Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 30/11/2016

  • Número del document ENS/2788/2016

  • Número de control 16344013

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16344013-2016

Dades del DOGC
  • Número 7265

  • Data 13/12/2016

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2788/2016, de 30 de novembre, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament.


L'article 143 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, estableix que el procediment de selecció del director o directora dels centres educatius de titularitat pública és el concurs de mèrits. En aquest concurs pot participar el personal funcionari docent que compleixi els requisits que estableix l'article 134 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.

El Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent, modificat pel Decret 29/2015, preveu a l'article 13.2 que el Departament d'Ensenyament ha de convocar periòdicament concurs de mèrits per a la selecció de la direcció dels centres educatius en què hagi quedat vacant aquest càrrec.

El procés de selecció no només ha de valorar de manera objectiva els mèrits relacionats amb la competència professional, la idoneïtat i l'experiència dels aspirants en l'àmbit de la gestió i de la docència, sinó que és especialment rellevant el projecte de direcció que han de presentar els candidats, així com la seva capacitat de lideratge.

Per tot el que s'ha exposat, a proposta de la Direcció General de Professorat i de Personal de Centres Públics,

 

Resolc:

 

-1 Convocar concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament en què és previst que resti vacant aquest càrrec el 30 de juny de 2017, que figuren a l'annex 2.

 

-2 Aprovar les bases de la convocatòria per la qual s'ha de regir el concurs de mèrits que consten a l'annex 1.

 

-3 Si no hi ha candidats, la comissió no ha seleccionat cap aspirant perquè cap d'ells ha obtingut la puntuació mínima o en el supòsit que el candidat seleccionat hagi accedit en aquest concurs a la direcció d'un altre centre, el director o directora dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament o l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona nomena, a proposta de la inspecció del centre, director o directora amb caràcter extraordinari i per un període d'un any, un funcionari docent que hagi manifestat per escrit la seva disponibilitat, d'acord amb la prelació següent:

- Professorat que tingui l'acreditació de personal directiu professional docent.

- Professorat que compleixi els requisits previstos en l'article 14 del Decret 155/2010 i tenint en compte els criteris de competència professional i capacitat de lideratge enumerats a la base 8.3 de l'annex 1, inclòs el que hagi participat i no superat aquest concurs.

Amb caràcter preferent, per formular la proposta la inspecció del centre ha de valorar el professorat que hagi superat un curs de formació inicial relatiu a la funció directiva de centres docents públics organitzat o validat pel Departament d'Ensenyament dels previstos a l'apartat 7.4 de l'annex 1.

 

-4 En cas d'absència de candidats que hagin manifestat la seva disponibilitat, la proposta motivada de la inspecció del centre ha de referir-se, com a mínim, a un funcionari docent que compleixi els requisits dels articles 14, 19 i 20, i de la disposició transitòria 4 del Decret 155/2010.

 

-5 En centres de nova creació, el director o directora dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament o l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona ha de nomenar director o directora per un període de quatre anys un funcionari docent, d'acord amb la prioritat, els criteris i el procediment establert a l'apartat 3.

 

-6 En tots els casos, la persona proposada ha de tenir acreditat, abans del nomenament a la direcció del centre, que no ha estat condemnada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d'ésser humans.

 

-7 Als efectes que preveu la disposició transitòria 4.3 del Decret 155/2010, sobre el programa específic de formació per a l'exercici de la direcció, cal que, com a molt tard, el 15 d'abril de 2017, la direcció dels serveis territorials i/o la Gerència del Consorci d'Educació de Barcelona trametin a la Subdirecció general de la Funció Directiva de centres docents la relació de directors nomenats amb caràcter extraordinari i dels centres de nova creació per al curs 2017-2018 que han de realitzar el curs específic de formació entre els dies 8 de maig i 13 de juny de 2017.També informaran de la realització d'aquest curs als docents afectats.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu competent, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar recurs potestatiu de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 112 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 30 de novembre de 2016

 

Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament

 

 

Annex 1

Bases de la convocatòria

 

-1 Requisits dels candidats

1.1 Pot prendre part en aquest concurs de mèrits el professorat funcionari de carrera que reuneixi els següents requisits:

a) Tenir una antiguitat d'almenys cinc anys com a funcionari/ària de carrera en la funció pública docent.

b) Haver impartit docència directa com a funcionari/ària de carrera durant un període de la mateixa durada en algun dels ensenyaments dels que ofereix el centre al qual s'opta.

c) Tenir acreditada la competència lingüística en català, i a Era Val d'Aran, de l'aranès, d'acord amb la regulació vigent per a l'acreditació lingüística del personal funcionari docent.

Els aspirants que no puguin acreditar els coneixements de català i d'aranès, si és el cas, cal que s'atenguin al que preveu l'annex 3.

d) Presentar un projecte de direcció d'acord amb el que estableix la base 4 d'aquest annex.

e) No haver esta condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d'ésser humans. Aquest requisit ha de constar acreditat a la base de dades de personal docent. 1.2 No són exigibles els requisits a) i b) de l'apartat 1.1 per optar a la direcció de centres de menys de vuit unitats/grups d'escolarització i de centres d'ensenyaments artístics professionals, esportius, d'idiomes o de formació de persones adultes amb menys de vuit professors. Tampoc ho són per accedir a la direcció de zona escolar rural (ZER).

1.3 El compliment dels requisits s'ha de referir a la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria i s'ha de mantenir fins al moment de la presa de possessió com a director o directora.

 

-2 Termini de presentació de sol·licituds i documentació acreditativa

2.1 El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquest concurs de mèrits, així com de lliurament del projecte de direcció, és des del dia 9 al 25 de gener de 2017, ambdós inclosos.

El fet de no presentar el projecte de direcció en el termini establert comporta l'exclusió de la participació en aquest concurs de mèrits o l'anul·lació de la/les petició/ns concreta/es.

2.2 Els models de sol·licitud i de declaració de mèrits de la base 7 es poden obtenir als serveis territorials del Departament d'Ensenyament, al Consorci d'Educació de Barcelona o a l'adreça d'Internet: http://educacio.gencat.cat/portaldecentre.

2.3 La sol·licitud de participació, el projecte de direcció (3 exemplars), corresponent a cada un dels centres sol·licitats, la declaració de mèrits i, si és procedent, la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, s'ha d'adreçar a la direcció dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona a què corresponguin els centres educatius o ZER sol·licitats.

També es pot presentar al registre dels serveis centrals del Departament d'Ensenyament, als seus serveis territorials o al Consorci d'Educació. Així mateix, es pot presentar al registre de qualsevol òrgan administratiu, incloent-hi el registres de les entitats de l'Administració local amb que s'hagi subscrit el corresponent conveni, a les oficines de correus, en sobre obert per tal que sigui datada i segellada pel funcionari de correus abans que sigui certificada, a les representacions diplomàtiques i a les oficines consulars d'Espanya a l'estranger

2.4 Els participants no han d'acreditar documentalment les condicions/requisits exigits i els mèrits al·legats que ja constin en el registre informàtic de personal del Departament d'Ensenyament.

2.5 No es tenen en compte els mèrits que estableix la base 7 que no s'al·leguin explícitament en el termini de presentació de sol·licituds, ni els que no es justifiquin degudament d'acord amb les instruccions que conté l'annex 4, per no tenir-ne constància en el registre informàtic de personal.

 

-3 Requisits en la formalització de la sol·licitud

Cada aspirant pot presentar-se com a candidat com a màxim a tres centres educatius o ZER, sempre que pertanyin als mateixos Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament o del Consorci d'Educació de Barcelona.

L'aspirant que sol·liciti la direcció d'una ZER i d'una de les escoles que en formen part, no pot formular petició d'un tercer centre, i si es formula aquesta tercera petició quedarà anul·lada.

La persona que exerceix la direcció d'una de les escoles que formen part d'una ZER pot ser aspirant i ser seleccionada per ocupar la direcció de la mateixa ZER en ocasió de vacant.

 

-4 Contingut del projecte de direcció

4.1 El projecte de direcció ha d'ordenar el desplegament i l'aplicació del projecte educatiu per al període de mandat de la direcció.

El projecte de direcció ha d'explicitar els aspectes següents:

Una diagnosi actualitzada del centre.

Els objectius a assolir en l'àmbit pedagògic, vinculats a la millora dels resultats educatius.

Les actuacions previstes per al desenvolupament i l'aplicació del projecte educatiu.

Les concrecions organitzatives orientades a la major sistematització de les activitats del centre i a la creació de condicions i formes d'organització que estimulin la implicació de tot el personal en el treball en equip i n'afavoreixin el creixement dels nivells de motivació i de satisfacció.

Els indicadors per a l'avaluació de l'exercici de la direcció, d'acord amb els indicadors de progrés del projecte educatiu. Si el centre ha subscrit un acord de coresponsabilitat i és vigent, entre els indicadors del projecte de direcció cal incloure'n de referits a l'acord esmentat.

Els mecanismes de retiment de comptes als òrgans de control i participació.

Els elements per a l'aprofundiment en l'exercici del lideratge distribuït i per al foment de la participació de la comunitat escolar en el centre.

4.2 Quan s'opti a la direcció d'un centre educatiu que encara no tingui definit el seu projecte educatiu, l'aspirant, en el seu projecte de direcció, ha d'incloure una proposta de projecte educatiu inicial per al centre. Igualment, cal que inclogui les concrecions de l'estructura organitzativa i els indicadors per avaluar l'exercici de la direcció.

4.3 El projecte de direcció ha de tenir una extensió màxima de 30 pàgines, en format DIN A4, a doble espai i cal presentar 3 exemplars.

