Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 14/11/2016

  • Número del document ENS/2563/2016

  • Número de control 16321031

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16321031-2016

Dades del DOGC
  • Número 7250

  • Data 18/11/2016

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Afectacions
Afectacions passives (1) Afectacions actives (1)
Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2563/2016, de 14 de novembre, per la qual s'aproven les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament per al curs 2016-2017, i de modificació de la Resolució ENS/906/2014, de 23 d'abril.


D'acord amb el que estableixen l'article 117.2.f) de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, i l'article 10 del Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents, correspon a la consellera d'Ensenyament aprovar les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius.

D'altra banda, atès allò que preveu l'article 3 de la Resolució ENS/906/2014, de 23 d'abril, per la qual es determinen els centres educatius i els llocs de treball docents que tenen la consideració de dificultat especial, cal modificar l'article 1.2 de la Resolució esmentada, per tal d'actualitzar els llocs de treball de personal docent que tenen aquella consideració.

Per tant, a proposta de les direccions dels Serveis Territorials del Departament, de la Gerència del Consorci d'Educació de Barcelona, i de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics,

 

Resolc:

 

-1 Aprovar les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament per al curs 2016-2017.

 

-2 Modificar l'article 1.2 de la Resolució ENS/906/2014, de 23 d'abril, per la qual es determinen els centres educatius i els llocs de treball docent que tenen la consideració de dificultat especial, que queda redactat en els següents termes:

“1.2 Llocs de treball en centres i serveis educatius públics:

a) Llocs docents d'unitats de suport d'educació especial en escoles i instituts.

b) Llocs de suport d'audició i llenguatge a escoles i instituts amb concentració d'alumnat sord.

c) Llocs de treball per a la impartició del currículum dels itineraris formatius específics per alumnes amb necessitats educatives especials (Pla Pilot IFE).

d) Llocs de treball dels centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA), del centre de recursos educatius per a deficients visuals (CREDV) i llocs de treball del centre de recursos educatius per a trastorns del desenvolupament i de la conducta (CREDTIC).”

 

-3 Les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius es distribueixen, segons la tipologia de centre, en els annexos següents:

- Annex 1: escoles públiques, centres d'educació especial i zones escolars rurals.

- Annex 2: instituts i seccions d'instituts d'ensenyaments secundaris, escoles oficials d'idiomes i escoles d'art i superiors de disseny.

- Annex 3: instituts escola.

- Annex 4: serveis educatius.

- Annex 5: centres de formació de persones adultes amb indicació dels que estan ubicats a centres penitenciaris.

- Annex 6: Institut Obert de Catalunya.

Tots els annexos s'ordenen d'acord amb el criteri d'àrea territorial, municipi, centre i lloc de treball. Les places que consten en números decimals són dotacions de jornada inferior a la completa.

 

-4 En els annexos s'indica, amb la sigla (EDIF) al final del nom del centre, els centres que tenen la consideració de dificultat especial a l'empara de la Resolució ENS/906/2014, de 23 d'abril, per la qual es determinen els centres educatius i els llocs de treball docents que tenen la consideració de dificultat especial. Igualment, es detallen amb la sigla (CMC) al final del nom del centre, les escoles i instituts classificats pel Departament d'Ensenyament com de complexitat màxima en funció d'indicadors de context socioeconòmic desafavorit en l'entorn on s'ubica el centre educatiu, que preveu l'article 1.1.a) de la Resolució esmentada.

 

-5 A les plantilles dels centres educatius es detallen, a més dels llocs de treball docents ordinaris, els llocs de treball següents:

5.1. Els llocs de treball específics amb perfil professional, inclosos en la plantilla dels centres en aplicació del que preveu l'article 3.1.b) del Decret 39/2014, de 25 de març, que es detallen tot seguit:

- Lingüístic en llengua estrangera, AICLE (amb la indicació de l'idioma al final del nom de l'especialitat “IAN”, “IFR”, “IIT”, “IAL”).

- Competència digital docent (amb la indicació “TIC” al final del nom de l'especialitat).

- Atenció a la diversitat de l'alumnat (amb la indicació “DIV”).

- Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial (amb la indicació “GPS”).

- Lectura i biblioteca escolar (amb la indicació “LBI”).

- Immersió i suport lingüístic (amb la indicació “ISL”).

- Educació visual i plàstica (amb la indicació “EVP”).

- Docència de dues especialitats docents a l'ESO o altres especificacions requerides per a l'aplicació del projecte educatiu i/o projecte de direcció (amb la indicació “EDP”).

- Metodologies amb enfocament globalitzat (amb la indicació “EGI”).

Els requisits establerts per ocupar aquests llocs de treball específics són, a més d'acreditar l'especialitat docent del lloc, els previstos a la Resolució ENS/1128/2016, de 26 d'abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los.

5.2. Els llocs de treball específics amb caràcter temporal creats a l'empara de l'article 3.1.b) del Decret 39/2014, de 25 de març:

- Aules d'Acollida.

- Unitats de suport d'educació especial.

- Llocs de suport d'audició i llenguatge de signes.

- Llocs de suport d'audició i llenguatge autoritzats a centres amb concentració d'alumnat sord.

- Llocs destinats a impartir els programes de formació i inserció professional.

- Llocs destinats a impartir el currículum de la Formació Professional Bàsica.

- Llocs destinats a impartir els itineraris formatius específics (Pla Pilot IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials.

5.3. Les dotacions assignades a professorat especialista que corresponen als professionals contractats per impartir determinades àrees o matèries de la formació professional específica a l'empara del que preveu l'article 95.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

5.4. Les dotacions corresponents al professorat contractat per impartir l'àrea de religió.

 

-6 A l'annex 2, en els centres d'ensenyaments secundaris s'indiquen les places reservades al cos de mestres, assenyalades amb la (E) al final del nom de l'especialitat, i les ocupades per personal laboral, assenyalades amb la (L) al final del nom de l'especialitat. Pel que fa referència als llocs reservats al cos de mestres, cal indicar que es publiquen d'acord amb la seva qualificació, independentment que, segons la normativa que regula llur provisió, puguin estar ocupats actualment per professorat d'un altre cos.

També s'hi inclouen les places del cos de professors especials d'instituts tècnics d'ensenyament secundari a extingir que corresponen a les especialitats d'educació física, professorat assumit per la Llei 19/1979 i ensenyaments de la llar. En conseqüència, les dotacions d'educació física constaran per duplicat als centres en què coexisteixin places destinades a funcionaris de diferents cossos.

 

-7 A l'annex 4 de serveis educatius, els llocs corresponents als centres de recursos educatius, als camps d'aprenentatge i als equips de suport i assessorament en Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social que no tenen requisit d'especialitat poden ser ocupats tant per professorat del cos d'ensenyaments secundaris com del cos de mestres; és per això que es fa públic el nombre total de places d'aquest tipus assignades a cada centre o equip.

 

-8 A l'empara del previst a l'article 15.6 del Decret 39/2014, de 25 de març, tots els llocs de treball reservats a funcionaris de carrera de l'Institut Escola Artístic Oriol Martorell (08053571), de Barcelona, tenen el caràcter de llocs de treball específics.

 

-9 D'acord amb allò que preveu l'article 3.1.b) del Decret 39/2014, tots els llocs de treball dels centres i aules d'educació de persones adultes que figuren a l'annex 5 tenen el caràcter de llocs de treball específics.

 

-10 A l'annex 6, la plantilla de l'Institut Obert de Catalunya es compon de llocs de treball de caràcter específic, segons allò que preveu l'article 15.7 del Decret 39/2014.

 

-11 Tots els llocs de treball docents que consten als annexos es classifiquen com a bilingües quant als coneixements de la llengua catalana i castellana, i també aranesa a Era Val d'Aran.

 

-12 Aquestes plantilles de personal docent tenen efectes des del dia 1 de setembre de 2016.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d'Ensenyament en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 14 de novembre de 2016

 

Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament

 

 

Annex 1

 

Plantilles de les escoles públiques, dels centres d'educació especial i de les zones escolars rurals.

 

(A) Centre amb exigència del requisit d'aranès

(CMC) Centres de màxima complexitat

(EDIF) Centre de dificultat especial

 

Llocs de treball i dotacions

 

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Municipi: Barcelona

 

08002770: Escola Àgora

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 4

Educació infantil (EGI): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 3,5

 

 

08002484: Escola Aiguamarina (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08037814: Escola Alexandre Galí (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 6

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (EVP): 1

Educació primària (ISL): 1

 

 

08043784: Escola Àngels Garriga

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 4,5

Educació primària (EGI): 2

 

 

08047741: Escola Antaviana

Audició i llenguatge: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6,5

Educació infantil (DIV): 2

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 8

Educació primària (DIV): 2

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (TIC): 1

Aula d'acollida: 0,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08043103: Escola Antoni Balmanya

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física (EGI): 1

Educació física (TIC): 1

Música: 1

Educació primària: 7

Educació primària (IAN): 3

Educació primària (LBI): 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08033501: Escola Antoni Brusi

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 5

Educació física: 3

Música: 2

Educació primària: 6

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 1

 

 

08052670: Escola Auró

Audició i llenguatge: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7,5

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (TIC): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

 

08002678: Escola Ausiàs March

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 2

Educació infantil (IAN): 1

Educació infantil (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

Educació primària (TIC): 1

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 1

 

 

08002873: Escola Bac de Roda

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 6

Educació infantil (DIV): 1

Educació infantil (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 9,5

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (TIC): 1

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08001595: Escola Baixeras (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 3

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

Educació primària (EGI): 1

Educació primària (EVP): 1

Educació primària (LBI): 1

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 0,75

 

 

08002174: Escola Baldiri Reixac

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 3,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (TIC): 1

Religió catòlica: 0,25

 

 

08043747: Escola Baloo

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 4

Educació primària (IAN): 1

 

 

08013408: Escola Barcelona

Pedagogia terapèutica: 3

Educació infantil: 8,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2,5

Música: 1

Educació primària: 11

Religió catòlica: 1

 

 

08002411: Escola Baró de Viver (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1,5

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7

Educació primària (DIV): 1

 

 

08043796: Escola Barrufet

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 8

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (LBI): 1

Educació primària (TIC): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

 

08002228: Escola Bernat de Boïl (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Educació primària: 8

Aula d'acollida: 0,5

 

 

08035431: Escola Bogatell

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7,5

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 3,5

Educació física: 3

Música: 1

Educació primària: 8

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (TIC): 1

Aula d'acollida: 0,5

 

 

08002915: Escola Brasil

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 8,5

Educació primària (IAN): 3

Religió catòlica: 1

 

 

08002022: Escola Cal Maiol (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Educació física: 1

Música: 1,5

Educació primària: 6,5

Aula d'acollida: 1

 

 

08002277: Escola Calderón de la Barca

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11,5

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 1

 

 

08001674: Escola Can Clos (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5,5

Religió catòlica: 0,5

 

 

08070234: Escola Can Fabra

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 7,5

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (EGI): 1

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (TIC): 1

 

 

08043814: Escola Carlit

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 4,5

Educació primària (EGI): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

 

08001832: Escola Castella (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 7,5

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 0,5

 

 

08035441: Escola Catalònia

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 6

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (EGI): 1

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (TIC): 1

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 1

 

 

08046293: Escola Cavall Bernat (CMC)

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 3,5

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

Educació física: 1

Música: 1,5

Educació primària: 4

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (ISL): 1

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 0,5

 

 

08001789: Escola Cervantes

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 4

Aula d'acollida: 0,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,625

 

 

08002320: Escola Ciutat Comtal (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

 

 

08001819: Escola Collaso i Gil (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 5

Educació infantil (DIV): 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 17,5

Aula d'acollida: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

 

08002587: Escola Concepción Arenal (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 6,5

Aula d'acollida: 0,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

 

08002666: CEE Concha Espina (EDIF)

Audició i llenguatge: 2

Pedagogia terapèutica: 13

Educació física: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08066516: Escola Congrés-Indians

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Educació infantil (DIV): 1

Educació infantil (EGI): 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: anglès (EGI): 2

Educació física: 1

Música (EGI): 1

Educació primària: 4

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (EGI): 2

 

 

08013081: Escola Coves d'en Cimany (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 2,5

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 0,5

Educació primària: 8

Educació primària (DIV): 1

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 0,25

 

 

08001807: Escola de la Concepció

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 4

Educació infantil (LBI): 1

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 2,5

Educació primària: 3

Educació primària (EGI): 1

 

 

08066462: Escola dels Encants

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 7

Educació infantil (DIV): 1

Educació infantil (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física (DIV): 1

Música (EGI): 1

Educació primària: 6

Educació primària (EGI): 3

Educació primària (IAN): 2

 

 

08001923: Escola Diputació

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2,5

Música: 2

Educació primària: 12

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 0,5

 

 

08039434: Escola Doctor Ferran i Clua

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7,5

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 3

Música: 1

Educació primària: 10

Educació primària (IAN): 1

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 1

 

 

08001716: Escola Dolors Monserdà-Santapau

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (EGI): 1

Educació infantil: 7

Educació infantil (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10,5

Educació primària (DIV): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

 

08044201: Escola Dovella

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 2,5

Educació infantil (EGI): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música (TIC): 1

Educació primària: 6

Educació primària (DIV): 1

 

 

08001856: Escola Drassanes (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 9

Educació primària (DIV): 3

Educació primària (IAN): 1

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,25

 

 

08002681: Escola Duran i Bas

Pedagogia terapèutica: 2,5

Educació infantil: 7

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música (TIC): 1

Educació primària: 9

Educació primària (EVP): 1

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 1

 

 

08002599: Escola Eduard Marquina (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 8

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08002745: Escola El Carmel (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 7

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1,5

Educació primària: 14

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (ISL): 1

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 1

 

 

08001650: Escola El Polvorí (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,25

Religió evangèlica: 0,04

 

 

08045057: Escola El Sagrer

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 9

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (TIC): 1

 

 

08002344: Escola El Turó (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7,5

Educació primària (DIV): 1

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08002459: Escola Elisenda de Montcada (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 13

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 1

 

 

08039483: Escola Els Horts

Pedagogia terapèutica: 0,5

Pedagogia terapèutica (IAN): 1

Educació infantil: 3

Educació infantil (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 3

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (LBI): 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08001911: Escola Els Llorers

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 10

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1

Educació física (DIV): 1

Música: 2

Educació primària: 12

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 1

 

 

08002630: Escola Els Porxos

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

Religió catòlica: 0,75

 

 

08042329: Escola Els Xiprers

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Llengua estrangera: anglès (LBI): 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

Educació primària (DIV): 1

 

 

08002290: Escola Emili Juncadella

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5,5

Educació primària (IAN): 1

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,625

 

 

08002952: Escola Enric Granados (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 8

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,75

 

 

08075207: Escola Entença

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Música: 1

 

 

08046281: Escola Estel-Guinardó

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 0,5

Educació primària: 7

 

 

08060873: Escola Eulàlia Bota

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6

Educació infantil (DIV): 1

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 11

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (IAN): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

 

08052669: Escola Ferran Sunyer

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12

Educació primària (IAN): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,75

 

 

08032634: Escola Ferrer i Guàrdia (CMC)

Pedagogia terapèutica: 3

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1,5

Música: 2

Educació primària: 14

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,375

 

 

08066531: Escola Fluvià

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 6,5

Educació infantil (DIV): 2

Educació infantil (EGI): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7

Educació primària (DIV): 3

Educació primària (EGI): 1

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (LBI): 1

Educació primària (TIC): 1

 

 

08040357: CEE Folch i Camarasa (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 6

Pedagogia terapèutica (DIV): 3

 

 

08002721: Escola Font d'en Fargas

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

Educació primària (EGI): 1

Educació primària (IAN): 1

Aula d'acollida: 1

 

 

08052657: Escola Fort Pienc

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6,5

Educació infantil (EGI): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Educació física (TIC): 1

Música: 2

Educació primària: 10

Educació primària (IAN): 1

 

 

08002009: Escola Francesc Macià (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 6

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,625

Religió evangèlica: 0,28

 

 

08063072: Escola Fructuós Gelabert

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 7

Educació infantil (DIV): 1

Educació infantil (EGI): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 11

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (EGI): 1

Educació primària (TIC): 1

 

 

08002071: Escola Gayarre

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

Educació primària (DIV): 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08043966: Escola Heura

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 2

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6,5

 

 

08043255: Escola Ítaca

Audició i llenguatge (DIV): 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 7,5

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 9

Educació primària (IAN): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

 

08002061: Escola Jaume I

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7,5

Educació infantil (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10,5

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (EVP): 1

Aula d'acollida: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

 

08042305: Escola Joan Miró

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7,5

Educació infantil (DIV): 1

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 9

Educació primària (DIV): 1

Aula d'acollida: 0,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

 

08002927: Escola Joaquim Ruyra

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (IAN): 1

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 1

 

 

08002216: Escola Josep Maria de Sagarra

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3,5

Educació infantil (EGI): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 2

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (EGI): 1

Educació primària (EVP): 1

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08042780: Escola Josep Maria Jujol

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 10

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (TIC): 1

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 1

 

 

08035544: CEE Josep Pla (EDIF)

Audició i llenguatge: 8

Pedagogia terapèutica: 1

Educació física (EDP): 1

Religió catòlica: 0,25

 

 

08039835: Escola Jovellanos

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 6

Educació infantil (IAN): 2

Educació infantil (LBI): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física (IAN): 1

Música: 2

Educació primària: 10

Educació primària (IAN): 1

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 1

 

 

08041751: Escola La Caixa

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 11

Educació primària (TIC): 1

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 1

 

 

08002198: Escola La Farigola de Vallcarca

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 2

Educació primària: 3

Educació primària (EVP): 1

Religió catòlica: 0,125

 

 

08035428: Escola La Farigola del Clot

Audició i llenguatge (TIC): 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Educació infantil (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 7,5

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (TIC): 1

Aula d'acollida: 0,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08064179: Escola La Llacuna del Poblenou

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 9

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 9,5

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (EGI): 4

 

 

08067764: Escola La Maquinista

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Educació infantil (DIV): 1

Educació infantil (EGI): 1

Educació infantil (LBI): 1

Educació infantil (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

Educació física: 0,5

Educació física (EGI): 1

Música (EGI): 1

Educació primària: 10

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (EGI): 1

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08002563: Escola La Mar Bella

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (TIC): 1

 

 

08033523: Escola La Muntanyeta

Pedagogia terapèutica (LBI): 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Educació física: 1,5

Música: 1,5

Música (TIC): 1

Educació primària: 4,5

Educació primària (DIV): 1

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 1

 

 

08039495: Escola La Palmera

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 3

Música: 2

Educació primària: 7,5

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (EVP): 1

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,25

 

 

08002575: Escola La Pau (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 0,375

 

 

08074641: Escola La Sagrera

Educació infantil: 4

Educació primària: 1

 

 

08039525: Escola La Sedeta

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6

Educació primària (TIC): 1

 

 

08002393: Escola L'Arc de Sant Martí (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08058416: Escola L'Arenal de Llevant

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 9

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 9,5

Educació primària (TIC): 1

 

 

08043841: Escola Lavínia

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 3

Educació primària (IAN): 2

Educació primària (TIC): 1

 

 

08002629: Escola Les Acàcies

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 4

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08037802: Escola Les Corts

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 3,5

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 10

Religió catòlica: 1

Religió evangèlica: 0,28

 

 

08043474: Escola L'Estel

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5,5

Educació primària (TIC): 1

Religió catòlica: 0,25

 

 

08002010: Escola Lluís Vives (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,375

 

 

08066504: Escola l'Univers

Educació infantil: 6

Educació infantil (DIV): 1

Educació infantil (EGI): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 3

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (EGI): 1

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (TIC): 1

 

 

08001947: Escola Mallorca

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 7

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1,5

Educació primària: 11

Educació primària (TIC): 1

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 0,25

 

 

08002186: Escola Mare de Déu de Montserrat

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08035465: Escola Mare Nostrum

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 3

Música: 1

Educació primària: 9

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (EGI): 1

 

 

08054022: Escola Marinada (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7,5

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08002800: Escola Mas Casanovas

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2,5

Música: 1

Educació primària: 5

Aula d'acollida: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

 

08054903: Escola Mediterrània (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (LBI): 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08039471: Escola Mercè Rodoreda

Pedagogia terapèutica: 3

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10,5

Educació primària (TIC): 1

Aula d'acollida: 1,5

 

 

08041179: Escola Mestre Enric Gibert i Camins

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 5,5

Educació infantil (DIV): 1

Educació infantil (EGI): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 9

Educació primària (DIV): 2

Educació primària (IAN): 2

Educació primària (TIC): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,375

 

 

08002897: Escola Mestre Morera (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 3,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6

Educació primària (EVP): 1

Educació primària (TIC): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,625

 

 

08001820: Escola Milà i Fontanals (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 3

Música: 2

Educació primària: 15,5

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 1

 

 

08002034: Escola Miquel Bleach (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7

Educació primària (DIV): 1

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,875

 

 

08002733: Escola Miralletes (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (EGI): 1

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08002204: Escola Montseny

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3,5

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08001649: Escola Mossèn Jacint Verdaguer (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 7

Educació infantil (EGI): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Llengua estrangera: anglès (EGI): 1

Educació física: 2

Música: 2

Música (EDP): 1

Educació primària: 10

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (EGI): 2

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 1

 

 

08043851: Escola Nabí

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 8

 

 

08052165: Escola Octavio Paz

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1,5

Música: 1

Educació primària: 7

Aula d'acollida: 1

 

 

08043863: Escola Orlandai

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 0,5

Música: 1

Educació primària: 4

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (TIC): 1

 

 

08031794: Escola Palma de Mallorca (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 4,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7

Educació primària (DIV): 1

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08001601: Escola Parc de la Ciutadella

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 2

Educació infantil (DIV): 1

Educació infantil (EVP): 1

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 5

Educació primària (EGI): 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08002988: Escola Pare Poveda

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 9,5

Educació primària (DIV): 2

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 1

 

 

08031800: Escola Pau Casals

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 5

Religió catòlica: 0,375

 

 

08043267: Escola Pau Casals-Gràcia

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12

Educació primària (DIV): 1

 

 

08052621: Escola Pau Romeva

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 11

Religió catòlica: 1

 

 

08013457: Escola Pegaso

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 9

Llengua estrangera: anglès: 4

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 11,5

Educació primària (TIC): 1

Aula d'acollida: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

 

08062675: Escola Pere IV

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 13,5

 

 

08001790: Escola Pere Vila (CMC)

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Educació infantil (DIV): 1

Educació infantil (LBI): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Educació física (ISL): 1

Música: 1

Música (DIV): 1

Educació primària: 12,5

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (TIC): 1

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 1

 

 

08043875: Escola Pit-Roig

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 2

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7,5

 

 

08002642: Escola Poblenou

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Educació infantil (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1,5

Música: 0,5

Música (TIC): 1

Educació primària: 4

Educació primària (DIV): 1

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08013411: Escola Poble-sec (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 9,5

Educació primària (TIC): 1

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08001731: Escola Poeta Foix

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 4,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música (IAN): 1

Educació primària: 7

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 1

 

 

08043279: Escola Pompeu Fabra

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès (DIV): 1

Educació física: 0,5

Música: 1

Educació primària: 7,5

 

 

08002058: Escola Pràctiques

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 9

Educació infantil (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 9

Educació primària (TIC): 1

Religió catòlica: 0,75

 

 

08002654: Escola Prim (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2,5

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 13

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,75

 

 

08002885: Escola Prosperitat

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7

Religió catòlica: 0,625

 

 

08043115: Escola Provençals

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 6

Educació infantil (DIV): 1

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1,5

Música: 1

Educació primària: 10

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (TIC): 1

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 0,375

 

 

08002617: Escola Rambleta del Clot

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 6

Educació infantil (DIV): 1

Educació infantil (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

Educació primària (IAN): 1

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 0,625

 

 

08013305: Escola Ramon Berenguer III (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 7,5

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,75

 

 

08002976: Escola Ramon Casas

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,75

 

 

08001777: Escola Ramon Llull

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 9

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 14

Aula d'acollida: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

 

08002447: Escola Ramón y Cajal (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7

Religió catòlica: 0,5

 

 

08002113: Escola Rius i Taulet

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 6

Educació infantil (DIV): 1

Educació infantil (EGI): 1

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 7

Educació primària (DIV): 2

Educació primària (EGI): 1

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08001868: Escola Rubén Darío (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 2

Educació primària: 8,5

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,625

 

 

08043887: Escola Sagrada Família

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 7

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 2

Educació primària: 9,5

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (TIC): 1

Aula d'acollida: 0,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

 

08002903: CEE Sant Joan de la Creu (EDIF)

Audició i llenguatge: 2

Pedagogia terapèutica: 32

 

 

08002289: Escola Sant Jordi (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 2

Educació infantil (DIV): 1

Educació infantil (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 8

Aula d'acollida: 0,5

 

 

08002307: Escola Sant Josep Oriol (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 4

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 0,375

 

 

08064167: Escola Sant Martí

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (TIC): 1

Educació infantil: 6

Educació infantil (DIV): 1

Educació infantil (EGI): 1

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Llengua estrangera: anglès (DIV): 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 8

Educació primària (DIV): 2

Educació primària (EGI): 2

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (LBI): 1

 

 

08002551: Escola Sant Pere Nolasc

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12,5

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 1

 

 

08035477: Escola Santiago Rusiñol

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 9,5

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 1

 

 

08037863: Escola Seat

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1,5

Educació primària: 11

Religió catòlica: 0,75

 

 

08037841: Escola Splai

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6,5

Religió catòlica: 0,5

 

 

08043899: Escola Tàber

Audició i llenguatge: 3

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música (EDP): 1

Educació primària: 8,5

Educació primària (EDP): 1

Educació primària (IAN): 1

 

 

08043292: Escola Tabor

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 2,5

Educació primària: 10

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (TIC): 1

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,25

 

 

08039513: Escola Taxonera (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 9

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 12

Educació primària (DIV): 2

Religió catòlica: 1

 

 

08002526: Escola Tibidabo

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 0,5

Educació primària: 7,5

 

 

08002368: Escola Timbaler del Bruc

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,625

 

 

08035453: Escola Tomàs Moro

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6

Religió catòlica: 0,25

 

 

08055932: Escola Torrent de Can Carabassa

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11,5

Educació primària (LBI): 1

 

 

08039537: Escola Torrent d'en Melis

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 5

Educació infantil (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12

Educació primària (DIV): 1

Aula d'acollida: 0,5

 

 

08043838: Escola Turó del Cargol

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5,5

 

 

08002538: Escola Víctor Català

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 13,5

Religió catòlica: 1

 

 

08052785: Escola Vila Olímpica

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 6,5

Educació infantil (EGI): 1

Llengua estrangera: anglès: 9

Llengua estrangera: anglès (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 3

Educació primària (IAN): 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

 

Municipi: Avinyonet del Penedès

 

08000347: Escola d'Avinyonet del Penedès

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música (LBI): 1

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Badalona

 

08000414: Escola Alexandre Galí (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 2

Educació primària: 13

Aula d'acollida: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

 

 

08001509: Escola Antoni Botey (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 17,5

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (EDP): 1

Educació primària (IAN): 1

Aula d'acollida: 1

 

 

08041571: Escola Artur Martorell

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 8

 

 

08068331: Escola Badalona Port

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1,5

Música: 0,5

Educació primària: 4

 

 

08037887: Escola Baldiri Reixac

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 12

Aula d'acollida: 1,5

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

 

 

08033857: Escola Baldomer Solà (CMC)

Pedagogia terapèutica: 3

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 14

Aula d'acollida: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

 

08061348: Escola Bufalà

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10,5

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (TIC): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,25

 

 

08000402: Escola Feliu i Vegués (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 15

Aula d'acollida: 1

 

 

08037899: Escola Folch i Torres

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 11,5

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 1

 

 

08041581: Escola Gitanjali

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

Educació primària (IAN): 2

 

 

08044508: Escola Ítaca (CMC)

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 8

Aula d'acollida: 0,5

 

 

08036135: Escola Joan Coret

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12

 

 

08036342: Escola Joan Llongueras (CMC)

Audició i llenguatge: 0,5

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7,5

Aula d'acollida: 0,5

 

 

08035404: Escola Joan Miró (CMC)

Pedagogia terapèutica: 3

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 6

Aula d'acollida: 0,5

 

 

08035416: Escola Josep Boada (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 9

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 16

Aula d'acollida: 1

 

 

08041167: Escola Josep Carner (CMC)

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Educació infantil (DIV): 1

Educació infantil (EGI): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 10,5

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (IAN): 2

Aula d'acollida: 1

 

 

08041568: Escola Jungfrau

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 9

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Educació física (IAN): 1

Música: 1

Educació primària: 11

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

 

08068343: Escola Les Ciències

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 5

Educació primària (LBI): 1

Educació primària (TIC): 1

 

 

08034953: Escola Llibertat

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 10

 

 

08035854: Escola Llorens i Artigas

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11

 

 

08000384: Escola Lola Anglada

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Música (ISL): 1

Educació primària: 4

Educació primària (DIV): 5

Religió catòlica: 0,5

 

 

08034965: Escola Margarida Xirgu

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 14

Aula d'acollida: 0,5

 

 

08040345: Escola Mercè Rodoreda

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 0,5

Educació primària: 7

 

 

08035398: Escola Miguel Hernández (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 8

Aula d'acollida: 0,5

 

 

08069748: Escola Montigalà

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 4

Educació primària (DIV): 1

 

 

08036147: Escola Pau Picasso

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Educació física (TIC): 1

Música: 1,5

Música (TIC): 1

Educació primària: 10

Educació primària (EVP): 1

 

 

08035878: Escola Pere de Tera

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 9

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

Religió catòlica: 1

 

 

08001391: Escola Planas i Casals

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1,5

Educació primària: 11

Religió catòlica: 0,75

 

 

08059639: Escola Progrés

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11,5

Educació primària (IAN): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

 

08039422: Escola Rafael Alberti (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2,5

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 16

Aula d'acollida: 1,5

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió catòlica: 0,375

 

 

08037875: Escola Rafael Casanova

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12,5

Educació primària (IAN): 1

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,625

 

 

08044296: Escola Salvador Espriu

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 13

 

 

08000372: Escola Sant Jordi

Educació infantil: 4,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7

 

 

08000396: Escola Ventós i Mir

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 8

Educació primària (DIV): 1

 

Municipi: Les Cabanyes

 

08062705: Escola La Cabana

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 3

 

Municipi: Canyelles

 

08015399: Escola Sant Nicolau

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 13,5

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,75

 

Municipi: Castellet i la Gornal

 

08016033: Escola Montanyans

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 0,5

Música: 1

Educació primària: 4

 

Municipi: Castellví de la Marca

 

08016161: Escola El Castellot

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6

 

Municipi: Cubelles

 

08016811: Escola Josep Andreu - Charlie Rivel

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 10

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 3

Música: 1

Educació primària: 15

Religió catòlica: 1

 

 

08064751: Escola Mar i Cel

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 8

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (IAN): 1

 

 

08060927: Escola Vora del Mar

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7,5

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

 

Municipi: Font-rubí

 

08017244: Escola Font-rúbia

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 4,5

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Gelida

 

08062754: Escola Les Fonts

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 7

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12

Religió catòlica: 0,25

 

 

08017611: Escola Montcau

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 6,5

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: La Granada

 

08017682: Escola Jacint Verdaguer

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

Educació primària (IAN): 1

 

Municipi: L'Hospitalet de Llobregat

 

08034862: Escola Ausiàs March

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5,5

Unitat de suport d'educació especial: 2

Religió catòlica: 0,25

 

 

08034837: Escola Bernat Desclot

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7

Religió catòlica: 0,5

 

 

08019149: Escola Bernat Metge

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 8

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 1

 

 

08019216: Escola Busquets i Punset

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 1

Educació física (DIV): 1

Música: 1

Educació primària: 11

 

 

08036378: Escola Charlie Rivel (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 2

Educació primària: 6

Educació primària (DIV): 1

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08067016: Escola Ernest Lluch

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 2

Educació infantil (DIV): 1

Educació infantil (IAN): 1

Educació infantil (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 4

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (IAN): 1

Aula d'acollida: 0,5

 

 

08019241: Escola Frederic Mistral

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11

Aula d'acollida: 0,5

 

 

08047674: Escola Gornal (CMC)

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 3

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física (DIV): 1

Música: 1

Educació primària: 5

Educació primària (DIV): 2

Educació primària (TIC): 1

Religió catòlica: 0,25

 

 

08034266: Escola Joan Maragall

Pedagogia terapèutica: 0,5

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7

 

 

08019265: Escola Joaquim Ruyra

Pedagogia terapèutica: 3

Educació infantil: 6

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

Educació primària (DIV): 2

Aula d'acollida: 1,5

Religió catòlica: 0,5

 

 

08038004: Escola Josep Janés

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 2

Educació primària: 10

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08051471: Escola Josep Maria Folch i Torres (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11,5

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08035945: Escola La Carpa

Pedagogia terapèutica: 2

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 11

Llengua estrangera: anglès: 4

Educació física: 3

Música: 2

Educació primària: 20

Aula d'acollida: 2

 

 

08019277: Escola La Marina

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Educació infantil (EGI): 1

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 9,5

Educació primària (EGI): 1

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (TIC): 1

Religió catòlica: 1

 

 

08044223: CEE L'Estel- Can Bori (EDIF)

Audició i llenguatge: 3

Pedagogia terapèutica: 24

Educació física: 1

Música: 1

Orientació educativa (IFE): 1

Processos de gestió administrativa (IFE): 1

 

 

08036366: Escola Lola Anglada (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7,5

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 0,75

 

 

08018078: Escola Mare de Déu de Bellvitge

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 4,5

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (IAN): 1

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08033560: Escola Màrius Torres (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2,5

Educació infantil: 9

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 16

Aula d'acollida: 1,5

Religió catòlica: 0,625

 

 

08018066: Escola Menéndez Pidal (CMC)

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 13

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 3

Música: 2

Educació primària: 22

Aula d'acollida: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

 

08019231: Escola Milagros Consarnau

Audició i llenguatge: 0,5

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 13,5

Religió catòlica: 0,75

 

 

08034242: Escola Pablo Neruda

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6

Religió catòlica: 0,25

 

 

08069736: Escola Paco Candel

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Educació infantil (DIV): 2

Educació infantil (EGI): 1

Educació infantil (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 3

Educació primària (DIV): 2

Educació primària (IAN): 3

Educació primària (TIC): 1

 

 

08042871: Escola Patufet Sant Jordi-Francesc Batallé i Ara

Audició i llenguatge: 0,5

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 11,5

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

 

 

08034850: Escola Pau Casals

Audició i llenguatge: 0,5

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12

Educació primària (TIC): 1

Aula d'acollida: 1

 

 

08039574: Escola Pau Sans

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6

 

 

08018145: Escola Pau Vila (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 9

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,25

 

 

08018091: Escola Pep Ventura

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 15

Aula d'acollida: 1,5

Religió catòlica: 1

 

 

08019368: Escola Pere Lliscart (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2,5

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 15

Aula d'acollida: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,75

 

 

08019198: Escola Pompeu Fabra

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12,5

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 1

 

 

08039562: Escola Prat de la Manta

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 4,5

Educació primària (DIV): 1

 

 

08019290: Escola Provençana

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6

Religió catòlica: 0,5

Religió evangèlica: 0,32

 

 

08032488: Escola Puig i Gairalt

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 4

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 11

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (IAN): 1

Aula d'acollida: 1,5

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió catòlica: 1

 

 

08034527: Escola Ramon Muntaner

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7

Religió catòlica: 0,375

 

 

08042883: Escola Sant Josep - El Pi

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Educació infantil (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 0,5

Educació primària: 5

Educació primària (EGI): 1

Educació primària (TIC): 1

 

 

08018157: Escola Santiago Ramon y Cajal (CMC)

Audició i llenguatge: 1

Educació infantil: 9

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 16,5

Aula d'acollida: 1,5

Religió catòlica: 1

 

Municipi: Mediona

 

08021326: Escola La Fassina

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Música: 0,5

Educació primària: 4

 

 

08039288: Escola Renaixença

Pedagogia terapèutica: 0,5

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Educació primària: 4

 

Municipi: Olèrdola

 

08022343: Escola Circell

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 11

 

 

08022367: Escola Rossend Montané

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Olesa de Bonesvalls

 

08022379: Escola Pont de l'Arcada

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 3

 

Municipi: Olivella

 

08053418: Escola El Morsell

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 8

 

Municipi: Pacs del Penedès

 

08057281: ZER Cep de Sis (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

 

08022586: Escola El Drac - ZER Cep de Sis (EDIF)

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Educació primària: 3

 

Municipi: El Pla del Penedès

 

08022847: Escola Sants Abdó i Senén

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1,5

Música: 1

Educació primària: 6

 

Municipi: Pontons

 

08053431: Escola El Roure (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació primària: 1

 

Municipi: Puigdàlber

 

08023359: Escola Virolai - ZER Cep de Sis (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació infantil (EDP): 1

Educació primària: 2

 

Municipi: Sant Adrià de Besòs

 

08002991: Escola Cascavell (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Educació física (DIV): 1

Música: 1

Educació primària: 9

Aula d'acollida: 0,5

 

 

08034989: Escola Catalunya (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: anglès (DIV): 1

Educació física: 1

Educació física (DIV): 1

Música: 1

Educació primària: 11

Educació primària (DIV): 1

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 0,5

 

 

08025083: Escola Pompeu Fabra

Pedagogia terapèutica: 3

Educació infantil: 9

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2,5

Música: 2

Educació primària: 9

Educació primària (TIC): 1

Unitat de suport d'educació especial: 2,5

Religió catòlica: 0,5

Religió evangèlica: 0,6

 

Municipi: Sant Cugat Sesgarrigues

 

08026099: Escola Les Vinyes

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Educació física (DIV): 1

Música: 1

Educació primària: 4,5

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Sant Llorenç d'Hortons

 

08026907: Escola Pau Casals

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6,5

Religió catòlica: 0,125

 

 

08026889: Escola Vinyes Verdes

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 4,5

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Sant Martí Sarroca

 

08027018: Escola Jaume Balmes

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Sant Pere de Ribes

 

08027110: Escola El Pi

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7

 

 

08058957: Escola Els Costerets

Pedagogia terapèutica: 2,5

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

 

08061002: Escola Les Parellades

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1,5

Educació primària: 8

Educació primària (DIV): 1

 

 

08027134: Escola Les Roquetes

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10,5

 

 

08062781: Escola Mediterrània

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 18

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

 

08058362: Escola Riera de Ribes

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 2,5

Educació primària: 10

Educació primària (EDP): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

 

08034448: Escola Santa Eulàlia

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 12

 

Municipi: Sant Pere de Riudebitlles

 

08027146: Escola Sant Jeroni

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 4

Educació infantil (LBI): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Educació física (EVP): 1

Música: 1

Educació primària: 8

Educació primària (IAN): 2

 

Municipi: Sant Quintí de Mediona

 

08027237: Escola Antoni Grau Minguell

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física (DIV): 1

Música: 1

Educació primària: 4,5

Educació primària (EDP): 1

 

Municipi: Sant Sadurní d'Anoia

 

08059998: Escola La Pau

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 13

Aula d'acollida: 1

 

Municipi: Santa Coloma de Gramenet

 

08035519: Escola Antoni Gaudí (CMC)

Pedagogia terapèutica: 4

Educació infantil: 8,5

Educació infantil (DIV): 2

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

Educació primària (DIV): 3

Aula d'acollida: 1,5

Religió catòlica: 1

 

 

08028035: Escola Ausiàs March

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 3,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,625

 

 

08033341: Escola Banús

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1,5

Música: 1

Educació primària: 5

Religió catòlica: 0,5

 

 

08027973: Escola Beethoven (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 8

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (EGI): 1

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,375

 

 

08027456: Escola Ferran de Sagarra

Pedagogia terapèutica: 2,5

Educació infantil: 9

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 3

Música: 2

Educació primària: 12

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (ISL): 1

Aula d'acollida: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió catòlica: 1

 

 

08032300: Escola Fray Luis de León

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Llengua estrangera: anglès (LBI): 1

Educació física: 1

Educació física (DIV): 1

Música: 1

Educació primària: 10,5

Educació primària (DIV): 1

Aula d'acollida: 0,5

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió catòlica: 0,75

 

 

08027985: Escola Jaume Salvatella

Pedagogia terapèutica: 2,5

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 4

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 11

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

 

 

08040059: Escola Joan Salvat i Papasseit

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música (IAN): 1

Educació primària: 12,5

Aula d'acollida: 1,5

Unitat de suport d'audició i llenguatge amb signes: 1,5

Religió catòlica: 0,5

 

 

08040047: CEE Josep Sol i Rodríguez (EDIF)

Audició i llenguatge: 3,5

Pedagogia terapèutica: 25

Educació física: 2

 

 

08027870: Escola Les Palmeres

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6,5

Educació infantil (EGI): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

 

08027936: Escola Lluís Millet

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6,5

 

 

08040382: Escola Mercè Rodoreda (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 16,5

Educació primària (DIV): 1

Aula d'acollida: 1,5

Religió catòlica: 0,125

 

 

08032312: Escola Miguel de Unamuno (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11

Educació primària (DIV): 4

Aula d'acollida: 1,5

 

 

08027468: Escola Pallaresa

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 11

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 10,5

Aula d'acollida: 1

Unitat de suport d'educació especial: 2

 

 

08033997: Escola Primavera

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1,5

Música: 1

Educació primària: 9,5

 

 

08070143: Escola Riera Alta

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 6

Educació infantil (EDP): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 9,5

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (LBI): 1

 

 

08041180: Escola Rosselló Pòrcel

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6

Aula d'acollida: 0,5

 

 

08036101: Escola Sagrada Família

Pedagogia terapèutica: 3

Educació infantil: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Educació física (DIV): 1

Música: 1

Educació primària: 9

Educació primària (DIV): 2

 

 

08027471: Escola Sant Just

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 13,5

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 0,5

 

 

08069751: Escola Santa Coloma

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 1

Música: 0,5

Educació primària: 7

 

 

08045574: Escola Serra de Marina

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11,5

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,375

 

 

08059767: Escola Tanit (CMC)

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 3

Educació infantil (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 8

Educació primària (IAN): 1

Aula d'acollida: 1,5

Religió catòlica: 0,625

 

 

08027511: Escola Torre Balldovina

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7,5

Educació infantil (ISL): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11

Educació primària (DIV): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

 

08027432: Escola Wagner (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1,5

Música: 1

Educació primària: 7

Educació primària (DIV): 3

Educació primària (IAN): 1

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Santa Fe del Penedès

 

08028151: Escola Les Moreres - ZER Cep de Sis (EDIF)

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació primària: 1

 

Municipi: Santa Margarida i els Monjos

 

08063886: Escola Arrels

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Educació primària: 6,5

Aula d'acollida: 0,5

 

 

08028217: Escola Doctor Samaranch i Fina

Audició i llenguatge: 0,5

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11,5

Aula d'acollida: 1

 

 

08037528: Escola Sant Domènec

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3,5

Educació infantil (LBI): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física (TIC): 1

Música: 1

Educació primària: 7

Educació primària (IAN): 1

 

Municipi: Sitges

 

08062833: Escola Agnès de Sitges

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7,5

Religió catòlica: 0,125

 

 

08034667: Escola Esteve Barrachina

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música (DIV): 1

Educació primària: 11,5

Educació primària (IAN): 1

Unitat de suport d'educació especial: 2

Religió catòlica: 0,75

 

 

08053583: Escola Maria Ossó

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 9

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (IAN): 1

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08029088: Escola Miquel Utrillo

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

Educació física (IAN): 1

Música: 1

Educació primària: 12

Educació primària (DIV): 2

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Subirats

 

08029155: Escola El Montcau - ZER Subirats (EDIF)

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 3,5

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

 

08029192: Escola Sant Jordi - ZER Subirats (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 4

Educació primària (DIV): 1

 

 

08056766: ZER Subirats (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

 

08029143: Escola Subirats - ZER Subirats (EDIF)

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Educació primària: 2,5

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Torrelavit

 

