Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 07/11/2016

  • Número del document TES/2781/2016

  • Número de control 16344014

  • Organisme emissor Departament de Territori i Sostenibilitat

    CVE CVE-DOGC-A-16344014-2016

Dades del DOGC
  • Número 7265

  • Data 13/12/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TES/2781/2016, de 7 de novembre, per la qual es fa públic l'Acord de declaració d'impacte ambiental del Projecte de l'explotació minera Biosca d'aprofitament de guix, al terme municipal de Biosca (exp. L3DIA150001).


Vist que la Ponència Ambiental, en la sessió del dia 11 de novembre de 2015, va adoptar l'Acord de declaració d'impacte ambiental del Projecte de l'explotació minera Biosca d'aprofitament de guix, emplaçada al terme municipal de Biosca, promogut per l'empresa Yesoval, SA, i tramitat per la Direcció General de Qualitat Ambiental (exp. L3DIA150001),

 

Resolc:

 

Donar publicitat a l'esmentat Acord de declaració d'impacte ambiental del Projecte de l'explotació minera Biosca d'aprofitament de guix, al terme municipal de Biosca.

 

Barcelona, 7 de novembre de 2016

 

Mercè Rius Serra

Directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

 

 

ACORD

d'11 de novembre de 2015, de declaració d'impacte ambiental del Projecte de l'explotació minera Biosca d'aprofitament de guix, emplaçada al terme municipal de Biosca, promogut per l'empresa Yesoval, SA (exp. L3DIA150001).

 

—1 Descripció del Projecte

El Projecte consisteix en la implantació d'una activitat extractiva de guix. La superfície d'explotació és de 41,84 ha, dividida en tres zones (zona 1: 18,97 ha; zona 2: 12,36 ha; zona 3: 10,52 ha).

L'àrea d'afecció incorporada a l'estudi d'impacte ambiental és superior a la d'explotació i afecta una superfície de 49, 94 ha, dividida en dues àrees, que corresponen a:

Zones 1 i 3 d'explotació, de 35, 64 ha, que afecten les parcel·les 8, 18-22, 24-26, 28, 29, 62-65, 93, 96 i 100 del polígon 5 del cadastre de rústica de Biosca.

Zona 2 d'explotació, de 14,30 ha, que afecta les parcel·les 24, 74-77, del polígon 5 del cadastre de rústica de Biosca.

El volum a mobilitzar és de 8.923.458 m3, 145.384 dels quals corresponen a terres vegetals. De la resta, un 40% es consideren reserves brutes, el 65% de les quals corresponen a les reserves netes (2.282.299 m3); per tant, el volum corresponent als estèrils a utilitzar en la restauració és de 6.641.159 m3. La potència d'explotació és de 46 metres en la zona 1, 39 m en la zona 2 i 37 m en la zona 3. La producció anual prevista és de 170.000 t/any; i la durada de l'activitat s'estima en uns trenta anys.

L'explotació es portarà a terme en bancs descendents d'una alçària màxima de 20 metres. S'iniciarà al sud-est de la zona 1, en direcció nord-oest, continuarà per la zona 2, amb la mateixa direcció, i finalitzarà a la zona 3, que s'explotarà des del nord-oest en direcció sud-est. L'explotació es portarà a terme mitjançant voladures, mitjans mecànics, i dins de l'activitat s'inclouran instal·lacions per efectuar un primer tractament del material extret, consistent en el garbellat i la trituració mitjançant plantes mòbils.