4.4 Per a l'elaboració del projecte de direcció, els aspirants poden consultar la documentació relativa al centre per tal de poder fer-ne una correcta anàlisi, com ara: projecte educatiu i normes d'organització i funcionament del centre, alguns indicadors de qualitat i proves externes, així com dades de preinscripció i matrícula. Per obtenir aquesta informació, l'han de sol·licitar a la direcció del centre on es presenten. La inspecció d'educació ha de vetllar per la correcta resposta de la direcció a aquest procés de consulta.

 

-5 Comissió de selecció

5.1 La selecció entre el personal aspirant a la direcció correspon a una comissió que es constitueix en cada centre o zona escolar rural amb aquesta finalitat.

5.2 La comissió de selecció es nomena i constitueix quan es declaren admeses una o més candidatures a la direcció del centre on el càrrec està vacant.

5.3 La comissió de selecció està integrada per:

a) Cinc representants de l'Administració:

Un inspector o inspectora d'educació que presideix la comissió, designat per la direcció dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona.

Tres representants de l'Administració educativa designats per la direcció dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona entre inspectors/directors de centres públics en exercici, altres òrgans unipersonals de direcció de centres públics en exercici que hagin exercit la direcció, directius professionals docents i directors dels serveis educatius en exercici, que hagin exercit la direcció de centres educatius públics. Un d'aquests tres representats actua com a secretari i exerceix les funcions de ponent de la comissió.

En els centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris, un dels tres representants de l'administració ho serà a proposta del Departament de Justícia.

Un representant de l'Administració local designat pel corresponent ajuntament.

b) Un membre del consell escolar que no formi part del professorat, elegit per i entre els seus membres, exclòs l'alumnat dels dos primers cursos de l'educació secundària obligatòria. El segon representant més votat es designa com a suplent.

En els centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris, el representant del consell escolar s'elegeix entre els representants de l'alumnat i els representants del personal d'administració i serveis del centre penitenciari on s'ubica el centre educatiu.

c) Tres professors del centre elegits, en votació secreta, pel claustre. Cada membre del professorat pot votar dos representants i es seleccionen els tres més votats. El quart representant més votat es designa com a suplent. En cas d'empat de vots, es designa el de més edat.

En cap cas pot formar part de la comissió de selecció professorat candidat a ser seleccionat. En el supòsit que, en concretar l'estructura organitzativa del centre, s'hagi fet constar en el projecte de direcció una proposta concreta de professorat, aquest tampoc pot ser seleccionat com a membre de la comissió.

5.4 Als efectes de la constitució de la comissió de selecció en el concurs de mèrits per a la direcció de la ZER, el consell escolar i el claustre són els de la ZER.

El representant de l'Administració local a la comissió es designa a proposta conjunta dels ajuntaments afectats.

5.5 Tots els membres de la comissió i els seus suplents quan escaigui, són nomenats per la direcció dels serveis territorials o per l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona.

5.6 Quan la direcció actual del centre participi com a candidata en el procés de selecció, s'ha d'abstenir d'exercir les funcions que el procediment assigna a la direcció, tant pel que fa a les sessions del claustre com a les del Consell Escolar. Aquestes funcions les ha d'exercir el cap d'estudis i, si també hi recau motiu d'abstenció, la persona del centre que determinin els serveis territorials del Departament d'Ensenyament o l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona.

5.7 Els membres de la comissió de selecció estan subjectes a les causes d'abstenció i de recusació que estableixen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

5.8 La comissió actua d'acord amb el règim jurídic dels òrgans col·legiats previst a la Llei 40/2015 i a la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

-6 Valoració de mèrits i fases del concurs

6.1 El concurs de mèrits per a la selecció de la direcció consta de dues fases i cadascuna és eliminatòria. Per a la superació de cada fase es requereix una puntuació mínima del 50% de la puntuació màxima de la fase.

6.2 L'estructura del barem de cadascuna de les dues fases del concurs de mèrits és la que consta a les bases 7 i 8 d'aquest annex 1.

6.3 L'aspirant seleccionat per la comissió és qui obtingui la puntuació més alta, com a suma de les puntuacions de les dues fases, d'entre els qui hagin obtingut o superat les puntuacions mínimes corresponents, excepte en el supòsit de l'apartat 6.5.

6.4 En cas d'empat en les puntuacions obtingudes, la comissió de selecció ha d'aplicar, successivament, els criteris següents:

a) Major puntuació en la segona fase.

b) Major puntuació en el subapartat a) de l'apartat A de la primera fase.

c) Major puntuació en el subapartat b) de l'apartat A de la primera fase, i així successivament amb la resta de subapartats, fins al subapartat i).

d) Major puntuació en l'apartat B de la primera fase.

e) Major puntuació en el subapartat a) de l'apartat B de la primera fase, i així successivament amb la resta de subapartats, fins al subapartat e).

f) Si finalment subsisteix l'empat, s'ha d'efectuar un sorteig entre les candidatures empatades.

6.5 Si un aspirant ha presentat més d'una candidatura i dues o tres comissions el seleccionen, serà nomenat director del centre on hagi obtingut la major puntuació. Tot i això, un mateix candidat pot ser seleccionat per ocupar la direcció d'una ZER i d'una escola que en forma part.

 

-7 Barem de la primera fase

7.1 Consta de dos apartats:

Apartat A: valora els mèrits relacionats amb l'experiència i la competència professionals en l'àmbit de la gestió i de la docència en centres i serveis educatius, amb un màxim de 25 punts. No hi ha puntuació mínima requerida per aquest apartat.

Apartat B: valora la formació específica per a l'exercici de la direcció i la formació acadèmica general de les persones candidates, amb un màxim de 15 punts. No hi ha puntuació mínima requerida per aquest apartat.

La puntuació màxima total de la primera fase és de 40 punts i la puntuació mínima per superar aquesta fase és de 20 punts.

7.2 El barem de l'apartat A de la primera fase és el següent:

Mèrits relacionats amb l'experiència i la competència professionals.

Puntuació màxima: 25 punts.

a) Per tenir l'acreditació de directiu professional docent: 25 punts.

b) Per l'exercici del càrrec de director o directora (també coordinador o coordinadora d'aula de formació de persones adultes) amb valoració positiva: 2 punts per cada any, fins a un màxim de 16 punts.

c) Per l'exercici d'òrgans unipersonals de govern, inclosos els addicionals, amb valoració positiva: 1,5 punts per cada any, fins a un màxim de 7,5 punts.

d) Per l'exercici d'òrgans unipersonals de coordinació, amb valoració positiva: 0,5 punts per cada any, fins a un màxim de 3 punts.

e) Per cada any de servei en llocs de treball de l'Administració educativa de nivell 26 o superior: 0,5 punts, fins a un màxim de 3 punts.

f) Per pertànyer, en situació de servei actiu, a un cos de catedràtics de la funció pública docent no universitària: 3 punts.

g) Per tenir la categoria superior de sènior: 3 punts.

h) Pels anys d'experiència docent que superen els cinc anys exigits com a requisit, si es valora de manera positiva l'exercici de la docència: 0,25 punts per cada any, fins a un màxim de 3 punts.

i) Per l'avaluació positiva de l'activitat docent en centres i serveis educatius, realitzada per la inspecció d'educació durant el procés selectiu, fins a un màxim de 10 punts.

j) Per cada curs escolar que s'hagi participat en programes d'innovació i de qualitat educativa amb avaluació positiva: 0,5 punts per cada curs fins un màxim de 5 punts.

k) Per estar en servei actiu durant el curs escolar de la convocatòria del concurs de mèrits: 1 punt.

l) Per tenir la destinació i exercir efectivament la docència en el curs escolar de la convocatòria en centres de dificultat especial o en centres de referència educativa amb avaluació positiva: 3 punts.

La puntuació dels apartats b), c), d), h) i j) s'incrementarà un 25% en els mèrits per l'exercici del càrrec i/o la docència prestats en el centre, la direcció del qual se sol·licita.

7.3 En l'aplicació del barem de l'apartat A de la primera fase cal atenir-se als criteris següents:

Als efectes de la valoració positiva de l'exercici del càrrec de director o directora que preveu l'apartat b), s'entén valorat de manera positiva l'exercici de la direcció dels centres docents durant els anys anteriors a l'entrada en vigor del Decret 71/1996, de 5 de març, pel qual es regula l'acreditació de la direcció en els centres docents.

S'entén valorat de manera positiva l'exercici dels càrrecs directius i de coordinació dels centres docents, que preveuen els apartats c) i d), durant els anys anteriors a l'entrada en vigor de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l'educació.

En l'apartat h), s'entén valorat de manera positiva l'exercici de la docència durant els anys anteriors a l'entrada en vigor de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l'educació.

Per als apartats c) d) i h) s'entén que l'avaluació és positiva per als serveis prestats fins al curs 2015-16 inclòs, llevat que hi hagi una valoració negativa explícita

Correspon als inspectors d'educació realitzar la valoració de l'exercici de càrrecs i de l'experiència docent del professorat candidat a la direcció dels centres docents que preveuen els apartats b), c), d) i h) d'aquest barem, prestats a partir de l'entrada en vigor de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre.

Així mateix, han de realitzar l'avaluació de les capacitats pedagògiques de l'aspirant, del domini de les tècniques de treball docent i de la seva participació en el funcionament del centre que componen l'activitat docent a puntuar a l'apartat i), assegurant la intervenció d'un inspector de perfil professional adient amb les especialitats docents de l'aspirant relacionades amb l'activitat docent duta a terme.

Es tindran en compte els criteris que estableix l'annex 5.

En el cas que s'al·legui l'exercici de més d'un càrrec durant el mateix període de temps (apartats b) c) i d)) aquests es valoren independentment, si l'avaluació és positiva, per l'apartat que correspongui.