08030613: Escola J.J. Ràfols

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 2

Música: 1

Educació primària: 5

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Torrelles de Foix

 

08030637: Escola Guerau de Peguera (CMC)

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6,5

 

Municipi: Vilafranca del Penedès

 

08039291: Escola Cristòfor Mestre

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Educació infantil (DIV): 1

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2,5

Música: 1

Educació primària: 11

 

 

08064738: Escola Dolors Piera

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6,5

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 13,5

Aula d'acollida: 0,5

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

 

 

08031320: Escola Estalella i Graells

Pedagogia terapèutica: 2,5

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

Educació primària (IAN): 1

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 0,25

 

 

08031332: Escola Josep Baltà i Elias

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Música (IAN): 1

Educació primària: 9

Educació primària (DIV): 1

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,25

 

 

08036111: Escola Mas i Perera (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 14

Aula d'acollida: 0,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

 

08034126: Escola Pau Boada (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 10

Aula d'acollida: 0,5

 

Municipi: Vilanova i la Geltrú

 

08031666: Escola Canigó

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 2

Educació primària: 8

Educació primària (DIV): 2

Educació primària (LBI): 1

Educació primària (TIC): 1

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 1

 

 

08043917: Escola Cossetània

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5,5

Educació primària (TIC): 1

 

 

08040412: Escola El Margalló

Audició i llenguatge (DIV): 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física (DIV): 1

Música: 1

Educació primària: 5

Unitat de suport d'educació especial: 5

 

 

08031484: Escola Ginesta (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 3

Música: 2

Educació primària: 11,5

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,25

 

 

08061051: Escola Ítaca

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 9

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (IAN): 1

 

 

08034497: Escola L'Aragai

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2,5

Música: 1

Educació primària: 10

Religió catòlica: 0,25

 

 

08039586: Escola L'Arjau (CMC)

Pedagogia terapèutica: 3

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 13

Educació primària (LBI): 2

Religió catòlica: 1

 

 

08043929: Escola Llebetx

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7

Unitat de suport d'educació especial: 3

 

 

08031472: Escola Pompeu Fabra

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Educació infantil (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 9,5

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (IAN): 1

 

 

08061041: Escola Sant Jordi

Pedagogia terapèutica: 3

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 3

Música: 1

Educació primària: 19

 

 

08065275: Escola Volerany

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 10

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (LBI): 1

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Vilobí del Penedès

 

08031319: Escola Llebeig

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1,5

Música: 1

Educació primària: 5

Educació primària (EDP): 1

 

Serveis Territorials al Baix Llobregat

 

Municipi: Abrera

 

08059822: Escola Ernest Lluch

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 3,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11

Religió catòlica: 0,5

 

 

08000013: Escola Francesc Platón i Sartí

Pedagogia terapèutica: 2

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 8,5

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 17

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,625

 

 

08067132: Escola Josefina Ibáñez

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Begues

 

08014589: Escola Sant Cristòfor

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 8

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 4,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,625

 

Municipi: Castelldefels

 

08034096: Escola Antoni Gaudí

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 3,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08034084: Escola Can Roca

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12

Religió catòlica: 0,5

 

 

08043310: Escola Edumar

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11,5

Educació primària (DIV): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,25

 

 

08015855: Escola Els Pins

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Música (IAN): 1

Educació primària: 11,5

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,25

 

 

08060599: Escola Garigot

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10,5

Aula d'acollida: 0,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

 

08015961: Escola Jacint Verdaguer

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1,5

Educació primària: 4

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (TIC): 1

 

 

08062924: Escola Josep Guinovart

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 9

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,25

 

 

08015843: Escola Lluís Vives

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11,5

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (IAN): 1

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,75

 

 

08037930: Escola Margalló

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11,5

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 0,25

 

 

08037929: Escola Torre Barona

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Castellví de Rosanes

 

08016173: Escola Mare de Déu de Montserrat

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

 

Municipi: Cervelló

 

08063710: Escola Nova

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 12

Religió catòlica: 0,25

 

 

08016240: Escola Santa Maria de Cervelló

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12

 

Municipi: Collbató

 

08033468: Escola La Salut

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Educació primària: 12

Religió catòlica: 0,5

 

 

08064945: Escola Mansuet

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 0,5

Educació primària: 9

 

Municipi: Corbera de Llobregat

 

08063965: Escola Cau de la Guineu

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física (IAN): 1

Música: 1

Educació primària: 7,5

 

 

08060629: Escola El Corb

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 9,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08016331: Escola Jaume Balmes

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12

Religió catòlica: 1

 

 

08053510: Escola Puig d'Agulles

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11,5

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Cornellà de Llobregat

 

08016422: Escola Abat Oliba

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

Aula d'acollida: 0,5

 

 

08043334: Escola Alexandre Galí (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 8

 

 

08016380: Escola Anselm Clavé

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7

Religió catòlica: 0,5

 

 

08016744: Escola Antoni Gaudí

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: anglès (DIV): 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6

Educació primària (DIV): 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08016367: Escola Dolors Almeda

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11

Educació primària (IAN): 1

 

 

08016771: Escola Els Pins

Pedagogia terapèutica: 3

Educació infantil: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11

 

 

08037966: Escola Ignasi Iglésias

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 8,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,25

 

 

08035881: Escola L'Areny

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Educació física (IAN): 1

Música: 1

Educació primària: 11

 

 

08016409: Escola Mare de Déu de Montserrat (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: anglès (DIV): 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6,5

 

 

08064854: Escola Martinet

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Educació infantil (IAN): 2

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1,5

Educació primària: 8

Educació primària (DIV): 2

Educació primària (IAN): 2

 

 

08051240: Escola Mediterrània

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08016392: Escola Mossèn Jacint Verdaguer

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1,5

Educació primària: 6

 

 

08016410: Escola Sant Ildefons (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 14

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,75

 

 

08042299: Escola Sant Miquel

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11

 

 

08037978: Escola Suris

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12,5

Educació primària (IAN): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

 

08054058: Escola Torre de la Miranda (CMC)

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 16

Aula d'acollida: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Esparreguera

 

08059354: Escola Les Roques Blaves

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 12

 

 

08016872: Escola Mare de Déu de la Muntanya

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6,5

Religió catòlica: 0,25

 

 

08043346: Escola Montserrat

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7

Religió catòlica: 0,25

 

 

08036044: Escola Pau Vila

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Educació física (TIC): 1

Música: 1

Educació primària: 11,5

Educació primària (IAN): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

 

08016938: Escola Taquígraf Garriga

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 13

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,625

 

Municipi: Esplugues de Llobregat

 

08040618: Escola Can Vidalet (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Música (IAN): 1

Educació primària: 6,5

 

 

08036056: Escola Folch i Torres

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6,5

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

Educació primària (IAN): 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

 

08017104: Escola Gras i Soler (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,5

Religió evangèlica: 0,08

 

 

08016941: Escola Isidre Martí

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 8

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08033535: Escola Joan Maragall (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2,5

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 13

Aula d'acollida: 1

 

 

08042861: Escola Lola Anglada

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

Educació física: 1

Educació física (IAN): 1

Música: 2

Educació primària: 4

 

 

08017116: Escola Matilde Orduña (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5,5

Educació primària (LBI): 1

 

 

08032476: Escola Prat de la Riba

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

Educació primària (IAN): 1

 

Municipi: Gavà

 

08061075: Escola Gavà Mar

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Educació infantil (EDP): 1

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 12

 

 

08017360: Escola Jacme March (CMC)

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 1

 

 

08017505: Escola Juan Salamero (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 4

 

 

08032658: Escola L'Eramprunyà

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 4

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

Religió catòlica: 1

 

 

08037991: Escola Marcel·lí Moragas

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08017359: Escola Salvador Lluch

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

Municipi: Martorell

 

08020516: CEE El Pontarró (EDIF)

Audició i llenguatge: 3

Pedagogia terapèutica: 22

Educació física (L): 1

 

 

08020498: Escola Els Convents (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7,5

 

 

08020619: Escola José Echegaray (CMC)

Pedagogia terapèutica: 3

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 14,5

Educació primària (IAN): 1

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,625

 

 

08020607: Escola Juan Ramón Jiménez

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12

Religió catòlica: 0,75

 

 

08053601: Escola Lola Anglada

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12,5

Religió catòlica: 0,25

 

 

08061609: Escola Mercè Rodoreda

Pedagogia terapèutica: 4,5

Educació infantil: 11

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 16

Educació primària (ISL): 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08034278: Escola Vicente Aleixandre (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 13

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Molins de Rei

 

08021442: Escola Castell Ciuró

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 10

Educació primària (LBI): 1

Educació primària (TIC): 1

Religió catòlica: 0,375

 

 

08021351: Escola El Palau

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7

 

 

08044247: Escola Estel

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 3

Educació infantil (EGI): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 4,5

Educació primària (IAN): 1

 

 

08034102: Escola Josep Maria Madorell

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 11

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 0,375

 

 

08061610: Escola La Sínia

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 11

Educació primària (EGI): 4

 

 

08021363: Escola L'Alzina

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5,5

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,25

Religió evangèlica: 0,08

 

 

08041660: Escola Pont de la Cadena

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6

Religió catòlica: 0,625

 

Municipi: Olesa de Montserrat

 

08039343: Escola Josep Ferrà i Esteva

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08022380: Escola Mare de Déu de Montserrat (CMC)

Pedagogia terapèutica: 3

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

Educació primària (DIV): 1

Religió catòlica: 1

 

 

08063734: Escola Puigventós

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12,5

Educació primària (IAN): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,375

 

 

08022461: Escola Sant Bernat

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 1

 

Municipi: Pallejà

 

08022665: Escola Àngel Guimerà

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 13

Religió catòlica: 0,75

 

 

08022677: Escola Jacint Verdaguer

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1,5

Educació primària: 6

Religió catòlica: 0,5

 

 

08044430: Escola La Garalda

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Educació física (IAN): 1

Música: 1

Educació primària: 12,5

Educació primària (IAN): 2

Religió catòlica: 0,625

 

Municipi: La Palma de Cervelló

 

08016264: Escola El Solell

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: El Papiol

 

08022689: Escola Pau Vila

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: El Prat de Llobregat

 

08040333: Escola Bernat Metge

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

Educació primària (DIV): 1

Religió catòlica: 0,375

 

 

08022926: CEE Can Rigol (EDIF)

Audició i llenguatge: 3

Pedagogia terapèutica: 17,5

Pedagogia terapèutica (DIV): 6

Educació física (L): 1

 

 

08042810: Escola Charles Darwin

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 9

Llengua estrangera: anglès: 4

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 11

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,625

 

 

08022902: Escola del Parc

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12,5

Religió catòlica: 0,5

 

 

08042809: Escola Galileo Galilei

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 4

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11

 

 

08032725: Escola Honorable Josep Tarradellas

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 4

Educació física: 3

Música: 1

Educació primària: 9

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (TIC): 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08022938: Escola Jacint Verdaguer

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12,5

Religió catòlica: 0,5

 

 

08022914: Escola Jaume Balmes (CMC)

Pedagogia terapèutica: 3

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 10,5

Educació primària (DIV): 3

 

 

08022884: Escola Joan Maragall

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08074483: Escola Pepa Colomer (CMC)

Pedagogia terapèutica: 4

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 13,5

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 1

 

 

08039355: Escola Ramon Llull

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12,5

 

 

08038090: Escola Sant Jaume

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 9

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 12

Religió catòlica: 0,625

 

Municipi: Sant Andreu de la Barca

 

08025265: Escola Àngel Guimerà

Pedagogia terapèutica: 3

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 16

Religió catòlica: 1

 

 

08063758: Escola Can Salvi

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 13,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,375

 

 

08060848: Escola de Sant Andreu de la Barca

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 9

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,375

 

 

08025241: Escola Joan Maragall

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1,5

Educació primària: 6

Religió catòlica: 0,5

 

 

08038211: Escola José Juan Ortiz

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 3,5

Educació física: 2,5

Música: 2

Educació primària: 11

Religió catòlica: 0,625

 

 

08039367: Escola Josep Pla

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2,5

Música: 1

Educació primària: 11,5

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08032521: Escola Vall de Palau

Pedagogia terapèutica: 3

Educació infantil: 10

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 9,5

Religió catòlica: 0,625

 

Municipi: Sant Boi de Llobregat

 

08025344: Escola Amat Verdú

Pedagogia terapèutica: 2,5

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10,5

Educació primària (LBI): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

 

08034400: Escola Antoni Gaudí

Pedagogia terapèutica: 0,5

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 9,5

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (IAN): 1

 

 

08038259: Escola Antoni Tàpies

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 9

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10,5

Religió evangèlica: 0,08

 

 

08043401: Escola Barrufet

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12

 

 

08038223: Escola Benviure

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Llengua estrangera: anglès (EDP): 1

Educació física: 1,5

Música: 1

Educació primària: 11

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

 

08034412: Escola Can Massallera

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1,5

Música: 1

Educació primària: 5

Religió catòlica: 0,375

 

 

08025587: Escola Casablanca (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 9

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12,5

Religió catòlica: 0,5

 

 

08025526: Escola Ciutat Cooperativa (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6

Aula d'acollida: 0,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08025642: Escola Josep Maria Ciurana

Pedagogia terapèutica: 3

Educació infantil: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 8

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (IAN): 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

 

08025599: Escola Marianao

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1,5

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,5

 

 

08054061: Escola Montbaig (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6

 

 

08034990: Escola Parellada (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12

 

 

08039379: Escola Rafael Casanova

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 13

Religió catòlica: 0,5

 

 

08063761: Escola Vicente Ferrer

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 0,5

Educació primària: 6

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Sant Climent de Llobregat

 

08025812: Escola Sant Climent

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 14

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Sant Esteve Sesrovires

 

08026130: Escola La Roureda

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 9

Educació primària (DIV): 2

Educació primària (EGI): 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08059810: Escola Vinya del Sastret

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 8

Religió catòlica: 0,5

Religió evangèlica: 0,196

 

Municipi: Sant Feliu de Llobregat

 

08026385: Escola Arquitecte Gaudí

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 8

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,125

 

 

08026221: Escola Falguera

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 4

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,25

 

 

08026373: Escola Josep Monmany Amat

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1

Música: 2

Educació primària: 10

Religió catòlica: 0,5

 

 

08063394: Escola Miquel Martí i Pol

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 2

Educació primària: 13

Religió catòlica: 0,5

 

 

08026211: Escola Nadal

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6

Educació infantil (IAN): 2

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 1

 

 

08036007: Escola Pau Vila

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 8

Religió catòlica: 0,375

 

 

08035994: Escola Salvador Espriu

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Sant Joan Despí

 

08041684: Escola Espai 3

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 7

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 8,5

Educació primària (IAN): 2

Educació primària (TIC): 1

Religió catòlica: 0,125

 

 

08026671: Escola Joan Perich i Valls

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 8

 

 

08026661: Escola Pau Casals

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10,5

Educació primària (IAN): 1

 

 

08071147: Escola Roser Capdevila (CMC)

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Llengua estrangera: anglès (EDP): 1

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 12

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08026567: Escola Sant Francesc d'Assís

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 9

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 14

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Sant Just Desvern

 

08032580: Escola Canigó

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 9,5

Educació primària (IAN): 3

Religió catòlica: 0,375

 

 

08041556: Escola Montseny

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

Educació primària (TIC): 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08026816: Escola Montserrat

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 6,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 8

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Sant Vicenç dels Horts

 

08028667: Escola Joan Juncadella

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 5,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,25

 

 

08038284: Escola La Guàrdia (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 8

Religió catòlica: 0,375

 

 

08028591: Escola La Vinyala

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12

Religió catòlica: 0,75

 

 

08036381: Escola Mare de Déu del Rocío (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7

 

 

08041131: Escola Sant Antoni

Pedagogia terapèutica: 0,5

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,375

 

 

08028588: Escola Sant Jordi

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 8

Religió catòlica: 0,625

 

 

08035350: Escola Sant Josep

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10,5

Religió catòlica: 0,75

 

Municipi: Santa Coloma de Cervelló

 

08043760: Escola Colònia Güell

Pedagogia terapèutica: 2

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 7

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 15,5

Educació primària (DIV): 2

Educació primària (LBI): 1

Religió catòlica: 0,25

 

 

08063771: Escola Pla de les Vinyes

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 6

Educació infantil (EGI): 1

Educació infantil (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 13

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Torrelles de Llobregat

 

08061622: Escola Can Coll

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6

Religió catòlica: 0,125

 

 

08030649: Escola Sant Martí

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12

Educació primària (DIV): 1

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Vallirana

 

08064881: Escola Campderrós

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12

Religió catòlica: 0,375

 

 

08053522: Escola La Ginesta

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1,5

Educació primària: 6

Religió catòlica: 0,25

 

 

08060851: Escola L'Olivera

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,375

 

 

08030789: Escola Pompeu Fabra

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 11,5

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Viladecans

 

08031083: Escola Àngela Roca (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12

Religió catòlica: 0,75

 

 

08042834: Escola Can Palmer

Pedagogia terapèutica: 5

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Educació física (L): 1

Música: 1

Educació primària: 7,5

Aula d'acollida: 0,5

Unitat de suport d'educació especial: 4

Religió catòlica: 0,25

 

 

08032762: Escola Doctor Trueta

Pedagogia terapèutica: 3

Educació infantil: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

Religió catòlica: 0,5

 

 

08031204: Escola El Garrofer

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (LBI): 1

Educació primària (TIC): 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08071020: Escola Enxaneta

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08039380: Escola Germans Amat i Targa

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2,5

Música: 1

Educació primària: 11

Educació primària (DIV): 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08059721: Escola Marta Mata

Pedagogia terapèutica: 2,5

Educació infantil: 11

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 18

Religió catòlica: 0,5

 

 

08063783: Escola Mediterrània

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 11,5

Religió catòlica: 0,25

 

 

08062948: Escola Miquel Martí i Pol

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 11

Llengua estrangera: anglès: 4

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 18

Unitat de suport d'educació especial: 2

Religió catòlica: 0,5

 

 

08031101: Escola Montserratina

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 9

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (LBI): 1

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08032750: Escola Pau Casals

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 3

Música: 1

Educació primària: 11

Religió catòlica: 0,25

 

Serveis Territorials al Vallès Occidental

 

Municipi: Badia del Vallès

 

08028928: Escola La Jota (CMC)

Pedagogia terapèutica: 3

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 15

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

 

08028941: Escola La Sardana (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 9

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1,5

Educació primària: 12

Educació primària (DIV): 1

 

 

08028916: Escola Las Seguidillas (CMC)

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 10

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 18,5

 

Municipi: Barberà del Vallès

 

08028254: Escola Can Llobet

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 13

Educació primària (EGI): 1

Aula d'acollida: 1

 

 

08033602: Escola Can Serra

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12

Educació primària (IAN): 1

 

 

08041210: Escola del Bosc

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12

 

 

08028229: Escola Elisa Badia

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

Educació primària (IAN): 2

Religió catòlica: 0,375

 

 

08067582: Escola Marta Mata

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1

Educació primària: 5

Educació primària (EGI): 2

Educació primària (EVP): 1

 

 

08061142: Escola Miquel Martí i Pol

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 8,5

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 10

Educació primària (DIV): 2

Educació primària (EGI): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

 

 

08039641: Escola Pablo Picasso

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12,5

 

Municipi: Castellar del Vallès

 

08034229: Escola Bonavista

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Llengua estrangera: anglès (DIV): 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6

 

 

08064027: Escola El Sol i La Lluna

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Educació infantil (EGI): 1

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 13

Educació primària (TIC): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

 

08034904: Escola Emili Carles i Tolrà

Educació infantil: 3

Educació infantil (EGI): 1

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7

 

 

08062614: Escola Joan Blanquer

Pedagogia terapèutica: 0,5

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

Educació primària (IAN): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

 

08054824: Escola Mestre Pla

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 3,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 8

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (TIC): 1

 

 

08034898: Escola Sant Esteve

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 5

Educació infantil (EGI): 2

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6,5

Educació primària (EGI): 3

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (TIC): 3

 

Municipi: Castellbisbal

 

08062742: Escola Benviure

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 3,5

Educació física: 2

Música: 0,5

Educació primària: 8

Religió catòlica: 1

 

 

08057229: Escola Els Arenys

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11,5

Religió catòlica: 1

 

 

08015821: Escola Mare de Déu de Montserrat

Pedagogia terapèutica: 3

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

Municipi: Cerdanyola del Vallès

 

08039896: Escola Bellaterra

Audició i llenguatge: 1,5

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 9

Educació primària (EGI): 5

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

 

08028904: Escola Carles Buïgas

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

Religió catòlica: 0,5

 

 

08037292: CEE Centre de Formació i Treball Flor de Maig (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 9

Educació infantil: 1

Educació física: 2

Educació primària: 4

Música: 1

Tecnologia: 1

Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles: 1

 

 

08062626: Escola Collserola

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 8,5

 

 

08035623: CEE Jeroni de Moragas (EDIF)

Audició i llenguatge: 2

Pedagogia terapèutica: 15

Educació física (L): 1

 

 

08028758: Escola Les Fontetes

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 5

Religió catòlica: 0,25

 

 

08036411: Escola Saltells

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10,5

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,125

 

 

08028746: Escola Sant Martí

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: francès: 1

Educació física: 0,5

Música: 1

Educació primària: 5

Educació primària (ISL): 1

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 0,75

 

 

08028783: Escola Serraparera

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 4

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (IAN): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

 

08053650: Escola Turó de Guiera

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08038351: Escola Xarau

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 10

Educació primària (DIV): 1

Aula d'acollida: 0,5

 

Municipi: Matadepera

 

08020863: Escola Ginesta

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 9,5

Educació primària (EGI): 1

Religió catòlica: 1

 

 

08060757: Escola Joan Torredemer Canela

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 1

 

Municipi: Montcada i Reixac

 

08043361: Escola El Turó (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7

 

 

08021636: Escola El Viver (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 9,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 14,5

 

 

08034783: Escola Elvira Cuyàs

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Llengua estrangera: francès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

 

08021685: Escola Font Freda

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 8

 

 

08064052: Escola Mas Rampinyo

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 12,5

 

 

08021764: Escola Mitja Costa

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7

 

 

08035283: Escola Reixac

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12

Unitat de suport d'educació especial: 2

 

Municipi: Palau-solità i Plegamans

 

08041222: Escola Can Cladellas

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12,5

 

 

08064064: Escola Can Periquet

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 1

Educació física: 1

Educació física (DIV): 1

Música: 1

Educació primària: 2

Educació primària (IAN): 1

 

 

08022616: Escola Josep Maria Folch i Torres

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 9

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

 

08053467: Escola Palau

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2,5

Música: 1

Educació primària: 12

 

Municipi: Polinyà

 

08022872: Escola Pere Calders

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11,5

Educació primària (DIV): 2

Unitat de suport d'educació especial: 2

 

 

08072395: Escola Polinyà

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física (DIV): 1

Música: 0,5

Educació primària: 2

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (EGI): 1

Educació primària (IAN): 1

 

 

08061543: Escola Roser Capdevila

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11,5

Educació primària (IAN): 1

 

Municipi: Rellinars

 

08067181: Escola de Rellinars

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 0,5

Música: 1

Educació primària: 3

 

Municipi: Ripollet

 

08023566: Escola Anselm Clavé

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11,5

Religió catòlica: 0,125

 

 

08059883: Escola El Martinet

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 6,5

Educació infantil (EGI): 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 11

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (EGI): 1

Educació primària (TIC): 1

 

 

08066051: Escola Els Pinetons

Pedagogia terapèutica: 3

Educació infantil: 10

Educació infantil (DIV): 1

Educació infantil (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 15

Educació primària (DIV): 3

Educació primària (EGI): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

 

08033948: Escola Enric Tatché i Pol

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 9

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 11

Educació primària (EVP): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

 

08038156: Escola Escursell i Bartalot

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11

Educació primària (DIV): 1

Aula d'acollida: 1

 

 

08023426: Escola Gassó i Vidal

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6,5

 

 

08023554: Escola Josep Maria Ginesta

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 3,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12

Religió catòlica: 0,375

 

 

08023542: Escola Tiana de la Riba

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11

 

Municipi: Rubí

 

08032348: Escola 25 de Setembre

Pedagogia terapèutica: 2

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 10

Llengua estrangera: anglès: 5

Educació física: 2,5

Música: 4

Educació primària: 14

Educació primària (DIV): 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

 

08061154: Escola Ca n'Alzamora

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Llengua estrangera: francès: 0,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10,5

Educació primària (EDP): 1

Educació primària (IAN): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

 

08054368: CEE Ca n'Oriol (EDIF)

Audició i llenguatge: 3

Pedagogia terapèutica: 17

Música (DIV): 1

 

 

08067193: Escola del Bosc

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 2

Educació infantil (EGI): 1

Educació infantil (ISL): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 4,5

Educació primària (EGI): 2

Educació primària (IAN): 2

Educació primària (TIC): 1

 

 

08023852: Escola Joan Maragall

Pedagogia terapèutica: 3

Educació infantil: 4,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 7

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 1

 

 

08038171: Escola Montessori

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Educació infantil (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12

Educació primària (DIV): 1

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 1

 

 

08034060: Escola Mossèn Cinto Verdaguer

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6

Educació infantil (DIV): 1

Educació infantil (LBI): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 8,5

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (TIC): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

 

08032351: Escola Pau Casals

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 9

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1,5

Educació primària: 11

Aula d'acollida: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08034382: Escola Ramon Llull

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11

Religió catòlica: 1

 

 

08064076: Escola Rivo Rubeo

Pedagogia terapèutica: 1,5

Pedagogia terapèutica (EGI): 1

Educació infantil: 7,5

Educació infantil (EGI): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: anglès (EGI): 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11

Educació primària (EGI): 2

 

 

08042895: Escola Schola

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6

Educació primària (IAN): 1

 

 

08034394: Escola Teresa Altet (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 1

 

 

08041601: Escola Torre de la Llebre

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: anglès (DIV): 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

Municipi: Sabadell

 

08024807: Escola Agnès Armengol (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 3

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física (TIC): 1

Música: 1

Educació primària: 9,5

 

 

08024066: Escola Alcalde Marcet (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 8,5

 

 

08040400: Escola Amadeu Vives

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08044314: Escola Andreu Castells

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10,5

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08055105: Escola Arraona (CMC)

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11,5

Aula d'acollida: 1

 

 

08024819: Escola Calvet d'Estrella (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 7

 

 

08035957: Escola Can Deu

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5,5

Religió catòlica: 0,25

 

 

08032737: Escola Can Rull

Audició i llenguatge (DIV): 1

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1

Educació física (IAN): 1

Música: 1

Educació primària: 11,5

 

 

08038582: Escola Catalunya

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 12

Educació primària (IAN): 1

Unitat de suport d'audició i llenguatge amb signes: 3

 

 

08023955: Escola Cifuentes

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 12

Educació primària (DIV): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

 

08023918: Escola Concòrdia

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 4

Educació física: 3,5

Música: 1

Educació primària: 9

Religió catòlica: 1

 

 

08041672: Escola Creu Alta

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 4

Educació primària (TIC): 1

 

 

08061166: Escola de Can Llong

Pedagogia terapèutica: 2,5

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11

 

 

08023931: Escola Enric Casassas

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 3,5

Educació primària (EGI): 1

Educació primària (ISL): 1

 

 

08023921: Escola Espronceda (CMC)

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 14

Aula d'acollida: 1

 

 

08024832: Escola Floresta

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 8

 

 

08024856: Escola Font Rosella

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10,5

Aula d'acollida: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08024789: CEE Francesc Bellapart (EDIF)

Audició i llenguatge: 4

Pedagogia terapèutica: 31,5

Unitat de suport d'educació especial: 3

 

 

08023943: Escola Gaudí

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6,5

Religió catòlica: 0,75

 

 

08024005: Escola Joan Maragall (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2,5

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 13,5

 

 

08023979: Escola Joan Montllor (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 7

 

 

08023992: Escola Joan Sallarès i Pla (CMC)

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 3

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 9

Educació primària (EVP): 1

Religió catòlica: 1

 

 

08041611: Escola Joanot Alisanda

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 3,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

 

08035969: Escola Joaquim Blume

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

Educació primària (DIV): 1

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08023980: Escola Juan Ramón Jiménez (CMC)

Pedagogia terapèutica: 3

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6

 

 

08024042: Escola La Romànica

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2,5

Música: 1

Educació primària: 10

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

 

08062638: Escola La Trama

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5,5

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (EGI): 3

Educació primària (IAN): 1

 

 

08064088: Escola Mas Boadella

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 14,5

 

 

08024017: Escola Miquel Carreras

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 4

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 8

Religió catòlica: 1

 

 

08055889: Escola Miquel Martí i Pol

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Llengua estrangera: francès: 1,5

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 10

Educació primària (DIV): 1

 

 

08043383: Escola Nostra Llar

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

 

08024820: Escola Pau Casals

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 8,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 3

Música: 1

Música (EDP): 1

Educació primària: 8

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (TIC): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

 

08043954: Escola Ribatallada

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

Educació primària (IAN): 1

 

 

08024790: Escola Roureda

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11

Educació primària (TIC): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

 

08024030: Escola Samuntada

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 6,5

Llengua estrangera: anglès (DIV): 1

Educació física: 1,5

Música: 1

Educació primària: 4

Religió catòlica: 1

 

 

08035696: Escola Sant Julià

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

 

 

08053492: Escola Teresa Claramunt

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6

Educació infantil (EDP): 1

Educació infantil (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 3,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 8

Educació primària (EDP): 1

Educació primària (TIC): 1

 

 

08024844: Escola Torreguitart

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7,5

Religió catòlica: 0,5

 

 

08071172: Escola Virolet

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 6

Educació infantil (EGI): 2

Educació infantil (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Llengua estrangera: anglès (DIV): 1

Educació física: 1

Educació primària: 3

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (EGI): 2

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Sant Cugat del Vallès

 

08034692: Escola Catalunya

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 3

Música: 2

Educació primària: 12

Educació primària (LBI): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,25

 

 

08064118: Escola Ciutat d'Alba

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12,5

Aula d'acollida: 0,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

 

08041234: Escola Collserola

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Educació física (TIC): 1

Música: 0,5

Música (DIV): 1

Educació primària: 7

Educació primària (DIV): 2

Educació primària (TIC): 1

Aula d'acollida: 0,5

 

 

08059871: Escola Gerbert d'Orlhac

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1

Música: 2

Educació primària: 9,5

Educació primària (IAN): 1

Aula d'acollida: 0,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08026087: Escola Jaume Ferran i Clua

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10,5

Educació primària (DIV): 2

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08038260: Escola Joan Maragall

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 10,5

Religió catòlica: 1

 

 

08025824: Escola La Floresta

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 9

Religió catòlica: 0,375

 

 

08062641: Escola L'Olivera

Pedagogia terapèutica: 2,5

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Educació física (DIV): 1

Música: 1

Educació primària: 12

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

 

08075268: Escola Nova

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació primària: 1

 

 

08025927: Escola Pi d'en Xandri

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1,5

Educació primària: 11

Educació primària (TIC): 1

 

 

08026026: Escola Pins del Vallès

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 9,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08061178: Escola Turó de Can Mates

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Educació infantil (EGI): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 2

Educació primària: 13

 

Municipi: Sant Llorenç Savall

 

08026919: Escola Josep Gras

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6

Educació primària (DIV): 1

 

Municipi: Sant Quirze del Vallès

 

08044910: Escola El Turonet

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física (TIC): 1

Música: 1

Educació primària: 4,5

Educació primària (DIV): 3

Religió catòlica: 0,25

 

 

08067201: Escola Lola Anglada

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7,5

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

Educació primària (IAN): 3

 

 

08054836: Escola Onze de Setembre

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11

Religió catòlica: 0,5

 

 

08044454: Escola Pilarín Bayés

Pedagogia terapèutica: 3

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1,5

Educació primària: 10

 

 

08033407: Escola Purificació Salas i Xandri

Audició i llenguatge: 1

Educació infantil: 6

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,75

 

 

08060484: Escola Taula Rodona

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 8,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música (EGI): 1

Educació primària: 11

Educació primària (EDP): 1

Educació primària (IAN): 1

 

Municipi: Santa Perpètua de Mogoda

 

08034461: Escola Bernat de Mogoda

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1,5

Música: 1

Educació primària: 14

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 1

 

 

08064131: Escola Els Aigüerols

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 0,5

Música: 0,5

Educació primària: 4

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (EGI): 2

Educació primària (IAN): 3

Educació primària (TIC): 1

 

 

08028436: Escola La Florida

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 13

 

 

08028497: Escola Santa Perpètua

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

 

08061181: Escola Santiga

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 11

 

Municipi: Sentmenat

 

08028990: Escola Can Sorts

Pedagogia terapèutica: 3

Educació infantil: 12

Llengua estrangera: anglès: 4

Educació física: 3

Música: 2

Educació primària: 15

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

Municipi: Terrassa

 

08051306: Escola Abat Marcet

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 9

Llengua estrangera: anglès: 3,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11

 

 

08039653: Escola Agustí Bartra (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Educació física (TIC): 1

Música: 1

Música (DIV): 1

Educació primària: 12

Educació primària (DIV): 1

Aula d'acollida: 1

 

 

08030224: Escola Antoni Ubach i Soler (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 14

Educació primària (DIV): 2

Educació primària (LBI): 1

Aula d'acollida: 1,5

 

 

08029374: Escola Bisbat d'Egara

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 11

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 17

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (TIC): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

 

08038326: Escola El Vallès (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 3,5

Educació física: 2

Música: 1,5

Educació primària: 10

Educació primària (IAN): 1

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08067247: Escola El Vapor

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Educació primària: 11,5

Educació primària (DIV): 2

Educació primària (IAN): 1

 

 

08058465: Escola Enxaneta

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 10,5

Educació infantil (EGI): 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 14

Educació primària (EGI): 5

Educació primària (IAN): 1

 

 

08043437: Escola Font de l'Alba (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 13,5

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 1

 

 

08029350: Escola França

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Educació física (TIC): 1

Música: 1

Educació primària: 11,5

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 1

 

 

08041246: Escola Francesc Aldea i Pérez

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 0,5

Música: 1

Educació primària: 6

Educació primària (DIV): 1

 

 

08029507: Escola Isaac Peral

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6,5

Religió catòlica: 0,5

 

 

08034485: Escola Joan Marquès i Casals

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Llengua estrangera: francès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 15,5

Aula d'acollida: 1

 

 

08030315: Escola Joan XXIII

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1,5

Música: 1

Educació primària: 12

Religió catòlica: 1

 

 

08030212: Escola Josep Ventalló i Vintró (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 8,5

 

 

08064143: Escola La Nova Electra

Pedagogia terapèutica: 2

Pedagogia terapèutica (DIV): 2

Educació infantil: 11

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1,5

Educació primària: 15

Religió catòlica: 0,625

 

 

08044648: Escola La Roda

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 9,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: anglès (EDP): 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (LBI): 1

 

 

08039665: Escola Lanaspa-Giralt

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

Educació primària (LBI): 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08061774: Escola Les Arenes

Pedagogia terapèutica: 3

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11,5

Educació primària (EGI): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

 

08038314: Escola Mare de Déu de Montserrat (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 8

 

 

08030200: Escola Marià Galí Guix (CMC)

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11,5

Educació primària (DIV): 1

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,75

 

 

08030248: Escola Pau Vila i Dinarès (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 9

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 16

Aula d'acollida: 0,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

 

08030194: Escola Pere Viver i Aymerich

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 3

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Educació física (L): 1

Música: 1

Educació primària: 9,5

Educació primària (DIV): 2

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 1

 

 

08062687: Escola Ponent

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Educació infantil (LBI): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 8,5

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (EVP): 1

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (LBI): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

 

08030285: Escola President Salvans (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 6

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música (DIV): 1

Educació primària: 11

Educació primària (DIV): 3

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 1

 

 

08029386: Escola Ramón y Cajal

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 0,5

Educació física (IAN): 1

Música: 1

Educació primària: 13

Educació primària (DIV): 1

Religió catòlica: 1

 

 

08067235: Escola Roc Alabern

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 4

Educació infantil (LBI): 2

Educació infantil (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 8,5

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (IAN): 2

Educació primària (LBI): 3

 

 

08066048: Escola Roser Capdevila

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2,5

Educació primària: 13

Educació primària (DIV): 2

Educació primària (EGI): 1

 

 

08070040: Escola Sala i Badrinas

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

Educació primària (DIV): 1

 

 

08030297: Escola Salvador Vinyals i Galí (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 10

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08051318: Escola Sant Llorenç del Munt (CMC)

Pedagogia terapèutica: 3

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1,5

Música: 1

Educació primària: 12

 

 

08065512: Escola Serra de l'Obac

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10,5

Educació primària (DIV): 2

Educació primària (IAN): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

Municipi: Ullastrell

 

08030662: Escola Serralavella

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (EGI): 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: anglès (EGI): 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 8,5

Educació primària (EGI): 1

 

Municipi: Vacarisses

 

08061191: Escola Font de l'Orpina

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

 

 

08030686: Escola Pau Casals

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 8

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (IAN): 1

 

Municipi: Viladecavalls

 

08041726: Escola Roc Blanc

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 9,5

Religió catòlica: 0,5

 

 

08031061: Escola Rosella

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6

Educació infantil (EDP): 1

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1,5

Música: 1

Educació primària: 12

Religió catòlica: 1

 

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

 

Municipi: Aiguafreda

 

08000359: Escola La Muntanya

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

 

Municipi: Alella

 

08000049: Escola Fabra

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11

Educació primària (IAN): 1

 

 

08061063: Escola La Serreta

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6,5

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: L'Ametlla del Vallès

 

08000098: Escola Bertí

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 8

Religió catòlica: 1

Religió evangèlica: 0,18

 

 

08057266: Escola Els Cingles

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 9

Religió catòlica: 0,75

 

Municipi: Arenys de Mar

 

08000153: Escola Joan Maragall

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8,5

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 16

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,625

 

 

08058519: Escola Sinera

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 9

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1,5

Música: 1

Educació primària: 11

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Arenys de Munt

 

08000165: Escola Sant Martí

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1,5

Educació primària: 12

Religió catòlica: 0,75

 

 

08055890: Escola Sobirans

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 11

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Argentona

 

08000189: Escola Bernat de Riudemeia

Pedagogia terapèutica: 0,5

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7

Religió catòlica: 0,5

 

 

08060319: Escola Les Fonts

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 13

 

 

08073958: Escola Nova Argentona

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 10

Religió catòlica: 0,5

 

 

08039598: Escola Sant Miquel del Cros (CMC)

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6

 

Municipi: Bigues i Riells

 

08060903: Escola El Colomer

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,25

 

 

08014747: Escola El Turó

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 12

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

Municipi: Cabrera de Mar

 

08059779: Escola Pla de l'Avellà

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Cabrils

 

08014905: Escola L'Olivera

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 11,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08061762: Escola Mas Maria

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 8

Educació primària (EGI): 2

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Caldes de Montbui

 

08065299: Escola El Calderí

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 0,5

Educació primària: 8

Aula d'acollida: 0,5

 

 

08015077: Escola El Farell

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (IAN): 1

 

 

08043942: Escola Montbui

Pedagogia terapèutica: 2

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 6

Educació infantil (EGI): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10,5

Educació primària (EGI): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

Municipi: Caldes d'Estrac

 

08015004: Escola Sagrada Família

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 5

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Calella

 

08015144: Escola Doctor Carles Salicrú

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 9

Educació primària (DIV): 1

Religió catòlica: 0,375

 

 

08015119: Escola La Minerva

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 6,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12

Aula d'acollida: 0,5

 

Municipi: Campins

 

08056833: ZER Baix Montseny (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

 

 

08015259: Escola L'Alzinar - ZER Baix Montseny (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Canet de Mar

 

08015302: Escola Misericòrdia

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

Educació primària (IAN): 2

Religió catòlica: 0,625

 

 

08060836: Escola Turó del Drac

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 10

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 13

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Canovelles

 

08039677: Escola Congost (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 10

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 15,5

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 0,5

Religió evangèlica: 0,32

 

 

08064805: Escola Els Quatre Vents (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 9,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 14

Aula d'acollida: 0,5

 

 

08015351: Escola Jacint Verdaguer

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12

Religió catòlica: 1

 

 

08037917: Escola Joan Miró

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 5

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Cànoves i Samalús

 

08015375: Escola l'Estelada

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 9

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Cardedeu

 

08067090: Escola Can Manent

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 9

Llengua estrangera: anglès: 3,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 9

 

 

08039690: Escola Germans Corbella

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 11

Educació primària (EGI): 1

 

 

08053455: Escola Les Aigües

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

 

08045598: Escola Mil·lenari

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 9

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (TIC): 2

Unitat de suport d'audició i llenguatge amb signes: 0,5

 

 

08015454: Escola Ramon Macip - Dolors Granés

Pedagogia terapèutica: 2

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 6

Educació infantil (DIV): 2

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1,5

Educació primària: 10

 

Municipi: Dosrius

 

08074380: Escola Castell de Dosrius

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 13

Educació primària (EGI): 1

Religió catòlica: 1

 

Municipi: Figaró-Montmany

 

08022008: Escola Montmany

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 1

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Educació física: 1

Educació primària: 3

 

Municipi: Fogars de la Selva

 

08063931: Escola Les Falgueres

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 0,5

Música (DIV): 1

Educació primària: 6

 

Municipi: Les Franqueses del Vallès

 

08059780: Escola Bellavista-Joan Camps i Giró (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 14

Aula d'acollida: 0,5

 

 

08064817: Escola Camins

Pedagogia terapèutica (DIV): 2

Educació infantil: 8

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 12,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,375

 

 

08066413: Escola Colors

Audició i llenguatge: 0,5

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

Educació primària (IAN): 1

 

 

08060939: Escola Guerau de Liost

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 12

 

 

08017271: Escola Joan Sanpera i Torras

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 13,5

Religió catòlica: 0,75

 

Municipi: La Garriga

 

08044521: Escola Els Pinetons

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 8

Educació infantil (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11,5

Religió catòlica: 0,125

 

 

08058441: Escola Giroi

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12,5

Religió catòlica: 0,125

 

 

08017311: Escola Puiggraciós

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 3

Educació física (IAN): 1

Música: 1,5

Educació primària: 9

Religió catòlica: 0,375

 

 

08039707: Escola Tagamanent

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6

 

Municipi: Granollers

 

08074811: Escola de Granollers (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Pedagogia terapèutica (TIC): 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12

Educació primària (DIV): 1

Aula d'acollida: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

 

08017712: Escola Ferrer i Guàrdia

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 6

 

 

08017918: Escola Granullarius

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12

Educació primària (IAN): 1

Religió evangèlica: 0,2

 

 

08017700: Escola Joan Solans (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 8

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 0,5

 

 

08053391: Escola Lledoner

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 13

Aula d'acollida: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,25

 

 

08041659: Escola Mestres Montaña

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11

Educació primària (TIC): 1

Aula d'acollida: 0,5

Religió evangèlica: 0,24

 

 

08017694: Escola Pereanton

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1,5

Música (TIC): 1

Educació primària: 5

Religió evangèlica: 0,12

 

 

08041647: Escola Ponent (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 9

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 14,5

Aula d'acollida: 1

 

 

08042287: Escola Salvador Espriu

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12,5

Unitat de suport d'audició i llenguatge amb signes: 1

Religió catòlica: 1

Religió evangèlica: 0,16

 

Municipi: Gualba

 

08017979: Escola Aqua Alba

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

 

Municipi: La Llagosta

 

08019745: Escola Joan Maragall

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11,5

 

 

08039719: Escola Les Planes

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 9

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (IAN): 1

 

 

08019711: Escola Sagrada Família

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12,5

 

Municipi: Lliçà d'Amunt

 

08074823: Escola de Lliçà d'Amunt

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 9

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 3

Música: 2

Educació primària: 12,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,375

 

 

08055907: Escola Miquel Martí i Pol

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11

Religió catòlica: 0,125

 

 

08060940: Escola Rosa Oriol Anguera

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11

 

Municipi: Lliçà de Vall

 

08060952: Escola Els Vinyals

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5,5

Educació primària (TIC): 1

 