 

—2 Descripció de l'estudi d'impacte ambiental

El document aportat amb la sol·licitud d'avaluació d'impacte ambiental correspon a Estudi d'impacte ambiental de l'explotació minera Biosca per a recursos de la secció A, Guixos”, de juliol de 2014, elaborat per Mind Engineers Projects, SLU. Posteriorment, com a resposta al pronunciament sobre la suficiència i idoneïtat de l'estudi d'impacte ambiental i la resta de documentació aportada, el promotor va aportar els documents: Dades a emplenar en l'anàlisi de suficiència del Projecte d'activitat extractiva Biosca”, de gener de 2015; el document Dades a emplenar en l'anàlisi de suficiència del Projecte d'activitat extractiva Biosca, de març de 2015; i el document “Annex A: Dades a emplenar en l'anàlisi de suficiència del Projecte d'activitat extractiva Biosca”, de juliol de 2015, elaborats per la mateixa empresa que l'estudi d'impacte ambiental.

No es preveu la generació de residus a l'explotació. Per a la restauració no es preveu utilitzar cap tipus de residus inclosos en l'àmbit d'aplicació del Decret legislatiu 1/2009.

No es preveu la captació, l'ús ni l'abocament d'aigües residuals.

No es preveu la instal·lació d'il·luminació exterior en l'activitat.

Es justifica l'elecció de l'emplaçament des del punt de vista de la viabilitat tècnica i ambiental.

L'estudi d'impacte ambiental identifica i avalua els efectes previsibles directes i indirectes del Projecte sobre el medi receptor, i preveu mesures preventives i correctores sobre aquests.

La restauració de l'activitat s'efectuarà de manera integrada. Els treballs de restauració consistiran en la construcció de la xarxa perimetral de drenatge (les basses de drenatge es mantindran un cop finalitzada la restauració; reblert amb estèrils de la mateixa explotació; disposició de la coberta de terres vegetals; revegetació; i manteniment de la revegetació. Es preveu retornar els terrenys afectats al seu ús anterior (pastures, matollar, conreu, improductiu).

El Programa de vigilància ambiental preveu el seguiment de les mesures correctores establertes en l'estudi d'impacte ambiental, la comprovació de l'eficiència de les mesures protectores i correctores, i la detecció de possibles efectes ambientals no previstos en l'estudi d'impacte ambiental.

 

—3 Capacitat ambiental del medi receptor

L'emplaçament previst no afecta cap espai natural de protecció especial declarat d'acord amb el que estableix la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, cap espai natural inclòs en el Pla d'espais d'interès natural aprovat pel Decret 328/1992, cap espai de la xarxa Natura 2000, cap zona humida de l'Inventari de zones humides de Catalunya, cap geozona de l'Inventari d'espais d'interès geològic, ni cap forest d'utilitat pública.

S'afecten, parcialment, terrenys inclosos en un hàbitat d'interès comunitari prioritari, amb codi 1520: vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophiletalia).

A tocar de l'àrea sol·licitada hi ha un espai inclòs en la xarxa Natura 2000, Valls del Sió - Llobregós, proposat com a LIC, amb codi ES5130016, i qualificat com a ZEPA, amb codi ES0000476, i inclòs en el Pla d'espais d'interès natural.

Els terrenys on es projecta l'activitat estan qualificats, en part, com a sòl de valor natural i de connexió, mentre que la resta com a sòl de protecció preventiva, d'acord amb el Pla territorial parcial de Ponent.

L'explotació s'ubica en una zona de protecció alta envers la contaminació lumínica (zona E2).

D'acord amb l'annex del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, el municipi de Biosca està declarat com a zona d'alt risc d'incendi forestal.

Segons l'Inventari de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya i l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, cap jaciment arqueològic o paleontològic ni cap element arquitectònic conegut està afectat pel Projecte.

La capacitat del medi és alta per al diòxid de sofre, el monòxid de carboni, el benzè, les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 5,5 micres, el diòxid de nitrogen, arsènic, cadmi, níquel i benzo(a)pirè. Pel que fa a l'ozó i les partícules en suspensió inferiors a 10 micres (PM10), la capacitat del medi és moderada.

 

—4 Relació de tràmits efectuats

La Ponència Ambiental, en la sessió del 15 de maig de 2012, va emetre el pronunciament sobre el contingut mínim de l'estudi d'impacte ambiental, i sobre l'amplitud i nivell de detall que ha de tenir el Projecte per implantar una activitat extractiva de guix en el terme municipal de Biosca, promogut per Knauf Gmbh (expedient L3AEIA110100).

