Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 15/11/2016

  • Número del document VEH/2740/2016

  • Número de control 16336020

  • Organisme emissor Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

    CVE CVE-DOGC-A-16336020-2016

Dades del DOGC
  • Número 7260

  • Data 02/12/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ VEH/2740/2016, de 15 de novembre, per la qual es dóna publicitat al Conveni d'encàrrec de gestió entre l'Institut d'Estadística de Catalunya i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per a la digitalització de les seccions censals de Catalunya de l'any 2015.


En data 13 de setembre de 2016 s'ha signat el Conveni d'encàrrec de gestió entre l'Institut d'Estadística de Catalunya i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per a la digitalització de les seccions censals de Catalunya de l'any 2015.

Ateses les previsions dels articles 10.3 i 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.


Resolc:


Fer públic el Conveni d'encàrrec de gestió entre l'Institut d'Estadística de Catalunya i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per a la digitalització de les seccions censals de Catalunya de l'any 2015, que ha estat inscrit en el Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya amb el codi 2016/9/046 i que es transcriu a l'annex d'aquesta Resolució.


Barcelona, 15 de novembre de 2016


Josep M. Jové i Lladó

Secretari generalAnnex

Conveni d'encàrrec de gestió entre l'Institut d'Estadística de Catalunya i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per a la digitalització de les seccions censals de Catalunya de l'any 2015


Barcelona, 13 de setembre de 2016


Reunits

D'una banda, el senyor Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant, Idescat).

I, de l'altra, el senyor Jaume Miranda i Canals, director de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (en endavant, ICGC).


Actuen

El primer en representació de l'Idescat, NIF Q-08019805-H, amb adreça a Barcelona, Via Laietana, 58, segons el nomenament publicat pel Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

El segon en representació de l'ICGC, NIF Q-0801980-D, amb adreça a Barcelona, Parc de Montjuïc, s/n, entitat de dret públic de la Generalitat sotmesa a l'ordenament jurídic privat i regulada per la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

 

Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar les entitats respectives i manifesten

 

Que l'Idescat és l'òrgan estadístic de la Generalitat i té assignades les funcions, entre d'altres, d'elaborar estadístiques d'interès de la Generalitat i d'assegurar la difusió adequada de les estadístiques de Catalunya pels mitjans més pertinents. Al mateix temps, l'Idescat també té assignada la funció d'adaptar, normalitzar, revisar i establir les referències territorials i els trams de desagregació estandarditzats de conformitat amb la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, marc de referència per a la coordinació de les institucions públiques de Catalunya implicades en el procés estadístic.

Que l'ICGC, en compliment de les seves tasques, té interès a produir bases de dades geogràfiques que permetin referenciar al territori la informació abans esmentada, amb l'objectiu de fer possible el seu ús en l'àmbit dels sistemes d'informació geogràfica.

Que l'article 152.3 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, preveu que l'ICGC, en compliment de les seves funcions, té la consideració de mitjà propi instrumental i de servei tècnic de l'Administració de la Generalitat, dels ens, els organismes i les entitats que en depenen o hi estan vinculats i que tenen la consideració de poders adjudicadors i dels ajuntaments, a I'efecte del que estableix la normativa de contractes del sector públic. En conseqüència, I'ICGC està obligat a portar a terme, en I'àmbit de les seves funcions, els encàrrecs que li formulin els departaments de l'Administració de la Generalitat, els ens integrats en el seu sector púbic i els ajuntaments.

Que d'acord amb el que preveuen els articles 4.1 n) i 24.6 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, les relacions de I'ICGC amb els departaments i els ens, organismes o entitats dels quals és mitja propi instrumental i de servei tècnic no tenen naturalesa contractual i s'articulen mitjançant encàrrecs que han d'especificar, com a mínim, I'abast de la prestació, la previsió dels costos i el sistema de finançament.