Els punts per anys d'experiència, previstos en els apartats b), c), d), e) i h), es calculen dividint per 12 el nombre de mesos acumulats fins al final del curs en el qual es realitzi la convocatòria i multiplicant el resultat pels punts anuals assignats en cada any d'exercici en el càrrec i servei o d'experiència docent.

7.4 El barem de l'apartat B de la primera fase és el següent:

Puntuació màxima: 15 punts.

a) Per la superació dels programes de formació inicial o permanent d'actualització relatius a la funció directiva a què fa referència l'article 27 del Decret 155/2010, de 2 novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent:

a.1) Organitzats pel Departament d'Ensenyament o realitzats per institucions públiques o privades de prestigi reconegut o per les universitats validats pel Departament d'Ensenyament amb un mínim de 155 hores: 7,5 punts.

Per la superació dels programes anteriors amb avaluació de notable o superior: 7,5 punts addicionals.

a.2) Programa de formació de directors novells per a la incorporació a la direcció de 60 hores: 3 punts.

Per la superació del programa anterior amb avaluació de notable o superior: 3 punts addicionals.

b) Per la superació d'altres programes de formació permanent relatius a la funció directiva a què fa referència l'article 27 del Decret 155/2010 organitzats o validats pel Departament d'Ensenyament fins a 7,5 punts. Cada hora té un valor de 0,05 punts.

c) Per la superació de programes de formació permanent professionalitzadora a què fan referència els articles 27 i 29 del Decret 155/2010 organitzats pel Departament d'Ensenyament o realitzats per institucions públiques o privades de prestigi reconegut o per les universitats validats pel Departament d'Ensenyament amb un mínim de 155 hores: 7,5 punts.

Per la superació dels programes anteriors amb avaluació de notable o superior: 7,5 punts addicionals.

Els apartats a.1) i c) són excloents.

d) Per la superació de programes de formació anteriors a l'entrada en vigor del Decret 155/2010, impartits per universitats o institucions públiques o privades de prestigi reconegut homologats pel Departament d'Ensenyament amb un mínim de 155 hores: 3 punts.

e) Per la superació de cursos de formació anteriors a l'entrada en vigor del Decret 155/2010, organitzats pel Departament d'Ensenyament o impartits per universitats o institucions públiques o privades de prestigi reconegut, homologats pel Departament d'Ensenyament fins a 3 punts. Cada hora val 0,02 punts.

f) Per haver impartit activitats de formació directiva després de l'entrada en vigor del Decret 155/2010 fins a 3 punts. Cada hora val 0,02 punts.

g) Per activitats de formació, recerca i publicacions relacionades amb l'organització escolar, les tecnologies aplicades a l'educació, la didàctica, la psicopedagogia o la sociologia de la educació, la coeducació, la gestió i direcció dels centres educatius i dels serveis i programes educatius: fins a 3 punts.

h) Per titulació universitària diferent de l'exigida per a l'ingrés en el cos de la funció pública docent des del qual es concursa, fins a un màxim de 3 punts:

2 punts per cada títol de doctorat, de llicenciatura, d'arquitectura, d'enginyeria, grau o equivalent.

1 punt per cada títol de diplomatura universitària o equivalent.

0,2 punts per cada titulació de màster o de postgrau no considerades en l'acreditació de cap altre mèrit o que no hagin estat requisit necessari per obtenir puntuació per un altre mèrit.

0,2 per cada certificat de nivell avançat d'EOI de llengües estrangeres.

 

-8 Barem de la segona fase

8.1 Consta de dos apartats:

Apartat C de valoració del projecte de direcció, amb una puntuació màxima de 40 punts.

Apartat D de valoració de la capacitat de lideratge, amb una puntuació màxima de 20 punts.

La puntuació màxima total per a la segona fase és de 60 punts. La puntuació mínima per a superar aquesta fase és de 30 punts.

8.2 La comissió de selecció ha de tenir en compte el contingut del projecte de direcció i la defensa que en faci l'aspirant.

La valoració del projecte ha de tenir en compte els criteris següents:

El projecte s'ha d'adequar als continguts que estableix l'article 25 del Decret 155/2010, de 2 de novembre.

El projecte de direcció ha de mostrar, mitjançant una diagnosi actualitzada, coneixement del centre, de la seva estructura organitzativa, del seu funcionament, del seu projecte educatiu, si en té, i, quan escaigui, dels resultats de les darreres avaluacions internes i externes del centre. Així mateix, ha de mostrar coneixements sobre l'entorn i la seva influència o relació amb el centre.

S'ha de valorar la coherència del projecte de direcció amb el projecte educatiu del centre i els fonaments i la viabilitat de les propostes de modificació del projecte educatiu, si és procedent, i la relació del projecte de direcció amb els objectius de sistema que hagi definit el Departament d'Ensenyament.

També s'ha de valorar la coherència entre els objectius i les estratègies que es proposen, els criteris per a l'optimització dels recursos disponibles, el realisme en matèria de recursos a obtenir.

En matèria d'estratègies, s'han de valorar les línies d'actuació previstes, la seqüència temporal de les actuacions i la previsió de marges per rectificar decisions i adaptar-les a l'evolució dels indicadors, especialment en matèria de resultats educatius.

També s'han de valorar el rigor i la simplicitat dels indicadors, que han de permetre l'avaluació de l'exercici de la direcció i de l'aplicació del projecte durant el mandat i fer efectiva la transparència en la gestió.

Cada membre de la comissió ha de puntuar de 0 a 40 punts el projecte de direcció presentat per cada aspirant, tenint en compte els criteris següents:

1) Diagnosi actualitzada del centre: fins a 10 punts.

2) Objectius a assolir. Coherència i viabilitat: fins a 10 punts.

3) Estratègies i línies d'actuació previstes: fins a 10 punts.

4) Indicadors i mecanismes per el retiment de comptes: fins a 10 punts.

8.3 Pel que fa a l'apartat D, la comissió de selecció ha de valorar la capacitat de lideratge de l'aspirant a la direcció a partir de la defensa que haurà de fer del projecte de direcció que ha presentat i d'una entrevista personal amb el candidat o candidata.

Cada membre de la comissió ha de puntuar de 0 a 20 punts la capacitat de lideratge del candidat.

Per a la valoració de la capacitat de lideratge, la comissió de selecció té en compte els aspectes següents:

Visió estratègica de centre: capacitat de diagnosi, formulació de propostes de millora, disseny d'estratègies i actuacions, avaluació de processos i resultats.

Promoció del treball col·laboratiu dels equips docents orientat al progrés de l'alumnat i de l'ambient d'aprenentatge al centre.

Capacitat per gestionar els equips humans: distribució de responsabilitats, motivació i desenvolupament professional.

Impuls de processos i estructures participatives en relació amb la implicació i compromís de les famílies en l'èxit educatiu.

Establiment de xarxes amb els agents educatius de l'entorn, promoció de la interacció del centre amb l'entorn.

Capacitat de comunicació, convenciment, generació d'empatia i compromís amb la institució.

Promoció de la convivència: identificació de problemàtiques, capacitat d'anàlisi, de generació d'un clima relacional positiu, de negociació i d'arbitratge.

 

-9 Procediment i calendari d'actuacions

9.1 Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el servei de personal dels serveis territorials o l'òrgan corresponent del Consorci d'Educació de Barcelona ha de comprovar per a cada aspirant el compliment dels requisits de la base 1 i proposa l'admissió o no de la sol·licitud.

En el supòsit que no s'hagi acreditat degudament el compliment dels requisits de participació o no hi hagi coincidència entre el codi de centre i el literal tal i com consten a l'annex 2, es requerirà la persona interessada perquè, en el termini de deu dies, esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició. La manca de presentació del projecte de direcció no és esmenable.

Com a molt tard el 8 de febrer de 2017, les direccions dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament i l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona han d'emetre i fer públiques en els taulers d'anuncis i en l'adreça d'Internet: http://educacio.gencat.cat/portaldecentre les resolucions que aproven la llista de candidatures admeses i excloses, amb especificació del motiu.

Contra aquestes resolucions es pot interposar recurs d'alçada davant la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la publicació.

9.2 La resolució de candidatures admeses i excloses s'ha de notificar a la direcció dels centres afectats com a molt tard el 10 de febrer de 2017 per tal que la facin pública en el tauler d'anuncis del centre.

9.3 La direcció del centre educatiu o de la ZER ha de convocar el claustre de professors i el consell escolar per notificar-los les sol·licituds admeses, fer l'elecció dels membres de la comissió de selecció.

En aquestes dues sessions, abans de l'elecció, la direcció del centre facilitarà prèvia convocatòria, la presencia dels candidats per tal que puguin informar del seu projecte de direcció als membres dels dos òrgans.

9.4 La direcció del centre ha de comunicar als serveis de personal dels serveis territorials o a l'òrgan corresponent del Consorci d'Educació de Barcelona els membres del claustre i del consell escolar que formaran part de la comissió de selecció.

9.5 La direcció dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament i l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona nomenen les comissions de selecció que preveu la base 5 i lliuren còpia de la resolució als presidents de les comissions, que les fan públiques als taulers d'anuncis dels centres.

Al mateix temps, han d'informar explícitament a cadascuna de les comissions de selecció afectades sobre els candidats que han presentat sol·licitud a algun altre centre.

9.6 Els serveis de personal dels serveis territorials i l'òrgan corresponent del Consorci d'Educació de Barcelona han de formalitzar una proposta de la puntuació resultant de l'aplicació del barem corresponent a la primera fase de cada aspirant. Aquesta proposta de puntuació, que la comissió pot rectificar o modificar, conjuntament amb el projecte o projectes de direcció presentats i la documentació que acredita els mèrits al·legats, en els dos apartats de la primera fase, s'ha de lliurar a la presidència de la comissió de selecció com a molt tard el 28 de febrer de 2017.

