Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 14/12/2016

  • Número del document TSF/2886/2016

  • Número de control 16355051

  • Organisme emissor Agència Catalana de la Joventut

    CVE CVE-DOGC-A-16355051-2016

Dades del DOGC
  • Número 7272

  • Data 22/12/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TSF/2886/2016, de 14 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per al suport a la recerca en matèria de joventut.


La Llei 6/2006, de 26 de maig, de creació de l'Agència Catalana de la Joventut, estableix que l'Agència Catalana de la Joventut és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'actuar per al compliment dels seus fins, l'objecte de la qual és prestar serveis a la joventut i gestionar els serveis que l'Administració de la Generalitat desplegui en aquesta matèria. Entre les seves funcions hi ha la d'executar els programes d'interès per a la joventut per encàrrec del departament competent en matèria de joventut i d'acord amb el Pla nacional de joventut de Catalunya. En aquest sentit, desenvolupa les activitats de l'Observatori Català de la Joventut, que es dedica, entre altres qüestions, a l'estudi de la realitat juvenil catalana, així com a dinamitzar i enfortir la recerca sobre joventut, d'acord amb el Pla nacional de la joventut de Catalunya.

En aquest context, es considera necessari donar suport a la recerca en matèria de joventut. L'objectiu és el de contribuir a millorar el coneixement de la realitat en matèria de joventut a Catalunya i facilitar l'orientació i l'actualització de les polítiques de joventut i les actuacions adreçades a la joventut que es fan des de les administracions públiques i la societat civil; enfortir i dinamitzar la xarxa de persones investigadores sobre temes de joventut que existeix a Catalunya; afavorir i promoure la formació de joves investigadors i investigadores en temes de joventut; i visualitzar i dignificar la investigació en matèria de joventut. L'any 1999, la Direcció General de Joventut va iniciar la primera convocatòria que, al llarg dels anys ha anat formalitzant-se en diferents instruments jurídics, ampliant-se i consolidant-se entre la comunitat investigadora a Catalunya. L'any 2008, l'Agència Catalana de la Joventut va incorporar aquesta convocatòria que es desenvolupa dins de les funcions de l'Observatori Català de la Joventut. Tanmateix, de l'any 2013 al 2015, a causa del context econòmic i de les polítiques de contenció de la despesa, no es va poder convocar cap d'aquestes subvencions.

La Llei 7/2001, de 31 de maig, de creació de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, estableix que l'agència és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'actuar, adscrita al Departament d'Empresa i Coneixement, que, amb l'objectiu de modernitzar i flexibilitzar l'organització de l'Administració i amb la voluntat de globalització i racionalització de les infraestructures i de coordinació dels recursos personals i materials que es destinen al foment de la recerca i dels estudis universitaris, administra i distribueix els recursos econòmics de gestió dels programes de beques i els ajuts universitaris i de recerca, així com d'altres activitats de foment de l'estudi universitari, la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica de Catalunya.

La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), pel seu caràcter bàsic, té afectacions sobre les normes reguladores de bases de subvencions elaborades per l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

D'acord amb el que preveuen la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, que tenen afectacions en les disposicions de caràcter general de regulació de subvencions.

D'acord amb el que preveuen el Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, i el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny.

En data 8 de setembre de 2016, l'Agència Catalana de la Joventut i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca signen un conveni de col·laboració per tal que l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca esdevingui entitat col·laboradora en la gestió dels procediments administratius dels ajuts a projectes d'estudi i anàlisi en matèria de joventut a Catalunya, les beques per a la realització de tesis doctorals en matèria de joventut a Catalunya i el Premi Joventut que convoqui l'Agència Catalana de la Joventut.

En virtut de la delegació del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de la Joventut de data 28 de juny de 2016,

 

Resolc:

 

Article únic

Aprovar les bases reguladores que han de regir els ajuts a projectes d'estudi i anàlisi en matèria de joventut a Catalunya, les beques per a la realització de tesis doctorals en matèria de joventut i el Premi Joventut, que consten en els annexos d'aquesta Resolució.

 

 

Disposició final única

Aquesta Resolució entra en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Contra aquesta Resolució i les seves bases, que no exhaureixen la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el mateix òrgan que dicta l'acte o davant la persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la data de publicació al DOGC, d'acord amb l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Barcelona, 14 de desembre de 2016

 

Francesc Poch i Ros

Director general

 

 

Annex 1

Ajuts a projectes d'estudi i anàlisi en matèria de joventut a Catalunya

 

–1 Objecte

1.1 L'objecte dels ajuts a projectes d'estudi i anàlisi en matèria de joventut a Catalunya és el finançament de projectes d'estudi i anàlisi que tinguin per finalitat contribuir al coneixement de la realitat actual en matèria de joventut a Catalunya.

1.2 La resolució de convocatòria pot contenir prioritats d'àmbit de recerca.

 

–2 Entitats destinatàries

2.1 Poden sol·licitar ajut per a projectes d'estudi i anàlisi en matèria de joventut a Catalunya universitats del sistema universitari català, centres de recerca i entitats sense ànim de lucre amb seu social o delegació a Catalunya, dedicades totalment o parcialment als estudis o les anàlisis sobre la realitat juvenil i les polítiques de joventut des de la perspectiva de les ciències socials.

2.2 En el cas d'universitats o centres de recerca, l'investigador o investigadora responsable del projecte ha de tenir-hi una vinculació permanent. Les persones amb contractes ICREA, Ramón y Cajal o altres contractes postdoctorals amb una durada mínima de dos anys es consideren membres amb vinculació permanent.

2.3 Cada investigador o investigadora només pot formar part d'un equip i, per tant, no pot constar com a membre en cap altra sol·licitud que es presenti en la mateixa convocatòria.

2.4 No poden sol·licitar aquests ajuts els ajuntaments, els ens locals ni els organismes que en depenguin.

2.5 Resten excloses de participació les persones vinculades laboralment amb l'Agència Catalana de la Joventut o la Direcció General de Joventut.

 

–3 Requisits dels projectes

3.1 Els projectes s'han d'implementar en el període màxim d'un any, comptador a partir de la data de l'acceptació de l'ajut.

3.2 Els projectes objecte d'aquesta línia d'ajuts han d'estar redactats en català.

 

–4 Conceptes subvencionables

4.1 Els ajuts s'han de destinar als conceptes següents:

a) Retribucions i quotes de Seguretat Social del personal de recerca, que s'ha d'incorporar mitjançant qualsevol modalitat d'adscripció laboral temporal i/o becari o becària, d'acord amb la normativa que sigui aplicable a l'entitat que rep l'ajut. No són subvencionables les retribucions de personal funcionari ni de personal fix vinculat estatutàriament o contractualment als centres sol·licitants o participants en la convocatòria.

b) Adquisició de material bibliogràfic i documental, fins a un màxim de 500 euros.

c) Adquisició de material fungible, fins a un màxim de 500 euros.

d) Altres despeses, com ara la utilització de serveis de suport o desplaçaments, les quals s'han de justificar degudament, amb un màxim del 20% de l'import atorgat.

4.2 Aquestes bases permeten la subcontractació de serveis o activitats relacionats amb l'objecte de l'ajut i que no puguin ser assumits directament per l'equip de recerca, sempre que s'indiqui prèviament en el pressupost i no superi el 30% de l'import atorgat. No es pot subcontractar l'execució total o parcial de l'activitat que constitueix l'objecte de la subvenció, i s'ha de poder acreditar, si escau, que les activitats subcontractades no les pot assumir l'equip de recerca.

4.3 L'import atorgat no es pot destinar a les despeses següents:

a) Despeses de difusió, com ara l'edició de materials.

b) Assistència a jornades, congressos o seminaris amb qualsevol finalitat.

c) Adquisició de maquinari, programari i/o llicències informàtiques.

d) Despeses i/o costos indirectes.

 

–5 Sol·licitud

5.1 Per tal d'optar als ajuts, cal presentar un formulari de sol·licitud, d'acord amb el model normalitzat, adreçat a l'Agència Catalana de la Joventut. El formulari de sol·licitud, que ha d'estar signat per la persona responsable del projecte amb el vistiplau del vicerector o vicerectora competent en la matèria o de la direcció de la institució sol·licitant, cal presentar-lo per Internet al portal de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (http://agaur.gencat.cat) i en format paper en el registre de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (passeig de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona), sens perjudici del que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas que les persones sol·licitants optin per presentar el formulari de sol·licitud a les oficines de correus, ho han de fer en sobre obert per tal que la instància sigui datada i segellada pel funcionari o funcionària de correus abans de ser certificada.