Que una de les bases de dades geogràfiques d'interès continu per a aquest propòsit és la corresponent a les seccions censals de Catalunya, entesa com una peça cabdal en l'articulació d'un sistema de referenciació geogràfica que contingui l'estadística territorial al més desagregada possible i segmentada per àmbits sectorials, juntament amb els mecanismes continus d'actualització dels referents cartogràfics.

Que amb aquest propòsit l'Idescat i l'ICGC van subscriure l'any 2007 un conveni de col·laboració per a la creació de la base digital de les seccions censals de Catalunya per al període 2001-2006, un segon conveni de col·laboració l'any 2011 per a la digitalització de les seccions censals de Catalunya del període 2007-2010, un tercer conveni l'any 2012 per a la digitalització de les seccions censals de Catalunya de l'any 2011, un quart conveni l'any 2013 per a la digitalització de les seccions censals de Catalunya de l'any 2012, un cinquè conveni l'any 2013 per a la digitalització de les seccions censals de Catalunya de l'any 2013 i un sisè conveni l'any 2015 per a la digitalització de les seccions censals de Catalunya de l'any 2014.

Que l'Idescat disposa de les seccions censals digitalitzades dels municipis de Catalunya cedides, mitjançant un acord marc sobre cooperació estadística i intercanvi d'informació entre l'Idescat i l'Institut Nacional d'Estadística (INE) de l'any 2002, les quals presenten algunes imprecisions pel que fa a la delimitació territorial que dificulta la seva utilització per a la referenciació d'informació.

Que el Decret 255/2015, de 22 de desembre, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2016 i d'inclusió de noves activitats estadístiques d'interès de la Generalitat en el Pla estadístic de Catalunya, estableix la “Georeferenciació del seccionat municipal” (codi 24 01 01) com una actuació estadística de la qual l'Idescat i l'ICGC són els organismes responsables.

Que l'Idescat va acordar amb l'INE al mes de novembre del 2013 un nou procediment de tractament i actualització de les seccions censals dels municipis de Catalunya, el qual havia de facilitar l'obtenció del seccionat provisional de Catalunya relatiu a l'any 2014 i següents.

Que l'Idescat i l'ICGC estimen una coincidència d'interessos per a l'actualització de la base digital de seccions censals de Catalunya per a l'any 2015 i jutgen adient subscriure aquest encàrrec de gestió subjecte a les clàusules següents.


Clàusules


Primera. Objecte de l'encàrrec de gestió

L'objecte d'aquest Conveni d'encàrrec de gestió és regular la cooperació entre les dues parts amb relació a la digitalització correcta del seccionat censal dels municipis de Catalunya corresponent a l'any 2015 i també a l'actualització de la base digital de seccions censals de Catalunya.


Segona. Programa de treball i obligacions de les parts

Per tal d'assolir l'objecte esmentat anteriorment, el programa de treball conjunt preveu, aquest 2016, les tasques següents:

1. L'Idescat aportarà la base corresponent a la delimitació de les seccions i districtes censals de cada municipi de Catalunya de l'any 2015, rebuda de l'INE el 24 de novembre de 2015. També aportarà la taula de variacions del seccionat censal respecte a l'any 2014.

2. L'ICGC aportarà la Base topogràfica 1:50.000, la Base de límits administratius 1:50.000 i la Base de carrers de Catalunya, i farà la reinterpretació i la digitalització del seccionat censal corresponent a l'any 2015, partint de la Base de seccions censals de l'any 2014.

3. En primer lloc, per determinar els canvis que presenten les dades del 2015 respecte de les del 2014, l'ICGC farà de manera automatitzada la comparació de la informació original de l'INE de la delimitació i codificació de les seccions i districtes censals de l'any 2015 amb la informació original corresponent a l'any 2014. Aquesta informació, junt amb la taula de variacions del seccionat censal respecte a l'any 2014, s'utilitzarà seguidament per a la reinterpretació i digitalització dels canvis sobre la base de l'any 2014. Si escau, es consultarà també el “Callejero del censo electoral” de l'INE.