 

08019824: Escola Les Llisses

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 9,5

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 1

 

Municipi: Llinars del Vallès

 

08042792: Escola Damià Mateu

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6,5

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,25

 

 

08019782: Escola Salvador Sanromà

Pedagogia terapèutica (DIV): 2

Educació infantil: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 3

Educació primària: 10

Educació primària (IAN): 1

 

Municipi: Malgrat de Mar

 

08019873: Escola Mare de Déu de Montserrat

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7

Religió catòlica: 0,5

 

 

08019927: Escola Marià Cubí i Soler

Audició i llenguatge: 1

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 0,5

Educació primària: 13

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Martorelles

 

08045586: Escola Les Pruneres

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5,5

 

 

08020656: Escola Simeó Rabasa

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1,5

Música: 2

Educació primària: 5

 

Municipi: El Masnou

 

08039604: Escola Francesc Ferrer i Guàrdia

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Educació física (IAN): 1

Música: 1

Educació primària: 6

Religió catòlica: 0,25

 

 

08032701: Escola Lluís Millet

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 0,5

Educació primària: 11

Educació primària (TIC): 1

Religió catòlica: 0,75

 

 

08043930: Escola Marinada

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6

 

 

08020723: Escola Ocata

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6

Religió catòlica: 0,375

 

 

08038031: Escola Rosa Sensat

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5,5

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Mataró

 

08021272: Escola Àngela Bransuela

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11

Aula d'acollida: 0,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08020905: Escola Angeleta Ferrer

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 4,5

Educació primària (TIC): 1

 

 

08063874: Escola Antonio Machado

Pedagogia terapèutica: 2,5

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 6

Educació infantil (DIV): 2

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 8

Educació primària (DIV): 2

 

 

08054113: Escola Anxaneta

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08039616: Escola Camí del Cros

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 3

Música: 1

Educació primària: 12

Aula d'acollida: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

 

08034734: Escola Camí del Mig

Audició i llenguatge (DIV): 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música (DIV): 1

Educació primària: 11,5

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (IAN): 1

Aula d'acollida: 1

 

 

08056614: Escola Cirera

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 12

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,75

 

 

08020929: Escola Germanes Bertomeu (CMC)

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 14,5

Aula d'acollida: 0,5

 

 

08067661: Escola Joan Coromines

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 6

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 1

Música: 3,5

Educació primària: 10,5

 

 

08020917: Escola Josep Manuel Peramàs

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12,5

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (IAN): 1

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 1

 

 

08021041: Escola Josep Montserrat

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6,5

Religió catòlica: 0,5

 

 

08034333: Escola La Llàntia

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11

Educació primària (EGI): 1

Educació primària (TIC): 1

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 0,5

 

 

08045227: CEE Les Aigües (EDIF)

Audició i llenguatge: 7

Pedagogia terapèutica: 34

Música: 1

 

 

08064994: Escola Maria-Mercè Marçal

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 11,5

 

 

08065287: Escola Marta Mata

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 10

Educació primària (EDP): 3

 

 

08067430: Escola Montserrat Solà

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 9

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 13

Religió catòlica: 0,5

 

 

08034746: Escola Rocafonda (CMC)

Pedagogia terapèutica: 3

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Educació física (IAN): 1

Música: 1

Educació primària: 14,5

Educació primària (DIV): 1

 

 

08021296: Escola Tomàs Viñas (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 14,5

Aula d'acollida: 0,5

Unitat de suport d'audició i llenguatge amb signes: 1

 

 

08034321: Escola Torre Llauder (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 10

Educació primària (DIV): 2

Religió catòlica: 0,75

 

 

08034357: Escola Vista Alegre

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6,5

 

Municipi: Mollet del Vallès

 

08060988: Escola Cal Músic

Pedagogia terapèutica (DIV): 2

Educació infantil: 6

Educació infantil (EDP): 1

Educació infantil (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 7

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (TIC): 1

 

 

08053406: Escola Can Besora

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 11

 

 

08021466: Escola Col·legis Nous

Pedagogia terapèutica: 2

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11

Educació primària (IAN): 1

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 1

Religió evangèlica: 0,4

 

 

08021570: Escola del Bosc

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 9

 

 

08038041: Escola Federico García Lorca

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 0,5

Educació primària: 3

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

 

08044302: Escola Joan Abelló

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Educació primària: 12

Religió catòlica: 0,25

 

 

08021582: Escola Joan Salvat Papasseit (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 0,5

 

 

08038065: Escola Montseny

Pedagogia terapèutica: 2

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 3

Música: 1

Educació primària: 10

 

 

08032713: Escola Sant Jordi

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 9

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 8,5

Educació primària (IAN): 2

Educació primària (TIC): 1

Aula d'acollida: 0,5

 

 

08032491: Escola Sant Vicenç

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Educació infantil (DIV): 1

Educació infantil (EVP): 1

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

Educació primària (DIV): 1

Unitat de suport d'educació especial: 2

Unitat de suport d'audició i llenguatge amb signes: 1

 

Municipi: Montgat

 

08061087: Escola Marina

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 9

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 13

 

 

08021880: Escola Salvador Espriu

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6

Educació infantil (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11,5

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Montmeló

 

08022011: Escola Pau Casals

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 13

 

 

08022045: Escola Sant Jordi

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2,5

Música: 1

Educació primària: 14

Religió catòlica: 1

 

Municipi: Montornès del Vallès

 

08038077: Escola Can Parera

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2,5

Música: 2

Educació primària: 10

 

 

08022070: Escola Marinada (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 14,5

Aula d'acollida: 1

 

 

08059792: Escola Mogent

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 9

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10,5

Educació primària (DIV): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

 

08068410: Escola Palau d'Ametlla

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

Educació física: 1,5

Música: 1

Educació primària: 6

 

 

08022057: Escola Sant Sadurní

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

 

Municipi: Montseny

 

08022082: Escola Puig Drau - ZER Baix Montseny (EDIF)

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació primària: 1

 

Municipi: Òrrius

 

08022574: Escola Francesc Macià

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 2,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 0,5

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Palafolls

 

08022598: Escola Les Ferreries de Palafolls

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 16

Religió catòlica: 1

 

 

08060423: Escola Mas Prats

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2,5

Música: 1

Educació primària: 15

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Parets del Vallès

 

08022690: Escola Lluís Piquer

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08022707: Escola Pompeu Fabra

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 8

Religió catòlica: 0,5

 

 

08063916: Escola Vila Parietes

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 10

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Pineda de Mar

 

08053421: Escola Aloc

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1,5

Educació primària: 10

 

 

08022801: Escola Antoni Doltra (CMC)

Audició i llenguatge: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

Religió catòlica: 0,5

 

 

08044028: CEE Horitzó (EDIF)

Audició i llenguatge: 2

Pedagogia terapèutica: 17

Educació física: 1

Orientació educativa (IFE): 1

Processos comercials (IFE): 1

 

 

08022835: Escola Jaume I

Pedagogia terapèutica: 2,5

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 10

Unitat de suport d'audició i llenguatge amb signes: 1

Religió catòlica: 0,75

 

 

08045045: Escola Mediterrània

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 3

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

Educació primària (TIC): 1

Unitat de suport d'educació especial: 2

Religió catòlica: 0,375

 

 

08045033: Escola Montpalau

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6,5

Religió catòlica: 0,375

 

 

08065007: Escola Poble Nou

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3,5

Educació infantil (IAN): 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6

Educació primària (IAN): 1

 

Municipi: Premià de Dalt

 

08035684: Escola Marià Manent

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11,5

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08044442: Escola Santa Anna

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1,5

Música: 1

Educació primària: 10

Educació primària (DIV): 1

Religió catòlica: 1

 

Municipi: Premià de Mar

 

08043905: Escola El Dofí

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6,5

 

 

08043371: Escola La Lió

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7,5

 

 

08068379: Escola Mar Nova

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6,5

Aula d'acollida: 0,5

 

 

08023335: Escola Montserrat

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 9

Religió catòlica: 0,5

 

 

08023232: Escola Sant Cristòfol

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 9,5

 

Municipi: La Roca del Vallès

 

08038168: Escola La Torreta

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 8

Religió catòlica: 0,375

 

 

08060991: Escola Mogent

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 7

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1,5

Educació primària: 9

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (EGI): 2

 

 

08023591: Escola Pilar Mestres-Jaume Torrens

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

Religió catòlica: 0,25

 

 

08067120: Escola Santa Agnès de Malanyanes

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 0,5

Música (TIC): 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Sant Andreu de Llavaneres

 

08074835: Escola Jaume Llull

Pedagogia terapèutica (DIV): 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 3

Música: 2

Educació primària: 11,5

Educació primària (IAN): 2

Aula d'acollida: 0,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

 

08057242: Escola Serena Vall

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1,5

Educació física (DIV): 1

Música: 1

Educació primària: 8

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (LBI): 1

Religió catòlica: 1

 

Municipi: Sant Antoni de Vilamajor

 

08025319: Escola Joan Casas

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 14,5

 

Municipi: Sant Cebrià de Vallalta

 

08025800: Escola El Pi Gros

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10,5

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Sant Celoni

 

08025770: Escola Josep Pallerola i Roca

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1,5

Educació primària: 15

Unitat de suport d'audició i llenguatge amb signes: 0,5

Religió catòlica: 0,5

Religió evangèlica: 0,24

 

 

08037504: Escola Montnegre

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6

 

 

08065305: Escola Soler de Vilardell

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 8

Aula d'acollida: 0,5

 

Municipi: Sant Esteve de Palautordera

 

08026117: Escola Vallmanya

Audició i llenguatge: 0,5

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 13

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Sant Feliu de Codines

 

08026208: Escola Jaume Balmes

Pedagogia terapèutica: 2,5

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1,5

Educació primària: 14

Religió catòlica: 1

 

Municipi: Sant Fost de Campsentelles

 

08059809: Escola El Roure

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 0,5

Educació primària: 6

 

 

08026154: Escola Joaquim Abril

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11,5

 

Municipi: Sant Iscle de Vallalta

 

08025071: Escola Dones d'Aigua

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1,5

Música: 1

Educació primària: 5

 

Municipi: Sant Pere de Vilamajor

 

08027183: Escola Torre Roja

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 5,5

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 13

Educació primària (DIV): 1

 

Municipi: Sant Pol de Mar

 

08027225: Escola Sant Pau

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Educació infantil (EGI): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 14,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Sant Vicenç de Montalt

 

08032592: Escola Sant Jordi

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 4

Educació primària (IAN): 2

Religió catòlica: 0,5

 

 

08061105: Escola Sot del Camp

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 9

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (EDP): 1

Religió catòlica: 0,75

 

Municipi: Santa Eulàlia de Ronçana

 

08065238: Escola La Sagrera

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 7

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11

Religió catòlica: 0,25

 

 

08028102: Escola Ronçana

Audició i llenguatge: 1

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 14,5

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Santa Maria de Martorelles

 

08028345: Escola Les Mimoses

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Educació primària: 6

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Santa Maria de Palautordera

 

08039744: Escola del Pont Trencat - ZER Baix Montseny (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 3

 

 

08028424: Escola Fontmartina

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

Religió catòlica: 1

 

 

08062811: Escola Matagalls

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1,5

Educació primària: 6

 

Municipi: Santa Susanna

 

08062821: Escola Montagut

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1,5

Educació primària: 6

Religió catòlica: 0,5

 

 

08028515: Escola Santa Susanna

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 0,5

Educació primària: 7

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Teià

 

08030364: Escola El Cim

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 11

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (TIC): 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Tiana

 

08030388: Escola Lola Anglada

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12

 

 

08070799: Escola Tiziana

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 0,5

Música: 0,5

Educació primària: 5,5

 

Municipi: Tordera

 

08059093: Escola d'Hortsavinyà

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Educació primària (EGI): 1

 

 

08030467: Escola Ignasi Iglesias

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1,5

Música: 2

Educació primària: 11

Religió catòlica: 0,75

 

 

08064222: Escola La Roureda

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 10

Religió catòlica: 0,375

 

 

08062869: Escola Serra de Miralles

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física (IAN): 1

Música: 1

Educació primària: 10

Educació primària (DIV): 2

 

Municipi: Vallgorguina

 

08054411: Escola Vallgorguina

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6

 

Municipi: Vallromanes

 

08030807: Escola Els Tres Pins

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 10

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Vilalba Sasserra

 

08031460: Escola Trentapasses

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Vilanova del Vallès

 

08061026: Escola La Falguera

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 12

 

 

08039264: Escola Mestres Munguet-Cortés

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 13

 

Municipi: Vilassar de Dalt

 

08026476: Escola Francesc Macià

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12

Educació primària (IAN): 2

Unitat de suport d'audició i llenguatge amb signes: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Vilassar de Mar

 

08040060: Escola del Mar

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 4

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 8

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 1

 

 

08058374: Escola Els Alocs

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1,5

Educació primària: 6

Religió catòlica: 0,25

 

 

08026749: Escola Pérez Sala

Pedagogia terapèutica: 3

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11

Religió catòlica: 0,5

 

 

08041696: Escola Vaixell Burriac

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11

Religió catòlica: 0,25

 

Serveis Territorials a la Catalunya Central

 

Municipi: Alpens

 

08000086: Escola La Forja - ZER Alt Lluçanès (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Artés

 

08000244: Escola Doctor Ferrer

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 13

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Avià

 

08000271: Escola Santa Maria d'Avià

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Avinyó

 

08000323: Escola Barnola

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Bagà

 

08001522: Escola Galceran de Pinós

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Balenyà

 

08001534: Escola Joan XXIII

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Educació infantil (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11,5

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Balsareny

 

08001583: Escola Guillem de Balsareny

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Educació infantil (EGI): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6,5

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Berga

 

08014668: Escola de la Valldan

Pedagogia terapèutica: 0,5

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 0,5

Música: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,125

 

 

08014620: Escola Sant Joan

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 10

Religió catòlica: 0,625

 

 

08014681: Escola Santa Eulàlia

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Borredà

 

08014796: Escola de Borredà - ZER Berguedà Centre (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: El Bruc

 

08014814: Escola El Bruc

Pedagogia terapèutica: 0,5

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Cabrera d'Anoia

 

08014841: Escola Les Oliveres - ZER Serra d'Ancosa (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 5

 

Municipi: Calaf

 

08014929: Escola Alta Segarra

Pedagogia terapèutica: 2

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 9

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12,5

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,75

 

Municipi: Calders

 

08015107: Escola Anton Busquets i Punset - ZER El Moianès Ponent (EDIF)

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Música: 1

Educació primària: 5

 

 

08056729: ZER El Moianès Ponent (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

Municipi: Calldetenes

 

08015193: Escola Sant Marc

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 10

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Callús

 

08015247: Escola Joventut

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1,5

Música: 1

Educació primària: 6

 

Municipi: Capellades

 

08015430: Escola Marquès de la Pobla

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 1

 

Municipi: Cardona

 

08015612: Escola Joan de Palà - ZER El Cardener (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,125

 

 

08015582: Escola Mare de Déu del Patrocini

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Carme

 

08015648: Escola Serra de Coll-Bas

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Casserres

 

08015651: Escola Princesa Làscaris

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Castellbell i el Vilar

 

08015806: Escola Jaume Balmes

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 10

 

Municipi: Castellcir

 

08071421: ZER El Moianès Llevant (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

 

08015831: Escola La Popa - ZER El Moianès Llevant (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 2,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Música: 1

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Castellfollit de Riubregós

 

08016082: Escola Sant Roc - ZER Vent d'Avall (EDIF)

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Castellfollit del Boix

 

08016069: Escola Coll de Gossem - ZER Tres Branques (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

 

 

08016070: Escola de Maians - ZER Tres Branques (EDIF)

Educació primària: 1

Educació primària (IAN): 1

 

Municipi: Castellgalí

 

08016094: Escola Sant Miquel

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6,5

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Castellnou de Bages

 

08063862: Escola L'Olivar

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

Educació primària (EGI): 1

 

Municipi: Castellolí

 

08016136: Escola Les Passeres - ZER Tres Branques (EDIF)

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,25

 

 

08058817: ZER Tres Branques (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

Municipi: Centelles

 

08016185: Escola Ildefons Cerdà

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

 

08067041: Escola Xoriguer

Pedagogia terapèutica: 0,5

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 2

Educació primària: 5

Educació primària (DIV): 1

 

Municipi: Cercs

 

08029015: Escola Sant Salvador

Educació infantil: 2,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Collsuspina

 

08065482: Escola de Collsuspina - ZER El Moianès Llevant (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

 

Municipi: La Coma i la Pedra

 

25003536: Escola de la Coma - ZER El Solsonès (EDIF)

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Copons

 

08016291: Escola Copons - ZER Vent d'Avall (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: L'Esquirol

 

08028333: Escola El Cabrerès

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 0,5

Educació primària: 6

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: L'Estany

 

08037981: Escola de L'Estany - ZER El Moianès Llevant (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 0,5

Educació infantil: 1

Educació primària: 2,5

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Folgueroles

 

08017207: Escola Mossèn Cinto

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 11,5

Educació primària (EGI): 1

Educació primària (LBI): 1

 

Municipi: Fonollosa

 

08017232: Escola Agrupació Sant Jordi

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4,5

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Educació física: 1

Música: 2

Educació primària: 4,5

 

Municipi: Gironella

 

08017645: Escola de Gironella

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 5

Religió catòlica: 0,375

 

 

08017633: Escola Sant Marc

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 3,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 3

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Gósol

 

25001709: Escola Santa Margarida - ZER Alt Berguedà (EDIF)

Educació infantil: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Guardiola de Berguedà

 

08018005: Escola Sant Llorenç

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música (IAN): 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Gurb

 

08018029: Escola Les Escoles

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Els Hostalets de Pierola

 

08022793: Escola Renaixença

Pedagogia terapèutica: 2

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 6,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Igualada

 

08064866: Escola Dolors Martí i Badia

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 9

Llengua estrangera: anglès: 4

Educació física: 1,5

Música: 1

Educació primària: 9

Religió catòlica: 0,25

 

 

08019460: Escola Emili Vallès

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 7

Religió catòlica: 0,5

 

 

08019459: Escola Gabriel Castella i Raich (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7

Religió catòlica: 0,5

 

 

08019435: Escola García i Fossas

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12,5

Religió catòlica: 0,5

 

 

08019642: Escola Pare Ramon Castelltort i Miralda

Pedagogia terapèutica: 3

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 9,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,875

 

Municipi: Jorba

 

08019678: Escola Jorba

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 3,5

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: La Llacuna

 

08056781: ZER Serra d'Ancosa (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

 

08019691: Escola Vilademàger - ZER Serra d'Ancosa (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 4

 

Municipi: Lladurs

 

25002982: Escola de Lladurs - ZER El Solsonès (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Llobera

 

25003093: Escola de Llobera - ZER El Solsonès (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Lluçà

 

08019861: Escola Gafarró - ZER Alt Lluçanès (EDIF)

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Manlleu

 

08039628: Escola Pompeu Fabra

Pedagogia terapèutica: 2,5

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 19

Religió catòlica: 0,5

 

 

08019940: Escola Puig-Agut (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 15

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

 

08060964: Escola Quatre Vents (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 18,5

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Manresa

 

08020127: Escola Bages

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 13

Educació primària (DIV): 1

Religió catòlica: 0,625

 

 

08064741: Escola Ítaca

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6,5

Educació infantil (EGI): 2

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 7,5

Educació primària (EGI): 1

Educació primària (IAN): 1

 

 

08059755: Escola La Font (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1,5

Educació primària: 11,5

Educació primària (DIV): 3

Educació primària (IAN): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,75

 

 

08020061: Escola La Renaixença (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 9

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 0,75

 

 

08063898: Escola La Sèquia

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 3

Música: 2

Educació primària: 12

Religió catòlica: 0,25

 

 

08075244: Escola Les Bases

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

 

 

08020012: Escola Muntanya del Drac (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

 

 

08020097: Escola Pare Algué (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 4,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 9,5

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 0,5

 

 

08039318: Escola Puigberenguer

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12

 

 

08020073: Escola Sant Ignasi (CMC)

Audició i llenguatge: 2

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 9

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 14

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08038181: Escola Serra i Húnter (CMC)

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 15,5

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 0,5

 

 

08067600: Escola Valldaura (CMC)

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6,5

Educació primària (DIV): 2

Aula d'acollida: 0,5

 

Municipi: Les Masies de Voltregà

 

08020701: Escola Comtes de Lacambra

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 4

 

 

08066371: Escola El Despujol

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Educació infantil (EGI): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Masquefa

 

08063722: Escola de Masquefa II

Educació infantil: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 0,5

Música: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,125

 

 

08020841: Escola El Turó

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1,5

Educació primària: 12

Religió catòlica: 0,875

 

 

08060605: Escola Font del Roure

Pedagogia terapèutica: 3,5

Educació infantil: 6

Educació infantil (EVP): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1,5

Educació primària: 8

Educació primària (DIV): 3

Educació primària (IAN): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Moià

 

08022094: Escola Josep Orriols i Roca

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12,5

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Monistrol de Calders

 

08021934: Escola L'Esqueix - ZER El Moianès Ponent (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 0,5

Educació infantil: 2

Educació primària: 2

 

Municipi: Monistrol de Montserrat

 

08021892: Escola Sant Pere

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5,5

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Montesquiu

 

08021961: Escola El Rocal - ZER Els Castells (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 2

Educació primària: 5

Religió catòlica: 0,25

 

 

08058076: ZER Els Castells (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

Municipi: Montmajor

 

08021983: Escola Gira-sol - ZER Baix Berguedà (EDIF)

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Muntanyola

 

08063928: Escola Muntanyola

Educació infantil: 2

Educació física: 1

Música: 0,5

Educació primària: 3

 

Municipi: Mura

 

08061521: Escola Vall de Néspola - ZER El Moianès Ponent (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Educació primària: 1

 

Municipi: Navarcles

 

08022197: Escola Catalunya

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 15

Religió catòlica: 1

 

Municipi: Navès

 

25003330: Escola Aiguadora - ZER El Solsonès (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2,5

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Òdena

 

08022321: Escola Castell d'Òdena

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12,5

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Olost

 

08022495: Escola Terra Nostra

Pedagogia terapèutica: 0,5

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1,5

Música: 0,5

Educació primària: 4

 

Municipi: Olvan

 

08058091: ZER Baix Berguedà (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

 

08022331: Escola d'Olvan - ZER Baix Berguedà (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 0,5

Educació infantil: 2

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Oristà

 

08022549: Escola Llevant - ZER Gavarresa (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1,5

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Perafita

 

08034795: Escola Heurom - ZER Alt Lluçanès (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Piera

 

08060526: Escola Creixà

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 0,5

Educació primària: 5

Religió catòlica: 0,375

 

 

08022768: Escola Herois del Bruc

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 9

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 16

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

 

08056122: Escola Les Flandes

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 4,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11,5

Religió catòlica: 0,625

 

Municipi: Pinell de Solsonès

 

25003627: Escola de Sant Climent - ZER El Solsonès (EDIF)

Educació infantil: 0,5

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Pinós

 

25006069: Escola d'Ardèvol - ZER El Solsonès (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: La Pobla de Claramunt

 

08022859: Escola Maria Borés

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7,5

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: La Pobla de Lillet

 

08022860: Escola Lillet A. Güell

Educació infantil: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 0,5

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: El Pont de Vilomara i Rocafort

 

08023657: Escola Pompeu Fabra

Pedagogia terapèutica: 2,5

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

Municipi: Prats de Lluçanès

 

08023207: Escola Lluçanès

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 4

Unitat de suport d'educació especial: 0,5

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Els Prats de Rei

 

08023141: Escola Mare de Déu del Portal - ZER Vent d'Avall (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

 

08056791: ZER Vent d'Avall (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

Municipi: Puig-reig

 

08023372: Escola Alfred Mata

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7

Religió catòlica: 0,625

 

Municipi: Riner

 

25003974: Escola de Freixinet de Solsona - ZER El Solsonès (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Roda de Ter

 

08064787: Escola Emili Teixidor

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6

Educació primària (DIV): 1

Religió catòlica: 0,375

 

 

08023669: Escola Mare de Déu del Sòl del Pont

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 3,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12

 

Municipi: Rupit i Pruit

 

08039631: Escola L'Agullola

Educació infantil: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Sallent

 

08039306: Escola Els Pins - ZER Moianès Ponent (EDIF)

Educació infantil: 1,5

Educació primària: 3

Educació primària (IAN): 1

 

 

08024972: Escola Torres Amat

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12,5

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Sant Bartomeu del Grau

 

08025320: Escola La Monjoia (CMC)

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 4

 

Municipi: Sant Boi de Lluçanès

 

08056742: ZER Alt Lluçanès (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

 

08025666: Escola Aurora - ZER Alt Lluçanès (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Sant Feliu Sasserra

 

08026415: Escola Els Roures - ZER Gavarresa (EDIF)

Educació infantil: 2

Música: 0,5

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

 

08056857: ZER Gavarresa (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

Municipi: Sant Fruitós de Bages

 

08044016: Escola Flama

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 9

Educació primària (DIV): 2

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (LBI): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,375

 

 

08026464: Escola Monsenyor Gibert

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 12,5

 

 

08065251: Escola Pla del Puig

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6

 

Municipi: Sant Hipòlit de Voltregà

 

08026521: Escola Abat Oliba

Audició i llenguatge: 0,5

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Sant Joan de Vilatorrada

 

08062778: Escola Ametllers

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 14

 

 

08044545: Escola Collbaix

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7,5

 

 

08026725: Escola Joncadella

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 10

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 9,5

 

Municipi: Sant Julià de Cerdanyola

 

08018017: Escola L'Albiol - ZER Alt Berguedà (EDIF)

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Sant Julià de Vilatorta

 

08026786: Escola Bellpuig

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 0,5

Música: 1

Educació primària: 7

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Sant Llorenç de Morunys

 

25004048: Escola Vall de Lord

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 3,5

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Sant Martí de Centelles

 

08064829: Escola Valldeneu

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 0,5

Educació primària: 1

 

Municipi: Sant Martí de Tous

 

08026956: Escola Cérvola Blanca

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 0,5

Educació primària: 5

Educació primària (TIC): 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Sant Martí Sesgueioles

 

08027021: Escola Font de l'Anoia - ZER Vent d'Avall (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Sant Mateu de Bages

 

08068197: ZER El Cardener (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

 

08038089: Escola Sant Esteve - ZER El Cardener (EDIF)

Educació infantil: 1,5

Educació primària: 3

 

Municipi: Sant Pere de Torelló

 

08027171: Escola Josep Maria Xandri

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6,5

 

Municipi: Sant Quirze de Besora

 

08027249: Escola Segimon Comas

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Sant Quirze Safaja

 

08064982: Escola de Sant Quirze Safaja - ZER El Moianès Llevant (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 3

 

Municipi: Sant Salvador de Guardiola

 

08017992: Escola Montserrat

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 11

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Sant Vicenç de Castellet

 

08065263: Escola Puigsoler

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7

 

 

08028576: Escola Sant Vicenç

Pedagogia terapèutica: 2,5

Educació infantil: 8,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 14

Aula d'acollida: 0,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

Municipi: Sant Vicenç de Torelló

 

08028709: Escola Lloriana

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 5

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Santa Eugènia de Berga

 

08028059: Escola Jacint Verdaguer

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Santa Eulàlia de Riuprimer

 

08028072: Escola El Roure Gros

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 3,5

 

Municipi: Santa Margarida de Montbui

 

08057734: Escola Antoni Gaudí (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 9

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 15

Religió catòlica: 0,5

 

 

08038272: Escola García Lorca

Pedagogia terapèutica: 2,5

Educació infantil: 9

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 3

Música: 1

Educació primària: 12

Religió catòlica: 0,375

 

 

08028163: Escola Montbou

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Santa Maria de Besora

 

08038201: Escola La Baumeta - ZER Els Castells (EDIF)

Educació infantil: 0,5

Educació primària: 1

 

Municipi: Santa Maria d'Oló

 

08028382: Escola Sesmon d'Oló

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 0,5

Música: 0,5

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Santpedor

 

08066334: Escola La Serreta

Pedagogia terapèutica: 0,5

Educació infantil: 3

Educació infantil (EDP): 1

Educació física: 1

Música (EDP): 1

Educació primària: 5

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (LBI): 1

Educació primària (TIC): 1

 

 

08025058: Escola Riu d'Or

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

Educació primària (IAN): 2

 

Municipi: Seva

 

08029027: Escola Farigola

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1,5

Educació primària: 5

Religió catòlica: 0,375

 

 

08041714: Escola Les Basseroles

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música (TIC): 1

Educació primària: 3

 

Municipi: Solsona

 

25009009: ZER El Solsonès (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

 

 

25009101: Escola El Vinyet

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 3

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 4

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,25

 

 

25004243: Escola Setelsis

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 11,5

Unitat de suport d'educació especial: 2

Religió catòlica: 0,625

 

Municipi: Súria

 

08029222: Escola Francesc Macià

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

Religió catòlica: 0,5

 

 

08029209: Escola Mare de Déu de Montserrat

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6

 

Municipi: Taradell

 

08029283: Escola El Gurri - ZER Guilleries (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2,5

Religió catòlica: 0,125

 

 

08029301: Escola Les Pinediques

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11,5

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Tona

 

08030421: Escola L'Era de Dalt

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Educació física (DIV): 1

Música: 2

Educació primària: 12

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

Municipi: Torelló

 

08030510: Escola Doctor Fortià i Solà

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Música (EVP): 1

Educació primària: 13

Educació primària (DIV): 1

Aula d'acollida: 0,5

 

 

08030522: Escola Vall del Ges

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5,5

 

Municipi: La Torre de Claramunt

 

08030583: Escola La Torre

Pedagogia terapèutica: 0,5

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6

Religió catòlica: 0,125

 

 

08030595: Escola Torrescasana

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 4,5

Educació primària (DIV): 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Vallbona d'Anoia

 

08030698: Escola Josep Masclans

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 0,5

Educació primària: 5

Educació primària (EGI): 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Vallcebre

 

08056811: ZER Alt Berguedà (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 0,5

 

 

08030728: Escola Serrat Voltor - ZER Alt Berguedà (EDIF)

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Vic

 

08057102: Escola Andersen (CMC)

Pedagogia terapèutica: 3

Educació infantil: 9

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 15

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

 

08031009: Escola Doctor Joaquim Salarich

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8,5

Educació infantil (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 3

Música: 1

Educació primària: 12,5

Educació primària (IAN): 1

Aula d'acollida: 0,5

 

 

08057096: Escola Guillem de Mont-rodon (CMC)

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 15

 

 

08067818: Escola La Sínia (CMC)

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 8

Educació infantil (EGI): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 13,5

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (EGI): 1

Aula d'acollida: 1,5

 

 

08030819: Escola Sentfores

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 8

 

 

08069499: Escola Vic-centre (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 4,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 0,5

Educació primària: 8,5

Aula d'acollida: 0,5

 

Municipi: Vidrà

 

17004062: Escola Santa Bàrbara - ZER Els Castells (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1,5

 

Municipi: Vilada

 

08058088: ZER Berguedà Centre (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 0,5

 

 

08031046: Escola Serra de Picamill - ZER Berguedà Centre (EDIF)

Educació infantil: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Viladrau

 

17004189: Escola Els Castanyers - ZER Guilleries (EDIF)

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació primària: 4

 

 

08059287: ZER Guilleries (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Educació física: 1

Música: 1

 

Municipi: Vilanova de Sau

 

08031290: Escola Les Roques (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació física: 0,5

Música: 0,5

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Vilanova del Camí

 

08031277: Escola Joan Maragall (CMC)

Pedagogia terapèutica: 3

Educació infantil: 10

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 17,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

08063795: Escola Marta Mata

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Educació infantil (EGI): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1,5

Educació primària: 3

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (EGI): 2

Religió catòlica: 0,125

 

 

08038247: Escola Pompeu Fabra

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11

 

Serveis Territorials a Girona

 

Municipi: Agullana

 

17007518: ZER Les Salines (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

 

17000019: Escola Lluís Marià Vidal - ZER Les Salines (EDIF)

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Aiguaviva

 

17000032: Escola Vilademany

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Música (IAN): 1

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Albons

 

17000056: Escola la Branca - ZER Montgrí (EDIF)

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Alp

 

17000071: Escola Bac de Cerdanya

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Llengua estrangera: francès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Amer

 

17000093: Escola Gaspar de Queralt

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 3

Educació infantil (EGI): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Anglès

 

17000135: Escola Pompeu Fabra

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6,5

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 12,5

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (LBI): 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Arbúcies

 

17000160: Escola Doctor Carulla

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2,5

Música: 1

Educació primària: 12

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Argelaguer

 

17005261: Escola Montpalau - ZER El Llierca (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: L'Armentera

 

17000241: Escola Fluvianets

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Avinyonet de Puigventós

 

17000251: Escola Gonçal Comellas

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Banyoles

 

17000342: Escola Baldiri Reixac

Pedagogia terapèutica: 3

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 1

Educació física (DIV): 1

Música: 1

Educació primària: 8

Educació primària (ISL): 2

Religió catòlica: 0,75

 

 

17009345: Escola Camins

Educació infantil: 6

Educació infantil (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació primària: 1,5

Educació primària (DIV): 2

Educació primària (IAN): 1

 

 

17005182: Escola Can Puig

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 12,5

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (IAN): 1

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 0,25

 

 

17006952: Escola La Draga

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1,5

Educació primària: 11

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

17000329: Escola Pla de l'Ametller

Pedagogia terapèutica: 3

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11,5

Religió catòlica: 1

 

Municipi: Bàscara

 

17000354: Escola Joan Reglà

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1,5

Música: 1

Educació primària: 5

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Begur

 

17000263: Escola Doctor Arruga

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Música: 1

Educació primària: 7

Religió catòlica: 0,5

 

 

17004876: Escola l'Olivar Vell

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Bellcaire d'Empordà

 

17000381: Escola El Rajaret - ZER Montgrí (EDIF)

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,125

 

 

17007531: ZER Montgrí (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

Municipi: Bescanó

 

17000408: Escola Doctor Sobrequés

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 9,5

Educació infantil (IAN): 1

Educació infantil (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 3

Música: 2

Educació primària: 15

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Beuda

 

17006940: Escola de Lliurona (EDIF)

Educació infantil: 1

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Educació primària: 1

 

Municipi: La Bisbal d'Empordà

 

17009710: Escola Empordanet

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Educació infantil (EVP): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física (IAN): 1

Música: 1,5

Educació primària: 2

Educació primària (LBI): 1

Religió catòlica: 0,125

 

 

17000411: Escola Joan de Margarit

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11,5

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 1

 

 

17005248: Escola Mas Clarà

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (IAN): 1

Educació infantil: 7

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12,5

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Biure

 

17004293: Escola Manuel de Pedrolo - ZER Les Salines (EDIF)

Educació primària: 1,5

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Blanes

 

17000470: Escola Carles Faust (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,375

 

 

17000469: Escola Joaquim Ruyra

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 9

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,625

 

 

17000548: Escola Mossèn Joan Batlle

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,75

 

 

17004566: Escola Napoleó Soliva (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 15

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 0,5

 

 

17007828: Escola Pinya de Rosa

Audició i llenguatge: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 9

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 14

Educació primària (DIV): 1

 

 

17005017: Escola Quatre Vents

Audició i llenguatge: 2

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11,5

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

17008274: Escola Sa Forcanera

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12

Aula d'acollida: 0,5

 

 

17004712: CEE Ventijol (EDIF)

Audició i llenguatge: 3

Audició i llenguatge (DIV): 1

Pedagogia terapèutica: 13

Pedagogia terapèutica (DIV): 2

Educació física: 1

Música: 1

 

Municipi: Boadella i les Escaules

 

17000603: Escola Santa Cecília - ZER Les Salines (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 1

 

Municipi: Bolvir

 

17004888: Escola Santa Cecília - ZER Cerdanya (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Bordils

 

17000561: Escola de Bordils

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4,5

Educació infantil (EVP): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 4

Educació primària (EGI): 2

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Borrassà

 

17000573: Escola Sant Andreu de Borrassà

Pedagogia terapèutica: 0,5

Educació infantil: 2,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física (IAN): 1

Música: 0,5

Educació primària: 4

 

Municipi: Breda

 

17000585: Escola Montseny

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11

Educació primària (TIC): 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Cabanes

 

17008641: Escola de Cabanes

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 0,5

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Cadaqués

 

17000627: Escola Caritat Serinyana

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 8,5

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Caldes de Malavella

 

17008781: Escola La Benaula

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 8

Religió catòlica: 0,375

 

 

17000676: Escola Sant Esteve

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Educació física (TIC): 1

Música: 1

Educació primària: 11

Religió catòlica: 0,875

 

Municipi: Calonge

 

17008468: Escola La Sínia

Educació infantil: 3

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 6,5

 

 

17000718: Escola Llevantí de Mar

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física (IAN): 1

Música: 1

Educació primària: 3

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (TIC): 1

Religió catòlica: 0,375

 

 

17000688: Escola Pere Rosselló

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 14

Educació primària (DIV): 1

Religió catòlica: 0,75

 

Municipi: Campdevànol

 

17000731: Escola Pirineu

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Llengua estrangera: francès: 0,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 11

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Camprodon

 

17000779: Escola Doctor Robert

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 9

Educació primària (IFR): 1

Religió catòlica: 0,625

 

Municipi: Capmany

 

17000822: Escola Els Dòlmens - ZER Requesens (EDIF)

Educació infantil (DIV): 1

Educació física: 0,5

Educació primària: 2

 

 

17007488: ZER Requesens (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: francès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

Municipi: Cassà de la Selva

 

17008501: Escola Aldric

Pedagogia terapèutica: 0,5

Pedagogia terapèutica (EGI): 1

Educació infantil: 6

Educació infantil (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Educació física (DIV): 1

Música: 1

Educació primària: 7,5

Educació primària (DIV): 3

Educació primària (EGI): 1

 

 

17000846: Escola Puig d'Arques

Pedagogia terapèutica: 2

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 6

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Llengua estrangera: anglès (LBI): 1

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 8

Educació primària (DIV): 1

Religió catòlica: 1

 

Municipi: Castellfollit de la Roca

 

17000861: Escola Castellroc

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Educació física: 0,5

Música: 1

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Castelló d'Empúries

 

17008663: Escola El Bruel

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 0,5

Educació primària: 7

 

 

17007907: Escola Joana d'Empúries

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,25

 

 

17000871: Escola Ruiz Amado

Audició i llenguatge: 0,5

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

Educació primària (ISL): 1

Religió catòlica: 0,625

 

Municipi: Castell-Platja d'Aro

 

17000895: Escola Els Estanys

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música (TIC): 1

Educació primària: 9

Educació primària (TIC): 1

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 0,75

 

 

17009278: Escola Fanals d'Aro

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1,5

Música: 1

Educació primària: 6

 

 

17000883: Escola Vall d'Aro

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6,5

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: La Cellera de Ter

 

17003781: Escola Juncadella

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Celrà

 

17000913: Escola L'Aulet

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 8,5

Religió catòlica: 0,375

 

 

17008471: Escola Les Falgueres

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 11,5

Educació primària (IAN): 2

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Cervià de Ter

 

17000925: Escola L'Aixart

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 2

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5,5

Educació primària (DIV): 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Cistella

 

17000937: Escola Mossèn Josep Maria Albert - ZER Empordà (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1,5

 

Municipi: Colera

 

17000950: Escola Puig d'Esquers - ZER Cap de Creus (EDIF)

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Corçà

 

17000998: Escola El Rodonell

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1,5

Educació primària: 4,5

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Cornellà del Terri

 

17000986: Escola La Vall del Terri

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1,5

Educació primària: 11

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Cruïlles, Monells i Sant Sadurní l'Heura

 

17003631: Escola La Pedra Dreta - ZER Empordanet-Gavarres (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació infantil (EVP): 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,125

 

 

17001024: Escola Les Gavarres - ZER Empordanet-Gavarres (EDIF)

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Darnius

 

17001036: Escola Mont-roig - ZER Requesens (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1,5

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: L'Escala

 

17001048: Escola Empúries

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 9

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 17

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 1

 

 

17008481: Escola L'Esculapi

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6,5

Educació primària (LBI): 1

 

Municipi: Espolla

 

17001085: Escola Antoni Balmanya - ZER Requesens (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Esponellà

 

17001097: Escola Carles de Fortuny

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 0,5

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: El Far d'Empordà

 

17000068: Escola del Far d'Empordà

Educació infantil: 3,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 0,5

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Figueres

 

17008006: Escola Amistat

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 14

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,25

 

 

17004463: Escola Anicet de Pagès i de Puig (CMC)

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 8

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Llengua estrangera: anglès (DIV): 1

Educació física: 1

Educació física (DIV): 1

Música: 1

Música (DIV): 1

Educació primària: 7,5

Educació primària (DIV): 1

Religió catòlica: 0,25

 

 

17008808: Escola Carme Guasch i Darné

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1,5

Música: 1

Educació primària: 10

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (TIC): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

 

17001280: Escola Joaquim Cusí i Furtunet

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 6

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Llengua estrangera: francès: 1

Educació física (DIV): 2

Música: 1

Educació primària: 10,5

Educació primària (TIC): 1

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,875

 

 

17004891: Escola Josep Pallach

Audició i llenguatge: 2

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12

Religió catòlica: 0,5

 

 

17001115: Escola Josep Pous i Pagès (CMC)

Audició i llenguatge: 1

Audició i llenguatge (DIV): 1

Pedagogia terapèutica: 0,5

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11

 

 

17006711: Escola M. Àngels Anglada

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Llengua estrangera: francès: 1

Educació física: 0,5

Música: 1

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,25

 

 

17008444: Escola Parc de les Aigües

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 9

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (TIC): 1

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

17001103: Escola Salvador Dalí

Audició i llenguatge: 1,5

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 12

Religió catòlica: 1

 

 

17001279: Escola Sant Pau

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 6

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 2

Música: 1

Música (DIV): 1

Educació primària: 12

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,875

 

Municipi: Flaçà

 

17001292: Escola Les Moreres

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

Educació primària (DIV): 1

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Fontcoberta

 

17004827: Escola Alzina Reclamadora

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1,5

Educació primària: 5

Educació primària (DIV): 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Forallac

 

17008997: Escola Forallac

Pedagogia terapèutica: 0,5

Educació infantil: 3

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 4

Educació primària (LBI): 1

 

Municipi: Fornells de la Selva

 

17001346: Escola Forn d'Anells

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 9

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Fortià

 

17001361: Escola Teresa de Pallejà

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Garrigàs

 

17001371: Escola de Garrigàs - ZER Empordà (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Garriguella

 

17001383: Escola Joaquim Gifré

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Ger

 

17001395: Escola Santa Coloma - ZER Cerdanya (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 2

Educació primària (TIC): 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Girona

 

17001838: Escola Àgora

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5,5

Educació primària (EGI): 1

Educació primària (IAN): 1

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,375

 

 

17001449: Escola Annexa - Joan Puigbert

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Llengua estrangera: francès: 0,5

Educació física: 2

Educació física (IFR): 1

Música: 2

Educació primària: 8

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,375

 

 

17010049: Escola Balandrau

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 2

Educació infantil (EGI): 1

Música: 1

Educació primària: 2

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (LBI): 1

Educació primària (TIC): 1

 

 

17001887: Escola Carme Auguet (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 2,5

Educació infantil (TIC): 1

Educació física: 1

Música: 1

Música (EGI): 1

Educació primària: 3

Educació primària (EGI): 1

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (TIC): 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

17004694: Escola Cassià Costal

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2,5

Música: 1

Educació primària: 12

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,75

 

 

17001954: Escola de Vila-roja (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 2

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 3

Educació primària (DIV): 1

Religió catòlica: 0,375

 

 

17008286: Escola Domeny

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Educació infantil (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: anglès (DIV): 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

17001425: Escola Eiximenis

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1,5

Música: 1

Educació primària: 4

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (TIC): 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

17009126: Escola El Bosc de la Pabordia

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 5

Educació infantil (EGI): 2

Educació infantil (TIC): 2

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música (TIC): 1

Educació primària: 7

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (EGI): 1

Educació primària (TIC): 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

17004347: Escola Font de la Pólvora (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7