El formulari de sol·licitud està a disposició de les persones interessades a les dependències de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (passeig de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona), al web (http://agaur.gencat.cat), a les dependències de l'Agència Catalana de la Joventut (carrer Calàbria, 147, 08015 Barcelona), al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a Tràmits gencat (http://tramits.gencat.cat).

5.2 En el cas que es produeixi alguna incidència o diferència entre els impresos presentats telemàticament i els presentats en format paper, preval la sol·licitud presentada en format paper. És obligatori presentar els impresos signats en format paper en el termini establert en la convocatòria per presentar les sol·licituds de l'ajut.

5.3 El formulari de sol·licitud segons el model normalitzat ha de constar de les parts següents:

a) Dades generals de la persona jurídica/física sol·licitant.

b) Descripció breu del projecte de recerca. Els projectes han de presentar totes les dades referents a persones desagregades per sexes i han d'emprar un llenguatge no androcèntric ni discriminatori amb l'objecte de garantir-ne la qualitat.

c) Memòria explicativa del projecte d'investigació on constin la justificació, el marc teòric, els objectius, la metodologia, el pla de treball. Aquest apartat ha de tenir com a màxim quinze fulls. En els casos en què la metodologia prevegi la realització de treball de camp, cal indicar el nombre de grups de discussió, entrevistes, qüestionaris, estudis de cas, etc., que es vulguin realitzar, així com el lloc de realització.

d) Calendari previst i pressupost del projecte d'investigació detallat per conceptes.

e) Impacte i aplicabilitat previstos dels resultats en els diferents àmbits de treball en joventut i des d'una perspectiva de gènere i de les dones, si escau.

f) Resum de les dades acadèmiques de la persona o les persones investigadores on consti la seva formació acadèmica i l'activitat professional.

5.4 Per sol·licitar l'ajut, la persona representant ha de subscriure unes declaracions responsables incloses en annex al formulari de sol·licitud, en les quals declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits que estableix la normativa per accedir a la beca sol·licitada, que disposa de la documentació acreditativa corresponent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la seva vigència. La presentació de la declaració responsable faculta l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca per verificar la conformitat de les dades que conté d'acord amb els articles 35.3 i 36.2 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. D'acord amb l'article 38.1 d'aquesta mateixa Llei, la inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o document que acompanya o consta en una declaració responsable o en una comunicació prèvia comporta, amb l'audiència prèvia a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent i impedeix l'exercici del dret o de l'activitat afectats des del moment en què es coneix. L'annex inclou les declaracions responsables següents:

a) Declaració responsable de certesa de les dades identificatives que consten en el formulari, així com de còpia idèntica entre la documentació adjunta i l'original.

b) Declaració responsable de justificació de beques i ajuts concedits amb anterioritat a càrrec dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

c) Declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària de l'Estat i amb la Generalitat de Catalunya, i de les obligacions amb la Seguretat Social. Així mateix, en la mateixa declaració s'autoritza l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca perquè sol·liciti a l'Agència Tributària, a la Direcció General de Tributs i Jocs del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda i a la Tresoreria de la Seguretat Social les dades necessàries per a la gestió de la convocatòria.

d) Declaració responsable de no incórrer en cap de les prohibicions establertes als apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

e) Declaració responsable de compliment de la normativa sobre propietat intel·lectual.

f) Declaració responsable de donar compliment als requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística que els siguin exigibles.

g) Declaració responsable, si escau, de donar compliment a l'obligació que estableix l'article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social dels minusvàlids, o el Decret 246/2000, de 24 de juliol, sobre l'aplicació de les mesures alternatives de caràcter excepcional al compliment de la quota de reserva.

h) Declaració responsable sobre els ajuts, premis o subvencions que hagin rebut pel mateix projecte procedents de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals. Cal tenir en compte que la suma total dels ajuts no pot ser superior a la quantitat pressupostada per al projecte.

i) Declaració responsable de donar compliment a les regles de conducta i als principis ètics de l'article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i de signatura d'adhesió al codi ètic annex a l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, en el moment de l'acceptació de l'ajut.

j) En cas que el projecte inclogui entrevistes, grups de discussió o similars, declaració responsable d'obtenir autorització de la persona entrevistada per tal que l'entrevista o el material que en resulti formi part del projecte.

En cas de persones jurídiques amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones, han d'incloure una declaració responsable on s'indiquin els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i/o assetjament per raó de sexe.

k) Declaració responsable de complir amb la normativa sobre propietat intel·lectual.

l) En el cas d'empreses, declaració responsable per la qual es declara estar donat d'alta al cens de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, si escau.

m) En el cas d'entitats sense ànim de lucre, declaració responsable sobre la inscripció en el registre corresponent.

n) En el cas de fundacions i associacions, declaració responsable sobre l'adaptació dels estatuts de l'entitat al Codi civil de Catalunya d'acord amb la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, i la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de l'anterior.

o) En el cas de fundacions, declaració responsable de presentació de comptes anuals del protectorat, d'acord amb l'article 336.3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

5.5 En cas que s'hagi d'esmenar el formulari de sol·licitud, s'ha de notificar a la persona interessada mitjançant publicació al Tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya d'una diligència de la persona titular de la direcció executiva amb la relació de documentació bàsica i documentació no bàsica que cal esmenar, que n'indiqui els motius i faci constar que, en cas de no esmenar el formulari de sol·licitud, pel que fa a la documentació bàsica, en el termini de deu dies a comptar des de l'endemà de la publicació de la diligència corresponent, s'entén que les persones sol·licitants desisteixen de la seva sol·licitud, d'acord amb el que disposa l'article 94 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Per tal de fer-ne una major difusió, i amb efectes informatius, es pot consultar el contingut d'aquesta diligència a la pàgina web de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Aquesta publicació substitueix la notificació individual, d'acord amb el que estableix l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

5.6 La signatura i presentació del formulari de sol·licitud implica l'acceptació de les bases reguladores.

 

–6 Documentació

6.1 El formulari de sol·licitud de l'ajut i els seus annexos s'han de presentar d'acord amb el que s'estableix a la base 5, i han d'anar acompanyats de la documentació que s'indica tot seguit:

a) En el cas de persones jurídiques, original i còpia de la documentació que n'acrediti la constitució i la inscripció en el registre corresponent, NIF i còpies compulsades dels documents que acreditin les facultats atorgades a la persona representant de l'entitat i del seu DNI. No cal aportar el DNI o NIF (sí en cas de NIE) en cas que s'autoritzi l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca a fer les consultes pertinents davant l'organisme corresponent, autorització ja inclosa en el formulari de sol·licitud.

b) En cas de coautoria del projecte, cal presentar els compromisos d'execució assumits per cadascuna de les persones autores, així com l'import dels ajuts que cal aplicar a aquests compromisos.

6.2 No cal presentar la documentació que ja s'hagi lliurat a qualsevol òrgan de l'Administració de la Generalitat, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des que es va presentar vàlidament a l'Administració i que no hagi experimentat cap modificació. En aquest supòsit, la persona sol·licitant ha d'especificar per escrit la data i l'òrgan on es van presentar els documents i el procediment a què corresponen. Aquest apartat no és aplicable quan es tracti de documents que s'hagin d'actualitzar periòdicament o quan hagin estat modificats després d'haver estat presentats a la Generalitat de Catalunya.

 

–7 Dades de caràcter personal

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), les dades de caràcter personal dels sol·licitants s'han de tractar amb la finalitat de gestionar i tramitar les convocatòries d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.

 

–8 Procediment

8.1 El procediment de concessió d'aquests ajuts és el de concurrència competitiva i s'ha de resoldre i notificar, com a màxim, en el termini de sis mesos a comptar des de la data de publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. De conformitat amb el que estableix l'article 54.2e) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, transcorregut aquest termini sense que se n'hagi notificat la resolució expressa s'entén desestimada la sol·licitud.

8.2 L'Observatori Català de la Joventut de l'Agència Catalana de la Joventut és l'òrgan instructor del procediment.

8.3 La persona titular de la Direcció General de l'Agència Catalana de la Joventut és competent per resoldre.

8.4 Als efectes de publicitat i transparència, l'Agència Catalana de la Joventut publica al seu web i al DOGC les resolucions de concessió dels ajuts, d'acord amb l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; l'article 30 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

–9 Avaluació

9.1 Les sol·licituds presentades s'avaluen en dues fases. En una primera fase, les sol·licituds són avaluades per òrgans externs i persones expertes de la comunitat científica, d'acord amb els mecanismes establerts en el marc del Pla de recerca i innovació de Catalunya vigent i el Reglament d'avaluació de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, que es pot consultar a la seva pàgina web, http://agaur.gencat.cat, i es tenen en compte els criteris i les puntuacions descrites a l'apartat 9.3.