L'àrea de la zona objecte del pronunciament coincideix en part amb l'àrea de l'actual Projecte.

L'Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Lleida ha sotmès l'estudi d'impacte ambiental i la resta de documentació presentada a determinació sobre la suficiència i idoneïtat, d'acord amb l'article 31.b de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

El Departament d'Empresa i Ocupació ha sotmès al tràmit d'informació pública el projecte de referència, mitjançant la seva publicació l'11 de març de 2015 al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), d'acord amb el que estableix l'article 31.1.b de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

L'Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Lleida, d'acord amb l'article 9 del Reial decret legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'avaluació d'impacte ambiental de projectes, ha informat del dret que tenen a participar en el procediment, les persones interessades i les administracions públiques afectades següents: Agència Catalana de l'Aigua; Agència de Residus de Catalunya; Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya; Ajuntament de Biosca; Consell Comarcal de la Segarra; Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme; Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural; Departament de Cultura, i Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. La consulta s'ha ampliat a les entitats IPCENA i EGRELL.

L'Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Lleida, en relació amb el programa de restauració i d'acord amb l'article 5.4 del Decret 343/1983, de 15 de juliol, ha emès un informe favorable sobre la idoneïtat de les mesures de restauració i de protecció del medi ambient proposades en el Programa de restauració imposant prescripcions tècniques i mesures addicionals (expedient AE 14/4132).

 

—5 Relació de les entitats, les institucions, les organitzacions i les persones que han participat en el procediment

En el tràmit d'informació pública efectuat pel Departament d'Empresa i Ocupació no s'han presentat al·legacions.

De les consultes efectuades per l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Lleida, s'ha rebut resposta per part de:

El Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lumínica, que informa que l'activitat s'ubica en zona de protecció alta (E2) envers la contaminació lumínica i que no existirà il·luminació exterior.

Secció de Biodiversitat i Activitats Cinegètiques del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), que indica que l'activitat no afecta cap espai de la xarxa Natura 2000 ni del PEIN, i informa favorablement sobre l'estudi d'impacte ambiental amb condicionants.

El Departament de Cultura, que emet un informe favorable, sempre que es duguin a terme les mesures preventives que proposen a l'informe, en relació amb quatres edificacions i una possible estructura funerària.

L'Agència Catalana de l'Aigua, que emet un informe en què es recomana que es tinguin en compte en la declaració d'impacte ambiental les consideracions del seu informe, i considera necessari que l'actuació disposi de la corresponent autorització d'obres de l'organisme hidràulic competent, per afectar zones de domini públic hidràulic i de policia de lleres.

La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que considera adequat l'estudi d'impacte ambiental quant al sistema hídric, sempre que es compleixin les mesures preventives i correctores que s'hi descriuen i que es duguin a terme les mesures necessàries per minimitzar la possible afecció de l'actuació projectada sobre el medi hídric en la zona d'actuació, evitant que es contamini o degradi, garantint que no s'alterarà significativament la dinàmica hidrològica de la zona i garantint la qualitat de les aigües superficials i subterrànies. També s'ha de garantir que l'explotació no aprofundeixi per sota del nivell freàtic.

El Servei de Prevenció d'Incendis Forestals del DAAM, que emet un informe favorable, sempre que es compleixin les mesures de prevenció d'incendis que es proposen.

L'Agència de Residus de Catalunya, que considera l'impacte ambiental de l'activitat compatible, i informa que segons la documentació aportada es preveu que el manteniment i la reparació de la maquinària es portarà a terme en tallers especialitzats; que en l'àrea d'explotació no es generarà ni s'emmagatzemarà cap tipus de residus; i que per la restauració no s'utilitzen cap tipus de residus inclosos en l'àmbit d'aplicació del Decret legislatiu 1/2009.