Religió catòlica: 0,625

 

 

17001693: CEE Font de l'Abella (EDIF)

Audició i llenguatge: 4

Audició i llenguatge (L): 1

Pedagogia terapèutica: 30

Pedagogia terapèutica (TIC): 1

Educació física (DIV): 1

Música (DIV): 1

 

 

17001450: Escola Joan Bruguera

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Educació infantil (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

Educació primària (IAN): 3

Religió catòlica: 0,5

 

 

17001930: Escola Josep Dalmau i Carles

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10,5

Educació primària (DIV): 2

Aula d'acollida: 2

Religió catòlica: 0,75

 

 

17006721: Escola Marta Mata

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Llengua estrangera: anglès (DIV): 1

Educació física: 2

Música: 1

Música (IAN): 1

Educació primària: 9

Unitat de suport d'educació especial: 2

Religió catòlica: 0,25

 

 

17004529: Escola Migdia

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 5

Educació infantil (DIV): 2

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1

Música: 2

Música (DIV): 1

Educació primària: 6,5

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (ISL): 1

Educació primària (TIC): 2

Religió catòlica: 1

 

 

17004943: Escola Montfalgars

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6,5

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 10

Educació primària (TIC): 1

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 1

 

 

17001486: Escola Montjuïc

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 6,5

Religió catòlica: 0,25

 

 

17004724: CEE Palau (EDIF)

Audició i llenguatge: 3

Audició i llenguatge (DIV): 1

Pedagogia terapèutica: 8,5

Pedagogia terapèutica (DIV): 4

 

 

17008675: Escola Pericot

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6

Educació infantil (EGI): 1

Educació infantil (LBI): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 2

Educació primària: 5

Educació primària (EGI): 1

Educació primària (EVP): 1

Educació primària (IAN): 3

Educació primària (TIC): 1

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 0,5

 

 

17001516: Escola Pla de Girona

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 3,5

Educació física: 3

Música: 1

Educació primària: 11

Religió catòlica: 1

 

 

17004335: Escola Santa Eugènia

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,375

 

 

17003422: Escola Taialà

Audició i llenguatge: 2

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 10

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 3

Música: 2

Educació primària: 11

Educació primària (DIV): 3

Educació primària (IAN): 2

Religió catòlica: 1,5

 

 

17001462: Escola Verd

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 2,5

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 4

Educació primària (IAN): 2

Educació primària (TIC): 2

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Hostalric

 

17001981: Escola Mare de Déu dels Socors

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 9

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12

Aula d'acollida: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,625

 

Municipi: La Jonquera

 

17002004: Escola Josep Peñuelas del Rio

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: francès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11,5

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,75

 

Municipi: Lladó

 

17002028: Escola Montserrat Vayreda i Trullol

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès (EVP): 1

Educació física (DIV): 1

Música: 1

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Llagostera

 

17002031: Escola Lacustària (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 16

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 1

 

 

17009138: Escola Puig de les Cadiretes (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 9

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 14

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Llanars

 

17002065: Escola Les Moreres - ZER Vall de Ter (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Llançà

 

17002077: Escola Pompeu Fabra

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Llers

 

17002089: Escola de Llers

Pedagogia terapèutica: 0,5

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Llívia

 

17007439: ZER Cerdanya (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Llengua estrangera: francès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

 

17002090: Escola Jaume I - ZER Cerdanya (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: francès: 1

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Lloret de Mar

 

17008080: Escola Àngels Alemany i Boris

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 10

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 3

Música: 2

Educació primària: 15

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (ISL): 1

Aula d'acollida: 1,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

17004657: Escola Esteve Carles

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 7,5

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 0,375

 

 

17002107: Escola Pere Torrent

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 7

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 10,5

Educació primària (DIV): 1

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 1,125

 

 

17004955: Escola Pompeu Fabra

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 11

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 14,5

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (TIC): 1

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 1

 

Municipi: Maçanet de Cabrenys

 

17002168: Escola Les Salines - ZER Les Salines (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Maçanet de la Selva

 

17008547: Escola Nova de Maçanet de la Selva

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 6

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7,5

Educació primària (IAN): 1

 

 

17002181: Escola Sant Jordi (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 13

Religió catòlica: 1

 

Municipi: Medinyà

 

17002193: Escola Santa Fe

Educació infantil: 2

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física (DIV): 1

Música: 1

Educació primària: 3

Educació primària (TIC): 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Mieres

 

17002201: Escola Finestres

Educació infantil: 1

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Música: 0,5

Educació primària: 3

 

Municipi: Montagut i Oix

 

17002247: Escola Mont Cós - ZER El Llierca (EDIF)

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Mont-ras

 

17002259: Escola Torres Jonama

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1,5

Música: 1

Educació primària: 6

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Navata

 

17002260: Escola Joaquim Vallmajó

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1,5

Música: 1

Educació primària: 5

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Ogassa

 

17005029: Escola L'Esquirol - ZER Vall de Ter (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Olot

 

17008778: Escola El Morrot

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 9

Religió catòlica: 0,375

 

 

17002302: Escola Llar Lluís Maria Mestres i Martí

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 0,5

Educació primària: 4

Educació primària (IAN): 2

Aula d'acollida: 0,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,25

 

 

17002296: Escola Malagrida

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (TIC): 1

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 1,125

 

 

17002314: Escola Pla de Dalt

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10,5

Educació primària (IAN): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

17002429: Escola Sant Roc

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 9

Educació primària (TIC): 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

17002326: Escola Volcà Bisaroques

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 0,5

Educació primària: 12

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Ordis

 

17002430: Escola Maria Pagès i Trayter

Educació infantil: 1

Educació física: 0,5

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Osor

 

17002442: Escola La Vall (EDIF)

Educació infantil: 1

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Música: 0,5

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Palafrugell

 

17006782: Escola Carrilet (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 9

Llengua estrangera: anglès: 4

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 13,5

 

 

17002491: Escola Josep Barceló i Matas (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 12

Educació primària (DIV): 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

17008523: Escola Pi Verd (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 17,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

 

17002481: Escola Torres Jonama (CMC)

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 8,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 15

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,75

 

Municipi: Palamós

 

17004736: CEE Els Àngels (EDIF)

Audició i llenguatge: 2

Pedagogia terapèutica: 14

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació física: 1

Orientació educativa (IFE): 1

Operacions i equips de producció agrària (IFE): 1

 

 

17002569: Escola La Vila

Audició i llenguatge: 0,5

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 9,5

Educació primària (IAN): 3

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

 

17002612: Escola Vila-romà

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 9

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Palau-saverdera

 

17002624: Escola Martí Inglès

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6,5

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Pals

 

17002651: Escola Quermany

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física (IAN): 1

Música: 2

Educació primària: 6

Educació primària (TIC): 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Pau

 

17002703: Escola Pau

Educació infantil: 1,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 0,5

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: La Pera

 

17009473: ZER Empordanet-Gavarres (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

 

17002715: Escola Pedra Blanca - ZER Empordanet-Gavarres (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 3,5

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Peralada

 

17002740: Escola Ramon Muntaner

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6

Religió catòlica: 0,75

 

Municipi: Les Planes d'Hostoles

 

17002752: Escola Sant Cristòfol

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Educació infantil (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Música (IAN): 1

Educació primària: 5

Educació primària (DIV): 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Planoles

 

17002764: Escola Núria Morer i Pi - ZER Comte Arnau (EDIF)

Educació infantil: 1,5

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Pont de Molins

 

17002776: Escola Tramuntana - ZER Empordà (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Porqueres

 

17002818: Escola Frigolet

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 0,5

Música: 0,5

Educació primària: 2,5

Educació primària (TIC): 1

 

 

17002791: Escola L'Entorn

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1,5

Educació primària: 15,5

Educació primària (DIV): 1

Religió catòlica: 0,75

 

Municipi: El Port de la Selva

 

17009631: ZER Cap de Creus (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 0,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 0,5

Música: 1

 

 

17002879: Escola Les Clisques-ZER Cap de Creus (EDIF)

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Portbou

 

17002831: Escola Sant Jaume

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Les Preses

 

17008882: Escola La Bòbila

Pedagogia terapèutica: 0,5

Educació infantil: 4

Educació infantil (EGI): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física (EGI): 1

Música (EGI): 1

Educació primària: 2

Educació primària (DIV): 2

Educació primària (EGI): 1

Educació primària (IAN): 1

 

Municipi: Puigcerdà

 

17002880: Escola Alfons I

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: francès: 0,5

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 11

Aula d'acollida: 0,5

Unitat de suport d'educació especial: 3

Religió catòlica: 1

 

 

17008419: Escola Llums del Nord

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: francès: 1

Educació física: 0,5

Educació primària: 5

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Quart

 

17009242: Escola Nou de Quart

Pedagogia terapèutica (EGI): 1

Educació infantil: 2

Educació infantil (DIV): 2

Educació infantil (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 0,5

Música: 1

Educació primària: 2

Educació primària (DIV): 2

Educació primària (EVP): 1

 

 

17002922: Escola Santa Margarida

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física (TIC): 1

Música: 1

Educació primària: 9

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Ribes de Freser

 

17002958: Escola Mare de Déu de Núria

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: francès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 3,5

Religió catòlica: 0,75

 

Municipi: Riells i Viabrea

 

17002983: Escola El Bruc

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1,5

Música: 1

Educació primària: 10

Religió catòlica: 0,625

 

Municipi: Ripoll

 

17004761: CEE Doctor Ramon Suriñach (EDIF)

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 6

 

 

17002995: Escola Joan Maragall

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4,5

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7

Educació primària (TIC): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,375

 

 

17004751: Escola Tomàs Raguer

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4,5

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Llengua estrangera: francès: 0,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Riudarenes

 

17003070: Escola Josep Boada

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Riudaura

 

17003082: Escola Lluís Castells

Educació infantil: 2

Educació infantil (EGI): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física (TIC): 1

Música: 0,5

Educació primària: 1

Educació primària (EGI): 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Riudellots de la Selva

 

17003094: Escola de Riudellots de la Selva

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Roses

 

17006800: Escola Els Grecs

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: francès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 13,5

Religió catòlica: 0,75

 

 

17004451: Escola Jaume Vicens i Vives

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: francès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12,5

Aula d'acollida: 1

 

 

17008237: Escola Montserrat Vayreda

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 8

Educació infantil (LBI): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: francès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 8,5

Educació primària (DIV): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

 

17003136: Escola Narcís Monturiol

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: francès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7,5

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Salt

 

17008298: Escola El Gegant del Rec (CMC)

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 10,5

Educació primària (DIV): 4

Educació primària (TIC): 1

Aula d'acollida: 0,5

 

 

17004864: Escola El Pla (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 16

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,625

 

 

17003215: Escola La Farga (CMC)

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1,5

Educació primària: 15

Educació primària (IAN): 1

Aula d'acollida: 2

Religió catòlica: 1

 

 

17004360: CEE La Maçana (EDIF)

Audició i llenguatge: 9,5

 

 

17009850: Escola Les Arrels (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 8

Religió catòlica: 0,25

 

 

17008687: Escola Les Deveses (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 17,5

Aula d'acollida: 0,5

 

 

17007919: Escola Mas Masó (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Música (TIC): 1

Educació primària: 15,5

Aula d'acollida: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,25

 

 

17003151: Escola Silvestre Santaló (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 2

Educació primària: 11

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 0,5

 

 

17005522: Escola Veïnat (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 9

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 0,625

 

Municipi: Sant Climent Sescebes

 

17003227: Escola Sant Sebastià - ZER Requesens (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Sant Feliu de Buixalleu

 

17008894: Escola Alzines Balladores

Pedagogia terapèutica: 0,5

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Educació primària: 6

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Sant Feliu de Guíxols

 

17008018: Escola Ardenya

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 6

Educació infantil (ISL): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1,5

Educació primària: 11

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (ISL): 1

Religió catòlica: 0,25

 

 

17003264: Escola Gaziel

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Llengua estrangera: francès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

Educació primària (IAN): 1

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 1

 

 

17004682: Escola L'Estació

Audició i llenguatge: 0,5

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 6

Educació infantil (LBI): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (LBI): 1

Aula d'acollida: 0,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

17003321: Escola Mossèn Baldiri Reixach

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Llengua estrangera: francès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

Educació primària (IAN): 1

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Sant Feliu de Pallerols

 

17003343: Escola Rocalba

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5,5

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Sant Gregori

 

17003392: Escola Agustí Gifre

Pedagogia terapèutica: 3

Educació infantil: 9,5

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 4

Educació física: 3

Música: 2

Educació primària: 9

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Sant Hilari Sacalm

 

17003434: Escola Guilleries

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 10

Educació primària (DIV): 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Sant Jaume de Llierca

 

17007452: ZER El Llierca (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

 

17003461: Escola Les Escomes - ZER El Llierca (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació infantil (LBI): 1

Educació primària: 5

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Sant Joan les Fonts

 

17003732: Escola Castanyer

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Educació infantil (TIC): 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

Educació primària (DIV): 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Sant Jordi Desvalls

 

17003471: Escola Sant Jordi

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física (TIC): 1

Música: 0,5

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Sant Julià de Ramis

 

17006873: Escola Castellum

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Educació infantil (DIV): 1

Educació infantil (EGI): 1

Educació infantil (TIC): 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5,5

Educació primària (DIV): 2

Educació primària (EGI): 1

 

Municipi: Sant Julià del Llor i Bonmatí

 

17000123: Escola Sant Jordi

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1,5

Educació primària: 5

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Sant Miquel de Fluvià

 

17003598: Escola Vallgarriga (CMC)

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física (TIC): 1

Música: 0,5

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Sant Pau de Segúries

 

17003616: Escola Els Pinets - ZER Vall de Ter (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,125

 

 

17007440: ZER Vall de Ter (EDIF)

Audició i llenguatge: 0,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

Municipi: Sant Pere Pescador

 

17003628: Escola Llagut

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1,5

Música: 1

Educació primària: 10

 

Municipi: Santa Coloma de Farners

 

17008249: Escola Castell de Farners

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 13

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

17003641: Escola Sant Salvador d'Horta

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Educació física (IAN): 1

Música: 1

Educació primària: 11,5

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Santa Cristina d'Aro

 

17003689: Escola Pedralta

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música (TIC): 1

Educació primària: 9

Educació primària (DIV): 2

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,625

 

Municipi: Santa Pau

 

17003719: Escola Joan Maragall

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Sarrià de Ter

 

17003756: Escola Montserrat

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7,5

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11

Educació primària (TIC): 1

Religió catòlica: 0,75

 

Municipi: Saus, Camallera i Llampaies

 

17003768: Escola Els Terraprims

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 0,5

Música: 1

Educació primària: 3

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Serinyà

 

17003801: Escola Bora Gran

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Sils

 

17009199: Escola Els Estanys

Pedagogia terapèutica: 0,5

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

Educació primària (TIC): 1

 

 

17003823: Escola Verdaguer

Audició i llenguatge: 1,5

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 14

Religió catòlica: 0,625

 

Municipi: Torroella de Montgrí

 

17003872: Escola Guillem de Montgrí

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 3

Educació infantil: 12

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 3

Música: 2

Educació primària: 17

Religió catòlica: 0,875

 

 

17003860: Escola Portitxol (CMC)

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 6,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 10

Religió catòlica: 0,75

 

Municipi: Tortellà

 

17003902: Escola Joan Roura i Parella - ZER El Llierca (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 2,5

Educació primària (TIC): 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Tossa de Mar

 

17003926: Escola Ignasi Melé i Farré

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 12,5

Religió catòlica: 0,875

 

Municipi: Ullà

 

17003938: Escola Puig Rodó - ZER Montgrí (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 2

 

Municipi: Ullastret

 

17003941: Escola L'Estany - ZER Empordanet-Gavarres (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Educació primària (DIV): 1

 

Municipi: La Vall d'en Bas

 

17003951: Parvulari de Sant Esteve d'en Bas

Educació infantil: 4

 

 

17004001: Escola Verntallat

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 12

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Vallfogona de Ripollès

 

17007464: ZER Comte Arnau (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 0,5

Música: 0,5

 

 

17003537: Escola de Vallfogona de Ripollès - ZER Comte Arnau (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

 

Municipi: Vall-llobrega

 

17008493: Escola Vall-llobrega

Pedagogia terapèutica (IAN): 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

Música: 0,5

Educació primària: 4

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (LBI): 1

 

Municipi: Ventalló

 

17004049: Escola Oliveres Mil·lenàries - ZER Tramuntana (EDIF)

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,125

 

 

17007427: ZER Tramuntana (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

Municipi: Vidreres

 

17004906: Escola Salvador Espriu

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

17004074: Escola Sant Iscle

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 12

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Vilabertran

 

17004098: Escola Torre d'en Reig

Pedagogia terapèutica: 0,5

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1,5

Música: 1

Educació primària: 5

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Vilablareix

 

17004116: Escola Madrenc

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Educació física (TIC): 1

Música: 1

Educació primària: 5

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (EGI): 1

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Viladamat

 

17004128: Escola Puig Segalar - ZER Tramuntana (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 2

 

Municipi: Vilademuls

 

17004153: Escola de Sant Esteve de Guialbes

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 2,5

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Vilafant

 

17006836: Escola Les Mèlies

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1,5

Música: 1

Educació primària: 13

Religió catòlica: 0,25

 

 

17004748: CEE Mare de Déu del Mont (EDIF)

Audició i llenguatge: 3

Pedagogia terapèutica: 19

Educació física (L): 1

Religió catòlica: 0,375

 

 

17004190: Escola Sol i Vent

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5,5

Educació primària (TIC): 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Vilajuïga

 

17004207: Escola Santiago Ratés

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Vilallonga de Ter

 

17004219: Escola La Daina - ZER Vall de Ter (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Vilamacolum

 

17004220: Escola Els Valentins - ZER Tramuntana (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Vilamalla

 

17004232: Escola Josep de Ribot i Olivas

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 0,5

Educació primària: 6

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Vilanant

 

17007695: ZER Empordà (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

 

17004244: Escola Tramuntana - ZER Empordà (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 3

 

Municipi: Vilobí d'Onyar

 

17004281: Escola Josep Madrenys

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 12

Educació primària (TIC): 1

Religió catòlica: 0,5

 

Serveis Territorials a Lleida

 

Municipi: Àger

 

25000031: Escola Andreu Farran - ZER Montsec (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació física: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Agramunt

 

25000067: Escola Macià-Companys

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Aitona

 

25000730: Escola Francesc Feliu (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 10,5

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Els Alamús

 

25000110: Escola Arrels - ZER l'Horta de Lleida (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Alàs i Cerc

 

25000122: Escola Sant Esteve - ZER Urgellet (EDIF)

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: L'Albagés

 

25000146: Escola Mare de Déu de Montserrat - ZER Vall de l'Aranyó (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Albatàrrec

 

25000158: Escola Sant Salvador

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 4,5

Educació primària (LBI): 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Albesa

 

25000161: Escola L'Àlber

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5,5

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: L'Albi

 

25000171: Escola Els Aubis - ZER Riu Set (EDIF)

Educació infantil: 3,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació primària: 4,5

Religió catòlica: 0,375

 

 

25008042: ZER Riu Set (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

Municipi: Alcanó

 

25000183: Escola La Dula - ZER L'Eral (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Alcarràs

 

25000195: Escola Comtes de Torregrossa

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 10,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1

Educació física (IAN): 1

Música: 1

Educació primària: 15

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 1

 

 

25008893: Escola Parc del Saladar

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Educació infantil (EGI): 1

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

Educació física: 1

Educació física (IAN): 1

Música: 1

Educació primària: 9

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (IAN): 2

Educació primària (LBI): 1

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Alcoletge

 

25000225: Escola Mare de Déu del Carme

Pedagogia terapèutica (ISL): 1

Educació infantil: 8

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 6

Educació primària (EGI): 1

Educació primària (TIC): 1

Religió catòlica: 0,75

 

Municipi: Alfarràs

 

25005119: Escola Pinyana (CMC)

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 10

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Alfés

 

25000274: Escola d'Alfés - ZER L'Eral (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Algerri

 

25000286: Escola Sant Blai - ZER Serra Llarga (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

 

25007906: ZER Serra Llarga (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

Municipi: Alguaire

 

25005120: Escola Teresa Bergadà

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 5

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 9

Educació primària (EGI): 1

Religió catòlica: 0,625

 

Municipi: Alins

 

25000316: Escola d'Alins - ZER Alt Pallars Sobirà (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Almacelles

 

25000341: Escola Antònia Simó Arnó

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 17

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 1

 

Municipi: Almenar

 

25007992: Escola d'Almenar

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 0,625

 

Municipi: Alpicat

 

25000468: Escola Doctor Serés

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 15

Religió catòlica: 1

 

Municipi: Anglesola

 

25000584: Escola Santa Creu (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Arbeca

 

25000602: Escola Albirka

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5,5

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Artesa de Lleida

 

25000626: Escola Els Til.lers

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1,5

Música: 1

Educació primària: 5

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Artesa de Segre

 

25000638: Escola Els Planells

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,75

 

Municipi: Les Avellanes i Santa Linya

 

25000699: Escola de Les Avellanes - ZER Montsec (EDIF)

Educació infantil: 1

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

 

25000717: Escola de Tartareu - ZER Montsec (EDIF)

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

 

25007840: ZER Montsec (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

Municipi: Balaguer

 

25000781: Escola Àngel Guimerà (CMC)

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 9

Religió catòlica: 0,375

 

 

25000778: Escola Gaspar de Portolà

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 8,5

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (TIC): 1

Aula d'acollida: 0,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

 

25000857: Escola La Noguera

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5,5

Religió catòlica: 0,5

 

 

25008789: Escola Mont-roig

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: anglès (EGI): 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 8

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (EGI): 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

Municipi: Barbens

 

25000869: Escola Sant Roc - ZER Riu Ondara (EDIF)

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Belianes

 

25000951: Escola Pere Teixiné - ZER Riu Corb (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

 

25007876: ZER Riu Corb (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

Municipi: Bellaguarda

 

25003676: Escola Els Set Focs - ZER Elaia (EDIF)

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Bellcaire d'Urgell

 

25000961: Escola Bonavista

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física (IAN): 1

Música: 1

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Bell-lloc d'Urgell

 

25000985: Escola Ramon Farrerons

Pedagogia terapèutica: 0,5

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Bellmunt d'Urgell

 

25001001: Escola Sant Bartomeu - ZER Espernallac (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Bellpuig

 

25001011: Escola Valeri Serra

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 9

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Bellver de Cerdanya

 

25001059: Escola Mare de Déu de Talló

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Llengua estrangera: francès: 0,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Bellvís

 

25001084: Escola Joaquim Palacín

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 4,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Benavent de Segrià

 

25001096: Escola Sant Joan

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5,5

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Es Bòrdes

 

25001138: Escola Casteth Leon - ZER Val d'Aran (A) (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1,5

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Les Borges Blanques

 

25001141: Escola Joan XXIII

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Bossòst

 

25001199: Escola Sant Ròc (A)

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 0,5

Educació primària: 5

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Bovera

 

25001126: Escola Vallmajor - ZER Elaia (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Camarasa

 

25001229: Escola Dos Rius-ZER El Jonc (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,125

 

 

25008081: ZER El Jonc (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

Municipi: Castelldans

 

25001254: Escola Timorell - ZER Vall de l'Aranyó (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 2

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

 

25008054: ZER Vall de l'Aranyó (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

Municipi: Castellnou de Seana

 

25001266: Escola L'Estel - ZER Vent Serè (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Castelló de Farfanya

 

25001278: Escola Santa Maria - ZER Serra Llarga (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Castellserà

 

25001281: Escola El Terrall - ZER Espernallac (EDIF)

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,25

 

 

25008066: ZER Espernallac (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

Municipi: Cervera

 

25001291: Escola Jaume Balmes

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1,5

Educació primària: 10

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 1

 

 

25009095: Escola Les Savines

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7

Educació primària (TIC): 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

25001321: Escola Mossèn Josep Arques

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 8,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 9

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (TIC): 1

Aula d'acollida: 0,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

Municipi: Cervià de les Garrigues

 

25001333: Escola El Cérvol - ZER Riu Set (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Ciutadilla

 

25001357: Escola de Ciutadilla - ZER Guicivervi (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

 

Municipi: Coll de Nargó

 

25001400: Escola Sant Climent - ZER Narieda (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2,5

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Corbins

 

25006501: Escola Alba

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Llengua estrangera: francès: 0,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11

 

 

25001424: Escola Sol Ixent

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5,5

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Cubells

 

25001436: Escola Sol Naixent - ZER El Romaní (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: L'Espluga Calba

 

25008236: ZER Pedrera (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

 

25001473: Escola Porcel de Cervera - ZER Pedrera (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Esterri d'Àneu

 

25001539: Escola La Closa

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5,5

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Fondarella

 

25001606: Escola Minyons d'Urgell

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: La Fuliola

 

25001618: Escola Guillem Isarn

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 3,5

Educació primària (DIV): 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Gimenells i el Pla de la Font

 

25000511: Escola Inocencio Pardos - ZER Ponent (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

 

25000481: Escola Sant Isidre - ZER Ponent (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Golmés

 

25001692: Escola Francesc Arenes

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: La Granadella

 

25001710: Escola de la Granadella - ZER Elaia (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,25

 

 

25007815: ZER Elaia (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

Municipi: La Granja d'Escarp

 

25001722: Escola Sant Jaume - ZER L'Oliver (EDIF)

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Guimerà

 

25001758: Escola de Guimerà - ZER Guicivervi (EDIF)

Educació infantil: 0,5

Educació primària: 1

 

Municipi: Guissona

 

25009113: Escola Mestre Ramon Estadella i Torradeflot

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6

Educació primària (DIV): 2

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 0,625

 

 

25001761: Escola Ramon Faus i Esteve

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 4

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 14

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,875

 

Municipi: Isona i Conca Dellà

 

25001886: Escola Aeso - ZER Pallars Jussà (EDIF)

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació primària: 2,5

Religió catòlica: 0,25

 

 

25007839: ZER Pallars Jussà (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

Municipi: Ivars de Noguera

 

25001795: Escola Sant Sebastià - ZER Serra Llarga (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1,5

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Ivars d'Urgell

 

25001801: Escola Mare de Déu de l'Horta

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 1

Educació física (IAN): 1

Música: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,75

 

Municipi: Josa i Tuixén

 

25004826: Escola de Tuixent - ZER Urgellet (EDIF)

Educació física: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Juncosa

 

25007888: ZER Garrigues Altes (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

 

25001916: Escola L'Espígol - ZER Garrigues Altes (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Juneda

 

25001928: Escola Manuel Ortiz i Castelló

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11,5

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Les

 

25002957: Escola Estudi Alejandro Casona (A)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Linyola

 

25002970: Escola El Sitjar

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Llardecans

 

25003019: Escola Arc d'Adà - ZER L'Oliver (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1,5

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Llavorsí

 

25007803: ZER Alt Pallars Sobirà (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

 

25003032: Escola de Llavorsí - ZER Alt Pallars Sobirà (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Lleida

 

25001990: Escola Antoni Bergós - ZER L'Horta de Lleida (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

 

25002052: Escola Balàfia (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 9

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 0,5

 

 

25002064: Escola Camps Elisis (CMC)

Audició i llenguatge: 0,5

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7

Educació primària (DIV): 1

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 0,5

 

 

25002076: Escola Cervantes (CMC)

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6,5

Religió catòlica: 0,5

 

 

25009034: Escola Ciutat Jardí

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1,5

Música: 1

Educació primària: 12

Religió catòlica: 0,5

 

 

25002131: Escola Creu del Batlle - ZER L'Horta de Lleida (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

 

25002672: Escola de Pràctiques I

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 2

Educació primària: 5

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

25002854: Escola El Segrià - ZER L'Horta de Lleida (EDIF)

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,25

 

 

25002921: Escola El Vilot - ZER Ponent (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 2

Educació primària: 5

Religió catòlica: 0,375

 

 

25001953: Escola Enric Farreny

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 3

Educació infantil (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física (IAN): 1

Música: 1

Educació primària: 3

Educació primària (EVP): 1

Educació primària (LBI): 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

25006744: CEE Esperança (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 12

Educació física (EDP): 1

 

 

25006264: Escola Espiga

Pedagogia terapèutica: 2

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 8

Educació primària (DIV): 1

 

 

25008649: Escola Francesco Tonucci

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3,5

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7

Religió catòlica: 0,375

 

 

25005880: Escola Frederic Godas

Pedagogia terapèutica: 0,5

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 8

Educació infantil (EGI): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 8

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (ISL): 1

Educació primària (TIC): 1

Religió catòlica: 1

 

 

25005673: Escola Joan Maragall (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Llengua estrangera: francès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 8,5

Educació primària (EGI): 1

Educació primària (TIC): 1

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 1

Religió evangèlica: 0,08

 

 

25005430: Escola Joan XXIII (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 15

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 1

 

 

25006409: Escola Joc de la Bola

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6

Educació infantil (EGI): 1

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Llengua estrangera: anglès (EDP): 1

Educació física: 1

Educació física (IAN): 1

Música: 1

Educació primària: 9,5

Educació primària (DIV): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

Religió evangèlica: 0,08

 

 

25010085: Escola Josep Mañé i Gavaldà-ZER Ponent (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 1,5

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

 

25009344: Escola La Mitjana

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Educació infantil (EGI): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 9,5

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (TIC): 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

25007921: ZER L'Horta de LLeida (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

 

25002091: Escola Magí Morera i Galícia (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 3,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 10

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 0,5

Religió evangèlica: 0,08

 

 

25005491: Escola Magraners (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: francès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5,5

Religió catòlica: 0,5

 

 

25009071: Escola Països Catalans

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: anglès (EVP): 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 13,5

Religió catòlica: 0,5

 

 

25008777: Escola Parc de l'Aigua

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (EGI): 1

Educació infantil: 6,5

Educació infantil (DIV): 1

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: anglès (DIV): 1

Educació física: 1

Educació física (IAN): 1

Música: 1

Educació primària: 10

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

25002106: Escola Pardinyes (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7,5

Religió catòlica: 0,5

 

 

25009149: Escola Pinyana (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10,5

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 0,5

Religió evangèlica: 0,08

 

 

25008133: ZER Ponent (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

 

25008212: Escola Pràctiques II

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 11

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 0,75

 

 

25002121: Escola Príncep de Viana (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 8

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,625

 

 

25002088: Escola Riu Segre

Audició i llenguatge: 0,5

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 13

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 1

 

 

25006276: Escola Sant Jordi

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès (EGI): 1

Educació física: 1

Música: 2

Educació primària: 3,5

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (LBI): 1

 

 

25002659: Escola Sant Josep de Calassanç (CMC)

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 9

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

25002003: Escola Santa Maria de Gardeny (CMC)

Audició i llenguatge: 0,5

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 14,5

Religió catòlica: 0,5

Religió evangèlica: 0,16

 

 

25010267: Escola Torre Queralt (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 14,5

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Lles de Cerdanya

 

25003056: Escola Portella Blanca - ZER Baridà-Batllia (EDIF)

Educació infantil: 0,5

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Maials

 

25007918: ZER L'Oliver (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

 

25003123: Escola Otogesa - ZER L'Oliver (EDIF)

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Maldà

 

25005892: Escola Maldanell - ZER Riu Corb (EDIF)

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Massalcoreig

 

25003111: Escola de Massalcoreig - ZER L'Oliver (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1,5

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Menàrguens

 

25003135: Escola Joan Ros i Porta - ZER El Jonc (EDIF)

Educació infantil: 1

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Miralcamp

 

25003147: Escola Sant Miquel

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1,5

Música: 1,5

Educació primària: 5

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Mollerussa

 

25009356: Escola Les Arrels

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Educació física (IAN): 1

Música: 1

Educació primària: 5,5

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

25005171: Escola Mestre Ignasi Peraire (CMC)

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 13,5

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 1

 

 

25005545: Escola Pompeu Fabra

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12,5

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,625

 

 

25005557: CEE Siloé (EDIF)

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 7

Educació física: 1

Música: 1

 

Municipi: Montellà i Martinet

 

25007797: ZER Baridà-Batllia (EDIF)

Pedagogia terapèutica (IFR): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

 

25003263: Escola Pere Sarret - ZER Baridà-Batllia (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

 

25003275: Escola Ridolaina - ZER Baridà-Batllia (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Montferrer i Castellbò

 

25003299: Escola Rosa Campà - ZER Urgellet (EDIF)

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Montgai

 

25003241: Escola Colomina - ZER El Romaní (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

 

25003238: Escola de Butsènit - ZER El Sió (EDIF)

Educació infantil: 1

Religió catòlica: 0,125

 

 

25008078: ZER El Romaní (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

 

25007852: ZER El Sió (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

Municipi: Montoliu de Lleida

 

25003305: Escola Sant Isidre - ZER La Coma (EDIF)

Educació infantil: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació primària: 1

 

Municipi: Naut Aran

 

25000535: Escola Loseron - ZER Val d'Aran (A) (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 5

Religió catòlica: 0,125

 

 

25000560: Escola Ruda - ZER Val d'Aran (A) (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 3,5

Religió catòlica: 0,125

 

 

25000559: Escola Sant Martí - ZER Val d'Aran (A) (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

 

25007931: ZER Val d'Aran (A) (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

Municipi: Oliana

 

25005132: Escola Sant Jordi

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5,5

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Els Omells de Na Gaia

 

25005909: Escola Mossèn Ramon Muntanyola - ZER Riu Corb (EDIF)

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Organyà

 

25003469: Escola Miret i Sans - ZER Narieda (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 5

Religió catòlica: 0,25

 

 

25007827: ZER Narieda (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

Municipi: Os de Balaguer

 

25003482: Escola Leandre Cristòfol - ZER Montsec (EDIF)

Educació infantil: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,125

 

 

25003470: Escola L'Espígol - ZER Montsec (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació física: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: El Palau d'Anglesola

 

25003494: Escola Arnau Berenguer

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 2

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Penelles

 

25003551: Escola Ramon Gombal - ZER Espernallac (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Peramola

 

25003585: Escola Sant Miquel - ZER Narieda (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Els Plans de Sió

 

25003500: Escola de les Pallargues - ZER La Segarra (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: El Poal

 

25003652: Escola El Roser - ZER Plaurcén (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

 

25007943: ZER Plaurcén (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

Municipi: La Pobla de Cérvoles

 

25003664: Escola Josep Espasa - ZER Riu Set (EDIF)

Educació primària: 1

 

Municipi: La Pobla de Segur

 

25003688: Escola Els Raiers

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 9,5

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: El Pont de Suert

 

25003755: Escola Ribagorçana

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 8

Religió catòlica: 0,75

 

Municipi: Ponts

 

25003718: Escola de Ponts

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 9

Religió catòlica: 1

 

Municipi: La Portella

 

25003792: Escola Blanca de Villalonga - ZER Alt Segrià (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Prats i Sansor

 

25005983: Escola Sant Serni - ZER Baridà-Batllia (EDIF)

Educació infantil: 1

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Preixana

 

25003809: Escola Montalbà - ZER Riu Corb (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Preixens

 

25003822: Escola de Les Ventoses - ZER El Sió (EDIF)

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

 

25003810: Escola de Preixens - ZER El Sió (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Prullans

 

25003846: Escola El Puig - ZER Baridà-Batllia (EDIF)

Educació infantil: 0,5

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Puiggròs

 

25005910: Escola Abat Ruera - ZER Pedrera (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Puigverd d'Agramunt

 

25003858: Escola de Puigverd d'Agramunt - ZER El Sió (EDIF)

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Puigverd de Lleida

 

25003861: Escola Sant Jordi

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Rialp

 

25003871: Escola Montsent de Pallars - ZER Alt Pallars Sobirà (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 3,5

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Ribera d'Ondara

 

25007773: ZER La Segarra (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

 

 

25004085: Escola Vall Ondara - ZER La Segarra (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Ribera d'Urgellet

 

25003950: Escola Arnau Mir - ZER Urgellet (EDIF)

Educació infantil: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Música: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Rosselló

 

25004000: Escola La Rosella

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1,5

Educació primària: 6

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Salàs de Pallars

 

25010231: Escola de Salàs de Pallars - ZER Pallars Jussà (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

 

Municipi: Sanaüja

 

25004024: Escola de Sanaüja - ZER La Segarra (EDIF)

Educació infantil: 0,5

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Sant Guim de Freixenet

 

25004036: Escola L'Estel

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5,5

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Sant Martí de Riucorb

 

25004103: Escola El Tallat - ZER Riu Corb (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Sant Ramon

 

25004073: Escola Mare de Déu de la Mercè - ZER La Segarra (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Sarroca de Lleida

 

25004115: Escola La Roca - ZER L'Eral (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

 

25008108: ZER L'Eral (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

Municipi: La Sentiu de Sió

 

25000675: Escola Mare de Déu de la Guardiola - ZER El Romaní (EDIF)

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Seròs

 

25004218: Escola Miquel Baró Daban

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: La Seu d'Urgell

 

25001242: Escola Castell-Ciutat - ZER Urgellet (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2,5

Religió catòlica: 0,125

 

 

25009368: Escola La Valira

Educació infantil: 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 0,5

Educació primària: 3,5

Unitat de suport d'audició i llenguatge amb signes: 1

Religió catòlica: 0,125

 

 

25004140: Escola Mossèn Albert Vives

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1

Educació física (IAN): 1

Música: 1

Educació primària: 13

Aula d'acollida: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,875

 

 

25005533: Escola Pau Claris

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 7,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

25007864: ZER Urgellet (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

Municipi: Sidamon

 

25004221: Escola El Timó - ZER Plaurcén (EDIF)

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: El Soleràs

 

25004231: Escola del Soleràs - ZER Garrigues Altes (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Sort

 

25005144: Escola Àngel Serafí i Casanovas

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 9

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Soses

 

25004395: Escola Jaume Miret

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5,5

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Sudanell

 

25004401: Escola El Roser - ZER La Coma (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,25

 

 

25008111: ZER La Coma (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

Municipi: Sunyer

 

25004413: Escola de Sunyer - ZER L'Eral (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Tàrrega

 

25004531: Escola Àngel Guimerà

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12,5

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 0,5

 

 

25004462: Escola Jacint Verdaguer

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 9

Educació primària (TIC): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

 

25008790: Escola Maria-Mercè Marçal

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1,5

Música: 1

Educació primària: 9

Educació primària (IAN): 2

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Térmens

 

25004565: Escola Alfred Potrony

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Tírvia

 

25004577: Escola de Tírvia - ZER Alt Pallars Sobirà (EDIF)

Educació primària: 1

 

Municipi: Torà

 

25004607: Escola Sant Gil

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Tornabous

 

25004644: Escola Espígol - ZER Riu Ondara (EDIF)

Educació infantil: 2,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,25

 

 

25008157: ZER Riu Ondara (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

Municipi: La Torre de Cabdella

 

25008765: Escola La Vall Fosca - ZER Pallars Jussà (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Torrebesses

 

25004656: Escola de Torrebesses - ZER L'Eral (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Torrefarrera

 

25004711: Escola la Creu

Audició i llenguatge: 0,5

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 14

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (IAN): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1,5

 

Municipi: Torregrossa

 

25004723: Escola La Bassa

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Torrelameu

 

25009800: Escola Torrelameu-ZER Argelaga (EDIF)

Educació infantil: 1

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Educació primària: 2

 

Municipi: Torres de Segre

 

25004747: Escola Carrassumada

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5,5

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Torre-serona

 

25004759: Escola El Roser - ZER Alt Segrià (EDIF)

Educació infantil: 0,5

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Tremp

 

25006549: Escola d'Espluga de Serra - ZER Alta Ribagorça (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

 

 

25004772: Escola Valldeflors

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Educació primària: 12

Aula d'acollida: 0,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: La Vall de Boí

 

25008534: Escola de La Vall de Boí - ZER Alta Ribagorça (EDIF)

Educació infantil: 2,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Vall de Cardós

 

25003895: Escola Els Minairons - ZER Alt Pallars Sobirà (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Vallfogona de Balaguer

 

25008935: Escola La Ràpita-ZER El Jonc (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,125

 

 

25004851: Escola Salvador Espriu

Pedagogia terapèutica: 0,5

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Verdú

 

25004863: Escola Jardí - ZER Guicivervi (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Vielha e Mijaran

 

25004929: Escola Garona (A)

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 10

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: francès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 18,5

Aula d'acollida: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

Municipi: Vilagrassa

 

25007761: ZER Guicivervi (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

 

25004966: Escola Ramon Perelló - ZER Guicivervi (EDIF)

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Vilaller

 

25007891: ZER Alta Ribagorça (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

 

 

25004981: Escola Vidal i Abad - ZER Alta Ribagorça (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Vilanova de Bellpuig

 

25005016: Escola Marinada

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 2

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: francès: 1

Educació física (TIC): 1

Música: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Vilanova de la Barca

 

25008224: ZER Argelaga (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

 

25005090: Escola Mestral - ZER Argelaga (EDIF)

Educació infantil: 3,5

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Vilanova de Meià

 

25005053: Escola Mare de Déu del Puig de Meià - ZER El Romaní (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Vilanova de Segrià

 

25008145: ZER Alt Segrià (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

 

25005065: Escola de Vilanova de Segrià - ZER Alt Segrià (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Vila-sana

 

25005077: Escola Mossèn Ton Clavé - ZER Vent Serè (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,25

 

 

25008091: ZER Vent Serè (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

Municipi: Vinaixa

 

25005107: Escola Sant Bonifaci - ZER Riu Set (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

 

Serveis Territorials a Tarragona

 

Municipi: Aiguamúrcia

 

43006174: Escola Les Moreres

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 0,5

Música: 0,5

Educació primària: 2

 

 

43000020: Escola Sant Miquel

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 0,5

Música: 0,5

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Albinyana

 

43005297: Escola Joan Perucho

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6,5

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Alcover

 

43000135: Escola Mare de Déu del Remei

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 9

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 14

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 1

 

Municipi: L'Aleixar

 

43009059: ZER Baix Camp Nord (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: francès: 0,5

Educació física: 1

Música: 1

 

 

43000184: Escola Teresa Salvat i Llauradó - ZER Baix Camp Nord (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 4

 

Municipi: Alforja

 

43000214: Escola Josep Fusté

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 0,5

Música: 1

Educació primària: 7

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Alió

 

43000226: Escola La Barquera - ZER Atzavara (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Almoster

 

43005327: Escola Ramon Sugrañes

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5,5

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Altafulla

 

43010402: Escola El Roquissar

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 3

Educació primària (LBI): 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

43000251: Escola La Portalada

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Música (IAN): 1

Educació primària: 9,5

Religió catòlica: 1

 

Municipi: L'Arboç

 

43000378: Escola Sant Julià

Pedagogia terapèutica: 2,5

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Banyeres del Penedès

 

43005133: Escola Mare de Déu del Priorat

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1,5

Música: 1

Educació primària: 8

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Barberà de la Conca

 

43000470: Escola Valldemur - ZER Conca de Barberà (EDIF)

Educació infantil: 1,5

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Bellmunt del Priorat

 

43000512: Escola El Sarraí - ZER Baix Priorat (EDIF)

Educació infantil (DIV): 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Bellvei

 

43000548: Escola La Muntanyeta

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 9

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: La Bisbal de Falset

 

43005339: Escola Montsant - ZER Montsant (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: La Bisbal del Penedès

 

43000597: Escola Ull del Vent

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 9

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Blancafort

 

43000603: Escola de Blancafort - ZER Poblet (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Bonastre

 

43000615: Escola L'Estel - ZER Els Ceps (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 0,5

Educació infantil: 2

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Les Borges del Camp

 

43000627: Escola Rocabruna

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 7

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Botarell

 

43000640: Escola Mare de Déu de la Candela

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Bràfim

 

43000652: Escola Sant Jaume de Bràfim - ZER Atzavara (EDIF)

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Cabacés

 

43000676: Escola El Castell - ZER Montsant (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,25

 

 

43011303: ZER Montsant (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

Municipi: Cabra del Camp

 

43000688: Escola de Cabra del Camp - ZER La Parellada (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Educació primària (TIC): 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Calafell