En aquesta primera fase s'ha de redactar un informe on s'ha de detallar la ponderació dels criteris de valoració descrits en l'apartat 9.3 d'aquesta base.

9.2 Les sol·licituds que no s'emmarquin en l'objecte descrit a la base 1 d'aquest annex i als requisits de la base 2 se n'exclouen de manera automàtica i ja no són valorades en aquesta primera fase.

9.3 Els criteris de valoració i la seva ponderació en la primera fase són els següents:

a) La rigorositat científica del projecte: coneixement dels antecedents i de l'estat actual del tema objecte de la convocatòria; definició dels objectius; rigor metodològic; pla de treball i viabilitat del projecte; amb una ponderació de 50 sobre 100.

b) L'interès de la temàtica estudiada, tant des del punt de vista científic com amb relació a l'impacte i l'aplicabilitat dels resultats als diferents àmbits de treball amb joventut relacionats amb la temàtica del projecte i des d'una perspectiva de gènere, si escau, amb una ponderació de 10 sobre 100.

c) Les dades acadèmiques i professionals de la investigadora o de l'investigador principal i de les persones membres del grup de recerca en relació amb l'objecte de la convocatòria i el tema de la recerca, amb una ponderació de 20 sobre 100.

Aquesta valoració dóna un resultat de 80 sobre 100.

9.4 En una segona fase, es constitueix la Comissió de valoració i de selecció, designada per la persona titular de la Direcció General de l'Agència Catalana de la Joventut. La Comissió de valoració i selecció ha de tenir la composició de vocals següent:

a) Una persona representant de l'Agència Catalana de la Joventut, qui en té la presidència.

b) Una persona representant de la Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

c) Una persona representant de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement.

d) Una persona representant del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya.

e) Una persona representant del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.

f) La persona titular de la direcció executiva de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, o la persona en qui delegui, n'assumeix la secretaria amb veu i sense vot.

La composició de la Comissió de valoració i selecció ha de respondre a criteris de participació paritària de dones i homes. A aquest efecte, la Comissió ha de tendir a la presència d'un nombre de dones que representi el 50% del còmput total de les persones membres.

9.5 Aquesta comissió s'encarrega de la segona fase de la valoració i ha de donar una puntuació addicional màxima de 20 punts, que se suma a la puntuació de la primera fase d'avaluació. La Comissió de valoració i selecció ha d'emetre un informe proposta que ha de tenir en compte els objectius marcats al Pla d'actuació de les polítiques de joventut de la Generalitat de Catalunya: horitzó 2016 o el pla equivalent vigent en cada convocatòria, les avaluacions dels òrgans externs i les limitacions pressupostàries. Aquest informe es trasllada a la persona titular de l'Observatori Català de la Joventut perquè n'emeti una proposta de resolució provisional.

9.6 La Comissió de valoració i selecció, davant els projectes que hagin obtingut la mateixa puntuació, pot prioritzar els projectes amb participació de dones investigadores, ja sigui com a investigadores principals o com a participants en els equips, entre els projectes que hagin assolit les puntuacions més altes durant el procés d'avaluació.

9.7 La Comissió de valoració i selecció pot establir una llista de reserva, degudament prioritzada, integrada per les sol·licituds desestimades.

 

–10 Proposta de resolució provisional, acceptació de l'ajut, reformulació i presentació de documentació addicional

10.1 La proposta de resolució provisional de concessió dels ajuts que emet l'òrgan instructor ha de contenir la llista de sol·licitants proposats per ser beneficiaris i la llista de reserva, i es notifica a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquesta publicació substitueix la notificació individual.

10.2 Les persones proposades han de presentar el document d'acceptació de la subvenció dins del termini de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació o notificació de la proposta provisional.

El document normalitzat d'acceptació de l'ajut es pot obtenir a les dependències de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, al passeig de Lluís Companys, 23, 1a planta, 08010 Barcelona, i també a les pàgines web http://agaur.gencat.cat i http://jovecat.gencat.cat/ca/.

10.3 Juntament amb el document d'acceptació cal presentar la documentació següent:

a) Document de cessió dels drets d'explotació dels resultats previst a la base 17.

b) Original i fotocòpia o còpia compulsada de la documentació acreditativa de la representació amb què actua la persona representant de l'entitat.

c) En cas de persones jurídiques que hagin estat proposades com a beneficiàries d'un ajut d'import superior a 10.000 euros, declaració responsable que contingui la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració.

d) En cas de no haver autoritzat l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca a comprovar d'ofici si les persones beneficiàries estan al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social en el moment de presentació de la sol·licitud, les certificacions positives acreditatives d'estar-ne al corrent.

10.4 Les persones sol·licitants poden presentar al·legacions a la proposta de resolució provisional.

10.5 S'entén que renuncien tàcitament a l'ajut les persones beneficiàries que no hagin presentat el document d'acceptació dins el termini i les condicions previstes en aquesta base.

10.6 Un cop transcorregut el termini d'al·legacions, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de sol·licituds i ha de notificar la resolució a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i elevar la proposta de resolució provisional a l'òrgan resolutori.

10.7 En cas que es produeixi alguna renúncia total o parcial, o no es lliuri el document d'acceptació en les condicions, l'òrgan instructor dels ajuts pot adjudicar l'ajut a les persones candidates de la llista de reserva. Les renúncies i les substitucions es notifiquen individualment a la persona interessada, d'acord amb els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

–11 Resolució de concessió i notificació

11.1 La persona titular de la Direcció General de l'Agència Catalana de la Joventut és competent per resoldre.

11.2 La resolució de concessió d'aquests ajuts ha d'incloure la relació de les persones sol·licitants així com les sol·licituds que s'han desestimat i la motivació de la concessió. També ha d'incloure la data d'inici de realització del projecte.

11.3 La resolució que finalitza el procediment de subvenció es fa pública al Tauler electrònic de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya https://seu.gencat.cat. Per tal de fer-ne una major difusió, i amb efectes informatius, es pot consultar el resultat de la resolució en les respectives pàgines web de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca i de l'Agència Catalana de la Joventut.

11.4 Contra la resolució de concessió o denegació dels ajuts, que no exhaureixen la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant l'òrgan que ha dictat l'acte o davant la persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de la seva publicació al tauler d'anuncis, d'acord amb l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i amb els articles 121 i 122 en relació amb els articles 112 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

11.5 Als efectes de publicitat complementària es publiquen al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya les resolucions de concessió dels ajuts de quantia igual o superior a 3.000,00 euros.

 

–12 Reducció parcial o total de l'ajut

Com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, l'import de l'ajut es pot reduir parcialment o totalment abans que es dicti la resolució de concessió.

 

–13 Revisió i seguiment dels ajuts

13.1 Quan les circumstàncies del cas així ho aconsellin i estiguin degudament motivades, l'òrgan de resolució dels ajuts pot resoldre les incidències i autoritzar, a petició de l'entitat beneficiària, alguna variació en el pla de treball i/o en el projecte proposat o en el període de gaudi de l'ajut, segons el cas, i també resoldre qualsevol incidència que no impliqui un canvi substancial dels termes de la convocatòria.

En cas de canvis substancials, és l'òrgan de resolució dels ajuts qui n'ha d'autoritzar les possibles incidències.

13.2 Qualsevol modificació de les condicions inicials de concessió de l'ajut l'ha d'autoritzar prèviament l'òrgan corresponent.

13.3 L'Observatori Català de la Joventut de l'Agència Catalana de la Joventut, com a instructor del procediment, fa un seguiment dels projectes subvencionats i pot demanar-ne la informació addicional a les persones beneficiàries dels ajuts.

13.4 No s'accepten ampliacions del termini d'execució del projecte sense una justificació prèvia, que ha de ser acceptada per la persona titular de l'Agència Catalana de la Joventut a proposta de l'òrgan instructor. En cas de sol·licitar-ne l'ampliació, s'ha de presentar abans que finalitzi el període inicial d'execució i mitjançant un escrit adreçat a la persona titular de l'Agència Catalana de la Joventut, on es motivi la necessitat de l'ampliació.