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), que va emetre un informe el 10 de novembre de 2014 en què indicava que el mapa geològic inclòs en el Projecte mostra informació poc acurada, que cal incloure la documentació que regula l'article 4 del Decret 343/1983, i que cal citar la font de la informació geològica. Aquest informe es va facilitar al promotor, que va aportar noves dades, que es van traslladar a l'ICGC el 5 de març de 2015, sense que aquest organisme hagi efectuat cap altra observació.

El Servei de Vigilància i Control de l'Aire de la DGQA, que va emetre un informe el 3 de novembre de 2014 i el 14 de juliol de 2015 en què considerava insuficient la documentació presentada, per no valorar les principals alternatives estudiades, ni justificar l'alternativa elegida, i va considerar que l'estudi d'impacte ambiental ha de valorar l'impacte de l'activitat sobre el nucli de Biosca. La resposta del promotor a aquestes consideracions es va traslladar al SVCA, que va emetre un nou informe el 4 d'agost de 2015, en què es conclou que la documentació presentada és idònia i suficient.

D'acord amb l'article 32.2 de la Llei 20/2009, s'ha de tenir en compte el Programa de restauració de l'activitat, així com l'informe de l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada, emès d'acord amb l'article 5.4 del Decret 343/1983, de 15 de juliol, amb caràcter favorable sobre la idoneïtat de les mesures de restauració i de protecció del medi ambient proposades en el Programa de restauració, que imposa prescripcions tècniques i mesures addicionals.

 

—6 Descripció dels impactes significatius sobre el medi i la població apreciats per l'òrgan que formula la declaració d'impacte ambiental

6.1 Medi atmosfèric.

Increment dels nivells de contaminació de l'aire per l'emissió de partícules sedimentables, generades en els moviments de terres, càrrega i transport del recurs miner, amb possibles afeccions al nucli de Biosca.

Es considera un efecte directe, temporal i reversible, per la qual cosa l'impacte es qualifica com a moderat, atès que no són necessàries pràctiques correctores intensives.

6.2 Medi hídric.

Increment de la terbolesa en les aigües d'escorrentia que poden sortir de l'activitat, generades en episodis de pluges intenses.

Es considera un efecte directe, temporal i reversible, per la qual cosa l'impacte es qualifica com a moderat, atès que l'estudi preveu mesures preventives i de vigilància ambiental, pel que fa a la sortida de l'explotació d'aigües d'escorrentia amb presència de materials fins.

6.3 Medi edàfic.

Possible pèrdua de la qualitat del sòl edàfic en les operacions de decapatge, abassegament i posterior restitució.

L'efecte es considera directe, de llarg termini i recuperable, per la qual cosa l'impacte es considera moderat, atès que tret dels terrenys de conreu el sòl afectat és pobre amb presència d'afloraments de guix.

Potencials afeccions a la qualitat del sòl per contaminació derivada de vessaments accidentals de fluids de la maquinària (olis, carburants, etc.).

Es considera un efecte directe, d'aparició irregular tot i que poc probable i reversible, per la qual cosa l'impacte es considera moderat, atès que l'impacte es pot produir tan sols en casos accidentals i en una intensitat baixa.

6.4 Medi geomorfològic.

Afeccions morfològiques durant les operacions de decapatge i excavació, així com per la modificació del relleu original.

L'efecte es considera directe, a llarg termini i recuperable, per la qual cosa l'impacte és considera moderat. Les mesures correctores previstes fan que l'estat final de l'activitat s'integri amb l'entorn de manera satisfactòria.

6.5 Medi natural.

Alteracions a la tranquil·litat dels hàbitats d'espècies de fauna, per l'increment d'activitat en la zona i el soroll provocat per la maquinària, en una zona propera a la xarxa Natura 2000, i a l'hàbitat de preses de l'àliga cuabarrada (Hieraaetus fasciatus), ja que l'activitat afecta una àrea de dispersió juvenil d'aquesta espècie.