 

43009898: Escola Castell de Calafell

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

Educació primària (DIV): 2

Religió catòlica: 0,5

 

 

43010098: Escola La Ginesta

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 8

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10,5

Religió catòlica: 0,25

 

 

43000721: Escola Mossèn Jacint Verdaguer (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 15

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 1

 

 

43000706: Escola Santa Creu de Calafell

Pedagogia terapèutica: 3

Educació infantil: 9

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 15,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,875

 

 

43011121: Escola Vilamar

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Educació infantil (EGI): 1

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

Educació primària (ISL): 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Cambrils

 

43008547: Escola Cambrils

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Educació infantil (EDP): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2,5

Música: 1

Educació primària: 12

Religió catòlica: 0,5

 

 

43010141: Escola Guillem Fortuny

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6,5

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 11

Educació primària (IAN): 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

43000731: Escola Joan Ardèvol

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6

Educació infantil (DIV): 2

Llengua estrangera: anglès: 4

Educació física: 1

Educació física (EDP): 1

Música: 1

Educació primària: 9

Educació primària (DIV): 1

Religió catòlica: 1

 

 

43011212: Escola La Bòbila

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 8

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (LBI): 2

Educació primària (TIC): 1

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,25

 

 

43006356: Escola Marinada

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 7

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10,5

Educació primària (DIV): 1

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 1

 

 

43010581: Escola Mas Clariana

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 6

Educació infantil (IAN): 1

Educació infantil (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Educació física (TIC): 1

Música: 1

Educació primària: 12,5

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: La Canonja

 

43003185: Escola La Canonja

Pedagogia terapèutica: 2,5

Educació infantil: 9

Llengua estrangera: anglès: 4

Educació física: 3

Música: 1

Música (EDP): 1

Educació primària: 15,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

Municipi: Capçanes

 

43000792: Escola Sant Isidre - ZER Les Vinyes (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Castellvell del Camp

 

43005340: Escola Santa Anna

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 9

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Constantí

 

43005893: Escola Centcelles (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 4

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Educació primària: 10

Educació primària (DIV): 2

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 0,5

 

 

43000895: Escola Mossèn Ramon Bergadà (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6

Educació infantil (DIV): 1

Educació infantil (LBI): 1

Llengua estrangera: anglès: 4

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 13,5

Educació primària (TIC): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

Municipi: Cornudella de Montsant

 

43000962: Escola Dr. Piñol i Aguadé - ZER Montsant-Serra de Prades (EDIF)

Educació infantil: 2,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física (DIV): 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,375

 

 

43009001: ZER Montsant-Serra de Prades (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

 

Municipi: Creixell

 

43005364: Escola Les Eres

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 2

Llengua estrangera: anglès (DIV): 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 10

Educació primària (LBI): 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Cunit

 

43010815: Escola Els Cossetans

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 9

Religió catòlica: 0,25

 

 

43000998: Escola Pompeu Fabra (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 5,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 3

Música: 1,5

Educació primària: 10

Aula d'acollida: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

43008535: Escola Solcunit

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12,5

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Duesaigües

 

43005376: Escola Puigmarí - ZER Baix Camp Sud (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: L'Espluga de Francolí

 

43001036: Escola Martí Poch

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1,5

Música: 1

Educació primària: 5

Educació primària (LBI): 1

Religió catòlica: 0,625

 

Municipi: Falset

 

43001051: Escola Antoni Vilanova

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12

Educació primària (LBI): 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Figuerola del Camp

 

43009138: ZER La Parellada (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Educació física: 1

 

 

43001115: Escola Mare de Déu de l'Esperança - ZER La Parellada (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 3

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Gratallops

 

43009023: ZER L'Aglà (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 0,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 0,5

Música: 1

 

 

43001310: Escola Llicorella - ZER L'Aglà (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Els Guiamets

 

43001334: Escola Sant Feliu - ZER Les Vinyes (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Llorenç del Penedès

 

43001361: Escola Les Cometes

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1,5

Educació primària: 10

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Marçà

 

43001383: Escola Anicet Villar - ZER Les Vinyes (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

 

43010554: ZER Les Vinyes (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 0,5

Música: 1

 

Municipi: Masllorenç

 

43005421: Escola Berenguer de Montoliu - ZER Els Ceps (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,25

 

 

43009096: ZER Els Ceps (EDIF)

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

Municipi: La Masó

 

43001462: Escola Els Til·lers - ZER El Francolí (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Maspujols

 

43010220: Escola de Maspujols

Pedagogia terapèutica: 0,5

Educació infantil: 3,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Educació física (DIV): 1

Música (DIV): 1

Educació primària: 1

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: El Masroig

 

43001498: Escola Onze de Setembre - ZER Baix Priorat (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: El Molar

 

43005455: Escola Pius XII - ZER L'Aglà (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Montblanc

 

43001553: Escola Les Muralles

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 9

Llengua estrangera: anglès: 4

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 12,5

Aula d'acollida: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

Municipi: Montbrió del Camp

 

43001607: Escola Josep M. Soler i Gené

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 10,5

Religió catòlica: 0,625

 

Municipi: El Montmell

 

43001656: Escola Teresa Godes i Domènech

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Mont-ral

 

43012903: Escola de Mont-ral-ZER El Francolí (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

 

Municipi: Mont-roig del Camp

 

43012095: Escola Joan Miró (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 11

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 1

 

 

43010487: Escola Marcel·lí Esquius

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física (IAN): 1

Música: 1

Educació primària: 4,5

Educació primària (EVP): 1

 

 

43001668: Escola Mare de Déu de la Roca

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 9

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11,5

Educació primària (IAN): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,75

 

Municipi: El Morell

 

43001735: Escola Ventura Gassol

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 3,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11,5

Educació primària (TIC): 1

Religió catòlica: 1

 

Municipi: La Nou de Gaià

 

43005467: Escola Les Codinetes

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1,5

Música: 1

Educació primària: 2

Educació primària (DIV): 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Nulles

 

43009035: ZER Atzavara (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Educació física: 1

Música: 1

 

 

43001796: Escola Sant Sebastià - ZER Atzavara (EDIF)

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Els Pallaresos

 

43010591: Escola Arquitecte Jujol

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 5

Religió catòlica: 0,5

 

 

43001826: Escola Sant Sebastià

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

Religió catòlica: 1

 

Municipi: Perafort

 

43009886: Escola Josep Veciana

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3,5

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

Educació primària (TIC): 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Pira

 

43001954: Escola Antoni Tous - ZER Conca de Barberà (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: El Pla de Santa Maria

 

43001966: Escola Sant Ramon

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7,5

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: La Pobla de Mafumet

 

43005480: Escola Mare de Déu del Lledó

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 10

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 10

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: La Pobla de Montornès

 

43005145: Escola Els Ametllers

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Poboleda

 

43002053: Escola Garbí - ZER Montsant-Serra de Prades (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1,5

 

Municipi: El Pont d'Armentera

 

43005492: Escola Santa Magdalena - ZER La Parellada (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Porrera

 

43009047: ZER Baix Priorat (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 0,5

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música (EGI): 1

 

 

43005509: Escola Rossend Giol - ZER Baix Priorat (EDIF)

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Prades

 

43005510: Escola Serra de Prades - ZER Montsant-Serra de Prades (EDIF)

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 2

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Pratdip

 

43005522: Escola Santa Marina

Educació infantil: 1

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Puigpelat

 

43002171: Escola Joan Plana

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Reus

 

43006216: Escola Cèlia Artiga

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6,5

Religió catòlica: 0,25

 

 

43002260: Escola Ciutat de Reus (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6

Religió catòlica: 0,375

 

 

43005753: Escola Doctor Alberich i Casas (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2,5

Educació infantil: 9,5

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 10

Educació primària (TIC): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

 

43005765: Escola Eduard Toda i Güell (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 15

Religió catòlica: 0,5

 

 

43011145: Escola Els Ganxets

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 9

Educació primària (TIC): 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

43012769: CEE Font del Lleó (EDIF)

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 4

Pedagogia terapèutica (DIV): 2

 

 

43002272: Escola General Prim

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10,5

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 1

 

 

43010864: Escola Isabel Besora

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Llengua estrangera: anglès (ISL): 1

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

Educació física: 2

Música (EDP): 1

Educació primària: 10

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (LBI): 1

Educació primària (TIC): 1

Religió catòlica: 0,75

 

 

43005901: Escola Joan Rebull

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 4,5

Educació infantil: 11

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 16

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

 

43010505: Escola La Vitxeta

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 6

Educació infantil (DIV): 1

Educació infantil (EDP): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10,5

Educació primària (DIV): 1

 

 

43002259: Escola Marià Fortuny (CMC)

Pedagogia terapèutica: 3

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 14,5

Aula d'acollida: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

43002247: Escola Misericòrdia (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 8

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

43007105: Escola Montsant

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 4,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

 

43007178: Escola Mowgli

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 0,5

Música: 1

Educació primària: 7

 

 

43002235: Escola Pompeu Fabra (CMC)

Pedagogia terapèutica: 3

Educació infantil: 2,5

Educació infantil (EDP): 2

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Música (LBI): 1

Educació primària: 1

Educació primària (DIV): 2

Educació primària (EDP): 1

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,375

 

 

43002211: Escola Prat de la Riba (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 1

Música (DIV): 1

Educació primària: 6

 

 

43006228: Escola Rosa Sensat (CMC)

Pedagogia terapèutica: 3

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 8

 

 

43006061: Escola Rubió i Ors (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 2

Educació infantil: 7

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música (DIV): 1

Educació primària: 15

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

 

43005935: Escola Sant Bernat Calbó (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 16

 

 

43006541: Escola Teresa Miquel i Pàmies

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 10

Educació primària (DIV): 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: La Riba

 

43005546: Escola de La Riba-ZER El Francolí (EDIF)

Educació infantil: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: La Riera de Gaià

 

43005157: Escola Montoliu

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 4,5

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Riudecanyes

 

43005558: Escola Sant Mateu

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Riudecols

 

43005561: Escola Mare de Déu del Roser

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès (EDP): 1

Llengua estrangera: francès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Riudoms

 

43002752: Escola Beat Bonaventura Gran

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 9

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1,5

Educació primària: 10

Religió catòlica: 1

 

 

43010529: Escola Cavaller Arnau

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (EGI): 1

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Rocafort de Queralt

 

43006371: Escola Sant Roc - ZER Conca de Barberà (EDIF)

Educació infantil: 2

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Roda de Berà

 

43011194: Escola El Cucurull

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Educació infantil (LBI): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1,5

Música: 1

Educació primària: 3

Educació primària (DIV): 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

43002776: Escola Salvador Espriu

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1,5

Música: 1

Educació primària: 10

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,75

 

Municipi: Rodonyà

 

43005571: Escola Les Comes

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 3,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música (EDP): 1

Educació primària: 4

Educació primària (DIV): 1

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Salomó

 

43005662: Escola Josep Nin

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès (DIV): 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Salou

 

43006393: Escola Europa

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 9,5

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 1

 

 

43009451: Escola Salou

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 11

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (IAN): 1

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,75

 

 

43004931: Escola Santa Maria del Mar

Pedagogia terapèutica: 3

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 8,5

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (TIC): 1

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 1

 

 

43010153: Escola Vora Mar

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 8

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 9

Educació primària (EGI): 1

Educació primària (LBI): 1

Educació primària (TIC): 1

Aula d'acollida: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,625

 

Municipi: Sant Jaume dels Domenys

 

43005583: Escola Els Quatre Vents

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 9

Educació primària (DIV): 1

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Santa Coloma de Queralt

 

43003011: Escola Cor de Roure

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 0,5

Educació primària: 6

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Santa Oliva

 

43005595: Escola La Parellada (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Educació física (EDP): 1

Música: 1

Educació primària: 10

Religió catòlica: 0,625

 

Municipi: Sarral

 

43003069: Escola Salvador Ninot

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 0,5

Educació primària: 5

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: La Secuita

 

43003082: Escola Guillem de Claramunt

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: La Selva del Camp

 

43003100: Escola Abel Ferrater

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 3

Música: 2

Educació primària: 15

Educació primària (DIV): 1

Religió catòlica: 1

 

Municipi: Solivella

 

43009072: ZER Conca de Barberà (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

 

 

43003124: Escola Sagrat Cor - ZER Conca de Barberà (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Tarragona

 

43003136: Escola Bonavista (CMC)

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 9

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 18,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,625

 

 

43005911: Escola Campclar (CMC)

Pedagogia terapèutica: 3

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 3

Música: 1

Educació primària: 11

Educació primària (DIV): 1

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

43005959: Escola Cèsar August

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 12

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 15

Educació primària (TIC): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

 

43010396: Escola de Ponent

Pedagogia terapèutica: 0,5

Educació infantil: 7,5

Educació infantil (ISL): 1

Educació infantil (LBI): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7

Educació primària (DIV): 2

Educació primària (TIC): 2

 

 

43003690: Escola de Pràctiques

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 3

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 8

Educació primària (IAN): 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

 

43003720: Escola El Miracle

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 6

Religió catòlica: 0,75

 

 

43003768: Escola Els Àngels

Pedagogia terapèutica: 3

Educació infantil: 10,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 3

Música: 2

Educació primària: 16

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

 

43005170: Escola La Floresta

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6

Religió catòlica: 0,375

 

 

43010876: Escola l'Arrabassada

Pedagogia terapèutica: 0,5

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 8

Educació infantil (EGI): 1

Llengua estrangera: anglès (EGI): 1

Educació física (TIC): 1

Música: 1

Educació primària: 9

Educació primària (EGI): 2

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (LBI): 1

Religió catòlica: 0,75

 

 

43006563: Escola Marcel·lí Domingo

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11

Educació primària (ISL): 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

43006381: Escola Mediterrani (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 0,5

Música: 0,5

Educació primària: 7

Religió catòlica: 0,5

 

 

43005169: Escola Pau Delclòs

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (TIC): 1

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 1

 

 

43007117: Escola Pax

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 9,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2,5

Música: 1

Educació primària: 9

Educació primària (TIC): 1

Religió catòlica: 0,125

 

 

43005686: Escola Riu Clar (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 8

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 0,5

 

 

43009369: Escola Saavedra (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1,5

Música: 1

Educació primària: 4

Educació primària (DIV): 2

Aula d'acollida: 1,5

Religió catòlica: 0,5

 

 

43003321: Escola Sant Pere i Sant Pau

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 13

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

 

43003227: Escola Sant Salvador (CMC)

Pedagogia terapèutica: 3

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 17

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 0,625

 

 

43003306: Escola Serrallo

Pedagogia terapèutica: 2,5

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

43009230: Escola Tarragona

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: anglès (EDP): 1

Educació física (EDP): 1

Música (EDP): 1

Educació primària: 6,5

Educació primària (EDP): 1

Educació primària (LBI): 1

Educació primària (TIC): 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

43003756: Escola Torreforta (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 1

 

Municipi: Torredembarra

 

43003884: Escola Antoni Roig

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 7

Educació infantil (ISL): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 12

Religió catòlica: 1

 

 

43009242: Escola L'Antina

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 8

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (ISL): 1

Educació primària (TIC): 1

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 1

 

 

43006851: Escola Molí de Vent

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12

Religió catòlica: 1

 

Municipi: Ulldemolins

 

43004487: Escola Montsant - ZER Montsant-Serra de Prades (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Vallmoll

 

43004505: Escola Mare de Déu del Roser

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Valls

 

43004530: Escola Baltasar Segú (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 8

Educació primària (DIV): 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

43009114: ZER El Francolí (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

 

43006575: Escola Eladi Homs

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7,5

Unitat de suport d'educació especial: 5

Religió catòlica: 0,5

 

 

43006861: Escola Enxaneta

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3,5

Educació infantil (EVP): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

Educació primària (IAN): 1

 

 

43004633: Escola Eugeni d'Ors

Pedagogia terapèutica: 3,5

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 4

Educació física: 3

Música: 2

Educació primària: 7

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

43004529: Escola Mare de Déu de la Candela (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 8

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,375

 

 

43004517: Escola Rocabruna - ZER El Francolí (EDIF)

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

 

43004657: Escola Mestral

Pedagogia terapèutica: 2

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 10

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Educació física (TIC): 1

Música: 2

Educació primària: 14,5

Educació primària (IAN): 1

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 0,75

 

 

43004700: Escola Valdelors

Pedagogia terapèutica: 0,5

Educació infantil: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 0,5

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: El Vendrell

 

43004748: Escola Àngel Guimerà

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 10

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2,5

Música: 2

Educació primària: 16

Educació primària (DIV): 1

Religió catòlica: 0,625

 

 

43006587: Escola Àngels Garriga

Pedagogia terapèutica: 2,5

Educació infantil: 9

Llengua estrangera: anglès: 4

Educació física: 3

Música: 2

Educació primària: 15

Educació primària (IAN): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,75

 

 

43004736: Escola Els Secallets

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Educació infantil (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

Educació primària (LBI): 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

43006988: CEE Garbí (EDIF)

Audició i llenguatge: 2

Pedagogia terapèutica: 9,5

Pedagogia terapèutica (DIV): 3

Educació física (DIV): 1

Orientació educativa: 1

 

 

43010165: Escola Marta Mata

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1,5

Educació primària: 11

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (TIC): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

43004815: Escola Pau Casals

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7,5

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 3

Música: 2

Educació primària: 13

Religió catòlica: 1

 

 

43010177: Escola Pla de Mar

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Educació infantil (ISL): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música (DIV): 1

Educació primària: 9

Educació primària (ISL): 1

 

 

43008924: Escola Teresina Martorell (CMC)

Pedagogia terapèutica: 3

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 13,5

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Vilabella

 

43005637: Escola Manuel de Castellví i Feliu - ZER Atzavara (EDIF)

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Vilallonga del Camp

 

43004864: Escola Pere Virgili

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7,5

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1,5

Música: 1,5

Educació primària: 8

Religió catòlica: 1

 

Municipi: Vilanova d'Escornalbou

 

43009126: ZER Baix Camp Sud (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 0,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 0,5

Música: 1

 

 

43004888: Escola Font de l'Arc - ZER Baix Camp Sud (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Vilaplana

 

43010621: Escola Cingle Roig - ZER Baix Camp Nord (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

 

Municipi: Vila-rodona

 

43004921: Escola Bernardí Tolrà

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Vila-seca

 

43005947: Escola Cal·lípolis (CMC)

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 9

Educació primària (TIC): 1

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,25

 

 

43011492: Escola La Canaleta

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6

Educació primària (DIV): 4

Educació primària (TIC): 1

Religió catòlica: 0,125

 

 

43006241: Escola La Plana (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

 

43006332: Escola Mestral

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 4

Llengua estrangera: anglès (DIV): 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 8

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

 

43010530: Escola Miramar

Pedagogia terapèutica: 2

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 8

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Llengua estrangera: anglès (EVP): 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 9,5

Religió catòlica: 0,5

 

 

43005005: Escola Sant Bernat Calvó

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7,5

Educació infantil (DIV): 1

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 9

Educació primària (IAN): 1

Religió catòlica: 1

 

 

43004979: Escola Torroja i Miret

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 9

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

Educació primària (DIV): 1

Religió catòlica: 0,875

 

Municipi: Vilaverd

 

43005017: Escola del Montgoi - ZER Poblet (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: La Vilella Baixa

 

43010839: Escola Serra Major - ZER L'Aglà (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

 

Municipi: Vimbodí i Poblet

 

43005081: Escola Mare de Déu dels Torrents - ZER Poblet (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

 

43009141: ZER Poblet (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

Municipi: Vinyols i els Arcs

 

43005121: Escola Santa Caterina

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4,5

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: anglès (EDP): 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

Religió catòlica: 0,5

 

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

 

Municipi: Alcanar

 

43000081: Escola Joan Baptista Serra

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 3

Educació infantil: 11

Educació infantil (IAN): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Llengua estrangera: francès: 1

Educació física: 2

Educació física (IAN): 1

Música: 2

Educació primària: 14

Educació primària (IAN): 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 2,625

 

 

43005698: Escola Marjal - ZER Mediterrània (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 2

Educació primària (EGI): 2

Educació primària (TIC): 1

Religió catòlica: 0,25

 

 

43009308: ZER Mediterrània (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

Municipi: L'Aldea

 

43004050: Escola 21 d'Abril

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Llengua estrangera: anglès (LBI): 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

Religió catòlica: 0,5

 

 

43004037: Escola Maria García i Cabanes

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5

Educació primària (DIV): 1

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Aldover

 

43005303: Escola Sant Jordi - ZER Riu i Serra (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Alfara de Carles

 

43005315: Escola d'Alfara de Carles - ZER Mont Caro (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: L'Ametlla de Mar

 

43000263: Escola Sant Jordi

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 10,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 13,5

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (IFR): 1

Aula d'acollida: 1,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1,5

 

Municipi: L'Ampolla

 

43005194: Escola Mediterrani

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7

Religió catòlica: 0,625

 

Municipi: Amposta

 

43010773: Escola Consol Ferré

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Música (DIV): 1

Educació primària: 11

Religió catòlica: 0,5

 

 

43009217: Escola del Poble Nou del Delta - ZER Mediterrània (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

 

43005224: Escola Mestre Agustí Barberà

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 9,5

Educació primària (IAN): 1

Educació primària (TIC): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

 

43000275: Escola Miquel Granell

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11

Educació primària (TIC): 1

Religió catòlica: 1

 

 

43006186: Escola Soriano Montagut

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 3

Música: 2

Educació primària: 11,5

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 1

 

Municipi: Arnes

 

43000421: Escola La Miranda - ZER Ports-Algars (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2,5

Religió catòlica: 0,25

 

 

43009229: ZER Ports-Algars (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

Municipi: Ascó

 

43000433: Escola Sant Miquel

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 5,5

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Benifallet

 

43000551: Escola Llorenç Vallespí i Vidiella - ZER Riu i Serra (EDIF)

Educació infantil: 1

Llengua estrangera: francès: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,25

 

 

43009321: ZER Riu i Serra (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

Municipi: Benissanet

 

43000561: Escola Antoni Nat - ZER Benissanet-Miravet (EDIF)

Educació infantil: 3

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,25

 

 

43009606: ZER Benissanet-Miravet (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

Municipi: Bot

 

43000639: Escola Sant Blai - ZER Terra Alta-Centre (EDIF)

Educació infantil: 1

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Camarles

 

43004116: Escola del Lligallo del Gànguil - ZER Mestral (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,375

 

 

43003975: Escola Sant Àngel

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6

Religió catòlica: 0,625

 

Municipi: Caseres

 

43000809: Escola La Gessera - ZER Ports-Algars (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Corbera d'Ebre

 

43000950: Escola Doctor Ferran - ZER Terra Alta-Centre (EDIF)

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Educació primària: 3,5

Religió catòlica: 0,375

 

 

43009461: ZER Terra Alta-Centre (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Educació física: 1

Música: 0,5

 

Municipi: Deltebre

 

43004074: Escola L'Assumpció

Pedagogia terapèutica: 2,5

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: anglès (DIV): 1

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11

Religió catòlica: 0,75

 

 

43006873: Escola Riumar

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 6

Religió catòlica: 0,625

 

 

43004013: Escola Sant Miquel

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1,375

 

Municipi: La Fatarella

 

43001097: Escola Los Castellets - ZER Terra Alta Nord (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Flix

 

43001127: Escola Enric Grau i Fontserè

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 9

Religió catòlica: 0,625

 

Municipi: Freginals

 

43005388: Escola Mestre Josep Roncero i Pallarès - ZER Montsià (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: La Galera

 

43005391: Escola Sant Llorenç - ZER Montsià (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació física: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Gandesa

 

43001231: Escola Puig Cavaller

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 5,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

Municipi: Garcia

 

43005406: Escola El Verger - ZER Ribera d'Ebre Nord (EDIF)

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,25

 

 

43009345: ZER Ribera d'Ebre Nord (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

Municipi: Ginestar

 

43009394: ZER La Font de l'Aiguadí (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació física: 1

Música: 0,5

 

 

43001280: Escola Pàmies - ZER La Font de l'Aiguadí (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Godall

 

43005418: Escola Sant Salvador - ZER Montsià (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Horta de Sant Joan

 

43001346: Escola Montsagre

Pedagogia terapèutica: 0,5

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Mas de Barberans

 

43001395: Escola Teresa Subirats i Mestre - ZER Montsià (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Masdenverge

 

43009084: ZER Montsià (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Llengua estrangera: anglès (DIV): 1

Educació física: 1

Música: 1

 

 

43001437: Escola Rosa Gisbert - ZER Montsià (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Educació física: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Miravet

 

43005443: Escola Roc Llop i Convalia - ZER Benissanet-Miravet (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Móra d'Ebre

 

43001681: Escola Lluís Viñas i Viñoles

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 8,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11

Religió catòlica: 1

 

Municipi: La Palma d'Ebre

 

43005479: Escola 1 d'Abril - ZER Ebre (EDIF)

Educació infantil: 1

Llengua estrangera: anglès: 0,5

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Paüls

 

43001851: Escola Sant Roc - ZER Riu i Serra (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: El Perelló

 

43001929: Escola Jaume II

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 9

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

Municipi: El Pinell de Brai

 

43001942: Escola Cèsar Martinell - ZER Terra Alta-Centre (EDIF)

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: La Pobla de Massaluca

 

43002016: Escola L'Ametller - ZER Terra Alta Nord (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Prat de Comte

 

43002144: Escola Mare de Déu de la Fontcalda - ZER Ports-Algars (EDIF)

Educació infantil: 0,5

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Rasquera

 

43005534: Escola de Rasquera - ZER La Font de l'Aiguadí (EDIF)

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Riba-roja d'Ebre

 

43011029: ZER Ebre (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

 

43002661: Escola Sant Agustí - ZER Ebre (EDIF)

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,5

 

Municipi: Roquetes

 

43002831: Escola Mestre Marcel·lí Domingo

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 11

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 19,5

Educació primària (IAN): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1,5

 

 

43005674: Escola Raval de Cristo - ZER Mont Caro (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 3,5

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: Sant Carles de la Ràpita

 

43002892: Escola Carles III

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 11

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 3

Música: 2

Educació primària: 16

Aula d'acollida: 0,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1,375

 

 

43006551: Escola Horta Vella

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 14

Religió catòlica: 1

 

Municipi: Sant Jaume d'Enveja

 

43004189: Escola Sant Jaume

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

Religió catòlica: 0,75

 

 

43005613: Escola Setze de Febrer - ZER Mediterrània (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Santa Bàrbara

 

43003008: Escola Jaume Balmes

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11,5

Religió catòlica: 1

 

Municipi: La Sénia

 

43000871: Escola Jaume I

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 10

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 14,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1

 

Municipi: Tivenys

 

43003801: Escola La Pineda - ZER Riu Avall (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 2,5

Religió catòlica: 0,5

 

 

43009011: ZER Riu Avall (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física (IAN): 1

Música: 1

 

Municipi: Tivissa

 

43003835: Escola Josep Riba - ZER Les Vinyes (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1,5

Religió catòlica: 0,125

 

 

43003847: Escola Marcel·lí Domingo

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1,5

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,375

 

Municipi: La Torre de l'Espanyol

 

43005601: Escola El Tormo - ZER Ribera d'Ebre Nord (EDIF)

Educació infantil: 2

Educació primària: 2

Religió catòlica: 0,25

 

Municipi: Tortosa

 

43003951: Escola Bítem - ZER Riu Avall (EDIF)

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació primària: 3,5

Educació primària (DIV): 1

Religió catòlica: 0,25

 

 

43008912: Escola Cinta Curto

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 4,5

Educació primària (DIV): 1

Religió catòlica: 0,75

 

 

43006046: Escola Divina Pastora - ZER Mestral (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 1

Religió catòlica: 0,125

 

 

43004244: Escola El Temple

Pedagogia terapèutica: 3

Educació infantil: 13

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 3

Música: 2

Educació primària: 15

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 1,625

 

 

43004256: Escola Ferreries

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2,5

Música: 1

Educació primària: 14

Religió catòlica: 1

 

 

43004232: Escola La Mercè (CMC)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 11

Aula d'acollida: 0,5

Religió catòlica: 1

 

 

43009618: ZER Mestral (EDIF)

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

 

43009311: ZER Mont Caro (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

 

43003987: Escola Port rodó - ZER Mestral (EDIF)

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,375

 

 

43004268: Escola Remolins (CMC)

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 0,5

 

 

43005625: Escola Sant Antoni Abat - ZER Mont Caro (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 4

Religió catòlica: 0,25

 

 

43008389: Escola Sant Llatzer

Educació infantil: 2

Educació infantil (DIV): 1

Educació infantil (EGI): 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física (LBI): 1

Educació primària: 1

Educació primària (DIV): 1

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Ulldecona

 

43004463: Escola Ramón y Cajal

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 10

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 3

Música: 2

Educació primària: 20,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió catòlica: 1,5

 

Municipi: Vilalba dels Arcs

 

43005650: Escola El Diví Mestre - ZER Terra Alta Nord (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,25

 

 

43009370: ZER Terra Alta Nord (EDIF)

Pedagogia terapèutica: 1

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

 

Municipi: Vinebre

 

43005108: Escola Les Eres - ZER Ribera d'Ebre Nord (EDIF)

Educació infantil: 1

Educació primària: 3

Religió catòlica: 0,125

 

Municipi: Xerta

 

43001000: Escola de Xerta

Educació infantil: 2

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Educació primària: 3,5

Religió catòlica: 0,375

 

 

 

Annex 2

 

Plantilles dels centres d'ensenyaments secundaris, les escoles oficials d'idiomes i els centres que imparteixen ensenyaments de l'àmbit d'arts plàstiques i disseny.

 

(A) Centre amb exigència del requisit d'aranès

(CMC) Centres de màxima complexitat

 

Llocs de treball i dotacions

 

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Municipi: Barcelona

 

08013172: Institut Ausiàs March

Cultura clàssica: 0,5

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura (TIC): 2

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (TIC): 2

Aula d'acollida: 0,5

Alemany: 0,5

Anglès: 3

Anglès (TIC): 2

Francès: 0,5

Filosofia: 0,5

Geografia i història: 2,5

Geografia i història (IAN): 1

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 2

Matemàtiques: 2

Matemàtiques (IAN): 2

Biologia i geologia: 2,5

Física i química: 2,5

Física i química (IAN): 1

Tecnologia: 2,5

Tecnologia (E): 1

Orientació educativa: 2

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral (IAN): 1

Informàtica: 12

Informàtica (IAN): 2

Sistemes i aplicacions informàtiques: 8

 

 

08061725: EOI Barcelona III

Alemany: 4

Anglès: 4

 

 

08062195: EOI Barcelona IV

Alemany: 3

Anglès: 6

Francès: 2

 

 

08062201: EOI Barcelona V

Anglès: 4

Francès: 3,5

 

 

08035167: Institut Barcelona-Congrés (CMC)

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (E): 1

Aula d'acollida: 2

Anglès: 2

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Anglès (TIC): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Geografia i història (EGI): 1

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 5

Biologia i geologia: 2

Biologia i geologia (EGI): 1

Física i química: 2

Física i química (DIV): 1

Tecnologia: 2

Tecnologia (E): 1

Orientació educativa: 2

Orientació educativa (DIV): 2

Religió: 1

 

 

08044511: EOI Barcelona-Vall d'Hebron

Alemany: 5

Anglès: 18,5

Anglès (L): 1

Català: 3

Espanyol: 4

Francès: 7

 

 

08013470: Institut Barri Besòs (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Aula d'acollida: 1

Anglès: 4

Francès: 1

Filosofia: 0,5

Geografia i història: 4

Economia: 0,5

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 2,5

Matemàtiques: 4

Biologia i geologia: 2

Biologia i geologia (DIV): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 3

Tecnologia (E): 1

Orientació educativa: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 1

 

 

08013184: Institut Bernat Metge

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura (ISL): 1

Llengua castellana i literatura: 4

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 3

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 0,5

Filosofia: 1,5

Geografia i història: 4

Economia: 0,5

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 1,5

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 2

Física i química: 3

Tecnologia: 1

Tecnologia (TIC): 2

Orientació educativa: 2

Religió: 1

 

 

08052839: Institut Consell de Cent (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 2,5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (E): 1

Aula d'acollida: 1

Anglès: 4,5

Filosofia: 2

Geografia i història: 3

Ciències socials (E): 1

Música: 1

Dibuix: 3,5

Educació física: 2

Matemàtiques: 2,5

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 2

Física i química: 2

Tecnologia: 2,5

Orientació educativa: 1,5

Orientació educativa (EDP): 6

Religió: 1

 

 

08047698: Sec. d'Institut Cristòfol Colom (CMC)

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Anglès: 1

Ciències socials (E): 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Matemàtiques (DIV): 1

Biologia i geologia (DIV): 1

Tecnologia (E): 1

Orientació educativa: 1

 

 

08038570: EOI de Barcelona

Alemany: 10,5

Alemany (TIC): 1

Anglès: 22

Anglès (L): 2

Àrab: 4

Àrab (L): 1

Català: 6

Coreà (L): 1

Espanyol: 9

Èuscar: 2

Francès: 9

Francès (GPS): 1

Grec modern: 1

Grec modern (L): 1

Italià: 6

Japonès: 3

Japonès (L): 1

Neerlandès: 2

Portuguès: 2

Rus: 4,5

Xinès: 5,5

 

 

08044961: ESCRBC de Catalunya

Biologia i geologia: 1

Física i química: 1

Història de l'art: 5

Dibuix artístic i color: 2

Volum: 2

Fotografia: 1

Conservació i restauració d'obres pictòriques: 2

Conservació i restauració de materials arqueològics: 3

Conservació i restauració d'obres escultòriques: 3

Conservació i restauració de documents gràfics: 2

 

 

08074847: Institut de Nàutica de Barcelona

Educació física: 1,5

Educació física (EDP): 2

Formació i orientació laboral: 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics: 3

Instal·lacions electrotècniques (EDP): 1

P. esp. manteniment i serveis a la producció: 3

Organització i projectes de fabricació mecànica: 2

Mecanització i manteniment de màquines: 1

 

 

08044156: EASD Deià

Organització industrial i legislació: 0,5

Història de l'art: 2

Dibuix artístic i color: 2

Dibuix tècnic: 4

Dibuix tècnic (GPS): 1

Volum: 1

Motlles i reproduccions: 1

Disseny d'interiors: 7

Mitjans audiovisuals (EDP): 1

Disseny gràfic: 1,5

Fotografia i processos de reproducció: 1

Materials i tecnologia: disseny: 4

Materials i tecnologia: disseny (TIC): 1

 

 

08044922: Institut Dr. Puigvert

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 3

Aula d'acollida (E): 1

Alemany: 1

Anglès: 3

Anglès (EDP): 1

Francès: 1

Filosofia: 0,5

Geografia i història: 1

Geografia i història (DIV): 1

Geografia i història (TIC): 2

Economia: 1

Música: 1

Dibuix (DIV): 1

Educació física: 0,5

Educació física (E): 1

Educació física (IAN): 1

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (DIV): 1

Biologia i geologia: 1,5

Biologia i geologia (IAN): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 3,5

Tecnologia (DIV): 1

Orientació educativa: 2

Orientació educativa (DIV): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 1

 

 

08013147: Institut Emperador Carles

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5,5

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura (E): 1

Aula d'acollida: 1,5

Anglès: 4

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 0,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 3,5

Ciències socials (E): 1

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 2

Matemàtiques: 5

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 3

Física i química: 3

Tecnologia: 4

Tecnologia (E): 1

Orientació educativa: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 1

 

 

08043462: Institut Ernest Lluch

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5,5

Llengua castellana i literatura: 5,5

Aula d'acollida: 0,5

Alemany: 0,5

Anglès: 6,5

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 6

Economia: 1

Música: 2

Dibuix: 2

Educació física: 2

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 7

Biologia i geologia: 4

Física i química: 4

Tecnologia: 4

Tecnologia (E): 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 0,5

 

 

08013275: Institut Escola del Treball

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 1,5

Llengua castellana i literatura: 1,5

Alemany: 1

Anglès: 4,5

Anglès (GPS): 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 1,5

Economia: 1

Dibuix: 0,5

Educació física: 8,5

Educació física (GPS): 2

Matemàtiques: 2

Biologia i geologia: 1

Física i química: 1

Tecnologia: 1

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 12,5

Sistemes electrònics: 7

Sistemes electrotècnics i automàtics: 10

Equips electrònics: 8

Instal·lacions electrotècniques: 10

P. esp. manteniment i serveis a la producció: 1,75

Organització i projectes de sistemes energètics: 7

Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids: 6,5

Organització i projectes de fabricació mecànica: 8,5

Mecanització i manteniment de màquines: 8

Soldadures: 7

Construccions civils i edificació: 6,5

Oficina de projectes de construcció: 5

Oficina de projectes de construcció (GPS): 1

Anàlisi i química industrial: 11

Laboratori: 4

Operacions de processos: 1

Processos i productes de fusta i mobles: 3,5

Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles: 5,5

Administració d'empreses: 11,5

Processos de gestió administrativa: 11

Informàtica: 10,5

Sistemes i aplicacions informàtiques: 6

Processos i productes d'arts gràfiques: 5,5

P. esp. en arts gràfiques: 1

Producció en arts gràfiques: 8

Programa de formació i inserció (590EC): 1

 

 

08044934: Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona

Anglès: 6

Francès: 3,5

Formació i orientació laboral: 5,5

Processos en la indústria alimentària: 9,5

P. esp. en indústries alimentàries: 3

Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris: 6

Hoteleria i turisme: 25,5

P. esp. en hoteleria i turisme: 3

Cuina i pastisseria: 15

Serveis de restauració: 7

 

 

08071573: EASD Escola Sup. de Disseny i d'Arts Plàstiques - ESDAP

Història de l'art: 1

Mitjans informàtics: 1

Disseny d'interiors: 1

 

 

08045513: Institut Flos i Calcat (CMC)

Cultura clàssica: 0,5

Llengua catalana i literatura: 1

Llengua castellana i literatura: 1

Aula d'acollida: 1

Anglès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 2

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 2

Biologia i geologia: 2

Física i química: 1

Tecnologia: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 1

Processos sanitaris: 3

Procediments sanitaris i assistencials: 6,5

 

 

08040849: Institut Fort Pius

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 3

Aula d'acollida: 1

Anglès: 3,5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Ciències socials (E): 1

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 2

Matemàtiques: 4

Biologia i geologia: 3,5

Física i química: 2

Física i química (TIC): 1

Tecnologia: 2

Tecnologia (E): 1

Orientació educativa (DIV): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 0,5

 

 

08052724: Institut Francisco de Goya

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 2,5

Llengua castellana i literatura (TIC): 1

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 4

Francès: 0,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 2,5

Geografia i història (DIV): 1

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 2

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (TIC): 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 2

Física i química (DIV): 1

Tecnologia: 3,5

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

 

 

08058775: Institut Front Marítim

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Anglès: 5

Filosofia (DIV): 1

Geografia i història: 5,5

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 2,5

Matemàtiques: 5

Matemàtiques (EGI): 1

Biologia i geologia: 2,5

Biologia i geologia (EGI): 1

Física i química: 2

Física i química (EGI): 1

Tecnologia: 2,5

Tecnologia (E): 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

 

 

08044065: Institut Galileo Galilei

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3,5

Llengua castellana i literatura: 3

Aula d'acollida: 1,5

Anglès: 2,5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 1,5

Educació física: 1

Matemàtiques: 4,5

Biologia i geologia: 3

Física i química: 2

Tecnologia: 2,5

Orientació educativa: 2

Religió: 0,5

 

 

08072589: EOI Guinardó

Alemany: 2

Anglès: 6

Francès: 2

 

 

08040141: Institut Icària

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Alemany: 0,5

Anglès: 6,5

Francès: 1

Filosofia: 2

Geografia i història: 4

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 3

Matemàtiques: 5,5

Biologia i geologia: 3,5

Física i química: 4

Tecnologia: 4

Tecnologia (E): 1

Orientació educativa: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 0,5

 

 

08013159: Institut Infanta Isabel d'Aragó

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4,5

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 6

Aula d'acollida: 0,5

Alemany: 1

Anglès: 6

Francès: 0,5

Filosofia: 2

Geografia i història: 6

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 5

Educació física: 3,5

Matemàtiques: 4,5

Matemàtiques (E): 1

Matemàtiques (DIV): 1

Biologia i geologia: 3

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 2

Tecnologia (E): 1

Tecnologia (L): 1

Orientació educativa: 1

Orientació educativa (DIV): 2

Religió: 1

 

 

08013111: Institut Jaume Balmes

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 4,5

Alemany: 1,5

Anglès: 3,5

Anglès (TIC): 1

Italià: 1

Francès: 2,5

Filosofia: 3,5

Geografia i història: 4,5

Geografia i història (IFR): 1

Economia: 1,5

Música: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 3,5

Matemàtiques: 5

Matemàtiques (TIC): 1

Biologia i geologia: 3

Biologia i geologia (IAN): 1

Física i química: 4

Física i química (EGI): 1

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1

Orientació educativa (DIV): 1

Religió: 0,5

Professor assumit: 1

Informàtica: 8

Sistemes i aplicacions informàtiques: 6

 

 

08013123: Institut Joan Boscà

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua catalana i literatura (ISL): 1

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Anglès: 5

Anglès (DIV): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Filosofia (IAN): 1

Geografia i història: 4

Geografia i història (IAN): 1

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 5

Matemàtiques (DIV): 1

Matemàtiques (EDP): 2

Biologia i geologia: 2

Biologia i geologia (DIV): 1

Física i química: 2,5

Física i química (EDP): 1

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 2

Religió: 0,5

 

 

08057540: Institut Joan Brossa

Llengua catalana i literatura: 1,5

Llengua catalana i literatura (L): 3

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (DIV): 2

Aula d'acollida: 1

Anglès: 4

Anglès (L): 1

Anglès (EGI): 1

Francès: 1

Filosofia: 0,5

Geografia i història: 3

Geografia i història (DIV): 1

Geografia i història (TIC): 1

Economia: 0,5

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 3,5

Matemàtiques (DIV): 1

Biologia i geologia: 1,5

Ciències de la naturalesa (E): 1

Biologia i geologia (IAN): 1

Física i química: 1

Física i química (L): 1

Tecnologia: 3

Orientació educativa (DIV): 1

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 1

P. esp. en fabricació mecànica: 2

Mecanització i manteniment de màquines (EDP): 2

Organització i gestió comercial: 9

Organització i gestió comercial (IAN): 3

Processos comercials: 9

Processos comercials (IAN): 1

P. esp. en comerç i màrqueting: 1

 

 

08033882: Institut Joan Coromines (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 4,5

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Aula d'acollida: 2

Anglès: 3,5

Anglès (DIV): 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 2,5

Geografia i història (TIC): 1

Economia: 1

Música: 2

Dibuix: 2

Educació física: 3

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (DIV): 1

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 3,5

Tecnologia (DIV): 1

Orientació educativa: 0,5

Religió: 1

 

 

08013101: Institut Joan d'Àustria

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 4,5

Aula d'acollida: 1

Anglès: 5

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3,5

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 4

Biologia i geologia: 3,5

Física i química: 3

Tecnologia: 2

Tecnologia (E): 1

Orientació educativa: 1

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 2

Informàtica: 12

Sistemes i aplicacions informàtiques: 7

 

 

08054228: Institut Joan Fuster

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (E): 1

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 4

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3,5

Economia: 1

Música (E): 1

Educació visual i plàstica (E): 1

Educació física: 2,5

Educació física (DIV): 1

Matemàtiques: 4

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Biologia i geologia (IAN): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 2

Tecnologia (E): 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

 

 

08034576: Institut Joan Salvat i Papasseit (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura: 2

Aula d'acollida: 1,5

Anglès: 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 0,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 2

Dibuix: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 2

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Biologia i geologia (DIV): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

 

 

08052761: Sec. d'Institut Josep Comas i Solà (CMC)

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura: 1

Llengua castellana i literatura (E): 1

Aula d'acollida: 1

Anglès: 2,5

Francès: 1

Geografia i història: 3

Música: 0,5

Dibuix: 0,5

Educació física: 1

Matemàtiques: 3

Biologia i geologia: 1

Física i química: 0,5

Tecnologia: 2,5

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 0,5

 