 

–14 Pagament

14.1 L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca ha d'efectuar el pagament de l'ajut directament a l'entitat que consti com a beneficiària en la resolució de concessió sense necessitat de presentar cap garantia.

14.2 L'import és lliurat de forma fraccionada. El primer pagament, corresponent al 60% del total atorgat, es tramita un cop resolta la convocatòria i formalitzada l'acceptació. El pagament del 40% restant s'inicia un cop presentada la justificació.

 

–15 Publicitat dels ajuts atorgats

D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, els ajuts s'han de publicar al portal de Transparència.

D'acord amb l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, modificada per la Llei 15/2004, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres formes de reforma administrativa, s'ha de donar publicitat mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions de la informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió de les subvencions.

 

–16 Termini i forma de justificació

16.1 En el termini d'un mes des de la data d'acabament del període d'execució del projecte objecte de l'ajut, les persones beneficiàries han de justificar, d'acord amb el model normalitzat, l'execució efectiva dels projectes, que s'ha de presentar en el registre de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca o d'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La documentació que cal adjuntar al model normalitzat de justificació és la següent:

a) Memòria justificativa del projecte realitzat, signat per la persona responsable. Per a la redacció de la memòria, cal utilitzar el llibre d'estil de l'Observatori Català de la Joventut.

b) Compte justificatiu simplificat que certifiqui que la totalitat de l'ajut s'ha destinat a la finalitat per a la qual s'ha concedit.

c) Lliurar a l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca dos exemplars de tot el material de promoció editat.

16.2 El model normalitzat de memòria justificativa del projecte es pot obtenir a les dependències de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, al passeig de Lluís Companys, 23, 1a planta, 08010 Barcelona, i també a les pàgines web http://agaur.gencat.cat i http://jovecat.gencat.cat/ca/.

16.3 Sens perjudici de les formes de justificació indicades, les persones beneficiàries han de facilitar tota la informació que la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes, l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca o d'altres òrgans competents requereixin d'acord amb la normativa de la Generalitat en matèria de subvencions.

 

–17 Obligacions de les entitats beneficiàries

L'entitat beneficiària de l'ajut ha de complir les obligacions establertes per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en el seu article 14 i, en tot cas, les que s'expressen a continuació:

a) Complir les condicions establertes en aquestes bases reguladores.

b) Realitzar l'activitat que fonamenta la concessió de l'ajut i acreditar-ho davant l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca.

c) Justificar l'ajut d'acord amb el que s'estableix a la base 16 d'aquest annex, en el termini que s'especifica a la base esmentada.

d) Conservar els justificants originals i/o qualsevol documentació relacionada amb l'ajut atorgat durant un període mínim de cinc anys.

e) Notificar a l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca l'obtenció d'ajuts per a la mateixa finalitat, a més dels ja consignats al formulari de sol·licitud procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals. Si l'entitat obté un finançament addicional, l'òrgan de resolució pot minorar les aportacions previstes o aprovades per a la mateixa activitat. Aquesta comunicació s'ha de fer tan bon punt es conegui i, en tot cas, abans de justificar l'aplicació que s'ha donat a la subvenció.

f) Incloure el senyal identificatiu de les polítiques de joventut de l'Agència Catalana de la Joventut “amb la col·laboració de l'ACJ”, així com altres logotips que es puguin proporcionar, a tots els elements informatius i publicitaris relacionats amb les activitats subvencionades.

g) Complir el que la base 18 estableix en relació amb els drets d'explotació.

 

–18 Dret d'explotació dels resultats dels projectes

18.1 La concessió dels ajuts implica que els drets d'explotació dels resultats dels ajuts atorgats ha de ser cedits gratuïtament de forma exclusiva a l'efecte de la seva possible publicació per part de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per un termini de deu anys i per a un àmbit territorial universal a comptar des del moment que es presenten els resultats com a justificant de l'ajut. En el moment d'acceptació de l'ajut s'ha de signar el document corresponent a aquesta cessió.

En el cas que l'estudi inclogui la realització i transcripció d'entrevistes, grups de discussió o similars, les persones autores han de lliurar les transcripcions, en suport informàtic, a l'Agència Catalana de la Joventut.

En el cas que l'estudi generi bases de dades, o la modificació de bases de dades entregades per l'Agència Catalana de la Joventut, un cop acabat el treball, les persones autores les han de lliurar en suport informàtic a l'Agència Catalana de la Joventut.

Així mateix, aquestes transcripcions i bases de dades han d'anar acompanyades de tota la documentació necessària per a la seva interpretació i utilització (qüestionari, mostreig, descripció detallada del treball de camp, etc.). Qualsevol incidència que, per raons involuntàries, es pugui produir amb relació als punts anteriors, s'ha de comunicar immediatament a l'Agència Catalana de la Joventut.

18.2 En cas que l'Administració de la Generalitat no pugui publicar els resultats dels ajuts, es pot concedir permís exprés a la persona autora per publicar-lo.

 

–19 Revocació

L'incompliment total o parcial dels requisits i les obligacions establerts en les bases reguladores i en la resta de normativa aplicable dóna lloc a la incoació d'un expedient per incompliment, la resolució del qual pot donar lloc a la revocació total o parcial de l'ajut i l'obligació de retornar la quantitat corresponent. En especial, es pot modificar la resolució de concessió en cas d'alteració de les condicions sense l'autorització prèvia de l'òrgan corresponent o de l'obtenció concurrent d'altres ajuts.

 

–20 Normativa aplicable

Tot el que no preveuen aquestes bases es regeix pel capítol 9 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; pels preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; pels preceptes bàsics del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i per la resta de la normativa aplicable.

 

 

Annex 2

Beques per a la realització de tesis doctorals en matèria de joventut

 

–1 Objecte

L'objecte de les beques que es regeixen per aquestes bases és promoure i estimular entre les persones investigadores la realització de tesis doctorals sobre la realitat juvenil actual a Catalunya i les polítiques de joventut de Catalunya per tal de fomentar la formació investigadora en aquesta matèria. Les tesis s'han de centrar, exclusivament, en l'anàlisi de la població de 16 a 29 anys (o d'un subgrup dins d'aquesta franja) i/o en les polítiques que s'hi adrecen.

 

–2 Persones destinatàries i requisits

2.1 Poden sol·licitar aquestes beques, les persones físiques que compleixin aquests requisits:

a) Que estiguin matriculades al curs que es determini a la convocatòria d'un programa de doctorat d'una universitat del sistema universitari català i que hagin inscrit el projecte de tesi doctoral en el termini màxim dels dos anys anteriors a la publicació de la convocatòria corresponent.

b) Que el seu projecte de tesi se centri, exclusivament, en l'anàlisi de la població de 16 a 29 anys i/o en les polítiques que s'hi adrecen.

2.2 Se n'exclouen les sol·licituds de persones que s'hagin presentat en edicions anteriors.

2.3 Resten excloses de participació les persones vinculades laboralment amb l'Agència Catalana de la Joventut o la Direcció General de Joventut.

2.4 Les tesis han de ser escrites en llengua catalana, castellana o anglesa.

 

–3 Període

Les actuacions d'investigació objecte d'aquestes beques s'han de desenvolupar en el període d'un any, comptador a partir de la data de l'acceptació de la beca.

 

–4 Sol·licitud

4.1 Per tal d'optar a la beca, cal presentar un formulari de sol·licitud, d'acord amb el model normalitzat, adreçat a l'Agència Catalana de la Joventut. El formulari de sol·licitud, signat degudament, cal presentar-lo telemàticament (http://agaur.gencat.cat) i en format paper en el registre de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (passeig de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona), sens perjudici del que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En cas que les persones sol·licitants optin per presentar el formulari de sol·licitud a les oficines de correus, ho han de fer en un sobre obert per tal que la instància sigui datada i segellada pel funcionari o funcionària de correus abans de ser certificada.

El formulari de sol·licitud està a disposició de les persones interessades a les dependències de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (passeig de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona), al web (http://agaur.gencat.cat), a les dependències de l'Agència Catalana de la Joventut (carrer Calàbria, 147, 08015 Barcelona), al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a Tràmits gencat (http://tramits.gencat.cat).

4.2 En el cas que es produeixi alguna incidència o diferència entre els formularis presentats telemàticament i els presentats en format paper, preval la sol·licitud presentada en format paper. És obligatori presentar els impresos signats en format paper en el termini establert en la convocatòria per presentar les sol·licituds de beca.