9.7 El president o presidenta de la comissió de selecció ha de lliurar una còpia del projecte de direcció de cada aspirant a cada membre de la comissió i els ha de comunicar la data i lloc de constitució.

9.8 Les comissions de selecció s'han de constituir, com a molt tard, el 13 de març de 2017 a la seu del centre educatiu o ZER corresponent.

9.9 La comissió de selecció, un cop valorada la primera fase del concurs de tots els participants, amb destinació al centre i sense, ha d'exposar la llista amb la puntuació obtinguda en el tauler d'anuncis del centre.

Contra la puntuació obtinguda en aquesta primera fase, les persones aspirants poden presentar reclamació en el termini de cinc dies hàbils comptat a partir de l'endemà de l'exposició de les llistes.

Les reclamacions s'han de presentar a la seu del centre o ZER adreçades al president o presidenta de la comissió.

En aquest mateix termini i lloc també es poden presentar desistiments a la participació o renuncia a la participació en algun dels centres sol·licitats.

9.10 Un cop finalitzat el termini de reclamacions, i resoltes aquestes, la comissió de selecció ha de fer pública la llista definitiva de puntuacions de la primera fase. En cas que no s'hagi presentat cap reclamació dins el termini establert, el secretari de la comissió, un cop informats tots els membres, podrà fer pública una certificació de la no presentació de reclamacions i declarar que s'eleva a definitiva l'acta provisional de puntuacions. Aquest tràmit tindrà la mateixa validesa que la publicació de l'acta definitiva. En la mateixa data, la comissió ha d'exposar la llista d'aspirants convocats a la segona fase, amb especificació de la data, hora i lloc en què es realitzarà.

La convocatòria s'ha de realitzar amb un mínim de 48 hores d'antelació.

Per tal de facilitar que un aspirant pugui optar a la direcció de fins a tres centres, les comissions de selecció afectades han de coordinar-se per tal d'establir la data de convocatòria dels candidats a la segona fase.

9.11 A l'inici de la sessió i prèviament a l'entrevista, el membre de la comissió representant de l'Administració educativa que actuï com a ponent i secretari ha de presentar a la comissió una anàlisi valorativa de cada projecte de direcció, que ha d'ordenar el debat i les deliberacions per part dels membres de la comissió i que ha de ser recollida en un annex a l'acta de la sessió.

9.12 Els candidats han de defensar davant la comissió el seu projecte de direcció i realitzen una entrevista personal, que pot versar sobre aspectes del desenvolupament del projecte i sobre altres qüestions que permetin a la comissió valorar la capacitat de lideratge de l'aspirant.

A continuació, la comissió ha de valorar separadament els apartats C i D corresponents al projecte de direcció i a la capacitat de lideratge, respectivament.

Cada membre de la comissió ha de valorar per l'apartat C de 0 a 40 punts, i per l'apartat D de 0 a 20 punts, amb una explicació raonada i pública prèvia en el si de la comissió de selecció.

Quan hi hagi una diferència de 10 o més enters entre les puntuacions que s'hagin atorgat per l'apartat C i /o una diferència de 5 o més enters entre les puntuacions atorgades pels diferents membres de la comissió per l'apartat D, en seran excloses les qualificacions màxima i mínima i es calcularà la puntuació mitjana entre la resta de puntuacions.

En el cas que més d'un membre hagi atorgat la valoració màxima o mínima, només s'exclourà una d'aquestes valoracions.

El mecanisme de presa de decisions de la comissió, en relació amb aquesta segona fase, ha de poder identificar la puntuació atorgada per cada membre de la comissió, a l'efecte que es puguin emetre els vots particulars raonats corresponents quan escaigui. A aquests efectes, el secretari o secretària de la comissió ha d'estendre una acta acreditativa de les puntuacions obtingudes per cada aspirant en cadascun dels apartats d'aquesta fase, que serà signada per tots els membres de la comissió.

9.13 Un cop valorats els projectes de direcció i la capacitat de lideratge dels aspirants d'acord amb el que preveu la base 8, la comissió ha de fer pública, al tauler d'anuncis del centre, l'acta provisional acreditativa, amb especificació de les puntuacions de les dues fases de cada aspirant.

Les persones interessades poden presentar reclamació en el termini de cinc dies hàbils davant la comissió de selecció contra el contingut de l'esmentada acta.

Les possibles reclamacions es resoldran motivant les raons que hagin conduit a emetre la valoració final. En aquest cas, si així ho sol·licita la persona interessada, caldrà informar-lo de les puntuacions que cadascun dels membres de la comissió ha atorgat al candidat.

9.14 Una vegada resoltes les reclamacions, el secretari o secretària de la comissió ha d'estendre l'acta definitiva de les puntuacions obtingudes per cada aspirant i fer constar la persona seleccionada.

L'acta signada per tots els membres de la comissió s'ha de publicar al tauler d'anuncis del centre i el president o presidenta de la comissió ha de trametre una altra acta original i signada a la direcció dels serveis territorials o a la gerència del Consorci d'Educació de Barcelona, que n'ordenarà la publicació al tauler d'anuncis.

Contra la resolució de la reclamació, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la direcció dels serveis territorials o la gerència del Consorci d'Educació de Barcelona en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació en el tauler d'anuncis. La resolució del recurs posa fi a la via administrativa.

9.15 El director o directora dels serveis territorials o l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona emet i fa pública al tauler d'anuncis i al tauler electrònic de la Generalitat, com a molt tard el dia 2 de maig de 2017, la resolució d'aspirants seleccionats per ser nomenats com a director o directora.

Quan un mateix aspirant hagi estat seleccionat per més d'una comissió, el director o directora dels Serveis Territorials o l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona, aplica allò que preveu la base 6.5 d'aquesta convocatòria. Per tant, pot succeir que en algun cas la resolució d'aspirants seleccionats impliqui el nomenament del segon candidat amb millor puntuació d'un centre determinat, situació de la qual s'ha d'informar tant a la comissió, com al nou aspirant proposat.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu competent, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al tauler d'anuncis dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar recurs potestatiu de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director o directora dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament o la gerència del Consorci d'Educació de Barcelona, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al tauler d'anuncis dels serveis territorials o del Consorci, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 112 de la Llei 30/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

-10 Programa específic de formació per a l'exercici de la direcció

10.1 Els candidats seleccionats que no disposin de cap dels requisits, acreditacions o habilitacions previstes a l'article 14.1.d) del Decret 155/2010 i no tinguin l'acreditació de directiu professional docent, hauran de seguir un programa específic de formació.

-10.2 El programa específic de formació s'iniciarà en data 8 de maig de 2017 i finalitzarà el dia 13 de juny de 2017.

-10.3 Els serveis territorials o en el seu cas el Consorci d'Educació de Barcelona, abans del 15 d'abril de 2017 confeccionaran la relació dels candidats, que en el supòsit que siguin seleccionats en el concurs, han de realitzar el programa específic de formació i informaran d'aquesta circumstancia als presidents de les comissions afectades per tal que ho comuniquin, quan pertoqui, al candidat que l'hagi de realitzar. Aquesta relació també la lliuraran a la Subdirecció general de la Funció Directiva de centres docents.

 

-11 Nomenament

11.1 El director o directora dels Serveis Territorials o la Gerència del Consorci d'Educació de Barcelona, ha de nomenar director o directora del centre l'aspirant seleccionat des del dia 1 de juliol de 2017 al 30 de juny de 2021, sempre que d'acord amb el previst a la base 1 d'aquesta convocatòria, tingui acreditat el requisit e).

El candidat que no superi el programa específic de formació previst a l'apartat 10.1, no podrà ser nomenat.

11.2 El nomenament i la presa de possessió en el càrrec de director o directora comporta la finalització automàtica de la llicència de reducció de jornada per interès particular que l'aspirant estigui gaudint, amb efectes del 30 de juny de 2017.

 

 

Annex 2

 

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Codi centre

Nom del centre

Municipi

Centres de formació de persones adultes

08055683

CFA Manuel Sacristán

Barcelona

08062331

CFA Pere Calders

Barcelona

08061919

CFA Rius i Taulet

Barcelona

08062250

CFA Torrent d'en Melis

Barcelona

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

08043103

Escola Antoni Balmanya

Barcelona

08035441

Escola Catalònia

Barcelona

08002320

Escola Ciutat Comtal

Barcelona

08001923

Escola Diputació

Barcelona

08001856

Escola Drassanes

Barcelona

08039483

Escola Els Horts

Barcelona

08001911

Escola Els Llorers

Barcelona

08002629

Escola Les Acàcies

Barcelona

08066504

Escola l'Univers

Barcelona

08002800

Escola Mas Casanovas

Barcelona

08002204

Escola Montseny

Barcelona

08043851

Escola Nabí

Barcelona

08001868

Escola Rubén Darío

Barcelona

08064167

Escola Sant Martí

Barcelona

08043292

Escola Tabor

Barcelona

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

08052839

Institut Consell de Cent

Barcelona

08040141

Institut Icària

Barcelona

08057540

Institut Joan Brossa

Barcelona

08046581

Institut Lluís Vives

Barcelona

08014401

Institut Mare de Déu de la Mercè

Barcelona

08013226

Institut Menéndez y Pelayo

Barcelona

08013196

Institut Milà i Fontanals

Barcelona

08013202

Institut Montserrat

Barcelona

08013469

Institut Rambla Prim

Barcelona

08045483

Institut Vila de Gràcia

Barcelona

 

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

 

