Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 13/12/2016

  • Número de control 16354065

  • Organisme emissor Ajuntament de Vidreres

    CVE CVE-DOGC-A-16354065-2016

Dades del DOGC
  • Número 7273

  • Data 23/12/2016

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre nomenament i contractació de personal amb caràcter de màxima urgència.


Per resolució d'alcaldia núm. 181/2016, d'1 de juny, es va acordar contractar amb caràcter d'urgència al Sr. Jordi Pagès Bas com a tècnic mitjà de programes (grup A2) , mitjançant contracte laboral de durada determinada a temps complet, en règim d'internitat fins a la provisió definitiva o amortizació del lloc, amb la retribució anual bruta prevista en el pressupost municipal de 2016, amb efectes del dia 1 de juny de 2016.

Per resolució d'alcaldia núm. 257/2016, de 16 d'agost, es va acordar contractar amb caràcter urgència a la Sra. Lídia Riera Turró, els dies 17 a 19 d'agost, sota la modalitat d'un contracte de durada determinada per substitució de la titular, amb una jornada de 8 a 13 h., i amb les retribucions que estan previstes segons la relació de llocs de treball.

Per resolució d'alcaldia núm. 267/2016, de 24 d'agost, es va acordar contractar amb caràcter de màxima urgència a la Sra. Lídia Riera Turró, els dies 24, 25 i 26 a d'agost de 2016, sota la modalitat d'un contracte de durada determinada per substitució de la titular, amb una jornada de 5 hores diàries, de 15 h. a 20 h., i amb les retribucions que estan previstes segons la relació de llocs de treball.

Per resolució d'alcaldia núm. 408/2016, d'1 de desembre, es va acordar contractar amb caràcter d'urgència a la Sra. Lídia Riera Turró, dels dies 1 a 22 de desembre de 2016 i 29 de desembre de 2016 a 13 de gener de 2017, sota la modalitat d'un contracte de durada determinada per substitució de la titular, amb una jornada de 5 hores diàries, de 8 h. a 13 h., i amb les retribucions que estan previstes segons la relació de llocs de treball.

Per resolució d'alcaldia núm. 312/2016, de 6 d'octubre, es va acordar contractar a la Sra. Maria Rosa Maynegre des del dia 7 d'octubre de 2016 i fins a la finalització del servei mitjançant contracte d'obra i serveis a temps parcial i amb les retribucions que estan previstes segons la relació de llocs de treball.

Per resolució d'alcaldia núm. 256/2016, de 16 d'agost, es va acordar contractar amb caràcter d'urgència a la Sra. Marina Fernández Liébana el dia 16 d'agost, sota la modalitat d'un contracte de durada determinada per substitució de la titular, amb una jornada de 8 a 13 h., i amb les retribucions que estan previstes segons la relació de llocs de treball.

Per resolució d'alcaldia núm. 297/2016, de 26 de setembre, s'ha acordat nomenar la Sra. Aurora Puig Martí, com funcionària interina per substitució de la titular, com a auxiliar administrativa (C2), amb caràcter d'urgència, a partir del dia 1 d'octubre de 2016, fins a la provisió definitiva de la plaça, amb una jornada de 37,5 hores setmanals i amb les retribucions previstes a la relació de llocs de treball.

Per resolució d'alcaldia núm. 297/2016, de 26 de setembre, s'ha acordat nomenar la Sra. Sònia Estévez Navarro com a administrativa (C1), amb caràcter d'urgència, a partir del dia 1 d'octubre de 2016, fins a la provisió de la plaça, amb una jornada de 37,5 hores setmanals i amb les retribucions establertes a la relació de llocs de treball.

El que es fa públic per a general coneixement, en aplicació del que disposa l'article 291.3 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

 

Vidreres, 13 de desembre de 2016

 

Jordi Camps Vicente

Alcalde

 

Amunt