 

08044958: Institut Josep Pla

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Anglès: 3

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 0,5

Filosofia (TIC): 1

Geografia i història: 2

Ciències socials (E): 1

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 1,5

Matemàtiques: 5

Biologia i geologia: 3

Física i química: 2

Física i química (TIC): 1

Tecnologia: 2,5

Orientació educativa: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 0,5

 

 

08034205: Institut La Guineueta (CMC)

Llengua catalana i literatura: 1,5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 3

Aula d'acollida: 1

Anglès: 4,5

Francès: 1

Geografia i història: 2

Geografia i història (DIV): 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 3,5

Biologia i geologia: 2,5

Biologia i geologia (DIV): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 2

Orientació educativa: 1,5

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 5,5

Organització i processos de manteniment de vehicles: 4,5

Manteniment de vehicles: 11

Administració d'empreses: 3

Processos de gestió administrativa: 4

Informàtica: 6,5

Sistemes i aplicacions informàtiques: 4

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics: 10

Processos sanitaris: 9

P. esp. en sanitat: 0,5

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic: 9,5

Procediments sanitaris i assistencials: 11

 

 

08040138: Institut La Sedeta

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 1,5

Llengua catalana i literatura (TIC): 1

Llengua castellana i literatura: 1,5

Llengua castellana i literatura (TIC): 1

Alemany: 1

Anglès: 2,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 2

Ciències socials (E): 1

Economia: 1

Música: 0,5

Dibuix: 2

Educació física: 1

Matemàtiques: 1,5

Matemàtiques (E): 1

Matemàtiques (TIC): 1

Biologia i geologia: 2

Física i química: 2,5

Tecnologia: 1,5

Orientació educativa: 1

Religió: 1

 

 

08039057: Institut L'Alzina

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (EGI): 1

Llengua castellana i literatura: 3

Aula d'acollida: 1

Anglès: 3

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 2

Geografia i història: 3

Música: 1

Dibuix: 0,5

Dibuix (EGI): 1

Educació física: 1,5

Educació física (IAN): 1

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 1

Biologia i geologia (IAN): 1

Biologia i geologia (TIC): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 2

Tecnologia (DIV): 1

Tecnologia (IAN): 1

Orientació educativa: 2,5

Religió: 0,5

 

 

08034564: Institut Les Corts

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 4

Anglès: 4,5

Francès: 1

Filosofia: 1,5

Geografia i història: 4

Ciències socials (E): 1

Economia: 2

Música: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 2

Matemàtiques: 5

Biologia i geologia: 3

Física i química: 4,5

Tecnologia: 3

Tecnologia (E): 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

 

 

08013329: EASD Llotja

Organització industrial i legislació: 6

Història de l'art: 5,5

Dibuix artístic i color: 12,5

Dibuix tècnic: 5

Dibuix tècnic (EDP): 1

Mitjans informàtics: 7

Mitjans informàtics (EDP): 1

Disseny de producte: 1

Volum: 6

Joieria i orfebreria: 1

Tècniques de joieria i bijuteria: 0,5

Esmalts: 0,5

Tècniques ceràmiques: 2

Talla de pedra i fusta: 1,5

Tècniques del metall: 2

Motlles i reproduccions: 1

Disseny de moda: 1

Tècniques tèxtils: 3

Tècniques de patronatge i confecció: 5

Disseny d'interiors: 4

Modelisme i maquetisme: 3

Modelisme i maquetisme (EDP): 1

Mitjans audiovisuals: 3

Disseny gràfic: 13

Fotografia: 1

Fotografia i processos de reproducció: 1

Edició d'art: 1

Tècniques de gravat i estampació: 3

Enquadernació artística: 1

Materials i tecnologia: disseny: 5

Materials i tecnologia: disseny (EDP): 1

Delineació: 1

 

 

08052827: Institut Lluís Domènech i Montaner

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 4

Aula d'acollida: 1

Anglès: 4

Francès: 0,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Economia: 1

Música (IAN): 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 2

Matemàtiques: 4

Biologia i geologia: 3

Física i química: 2

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

 

 

08046581: Institut Lluís Vives

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 2,5

Llengua castellana i literatura: 3

Aula d'acollida: 1,5

Anglès: 2

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 0,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 2,5

Geografia i història (EGI): 1

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 2,5

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 1

Tecnologia (E): 1

Orientació educativa: 0,5

Religió: 0,5

 

 

08045525: Institut Manuel Carrasco i Formiguera

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 2,5

Anglès: 3

Francès: 0,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 2,5

Economia: 1

Música: 0,5

Dibuix: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 2,5

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 2

Física i química: 2

Tecnologia: 1

Tecnologia (E): 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

 

 

08014401: Institut Mare de Déu de la Mercè

Llengua catalana i literatura: 1

Anglès: 2

Educació física: 9,5

Matemàtiques: 1

Formació i orientació laboral: 7,5

Sistemes electrònics: 4

Equips electrònics: 4

Organització i projectes de fabricació mecànica: 3

Organització i processos de manteniment de vehicles: 6

Mecanització i manteniment de màquines: 3

Manteniment de vehicles: 13,5

Soldadures: 3

Oficina de projectes de fabricació mecànica: 1

Informàtica: 7

Sistemes i aplicacions informàtiques: 4,5

Processos i mitjans de comunicació: 14

Processos i mitjans de comunicació (EDP): 1

P. esp. en comunicació, imatge i so: 3

Tècniques i procediments d'imatge i so: 22

Assessoria i processos d'imatge personal: 5

P. esp. en imatge personal: 0,5

Estètica: 8

Perruqueria: 1,5

Programa de formació i inserció (590EC): 1

Pràctiques de micromecànica: 2

 

 

08066541: Institut Maria Espinalt

Llengua catalana i literatura: 1

Anglès: 1

Filosofia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 1

Biologia i geologia: 1

Tecnologia: 1

Orientació educativa: 1

 

 

08013226: Institut Menéndez y Pelayo

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5,5

Llengua castellana i literatura: 5,5

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Aula d'acollida: 0,5

Alemany: 1

Anglès: 3,5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Anglès (DIV): 1

Anglès (EDP): 1

Francès: 1

Francès (EDP): 1

Filosofia: 3

Geografia i història: 5

Economia: 1

Música: 0,5

Música (E): 1

Dibuix: 2

Educació física: 2,5

Matemàtiques: 6

Biologia i geologia: 3

Biologia i geologia (IAN): 1

Física i química: 3

Física i química (IAN): 1

Física i química (TIC): 1

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1,5

Religió: 1

 

 

08013196: Institut Milà i Fontanals (CMC)

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 4

Aula d'acollida: 2

Anglès: 4

Filosofia: 0,5

Geografia i història: 3

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 2,5

Matemàtiques: 3

Biologia i geologia: 2

Física i química: 4

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1,5

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 1

 

 

08052581: Institut Miquel Tarradell (CMC)

Llengua catalana i literatura: 3,5

Llengua castellana i literatura: 4

Aula d'acollida: 0,5

Aula d'acollida (E): 1

Anglès: 3

Filosofia: 1

Geografia i història: 1

Ciències socials (E): 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 3

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 2

Orientació educativa: 1,5

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 2

Procediments sanitaris i assistencials: 2

Intervenció sociocomunitària: 10,5

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat: 0,5

Serveis a la comunitat: 10

 

 

08013135: Institut Moisès Broggi

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 1,5

Llengua catalana i literatura (EDP): 1

Llengua castellana i literatura: 2,5

Anglès: 3

Francès: 0,5

Francès (EDP): 1

Filosofia (DIV): 1

Geografia i història: 3

Geografia i història (IFR): 1

Economia: 1

Música: 0,5

Dibuix: 1

Dibuix (EGI): 2

Educació física: 1

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (IAN): 1

Biologia i geologia: 2

Física i química: 2

Tecnologia: 1

Tecnologia (E): 1

Orientació educativa: 1

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 1

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics: 1

Processos sanitaris: 2

P. esp. en sanitat: 1,5

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic: 2

Procediments sanitaris i assistencials: 10,5

 

 

08013093: Institut Montjuïc (CMC)

Cultura clàssica: 0,5

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 2

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 3

Francès: 0,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 2

Economia: 0,5

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 3

Biologia i geologia: 2

Física i química: 2

Tecnologia: 2,5

Tecnologia (DIV): 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 0,5

 

 

08013202: Institut Montserrat

Cultura clàssica: 2

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua catalana i literatura (LBI): 1

Llengua castellana i literatura: 4,5

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Anglès: 4,5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Italià: 1

Francès: 1

Francès (EDP): 2

Filosofia: 1,5

Geografia i història: 6

Geografia i història (IFR): 1

Economia: 1,5

Economia (DIV): 1

Música: 2

Dibuix: 1

Educació visual i plàstica (E): 1

Educació física: 1,5

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 6

Biologia i geologia: 4,5

Física i química: 5

Tecnologia: 4

Tecnologia (EDP): 1

Orientació educativa: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 1

Professor assumit: 1

 

 

08013214: Institut Narcís Monturiol

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura: 2,5

Anglès: 3

Francès: 0,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 2

Economia: 1

Música: 0,5

Dibuix: 1,5

Educació física: 1,5

Matemàtiques: 2,5

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 3

Física i química: 1,5

Tecnologia: 2

Orientació educativa (DIV): 1

Religió: 0,5

 

 

08035209: Institut Pablo R. Picasso (CMC)

Cultura clàssica: 0,5

Llengua catalana i literatura: 3,5

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (E): 1

Aula d'acollida: 1

Anglès: 3,5

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Economia: 0,5

Música: 1,5

Dibuix: 2,5

Educació física: 2

Matemàtiques: 4

Biologia i geologia: 2,5

Física i química: 2

Tecnologia: 3,5

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 0,5

 

 

08052608: Institut Pau Claris (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 2,5

Llengua castellana i literatura: 2

Aula d'acollida: 1

Anglès: 2

Filosofia: 1

Geografia i història: 1

Geografia i història (EGI): 1

Música: 1

Dibuix: 0,5

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 3,5

Biologia i geologia: 1

Física i química: 2

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

 

 

08034138: Institut Poblenou

Anglès: 2,5

Francès: 1

Formació i orientació laboral: 3,5

Administració d'empreses: 10

Organització i gestió comercial: 10

Organització i gestió comercial (TIC): 1

Processos comercials: 8

Processos de gestió administrativa: 5,5

Informàtica: 5,5

Sistemes i aplicacions informàtiques: 5

 

 

08013160: Institut Poeta Maragall

Cultura clàssica: 2

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua castellana i literatura: 4,5

Aula d'acollida: 1

Anglès: 5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Filosofia (EDP): 1

Geografia i història: 4,5

Economia: 1

Música: 2,5

Dibuix: 4

Dibuix (TIC): 1

Educació física: 2

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 5

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 2,5

Física i química: 3

Tecnologia: 3

Tecnologia (TIC): 1

Orientació educativa: 1,5

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 1

 

 

08033894: Institut Príncep de Girona

Cultura clàssica: 0,5

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 3,5

Aula d'acollida: 1

Anglès: 3

Francès: 0,5

Filosofia: 0,5

Geografia i història: 3,5

Economia: 0,5

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 4

Biologia i geologia: 2

Física i química: 2

Tecnologia: 2

Orientació educativa: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 1

Organització i processos de manteniment de vehicles: 1

 

 

08046608: Institut Príncep de Viana

Cultura clàssica (DIV): 1

Llengua catalana i literatura: 3,5

Llengua castellana i literatura: 3,5

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 2,5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Anglès (DIV): 1

Francès: 0,5

Filosofia (LBI): 1

Geografia i història: 2

Geografia i història (IAN): 1

Geografia i història (TIC): 1

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 2,5

Matemàtiques (E): 1

Matemàtiques (TIC): 1

Biologia i geologia: 3

Física i química: 2,5

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 1,5

Orientació educativa (DIV): 1

Religió: 1

 

 

08064155: Institut Quatre Cantons

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (EGI): 1

Alemany: 1

Anglès: 4

Anglès (DIV): 1

Geografia i història: 4

Música (EGI): 1

Música (TIC): 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (EGI): 1

Biologia i geologia: 3,5

Física i química: 1

Tecnologia: 1

Tecnologia (EGI): 1

Tecnologia (TIC): 1

Orientació educativa: 1

Orientació educativa (EGI): 1

 

 

08013469: Institut Rambla Prim (CMC)

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura: 2

Aula d'acollida: 1

Anglès: 2

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Geografia i història: 1

Ciències socials (E): 1

Música: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 2,5

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 1

Tecnologia: 1,5

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 2

Sistemes electrotècnics i automàtics: 8,5

Equips electrònics: 1

Instal·lacions electrotècniques: 12

Processos de producció agrària: 1

Operacions i equips de producció agrària: 1

Administració d'empreses: 3

Processos de gestió administrativa: 4

Programa de formació i inserció (590EC): 1

Formació professional bàsica (590EC): 3

 

 

08052748: Institut Roger de Flor (CMC)

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura: 1

Aula d'acollida: 1

Anglès: 1

Música: 0,5

Dibuix: 0,5

Educació física (DIV): 1

Matemàtiques: 1

Biologia i geologia: 0,5

Biologia i geologia (DIV): 1

Física i química: 1

Tecnologia: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Programa de formació i inserció (590EC): 1

 

 

08052797: Institut Salvador Espriu

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (E): 2

Llengua castellana i literatura: 4,5

Aula d'acollida: 1

Alemany: 0,5

Anglès: 5,5

Francès: 0,5

Filosofia: 1,5

Geografia i història: 3

Geografia i història (IAN): 2

Economia: 1

Música: 2

Dibuix: 1,5

Educació física: 3

Matemàtiques: 3,5

Matemàtiques (E): 1

Matemàtiques (DIV): 1

Biologia i geologia: 2,5

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 4,5

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 1

 

 

08044053: Institut Salvador Seguí

Anglès: 0,5

Formació i orientació laboral: 6,5

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics(EDP): 1

Processos sanitaris: 6

P. esp. en sanitat: 3,75

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic (EDP): 1

Procediments sanitaris i assistencials: 15

Intervenció sociocomunitària: 19,5

Intervenció sociocomunitària (GPS): 1

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat: 3,5

Serveis a la comunitat: 14

Serveis a la comunitat (GPS): 1

Assessoria i processos d'imatge personal: 9,5

P. esp. en imatge personal: 1

Estètica: 16

Perruqueria: 7,5

 

 

08013366: Institut Sant Andreu

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 4

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Geografia i història (DIV): 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (DIV): 1

Biologia i geologia: 3

Biologia i geologia (EGI): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 1

Orientació educativa (DIV): 1

Religió: 0,5

 

 

08047421: Institut Secretari Coloma

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3,5

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (E): 2

Alemany: 1

Anglès: 4,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 5

Biologia i geologia: 1,5

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 2

Tecnologia (E): 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

 

 

08052700: Institut Vall d'Hebron (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 4

Aula d'acollida: 1

Anglès: 8

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 5

Economia: 1

Música: 1,5

Dibuix: 5

Educació física: 16

Matemàtiques: 4,5

Biologia i geologia: 2,5

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 2

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 3,5

Administració d'empreses: 9

Processos de gestió administrativa: 7

Assessoria i processos d'imatge personal: 6

Estètica: 9

Perruqueria: 6

Programa de formació i inserció (590EC): 4

Programa de formació i inserció (591EC): 2

 

 

08031812: Institut Valldemossa

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3,5

Llengua castellana i literatura: 2,5

Anglès: 3

Anglès (LBI): 1

Italià: 0,5

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 2

Matemàtiques: 1

Matemàtiques (DIV): 1

Matemàtiques (IAN): 1

Matemàtiques (TIC): 1

Biologia i geologia: 2,5

Física i química: 3

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (DIV) (E): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 1

 

 

08013238: Institut Verdaguer (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 2,5

Llengua castellana i literatura: 2,5

Aula d'acollida: 1

Alemany: 1

Anglès: 2,5

Francès: 1

Filosofia: 0,5

Geografia i història: 2

Economia: 1

Música: 0,5

Dibuix: 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 3,5

Biologia i geologia: 2

Física i química: 2,5

Tecnologia: 0,5

Tecnologia (L): 1

Orientació educativa: 1

Religió: 1

 

 

08045483: Institut Vila de Gràcia

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Anglès: 3

Francès: 0,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 2,5

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1,5

Matemàtiques: 3

Biologia i geologia: 2

Física i química: 3

Tecnologia: 2

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

 

 

08066905: Institut Viladomat

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura: 1

Anglès: 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Geografia i història: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 1

Biologia i geologia: 0,5

Física i química: 1

Tecnologia: 1

 

 

08047431: Institut XXV Olimpíada

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3,5

Llengua castellana i literatura: 4

Aula d'acollida: 1

Anglès: 4

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès (TIC): 1

Filosofia: 2

Geografia i història: 4,5

Música: 1

Música (EGI): 1

Música (IAN): 1

Dibuix: 3

Educació física: 2

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 3

Física i química: 3

Física i química (TIC): 1

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 1

Religió: 1

 

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

 

Municipi: Badalona

 

08053029: EOI Badalona

Alemany: 2

Anglès: 5,5

Francès: 3

 

 

08042019: Institut Badalona VII

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4,5

Llengua catalana i literatura (TIC): 1

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura (TIC): 1

Anglès: 4,5

Anglès (TIC): 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4,5

Economia: 1

Música: 2

Dibuix: 2

Educació física: 2,5

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Matemàtiques (TIC): 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 2

Física i química (TIC): 1

Tecnologia: 3

Tecnologia (TIC): 1

Orientació educativa (DIV): 1

Unitat de suport d'educació especial: 2

Audició i llenguatge ICAS (E): 0,5

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral (IAN): 1

Administració d'empreses: 4

Processos de gestió administrativa: 4

Informàtica: 2

Sistemes i aplicacions informàtiques: 2

 

 

08044995: Institut Barres i Ones (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 4

Aula d'acollida: 2

Anglès: 5

Francès (DIV): 1

Filosofia: 0,5

Geografia i història: 3

Geografia i història (DIV): 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 2

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (DIV): 1

Biologia i geologia: 3

Física i química: 3

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 3,5

Informàtica: 2

Sistemes i aplicacions informàtiques: 2

 

 

08057746: Sec. d'Institut de Badalona (CMC)

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 2

Aula d'acollida: 1

Anglès: 1,5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Geografia i història: 3

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 1,5

Biologia i geologia: 2

Física i química: 1

Tecnologia: 3

Tecnologia (TIC): 1

Orientació educativa: 1

Unitat de suport d'educació especial: 2

 

 

08045604: Institut Enric Borràs (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 4

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 5,5

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 5

Economia: 1

Música: 2

Dibuix: 2

Educació física: 2

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 2,5

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 4

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 3

Orientació educativa (DIV): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 1

Assessoria i processos d'imatge personal: 4

Estètica: 7,5

 

 

08001443: Institut Eugeni d'Ors (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 2

Aula d'acollida: 1

Anglès: 2,5

Anglès (DIV): 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 2

Economia: 1

Música: 1

Música (DIV): 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 2

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 1,5

Tecnologia: 3

Tecnologia (TIC): 1

Orientació educativa: 3

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 2

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics: 3

Processos sanitaris: 3

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic: 5

Procediments sanitaris i assistencials: 6

Intervenció sociocomunitària: 2

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat: 0,5

Serveis a la comunitat: 5

Programa de formació i inserció (590EC): 0,5

 

 

08001431: Institut Isaac Albéniz

Cultura clàssica: 2

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua castellana i literatura: 5

Anglès: 5,5

Francès: 1

Filosofia: 1,5

Geografia i història: 3

Ciències socials (E): 1

Economia: 1

Música: 1,5

Dibuix: 1,5

Educació física: 2

Matemàtiques: 5,5

Biologia i geologia: 2,5

Biologia i geologia (IAN): 1

Física i química: 4

Tecnologia: 2

Tecnologia (E): 1

Tecnologia (TIC): 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Programa de formació i inserció (590EC): 1

 

 

08052888: Institut Júlia Minguell (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (EGI): 1

Aula d'acollida: 1

Anglès: 4

Anglès (DIV): 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Ciències socials (E): 1

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 5

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 2

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 1

 

 

08040527: Institut La Llauna

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 4

Anglès: 4,5

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 3

Física i química: 3

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1

Unitat de suport d'educació especial: 3

Religió: 0,5

Sistemes electrònics: 1

 

 

08001421: Institut La Pineda (CMC)

Cultura clàssica: 2

Llengua catalana i literatura: 4,5

Llengua castellana i literatura: 4,5

Aula d'acollida: 1

Alemany: 0,5

Anglès: 6,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Economia: 1

Música: 2

Dibuix: 1

Educació física: 3

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 2

Física i química: 3,5

Tecnologia: 3,5

Orientació educativa: 2

Pedagogia terapèutica (E): 3

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 2

Sistemes electrònics: 4

Sistemes electrotècnics i automàtics: 3

Equips electrònics: 3

Instal·lacions electrotècniques: 4

Organització i projectes de sistemes energètics: 1

Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids: 1

Administració d'empreses: 5

Processos de gestió administrativa: 4,5

Informàtica: 7

Sistemes i aplicacions informàtiques: 5

Programa de formació i inserció (590EC): 0,5

 

 

08033869: Institut Pau Casals (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Aula d'acollida: 1

Anglès: 4

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3,5

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 4

Biologia i geologia: 2

Física i química: 3

Tecnologia: 3

Tecnologia (E): 1

Orientació educativa: 2

Religió: 0,5

 

 

08001480: EASD Pau Gargallo

Llengua catalana i literatura: 1

Llengua castellana i literatura (EDP): 1

Anglès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 1

Organització industrial i legislació: 1

Història de l'art: 3

Dibuix artístic i color: 7

Dibuix artístic i color (EDP): 2

Dibuix tècnic: 2

Dibuix tècnic (EDP): 1

Mitjans informàtics: 1,5

Volum: 3

Tècniques ceràmiques: 2

Motlles i reproduccions: 2

Disseny d'interiors: 1

Mitjans audiovisuals: 2

Disseny gràfic: 9

Fotografia i processos de reproducció: 1

Dibuix publicitari: 1

Decoració: 2

 

 

08045471: Institut Pompeu Fabra

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 3,5

Anglès: 3,5

Anglès (DIV): 2

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Música: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 1

Educació física (IAN): 1

Matemàtiques: 4,5

Matemàtiques (IAN): 1

Biologia i geologia: 1,5

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1

Orientació educativa (DIV): 1

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 2

Organització i projectes de fabricació mecànica: 3,5

Organització i processos de manteniment de vehicles: 5,5

Mecanització i manteniment de màquines: 4,5

Manteniment de vehicles: 9

Anàlisi i química industrial: 6

Laboratori: 1

Operacions de processos: 3

 

 

08046751: Institut Ventura Gassol

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua castellana i literatura: 4

Anglès: 5

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Ciències socials (E): 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 3

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Matemàtiques (DIV): 1

Biologia i geologia: 3

Física i química: 2

Física i química (DIV): 1

Tecnologia: 3

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 0,5

 

Municipi: Canyelles

 

08073961: Sec. d'Institut Pla del Bosc

Llengua catalana i literatura: 0,5

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 1,5

Anglès: 2

Francès: 0,5

Geografia i història: 0,5

Geografia i història (DIV): 1

Música: 0,5

Dibuix: 0,5

Educació física: 1

Matemàtiques: 1

Matemàtiques (DIV): 1

Biologia i geologia: 1

Física i química: 1

Tecnologia: 1

Tecnologia (DIV): 1

Orientació educativa: 1

Orientació educativa (DIV): 1

 

Municipi: Cubelles

 

08057230: Institut Cubelles

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 3

Anglès: 4,5

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Geografia i història (DIV): 1

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 2

Matemàtiques: 5

Biologia i geologia: 3

Física i química: 2

Tecnologia: 3

Tecnologia (DIV) (E): 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

 

 

08067648: Institut Les Vinyes

Llengua catalana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 2

Anglès: 2,5

Geografia i història: 1

Música: 1

Dibuix: 0,5

Educació física: 1,5

Matemàtiques: 2

Biologia i geologia: 1

Física i química: 2

Tecnologia: 2

Tecnologia (TIC): 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

 

Municipi: Gelida

 

08035246: Institut Gelida

Cultura clàssica: 0,5

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 3

Anglès: 2,5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 2,5

Economia: 0,5

Música: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 1,5

Matemàtiques: 2

Matemàtiques (E): 1

Matemàtiques (DIV): 1

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 2

Física i química: 2

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1

Orientació educativa (DIV): 1

Religió: 0,5

 

Municipi: L'Hospitalet de Llobregat

 

08035258: Institut Apel·les Mestres

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura: 3

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 2,5

Francès: 0,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 1

Geografia i història (DIV): 1

Economia: 0,5

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 1

Matemàtiques (E): 1

Matemàtiques (IAN): 1

Biologia i geologia: 2

Física i química: 1,5

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1

Unitat de suport d'educació especial: 2,5

Religió: 0,5

 

 

08019411: Institut Bellvitge

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura: 2,5

Aula d'acollida: 1

Anglès: 2,5

Francès: 0,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 2,5

Educació física: 0,5

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 2

Biologia i geologia: 2

Física i química: 2

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 0,5

Programa de formació i inserció (590EC): 0,5

 

 

08052918: Institut Bisbe Berenguer

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (TIC): 1

Aula d'acollida: 1

Anglès: 3,5

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Ciències socials (E): 1

Economia: 1

Música (E): 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 1,5

Educació física (DIV): 1

Matemàtiques: 4,5

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1

Orientació educativa (DIV): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 1

 

 

08056109: Institut Can Vilumara

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 2,5

Anglès: 4

Francès: 0,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 3,5

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 4

Biologia i geologia: 1

Biologia i geologia (IAN): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 0,5

Orientació educativa (DIV): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 2

Procediments sanitaris i assistencials: 2

Intervenció sociocomunitària: 12

Intervenció sociocomunitària (EDP): 1

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat: 2

Serveis a la comunitat: 9,5

Hoteleria i turisme: 1

 

 

08044582: EOI de L'Hospitalet de Llobregat

Alemany: 3

Anglès: 14,5

Francès: 5

Italià: 2,5

 

 

08051264: Institut Eduard Fontserè (CMC)

Cultura clàssica: 0,5

Llengua catalana i literatura: 2,5

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Aula d'acollida: 1,5

Anglès: 1,5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Filosofia: 0,5

Geografia i història: 2

Geografia i història (DIV): 1

Economia: 1

Música: 2

Dibuix: 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 3

Biologia i geologia: 2

Física i química: 2

Tecnologia: 2

Orientació educativa: 1,5

Religió: 0,5

Administració d'empreses: 3

Processos de gestió administrativa: 4

Programa de formació i inserció (590EC): 0,5

 

 

08052921: Institut Eugeni d'Ors (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 3

Aula d'acollida: 1,5

Anglès: 3

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 2,5

Economia: 1

Música (E): 1

Dibuix: 1

Educació física: 1,5

Matemàtiques: 2

Matemàtiques (E): 1

Matemàtiques (TIC): 1

Biologia i geologia: 4

Física i química: 1

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 3

Religió: 0,5

 

 

08045070: Institut Europa (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 3

Aula d'acollida: 1

Anglès: 2

Filosofia: 1

Geografia i història: 1

Geografia i història (IAN): 1

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 2

Matemàtiques (DIV): 1

Biologia i geologia: 1

Biologia i geologia (TIC): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 3

Tecnologia (DIV): 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

 

 

08044077: EASD Josep Serra i Abella

Organització industrial i legislació: 1

Història de l'art: 2

Dibuix artístic i color: 4

Dibuix tècnic: 1

Mitjans informàtics: 3

Mitjans audiovisuals: 9

Disseny gràfic: 11

Fotografia: 8

Fotografia i processos de reproducció: 1

Tècniques de gravat i estampació: 1

 

 

08019371: Institut Llobregat (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 2,5

Llengua castellana i literatura: 2

Aula d'acollida: 1,5

Anglès: 3

Filosofia: 0,5

Geografia i història: 3

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 3

Biologia i geologia: 1,5

Física i química: 2

Tecnologia: 2

Orientació educativa: 2

Formació i orientació laboral: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 4

Instal·lacions electrotècniques: 7

Organització i projectes de fabricació mecànica: 3

Mecanització i manteniment de màquines: 4

Formació professional bàsica (590EC): 1

Formació professional bàsica (591EC): 2

 

 

08039069: Institut Margarida Xirgu (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura: 3,5

Aula d'acollida: 2

Anglès: 6

Filosofia (DIV): 1

Geografia i història: 2,5

Geografia i història (DIV): 1

Economia: 1

Música: 2

Dibuix: 2

Educació física: 2

Matemàtiques: 1

Matemàtiques (E): 1

Matemàtiques (DIV): 1

Matemàtiques (IAN): 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 3

Tecnologia (E): 1

Orientació educativa (DIV): 1

Religió: 1

 

 

08033912: Institut Mercè Rodoreda

Cultura clàssica: 2

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (LBI): 1

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Anglès: 5

Filosofia: 1

Geografia i història: 2

Geografia i història (IAN): 2

Economia: 1

Música: 1,5

Dibuix: 1,5

Educació física: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Matemàtiques (IAN): 1

Biologia i geologia: 1,5

Biologia i geologia (IAN): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 5

Pedagogia terapèutica (E): 1

Orientació educativa (DIV): 1

Audició i llenguatge ICAS (E): 0,5

Sistemes electrònics: 1

Anàlisi i química industrial: 3,5

Laboratori: 1

 

 

08019319: Institut Pedraforca (CMC)

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Aula d'acollida: 2

Anglès: 3,5

Anglès (DIV): 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (DIV): 1

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 1

Física i química (DIV): 1

Tecnologia: 2

Tecnologia (DIV): 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 3

Organització i processos de manteniment de vehicles: 4

Manteniment de vehicles: 4

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics: 5

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics(IAN): 1

Processos sanitaris: 5

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic: 6

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic (IAN): 1

Procediments sanitaris i assistencials: 12

Assessoria i processos d'imatge personal: 1

Perruqueria: 3

 

 

08019401: Institut Provençana

Anglès: 2,5

Formació i orientació laboral: 4,5

Construccions civils i edificació: 4

P. esp. en edificació i obra civil: 1

Oficina de projectes de construcció: 1

Oficina de projectes de construcció (TIC): 1

Anàlisi i química industrial: 4,5

Anàlisi i química industrial (TIC): 1

Laboratori: 3

Operacions de processos: 0,5

Administració d'empreses: 7

Organització i gestió comercial: 6

Processos comercials: 7

Processos de gestió administrativa: 7

Processos de gestió administrativa (TIC): 1

Informàtica: 13

Sistemes i aplicacions informàtiques: 9

 

 

08055944: Institut Rubió i Ors (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura: 2

Aula d'acollida: 2

Alemany: 1

Anglès: 2,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 2,5

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1,5

Matemàtiques: 2

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 1

Física i química: 3

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1

Orientació educativa (DIV): 1

Religió: 0,5

 

 

08019307: Institut Santa Eulàlia

Cultura clàssica: 1,5

Llengua catalana i literatura: 2,5

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 3,5

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 3

Anglès (DIV): 2

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 1

Geografia i història (DIV): 1

Geografia i història (IAN): 1

Geografia i història (TIC): 1

Economia: 1

Música: 1

Dibuix (DIV): 1

Dibuix (TIC): 1

Educació física: 1,5

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (DIV): 1

Matemàtiques (TIC): 1

Biologia i geologia: 3

Física i química: 3

Física i química (IAN): 1

Tecnologia: 3

Tecnologia (IAN): 1

Orientació educativa: 1

Unitat de suport d'educació especial: 2

Religió: 1

 

 

08019320: Institut Torras i Bages

Cultura clàssica: 1,5

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 4

Aula d'acollida: 2

Anglès: 5

Francès: 1

Filosofia: 1

Filosofia (IFR): 1

Geografia i història: 4

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 2,5

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 3,5

Física i química: 2,5

Física i química (DIV): 1

Tecnologia: 3

Tecnologia (DIV): 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

 

Municipi: Sant Adrià de Besòs

 

08042101: Institut Manuel Vázquez Montalbán

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Aula d'acollida: 1

Anglès: 4

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1,5

Matemàtiques: 2

Matemàtiques (E): 1

Matemàtiques (DIV) (E): 1

Biologia i geologia: 3

Física i química: 2

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 3

Orientació educativa (DIV): 2

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 0,5

Informàtica: 3

Sistemes i aplicacions informàtiques: 3

 

Municipi: Sant Martí Sarroca

 

08065329: Sec. d'Institut de l'Alt Foix

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (ISL): 1

Anglès: 3

Francès (EDP): 1

Geografia i història: 3

Geografia i història (DIV): 1

Música: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 4,5

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Biologia i geologia (IAN): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 2

Tecnologia (DIV): 1

Orientació educativa: 2

 

Municipi: Sant Pere de Ribes

 

08047467: Institut Alexandre Galí

Cultura clàssica: 1,5

Llengua catalana i literatura: 3,5

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Anglès: 4

Filosofia: 0,5

Geografia i història: 3

Ciències socials (E): 1

Economia: 1

Música (E): 1

Dibuix: 2

Educació física: 2

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 3

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Biologia i geologia (DIV): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 2

Tecnologia (DIV): 1

Orientació educativa: 1

Orientació educativa (DIV): 1

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 0,5

Procediments sanitaris i assistencials: 2

Intervenció sociocomunitària: 4

Intervenció sociocomunitària (DIV): 1

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat: 1

Serveis a la comunitat: 3,5

 

 

08042056: Institut Can Puig

Cultura clàssica: 0,5

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 3

Anglès: 3

Francès (EDP): 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Ciències socials (E): 1

Geografia i història (IAN): 1

Música: 1

Música (TIC): 1

Dibuix: 1

Dibuix (EGI): 1

Educació física: 2,5

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (IAN): 1

Biologia i geologia: 2

Física i química: 3

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 1

Orientació educativa (IFE): 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Unitat de suport d'educació especial: 0,5

Unitat de suport d'educació especial (E): 1

Religió: 0,5

Operacions i equips de producció agrària (IFE): 1

Anàlisi i química industrial (DIV): 1

Administració d'empreses: 1

Administració d'empreses (TIC): 1

Organització i gestió comercial (DIV): 1

Processos de gestió administrativa: 1,5

Processos de gestió administrativa (TIC): 1

Programa de formació i inserció (590EC): 2,5

Programa de formació i inserció (591EC): 1

 

 

08063904: Institut Montgròs

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Alemany: 1

Anglès: 3

Anglès (DIV): 1

Filosofia (DIV): 1

Geografia i història: 2

Ciències socials (E): 1

Música (DIV): 1

Dibuix: 2

Educació física: 1,5

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (DIV): 2

Biologia i geologia: 2

Física i química: 2

Física i química (EDP): 1

Tecnologia: 3

Tecnologia (EGI): 1

Orientació educativa: 1

Orientació educativa (DIV): 1

Unitat de suport d'educació especial: 2

Religió: 0,5

 

 

08065342: Sec. d'Institut Xaloc

Llengua catalana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura (ISL): 1

Llengua castellana i literatura: 2

Alemany: 0,5

Anglès: 1,5

Geografia i història: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 2

Biologia i geologia: 2

Física i química (DIV): 1

Tecnologia: 1,5

Orientació educativa: 1

Orientació educativa (DIV): 1

Orientació educativa (EGI): 1

 

Municipi: Sant Quintí de Mediona

 

08071317: Institut Vall del Mediona

Llengua catalana i literatura: 1

Llengua castellana i literatura: 1

Anglès: 1

Geografia i història: 2

Dibuix: 0,5

Educació física: 0,5

Matemàtiques: 1

Física i química: 1

Tecnologia: 1

Orientació educativa: 1

 

Municipi: Santa Coloma de Gramenet

 

08059329: Institut Can Peixauet

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura (E): 1

Aula d'acollida: 1,5

Anglès: 4

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 2,5

Ciències socials (E): 1

Geografia i història (IAN): 1

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 2,5

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Matemàtiques (IAN): 1

Biologia i geologia: 3

Física i química: 2

Tecnologia: 5

Orientació educativa: 1

Orientació educativa (DIV): 1

Unitat de suport d'educació especial: 2

Religió: 0,5

 

 

08037176: Institut La Bastida (CMC)

Cultura clàssica: 2

Llengua catalana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 2

Aula d'acollida: 1

Anglès: 3,5

Francès: 1

Filosofia: 2

Geografia i història: 2

Geografia i història (DIV): 1

Música: 0,5

Dibuix: 1

Educació física: 12

Educació física (DIV): 1

Matemàtiques: 3

Biologia i geologia: 3

Física i química: 2

Tecnologia: 1,5

Tecnologia (TIC): 1

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 3

Procediments sanitaris i assistencials: 0,5

Intervenció sociocomunitària: 8,5

Serveis a la comunitat: 8,5

Programa de formació i inserció (590EC): 0,5

 

 

08034643: Institut Les Vinyes

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (EDP): 1

Anglès: 4

Francès (EDP): 1

Filosofia (DIV): 1

Geografia i història: 2

Geografia i història (DIV): 1

Música: 1

Dibuix: 1

Dibuix (DIV): 1

Educació física: 2,5

Matemàtiques: 4

Biologia i geologia: 2

Física i química: 2

Tecnologia: 2

Orientació educativa: 1

Orientació educativa (DIV): 1

Unitat de suport d'educació especial: 2

Formació i orientació laboral: 3

Organització i processos de manteniment de vehicles: 1

Manteniment de vehicles: 7

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics: 3

Processos sanitaris: 5

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic: 8

Procediments sanitaris i assistencials: 8,5

Assessoria i processos d'imatge personal: 1

Perruqueria: 3

Programa de formació i inserció (590EC): 3

 

 

08053078: Institut Numància

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (EDP): 1

Aula d'acollida: 1

Alemany: 1

Anglès: 3

Anglès (TIC): 1

Filosofia: 1

Filosofia (DIV): 1

Geografia i història: 4

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació visual i plàstica (E): 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 4

Biologia i geologia: 2,5

Ciències de la naturalesa (E): 1

Biologia i geologia (DIV): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 4

Tecnologia (DIV): 1

Orientació educativa: 2,5

Pedagogia terapèutica (E): 1

Unitat de suport d'educació especial: 2

Religió: 0,5

 

 

08028047: Institut Puig Castellar

Cultura clàssica: 2

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Aula d'acollida (E): 1

Anglès: 5

Francès: 1

Filosofia: 1,5

Geografia i història: 3

Geografia i història (DIV): 1

Economia: 1

Música: 1,5

Dibuix: 2

Educació física: 0,5

Educació física: 2

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 3

Física i química: 4,5

Tecnologia: 4,5

Orientació educativa: 1

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 1

Administració d'empreses: 2

Administració d'empreses (IAN): 1

Processos de gestió administrativa: 3

Processos de gestió administrativa (IAN): 1

Informàtica: 9,5

Sistemes i aplicacions informàtiques: 5

Sistemes i aplicacions informàtiques (IAN): 1

 

 

08056985: Institut Ramon Berenguer IV

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 3

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 3

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Geografia i història (IAN): 1

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 2

Dibuix (DIV): 1

Educació física: 1

Educació física: 1

Educació física (IAN): 1

Matemàtiques: 3,5

Biologia i geologia: 3

Física i química: 2

Física i química (IAN): 1

Tecnologia: 2

Tecnologia (IAN): 1

Orientació educativa (DIV): 1

Unitat de suport d'educació especial: 2

Unitat de suport d'educació especial (E): 1

Religió: 0,5

 

 

08053443: EOI Santa Coloma

Alemany: 2

Anglès: 7,5

Francès: 3

 

 

08034001: Institut Terra Roja (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (DIV): 3

Llengua castellana i literatura: 4,5

Aula d'acollida: 1

Anglès: 5

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 5

Geografia i història (DIV): 1

Economia: 1

Música: 1,5

Dibuix: 2

Educació física: 2

Matemàtiques: 5

Matemàtiques (IAN): 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 3

Tecnologia (DIV): 1

Orientació educativa: 1

Orientació educativa (DIV): 1

Religió: 0,5

Programa de formació i inserció (590EC): 1,5

 

 

08035325: Institut Torrent de les Bruixes

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 5

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 5

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Biologia i geologia (DIV): 1

Física i química: 1

Física i química (DIV): 1

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 1

Religió: 1

 

Municipi: Santa Margarida i els Monjos

 

08053091: Institut El Foix

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 2,5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Aula d'acollida: 1

Alemany: 1

Anglès: 4

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3,5

Ciències socials (E): 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 2,5

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (IAN): 1

Biologia i geologia: 3

Física i química: 1,5

Física i química (IAN): 1

Tecnologia: 3,5

Orientació educativa: 2,5

Religió: 0,5

 

Municipi: Sitges

 

08043981: Institut Joan Ramon Benaprès

Cultura clàssica: 0,5

Llengua catalana i literatura: 4,5

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Anglès: 7,5

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Economia: 1

Música: 1

Música (E): 1

Dibuix: 2

Educació visual i plàstica (E): 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 4,5

Biologia i geologia: 2

Física i química: 3

Tecnologia: 5

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 1

Processos en la indústria alimentària: 1

P. esp. en indústries alimentàries: 1

Hoteleria i turisme: 2

Hoteleria i turisme (GPS): 2

Hoteleria i turisme (IAN): 1

P. esp. en hoteleria i turisme: 5,25

Cuina i pastisseria: 9

Serveis de restauració: 1

Programa de formació i inserció (590EC): 1,5

 

 

08061014: Institut Vinyet

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 3

Anglès: 4,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 2,5

Ciències socials (E): 1

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 2

Matemàtiques: 5

Biologia i geologia: 2

Física i química: 3

Tecnologia: 2

Tecnologia (E): 1

Orientació educativa: 1,5

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 0,5

 

Municipi: Vilafranca del Penedès

 

08035362: Institut Alt Penedès

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 4,5

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Aula d'acollida: 1

Anglès: 6,5

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 5,5

Economia: 1

Música (E): 1

Dibuix: 1

Educació visual i plàstica (E): 1

Educació física: 3

Matemàtiques: 4,5

Matemàtiques (DIV): 1

Biologia i geologia: 2,5

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 5

Tecnologia: 5

Orientació educativa: 2,5

Orientació educativa (IFE): 1

Religió: 0,5

Processos de gestió administrativa (IFE): 1

Formació i orientació laboral: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 4

Instal·lacions electrotècniques: 4

Organització i projectes de fabricació mecànica: 3

Mecanització i manteniment de màquines: 3

Programa de formació i inserció (590EC): 0,5

 

 

08065652: EOI de l'Alt Penedès

Anglès: 5

Francès: 1,5

 

 

08031459: Institut Eugeni d'Ors

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua castellana i literatura (EDP): 1

Anglès: 7

Francès: 1

Francès (DIV): 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Ciències socials (E): 1

Economia: 1

Música (E): 1

Dibuix: 2

Educació física: 2

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 4,5

Matemàtiques (EDP): 1

Matemàtiques (IAN): 1

Biologia i geologia: 2,5

Biologia i geologia (DIV): 1

Física i química: 3,5

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 2

Pedagogia terapèutica (E): 1

Unitat de suport d'educació especial: 2

Audició i llenguatge ICAS (E): 1

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 2

Administració d'empreses: 4

Organització i gestió comercial: 3

Organització i gestió comercial (GPS): 1

Processos comercials: 2

Processos de gestió administrativa: 4

Informàtica: 6

Informàtica (GPS): 1

Sistemes i aplicacions informàtiques: 6

P. esp. en comerç i màrqueting: 0,25

 

 

08046736: Institut Milà i Fontanals

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 4

Anglès: 3

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Anglès (EDP): 2

Filosofia: 2,5

Geografia i història: 2,5

Geografia i història (DIV): 1

Ciències socials (DIV) (E): 1

Economia: 1,5

Música: 2

Dibuix: 6

Educació física: 1,5

Educació física (DIV): 1

Educació física (EDP): 1

Matemàtiques: 4

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 2

Física i química (DIV): 1

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1

Orientació educativa (DIV): 1

Unitat de suport d'educació especial: 3

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 0,5

Sistemes electrònics: 1

Processos sanitaris: 1

Procediments sanitaris i assistencials: 3

 