Codi centre

Nom del centre

Municipi

Centres de formació de persones adultes

08057163

CFA Teresa Mañé

Vilanova i la Geltrú

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

08034965

Escola Margarida Xirgu

Badalona

08040345

Escola Mercè Rodoreda

Badalona

08036147

Escola Pau Picasso

Badalona

08035878

Escola Pere de Tera

Badalona

08001391

Escola Planas i Casals

Badalona

08000372

Escola Sant Jordi

Badalona

08044223

CEE L'Estel- Can Bori

L'Hospitalet de Llobregat

08034862

Escola Ausiàs March

L'Hospitalet de Llobregat

08034266

Escola Joan Maragall

L'Hospitalet de Llobregat

08038004

Escola Josep Janés

L'Hospitalet de Llobregat

08035945

Escola La Carpa

L'Hospitalet de Llobregat

08042871

Escola Patufet Sant Jordi-Francesc Batallé i Ara

L'Hospitalet de Llobregat

08019198

Escola Pompeu Fabra

L'Hospitalet de Llobregat

08022586

Escola El Drac - ZER Cep de Sis

Pacs del Penedès

08022847

Escola Sants Abdó i Senén

El Pla del Penedès

08026889

Escola Vinyes Verdes

Sant Llorenç d'Hortons

08058362

Escola Riera de Ribes

Sant Pere de Ribes

08034448

Escola Santa Eulàlia

Sant Pere de Ribes

08028035

Escola Ausiàs March

Santa Coloma de Gramenet

08036101

Escola Sagrada Família

Santa Coloma de Gramenet

08029155

Escola El Montcau - ZER Subirats

Subirats

08056766

ZER Subirats

Subirats

08030613

Escola J.J. Ràfols

Torrelavit

08031320

Escola Estalella i Graells

Vilafranca del Penedès

08043917

Escola Cossetània

Vilanova i la Geltrú

08031472

Escola Pompeu Fabra

Vilanova i la Geltrú

08031319

Escola Llebeig

Vilobí del Penedès

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

08001480

EASD Pau Gargallo

Badalona

08001431

Institut Isaac Albéniz

Badalona

08001421

Institut La Pineda

Badalona

08057230

Institut Cubelles

Cubelles

08035246

Institut Gelida

Gelida

08044077

EASD Josep Serra i Abella

L'Hospitalet de Llobregat

08055944

Institut Rubió i Ors

L'Hospitalet de Llobregat

08042101

Institut Manuel Vázquez Montalbán

Sant Adrià de Besòs

08059329

Institut Can Peixauet

Santa Coloma de Gramenet

08061014

Institut Vinyet

Sitges

 

Serveis Territorials al Baix Llobregat

 

Codi centre

Nom del centre

Municipi

Centres de formació de persones adultes

08062471

CFA Gavà

Gavà

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

08067132

Escola Josefina Ibáñez

Abrera

08016240

Escola Santa Maria de Cervelló

Cervelló

08043334

Escola Alexandre Galí

Cornellà de Llobregat

08016744

Escola Antoni Gaudí

Cornellà de Llobregat

08020498

Escola Els Convents

Martorell

08021442

Escola Castell Ciuró

Molins de Rei

08021351

Escola El Palau

Molins de Rei

08022665

Escola Àngel Guimerà

Pallejà

08040333

Escola Bernat Metge

El Prat de Llobregat

08022902

Escola del Parc

El Prat de Llobregat

08022938

Escola Jacint Verdaguer

El Prat de Llobregat

08039367

Escola Josep Pla

Sant Andreu de la Barca

08032521

Escola Vall de Palau

Sant Andreu de la Barca

08026130

Escola La Roureda

Sant Esteve Sesrovires

08026385

Escola Arquitecte Gaudí

Sant Feliu de Llobregat

08026221

Escola Falguera

Sant Feliu de Llobregat

08036007

Escola Pau Vila

Sant Feliu de Llobregat

08026567

Escola Sant Francesc d'Assís

Sant Joan Despí

08030789

Escola Pompeu Fabra

Vallirana

08032750

Escola Pau Casals

Viladecans

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

08045689

Institut Voltrera

Abrera

08040539

Institut Les Marines

Castelldefels

08045859

Institut de Corbera de Llobregat

Corbera de Llobregat

08033900

Institut Joan Miró

Cornellà de Llobregat

08017530

Institut de Bruguers

Gavà

08041866

Institut El Calamot

Gavà

08021430

Institut Lluís de Requesens

Molins de Rei

08074631

Institut Ribera Baixa II

El Prat de Llobregat

08033961

Institut Rafael Casanova

Sant Boi de Llobregat

08041519

Institut Martí Dot

Sant Feliu de Llobregat

08033973

Institut Jaume Salvador i Pedrol

Sant Joan Despí

08053340

Institut Gabriela Mistral

Sant Vicenç dels Horts

08031228

Institut Torre Roja

Viladecans

 

Serveis Territorials al Vallès Occidental

 

Codi centre

Nom del centre

Municipi

Centres de formació de persones adultes

08058210

CFA Badia del Vallès

Badia del Vallès

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

08028941

Escola La Sardana

Badia del Vallès

08028254

Escola Can Llobet

Barberà del Vallès

08041210

Escola del Bosc

Barberà del Vallès

08062742

Escola Benviure

Castellbisbal

08057229

Escola Els Arenys

Castellbisbal

08015821

Escola Mare de Déu de Montserrat

Castellbisbal

08035623

CEE Jeroni de Moragas

Cerdanyola del Vallès

08021764

Escola Mitja Costa

Montcada i Reixac

08041222

Escola Can Cladellas

Palau-solità i Plegamans

08061543

Escola Roser Capdevila

Polinyà

08023566

Escola Anselm Clavé

Ripollet

08059883

Escola El Martinet

Ripollet

08024789

CEE Francesc Bellapart

Sabadell

08024066

Escola Alcalde Marcet

Sabadell

08044314

Escola Andreu Castells

Sabadell

08035957

Escola Can Deu

Sabadell

08023943

Escola Gaudí

Sabadell

08035969

Escola Joaquim Blume

Sabadell

08024017

Escola Miquel Carreras

Sabadell

08035696

Escola Sant Julià

Sabadell

08034692

Escola Catalunya

Sant Cugat del Vallès

08064118

Escola Ciutat d'Alba

Sant Cugat del Vallès

08026087

Escola Jaume Ferran i Clua

Sant Cugat del Vallès

08062641

Escola L'Olivera

Sant Cugat del Vallès

08028497

Escola Santa Perpètua

Santa Perpètua de Mogoda

08061181

Escola Santiga

Santa Perpètua de Mogoda

08030212

Escola Josep Ventalló i Vintró

Terrassa

08062687

Escola Ponent

Terrassa

08070040

Escola Sala i Badrinas

Terrassa

08030686

Escola Pau Casals

Vacarisses

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

08035349

Institut La Romànica

Barberà del Vallès

08044533

Institut La Ferreria

Montcada i Reixac

08054174

Institut La Ribera

Montcada i Reixac

08021788

Institut Montserrat Miró i Vila

Montcada i Reixac

08053170

Institut Polinyà

Polinyà

08024893

Institut Castellarnau

Sabadell

08034591

Institut Joan Oliver

Sabadell

08053224

Institut Les Termes

Sabadell

08047583

Institut Sant Quirze del Vallès

Sant Quirze del Vallès

08024777

Institut Egara

Terrassa

08066437

Institut Mont Perdut

Terrassa

 

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

 

Codi centre

Nom del centre

Municipi

Centres de formació de persones adultes

08062511

CFA Alarona

Mataró

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

08000359

Escola La Muntanya

Aiguafreda

08000189

Escola Bernat de Riudemeia

Argentona

08060319

Escola Les Fonts

Argentona

08073958

Escola Nova Argentona

Argentona

08065299

Escola El Calderí

Caldes de Montbui

08015351

Escola Jacint Verdaguer

Canovelles

08063931

Escola Les Falgueres

Fogars de la Selva

08066413

Escola Colors

Les Franqueses del Vallès

08017311

Escola Puiggraciós

La Garriga

08042287

Escola Salvador Espriu

Granollers

08021272

Escola Àngela Bransuela

Mataró

08034746

Escola Rocafonda

Mataró

08021296

Escola Tomàs Viñas

Mataró

08021582

Escola Joan Salvat Papasseit

Mollet del Vallès

08061087

Escola Marina

Montgat

08022011

Escola Pau Casals

Montmeló

08022082

Escola Puig Drau - ZER Baix Montseny

Montseny

08022690

Escola Lluís Piquer

Parets del Vallès

08022707

Escola Pompeu Fabra

Parets del Vallès

08043905

Escola El Dofí

Premià de Mar

08023591

Escola Pilar Mestres-Jaume Torrens

La Roca del Vallès

08025071

Escola Dones d'Aigua

Sant Iscle de Vallalta

08028345

Escola Les Mimoses

Santa Maria de Martorelles

08030467

Escola Ignasi Iglesias

Tordera

08058374

Escola Els Alocs

Vilassar de Mar

08026749

Escola Pérez Sala

Vilassar de Mar

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

08054241

Institut Eugeni Xammar

L'Ametlla del Vallès

08034187

Institut Domènec Perramon

Arenys de Munt

08074070

EOI de Calella

Calella

08072978

Sec. d'Institut Sunsi Móra

Canet de Mar

08072383

Sec. d'Institut Domus d'Olivet

Canovelles

08054401

Institut El Sui

Cardedeu

08065391

Institut El Til·ler

Les Franqueses del Vallès

08045628

Institut Celestí Bellera

Granollers

08065411

Institut Aiguaviva

Mollet del Vallès

08021600

Institut Vicenç Plantada

Mollet del Vallès

08065366

Institut de Pineda de Mar

Pineda de Mar

08053017

Institut Valerià Pujol i Bosch

Premià de Dalt

08072255

Institut Premià de Mar

Premià de Mar

08062808

Institut Esteve Albert

Sant Vicenç de Montalt

 

Serveis Territorials a la Catalunya Central

 

