Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 15/12/2016

  • Número del document EXI/2901/2016

  • Número de control 16355037

  • Organisme emissor Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència

    CVE CVE-DOGC-A-16355037-2016

Dades del DOGC
  • Número 7272

  • Data 22/12/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EXI/2901/2016, de 15 de desembre, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de 8 beques per a estades a les delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya a l'exterior (beques a les delegacions 2016-2017).


El Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, mitjançant la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, pretén promoure les pràctiques professionals en entorns internacionals per fomentar un millor coneixement pràctic sobre les polítiques i activitats en el marc de les relacions exteriors, amb un èmfasi especial en aquells temes que afecten més directament Catalunya.

Per tal de fomentar aquesta experiència, la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea ofereix diversos programes de beques que s'adrecen a joves titulats universitaris, amb la finalitat que posteriorment puguin aplicar aquesta experiència en el desenvolupament de la seva carrera professional.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) va ser creada per la Llei 7/2001, de 31 de maig, amb l'objectiu d'executar els programes de beques, de préstecs, de subvencions i d'altres activitats de foment de l'estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya. L'article 5.1 b) dels Estatuts de l'Agència preveu la possibilitat de formalitzar acords amb altres departaments de la Generalitat de Catalunya, per a la concessió de subvencions, així com el seu seguiment.

Vist l'annex 1 de l'Ordre EXI/328/2016, de 22 de novembre de 2016, per la qual s'aproven les bases reguladores dels diferents programes de beques ofertes en l'àmbit de l'acció exterior de Catalunya adreçats a titulats universitaris.

De conformitat amb el que disposa el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en relació amb el règim jurídic de les subvencions i transferències de la Generalitat de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre; i la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015.


RESOLC:


-1 Objecte

Obrir la convocatòria corresponent a l'any 2016, de vuit beques per a estades a les Delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya a l'exterior:

   a) una beca a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a França, a París;

   b) una beca a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a França (per assumptes suïssos), a París;

   c) dues beques a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya al Regne Unit, a Londres;

   d) una beca a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Alemanya, a Berlín;

   e) una beca a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Itàlia, a Roma;

   f) dues beques a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Àustria, a Viena.

Les bases reguladores d'aquestes beques són a l'annex 1 de l'Ordre EXI/328/2016, de 22 de novembre de 2016, per la qual s'aproven les bases reguladores dels diferents programes de beques ofertes en l'àmbit de l'acció exterior de Catalunya adreçats a titulats universitaris.


-2 Persones destinatàries:

Podran ser beneficiàries de les beques a què fa referència aquesta Resolució les persones físiques majors d'edat que compleixin els requisits que preveu la base 2 de l'annex 1 de l'Ordre EXI/328/2016, de 22 de novembre de 2016, per la qual s'aproven les bases reguladores dels diferents programes de beques ofertes en l'àmbit de l'acció exterior de Catalunya adreçats a titulats universitaris.


-3 Finançament

L'import global màxim destinat a aquesta convocatòria és de 164.000 euros, a càrrec de la partida pressupostària EX0201 D/440680000/2310 del pressupost vigent de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència.


-4 Quantia, durada i dedicació de les beques

4.1 Cada beca té una dotació econòmica bruta, establerta d'acord amb el cost de la vida de cada país:

Delegació de la Generalitat de Catalunya a França: 2.000 euros per cadascun dels mesos de la beca (dotació econòmica bruta total: 20.000 €)

Delegació de la Generalitat de Catalunya a França (assumptes suïssos): 2.000 euros per cadascun dels mesos de la beca (dotació econòmica bruta total: 20.000 €)

Delegació de la Generalitat de Catalunya al Regne Unit: 2.400 euros per cadascun dels mesos de la beca (dotació econòmica bruta total: 24.000 €)

Delegació de la Generalitat de Catalunya al Regne Unit: 2.400 euros per cadascun dels mesos de la beca (dotació econòmica bruta total: 24.000 €)

Delegació de la Generalitat de Catalunya a Alemanya: 1.800 euros per cadascun dels mesos de la beca (dotació econòmica bruta total:18.000 €)

Delegació de la Generalitat de Catalunya a Itàlia (Roma): 1.800 euros per cadascun dels mesos de la beca (dotació econòmica bruta total: 18.000 €)

Delegació de la Generalitat de Catalunya a Àustria (Viena): 2.000 euros per cadascun dels mesos de la beca (dotació econòmica bruta total: 20.000 €)

Delegació de la Generalitat de Catalunya a Àustria (Viena): 2.000 euros per cadascun dels mesos de la beca (dotació econòmica bruta total: 20.000 €)

De la dotació anual de l'estada se'n fan les retencions fiscals corresponents i de les cotitzacions de la seguretat social si escau d'acord amb allò establert a la normativa vigent corresponent.

4.2 La durada de cadascuna de les beques serà de 10 mesos a realitzar a partir de la publicació de la resolució final del procediment de concessió de les beques i fins al 31 de desembre dels dos anys posteriors a la mateixa convocatòria.

4.3 La dedicació serà de 37.5 hores setmanals, de dilluns a divendres, emmarcades preferentment en l'horari de l'oficina on es realitzi l'estada.


-5 Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de quinze dies naturals a comptar de l'endemà de

la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC.


-6 Òrgans competents per a tramitar i resoldre els procediments de concessió de les beques

L'AGAUR serà l'òrgan competent per a instruir i tramitar els procediments de concessió de les beques. L'AGAUR, a la vista de la proposta de concessió inicial formulada per la comissió de selecció que presideix la persona titular de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, elevarà la proposta de resolució de concessió al secretari general del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, per a la resolució final del procediment.


-7 Resolució

7.1 La resolució final del procediment, degudament motivada d'acord amb els criteris de valoració de la base 7 de l'annex 1 de l'Ordre EXI/328/2016, de 22 de novembre de 2016, es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, accessible des de la seu electrònica (tauler.gencat.cat), en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta convocatòria al DOGC. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi publicat la resolució del procediment, les persones interessades podran entendre desestimades les beques sol·licitades.

Per tal de fer-ne una difusió més gran, i a efectes informatius, es pot consultar el resultat de la resolució a les pàgines web respectives de l'AGAUR i de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea.

7.2 Contra la resolució de concessió o denegació de les beques sol·licitades, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant el mateix òrgan que l'ha dictada o davant el competent per resoldre'l, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la data de la seva publicació al esmentat tauler, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre de procediment administratiu.


-8 Recurs contra aquesta convocatòria

Contra aquesta resolució de convocatòria, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, de conformitat amb l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, o bé directament recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb les previsions de l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i dels articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.


Barcelona, 15 de desembre de 2016


P. d. (Resolució EXI/679/2016, d'11 de març, DOGC núm. 7082, de 18.03.2016)

Aleix Villatoro i Oliver

Secretari general


Amunt