L'efecte es considera directe, a curt termini i reversible, per la qual cosa l'impacte es considera moderat atesos l'execució de l'explotació amb restauració integrada, la restauració a l'ús originari dels terrenys i el fet que l'espai no tingui cap figura de protecció mediambiental.

Eliminació de la coberta vegetal, que afecta una zona catalogada com a hàbitat d'interès comunitari.

L'efecte es considera directe, a llarg termini i recuperable, per la qual cosa l'impacte es considera moderat, ateses l'execució de l'explotació amb restauració integrada i la inclusió d'espècies gipsícoles en la revegetació.

 

—7 Qualificació de l'impacte ambiental, recomanació sobre l'autorització del Projecte en sentit favorable o desfavorable i Acord

7.1 Qualificació.

L'anàlisi de la documentació presentada pel promotor, estudi d'impacte ambiental, Projecte, programa de restauració i documentació complementària, permet formular les consideracions següents:

L'alternativa escollida pel promotor, pel que fa al procés d'explotació i restauració de l'activitat en les condicions d'operativitat i de producció manifestades en la documentació presentada, permet minimitzar la transferència de contaminants a l'entorn i entre medis i facilitar la recuperació dels hàbitats afectats.

Globalment, el Projecte no ha de comportar efectes significatius als vectors ambientals si es gestiona d'acord amb les condicions descrites en l'estudi d'impacte ambiental, la documentació complementària aportada pel promotor, i les mesures establertes en aquesta declaració d'impacte ambiental.

Per tot això, i d'acord amb l'emplaçament, el procés d'explotació i restauració escollit pel promotor, els impactes significatius apreciats i les mesures que es fixen, es qualifica l'impacte ambiental del Projecte com a moderat amb la conservació i protecció del medi afectat i dels recursos naturals, i es recomana l'autorització del Projecte en sentit favorable.

7.2 Acord.

Vista la qualificació de l'impacte ambiental, a proposta de l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Lleida, la Ponència Ambiental, d'acord amb les competències que li atribueix l'article 31 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, acorda:

—1 Formular la declaració d'impacte ambiental amb caràcter favorable a la realització del Projecte d'explotació minera Biosca d'aprofitament de guix, emplaçada al terme municipal de Biosca (la Segarra), promoguda per Yesoval, SA, sempre que s'autoritzi amb les mesures fixades que s'han deduït del procés d'avaluació.

—2 Publicar la declaració d'impacte ambiental en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya d'acord amb l'article 30.2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i incorporar-la a la base de dades ambientals de les activitats.

 

—8 Mesures correctores

Mesures sobre soroll.

Els nivells de la immissió sonora generats per l'explotació del Projecte no poden superar els valors límit d'immissió diürns, vespertins i nocturns corresponents a la zona de sensibilitat acústica de les edificacions d'ús sensible al soroll de l'entorn de l'activitat, que estableix el Mapa de capacitat acústica del municipi o, si no en té, els que corresponen a les zones de sensibilitat acústica determinades d'acord amb els criteris establerts en la disposició final primera del Decret 176/2009, de 10 de novembre, i els valors fixats a l'ordenança municipal corresponent.

Mesures sobre el patrimoni arqueològic, arquitectònic, jaciments paleontològics, etc.

Atès que hi ha diversos béns de patrimoni cultural afectats, detectats en les intervencions arqueològiques dutes a terme per les empreses Àtics, SL (octubre 2014), i Iltirta Arqueologia, SL (desembre 2014, juny 2015), prèviament a l'inici dels treballs en la zona caldrà:

Pel que fa als béns ED1/EGB-1002 (pallera del fondo del Llorenç), ED 2 (possible creu de terme), EGB-1001 (cabana de Quadrons), ED3 (caseta), modificar els límits de l'activitat en les zones que afecten aquestes edificacions i el possible jaciment arqueològic, per tal d'excloure-les de l'activitat, i evitar que s'afectin directament.