4.3 El formulari de sol·licitud segons el model normalitzat ha de constar de les parts següents:

a) Dades generals de la persona sol·licitant.

b) Projecte explicatiu de la tesi on constin la justificació, el marc teòric, els objectius, la metodologia, el pla de treball i el calendari i l'aplicabilitat prevista dels resultats. Aquesta memòria ha de tenir un màxim de quinze fulls.

c) Resum de la trajectòria acadèmica i professional de la persona sol·licitant beneficiària de la beca on consti la seva formació acadèmica i, si escau, l'activitat professional.

d) La trajectòria científica del director o directora de la tesi doctoral en relació amb l'objecte de la convocatòria.

4.4 En cas que s'hagi d'esmenar el formulari de sol·licitud, s'ha de notificar a la persona interessada mitjançant publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya d'una diligència de la persona titular de la direcció executiva amb la relació de documentació bàsica i documentació no bàsica que cal esmenar, que n'indiqui els motius i faci constar que, en cas de no esmenar el formulari de sol·licitud, pel que fa a la documentació bàsica, en el termini de deu dies a comptar des de l'endemà de la publicació de la diligència corresponent, s'entén que les persones sol·licitants desisteixen de la seva sol·licitud, d'acord amb el que disposa l'article 94 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Per tal de fer-ne una major difusió, i amb efectes informatius, es pot consultar el contingut d'aquesta diligència a la pàgina web de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Aquesta publicació substitueix la notificació individual, d'acord amb el que estableix l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

4.5 La signatura i presentació del formulari de sol·licitud implica l'acceptació de les bases reguladores.

4.6 Per sol·licitar la beca, la persona representant ha de subscriure unes declaracions responsables incloses en annex al formulari de sol·licitud, en les quals declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits que estableix la normativa per accedir a la beca sol·licitada, que disposa de la documentació acreditativa corresponent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la seva vigència. La presentació de la declaració responsable faculta l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca per verificar la conformitat de les dades que conté d'acord amb els articles 35.3 i 36.2 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. D'acord amb l'article 38.1 d'aquesta mateixa Llei, la inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o document que acompanya o consta en una declaració responsable o en una comunicació prèvia comporta, amb l'audiència prèvia a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent i impedeix l'exercici del dret o de l'activitat afectats des del moment en què es coneix. L'annex inclou les declaracions responsables següents:

a) Declaració responsable de certesa de les dades identificatives que consten en el formulari, així com de còpia idèntica entre la documentació adjunta i l'original.

b) Declaració responsable de no incórrer en cap de les prohibicions establertes als apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

c) Declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària de l'Estat i amb la Generalitat de Catalunya, i de les obligacions amb la Seguretat Social.

d) Declaració responsable sobre els ajuts, premis o subvencions que hagin rebut pel mateix projecte procedents de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals.

e) Declaració responsable de compliment de la normativa sobre propietat intel·lectual.

f) Declaració responsable de donar compliment a les regles de conducta i als principis ètics de l'article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i de signatura d'adhesió al codi ètic annex a l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, en el moment de l'acceptació de la beca.

 

–5 Documentació

5.1 El formulari de sol·licitud ha d'anar acompanyat de la documentació que s'indica tot seguit:

a) Original i còpia del DNI o equivalent. No cal aportar el DNI o NIF (sí en cas de NIE) en cas que s'autoritzi l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca a fer les consultes pertinents davant l'organisme corresponent, autorització ja inclosa en el formulari de sol·licitud.

b) Original i còpia o còpia compulsada de l'expedient acadèmic universitari on consti la nota mitjana obtinguda en la titulació, escala 1 a 4.

c) Les persones sol·licitants que hagin cursat totalment o parcialment els estudis de llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura, diplomatura o màster en centres de fora del sistema universitari de l'Estat espanyol han d'acompanyar els expedients acadèmics de les declaracions d'equivalència calculades d'acord amb el que es disposa en les resolucions de 20 de juny i de 21 de juliol de 2016 de la Direcció General de Política Universitària del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

d) Còpia de la matrícula del programa de doctorat que es determini a la convocatòria.

5.2 No cal presentar la documentació que ja s'hagi lliurat a qualsevol òrgan de l'Administració de la Generalitat, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des que es va presentar vàlidament a l'Administració i que no hagi experimentat cap modificació. En aquest supòsit, la persona sol·licitant ha d'especificar per escrit la data i l'òrgan on es van presentar els documents i el procediment a què corresponen. Aquest apartat no és aplicable quan es tracti de documents que s'hagin d'actualitzar periòdicament o quan hagin estat modificats després d'haver estat presentats a la Generalitat de Catalunya.

 

–6 Dades de caràcter personal

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), les dades de caràcter personal dels sol·licitants s'han de tractar amb la finalitat de gestionar i tramitar les convocatòries d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.

 

–7 Procediment

7.1 El procediment de concessió d'aquestes beques és el de concurrència competitiva i s'ha de resoldre i notificar, com a màxim, en el termini de sis mesos a comptar des de la data de publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. De conformitat amb el que estableix l'article 54.2e) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, transcorregut aquest termini sense que se n'hagi notificat la resolució expressa s'entén desestimada la sol·licitud.

7.2 La resolució de concessió d'aquestes beques ha d'incloure la relació de les persones sol·licitants així com les sol·licituds que s'han desestimat i la motivació de la concessió. També ha d'incloure la data d'inici de realització del projecte així com el termini de formalització del document d'acceptació de la beca.

7.3 L'Observatori Català de la Joventut de l'Agència Catalana de la Joventut és l'òrgan instructor del procediment.

7.4 La persona titular de la Direcció General de l'Agència Catalana de la Joventut és competent per resoldre.

7.5 Als efectes de publicitat i transparència, l'Agència Catalana de la Joventut publica al seu web i al DOGC les resolucions de concessió dels ajuts, d'acord amb l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; l'article 30 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

7.6 Les beques poden quedar desertes.

 

–8 Avaluació

8.1 Les sol·licituds presentades s'avaluen en dues fases. En una primera fase, les sol·licituds són avaluades per òrgans externs i persones expertes de la comunitat científica, d'acord amb els mecanismes establerts en el marc del Pla de recerca i innovació de Catalunya vigent i el Reglament d'avaluació de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, que es pot consultar a la seva pàgina web, http://agaur.gencat.cat, i s'hi tenen en compte els criteris i les puntuacions descrites a l'apartat 8.2 d'aquesta base.

En aquesta primera fase s'ha de redactar un informe, on s'ha de detallar la ponderació dels criteris de valoració descrits en l'apartat 8.2 d'aquesta base.

8.2 Els criteris de valoració i la seva ponderació en la primera fase són els següents:

a) El projecte de tesi: el coneixement dels antecedents i de l'estat actual del tema, l'argumentació dels objectius, el pla de treball, el rigor metodològic, la interdisciplinarietat, l'aplicabilitat dels resultats i la inclusió d'una perspectiva de gènere, amb una ponderació de 40 sobre 100.

b) Resum de la trajectòria acadèmica i professional de la persona sol·licitant i nota d'expedient acadèmic, amb una ponderació de 20 sobre 100.

c) La trajectòria científica del director o la directora de la tesi doctoral en relació amb l'objecte de la convocatòria, amb una ponderació de 20 sobre 100.

Aquesta valoració dóna un resultat de 80 sobre 100.

8.3 En una segona fase, es constitueix la Comissió de valoració i de selecció, designada per la persona titular de la Direcció General de l'Agència Catalana de la Joventut. La Comissió de valoració i selecció ha de tenir la composició de vocals següent:

a) Una persona representant de l'Agència Catalana de la Joventut, qui en té la presidència.

b) Una persona representant de la Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

c) Una persona representant de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement.

d) Una persona representant del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya.

e) Una persona representant del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.

f) La persona titular de la direcció executiva l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, o la persona en qui delegui, n'assumeix la secretaria, amb veu i sense vot.

La composició de la Comissió de valoració i selecció ha de respondre a criteris de participació paritària de dones i homes. A aquest efecte, la Comissió ha de tendir a la presència d'un nombre de dones que representi el 50% del còmput total de les persones membres.

8.4 Aquesta comissió s'encarrega de la segona fase de la valoració i ha de donar una puntuació addicional màxima de 20 punts, que se suma a la puntuació de la primera fase d'avaluació. La Comissió de valoració i selecció ha d'emetre un informe proposta que ha de tenir en compte l'objecte de la convocatòria, les avaluacions dels òrgans externs i les limitacions pressupostàries. Aquest informe es trasllada a la persona titular de la Direcció General de l'Agència Catalana de la Joventut perquè n'emeti resolució.