4. L'ICGC durà a terme la preparació dels fitxers per ser tramesos a l'INE, d'acord amb l'annex 1 d'aquest encàrrec.

5. Amb aquesta informació l'ICGC prepararà la versió final 2015.

6. En cas que es detectin errors en analitzar els canvis a fer a les dades de l'any 2014 per introduir-hi les actualitzacions, es corregiran a la nova base corresponent al 2015 i també a totes les bases corresponents als anys anteriors que pertoquin.

7. L'ICGC durà a terme l'estructuració de la base de seccions censals i el control de qualitat referent a l'estructuració de la informació, mentre que l'Idescat realitzarà el control de qualitat referent a la delimitació dels districtes i seccions.

8. L'ICGC farà la preparació dels fitxers Shape i la publicació en servei WMS de les dades corresponents a l'any 2015, juntament amb les ja publicades del període 2001-2014. La base digital de seccions censals estarà configurada i preparada per l'ICGC per al seu enllaç amb l'Idescat per a difusió pròpia des del web de l'Idescat.


Tercera. Especificacions tècniques de la base digital

La base digital de seccions censals contindrà els polígons corresponents a les seccions i districtes censals dels anys esmentats, i cada un d'aquests tindrà associat el codi identificatiu corresponent. L'actualització de la base digital de seccions censals estarà referenciada a la Base topogràfica 1:50.000 i a la Base de límits administratius 1:50.000, totes dues de l'ICGC, i es prepararà en format Shape d'ESRI. La base digital de seccions censals estarà configurada i preparada per al seu enllaç amb l'Idescat.


Quarta. Condicions generals d'ús comercial i de propietat

Ambdues institucions tindran la propietat compartida de la base digital de seccions censals de Catalunya que resulta d'aquest encàrrec.

Alhora, ambdues institucions podran difondre sense autorització de l'altra la base digital de seccions censals de Catalunya, però esmentant-ne sempre la copropietat.


Cinquena. Cost i finançament

El cost d'aquest programa de treball conjunt s'estima en 8.842,97 euros (vuit mil vuit-cents quaranta-dos euros amb noranta-set cèntims), integrat en l'actuació “Georeferenciació del seccionat municipal” (codi 24 01 01) de l'esmentat Decret 255/2015, de 22 de desembre, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2016 i d'inclusió de noves activitats estadístiques d'interès de la Generalitat en el Pla estadístic de Catalunya, i que es reprodueix a l'annex 2 d'aquest encàrrec.

L'Idescat farà una transferència a l'ICGC per la quantitat de 4.132,23 euros (quatre mil cent trenta-dos euros amb vint-i-tres cèntims) per a l'execució d'aquests treballs amb càrrec a la partida pressupostària D/227001302/5831/0000, d'acord amb la distribució de costos indicada a l'annex 3. L'ICGC finançarà l'import restant del cost en què s'ha valorat aquest programa de treball conjunt (3.305,79 euros, tres mil tres-cents cinc euros amb setanta-nou cèntims).

Per tal de fer efectiva la transferència de l'Idescat, l'ICGC haurà de presentar, abans del dia 15 d'octubre de 2016, la certificació sobre l'adequació dels treballs i els conceptes de les despeses al seu càrrec.


Sisena. Termini d'execució

Tots els treballs previstos en aquests encàrrec hauran de quedar enllestits abans del 15 d'octubre de 2016.


Setena. Comissió de seguiment

Es constitueix una comissió de seguiment, integrada per un membre designat per cadascuna de les parts, que tindrà per objecte el seguiment i l'impuls de les clàusules d'aquest encàrrec. Al mateix temps, la comissió acreditarà, amb caràcter previ a efectuar-se el pagament, el desenvolupament dels treballs i les activitats acordades en aquest Conveni.