Codi centre

Nom del centre

Municipi

Centres de formació de persones adultes

08063621

CFA Martí i Pol

Manlleu

08063643

CFA La Cooperativa

Torelló

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

08014796

Escola de Borredà - ZER Berguedà Centre

Borredà

08014841

Escola Les Oliveres - ZER Serra d'Ancosa

Cabrera d'Anoia

08015806

Escola Jaume Balmes

Castellbell i el Vilar

08016082

Escola Sant Roc - ZER Vent d'Avall

Castellfollit de Riubregós

08016070

Escola de Maians - ZER Tres Branques

Castellfollit del Boix

08065482

Escola de Collsuspina - ZER El Moianès Llevant

Collsuspina

25003536

Escola de la Coma - ZER El Solsonès

La Coma i la Pedra

08016291

Escola Copons - ZER Vent d'Avall

Copons

08028333

Escola El Cabrerès

L'Esquirol

08017232

Escola Agrupació Sant Jordi

Fonollosa

25001709

Escola Santa Margarida - ZER Alt Berguedà

Gósol

08019678

Escola Jorba

Jorba

08019691

Escola Vilademàger - ZER Serra d'Ancosa

La Llacuna

25003093

Escola de Llobera - ZER El Solsonès

Llobera

08020127

Escola Bages

Manresa

08059755

Escola La Font

Manresa

08063898

Escola La Sèquia

Manresa

08058076

ZER Els Castells

Montesquiu

08063928

Escola Muntanyola

Muntanyola

08061521

Escola Vall de Néspola - ZER El Moianès Ponent

Mura

25006069

Escola d'Ardèvol - ZER El Solsonès

Pinós

08039631

Escola L'Agullola

Rupit i Pruit

08065251

Escola Pla del Puig

Sant Fruitós de Bages

08026521

Escola Abat Oliba

Sant Hipòlit de Voltregà

08064982

Escola de Sant Quirze Safaja - ZER El Moianès Llevant

Sant Quirze Safaja

08065263

Escola Puigsoler

Sant Vicenç de Castellet

08028072

Escola El Roure Gros

Santa Eulàlia de Riuprimer

08030510

Escola Doctor Fortià i Solà

Torelló

08030728

Escola Serrat Voltor - ZER Alt Berguedà

Vallcebre

08057102

Escola Andersen

Vic

08031009

Escola Doctor Joaquim Salarich

Vic

08058088

ZER Berguedà Centre

Vilada

08038247

Escola Pompeu Fabra

Vilanova del Camí

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

08043395

Institut Alexandre de Riquer

Calaf

08068616

Sec. d'Institut Bages Sud

Castellbell i el Vilar

08065330

Institut Cal Gravat

Manresa

08020462

Institut Lacetània

Manresa

08033924

Institut Pius Font i Quer

Manresa

08035313

Institut Quercus

Sant Joan de Vilatorrada

08058404

Institut Cirviànum de Torelló

Torelló

08031034

Institut Jaume Callís

Vic

08062870

Institut La Plana

Vic

08044168

Institut Pla de les Moreres

Vilanova del Camí

Instituts Escola

08071214

Institut Escola Castellterçol

Castellterçol

 

Serveis Territorials a Girona

 

Codi centre

Nom del centre

Municipi

Centres de formació de persones adultes

17007181

CFA Girona

Girona

17007014

CFA Lloret de Mar

Lloret de Mar

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

17000342

Escola Baldiri Reixac

Banyoles

17006952

Escola La Draga

Banyoles

17007531

ZER Montgrí

Bellcaire d'Empordà

17006940

Escola de Lliurona

Beuda

17009710

Escola Empordanet

La Bisbal d'Empordà

17007828

Escola Pinya de Rosa

Blanes

17008274

Escola Sa Forcanera

Blanes

17000822

Escola Els Dòlmens - ZER Requesens

Capmany

17008663

Escola El Bruel

Castelló d'Empúries

17000925

Escola L'Aixart

Cervià de Ter

17000950

Escola Puig d'Esquers - ZER Cap de Creus

Colera

17000998

Escola El Rodonell

Corçà

17001036

Escola Mont-roig - ZER Requesens

Darnius

17006711

Escola M. Àngels Anglada

Figueres

17001292

Escola Les Moreres

Flaçà

17008997

Escola Forallac

Forallac

17001361

Escola Teresa de Pallejà

Fortià

17001954

Escola de Vila-roja

Girona

17001930

Escola Josep Dalmau i Carles

Girona

17002089

Escola de Llers

Llers

17008080

Escola Àngels Alemany i Boris

Lloret de Mar

17002879

Escola Les Clisques-ZER Cap de Creus

El Port de la Selva

17009631

ZER Cap de Creus

El Port de la Selva

17002922

Escola Santa Margarida

Quart

17002983

Escola El Bruc

Riells i Viabrea

17004761

CEE Doctor Ramon Suriñach

Ripoll

17003094

Escola de Riudellots de la Selva

Riudellots de la Selva

17004451

Escola Jaume Vicens i Vives

Roses

17008687

Escola Les Deveses

Salt

17003343

Escola Rocalba

Sant Feliu de Pallerols

17003434

Escola Guilleries

Sant Hilari Sacalm

17003598

Escola Vallgarriga

Sant Miquel de Fluvià

17007440

ZER Vall de Ter

Sant Pau de Segúries

17008249

Escola Castell de Farners

Santa Coloma de Farners

17003689

Escola Pedralta

Santa Cristina d'Aro

17003926

Escola Ignasi Melé i Farré

Tossa de Mar

17003941

Escola L'Estany - ZER Empordanet-Gavarres

Ullastret

17003537

Escola de Vallfogona de Ripollès - ZER Comte Arnau

Vallfogona de Ripollès

17007464

ZER Comte Arnau

Vallfogona de Ripollès

17004153

Escola de Sant Esteve de Guialbes

Vilademuls

17004219

Escola La Daina - ZER Vall de Ter

Vilallonga de Ter

17007695

ZER Empordà

Vilanant

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

17004578

Institut Castell d'Estela

Amer

17004487

Institut Rafael Campalans

Anglès

17006666

Institut Pla de l'Estany

Banyoles

17007300

Institut La Bisbal

La Bisbal d'Empordà

17008122

EOI de Blanes

Blanes

17000551

Institut Sa Palomera

Blanes

17005731

Institut S'Agulla

Blanes

17006083

Institut Castelló d'Empúries

Castelló d'Empúries

17006691

Institut Ridaura

Castell-Platja d'Aro

17008134

EOI de Figueres

Figueres

17006939

Institut Santa Eugènia

Girona

17006769

Institut de Llançà

Llançà

17005893

Institut Bosc de la Coma

Olot

17008833

EOI de Ripoll

Ripoll

17003306

Institut Sant Elm

Sant Feliu de Guíxols

Instituts Escola

17009801

Institut Escola Salvador Vilarrasa

Besalú

 

Serveis Territorials a Lleida

 

Codi centre

Nom del centre

Municipi

Centres de formació de persones adultes

25007611

CFA Joan Carles I

Lleida

25008984

CFA Tremp

Tremp

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

25000067

Escola Macià-Companys

Agramunt

25000110

Escola Arrels - ZER l'Horta de Lleida

Els Alamús

25000146

Escola Mare de Déu de Montserrat - ZER Vall de l'Aranyó

L'Albagés

25007906

ZER Serra Llarga

Algerri

25000602

Escola Albirka

Arbeca

25007876

ZER Riu Corb

Belianes

25003676

Escola Els Set Focs - ZER Elaia

Bellaguarda

25001278

Escola Santa Maria - ZER Serra Llarga

Castelló de Farfanya

25001400

Escola Sant Climent - ZER Narieda

Coll de Nargó

25006501

Escola Alba

Corbins

25001758

Escola de Guimerà - ZER Guicivervi

Guimerà

25001886

Escola Aeso - ZER Pallars Jussà

Isona i Conca Dellà

25001916

Escola L'Espígol - ZER Garrigues Altes

Juncosa

25003019

Escola Arc d'Adà - ZER L'Oliver

Llardecans

25001990

Escola Antoni Bergós - ZER L'Horta de Lleida

Lleida

25002131

Escola Creu del Batlle - ZER L'Horta de Lleida

Lleida

25002672

Escola de Pràctiques I

Lleida

25002921

Escola El Vilot - ZER Ponent

Lleida

25002106

Escola Pardinyes

Lleida

25003056

Escola Portella Blanca - ZER Baridà-Batllia

Lles de Cerdanya

25007918

ZER L'Oliver

Maials

25003263

Escola Pere Sarret - ZER Baridà-Batllia

Montellà i Martinet

25003275

Escola Ridolaina - ZER Baridà-Batllia

Montellà i Martinet

25007797

ZER Baridà-Batllia

Montellà i Martinet

25008078

ZER El Romaní

Montgai

25003305

Escola Sant Isidre - ZER La Coma

Montoliu de Lleida

25005909

Escola Mossèn Ramon Muntanyola - ZER Riu Corb

Els Omells de Na Gaia

25003469

Escola Miret i Sans - ZER Narieda

Organyà

25007827

ZER Narieda

Organyà

25003585

Escola Sant Miquel - ZER Narieda

Peramola

25007943

ZER Plaurcén

El Poal

25003664

Escola Josep Espasa - ZER Riu Set

La Pobla de Cérvoles

25003688

Escola Els Raiers

La Pobla de Segur

25005983

Escola Sant Serni - ZER Baridà-Batllia

Prats i Sansor

25003846

Escola El Puig - ZER Baridà-Batllia

Prullans

25005910

Escola Abat Ruera - ZER Pedrera

Puiggròs

25003861

Escola Sant Jordi

Puigverd de Lleida

25004000

Escola La Rosella

Rosselló

25004024

Escola de Sanaüja - ZER La Segarra

Sanaüja

25004103

Escola El Tallat - ZER Riu Corb

Sant Martí de Riucorb

25000675

Escola Mare de Déu de la Guardiola - ZER El Romaní

La Sentiu de Sió

25009368

Escola La Valira

La Seu d'Urgell

25005533

Escola Pau Claris

La Seu d'Urgell

25004462

Escola Jacint Verdaguer

Tàrrega

25004607

Escola Sant Gil

Torà

25004747

Escola Carrassumada

Torres de Segre

25006549

Escola d'Espluga de Serra - ZER Alta Ribagorça

Tremp

25008534

Escola de La Vall de Boí - ZER Alta Ribagorça

La Vall de Boí

25004981

Escola Vidal i Abad - ZER Alta Ribagorça

Vilaller

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

25007025

Sec. d'Institut Morelló

Esterri d'Àneu

25010127

Institut Castell dels Templers

Lleida

 