8.5 Davant els projectes que hagin obtingut la mateixa puntuació, es prioritzen les propostes que provinguin de persones sol·licitants de fins a 35 anys, inclosos, amb un doble objectiu: afavorir l'estudi de la joventut, però també la formació de les persones joves.

De la mateixa manera, la Comissió de valoració i selecció pot prioritzar les sol·licituds de dones investigadores entre els projectes que hagin assolit les puntuacions més altes durant el procés d'avaluació.

8.6 La Comissió de valoració i selecció pot establir una llista de reserva, degudament prioritzada, integrada per les sol·licituds desestimades.

 

–9 Proposta de resolució provisional, acceptació de la beca, reformulació i presentació de documentació addicional

9.1 La proposta de resolució provisional de concessió de les beques que emet l'òrgan instructor ha de contenir la llista de sol·licitants proposats per ser beneficiaris i la llista de reserva, i es notifica a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquesta publicació substitueix la notificació individual.

9.2 Les persones proposades han de presentar el document d'acceptació de la beca dins del termini de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació o notificació de la proposta provisional.

Aquest document d'acceptació, que ha d'incloure les dades bancàries conformades on s'ha d'ingressar la beca, s'ha de presentar en el registre de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca o en els registres que s'estableixen a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El document normalitzat d'acceptació de la beca es pot obtenir a les dependències de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, al passeig de Lluís Companys, 23, 1a planta, 08010 Barcelona, i també a les pàgines web http://agaur.gencat.cat i http://jovecat.gencat.cat/ca/.

9.3 Les persones sol·licitants poden presentar al·legacions a la proposta de resolució provisional.

9.4 S'entén que renuncien tàcitament a la beca les persones beneficiàries que no hagin presentat el document d'acceptació dins el termini i les condicions previstes en aquesta base.

9.5 Un cop transcorregut el termini d'al·legacions, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de sol·licituds i ha de notificar la resolució a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i elevar la proposta de resolució provisional a l'òrgan resolutori.

9.6 En cas que es produeixi alguna renúncia total o parcial, o no es lliuri el document d'acceptació en les condicions, l'òrgan instructor de les beques pot adjudicar la beca a les persones candidates de la llista de reserva. Les renúncies i las substitucions es notifiquen individualment a la persona interessada, d'acord amb els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

–10 Resolució de concessió i notificació

10.1 La persona titular de la Direcció General de l'Agència Catalana de la Joventut és competent per resoldre.

10.2 La resolució de concessió d'aquestes beques ha d'incloure la relació de les persones sol·licitants així com les sol·licituds que s'han desestimat i la motivació de la concessió. També ha d'incloure la data d'inici de realització del projecte així com el termini de formalització del document d'acceptació de la beca.

10.3 La resolució que finalitza el procediment de subvenció es fa pública al Tauler electrònic de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya https://seu.gencat.cat. Per tal de fer-ne una major difusió, i amb efectes informatius, es pot consultar el resultat de la resolució en les respectives pàgines web de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca i de l'Agència Catalana de la Joventut.

10.4 Contra la resolució de concessió o denegació de les beques, que no exhaureixen la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant l'òrgan que ha dictat l'acte o davant la persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de la seva publicació al tauler d'anuncis, d'acord amb l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i amb els articles 121 i 122 en relació amb els articles 112 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

10.5 Als efectes de publicitat complementària es publiquen al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya les resolucions de concessió de les beques de quantia igual o superior a 3.000,00 euros.

 

–11 Reducció parcial o total de la beca

Com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, l'import de la beca es pot reduir parcialment o totalment abans que es dicti la resolució de concessió.

 

–12 Renúncies i substitucions

En cas que es produeixi alguna renúncia total o parcial, o no es lliuri el document d'acceptació en les condicions i el termini previstos a la base 10, l'òrgan de resolució dels ajuts pot adjudicar la beca a les persones candidates de la llista de reserva. Les renúncies i les substitucions es notifiquen individualment a la persona interessada, d'acord amb els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

–13 Revisió i seguiment de les beques

13.1 Quan les circumstàncies del cas així ho aconsellin i estiguin degudament motivades, l'òrgan de resolució o la persona titular de la direcció executiva de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca pot resoldre les incidències i autoritzar, a petició de la persona beneficiària, alguna variació en el pla de treball i/o en el projecte proposat o en el període de gaudi de la beca, segons el cas, i també resoldre qualsevol incidència que no impliqui un canvi substancial dels termes de la convocatòria. En cas de canvis substancials, és l'òrgan de resolució de les beques qui n'ha d'autoritzar les possibles incidències.

13.2 L'Agència Catalana de la Joventut, com a instructora del procediment, fa un seguiment dels projectes subvencionats i pot demanar-ne la informació addicional a la persones beneficiàries de les beques.

13.3 No s'accepten ampliacions del termini d'execució del projecte sense una justificació prèvia, que ha de ser acceptada per la persona titular de l'Agència Catalana de la Joventut a proposta de l'òrgan instructor. En cas de sol·licitar-ne l'ampliació, s'ha de presentar abans que finalitzi el període inicial d'execució i mitjançant un escrit adreçat a la persona titular de l'Agència Catalana de la Joventut, on es motivi la necessitat de l'ampliació.

 

–14 Pagament

14.1 L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca ha de fer el pagament de la beca directament a la persona beneficiària sense necessitat de presentar garanties.

14.2 L'import és lliurat de forma fraccionada. El primer pagament, corresponent al 60% del total atorgat, es tramita un cop resolta la convocatòria, formalitzada l'acceptació i presentada la matrícula per al curs acadèmic corresponent. El pagament del 40% restant es fa un cop presentada la justificació.

 

–15 Publicitat de les beques atorgades

D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les beques s'han de publicar al portal de Transparència.

D'acord amb l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, modificada per la Llei 15/2004, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres formes de reforma administrativa, s'ha de donar publicitat mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions de la informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió de les subvencions.

 

–16 Termini i forma de justificació

16.1 En el termini d'un mes des de la data d'acabament del període d'execució, les persones beneficiàries han de justificar la tasca desenvolupada en relació amb el pla de treball presentat, mitjançant una memòria, d'acord amb el model normalitzat que facilita l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, signada per la persona beneficiària, i amb el vistiplau del director o la directora de tesi. Cal adjuntar un resum de l'esmentada memòria amb el format que determini l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca per ser publicat a la seva pàgina web, si escau, i que s'ha de presentar en el registre de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca o d'acord amb el que el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

16.2 El model normalitzat de memòria justificativa del projecte es pot obtenir a les dependències de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, al passeig de Lluís Companys, 23, 1a planta, 08010 Barcelona, i també a les pàgines web http://agaur.gencat.cat i http://jovecat.gencat.cat/ca/.

16.3 Sens perjudici de les formes de justificació indicades, les persones beneficiàries han de facilitar tota la informació que la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes, l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca o d'altres òrgans competents requereixin d'acord amb la normativa de la Generalitat en matèria de subvencions.

 

–17 Obligacions de les persones beneficiàries

La persona beneficiària de la beca ha de complir les obligacions establertes per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en el seu article 14 i, en tot cas, les que s'expressen a continuació:

a) Complir les condicions establertes en aquestes bases reguladores.

b) Realitzar l'activitat que fonamenta la concessió de la beca i acreditar-ho davant l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca.

c) Justificar la beca d'acord amb el que estableix la base 16 d'aquest annex, en el termini que s'especifica a la base esmentada.

d) Notificar, a l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca l'obtenció d'ajuts per a la mateixa finalitat, a més dels ja consignats al formulari de sol·licitud procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals. Si la persona beneficiària obté un finançament addicional, l'òrgan de resolució pot minorar les aportacions previstes o aprovades per a la mateixa activitat. Aquesta comunicació s'ha de fer tan bon punt es conegui i, en tot cas, abans de justificar l'aplicació que s'ha donat a la subvenció.

e) Incloure el senyal identificatiu de les polítiques de joventut de l'Agència Catalana de la Joventut “amb la col·laboració de l'ACJ”, així com altres logotips que es puguin proporcionar, a tots els elements informatius i publicitaris relacionats amb les activitats subvencionades.

 

–18 Revocació

18.1 Qualsevol modificació de les condicions inicials de concessió de la beca l'ha d'autoritzar prèviament l'òrgan corresponent.