Per part de l'Idescat, la persona designada és un estadístic de gestió de l'Àrea d'Estàndards i Qualitat de la Subdirecció General de Producció i Coordinació. Per part de l'ICGC, la persona designada és el cap de la Unitat de Projectes de la Generalitat de Catalunya. A les reunions de la comissió podran assistir-hi altres persones, quan així ho acordin ambdues parts, en cas d'estimar-se convenient per al desenvolupament d'aquestes.

 

Vuitena. Vigència i causes de resolució

Aquest Conveni d'encàrrec entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i serà vigent fins al 15 d'octubre de 2016. Així mateix, es podrà resoldre de mutu acord per:

- L'incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos assumits en l'encàrrec.

- L'acord mutu de les parts, que s'instrumentarà per escrit.

- La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment a les seves clàusules.

- La denúncia prèvia, amb dos mesos d'antelació, per alguna de les parts.

 

Novena. Caràcter de l'encàrrec

Aquest Conveni d'encàrrec de gestió té naturalesa administrativa. Els dubtes que es puguin plantejar sobre la seva interpretació es resoldran per acord mutu entre les parts. No obstant això, en cas de persistència del desacord correspondrà a la jurisdicció contenciosa administrativa resoldre les qüestions litigioses que puguin sorgir de la seva interpretació i compliment.

 

I, perquè en quedi constància, se signa el present document, per duplicat i a un sol efecte, en la data i el lloc indicats a l'encapçalament.


Frederic Udina i Abelló

Director de l'Institut d'Estadística de Catalunya


Jaume Miranda i Canals

Director de l'Institut Cartogràfic i Geològic de CatalunyaAnnex 1

Informació que l'Idescat ha de trametre a l'INE


Informació a rebre de l'Idescat

Ref.

Descripció

Observacions

1

Fitxer cartogràfic en ETRS89 30N Shape amb tot el seccionat de tota la Comunitat Autònoma de Catalunya:

- Cada geometria correspondrà únicament amb una secció (inclou polígons multipart).

- La taula d'atributs contindrà els codis de província (CPRO), municipi (CMUN), districte (CDIS), secció (CSEC), concatenant dels anteriors (CUSEC) i noms de municipis (NMUN).

 

2

Fitxer amb la relació d'incidències reportades:

- Hi ha de constar el codi de secció, el tipus d'incidència (mínim canvi de límit de municipi, modificació de secció), descripció de la incidència i la font.

- Només es consideraran incidències les existents en aquest repertori. La resta de les diferències cartogràfiques amb el seccionat de l'INE no seran tingudes en compte.

- Si es considera, aquests camps poden ser inclosos a la taula d'atributs del fitxer geogràfic.

3

Altres informacions o documents que es considerin d'interès per interpretar el contingut dels fitxers.

És informació opcional.Annex 2

Fitxa PAAE 2016 GEOREFERENCIACIÓ DEL SECCIONAT MUNICIPAL


GEOREFERENCIACIÓ DEL SECCIONAT MUNICIPAL

Codi: 24 01 01

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: ens locals de Catalunya, Institut Nacional d'Estadística

Ressenya de l'actuació:

Recopilació de la informació cartogràfica i georeferenciació anual de les modificacions inframunicipals (districtes i seccions) dels municipis de Catalunya, amb la possibilitat de descàrrega via web del seccionat digitalitzat corresponent a l'any 2015.

Origen de la informació: -

Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: -

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: -

Organismes difusors: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: secció censal

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2016

Cost directe estimat: 16.000 euros

 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: SISTEMES DE GEOREFERENCIACIÓ

Objectiu de l'activitat: articulació d'un sistema de referenciació geogràfica que contingui l'estadística territorial al més desagregada possible i segmentada per àmbits sectorials, juntament amb els mecanismes continus d'actualització dels referents cartogràfics.