 

08064970: Institut Nou de Vilafranca del Penedès

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 2

Anglès (DIV): 1

Anglès (EDP): 1

Geografia i història: 2

Música: 1

Música (LBI): 1

Dibuix: 0,5

Educació física: 1,5

Matemàtiques: 1

Matemàtiques (TIC): 1

Biologia i geologia: 1

Física i química: 2

Tecnologia (DIV): 1

 

Municipi: Vilanova i la Geltrú

 

08065354: Institut Baix a mar

Cultura clàssica: 0,5

Llengua catalana i literatura: 2,5

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 3

Aula d'acollida: 0,5

Alemany: 0,5

Alemany (DIV): 1

Anglès: 3

Anglès (DIV): 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Economia: 0,5

Música: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 1

Educació física (IAN): 1

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (EGI): 1

Biologia i geologia: 2,5

Física i química: 3

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 2

Orientació educativa (DIV): 1

Unitat de suport d'educació especial: 2

 

 

08045653: Institut Dolors Mallafrè i Ros

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 3

Anglès: 5,5

Filosofia: 1,5

Geografia i història: 4

Economia: 1

Música: 1,5

Música (DIV): 1

Dibuix: 5

Educació física: 2

Matemàtiques: 4

Biologia i geologia: 3

Física i química: 2

Tecnologia: 2,5

Orientació educativa: 2

Orientació educativa (DIV): 2

Unitat de suport d'educació especial: 3

Audició i llenguatge ICAS (E): 1

Religió: 0,5

 

 

08031681: Institut Francesc Xavier Lluch i Rafecas

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 4

Anglès: 4

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia (EDP): 1

Geografia i història: 4

Geografia i història (EDP): 1

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 3

Matemàtiques: 5

Matemàtiques (DIV): 1

Biologia i geologia: 2,5

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 3,5

Orientació educativa: 1

Unitat de suport d'educació especial: 2

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 1

Formació i orientació laboral (EDP): 1

Sistemes electrònics: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 3

Sistemes electrotècnics i automàtics (EDP): 1

Equips electrònics (EDP): 1

Instal·lacions electrotècniques: 5

P. esp. manteniment i serveis a la producció: 1

Organització i projectes de fabricació mecànica: 2

P. esp. en manteniment de vehicles autopropulsats: 2

Mecanització i manteniment de màquines: 3

Construccions civils i edificació: 1

Oficina de projectes de construcció: 1

Processos sanitaris: 1

Procediments sanitaris i assistencials: 3

 

 

08062225: EOI Garraf

Alemany: 3

Anglès: 5,5

 

 

08043693: Institut Joaquim Mir

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 3,5

Anglès: 5

Anglès (DIV): 1

Francès: 1

Filosofia: 1,5

Geografia i història: 3

Ciències socials (E): 1

Economia: 1

Música: 1,5

Dibuix: 2

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (DIV): 1

Biologia i geologia: 2

Física i química: 3

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 2

Orientació educativa (DIV): 1

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 1,5

Administració d'empreses: 4

Organització i gestió comercial: 4,5

Processos comercials: 3

Processos de gestió administrativa: 6

Informàtica: 9,5

Sistemes i aplicacions informàtiques: 7

 

 

08031711: Institut Manuel de Cabanyes

Cultura clàssica: 2

Llengua catalana i literatura: 6

Llengua castellana i literatura: 5

Aula d'acollida: 1

Anglès: 6

Francès: 2

Filosofia: 1

Filosofia (IFR): 1

Geografia i història: 6

Economia: 2

Música: 2

Dibuix: 1,5

Educació física: 6

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 6

Biologia i geologia: 3,5

Física i química: 4

Tecnologia: 4

Tecnologia (E): 1

Orientació educativa: 2,5

Unitat de suport d'educació especial: 2

Unitat de suport d'educació especial (E): 1

Religió: 0,5

 

Serveis Territorials al Baix Llobregat

 

Municipi: Abrera

 

08045689: Institut Voltrera

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 2,5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura (E): 1

Anglès: 6

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Ciències socials (E): 1

Economia: 1

Música: 1,5

Dibuix: 2

Educació física: 3

Matemàtiques: 6,5

Biologia i geologia: 4,5

Física i química: 3

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 0,5

 

Municipi: Begues

 

08064908: Sec. d'Institut Begues

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura: 2

Anglès: 3

Geografia i història: 2

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 2

Biologia i geologia: 1

Física i química: 2

Tecnologia: 2

Orientació educativa: 1

 

Municipi: Castelldefels

 

08064911: Institut de Castelldefels

Cultura clàssica: 0,5

Llengua catalana i literatura: 2,5

Llengua castellana i literatura: 2,5

Anglès: 3

Francès: 0,5

Geografia i història: 2,5

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 3

Biologia i geologia: 3

Física i química: 2

Tecnologia: 2

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

 

 

08045537: Institut Josep Lluís Sert

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 4,5

Aula d'acollida: 2

Anglès: 5

Francès: 1,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Geografia i història (IFR): 1

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 2,5

Matemàtiques: 4,5

Matemàtiques (TIC): 1

Biologia i geologia: 3

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 2

Física i química (EDP): 1

Física i química (IFR): 1

Tecnologia: 3,5

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

 

 

08040539: Institut Les Marines

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 3

Aula d'acollida: 1,5

Anglès: 3

Anglès (DIV): 1

Francès: 1

Filosofia: 1,5

Geografia i història: 4

Economia: 1

Música: 1

Música (DIV): 1

Dibuix: 2

Educació física: 2

Matemàtiques: 4

Biologia i geologia: 2,5

Física i química: 3

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

 

 

08047480: Institut Mediterrània

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 6

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 6,5

Anglès: 7,5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 6

Ciències socials (E): 1

Economia: 1

Música: 2

Dibuix: 2

Educació física: 2,5

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 6,5

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 3

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 3,5

Tecnologia: 4,5

Orientació educativa: 1

Unitat de suport d'educació especial: 2

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 1

Administració d'empreses: 1

Organització i gestió comercial: 1

Processos comercials: 2

Processos de gestió administrativa: 1

Informàtica: 1

Sistemes i aplicacions informàtiques: 1

Hoteleria i turisme: 7

P. esp. en hoteleria i turisme: 0,5

 

Municipi: Cervelló

 

08067144: Sec. d'Institut de Cervelló

Llengua catalana i literatura: 2,5

Llengua castellana i literatura: 2,5

Anglès: 2,5

Francès: 0,5

Geografia i història: 2,5

Música: 1,5

Dibuix: 1

Educació física: 3

Matemàtiques: 3

Biologia i geologia: 1

Física i química: 1

Física i química (IAN): 1

Tecnologia: 1,5

Orientació educativa: 1

 

Municipi: Collbató

 

08063801: Sec. d'Institut de Collbató

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura: 2

Anglès: 2,5

Francès: 1

Geografia i història: 2,5

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 3

Biologia i geologia: 2

Física i química: 2

Tecnologia: 2,5

Orientació educativa: 2

Orientació educativa (DIV): 1

Religió: 0,5

 

Municipi: Corbera de Llobregat

 

08064003: Institut Can Margarit

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 3

Anglès: 3,5

Francès: 0,5

Geografia i història: 3,5

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1,5

Matemàtiques: 3,5

Biologia i geologia: 1,5

Física i química: 2

Tecnologia: 2,5

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

 

 

08045859: Institut de Corbera de Llobregat

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 3,5

Anglès: 4

Francès: 0,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 2

Matemàtiques: 5,5

Biologia i geologia: 1,5

Ciències de la naturalesa (E): 1

Ciències de la naturalesa (DIV) (E): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 1

Unitat de suport d'educació especial: 2

Religió: 1

 

Municipi: Cornellà de Llobregat

 

08073031: Institut de Cornellà

Llengua catalana i literatura: 1

Llengua castellana i literatura: 0,5

Aula d'acollida: 1

Anglès: 1

Geografia i història (EDP): 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Biologia i geologia: 1

Física i química: 1

Tecnologia: 2

Orientació educativa: 1

 

 

08072607: EOI de Cornellà de Llobregat

Alemany: 1

Alemany (GPS): 1

Anglès: 3,5

Anglès (TIC): 2

Francès: 1

Francès (GPS): 1

 

 

08016781: Institut Esteve Terradas i Illa (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua castellana i literatura: 5,5

Aula d'acollida: 1

Anglès: 9,5

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4,5

Economia: 1,5

Música: 1,5

Dibuix: 2

Educació física: 2

Matemàtiques: 7

Biologia i geologia: 3,5

Física i química: 3,5

Tecnologia: 5

Orientació educativa: 1,5

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 6

Sistemes electrotècnics i automàtics: 2

Organització i projectes de fabricació mecànica: 7

Organització i processos de manteniment de vehicles: 3

Mecanització i manteniment de màquines: 9

Manteniment de vehicles: 6

Anàlisi i química industrial: 1

Administració d'empreses: 6

Processos de gestió administrativa: 6

Informàtica: 11

Sistemes i aplicacions informàtiques: 8

Processos i productes d'arts gràfiques: 3,5

Producció en arts gràfiques: 6

Programa de formació i inserció (590EC): 1

 

 

08016793: Institut Francesc Macià

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 6

Llengua castellana i literatura: 5

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 6,5

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 5

Economia: 1

Música: 1,5

Dibuix: 2

Educació física: 2,5

Matemàtiques: 6

Biologia i geologia: 4

Física i química: 4

Tecnologia: 4,5

Orientació educativa: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 0,5

 

 

08033900: Institut Joan Miró

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3,5

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (TIC): 1

Alemany: 0,5

Anglès: 4,5

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 4,5

Biologia i geologia: 2

Física i química: 2

Física i química (TIC): 1

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1

Religió: 1

 

 

08059688: Institut Maria Aurèlia Capmany (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 5

Aula d'acollida: 2

Anglès: 4,5

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 3

Educació física: 3

Matemàtiques: 5

Biologia i geologia: 3

Física i química: 3

Tecnologia: 3

Tecnologia (E): 1

Orientació educativa: 2

Religió: 1

 

 

08035143: Institut Miquel Martí i Pol (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua castellana i literatura: 5

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 7,5

Anglès (EDP): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Economia: 2

Música: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 2,5

Matemàtiques: 5

Biologia i geologia: 3

Física i química: 3

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 2,5

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 2,5

Sistemes electrotècnics i automàtics: 2

Instal·lacions electrotècniques: 5

Processos i productes de fusta i mobles: 3

Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles: 3

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics: 6

Processos sanitaris: 3

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic: 7

Procediments sanitaris i assistencials: 6

Programa de formació i inserció (590EC): 1

 

Municipi: Esparreguera

 

08040540: Institut El Cairat

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5,5

Llengua castellana i literatura: 4

Anglès: 6

Francès: 0,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 5

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 3

Matemàtiques: 6,5

Biologia i geologia: 5

Física i química: 3

Tecnologia: 4,5

Orientació educativa: 2

Pedagogia terapèutica (E): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 1

 

 

08053285: Institut El Castell

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Anglès: 6

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 5

Economia: 1

Economia (DIV): 1

Música: 1

Música (IAN): 1

Dibuix: 2

Educació física: 2

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (DIV): 1

Biologia i geologia: 3

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 3

Tecnologia (IAN): 1

Tecnologia (TIC): 1

Orientació educativa: 2

Orientació educativa (DIV): 1

Religió: 0,5

 

Municipi: Esplugues de Llobregat

 

08054344: EOI Esplugues

Alemany: 3

Anglès: 6,5

Francès: 3

Italià: 2

 

 

08017153: Institut Joanot Martorell (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 2,5

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Aula d'acollida: 1

Anglès: 4

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3,5

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 1

Educació física (IAN): 1

Matemàtiques: 5

Biologia i geologia: 2,5

Física i química: 2

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 1

Unitat de suport d'educació especial (E): 2

Religió: 1

 

 

08046657: Institut Joaquim Blume

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura (TIC): 1

Llengua castellana i literatura: 1

Llengua castellana i literatura (TIC): 1

Anglès: 0,5

Anglès (TIC): 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 2

Economia: 1

Dibuix: 1

Educació física: 5

Matemàtiques: 2,5

Biologia i geologia: 2

Física i química: 2

Tecnologia: 0,5

 

 

08041374: Institut La Mallola

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Anglès: 4,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 3

Física i química: 2

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 2

Religió: 0,5

 

 

08017131: Institut Severo Ochoa

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 1,5

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 2

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 4,5

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 2

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 2

Matemàtiques: 2,5

Matemàtiques (IFR): 1

Biologia i geologia: 2

Física i química: 2

Tecnologia: 2

Orientació educativa (DIV): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 3

Sistemes electrònics: 2

Equips electrònics: 1

Anàlisi i química industrial: 6

Laboratori: 3

Operacions de processos: 1

Administració d'empreses: 4

Processos de gestió administrativa: 3,5

Procediments sanitaris i assistencials: 2

Intervenció sociocomunitària: 10

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat: 0,5

Serveis a la comunitat: 11

Formació professional bàsica (590EC): 2

Formació professional bàsica (591EC): 1

 

Municipi: Gavà

 

08017530: Institut de Bruguers

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura (E): 1

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 3

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 2

Matemàtiques: 4

Biologia i geologia: 3

Física i química: 3

Tecnologia: 2

Tecnologia (E): 1

Orientació educativa: 1

Religió: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

Organització i projectes de fabricació mecànica: 1

 

 

08041866: Institut El Calamot

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 5

Aula d'acollida: 1

Anglès: 6

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 5

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 3,5

Física i química: 4

Tecnologia: 3

Tecnologia (EDP): 1

Orientació educativa: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

Instal·lacions electrotècniques: 1

Organització i projectes de fabricació mecànica: 4,5

Mecanització i manteniment de màquines: 2

Administració d'empreses: 3,5

Organització i gestió comercial: 3

Processos comercials: 3

Processos de gestió administrativa: 4

Informàtica: 3,5

Sistemes i aplicacions informàtiques: 5

 

Municipi: Martorell

 

08062158: EOI de Martorell

Alemany: 2,5

Anglès: 5

 

 

08073077: Sec. d'Institut de Martorell

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura: 2

Anglès: 1

Anglès (EDP): 1

Francès: 1

Geografia i història: 1

Dibuix (EDP): 1

Educació física: 1,5

Matemàtiques: 2

Biologia i geologia: 1

Física i química: 2

Tecnologia: 2

Orientació educativa (DIV): 1

 

 

08037152: Institut Joan Oró (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua castellana i literatura: 4,5

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 7

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4,5

Ciències socials (E): 1

Música: 1,5

Dibuix: 1,5

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 3,5

Física i química: 3,5

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 3

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 3,5

Organització i processos de manteniment de vehicles: 3

Manteniment de vehicles: 10,5

Anàlisi i química industrial: 4

Laboratori: 3,5

Administració d'empreses: 1

Organització i gestió comercial: 4,5

Processos comercials: 4,5

Processos de gestió administrativa: 3

Processos sanitaris: 3

Procediments sanitaris i assistencials: 5,5

 

 

08020620: Institut Pompeu Fabra

Cultura clàssica: 2

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua catalana i literatura (E): 2

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 5,5

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 2

Geografia i història: 7

Economia: 1,5

Música: 1

Dibuix: 5

Dibuix (DIV): 1

Educació física: 2,5

Matemàtiques: 6

Matemàtiques (DIV): 1

Biologia i geologia: 4

Física i química: 4

Tecnologia: 5,5

Orientació educativa: 1

Orientació educativa (DIV): 1

Religió: 1

 

Municipi: Molins de Rei

 

08034217: Institut Bernat el Ferrer

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5,5

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (TIC): 1

Anglès: 4,5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 0,5

Francès (DIV): 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 5,5

Economia: 1

Música: 1,5

Dibuix: 2

Educació física: 2,5

Matemàtiques: 4,5

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 3

Física i química: 4

Tecnologia: 3

Tecnologia (TIC): 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 2

Instal·lacions electrotècniques: 3

Administració d'empreses: 3,5

Processos de gestió administrativa: 6

Informàtica: 4

Sistemes i aplicacions informàtiques: 5

 

 

08021430: Institut Lluís de Requesens

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5,5

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Anglès: 5

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 2

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 3

Biologia i geologia (DIV): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 3

Tecnologia (E): 1

Orientació educativa: 1

Unitat de suport d'educació especial: 2

Religió: 0,5

 

Municipi: Olesa de Montserrat

 

08063813: Institut Creu de Saba

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura: 4

Anglès: 3

Anglès (DIV): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Economia: 0,5

Música: 1,5

Dibuix: 2

Educació física: 1

Educació física (DIV): 1

Matemàtiques: 3

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 3

Tecnologia (DIV): 1

Orientació educativa: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 0,5

 

 

08043978: Institut Daniel Blanxart i Pedrals (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (E): 1

Aula d'acollida: 1

Anglès: 5

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 1

Ciències socials (E): 1

Economia: 1,5

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 3,5

Educació física (DIV): 1

Matemàtiques: 2

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 2

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 0,5

P. esp. en activitats físiques i esportives: 2,5

Formació i orientació laboral: 1,5

Instal·lacions electrotècniques (DIV): 1

Administració d'empreses: 4

Processos de gestió administrativa: 1

Informàtica: 5

Sistemes i aplicacions informàtiques: 2

Programa de formació i inserció (590EC): 3

 

Municipi: Pallejà

 

08053297: Institut de Pallejà

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (E): 1

Alemany: 0,5

Anglès: 2,5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Economia: 1

Música: 1,5

Dibuix: 1,5

Educació física: 2

Matemàtiques: 5

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1

Orientació educativa (DIV): 2

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 0,5

Equips electrònics (DIV): 1

 

Municipi: El Prat de Llobregat

 

08023131: Institut Baldiri Guilera (CMC)

Cultura clàssica: 2

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 4,5

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 5

Francès: 0,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Ciències socials (E): 1

Economia: 1

Música: 1

Música (E): 1

Dibuix: 3

Educació física: 2

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 4

Física i química: 4

Tecnologia: 3,5

Tecnologia (E): 1

Orientació educativa: 2

Religió: 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

 

 

08060538: EOI del Prat de Llobregat

Alemany: 2

Anglès: 6

Francès: 2,5

 

 

08054198: Institut Estany de la Ricarda

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (E): 1

Anglès: 3

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3,5

Economia: 0,5

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 2

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 2

Física i química: 2

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 0,5

 

 

08031836: Institut Illa dels Banyols

Llengua catalana i literatura: 0,5

Anglès: 1

Formació i orientació laboral: 2

Sistemes electrotècnics i automàtics: 4

Sistemes electrotècnics i automàtics (EDP): 1

Instal·lacions electrotècniques: 4

Organització i projectes de sistemes energètics: 4,5

Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids: 4

Organització i processos de manteniment de vehicles: 3

Organització i processos de manteniment de vehicles (EDP): 2

P. esp. en manteniment de vehicles autopropulsats: 6

Manteniment de vehicles: 10

 

 

08047492: Institut Ribera Baixa (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 3,5

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 2

Filosofia: 1

Geografia i història: 5,5

Ciències socials (E): 1

Música: 1,5

Dibuix: 1,5

Educació física: 1,5

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 3

Física i química: 3

Tecnologia: 5,5

Orientació educativa: 3

Religió: 0,5

 

 

08074631: Institut Ribera Baixa II

Anglès: 1,5

Francès: 0,5

Educació física: 12

Formació i orientació laboral: 3,5

Processos de producció agrària: 2

P. esp. en agrària: 1

Operacions i equips de producció agrària: 5

Administració d'empreses: 3,5

Organització i gestió comercial: 5

Processos comercials: 4

Processos de gestió administrativa: 3,5

Informàtica: 5,5

Sistemes i aplicacions informàtiques: 5

P. esp. en comerç i màrqueting: 0,5

Processos sanitaris: 1

Procediments sanitaris i assistencials: 4

Assessoria i processos d'imatge personal: 1

Perruqueria: 2

Programa de formació i inserció (590EC): 0,5

 

 

08043589: Institut Salvador Dalí

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua castellana i literatura: 4

Anglès: 5,5

Francès: 1

Filosofia: 2

Geografia i història: 5

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 3

Matemàtiques: 5,5

Biologia i geologia: 3

Ciències de la naturalesa (EDP) (E): 1

Física i química: 4

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 1

Unitat de suport d'educació especial: 2

Audició i llenguatge ICAS (E): 0,5

Religió: 1

Sistemes electrònics: 1

 

Municipi: Sant Andreu de la Barca

 

08064921: Institut de Sant Andreu

Llengua catalana i literatura: 1,5

Llengua castellana i literatura: 2

Anglès: 3

Geografia i història: 2

Economia: 0,5

Música: 0,5

Música (EDP): 1

Dibuix (DIV): 1

Educació física: 0,5

Educació física (DIV): 1

Matemàtiques: 1,5

Biologia i geologia: 1

Física i química: 2

Tecnologia: 1,5

Orientació educativa: 0,5

 

 

08043671: Institut El Palau

Cultura clàssica: 2

Llengua catalana i literatura: 4,5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 6,5

Anglès: 7

Francès: 1

Francès (DIV): 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 7

Economia: 1

Música: 2

Dibuix: 2,5

Educació física: 4

Matemàtiques: 8

Biologia i geologia: 4

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 4

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 3

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 1

Sistemes electrònics: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 2

Equips electrònics: 1

Instal·lacions electrotècniques: 1,5

Organització i projectes de fabricació mecànica: 2,5

Mecanització i manteniment de màquines: 3

Soldadures: 2

Administració d'empreses: 4

Processos de gestió administrativa: 4,5

Programa de formació i inserció (590EC): 2

 

 

08053315: Institut Montserrat Roig

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 5

Aula d'acollida: 1

Anglès: 4

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 0,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 6

Economia: 1

Música: 2

Dibuix: 2

Dibuix (DIV): 1

Educació física: 1,5

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 5

Biologia i geologia: 4

Física i química: 3

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 1

Religió: 1

 

Municipi: Sant Boi de Llobregat

 

08025605: Institut Camps Blancs (CMC)

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (E): 1

Anglès: 4

Anglès (DIV): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 3

Educació física: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 4

Biologia i geologia: 1

Biologia i geologia (DIV): 1

Física i química: 4

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 4

Sistemes electrònics: 3,5

Sistemes electrònics (GPS): 1

Equips electrònics: 3

Organització i processos de manteniment de vehicles: 4

Manteniment de vehicles: 8

Administració d'empreses: 3,5

Processos de gestió administrativa: 3,5

Procediments sanitaris i assistencials: 2

Intervenció sociocomunitària: 6,5

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat: 1

Serveis a la comunitat: 6

Assessoria i processos d'imatge personal: 4,5

Estètica: 6,5

Perruqueria: 4

Programa de formació i inserció (590EC): 0,5

 

 

08047509: Institut Ítaca

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 2,5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Aula d'acollida: 1

Anglès: 3,5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 2

Ciències socials (E): 1

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 3

Física i química: 3

Tecnologia: 4

Orientació educativa (DIV): 1

Religió: 1

 

 

08025654: Institut Joaquim Rubió i Ors

Cultura clàssica: 2

Llengua catalana i literatura: 4,5

Llengua castellana i literatura: 4,5

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 5,5

Francès: 1

Filosofia: 1,5

Geografia i història: 5

Economia: 1,5

Música: 2

Dibuix: 1,5

Educació física: 2,5

Matemàtiques: 5

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 3

Física i química: 4

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Sistemes electrònics: 1

 

 

08043681: Institut Marianao

Cultura clàssica: 2

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Alemany: 1

Anglès: 5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 2

Matemàtiques: 5

Biologia i geologia: 2,5

Física i química: 3

Tecnologia: 5

Orientació educativa: 1,5

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 1,5

Organització i projectes de fabricació mecànica: 4

Mecanització i manteniment de màquines: 3

Oficina de projectes de fabricació mecànica: 1

Organització i gestió comercial: 3,5

Processos comercials: 3

Informàtica: 8

Sistemes i aplicacions informàtiques: 5,5

 

 

08033961: Institut Rafael Casanova

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 6

Llengua castellana i literatura: 4

Aula d'acollida: 1

Anglès: 5

Anglès (EDP): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Ciències socials (E): 1

Economia: 1

Música: 1

Música (DIV): 1

Dibuix: 2

Educació física: 1

Educació física (IAN): 2

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Matemàtiques (DIV): 1

Matemàtiques (IAN): 1

Biologia i geologia: 1

Biologia i geologia (IAN): 2

Física i química: 3

Tecnologia: 3

Tecnologia (E): 1

Orientació educativa: 1

Unitat de suport d'educació especial: 2

Religió: 0,5

Administració d'empreses (DIV): 1

 

Municipi: Sant Esteve Sesrovires

 

08061129: Institut Montserrat Colomer

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 3,5

Anglès: 4

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Geografia i història (IFR): 1

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 2

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 3,5

Tecnologia: 3,5

Orientació educativa: 3,5

Religió: 0,5

 

Municipi: Sant Feliu de Llobregat

 

08041519: Institut Martí Dot

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura (E): 1

Anglès: 4

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Anglès (EDP): 1

Francès: 1,5

Filosofia: 2

Geografia i història: 5,5

Economia: 0,5

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 2,5

Matemàtiques: 6

Biologia i geologia: 1,5

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1

Unitat de suport d'educació especial: 2

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 1

Processos en la indústria alimentària: 2

Hoteleria i turisme: 2,5

P. esp. en hoteleria i turisme: 2

Cuina i pastisseria: 9

Serveis de restauració: 4

 

 

08026397: Institut Olorda

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua castellana i literatura: 5,5

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Aula d'acollida: 1

Anglès: 4,5

Anglès (DIV): 1

Anglès (EDP): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4,5

Música: 2

Dibuix: 3

Dibuix (EDP): 2

Educació física: 2

Educació física (E): 1

Educació física (DIV): 1

Matemàtiques: 6

Biologia i geologia: 3

Biologia i geologia (DIV): 1

Física i química: 4

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 0,5

 

Municipi: Sant Joan Despí

 

08026683: Institut Francesc Ferrer i Guàrdia

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 4

Aula d'acollida: 1

Anglès: 6,5

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3,5

Economia: 1

Música: 1

Música (DIV): 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 2

Matemàtiques: 5

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 5

Tecnologia (DIV): 1

Orientació educativa: 1

Orientació educativa (DIV): 1

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 1,5

Construccions civils i edificació: 2

Organització i gestió comercial: 4,5

Organització i gestió comercial (IAN): 1

Processos comercials: 4

Processos sanitaris: 1,5

Processos sanitaris (IAN): 1

Procediments sanitaris i assistencials: 5,5

 

 

08033973: Institut Jaume Salvador i Pedrol

Cultura clàssica: 1,5

Llengua catalana i literatura: 5,5

Llengua castellana i literatura: 5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 4,5

Anglès (DIV): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 5

Ciències socials (E): 1

Economia: 1

Música: 2

Dibuix: 1,5

Educació física: 0,5

Educació física: 2

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 2

Matemàtiques (DIV): 1

Biologia i geologia: 3,5

Física i química: 3,5

Tecnologia: 4,5

Orientació educativa: 1,5

Religió: 0,5

 

Municipi: Sant Just Desvern

 

08033985: Institut de Sant Just Desvern

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 5

Anglès: 5

Francès: 1,5

Filosofia: 1,5

Geografia i història: 4

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 6

Biologia i geologia: 4

Física i química: 4

Tecnologia: 2,5

Tecnologia (E): 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

 

Municipi: Sant Vicenç dels Horts

 

08034011: Institut Frederic Mompou

Cultura clàssica: 2

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura (E): 1

Anglès: 4

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 0,5

Geografia i història: 5

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 1,5

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Matemàtiques (DIV) (E): 1

Biologia i geologia: 3

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 4

Tecnologia: 3,5

Orientació educativa: 0,5

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 0,5

 

 

08053340: Institut Gabriela Mistral (CMC)

Cultura clàssica: 2

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 4

Anglès: 5,5

Francès: 1

Filosofia: 2

Geografia i història: 3

Economia: 1

Música: 1,5

Dibuix: 1,5

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 5,5

Biologia i geologia: 3

Física i química: 3

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 3

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 1

Organització i gestió comercial: 0,5

Informàtica: 5

Sistemes i aplicacions informàtiques: 2

Procediments sanitaris i assistencials: 2,5

Intervenció sociocomunitària: 4

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat: 0,25

Serveis a la comunitat: 3

 

Municipi: Santa Coloma de Cervelló

 

08063229: Sec. d'Institut Montpedrós

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Alemany: 1

Anglès: 5

Filosofia: 1

Geografia i història: 2

Geografia i història (EDP): 1

Economia: 1

Música (DIV): 1

Dibuix: 1

Educació física (IAN): 2

Matemàtiques: 3

Biologia i geologia: 1

Biologia i geologia (IAN): 1

Física i química: 2,5

Tecnologia: 2

Tecnologia (IAN): 1

Tecnologia (TIC): 1

Orientació educativa: 2

Religió: 0,5

Sistemes electrònics: 1

 

Municipi: Torrelles de Llobregat

 

08061361: Sec. d'Institut Torrelles de Llobregat

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura: 3

Anglès: 2

Francès: 0,5

Geografia i història: 2

Música: 0,5

Dibuix: 0,5

Educació física: 1

Matemàtiques: 2

Biologia i geologia: 2

Física i química: 1

Tecnologia: 2

Orientació educativa: 1

 

Municipi: Vallirana

 

08044570: Institut Vall d'Arús

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5,5

Llengua castellana i literatura: 6

Anglès: 6,5

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Ciències socials (E): 1

Economia: 1

Música: 1,5

Dibuix: 2

Educació física: 2,5

Matemàtiques: 6

Biologia i geologia: 3

Física i química: 4

Tecnologia: 4,5

Orientació educativa: 2

Religió: 0,5

 

Municipi: Viladecans

 

08034621: Institut de Sales

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 4

Anglès: 4

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 5

Economia: 0,5

Música: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 1,5

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 4

Biologia i geologia: 3

Física i química: 3

Tecnologia: 4,5

Orientació educativa: 2,5

Pedagogia terapèutica (DIV) (E): 1

Unitat de suport d'educació especial: 0,5

Unitat de suport d'educació especial (E): 1

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 2,5

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics: 2

Processos sanitaris: 8

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic: 6

Procediments sanitaris i assistencials: 14,5

 

 

08066887: EOI de Viladecans

Alemany: 1,5

Alemany (TIC): 1

Anglès: 4

Anglès (GPS): 1

Francès: 2

 

 

08068495: Institut de Viladecans

Cultura clàssica: 0,5

Llengua catalana i literatura: 2,5

Llengua catalana i literatura (LBI): 1

Llengua castellana i literatura: 2,5

Alemany: 0,5

Anglès: 4

Francès: 0,5

Geografia i història: 2

Geografia i història (IAN): 1

Música (IAN): 1

Dibuix (IAN): 1

Educació física (IAN): 1

Matemàtiques: 3,5

Biologia i geologia: 3

Física i química (EDP): 1

Física i química (IAN): 1

Tecnologia: 1

Tecnologia (IAN): 1

Orientació educativa: 0,5

 

 

08053364: Institut Josep Mestres i Busquets (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 2,5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 3,5

Anglès: 4,5

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4,5

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 3

Educació física: 2

Matemàtiques: 4

Biologia i geologia: 1

Física i química: 4

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 3

Unitat de suport d'educació especial: 3

Religió: 1

 

 

08045860: Institut Miramar

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 5

Alemany: 2

Anglès: 5

Filosofia: 1

Geografia i història: 3,5

Geografia i història (IAN): 1

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 2

Matemàtiques: 5,5

Biologia i geologia: 3

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 1

Física i química (DIV): 2

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 2

Religió: 0,5

 

 

08031228: Institut Torre Roja

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Aula d'acollida: 1

Anglès: 6

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 5

Economia: 1

Música: 2

Dibuix: 2

Educació física: 2,5

Educació física (EDP): 1

Matemàtiques: 6

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 4

Física i química: 3,5

Tecnologia: 5

Orientació educativa: 3,5

Orientació educativa (DIV): 1

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 1

Administració d'empreses: 1

Organització i gestió comercial: 3

Processos comercials: 5

Processos de gestió administrativa: 1

Informàtica: 2,5

Sistemes i aplicacions informàtiques: 2

Procediments sanitaris i assistencials: 1

Intervenció sociocomunitària: 2

Serveis a la comunitat: 1

Programa de formació i inserció (590EC): 0,5

 

Serveis Territorials al Vallès Occidental

 

Municipi: Badia del Vallès

 

08042342: Institut de Badia del Vallès

Cultura clàssica: 1,5

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura: 2

Anglès: 4

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 2

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Educació física (DIV): 1

Matemàtiques: 2

Matemàtiques (DIV): 1

Biologia i geologia: 2

Física i química: 2

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 2,5

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 2

Instal·lacions electrotècniques: 3

Administració d'empreses: 4,5

Processos de gestió administrativa: 4,5

Informàtica: 7

Sistemes i aplicacions informàtiques: 4

Programa de formació i inserció (590EC): 0,5

 

 

08034035: Institut Federica Montseny

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Anglès: 3

Anglès (DIV): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 2

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Educació física (DIV): 1

Matemàtiques: 2,5

Biologia i geologia: 2

Física i química: 3

Tecnologia: 1,5

Orientació educativa: 2

Unitat de suport d'educació especial: 2

Religió: 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

 

Municipi: Barberà del Vallès

 

08045562: Institut Can Planas

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 4,5

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 6

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 5

Economia: 1

Música (E): 1

Dibuix: 4

Educació física: 2,5

Matemàtiques: 7

Biologia i geologia: 3

Física i química: 3

Tecnologia: 3

Tecnologia (E): 1

Orientació educativa: 2

Religió: 0,5

 

 

08075281: Institut de Barberà del Vallès

Llengua catalana i literatura: 2

Economia: 1

Música: 1

Física i química: 1

Orientació educativa: 1

 

 

08035349: Institut La Romànica

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5,5

Llengua castellana i literatura: 5

Alemany: 1

Anglès: 7

Filosofia: 1,5

Geografia i història: 6

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 2,5

Educació física: 2

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 5

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 4

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 4

Tecnologia: 5

Orientació educativa: 2

Orientació educativa (DIV): 2

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 1

Sistemes electrònics: 1

Anàlisi i química industrial: 14,5

Laboratori: 4

Operacions de processos: 1

 

Municipi: Castellar del Vallès

 

08046682: Institut de Castellar

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 6

Llengua castellana i literatura: 6

Aula d'acollida: 1

Anglès: 6

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 6

Economia: 1

Música: 1

Música (E): 1

Dibuix: 2,5

Educació física: 3,5

Matemàtiques: 6

Matemàtiques (TIC): 1

Biologia i geologia: 3

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 4

Física i química (DIV): 1

Tecnologia: 6

Orientació educativa: 1

Orientació educativa (DIV): 1

Orientació educativa (ISL): 1

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 1

Processos de producció agrària: 1

Processos de producció agrària (GPS): 1

P. esp. en agrària: 1

Operacions i equips de producció agrària: 2

Administració d'empreses: 1

Processos de gestió administrativa: 2,5

 

 

08058520: Institut Puig de la Creu

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3,5

Llengua castellana i literatura: 3

Anglès: 4,5

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Ciències socials (E): 1

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 3

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 3

Física i química: 3

Tecnologia: 3,5

Tecnologia (DIV): 1

Orientació educativa: 1

Orientació educativa (DIV): 1

Unitat de suport d'educació especial: 0,5

Unitat de suport d'educació especial (E): 1

Religió: 0,5

Programa de formació i inserció (590EC): 1,5

 

Municipi: Castellbisbal

 

08053145: Institut Castellbisbal

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 2,5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Anglès: 5,5

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 5

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 1

Sistemes electrònics: 0,5

Informàtica: 1

Sistemes i aplicacions informàtiques: 2

Programa de formació i inserció (590EC): 2

 

Municipi: Cerdanyola del Vallès

 

08045549: Institut Banús

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Anglès: 4

Francès: 1,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Economia: 1

Música: 1,5

Dibuix: 2

Educació física: 2

Educació física (DIV): 1

Educació física (IAN): 1

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Matemàtiques (DIV): 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 4

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 1

Sistemes electrònics: 1

 

 

08031757: Institut Forat del Vent

Cultura clàssica: 1,5

Llengua catalana i literatura: 4,5

Llengua castellana i literatura: 5

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 5,5

Francès: 1

Filosofia: 2

Geografia i història: 4,5

Geografia i història (TIC): 1

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 3

Educació física: 2

Educació física (TIC): 1

Matemàtiques: 5

Matemàtiques (TIC): 1

Biologia i geologia: 3

Biologia i geologia (IAN): 1

Física i química: 4

Física i química (DIV): 1

Tecnologia: 4

Tecnologia (E): 1

Orientació educativa (DIV): 2

Religió: 0,5

Sistemes electrònics: 1

 

 

08053157: Institut Gorgs

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 4

Alemany: 1

Anglès: 3

Anglès (DIV): 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 2

Ciències socials (E): 1

Geografia i història (DIV): 1

Economia: 1

Música: 1,5

Dibuix: 2,5

Educació física: 1,5

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 5

Biologia i geologia: 1

Biologia i geologia (DIV): 1

Biologia i geologia (IAN): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 2

Tecnologia (E): 1

Tecnologia (TIC): 1

Orientació educativa (DIV): 1

Unitat de suport d'educació especial: 2

Religió: 1

 

 

08044715: Institut Jaume Mimó

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura: 2

Anglès: 4

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 2,5

Música: 1

Dibuix: 3

Educació física: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 1,5

Matemàtiques (TIC): 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 2

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 1,5

Organització i projectes de fabricació mecànica: 2

Soldadures: 3

Administració d'empreses: 3,5

Organització i gestió comercial: 7

Organització i gestió comercial (IAN): 1

Processos comercials: 5

Processos de gestió administrativa: 3

P. esp. en comerç i màrqueting: 0,5

Programa de formació i inserció (590EC): 1,5

 

 

08043504: Institut Pere Calders

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3,5

Llengua castellana i literatura: 1,5

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Anglès: 3

Anglès (DIV): 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 2

Geografia i història (TIC): 1

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 1,5

Matemàtiques: 4

Biologia i geologia: 2

Biologia i geologia (EDP): 1

Física i química: 2,5

Tecnologia: 2

Orientació educativa: 0,5

Unitat de suport d'educació especial: 1

Audició i llenguatge ICAS (E): 0,5

Religió: 1

 

Municipi: Matadepera

 

08053169: Institut Matadepera

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4,5

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 4

Anglès: 4,5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 5,5

Economia: 1

Música: 1,5

Dibuix: 2

Educació física: 2,5

Matemàtiques: 5

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Biologia i geologia (IAN): 1

Física i química: 2,5

Física i química (DIV): 1

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 2

Religió: 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

 

Municipi: Montcada i Reixac

 

08044533: Institut La Ferreria

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 3

Aula d'acollida: 1

Anglès: 4

Filosofia: 1

Geografia i història: 2

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 2,5

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 2

Física i química: 2

Tecnologia: 2

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Orientació educativa (DIV): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 3

Informàtica: 9

Sistemes i aplicacions informàtiques: 5,5

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics: 1

Processos sanitaris: 9

P. esp. en sanitat: 3,5

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic: 1

Procediments sanitaris i assistencials: 12

Serveis a la comunitat: 1,5

 

 

08054174: Institut La Ribera (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 3

Aula d'acollida: 1

Anglès: 3

Llengua estrangera: anglès (DIV) (E): 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 1,5

Ciències socials (E): 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 5

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1

Orientació educativa (DIV): 1

Religió: 0,5

 

 

08021788: Institut Montserrat Miró i Vila

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua castellana i literatura: 4

Aula d'acollida: 1

Anglès: 5

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Economia: 1,5

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 3

Matemàtiques: 5

Biologia i geologia: 3

Física i química: 3

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1

Religió: 1

Sistemes electrònics: 1

 

Municipi: Palau-solità i Plegamans

 

08045306: Institut Ramon Casas i Carbó

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 6

Llengua castellana i literatura: 5,5

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Anglès: 7,5

Francès (DIV): 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 5

Ciències socials (E): 1

Música: 0,5

Música (E): 1

Dibuix: 3,5

Educació física: 3

Matemàtiques: 6

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 4

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 3,5

Tecnologia: 5

Orientació educativa: 2

Orientació educativa (DIV): 1

Religió: 1

Administració d'empreses: 1

Processos de gestió administrativa: 2

 

Municipi: Polinyà

 

08053170: Institut Polinyà

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura: 4,5

Anglès: 4

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3,5

Música: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 1,5

Educació física (DIV): 1

Matemàtiques: 4,5

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 1,5

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Unitat de suport d'educació especial (E): 1

Religió: 0,5

 

Municipi: Ripollet

 

08054186: Institut Can Mas

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Anglès: 3,5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Ciències socials (E): 1

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 3

Matemàtiques: 5

Biologia i geologia: 3

Física i química: 2,5

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

 

 

08037206: Institut Lluís Companys

Cultura clàssica: 0,5

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (E): 1

Aula d'acollida: 1

Anglès: 4

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4,5

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 2

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 5

Biologia i geologia: 3

Física i química: 3

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 2

Religió: 1

Sistemes electrònics: 1

Procediments sanitaris i assistencials: 2

Intervenció sociocomunitària: 3

Serveis a la comunitat: 5,5

 

 

08035295: Institut Palau Ausit

Cultura clàssica: 0,5

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua catalana i literatura (EDP) (E): 1

Llengua castellana i literatura: 4

Anglès: 5,5

Francès: 1

Geografia i història: 5

Música: 1,5

Dibuix: 1,5

Educació física: 2,5

Matemàtiques: 5

Matemàtiques (DIV): 1

Biologia i geologia: 4

Física i química: 2,5

Tecnologia: 4,5

Orientació educativa: 2

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 2,5

Sistemes electrotècnics i automàtics: 4,5

Sistemes electrotècnics i automàtics (GPS): 1

Instal·lacions electrotècniques: 3

Organització i projectes de fabricació mecànica: 2,5

Organització i processos de manteniment de vehicles: 2

Mecanització i manteniment de màquines: 2

Manteniment de vehicles: 7

Administració d'empreses: 2,5

Processos de gestió administrativa: 3

Programa de formació i inserció (590EC): 0,5

 

Municipi: Rubí

 

08072590: EOI de Rubí

Anglès: 4

Francès: 2

 

 

08035301: Institut Duc de Montblanc

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua castellana i literatura: 5

Anglès: 5,5

Francès: 1

Filosofia: 2

Geografia i història: 6

Economia: 1

Música: 1,5

Dibuix: 2

Educació física: 2

Educació física: 1

Matemàtiques: 6,5

Biologia i geologia: 3,5

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 4,5

Orientació educativa: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 1

Sistemes electrònics: 1

 

 

08036330: Institut J.V. Foix

Llengua catalana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 3

Aula d'acollida: 1

Anglès: 3

Francès: 1

Filosofia: 0,5

Geografia i història: 3

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 0,5

Educació física: 1

Matemàtiques: 2,5

Matemàtiques (DIV): 1

Biologia i geologia: 2

Física i química: 2

Tecnologia: 2

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 2

Instal·lacions electrotècniques: 2

Organització i processos de manteniment de vehicles: 2

Manteniment de vehicles: 6

Administració d'empreses: 1

Processos de gestió administrativa: 1

 

 

08053182: Institut La Serreta

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura (DIV) (E): 1

Anglès: 5

Francès: 1

Filosofia: 2

Geografia i història: 4

Geografia i història (IAN): 1

Economia: 0,5

Música: 0,5

Música (E): 1

Dibuix: 4

Dibuix (DIV): 1

Educació física: 2

Educació física (DIV): 1

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 3

Tecnologia (E): 1

Orientació educativa: 2

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 1,5

Procediments sanitaris i assistencials: 2,5

Intervenció sociocomunitària: 8

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat: 0,5

Serveis a la comunitat: 6

Assessoria i processos d'imatge personal: 1

Perruqueria: 3

 