18.2 L'incompliment total o parcial dels requisits i les obligacions establerts en les bases reguladores i en la resta de normativa aplicable dóna lloc a la incoació d'un expedient per incompliment, la resolució del qual pot donar lloc a la revocació total o parcial de la beca i l'obligació de retornar la quantitat corresponent. En especial, es pot modificar la resolució de concessió en cas d'alteració de les condicions sense l'autorització prèvia de l'òrgan corresponent o de l'obtenció concurrent d'altres ajuts.

 

–19 Normativa aplicable

Per a tot el que no preveuen aquestes bases es regeix pel capítol 9 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i per la resta de la normativa aplicable.

 

 

Annex 3.

Premi Joventut

 

–1 Objecte

L'objecte del Premi Joventut és premiar un treball o projecte final de carrera, tesi de llicenciatura, treball final de màster, treball de recerca del DEA (Diploma d'Estudis Avançats) o tesi doctoral dins l'àmbit de les ciències socials i humanitats que analitzi la realitat juvenil actual de Catalunya des d'una perspectiva general o sobre algun dels seus aspectes, preferentment sobre joves de 16 a 29 anys.

 

–2 Persones beneficiàries

2.1.a) Persones físiques: qualsevol persona autora d'un treball o projecte final de carrera, tesi de llicenciatura, treball final de màster, treball de recerca del DEA (Diploma d'Estudis Avançats) o tesi doctoral. Poden ser persones beneficiàries del Premi Joventut una persona física autora del projecte o diverses persones físiques coautores del projecte.

2.1.b) Persones jurídiques: entitats sense afany de lucre amb seu social o delegació a Catalunya o universitats públiques o privades del sistema universitari català.

2.2 Els treballs, amb una extensió mínima de 50.000 paraules, han de ser originals, inèdits, en català i no premiats en altres concursos.

2.3 Aquest premi és compatible amb l'obtenció d'altres beques, ajuts o subvencions per a l'elaboració dels treballs o projectes que es presentin a d'altres convocatòries.

2.4 Se n'exclouen les sol·licituds de treballs o estudis presentats en edicions anteriors del Premi Joventut.

2.5 Resten excloses de participació les persones vinculades laboralment amb l'Agència Catalana de la Joventut o la Direcció General de Joventut.

 

–3 Període

Els treballs han d'haver finalitzat com a màxim dos anys abans de la publicació de la convocatòria.

 

–4 Sol·licitud

4.1 Per tal d'optar al premi, cal sol·licitar-ho mitjançant un formulari de sol·licitud, d'acord amb el model normalitzat, adreçat a l'Agència Catalana de la Joventut. El formulari de sol·licitud, que ha d'estar signat per la persona o persones autores del treball o projecte o bé per la persona representat legal de la institució en el cas de persones jurídiques, cal presentar-lo telemàticament (http://agaur.gencat.cat) i en format paper en el registre de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (passeig de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona), sens perjudici del que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En cas que les persones sol·licitants optin per presentar el formulari de sol·licitud a les oficines de correus, ho han de fer en un sobre obert per tal que la instància sigui datada i segellada pel funcionari o funcionària de correus abans de ser certificada.

El formulari de sol·licitud està a disposició de les persones interessades a les dependències de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (passeig de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona), al web (http://agaur.gencat.cat), a les dependències de l'Agència Catalana de la Joventut (carrer Calàbria, 147, 08015 Barcelona), al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a Tràmits gencat (http://tramits.gencat.cat).

4.2 En el cas que es produeixi alguna incidència o diferència entre els impresos presentats telemàticament i els presentats en format paper, preval la sol·licitud presentada en format paper. És obligatori presentar els impresos signats en format paper en el termini establert en la convocatòria per presentar les sol·licituds.

4.3 El formulari de sol·licitud segons el model normalitzat, ha de constar de les parts següents:

a) Dades generals de la persona jurídica o física sol·licitant.

b) Dades generals del projecte que es presenta.

4.4 La presentació del formulari de sol·licitud comporta la plena acceptació d'aquestes bases.

4.5 Quan la concessió de cada edició del premi sigui ferma, les persones interessades, si escau, poden passar a recollir per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca la documentació presentada i no premiada.

 

–5 Documentació

5.1 El formularis de sol·licitud del premi ha d'anar acompanyat de la documentació que s'indica tot seguit:

a) En cas de persones físiques, còpia del DNI o equivalent. No cal aportar el DNI o NIF (sí en cas de NIE) en cas que s'autoritzi l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca a fer les consultes pertinents davant l'organisme corresponent, autorització ja inclosa en el formulari de sol·licitud.

b) En el cas de persones jurídiques, còpia compulsada de la documentació que n'acrediti la constitució i la inscripció en el registre corresponent, NIF i còpies compulsades dels documents que acreditin les facultats atorgades a la persona representant de l'entitat (nomenament, poders, etc.) i del seu DNI. No cal aportar el DNI en cas que s'autoritzi l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca a fer les consultes pertinents davant l'organisme corresponent, autorització ja inclosa en el formulari de sol·licitud.

c) Un exemplar del treball presentat al premi, en suport electrònic (CD amb l'arxiu en format PDF o Word), només identificat amb el títol i el DNI/NIF o equivalent, sense que hi aparegui la identificació de cap de les persones autores per tal de preservar-ne l'anonimat en el procés d'avaluació.

d) En cas de coautoria del projecte, cal portar un escrit breu convenientment signat amb el tipus i grau de participació que han tingut en el treball, així com l'import del premi que cal aplicar a cada persona autora.

No cal presentar la documentació que ja s'hagi lliurat a qualsevol òrgan de l'Administració de la Generalitat, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des que es va presentar vàlidament a l'Administració i que no hagi experimentat cap modificació. En aquest supòsit, la persona sol·licitant ha d'especificar per escrit la data i l'òrgan on es van presentar els documents i el procediment a què corresponen. Aquest apartat no és aplicable quan es tracti de documents que s'hagin d'actualitzar periòdicament o quan hagin estat modificats després d'haver estat presentats a la Generalitat de Catalunya.

5.2 El formulari de sol·licitud ha d'incloure, en la seva part final, les declaracions responsables següents. S'entén per declaració responsable el document subscrit per la persona interessada en què declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts en aquesta convocatòria per accedir al premi i que disposa de la documentació acreditativa corresponent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència d'aquest. La presentació de la declaració responsable faculta l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca per verificar la conformitat de les dades que conté sempre que sigui possible, o bé a efectuar el requeriment de documentació quan resulti necessari.

a) Declaració responsable de certesa de les dades identificatives que consten en el formulari, així com de còpia idèntica entre la documentació adjunta i l'original.

b) Declaració responsable de no incórrer en cap de les prohibicions que estableixen els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

c) Declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària de l'Estat i amb la Generalitat de Catalunya, i de les obligacions amb la Seguretat Social.

d) Declaració responsable de compliment de la normativa sobre propietat intel·lectual.

e) Declaració responsable, si escau, de donar compliment a l'obligació que estableix l'article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social dels minusvàlids, o el Decret 246/2000, de 24 de juliol, sobre l'aplicació de les mesures alternatives de caràcter excepcional al compliment de la quota de reserva.

f) Declaració responsable sobre els ajuts, premis o subvencions que s'hagin rebut pel mateix projecte procedents de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals.

g) Declaració responsable de donar compliment a les regles de conducta i dels principis ètics de l'article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i de signatura d'adhesió al codi ètic annex a l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, en el moment de l'acceptació del premi.

h) En cas de persones jurídiques amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones, aquestes han d'incloure una declaració responsable on s'indiquin els mitjans que utilitzen per prevenir, detectar i intervenir casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe.

 

–6 Dades de caràcter personal

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), les dades de caràcter personal dels sol·licitants s'han de tractar amb la finalitat de gestionar i tramitar les convocatòries d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.

 

–7 Procediment

7.1 El procediment de concessió d'aquest premi és el de concurrència competitiva i s'ha de resoldre i notificar, com a màxim, en el termini de sis mesos a comptar des de la data de publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. De conformitat amb el que estableix l'article 54.2e) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, transcorregut aquest termini sense que se n'hagi notificat la resolució expressa s'entén desestimada la sol·licitud.