Serveis Territorials a Tarragona

 

Codi centre

Nom del centre

Municipi

Centres de formació de persones adultes

43007051

CFA Josepa Massanés i Dalmau

Tarragona

43010086

CFA Vilaseca

Vila-seca

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

43006174

Escola Les Moreres

Aiguamúrcia

43000020

Escola Sant Miquel

Aiguamúrcia

43000135

Escola Mare de Déu del Remei

Alcover

43009059

ZER Baix Camp Nord

L'Aleixar

43000251

Escola La Portalada

Altafulla

43000512

Escola El Sarraí - ZER Baix Priorat

Bellmunt del Priorat

43000615

Escola L'Estel - ZER Els Ceps

Bonastre

43000688

Escola de Cabra del Camp - ZER La Parellada

Cabra del Camp

43000962

Escola Dr. Piñol i Aguadé - ZER Montsant-Serra de Prades

Cornudella de Montsant

43001115

Escola Mare de Déu de l'Esperança - ZER La Parellada

Figuerola del Camp

43009138

ZER La Parellada

Figuerola del Camp

43001334

Escola Sant Feliu - ZER Les Vinyes

Els Guiamets

43009096

ZER Els Ceps

Masllorenç

43001462

Escola Els Til·lers - ZER El Francolí

La Masó

43001498

Escola Onze de Setembre - ZER Baix Priorat

El Masroig

43010591

Escola Arquitecte Jujol

Els Pallaresos

43002053

Escola Garbí - ZER Montsant-Serra de Prades

Poboleda

43005492

Escola Santa Magdalena - ZER La Parellada

El Pont d'Armentera

43009047

ZER Baix Priorat

Porrera

43005510

Escola Serra de Prades - ZER Montsant-Serra de Prades

Prades

43002259

Escola Marià Fortuny

Reus

43005662

Escola Josep Nin

Salomó

43004931

Escola Santa Maria del Mar

Salou

43005595

Escola La Parellada

Santa Oliva

43003227

Escola Sant Salvador

Tarragona

43004487

Escola Montsant - ZER Montsant-Serra de Prades

Ulldemolins

43004530

Escola Baltasar Segú

Valls

43006575

Escola Eladi Homs

Valls

43006861

Escola Enxaneta

Valls

43004633

Escola Eugeni d'Ors

Valls

43005637

Escola Manuel de Castellví i Feliu - ZER Atzavara

Vilabella

43005005

Escola Sant Bernat Calvó

Vila-seca

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

43009977

Institut d'Altafulla

Altafulla

43003732

Institut Pons d'Icart

Tarragona

Instituts Escola

43012812

Institut Escola L'Agulla

El Catllar

43012083

Institut Escola Pi del Burgar

Reus

 

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

 

Codi centre

Nom del centre

Municipi

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

43004074

Escola L'Assumpció

Deltebre

43005388

Escola Mestre Josep Roncero i Pallarès - ZER Montsià

Freginals

43005406

Escola El Verger - ZER Ribera d'Ebre Nord

Garcia

43003951

Escola Bítem - ZER Riu Avall

Tortosa

43005108

Escola Les Eres - ZER Ribera d'Ebre Nord

Vinebre

 

 

 

Annex 3

Prova d'acreditació de coneixements de català

 

Si és procedent, aquesta prova s'ha de realitzar com a molt tard el dia 2 de febrer de 2017, prèviament a la publicació de la resolució d'aspirants admesos i exclosos.

Òrgans qualificadors de la competència lingüística

La direcció dels serveis territorials o la gerència del Consorci d'Educació de Barcelona ha de designar, en l'àmbit territorial de la seva competència, un òrgan qualificador per tal d'avaluar la competència lingüística de les persones aspirants que no la tinguin acreditada.

Prova de català

Cada òrgan qualificador està integrat per un inspector o inspectora d'educació, que el presideix, un funcionari de carrera d'algun cos d'ensenyaments secundaris i un funcionari de carrera del cos de mestres. A Era Val d'Aran, el mateix òrgan qualificador ha d'avaluar la competència en català i aranès. La direcció dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament o la gerència del Consorci d'Educació de Barcelona ha de fer pública al tauler d'anuncis, com a molt tard el 1 de febrer de 2017, la composició dels òrgans qualificadors que s'han de constituir, la relació d'aspirants que han de ser avaluats en la competència lingüística per cada òrgan qualificador, i el lloc i l'hora de realització de les proves.

Estructura de les proves per a l'acreditació de la competència lingüística

La prova consta de dues parts:

Prova oral

Lectura d'un text (10 punts).

Conversa guiada sobre un tema relacionat amb l'educació. (60 punts).

Exposició oral sobre un tema relacionat amb l'assignatura o amb les funcions dins el centre del docent (30 punts).

Es considera apta la persona que arriba als 60 punts. Màxim 100 punts.

Prova escrita

Apartat A

1. Expressió escrita (30 punts)

2. Correcció d'un text (20 punts)

La puntuació mínima per a superar aquest apartat es de 30 punts. Màxim 50 punts.

Apartat B

1- Transformacions de frases (25 punts)

2- Completar un text (25 punts)

3- Resposta múltiple-gramàtica (25 punts)

4- Resposta múltiple-lèxic (25 punts)

La puntuació mínima per superar aquest apartat és de 65 punts. Nota màxima 100 punts.

 

 

Annex 4

Documents acreditatius dels mèrits al·legats en la primera fase (base 7 de l'annex 1)

 

En el supòsit que els mèrits al·legats no constin en el registre informàtic de personal, les persones aspirants els han d'acreditar mitjançant els documents que es detallen tot seguit.

Barem de l'apartat A

-1 Per a l'acreditació dels mèrits dels apartats b) i c): fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i cessament o, si escau, certificació acreditativa de la continuïtat en aquest càrrec durant el curs 2016-2017, o bé certificat del/de la secretari/ària o cap de servei de personal de l'àrea territorial corresponent

-2 Per a l'acreditació dels mèrits de l'apartat d): fotocòpia compulsada del document acreditatiu del nomenament on consti la durada real del càrrec o certificació del/de la secretari/ària del centre amb el vistiplau del director o directora.

-3 Per a l'acreditació dels mèrits de l'apartat e): certificació del/de la director/a de serveis.

-4 Per a l'acreditació dels mèrits de l'apartat f): fotocòpia compulsada del títol administratiu o credencial, o fotocòpia del butlletí o diari oficial, en què consti la pertinença al cos o se li reconegui.

-5 Per a l'acreditació dels mèrits de l'apartat h): fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament, o bé certificat del/de la secretari/ària o del cap de servei de personal de l'àrea territorial corresponent i/o certificat del/de la secretari/ària del centre amb el vist-i-plau del director o directora. En el cas d'experiència docent en centres privats, cal aportar certificat del director o directora amb el vistiplau de la inspecció.

-6 Per l'acreditació dels mèrits de l'apartat j) es pot acreditar la participació en programes d'innovació educativa mitjançant fotocòpia compulsada del document acreditatiu emès per l'organisme corresponent (Departament d'Ensenyament, Ministeri d'Educació o administració educativa de les comunitats autònomes).

Barem de l'apartat B

-1 Per a l'acreditació dels mèrits dels apartats B, a), b), c) d) e) i f): fotocòpia compulsada del document acreditatiu, emès per l'organisme o l'entitat corresponent, de la superació o impartició del programa de formació directiva al·legat, amb constància de les hores de formació rebudes o impartides i, en el cas dels apartats a) i c), també cal constància de la nota final obtinguda

-2 Per a l'acreditació dels mèrits de l'apartat g):

Per a les activitats de formació: certificació acreditativa emesa per l'organisme o l'entitat corresponent.

Per la recerca i les publicacions: els exemplars, que poden ser els originals o les fotocòpies completes amb la compulsa, com a mínim, de les pàgines acreditatives de l'autoria, del dipòsit legal i, si escau, l'ISBN, ISSN o ISMN. No es valoren les publicacions al·legades per aquest apartat, on no hi figuri l'ISBN i tinguin l'obligatorietat de consignar-lo en virtut del que disposa el Decret 2984/1972, de 2 de novembre, modificat pel Reial decret 2063/2008, de 12 de desembre, o, en el seu cas, ISSN o ISMN, així com aquelles en què l'autor en sigui l'editor. No cal el certificat corresponent quan la publicació l'hagi editat el Departament d'Ensenyament. Pel que fa als materials publicats en suports especials, com ara vídeos, CD-ROM, pàgines web, etc., caldrà aportar la documentació impresa que pugui acompanyar aquests treballs de recerca i/o publicacions. Es poden valorar com a publicacions que només es donen en format electrònic els treballs realitzats per encàrrec específic del Departament d'Ensenyament. En aquest cas, l'informe oficial que es requereix per acreditar aquest mèrit són els certificats emesos per la direcció general que hagi fet el corresponent encàrrec. No es podran tenir en compte com a publicacions els treballs fets públics en webs personals o de centres.