 

 

Annex 3

Cost desglossat dels treballs sobre la digitalització del seccionat censal dels municipis de Catalunya 2015

 

Elements de cost

Euros

%

1. Anàlisi de la informació de l'INE (50% ICGC i 50% Idescat)

1.024,79

11,6

2. Generació de la base censal anual a partir de la de l'any anterior i la de la base de l'INE (100% ICGC)

3.099,17

35,0

3. Resolució de problemes (62% ICGC i 38% Idescat)

1.644,63

18,6

4. Preparació del lliurament de la base (100% ICGC)

264,46

3,0

5. Seguiment del projecte (50% ICGC i 50% Idescat)

537,19

6,1

6. Preparació dels fitxers Shape i publicació en servei WMS del fitxer de l'any 2015 (100% ICGC)

2.272,73

25,7

Total

8.842,97

100,0

 

 

Finançament

Idescat: 5.537,19 euros (1.404,96 euros en recursos humans propis i 4.132,23 euros d'aportació a l'ICGC) = 63%

ICGC: 3.305,79 euros (7.438,02 euros en recursos propis menys 4.132,23 euros d'aportació de l'Idescat) = 37%

 

Elements de cost

Idescat

ICGC

Total

1. Anàlisi de la informació de l'INE (50% ICGC i 50% Idescat)

512,40

512,40

1.024,80

2. Generació de la base censal anual a partir de la de l'any anterior i la de la base de l'INE (100% ICGC)

 

3.099,17

3.099,17

3. Resolució de problemes (62% ICGC i 38% Idescat)

623,97

1.020,66

1.644,63

4. Preparació del lliurament de la base (100% ICGC)

 

264,46

264,46

5. Seguiment del projecte (50% ICGC i 50% Idescat)

268,60

268,60

537,20

6. Preparació dels fitxers Shape i publicació en servei WMS del fitxer de l'any 2015 (100% ICGC)

 

2.272,73

2.272,73

7. Aportació de l'Idescat a l'ICGC

4.132,23

 

 

 

Aportacions

Idescat

ICGC

Total

 

1.404,96

 

 

 

4.132,23

7.438,02

 

Total

5.537,19

3.305,79

8.842,97

 

 

L'Idescat fa una aportació de 4.132,23 euros per cobrir un 55% (aprox.) dels 7.438,02 euros de costos humans i materials de l'ICGC, a fi d'equilibrar les proporcions d'aportació als 5.537,19 euros a càrrec de l'Idescat i als 3.305,79 euros a càrrec de l'ICGC.

 

Costos de l'Idescat:

Punt 1: 512,40 euros (28 hores de tècnic de gestió).

Punt 3: 623,97 euros (34 hores de tècnic de gestió).

Punt 5: 268,60 euros (10 hores de tècnic superior).

 

Costos de l'ICGC:

Punt 1: 345,45 euros (11 hores de titulat superior), 37,19 euros (1 hora de responsable de projecte) i 129,75 euros de despeses en material i estructura = 521,40 euros.

Punt 2: 2.355,37 euros (75 hores de titulat superior), 185,95 euros (5 hores de responsable de projecte) i 557,85 euros de despeses en material i estructura = 3.099,17 euros.

Punt 3: 502,48 euros (16 hores de titulat superior), 74,38 euros (2 hores de responsable de projecte) i 443,80 euros de despeses en material i estructura = 1.020,66 euros.

Punt 4: 157,02 euros (5 hores de titulat superior), 37,19 euros (1 hora de responsable de projecte) i 70,25 euros de despeses en material i estructura = 264,46 euros.

Punt 5: 157,02 euros (5 hores de titulat superior), 37,19 euros (1 hora de responsable de projecte) i 74,39 euros de despeses en material i estructura = 268,60 euros.

Punt 6: 1.633,05 euros (52 hores de titulat superior), 185,95 euros (5 hores de responsable de projecte) i 453,73 euros de despeses en material i estructura = 2.272,73 euros.


Nota: Aquesta operació no està subjecta a IVA pel fet de considerar-se un encàrrec de gestió, d'acord amb el que estipula l'article primer.2 de la Llei 28/2014, de 27 de novembre, respecte de l'article 7.8 de la Llei 37/1992.


Amunt