7.2 L'Observatori Català de la Joventut de l'Agència Catalana de la Joventut és l'òrgan instructor del procediment.

7.3 La persona titular de la Direcció General de l'Agència Catalana de la Joventut és competent per resoldre.

7.4 Als efectes de publicitat i transparència, l'Agència Catalana de la Joventut publica al seu web i al DOGC la resolució de concessió dels premi, d'acord amb l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; l'article 30 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, i la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

–8 Avaluació

8.1 Les sol·licituds presentades s'avaluen en dues fases. En una primera fase, les sol·licituds són avaluades per òrgans externs i persones expertes de la comunitat científica, d'acord amb els mecanismes que estableixen el marc del Pla de recerca i innovació de Catalunya vigent i el Reglament d'avaluació de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, que es poden consultar a la pàgina web de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, http://agaur.gencat.cat, i s'hi tenen en compte els criteris i les puntuacions descrits a l'apartat 8.2 d'aquesta base.

En aquesta primera fase s'ha de redactar un informe, on s'ha de detallar la ponderació dels criteris de valoració descrits en l'apartat 8.2 d'aquesta base.

8.2 Els criteris de valoració per a la primera fase i la seva ponderació per a la concessió del premi són els següents:

a) El coneixement dels antecedents i de l'estat actual del tema, amb una ponderació de 20 sobre 100.

b) L'argumentació dels objectius, el rigor metodològic i la qualitat de l'anàlisi dels resultats, amb una ponderació de 50 sobre 100.

c) El caràcter interdisciplinari del treball, amb una ponderació de 5 sobre 100.

d) La utilització d'una perspectiva inclusiva que tingui en compte la situació i les necessitats dels diferents col·lectius de joves, especialment amb relació al gènere, amb una ponderació de 5 sobre 100.

Aquesta valoració dóna un resultat de 80 sobre 100.

8.3 En una segona fase, es constitueix la Comissió d'avaluació i selecció, designada per la persona titular de l'Agència Catalana de la Joventut. La Comissió d'avaluació i selecció ha de tenir la composició de vocals següent:

a) Una persona representant de l'Agència Catalana de la Joventut, qui en té la presidència.

b) Una persona en representació de la Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

c) Una persona en representació de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement.

d) Una persona en representació del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya.

e) Una persona en representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.

f) La persona titular de la direcció executiva de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, n'assumeix la secretaria, amb veu i sense vot.

La composició de la Comissió d'avaluació i selecció ha de respondre a criteris de participació paritària de dones i homes. A aquest efecte, la Comissió d'avaluació i selecció ha de tendir a la presència d'un nombre de dones que representi el 50% del còmput total de les persones membres.

8.4 Aquesta Comissió s'encarrega de la segona fase de la valoració i ha de donar una puntuació de 20 sobre 100, que se suma a la puntuació obtinguda en la primera fase d'avaluació. La valoració es fa aplicant els criteris d'actualitat, necessitat i originalitat de la temàtica.

8.5 La Comissió d'avaluació i selecció ha d'emetre un informe proposta que ha de tenir en compte les avaluacions dels òrgans externs, les limitacions pressupostàries i els criteris de valoració i les ponderacions establerts als apartats 2 i 4 d'aquesta base. Aquest informe es trasllada a la persona titular de l'Observatori Català de la Joventut perquè n'emeti una proposta de resolució provisional.

8.6 El Premi Joventut pot quedar desert en cas que cap dels projectes assoleixi la puntuació per fer-los meritoris del premi. La puntuació mínima per sota de la qual el projecte no pot ser premiat és de 60 punts.

Entre els treballs que obtinguin la mateixa puntuació total es prioritzen aquells la responsabilitat de la direcció, autoria o percentatge majoritari de participació dels quals correspongui a dones.

 

–9 Proposta de resolució provisional, acceptació del premi, reformulació i presentació de documentació addicional

9.1 La proposta de resolució provisional de concessió del premi que emet l'òrgan instructor ha de contenir la persona sol·licitant proposada per ser premiada i la llista de reserva i es notifica a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquesta publicació substitueix la notificació individual.

9.2 La persona física o jurídica proposada com a guanyadora del premi ha de presentar el document d'acceptació del premi dins del termini de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació o notificació de la proposta provisional.

Aquest document d'acceptació, que ha d'incloure les dades bancàries conformades on s'ha d'ingressar el premi, s'ha de presentar en el registre de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca o en els registres que s'estableixen a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El document normalitzat d'acceptació del premi es pot obtenir a les dependències de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, al passeig de Lluís Companys, 23, 1a planta, 08010 Barcelona, i també a les pàgines web http://agaur.gencat.cat i http://jovecat.gencat.cat/ca/.

La presentació d'aquest document d'acceptació no és incompatible amb la posterior formalització en acte públic descrita a la base 10.3.

9.3 Juntament amb el document d'acceptació i en cas de no haver autoritzat l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca a comprovar d'ofici si les persones beneficiàries estan al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social en el moment de presentació de la sol·licitud, cal aportar les certificacions positives acreditatives d'estar-ne al corrent.

9.4 Les persones sol·licitants poden presentar al·legacions a la proposta de resolució provisional.

9.5 S'entén que renuncien tàcitament al premi les persones beneficiàries que no hagin presentat el document d'acceptació dins el termini i les condicions previstes en aquesta base.

9.6 Un cop transcorregut el termini d'al·legacions, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de sol·licituds i ha de notificar la resolució a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i elevar la proposta de resolució provisional a l'òrgan resolutori.

9.7 En cas que es produeixi renúncia total o parcial, o no es lliuri el document d'acceptació en les condicions, l'òrgan instructor del premi pot adjudicar-lo a les persones candidates de la llista de reserva. La renúncia i substitució es notifiquen individualment a la persona interessada, d'acord amb els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

–10 Resolució de concessió i notificació

10.1 La persona titular de la Direcció General de l'Agència Catalana de la Joventut és competent per resoldre.

10.2 La resolució de concessió d'aquest premi ha d'incloure la relació de les persones sol·licitants així com les sol·licituds que s'han desestimat i la motivació de la concessió.

10.3 La resolució que finalitza el procediment de subvenció es fa pública al Tauler electrònic de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya. Per tal de fer-ne una major difusió, i amb efectes informatius, es pot consultar el resultat de la resolució en les respectives pàgines web de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca i de l'Agència Catalana de la Joventut.

10.4 Es preveu que l'acceptació del premi es formalitzi, si escau, amb un acte públic, que es pugui organitzar per a l'entrega del Premi Joventut.

10.5 Contra la resolució de concessió o denegació del premi, que no exhaureixen la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant l'òrgan que ha dictat l'acte o davant la persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de la seva publicació al tauler d'anuncis, d'acord amb l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i amb els articles 121 i 122 en relació amb els articles 112 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

10.6 A efectes de publicitat complementària es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el resultat del Premi Joventut amb el nom de la persona guanyadora.

 

–11 Reducció parcial o total del premi

Com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, l'import del premi es pot reduir parcialment o totalment abans que es dicti la resolució de concessió.

 

–12 Pagament

Un cop acceptat el premi, la persona beneficiària obtindrà el 100% del finançament i l'acreditació de premiat.

 

–13 Publicitat del premi

D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el premi s'ha de publicar al portal de Transparència.

D'acord amb l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, modificada per la Llei 15/2004, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres formes de reforma administrativa, s'ha de donar publicitat mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions de la informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió de les subvencions.

 

–14 Comprovació i control

14.1 L'Agència Catalana de la Joventut és la unitat encarregada d'efectuar la comprovació del compliment de les bases reguladores i de la resta de normativa que li és aplicable. L'Agència Catalana de la Joventut pot revisar les subvencions ja concedides, en especial té la possibilitat de modificar la resolució de concessió en el cas d'alteració de les condicions o de l'obtenció concurrent d'altres ajuts.

14.2 Les persones beneficiàries han de facilitar tota la informació que la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o d'altres òrgans competents requereixin, d'acord amb la normativa de la Generalitat en matèria de subvencions.

 

–15 Drets d'explotació del treball premiat

Pel que fa al treball premiat, l'acceptació del premi implica la cessió gratuïta i exclusiva dels drets d'explotació als efectes de la seva possible publicació, electrònica o en paper, per part de l'Administració de la Generalitat. En el moment d'acceptació del premi s'ha de signar el document corresponent a aquesta cessió.

En cas que l'Administració de la Generalitat no pugui publicar els resultats del premi, es pot concedir permís exprés a la persona autora per publicar-lo.

Els autors i les autores conserven la propietat dels treballs que presentin en aquesta convocatòria.

Si ho considera pertinent, l'Agència Catalana de la Joventut incorpora els treballs presentats al catàleg del Centre de Documentació Juvenil de la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

–16 Normativa aplicable

Tot el que no preveuen aquestes bases es regeix pel capítol 9 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i per la resta de la normativa aplicable.

 

Amunt