-3 Per a l'acreditació dels mèrits de l'apartat h): fotocòpia compulsada del títol o títols al·legats o dels declarats a tots els efectes legalment equivalents, o certificació acadèmica en la qual es faci constar que s'han cursat i superat totes les assignatures o crèdits corresponents als tres primers cursos d'una llicenciatura, enginyeria o arquitectura. En el cas que no es disposi dels documents esmentats en el paràgraf anterior, es podrà aportar la certificació de l'abonament dels drets d'expedició d'aquests títols d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, de 13.7.1988) o l'Ordre de 13 d'agost de 2007 (BOE del 21) o el Reial decret 1002/2010, de 5 d'agost, sobre expedició de títols universitaris oficials.

Una vegada transcorreguts els terminis per interposar els recursos contra la selecció de director o directora, durant el mes d'octubre de 2017 els participants podran retirar la seva documentació als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona. Poden fer-ho personalment o delegar en una altra persona, degudament autoritzada, sempre que la persona interessada o tercers no hagin interposat recursos que el puguin afectar. En qualsevol dels casos, l'aspirant que retira la documentació adquireix el compromís de fer-ne lliurament a l'administració en cas de ser-ne requerit. Si no es retira la documentació en el termini esmentat, s'entén que la persona interessada renuncia a recuperar-la i, per tant, decau en el dret a fer-ho.

 

 

 

Annex 5

 

-1 Criteris per a l'avaluació positiva de l'exercici del càrrec de director o directora (apartat 7.2.b del barem).

Per tal d'avaluar l'exercici del càrrec de director o directora, la inspecció d'educació del centre ha de fer una valoració global de les funcions exercides per l'aspirant, d'acord amb el context del centre educatiu:

Funcions de representació.

Funcions de direcció pedagògica i lideratge.

Funcions en relació amb la comunitat escolar.

Funcions en matèria d'organització i funcionament.

Funcions específiques en matèria de gestió.

Funcions específiques com a cap del personal del centre.

L'avaluació ha d'incloure els resultats expressats en els indicadors de progrés quan estiguin establerts en el projecte educatiu de centre, els indicadors de sistema i els resultats de les proves externes.

Per a l'avaluació de cada aspirant, l'inspector o inspectora pot consultar la documentació pertinent del centre, ha d'entrevistar l'aspirant i escoltar algun membre del consell escolar del centre del sector del professorat, sempre que aquest no participi en el mateix procediment de selecció, i també escoltar, si escau, algun membre del consell escolar del sector dels alumnes i/o del sector de pares/mares d'alumnes.

Així mateix, per a l'avaluació s'ha de valorar l'assoliment dels objectius plantejats en el projecte de direcció que va presentar l'aspirant en el moment d'accedir al càrrec.

Tenint en compte els criteris anteriors, l'inspector o inspectora ha d'emetre una valoració global de l'aspirant positiva o no positiva, als efectes que preveu l'apartat 7.2.b) del barem.

 

-2 Criteris per a la valoració positiva de l'exercici d'òrgans unipersonals de govern i de coordinació (apartats 7.2.c) i 7.2.d) del barem).

Per tal d'avaluar l'exercici d'òrgans unipersonals de govern i de coordinació, la inspecció del centre ha de fer una valoració global de l'aspirant, tenint en compte els criteris següents:

Planificació d'objectius, actuacions i avaluació de resultats en el període d'exercici del càrrec.

Eficàcia en l'organització i gestió de recursos.

Impuls i desenvolupament de projectes de millora.

Dinamització dels òrgans de govern i de coordinació corresponents a l'àmbit de la seva actuació.

Atenció als membres de la comunitat educativa.

Afavoriment de la convivència i de les relacions interpersonals en el centre.

Per a l'avaluació de cada aspirant, l'inspector o inspectora ha de tenir en compte l'informe de la direcció del centre, pot consultar la documentació pertinent del centre, ha d'entrevistar l'aspirant i escoltar algun membre del consell escolar del sector del professorat, sempre que aquest no participi en el mateix procediment de selecció, i també escoltar, si escau, algun membre del consell escolar del sector dels alumnes i/o del sector de pares/mares d'alumnes.

Tenint en compte els criteris anteriors, l'inspector o inspectora ha d'emetre una valoració global de l'aspirant, positiva o no positiva, als efectes que preveuen els apartats 7.2.c) i 7.2.d) del barem.

 

-3 Criteris per a l'avaluació positiva de l'activitat docent en centres i serveis educatius (apartats 7.2.h) i 7.2.i) del barem).

Per tal de valorar les capacitats pedagògiques de l'aspirant, el domini de les tècniques de treball docent i la participació en el funcionament del centre, els aspirants han de ser avaluats en els seus centres docents o serveis educatius.

Aquesta avaluació la realitza la Inspecció d'Educació mitjançant la intervenció d'un inspector o inspectora d'un perfil professional adient a les especialitats docents de l'aspirant relacionades amb l'activitat docent duta a terme.

Per tal d'avaluar l'activitat docent de l'aspirant, la inspecció d'educació ha de tenir en compte, necessàriament, els elements següents, així com els percentatges que per a cadascun s'indiquen, als efectes de determinar una valoració quantitativa.

A) Planificació de l'activitat docent.

A.1 Objectius (5% de la puntuació total).

A.2 Continguts (5% de la puntuació total).

B) Exercici de l'activitat docent. Activitats d'ensenyament i aprenentatge (25% de la puntuació total).

C) Avaluació. Seguiment dels aprenentatges dels alumnes i decisions preses per afavorir-ne la millora (25% de la puntuació total).

D) Gestió de l'aula (20% de la puntuació total).

E) Participació en les activitats del centre. Relació i comunicació amb la comunitat educativa d'acord amb els criteris adoptats pel centre (20% de la puntuació total).

En relació amb cadascun dels elements esmentats, l'avaluació es realitzarà sobre els descriptors següents:

A) Planificació de l'activitat docent.

A.1 Objectius:

Concreció dels objectius d'aprenentatge en les unitats didàctiques seguint els criteris acordats pel centre, cicle, equip docent o departament.

Adequació dels objectius d'aprenentatge al curs o nivell corresponent.

Adaptació dels objectius d'aprenentatge a les característiques personals de l'alumnat.

A.2 Continguts:

Selecció de continguts coherent amb la proposta d'objectius.

Rellevància dels continguts seleccionats.

Adequació dels continguts al curs o nivell corresponent.

B) Exercici de l'activitat docent. Activitats d'ensenyament i aprenentatge.

Previsió d'activitats d'ensenyament/aprenentatge que contribueixen a l'assoliment d'objectius.

Desenvolupament de la intervenció didàctica amb recursos i materials curriculars per facilitar l'assoliment dels objectius.

Intervenció didàctica adient a les característiques del grup, de manera que es proporcioni una atenció correcta a les necessitats individuals de l'alumnat.

C) Avaluació. Seguiment dels aprenentatges de l'alumnat i decisions preses per afavorir-ne la millora.

Previsió dels criteris d'avaluació adaptats a la diversitat de l'alumnat.

Aplicació dels criteris d'avaluació previstos en la programació didàctica.

Presa de decisions de millora a partir de l'anàlisi dels resultats d'avaluació.

D) Gestió de l'aula.

Manteniment d'un clima de treball a l'aula, afavoriment de la convivència i resolució de possibles conflictes.

Presentació inicial d'objectius i continguts, participació de l'alumnat, orientació i seguiment del treball a realitzar per l'alumnat i síntesi final del que s'hagi realitzat.

Organització del temps per dur a terme les activitats previstes.

E) Participació en les activitats del centre. Relació i comunicació amb la comunitat educativa d'acord amb els criteris adoptats pel centre.

Treball en equip, coordinació, participació en projectes del centre i en activitats del departament didàctic/seminari o dels equips de cicle.

Orientació educativa, acadèmica i professional de l'alumnat en col·laboració, si escau, amb les famílies.

Relacions i coordinació, si escau, amb els serveis educatius, serveis municipals o d'altres serveis de l'entorn del centre.

Cadascun dels elements es valoren de 0 a 9 punts i s'apliquen els percentatges indicats anteriorment en aquests mateixos criteris, per tal de determinar la valoració global de cada aspirant. El resultat de la valoració així assignada a cada aspirant ha d'estar igualment compresa entre 0 i 9 punts.

Una valoració global inferior o igual a 3 punts té la consideració de valoració no positiva de l'exercici de la docència de l'aspirant als efectes que preveu l'apartat 7.2.h) del barem, i se li assigna una puntuació de 0 punts en l'apartat 7.2.i) del barem.

Una valoració global superior a 3 punts té la consideració de valoració positiva de l'exercici de la docència de l'aspirant als efectes que preveu l'apartat 7.2.h) del barem. Així mateix, en aquest cas, la valoració assignada, que estarà entre 3 i 9 punts, s'ha de convertir de manera proporcional a una escala de 0 a 10 punts, als efectes de la seva puntuació en l'apartat 7.2.i) del barem.

Per a l'avaluació de l'activitat docent de cada aspirant l'inspector o inspectora pot consultar la documentació pertinent, sense que sigui necessari que l'aspirant hagi d'elaborar individualment cap material específic per a la seva valoració, diferent del ja utilitzat normalment en l'exercici de la seva activitat docent; fer una observació directa de l'activitat docent, tenint en compte l'informe de la direcció del centre; entrevistar l'aspirant i escoltar el/la cap del mateix departament/seminari o coordinador/a de cicle de l'aspirant, sempre que aquestes persones no participin en el mateix procediment de selecció de directors.

Quan l'aspirant es trobi en una situació de baixa per incapacitat temporal o en excedència per cura de fill, l'avaluació de l'activitat docent es realitzarà a partir d'actuacions de l'inspector que permetin obtenir informació rellevant i suficient sense que sigui imprescindible la presència física en el centre de la persona interessada.

 

Amunt