (puntuació màxima de 15 punts).

      - Estalvi d'energia primària (màxim de 5 punts)

   - Impacte econòmic local (utilització de recursos locals i creació d'ocupació local) (puntuació màxima de 15 punts).

   - Possibilitat de replicar l'acció en altres àmbits locals (puntuació màxima de 10 punts).

   - Participació ciutadana (puntuació màxima de 5 punts).

Per a la modalitat Renovació energètica d'edificis existents:

   - Innovació de l'actuació en matèria d'estalvi i eficiència energètica i/o energies renovables (puntuació màxima de 15 punts).

   - Estalvi d'energia derivat de l'actuació:

      - Percentatge d'estalvi d'energia primària sobre el consum total (puntuació màxima de 15 punts).

      - Estalvi d'energia primària (màxim de 5 punts)

   - Inversió de l'actuació / import de la facturació energètica (màxim de 5 punts)

   - Creació de llocs de treball derivats de l'actuació (màxim de 5 punts)

   - Replicabilitat de l'actuació (màxim de 5 punts).

Per a la modalitat Mobilitat elèctrica:

   - Innovació de l'actuació en matèria d'estalvi i eficiència energètica i/o energies renovables (puntuació màxima de 15 punts).

   - Estalvi d'energia derivat de l'actuació:

      - Percentatge d'estalvi d'energia primària sobre el consum total (puntuació màxima de 15 punts).

      - Estalvi d'energia primària (màxim de 5 punts).

   - Inversió de l'actuació / import de la factura energètica anyal (màxim de 5 punts)

   - Creació de llocs de treball derivats de l'actuació (màxim de 5 punts).

   - Replicabilitat de l'actuació (màxim de 5 punts).

Per a la modalitat Sensibilització:

   - Creativitat i originalitat de l'actuació (puntuació màxima de 20 punts).

   - Impacte assolit i participació (puntuació màxima de 20 punts).

   - Replicabilitat de l'actuació (puntuació màxima de 10 punts).

Per a la modalitat Internacionalització:

   - Innovació: valor afegit del producte i/o servei, necessitat a la que respon en el mercat on es dirigeix, patents que s'han desenvolupat (puntuació màxima de 15 punts).

   - Impacte: delegacions i oficines fora de l'Estat Espanyol, països on s'ofereixen els productes i/o serveis, objectius internacionals a mig i curt termini, mercat potencial dels països on es dirigeix l'empresa (puntuació màxima de 15 punts).

   - Estalvi energètic: com el producte i/o servei contribueix a reduir el consum energètic i/o a generar energia d'origen renovable (puntuació màxima de 20 punts).

Per a la modalitat Trajectòria:

   - Activitat continuada i de referència en l'àmbit de l'estalvi i l'eficiència energètica i/o la promoció de les energies renovables (puntuació màxima de 10 punts).

   - Contribució a augmentar el coneixement, la sensibilització, i l'interès en el sector de les tecnologies energètiques, incloses les renovables, l'estalvi i l'eficiència energètica (puntuació màxima de 10 punts).

   - Impacte social i laboral derivats de la seva activitat (puntuació màxima de 10 punts).

   - Aposta pel treball en xarxa i per la promoció activa del conjunt del sector energètic (puntuació màxima de 10 punts).

   - Lideratge de projectes innovadors en l'àmbit energètic (puntuació màxima de 10 punts).

 

9. Procés de selecció

El jurat realitzarà la valoració i seleccionarà les actuacions guanyadores.

Les candidatures guanyadores han de tenir, com a mínim, la majoria simple dels vots favorables dels components del jurat. El jurat també pot declarar desert els Premis en qualsevol de les seves modalitats per majoria simple.

El jurat ha d' excloure del concurs les candidatures que incompleixin els requisits i les condicions establerts en aquestes bases.

El Jurat té la facultat d'instar la reformulació d'una candidatura presentada a una modalitat determinada a una altra modalitat diferent que millor s'escaigui amb el contingut de l'actuació. En qualsevol cas la decisió de canviar la candidatura segons la proposta de reformulació recaurà en el candidat.

 

10. Atorgament

Els premis per a cadascuna de les set modalitats s'atorguen mitjançant la resolució del president del Consell d'Administració de l'Institut Català d'Energia, que es notificarà als interessats mitjançant la publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat).

La Resolució d'atorgament dels premis es publicarà a la pàgina web i a les xarxes socials de l'Institut Català d'Energia, i als seus canals de difusió habituals.

Els Premis d'Excel·lència Energètica 2017 de la Generalitat de Catalunya es lliuren el mes de març de 2017 per a celebrar el Dia Mundial de l'Eficiència Energètica (5 de març), en un acte solemne anunciat per l'Institut Català d'Energia.

 

11.- Protecció de dades

Els participants en el concurs, pel fet de participar, consenten que les seves dades siguin incorporades el fitxer de dades “Difusió, comunicació i relacions institucionals” del qual és responsable l'Institut Català d'Energia i que té com a finalitat la gestió i control de la relació amb els assistents als cursos i actes promoguts per l'ICAEN i seran tractades de forma confidencial, d'acord amb la política de privacitat i seguretat de l'ICAEN i amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal. Les dades seran tractades amb la finalitat de dur a terme l'activitat pròpia de l'ICAEN, i sempre dintre dels lícits objectius de l'entitat.

Per a exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació es pot contactar amb l'ICAEN enviant un missatge de correu electrònic a icaen@gencat.cat, per fax al 93 622 05 01, o per correu a l'Institut Català d'Energia, carrer Pamplona, 113, 3a planta. 08018 Barcelona.

 

Amunt