Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 02/11/2016

  • Número del document GAH/2570/2016

  • Número de control 16321025

  • Organisme emissor Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

    CVE CVE-DOGC-A-16321025-2016

Dades del DOGC
  • Número 7250

  • Data 18/11/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ GAH/2570/2016, de 2 de novembre, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Puigcerdà i d'Alp.


Els dies 10 de juliol de 2014 i 23 de març de 2016, i 11 d'agost de 2014 i 8 de febrer de 2016, els plens dels ajuntaments d'Alp i de Puigcerdà van aprovar, respectivament, amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, la delimitació efectuada els dies 15 de maig de 2014 i 15 de setembre de 2015 per les comissions municipals de delimitació respectives. Aquesta delimitació forma part del procés d'elaboració del Mapa municipal de Catalunya, previst en l'article 28.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

D'acord amb l'article 32.1 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, modificat pel Decret 209/2015, de 22 de setembre,


Resolc:


—Donar publicitat a la delimitació aprovada pels ajuntaments de Puigcerdà i d'Alp que es descriu a continuació i incorporar-la als mapes municipals corresponents.


Fita 1: se situa a l'eix del torrent de Coma Tavenera. Hi ha una fita de pedra en forma de tronc de piràmide de base quadrada de vint-i-cinc centímetres de costat a la base i quinze centímetres de costat a la part superior i vuitanta-cinc centímetres d'alçària. Presenta les inscripcions MP7 a la cara oest, MP12 a la cara nord, MP31 a la cara est i a la cara superior una ratlla orientada est-oest. Aquesta fita també és comuna al terme municipal de Fontanals de Cerdanya. Les coordenades UTM ETRS89 31T són X:415065,2 i Y: 4691102,1.


Fita 2: se situa a la zona de divisòria d'aigües de la muntanya de Saltèguet. La línia de terme reconeguda entre les fites primera i segona és la recta compresa entre totes dues. Les coordenades UTM ETRS89 31T són X: 415052,6 i Y: 4691033,8.


Fita 3: se situa a la zona de divisòria d'aigües de la muntanya de Saltèguet. La línia de terme reconeguda entre les fites segona i tercera és la recta compresa entre totes dues. Les coordenades UTM ETRS89 31T són X: 415015,3 i Y: 4690961,0.

 

Fita 4: se situa a la zona de divisòria d'aigües de la muntanya de Saltèguet. Es reconeix com a fita una roca nativa d'uns dos metres i mig per tres metres de costat a la base i un metre d'alçària en el seu punt més alt. La línia de terme reconeguda entre les fites tercera i quarta és la recta compresa entre totes dues. Les coordenades UTM ETRS89 31T són X: 415096,1 i Y: 4690946,2.

 

Fita 5: se situa a la zona de divisòria d'aigües de la muntanya de Saltèguet. Hi ha una fita de pedra de vint centímetres per deu centímetres de costat a la base i un metre i deu centímetres d'alçària. La fita està tombada. La línia de terme reconeguda entre les fites quarta i cinquena és la recta compresa entre totes dues. Les coordenades UTM ETRS89 31T són X: 415165,6 i Y: 4690934,2.

 

Fita 6: se situa a la zona de divisòria d'aigües de la muntanya de Saltèguet. La línia de terme reconeguda entre les fites cinquena i sisena és la recta compresa entre totes dues. Les coordenades UTM ETRS89 31T són X: 415247,5 i Y: 4690918,3.

 

Fita 7: se situa a la zona de divisòria d'aigües de la muntanya de Saltèguet. La línia de terme reconeguda entre les fites sisena i setena és la recta compresa entre totes dues. Les coordenades UTM ETRS89 31T són X: 415336,0 i Y: 4690865,8.

 

Fita 8: se situa a la zona de divisòria d'aigües de la muntanya de Saltèguet, a l'indret anomenat Pleta dels Anyells. La línia de terme reconeguda entre les fites setena i vuitena és la recta compresa entre totes dues. Les coordenades UTM ETRS89 31T són X: 415452,1 i Y: 4690778,1.

 

Fita 9: se situa a la zona de divisòria d'aigües de la muntanya de Saltèguet, a l'indret anomenat Pleta dels Anyells. La línia de terme reconeguda entre les fites vuitena i novena és la recta compresa entre totes dues. Les coordenades UTM ETRS89 31T són X: 415881,6 i Y: 4690728,2.

 

Fita 10: se situa a la zona de divisòria d'aigües de la muntanya de Saltèguet. La línia de terme reconeguda entre les fites novena i desena és la recta compresa entre totes dues. Les coordenades UTM ETRS89 31T són X: 415966,6 i Y: 4690620,7.


Fita 11: se situa a la zona de divisòria d'aigües de la muntanya de Saltèguet. La línia de terme reconeguda entre les fites desena i onzena és la recta compresa entre totes dues. Les coordenades UTM ETRS89 31T són X: 416063,8 i Y: 4690537,2.


Fita 12: se situa a la zona de divisòria d'aigües de la muntanya de Saltèguet, al coll Marcer. Es reconeix com a fita de terme la fita número 500 de la frontera hispanofrancesa, una fita de pedra en forma de prisma recte de base quadrada de cinquanta centímetres de costat a la base i un metre d'alçària. Presenta gravat el número 500 a dues cares oposades. La línia de terme reconeguda entre les fites onzena i dotzena és la recta compresa entre totes dues. Aquesta fita també és comuna al terme municipal de Palau de Cerdanya, de la comarca nord-catalana de l'Alta Cerdanya, que forma part del Departament dels Pirineus Orientals de l'Estat francès. Les coordenades UTM ETRS89 31T són X: 416534,1 i Y: 4690459,4.


Contra els acords plenaris d'aprovació d'aquesta delimitació, que exhaureixen la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició, d'acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Les administracions públiques interessades poden interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, sens perjudici de la possibilitat de formular el requeriment previ previst en l'article 44 d'aquesta mateixa Llei.


Barcelona, 2 de novembre de 2016


Montserrat Mundi i Mas

Directora general d'Administració Local


Amunt