O bé, en els casos que no sigui viable la mesura anterior,

Pel que fa als béns ED1/EGB-1002 (pallera del fondo del Llorenç), ED 2 (possible creu de terme), EGB-1001 (cabana de Quadrons), ED3 (caseta), efectuar una documentació exhaustiva de les edificacions mitjançant una planimetria de detall, un reportatge fotogràfic i una descripció de tots els seus elements, salvaguardant-ne els valors culturals, d'acord amb la normativa vigent. Es portarà a terme l'excavació arqueològica amb l'objectiu de documentar exhaustivament la possible seqüència constructiva i d'ocupació de les edificacions.

Pel que fa a l'estructura identificada com a ZEA 1 (possible estructura funerària) caldrà dur a terme una excavació arqueològica manual, per confirmar o descartar si es tracta d'un jaciment arqueològic i, per tant, si existeixen estructures associades a aquestes evidències antropològiques.

Els resultats de les intervencions arqueològiques s'han de presentar a la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni del Departament de Cultura, abans de l'inici de qualsevol treball en la zona, per tal de valorar-los i fer les esmenes que calguin.

Si durant l'execució de l'obra es troben restes arqueològiques o paleontològiques, el promotor o la direcció facultativa de l'obra han de paralitzar immediatament els treballs, han de prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i n'han de comunicar el descobriment, en el termini de 48 hores, als Serveis Territorials a Lleida del Departament de Cultura per valorar la troballa, d'acord amb el que disposen la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, i el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Mesures de prevenció d'incendis forestals.

a. Cal alertar del risc d'incendi forestal amb la col·locació de cartells informatius en les zones més properes a la massa forestal i disposar de sistemes de comunicació per poder avisar els bombers en cas d'emergència.

b. Les zones de contacte entre l'explotació i el bosc han de disposar d'una franja de seguretat de 10 metres d'amplada totalment lliure de vegetació i de qualsevol mena de material que pugui propagar un foc.

c. El perímetre de l'activitat que confronta amb massa forestal ha de disposar d'una franja de protecció de 25 metres d'amplada, que compleixi les característiques que s'estableixen en l'annex 2 del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció d'incendis forestals en urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana.

d. La zona d'extracció que limita amb la superfície forestal ha de disposar d'un vial perimetral per facilitar l'arribada de vehicles d'extinció, amb els accessos d'amplada adequada i el ferm en bona disposició, mantenint durant tot l'any la franja de seguretat d'1 metre, en tota la seva amplada, lliure de vegetació baixa i arbustiva.

e. En cas que es disposi de generadors, cal que aquests disposin d'una zona de seguretat perimetral de 10 metres d'amplada completament lliure de vegetació baixa i arbustiva i de qualsevol mena de material que pugui propagar el foc, i la sortida del tub d'escapament ha de disposar d'una malla paraguspìres amb un pas màxim de 4 mm.

Mesures de protecció del medi hídric.

El titular ha de vetllar i garantir que les mesures preventives i correctores recollides en l'estudi d'impacte ambiental minimitzin la possible afecció sobre el medi hídric de la zona d'actuació, evitar que es contamini o degradi, garantir que no s'alterarà significativament la dinàmica hidrològica de la zona, assegurar la qualitat de les aigües superficials i subterrànies, i evitar l'afecció al nivell freàtic.

Programa de vigilància ambiental.

Dins del Programa de vigilància ambiental, per tal de comprovar l'efectivitat de les mesures preventives i correctores per minimitzar l'emissió de pols, cal portar a terme un control de les emissions de partícules de l'activitat segons el que indica la ITVCA 08, Realització de control d'emissions difuses a l'atmosfera a les activitats extractives de superfície amb o sense instal·lacions de tractament de productes minerals, en un termini màxim d'un any des de l'inici dels treballs d'extracció, i cal presentar-ne el resultat a l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Lleida.

 

Amunt