 

08043668: Institut L'Estatut

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 3

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 3

Anglès (DIV): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 2

Educació física: 1

Matemàtiques: 5

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 2

Orientació educativa (DIV): 2

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 0,5

Informàtica: 7,5

Sistemes i aplicacions informàtiques: 3

 

 

08072401: Institut Torrent dels Alous

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (E): 1

Aula d'acollida: 1

Anglès: 4

Anglès (DIV): 1

Francès: 1

Filosofia: 0,5

Geografia i història: 2

Ciències socials (DIV) (E): 1

Música (E): 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (EGI): 1

Biologia i geologia (IAN): 3

Física i química (IAN): 2

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1

Orientació educativa (DIV): 1

 

Municipi: Sabadell

 

08039203: Institut Agustí Serra i Fontanet (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (E): 1

Aula d'acollida: 1

Anglès: 6

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Música: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 3

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 3,5

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 2

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 2,5

Sistemes electrotècnics i automàtics: 4

Instal·lacions electrotècniques: 7

Administració d'empreses: 4

Organització i gestió comercial: 4

Processos comercials: 5

Processos de gestió administrativa: 4

Processos i productes d'arts gràfiques: 4

Producció en arts gràfiques: 6,5

Programa de formació i inserció (590EC): 3

 

 

08024765: Institut Arraona

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura: 2,5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 4

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Economia (IAN): 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 1

Física i química (IAN): 1

Tecnologia: 2

Orientació educativa: 1

Religió: 1

 

 

08024893: Institut Castellarnau

Llengua catalana i literatura: 0,5

Anglès: 2

Orientació educativa: 1

Formació i orientació laboral: 5

Organització i processos de manteniment de vehicles: 8

Manteniment de vehicles: 23

Manteniment de vehicles (GPS): 1

Construccions civils i edificació: 1,5

Oficina de projectes de construcció: 1

Processos en la indústria alimentària: 1

Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris: 1

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics: 10

Processos sanitaris: 7

P. esp. en sanitat: 1

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic: 14,5

Procediments sanitaris i assistencials: 10,5

 

 

08044636: EOI de Sabadell

Alemany: 4

Anglès: 10

Català: 2

Francès: 6

 

 

08024741: Institut Escola Industrial

Cultura clàssica: 1,5

Llengua catalana i literatura: 4,5

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Aula d'acollida: 1

Anglès: 6,5

Francès: 1

Filosofia: 1,5

Geografia i història: 4

Economia: 1

Música: 2

Dibuix: 1

Educació física: 1,5

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 4,5

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 4

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 3

Tecnologia (DIV): 1

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 2

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 2,5

Sistemes electrotècnics i automàtics: 3

Equips electrònics: 1

Organització i projectes de fabricació mecànica: 6

Mecanització i manteniment de màquines: 8,5

Oficina de projectes de fabricació mecànica: 1

Processos i productes de fusta i mobles: 2

Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles: 5,5

Administració d'empreses: 5,5

Processos de gestió administrativa: 5

Programa de formació i inserció (590EC): 3

 

 

08024881: Institut Ferran Casablancas

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 6,5

Llengua castellana i literatura: 7

Aula d'acollida: 1

Anglès: 7,5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 3

Geografia i història: 7,5

Economia: 1

Música: 2,5

Dibuix: 6

Educació física: 3

Educació física (DIV): 1

Matemàtiques: 6

Matemàtiques (EDP): 1

Biologia i geologia: 4

Física i química: 5

Tecnologia: 6

Orientació educativa: 0,5

Orientació educativa (DIV): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 1

 

 

08034591: Institut Joan Oliver

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 4

Anglès: 4

Francès: 1

Filosofia (TIC): 1

Geografia i història: 3

Geografia i història (ISL): 1

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 1

Educació física (EGI): 1

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (EDP): 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Biologia i geologia (DIV): 1

Física i química: 2

Física i química (DIV): 1

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 2

 

 

08053212: Institut Jonqueres (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 4

Aula d'acollida: 1

Anglès: 4

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 5

Biologia i geologia: 3

Física i química: 2,5

Tecnologia: 2

Tecnologia (E): 1

Orientació educativa: 3

 

 

08074410: Institut La Serra (CMC)

Cultura clàssica (DIV): 1

Llengua catalana i literatura: 0,5

Llengua castellana i literatura: 1

Llengua castellana i literatura (E): 1

Anglès: 1

Geografia i història: 0,5

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Biologia i geologia: 1

Tecnologia: 1

Orientació educativa: 1

Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles (DIV): 1

 

 

08053224: Institut Les Termes (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (DIV): 2

Llengua castellana i literatura: 4

Anglès: 4,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Economia: 0,5

Música: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 2

Matemàtiques: 5

Biologia i geologia: 2

Física i química: 3

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 2,5

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

 

 

08053200: Institut Miquel Crusafont i Pairó (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Aula d'acollida: 1

Anglès: 4,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 2,5

Economia: 0,5

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 3

Matemàtiques: 4

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Biologia i geologia (TIC): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1,5

Orientació educativa (DIV): 1

Unitat de suport d'educació especial: 0,5

Unitat de suport d'educació especial (E): 1

Religió: 0,5

 

 

08024871: Institut Pau Vila

Cultura clàssica: 1,5

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua castellana i literatura: 4,5

Anglès: 7

Francès: 2,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 5

Geografia i història (DIV): 1

Geografia i història (IAN): 1

Música: 2

Dibuix: 1,5

Educació física: 3

Matemàtiques: 7

Biologia i geologia: 4

Física i química: 3

Física i química (IAN): 1

Tecnologia: 1

Tecnologia (TIC): 2

Orientació educativa (DIV): 2

Unitat de suport d'educació especial: 2

Religió: 1

Sistemes electrònics: 1

 

 

08046669: Institut Ribot i Serra (CMC)

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura: 1,5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Aula d'acollida: 1

Anglès: 4

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Música: 1,5

Dibuix: 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 3,5

Biologia i geologia: 1,5

Física i química: 2

Tecnologia: 2

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 2

Procediments sanitaris i assistencials: 2

Intervenció sociocomunitària: 8,5

Serveis a la comunitat: 8,5

Assessoria i processos d'imatge personal: 2

Estètica: 3

Perruqueria: 5

Programa de formació i inserció (590EC): 1,5

 

 

08044624: Institut Sabadell

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 4

Anglès: 4

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 3

Matemàtiques: 5

Biologia i geologia: 3

Física i química: 3

Tecnologia: 2,5

Tecnologia (E): 1

Orientació educativa: 2

Pedagogia terapèutica (E): 1

Orientació educativa (DIV): 1

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 1

Informàtica: 11

Sistemes i aplicacions informàtiques: 9

 

 

08042020: Institut Vallès

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (E): 1

Anglès: 3,5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 2

Geografia i història: 4

Economia (EDP): 1

Música: 1

Dibuix: 3

Dibuix (DIV): 1

Educació física: 2,5

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (DIV): 2

Biologia i geologia: 2

Biologia i geologia (DIV): 1

Física i química: 1

Física i química (DIV): 1

Física i química (IAN): 1

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió: 1

 

Municipi: Sant Cugat del Vallès

 

08046670: Institut Angeleta Ferrer i Sensat

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua castellana i literatura: 4,5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Anglès: 5,5

Francès: 2,5

Francès (EDP): 1

Filosofia: 0,5

Filosofia (IFR): 1

Geografia i història: 5

Ciències socials (E): 1

Economia: 1

Música: 2

Dibuix: 4

Educació física: 2

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 5,5

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 3,5

Física i química: 5

Tecnologia: 2

Tecnologia (E): 1

Orientació educativa: 1,5

Religió: 0,5

Sistemes electrònics: 1

 

 

08031873: Institut Arnau Cadell

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura: 2,5

Llengua castellana i literatura (EDP): 1

Aula d'acollida: 1

Alemany: 0,5

Anglès: 6,5

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 2,5

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (DIV): 2

Biologia i geologia: 3,5

Física i química: 4

Tecnologia: 3,5

Tecnologia (E): 1

Orientació educativa: 2,5

Orientació educativa (DIV): 1

Religió: 0,5

 

 

08046694: Institut Centre d'Alt Rendiment Esportiu

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 2,5

Llengua castellana i literatura: 2

Anglès: 2

Filosofia: 1

Geografia i història: 2

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 18

Matemàtiques: 2,5

Biologia i geologia: 2

Física i química: 2

Tecnologia: 2

Orientació educativa: 1,5

Religió: 0,5

P. esp. en activitats físiques i esportives: 3,5

Formació i orientació laboral: 1

 

 

08062161: EOI de Sant Cugat del Vallès

Alemany: 3,5

Anglès: 4,5

 

 

08054873: Institut Joaquima Pla i Farreras

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 4

Aula d'acollida: 1

Anglès: 5

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Geografia i història (IAN): 2

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 3

Matemàtiques: 5

Matemàtiques (IAN): 1

Biologia i geologia: 3

Física i química: 4

Tecnologia: 4

Tecnologia (DIV): 1

Orientació educativa: 4

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 1

 

 

08031861: Institut Leonardo da Vinci

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (E): 1

Aula d'acollida: 1

Alemany: 1

Anglès: 4,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1,5

Matemàtiques: 4

Biologia i geologia: 2

Física i química: 3

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 1,5

Religió: 0,5

Sistemes electrònics: 4

Equips electrònics: 3

Administració d'empreses: 4

Organització i gestió comercial: 2

Processos comercials: 0,5

Processos de gestió administrativa: 3

Procediments sanitaris i assistencials: 1

Intervenció sociocomunitària: 2

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat: 1

Serveis a la comunitat: 2

 

Municipi: Sant Quirze del Vallès

 

08067211: Institut Salas i Xandri

Llengua castellana i literatura: 1

Anglès (DIV): 1

Francès: 0,5

Geografia i història (IAN): 1

Música: 1

Dibuix: 0,5

Educació física: 1

Matemàtiques (IAN): 1

Biologia i geologia: 1

Tecnologia: 1

Orientació educativa: 1

 

 

08047583: Institut Sant Quirze del Vallès

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4,5

Llengua catalana i literatura (E): 2

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Anglès: 7

Francès: 2

Filosofia (IAN): 1

Geografia i història: 7

Economia: 1

Música: 1,5

Dibuix: 2

Educació física: 4

Matemàtiques: 8

Biologia i geologia: 3

Ciències de la naturalesa (E): 1

Biologia i geologia (DIV): 1

Física i química: 4

Tecnologia: 3,5

Orientació educativa: 1

Orientació educativa (DIV): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

 

Municipi: Santa Perpètua de Mogoda

 

08045021: Institut Estela Ibèrica

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 4

Anglès: 5

Francès: 1

Filosofia: 1,5

Geografia i història: 4,5

Economia: 1

Música: 1,5

Dibuix: 2

Educació física: 2,5

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 3

Biologia i geologia (DIV): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 3,5

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

Instal·lacions electrotècniques: 2

Organització i gestió comercial: 3

Processos comercials: 1

 

 

08053236: Institut Rovira-Forns

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 4

Anglès: 4,5

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Ciències socials (DIV) (E): 2

Economia: 1

Música: 1,5

Dibuix: 1,5

Educació física: 1

Educació física (DIV): 1

Matemàtiques: 2

Matemàtiques (E): 1

Matemàtiques (DIV): 1

Matemàtiques (TIC): 1

Biologia i geologia: 3

Biologia i geologia (IAN): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1

Orientació educativa (DIV): 2

Unitat de suport d'educació especial: 2

Religió: 1

 

Municipi: Sentmenat

 

08053248: Institut de Sentmenat

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 3

Anglès: 3

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 2

Geografia i història: 3,5

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 4

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1

 

Municipi: Terrassa

 

08031770: Institut Can Jofresa

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 4

Aula d'acollida: 1

Anglès: 5,5

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 5

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 2

Educació física: 1

Matemàtiques: 6

Biologia i geologia: 2,5

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 1

Orientació educativa (DIV): 1

Orientació educativa (ISL): 1

Religió: 1

 

 

08071196: Institut Can Roca

Cultura clàssica: 0,5

Llengua catalana i literatura: 2,5

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Anglès: 1

Anglès (EDP): 1

Anglès (TIC): 1

Filosofia (IAN): 1

Geografia i història: 2

Economia: 0,5

Música: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 1

Educació física (DIV): 1

Matemàtiques: 2

Matemàtiques (DIV): 1

Biologia i geologia: 2

Física i química: 2

Física i química (TIC): 1

Tecnologia: 2

Tecnologia (IAN): 1

Orientació educativa: 3

 

 

08053251: Institut Cavall Bernat (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 3

Anglès: 5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Anglès (DIV): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Ciències socials (DIV) (E): 1

Economia: 3,5

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 4

Biologia i geologia: 4

Física i química: 4

Tecnologia: 2,5

Orientació educativa: 2

Sistemes electrònics: 1

Hoteleria i turisme: 5

P. esp. en hoteleria i turisme: 3

Cuina i pastisseria: 7,5

Serveis de restauració: 3,5

 

 

08053194: EOI de Terrassa

Alemany: 5

Anglès: 8,5

Àrab: 1,5

Francès: 5

Italià: 2,5

 

 

08030339: Institut de Terrassa

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua castellana i literatura: 5

Anglès: 7,5

Anglès (EDP): 1

Francès (EDP): 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 5

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 3

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 4

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 4

Tecnologia: 4

Tecnologia (TIC): 1

Orientació educativa: 1

Orientació educativa (DIV): 2

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 5,5

Sistemes electrònics: 4

Equips electrònics: 3

Organització i projectes de sistemes energètics: 0,5

Anàlisi i química industrial: 10

Laboratori: 3

Operacions de processos: 3

Operacions de processos (EDP): 1

Processos i productes de tèxtil, confecció i pell: 5

Patronatge i confecció: 3

Administració d'empreses: 4,5

Administració d'empreses (DIV): 1

Administració d'empreses (GPS): 1

Processos de gestió administrativa: 4

Processos de gestió administrativa (IAN): 1

Assessoria i processos d'imatge personal: 4

Assessoria i processos d'imatge personal (IAN): 1

Estètica: 6,5

Perruqueria: 4,5

Programa de formació i inserció (590EC): 1,5

Formació professional bàsica (590EC): 1

Formació professional bàsica (591EC): 2

 

 

08024777: Institut Egara

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Anglès: 3

Francès: 1

Geografia i història: 3

Música: 1,5

Dibuix: 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 4

Biologia i geologia: 3

Física i química: 2

Tecnologia: 3

Tecnologia (DIV): 1

Orientació educativa: 2

Religió: 1

 

 

08030340: Institut Investigador Blanxart (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua castellana i literatura: 4

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 3

Anglès (DIV): 1

Filosofia: 2

Geografia i història: 3

Geografia i història (DIV): 1

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 3,5

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 3

Física i química: 2

Física i química (DIV): 1

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1,5

Pedagogia terapèutica (E): 1

Orientació educativa (DIV): 1

Religió: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

 

 

08068537: Institut Les Aimerigues (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 1

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura (LBI): 1

Aula d'acollida: 1

Anglès: 3

Anglès (EGI): 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 2

Geografia i història (DIV): 1

Geografia i història (IAN): 1

Geografia i història (TIC): 1

Música: 1

Dibuix: 1

Dibuix (DIV): 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 2

Matemàtiques (EGI): 1

Biologia i geologia: 1

Biologia i geologia (EGI): 1

Biologia i geologia (IAN): 1

Física i química: 2,5

Tecnologia: 2

Tecnologia (DIV): 1

Orientació educativa: 2

Pedagogia terapèutica (E): 1

 

 

08066437: Institut Mont Perdut (CMC)

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (DIV): 2

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Aula d'acollida: 1

Anglès: 4

Anglès (EDP): 2

Anglès (EGI): 1

Geografia i història: 4

Música: 2

Música (EDP): 1

Dibuix: 1

Dibuix (DIV): 1

Educació física: 2

Educació física (IAN): 1

Matemàtiques: 4

Biologia i geologia: 3

Biologia i geologia (EGI): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 4,5

Orientació educativa: 3

Orientació educativa (DIV): 1

Unitat de suport d'educació especial: 2

Religió: 0,5

 

 

08046724: Institut Montserrat Roig

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua castellana i literatura: 5

Anglès: 5,5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès (EDP): 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Ciències socials (E): 1

Geografia i història (IAN): 1

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 3

Matemàtiques: 5

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 4

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 2

Audició i llenguatge ICAS (E): 2

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 2

Sistemes electrònics: 1

Organització i gestió comercial: 6

Processos comercials: 5

Procediments sanitaris i assistencials: 1,5

Intervenció sociocomunitària: 8,5

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat: 0,5

Serveis a la comunitat: 9

 

 

08034059: Institut Nicolau Copèrnic (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 2,5

Llengua castellana i literatura: 3

Aula d'acollida: 1

Anglès: 3,5

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 2

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 0,5

Educació física: 1

Matemàtiques: 3

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 2

Orientació educativa: 3

Unitat de suport d'educació especial: 2

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 2

Informàtica: 16,5

Sistemes i aplicacions informàtiques: 11

 

 

08043516: Institut Santa Eulàlia (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Aula d'acollida: 2

Anglès: 4

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 1

Música: 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 3,5

Biologia i geologia: 2

Física i química: 1

Tecnologia: 2

Orientació educativa: 2

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 4,5

Sistemes electrotècnics i automàtics: 4

Instal·lacions electrotècniques: 5

Organització i projectes de sistemes energètics: 3

Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids: 3

Organització i projectes de fabricació mecànica: 2

Mecanització i manteniment de màquines: 2,5

Oficina de projectes de fabricació mecànica: 1

Administració d'empreses: 5,5

Processos de gestió administrativa: 3,5

Processos i mitjans de comunicació: 8,5

P. esp. en comunicació, imatge i so: 0,5

Tècniques i procediments d'imatge i so: 7

Programa de formació i inserció (590EC): 3

 

 

08045011: Institut Torre del Palau

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5,5

Llengua castellana i literatura: 4,5

Anglès: 5,5

Francès: 1

Filosofia: 1,5

Geografia i història: 5

Economia: 1

Música: 1

Música (EGI): 1

Dibuix: 4

Dibuix (DIV): 1

Educació física: 3

Matemàtiques: 5

Biologia i geologia: 3,5

Física i química: 3

Tecnologia: 3

Pedagogia terapèutica (E): 1

Orientació educativa (DIV): 1

Unitat de suport d'educació especial: 0,5

Unitat de suport d'educació especial (E): 1

Religió: 0,5

Sistemes electrònics: 1

 

Municipi: Vacarisses

 

08061208: Institut Vacarisses

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Anglès: 4

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Economia: 0,5

Música: 1,5

Dibuix: 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (IAN): 1

Biologia i geologia: 2

Biologia i geologia (IAN): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 3

Tecnologia (IAN): 1

Orientació educativa: 2

Religió: 0,5

 

Municipi: Viladecavalls

 

08053261: Institut de Viladecavalls

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura (E): 1

Anglès: 6

Francès: 1

Francès (DIV): 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 7

Música: 2

Dibuix: 2

Dibuix (DIV): 1

Educació física: 3,5

Matemàtiques: 5

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 3

Física i química: 3

Física i química (DIV): 1

Tecnologia: 5

Tecnologia (TIC): 1

Orientació educativa (DIV): 2

 

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

 

Municipi: Alella

 

08046785: Institut d'Alella

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Anglès: 2

Anglès (DIV): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 2

Ciències socials (E): 1

Economia: 1

Música: 0,5

Dibuix: 1

Dibuix (DIV): 1

Educació física: 0,5

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 2,5

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 1

P. esp. en indústries alimentàries: 1

Organització i gestió comercial: 0,5

 

Municipi: L'Ametlla del Vallès

 

08054241: Institut Eugeni Xammar

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 4,5

Anglès: 3

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Ciències socials (E): 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1,5

Matemàtiques: 5,5

Biologia i geologia: 2,5

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 4

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 1

 

Municipi: Arenys de Mar

 

08035155: Institut Els Tres Turons

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 5

Aula d'acollida: 1

Anglès: 4

Anglès (DIV): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 5

Matemàtiques (DIV): 1

Biologia i geologia: 4

Física i química: 3

Tecnologia: 3

Tecnologia (E): 1

Orientació educativa: 1,5

Religió: 0,5

Administració d'empreses: 1,5

Processos de gestió administrativa: 2,5

 

Municipi: Arenys de Munt

 

08034187: Institut Domènec Perramon

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 2,5

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Anglès: 3,5

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3,5

Música: 0,5

Dibuix: 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 2

Religió: 0,5

 

Municipi: Argentona

 

08052876: Institut d'Argentona

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4,5

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Anglès: 7

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3,5

Ciències socials (E): 1

Geografia i història (DIV): 1

Economia: 1

Economia (DIV): 1

Música: 1,5

Música (E): 1

Dibuix: 1

Educació visual i plàstica (E): 1

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Educació física (IAN): 1

Matemàtiques: 5,5

Matemàtiques (DIV) (E): 1

Biologia i geologia: 4

Ciències de la naturalesa (E): 1

Biologia i geologia (IAN): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 4,5

Orientació educativa: 2

Religió: 0,5

 

Municipi: Bigues i Riells

 

08060915: Institut Maria de Bell-lloc

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua castellana i literatura: 3,5

Anglès: 4

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Música: 0,5

Música (IAN): 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 4

Biologia i geologia: 1,5

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 3

Tecnologia (DIV): 1

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (DIV) (E): 1

 

Municipi: Cabrils

 

08062717: Institut Cabrils

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura: 2,5

Anglès: 2,5

Francès: 0,5

Geografia i història: 3

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 3

Biologia i geologia: 2

Física i química: 2

Tecnologia: 2

Orientació educativa: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 0,5

 

Municipi: Caldes de Montbui

 

08043486: Institut Manolo Hugué

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Anglès: 6

Francès: 1

Filosofia: 1,5

Geografia i història: 4

Economia: 1,5

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 5,5

Biologia i geologia: 3

Física i química: 4

Tecnologia: 5

Orientació educativa: 1,5

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 1

Organització i projectes de fabricació mecànica: 1

Mecanització i manteniment de màquines: 2

Oficina de projectes de fabricació mecànica: 1,5

Administració d'empreses: 2,5

Processos de gestió administrativa: 3

 

 

08073651: Institut Pic del Vent

Llengua catalana i literatura: 0,5

Llengua castellana i literatura: 1,5

Anglès: 1

Geografia i història: 1

Música: 0,5

Educació física: 0,5

Matemàtiques: 1

Biologia i geologia: 1

Física i química: 1

Tecnologia: 1

Orientació educativa: 1

 

Municipi: Calella

 

08015171: Institut Bisbe Sivilla

Cultura clàssica (DIV): 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 3,5

Aula d'acollida: 1

Anglès: 6

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Geografia i història (EDP): 1

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 4

Biologia i geologia: 3

Física i química: 2,5

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1,5

Orientació educativa (DIV): 1

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 1

Processos en la indústria alimentària: 1

Hoteleria i turisme: 4,5

Cuina i pastisseria: 8

Serveis de restauració: 4

 

 

08074070: EOI de Calella

Alemany: 2

Anglès: 2,5

Rus: 1

 

Municipi: Canet de Mar

 

08045641: Institut Lluís Domènech i Montaner

Cultura clàssica: 2

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 4

Anglès: 4

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 5,5

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 4,5

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 2

Biologia i geologia (DIV): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 1,5

Unitat de suport d'educació especial: 2

Religió: 1

Processos i productes de tèxtil, confecció i pell: 1

Patronatge i confecció: 2

 

 

08072978: Sec. d'Institut Sunsi Móra

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura: 3

Alemany: 0,5

Anglès: 2

Anglès (DIV): 2

Geografia i història (IAN): 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 0,5

Matemàtiques: 1

Matemàtiques (IAN): 1

Biologia i geologia (IAN): 2

Física i química: 1

Tecnologia: 1

Orientació educativa: 0,5

 

Municipi: Canovelles

 

08046864: Institut Bellulla

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 3

Anglès: 3

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3,5

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació visual i plàstica (E): 1

Educació física: 3

Matemàtiques: 4

Biologia i geologia: 2,5

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 1,5

Orientació educativa: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

 

 

08072383: Sec. d'Institut Domus d'Olivet (CMC)

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura: 2

Aula d'acollida: 1

Alemany: 1

Anglès: 2

Geografia i història: 2

Música: 1

Educació física: 0,5

Educació física (DIV): 1

Matemàtiques: 2

Biologia i geologia: 3

Física i química: 1

Tecnologia: 2

Tecnologia (DIV): 1

Orientació educativa: 1

 

Municipi: Cardedeu

 

08036391: Institut Arquitecte Manuel Raspall

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura (E): 2

Llengua catalana i literatura (LBI): 1

Llengua castellana i literatura: 4

Anglès: 3

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Ciències socials (E): 1

Economia: 1

Música: 2

Dibuix: 2

Educació física: 2

Matemàtiques: 5

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 3

Física i química (IAN): 1

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 2

Religió: 0,5

 

 

08054401: Institut El Sui

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3,5

Llengua castellana i literatura: 3,5

Anglès: 4

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3,5

Economia: 1

Música (E): 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 2

Matemàtiques: 4,5

Biologia i geologia: 1,5

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1

Unitat de suport d'educació especial: 3

Religió: 0,5

 

 

08062729: Institut Pla Marcell

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 1

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura (EGI): 1

Alemany: 1

Anglès: 3

Geografia i història: 1,5

Geografia i història (EGI): 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (TIC): 1

Biologia i geologia: 2

Física i química: 1

Tecnologia: 2

Pedagogia terapèutica (E): 1

Orientació educativa (DIV): 1

Audició i llenguatge ICAS (E): 0,5

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 1,5

Procediments sanitaris i assistencials: 2,5

Intervenció sociocomunitària: 5

Serveis a la comunitat: 4

Serveis a la comunitat (DIV): 1

 

Municipi: Dosrius

 

08062730: Sec. d'Institut de Dosrius

Llengua catalana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 2

Anglès: 1,5

Anglès (EDP): 1

Geografia i història: 1

Música: 0,5

Dibuix: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 1,5

Matemàtiques (E): 1

Matemàtiques (EDP): 1

Biologia i geologia: 1

Física i química (EGI): 1

Tecnologia: 2

Orientació educativa (DIV): 2

Religió: 0,5

 

Municipi: Les Franqueses del Vallès

 

08065391: Institut El Til·ler

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Anglès: 3,5

Geografia i història: 3

Música: 0,5

Dibuix: 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 3

Biologia i geologia: 2

Física i química: 1

Tecnologia: 5

Orientació educativa: 1,5

 

 

08052906: Institut Lauro (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 5,5

Aula d'acollida (E): 0,5

Anglès: 5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Ciències socials (E): 1

Economia: 1,5

Música: 1

Dibuix: 2,5

Educació física: 7

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 4

Biologia i geologia: 4

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 2

Unitat de suport d'educació especial: 2

Unitat de suport d'educació especial (E): 1

Religió: 1

 

Municipi: La Garriga

 

08035222: Institut Manuel Blancafort

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 3

Anglès: 3,5

Francès: 1

Filosofia: 2

Geografia i història: 3,5

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 4,5

Biologia i geologia: 3

Física i química: 2

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1,5

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 1

 

 

08035234: Institut Vil·la Romana

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 1

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura (LBI): 1

Anglès: 3

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 2

Geografia i història (DIV): 2

Economia: 1

Música: 1,5

Dibuix: 1,5

Educació física: 2

Matemàtiques: 4,5

Biologia i geologia: 3

Física i química: 2

Tecnologia: 1,5

Tecnologia (IAN): 1

Orientació educativa: 1

Orientació educativa (DIV): 1

Religió: 1

Processos i productes de fusta i mobles: 1,5

Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles: 2

Administració d'empreses: 2

Processos de gestió administrativa: 2

 

Municipi: Granollers

 

08017931: Institut Antoni Cumella (CMC)

Cultura clàssica: 1,5

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura (E): 1

Aula d'acollida: 2

Anglès: 5

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 2

Geografia i història (IAN): 3

Economia: 1

Música (DIV): 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 1

Educació física (IAN): 1

Matemàtiques: 2

Matemàtiques (EDP): 1

Matemàtiques (IAN): 2

Biologia i geologia: 2

Biologia i geologia (EDP): 1

Biologia i geologia (IAN): 1

Física i química: 1

Física i química (IAN): 1

Tecnologia: 3,5

Orientació educativa: 1

Orientació educativa (IAN): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 1

Sistemes electrònics: 1

 

 

08043644: Institut Carles Vallbona

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura: 2,5

Aula d'acollida: 1

Anglès: 5

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1,5

Matemàtiques: 3,5

Biologia i geologia: 1

Biologia i geologia (EDP): 1

Biologia i geologia (IAN): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1

Audició i llenguatge ICAS (E): 0,5

Formació i orientació laboral: 2

Administració d'empreses: 3

Administració d'empreses (GPS): 1

Organització i gestió comercial: 6,5

Processos comercials: 5

Processos comercials (DIV): 1

Processos de gestió administrativa: 5

Informàtica: 11

Sistemes i aplicacions informàtiques: 9

 

 

08045628: Institut Celestí Bellera

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3,5

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura (E): 1

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 4

Francès: 1,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Ciències socials (E): 3

Economia: 0,5

Música: 1

Música (DIV): 1

Dibuix: 4,5

Educació física: 2

Educació física (DIV): 1

Matemàtiques: 4

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Biologia i geologia (IAN): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 2

Unitat de suport d'educació especial: 2,5

Religió: 1

 

 

08074801: Institut de Granollers

Llengua castellana i literatura: 1

Geografia i història: 1

Educació física (DIV): 1

Matemàtiques (EGI): 1

Biologia i geologia: 2

Física i química (EDP): 1

Tecnologia: 2

Orientació educativa: 1

 

 

08062213: EOI Vallès Oriental

Alemany: 3

Anglès: 5

 

Municipi: La Llagosta

 

08043656: Institut Marina

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua castellana i literatura: 4

Aula d'acollida: 1

Anglès: 6

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4,5

Economia: 1

Música: 1,5

Dibuix: 1

Dibuix (DIV): 1

Educació física: 2

Educació física: 1

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 3,5

Física i química: 3

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 0,5

Pedagogia terapèutica (E): 1

Orientació educativa (DIV): 1

Unitat de suport d'educació especial: 3

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 1

Sistemes electrònics: 4

Equips electrònics: 3

Administració d'empreses: 3,5

Processos de gestió administrativa: 2,5

Programa de formació i inserció (590EC): 1

 

Municipi: Lliçà d'Amunt

 

08052955: Institut de Lliçà

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 4

Anglès: 5,5

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3,5

Ciències socials (E): 1

Economia: 1

Música: 1,5

Dibuix: 2

Educació física: 2

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 3

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 4

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 2

Unitat de suport d'educació especial: 3

Religió: 1

Informàtica: 1

Sistemes i aplicacions informàtiques: 2,5

 

 

08065408: Institut Hipàtia d'Alexandria

Llengua catalana i literatura: 2,5

Llengua castellana i literatura: 1,5

Anglès: 2

Anglès (DIV): 1

Geografia i història: 2

Geografia i història (DIV): 1

Música: 1

Dibuix (DIV): 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 2,5

Biologia i geologia: 1

Física i química: 1

Tecnologia: 1

Orientació educativa: 1

 

Municipi: Lliçà de Vall

 

08058969: Sec. d'Institut El Vern

Llengua catalana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 1,5

Anglès: 3

Francès: 0,5

Geografia i història: 1

Geografia i història (IAN): 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 2,5

Biologia i geologia: 1

Biologia i geologia (DIV): 1

Física i química: 1

Tecnologia: 2

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

 

Municipi: Llinars del Vallès

 

08044594: Institut Giola

Cultura clàssica: 0,5

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Aula d'acollida: 0,5

Alemany: 1

Anglès: 4

Filosofia: 1

Geografia i història: 2

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física (E): 1

Educació física (DIV): 1

Matemàtiques: 3,5

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 3

Orientació educativa (DIV): 1

Religió: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

Instal·lacions electrotècniques: 2

Processos de producció agrària: 3

Operacions i equips de producció agrària: 1

Administració d'empreses: 3

Administració d'empreses (IAN): 1

Processos de gestió administrativa: 3

 

Municipi: Malgrat de Mar

 

08045665: Institut Ramon Turró i Darder

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 5

Anglès: 4,5

Anglès (DIV): 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3,5

Geografia i història (DIV): 2

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Dibuix (DIV): 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 5

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Biologia i geologia (IAN): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 3,5

Orientació educativa: 1

Orientació educativa (DIV): 1

Formació i orientació laboral: 0,5

Assessoria i processos d'imatge personal: 1,5

Estètica: 2,5

Perruqueria: 3

 

Municipi: El Masnou

 

08020826: Institut Maremar

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Anglès: 3

Filosofia: 1

Geografia i història: 1

Geografia i història (IAN): 1

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 1

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (DIV): 1

Biologia i geologia: 2

Física i química: 2

Tecnologia: 1

Tecnologia (E): 1

Orientació educativa: 1

Unitat de suport d'educació especial: 3

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral (DIV): 1

Processos sanitaris: 0,5

Procediments sanitaris i assistencials: 3

Intervenció sociocomunitària: 5

Serveis a la comunitat: 4

Serveis a la comunitat (DIV): 1

 

 

08020838: Institut Mediterrània

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 3

Anglès: 3

Francès: 1

Filosofia: 2

Geografia i història: 3

Economia: 1

Música: 0,5

Dibuix: 2,5

Educació física: 1

Matemàtiques: 1

Matemàtiques (DIV): 1

Matemàtiques (TIC): 1

Biologia i geologia: 2,5

Física i química: 2

Tecnologia: 1

Tecnologia (E): 1

Tecnologia (TIC): 1

Orientació educativa: 2

Religió: 0,5

Sistemes electrònics: 1

 

Municipi: Mataró

 

08021260: Institut Alexandre Satorras

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5,5

Llengua castellana i literatura: 6

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 5,5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 2,5

Geografia i història: 4

Economia: 1

Música: 1

Música (E): 1

Dibuix: 3,5

Educació visual i plàstica (E): 1

Educació física: 3

Educació física: 1

Matemàtiques: 4

Biologia i geologia: 1

Biologia i geologia (IAN): 2

Física i química: 3,5

Tecnologia: 2

Tecnologia (IAN): 1

Orientació educativa: 2

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 1,5

Sistemes electrònics: 1

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics: 4

Processos sanitaris: 3

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic: 6

Procediments sanitaris i assistencials: 8

 

 

08021302: Institut Damià Campeny

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4,5

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 4,5

Anglès: 4,5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1,5

Geografia i història: 4

Economia: 1,5

Música: 1,5

Dibuix: 2

Educació física: 2,5

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 4,5

Matemàtiques (E): 1

Matemàtiques (DIV): 1

Biologia i geologia: 3

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 3,5

Tecnologia: 2,5

Tecnologia (E): 1

Orientació educativa: 2

Religió: 0,5

 

 

08052931: EOI del Maresme

Alemany: 3

Anglès: 6,5

Francès: 3

 

 

08052979: Institut Josep Puig i Cadafalch (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 4

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 5

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 2,5

Economia: 1

Música: 1,5

Dibuix: 1,5

Educació física: 2

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 5

Orientació educativa: 2,5

Unitat de suport d'educació especial: 3

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 1,5

Procediments sanitaris i assistencials: 3

Intervenció sociocomunitària: 5

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat: 1

Serveis a la comunitat: 4

Perruqueria: 3

Programa de formació i inserció (591EC): 1,5

 

 

08046797: Institut Laia l'Arquera (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3,5

Llengua castellana i literatura: 3

Aula d'acollida: 1

Anglès: 4

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3,5

Economia: 1

Música (IAN): 1

Dibuix: 2

Educació física: 2

Matemàtiques: 5

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 2

Religió: 0,5

 

 

08046748: Institut Thos i Codina (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (E): 1

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 7,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 5

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 1,5

Matemàtiques: 4,5

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 3

Física i química: 2,5

Tecnologia: 2

Orientació educativa: 2

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 1,5

Sistemes electrònics: 2

Administració d'empreses: 5

Organització i gestió comercial: 5

Processos comercials: 4,5

Processos de gestió administrativa: 6

Informàtica: 9

Sistemes i aplicacions informàtiques: 8

 

Municipi: Mollet del Vallès

 

08065411: Institut Aiguaviva

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4,5

Llengua castellana i literatura: 4

Anglès: 4

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3,5

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 2,5

Educació física: 2

Matemàtiques: 3

Biologia i geologia: 2

Física i química: 3

Tecnologia: 4,5

Orientació educativa: 1

Audició i llenguatge ICAS (E): 0,5

 

 

08066851: EOI de Mollet del Vallès

Anglès: 4

Francès: 2,5

 

 

08021594: Institut de Mollet del Vallès (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 3,5

Aula d'acollida: 1

Anglès: 3,5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Geografia i història: 6

Economia: 0,5

Música: 1

Dibuix: 3

Educació física: 2

Matemàtiques: 4,5

Biologia i geologia: 2

Física i química: 2

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 2

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 3

Sistemes electrònics: 2

Sistemes electrotècnics i automàtics: 4

Equips electrònics: 2

Instal·lacions electrotècniques: 5

Organització i projectes de fabricació mecànica: 5

Organització i processos de manteniment de vehicles: 6

Mecanització i manteniment de màquines: 3,5

Manteniment de vehicles: 7

Oficina de projectes de fabricació mecànica: 1

Anàlisi i química industrial: 4

Laboratori: 2

Operacions de processos: 1

Programa de formació i inserció (590EC): 1

 

 

08054034: Institut Gallecs

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4,5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (E): 2

Anglès: 5,5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Ciències socials (E): 1

Economia: 1

Música: 0,5

Música (E): 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 1,5

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 6

Biologia i geologia: 3

Física i química: 3

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 2

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 4

Administració d'empreses: 5

Processos de gestió administrativa: 7

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics: 1

Processos sanitaris: 4

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic: 2

Procediments sanitaris i assistencials: 8,5

Intervenció sociocomunitària: 10,5

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat: 1

Serveis a la comunitat: 11,5

 

 

08021600: Institut Vicenç Plantada

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Anglès: 5

Francès: 2

Filosofia: 1,5

Geografia i història: 4,5

Geografia i història (DIV): 1

Geografia i història (IAN): 1

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 7

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 5,5

Biologia i geologia: 5

Física i química: 4

Tecnologia: 5

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Unitat de suport d'educació especial: 3

Religió: 0,5

P. esp. en activitats físiques i esportives: 1

Organització i gestió comercial: 1

Processos comercials: 1,5

 

Municipi: Montgat

 

08045677: Institut Thalassa

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Anglès: 3,5

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Economia: 0,5

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 4,5

Matemàtiques (DIV): 1

Biologia i geologia: 3

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 2,5

Pedagogia terapèutica (E): 1

Orientació educativa (DIV): 1

Religió: 0,5

 

Municipi: Montmeló

 

08052980: Institut Montmeló

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura (DIV): 2

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (E): 1

Anglès: 3,5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 2

Ciències socials (E): 1

Geografia i història (IAN): 1

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 2

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (DIV): 1

Matemàtiques (TIC): 1

Biologia i geologia: 3

Biologia i geologia (DIV): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 3

Tecnologia (DIV): 1

Orientació educativa: 1

Unitat de suport d'educació especial: 2

Religió: 0,5

Assessoria i processos d'imatge personal: 2

Estètica: 3

Perruqueria: 3

 

Municipi: Montornès del Vallès

 

08065421: Institut Marta Mata

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 2

Anglès: 1,5

Anglès (DIV): 2

Francès: 1

Geografia i història: 3

Geografia i història (DIV): 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 1

Educació física (DIV): 1

Matemàtiques: 2,5

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 1

Biologia i geologia (DIV): 1

Física i química: 1

Tecnologia: 2

Orientació educativa: 3

Unitat de suport d'educació especial: 2

Unitat de suport d'educació especial (E): 1

Hoteleria i turisme: 1,5

Cuina i pastisseria: 2,5

Serveis de restauració: 2,5

 

 

08042093: Institut Vinyes Velles (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 3

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 5

Francès: 2

Filosofia: 1

Geografia i història: 3,5

Ciències socials (E): 1

Música: 1

Dibuix: 0,5

Educació visual i plàstica (E): 1

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 5

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

 

Municipi: Palafolls

 

08061099: Institut Font del Ferro

Cultura clàssica: 0,5

Llengua catalana i literatura: 4,5

Llengua castellana i literatura: 4,5

Alemany: 0,5

Anglès: 5

Filosofia: 1

Geografia i història: 4,5

Música: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 2

Matemàtiques: 5

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 3

Tecnologia (DIV): 1

Orientació educativa: 2

 

Municipi: Parets del Vallès

 

08065433: Sec. d'Institut La Sínia

Llengua catalana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura (TIC): 1

Llengua castellana i literatura: 0,5

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Anglès: 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Geografia i història: 1

Geografia i història (DIV): 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 2

Matemàtiques (IAN): 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Biologia i geologia (DIV): 1

Física i química: 1

Tecnologia: 1

Orientació educativa (DIV): 1

 

 

08044612: Institut Torre de Malla

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 3

Anglès: 4

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 6

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 4

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 1

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 3

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

Instal·lacions electrotècniques: 1

Administració d'empreses: 3

Organització i gestió comercial: 1

Processos comercials: 1

Processos de gestió administrativa: 4

 

Municipi: Pineda de Mar

 

08065366: Institut de Pineda de Mar

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura: 3

Anglès: 2

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Geografia i història: 2

Música: 1

Dibuix: 0,5

Educació física: 1

Matemàtiques: 2

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 1

Tecnologia: 1

Tecnologia (TIC): 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

 

 

08052992: Institut Euclides

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua castellana i literatura: 3,5

Anglès: 4,5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 3

Educació física: 2

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 3

Física i química: 2

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 2

Audició i llenguatge ICAS (E): 1

Religió: 0,5

Programa de formació i inserció (590EC): 0,5

 

 

08047832: Institut Joan Coromines

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4,5

Llengua castellana i literatura: 4

Aula d'acollida: 1

Anglès: 4

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Economia: 1

Música (E): 1

Dibuix: 2

Educació física: 8

Matemàtiques: 4

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 2

Física i química: 2,5

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1,5

Unitat de suport d'educació especial: 0,5

Unitat de suport d'educació especial (E): 2

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

Instal·lacions electrotècniques: 2,5

Procediments sanitaris i assistencials: 2

Intervenció sociocomunitària: 4

Serveis a la comunitat: 3

 

Municipi: Premià de Dalt

 

08053017: Institut Valerià Pujol i Bosch

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 4

Anglès: 4,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 2

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 2,5

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1

Religió: 1

Sistemes electrònics: 1

 

Municipi: Premià de Mar

 

08072255: Institut Premià de Mar

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 6

Llengua castellana i literatura: 5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Aula d'acollida: 0,5

Aula d'acollida (E): 1

Alemany: 1

Anglès: 8,5

Francès: 1

Filosofia: 2

Geografia i història: 6

Economia: 1

Música: 2

Dibuix: 2

Educació física: 3

Matemàtiques: 5,5

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 4,5

Física i química: 4

Tecnologia: 6

Orientació educativa: 2

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 1,5

Sistemes electrònics: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

Equips electrònics: 3

Instal·lacions electrotècniques: 2

Organització i processos de manteniment de vehicles: 1

Manteniment de vehicles: 6

Processos de producció agrària: 3

Operacions i equips de producció agrària: 1

Administració d'empreses: 5

Organització i gestió comercial: 4

Processos comercials: 3

Processos de gestió administrativa: 4

Programa de formació i inserció (590EC): 1,5

Formació professional bàsica (590EC): 2

Formació professional bàsica (591EC): 1

 

Municipi: La Roca del Vallès

 

08053030: Institut de la Roca del Vallès

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (E): 1

Anglès: 3

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4,5

Música: 2

Dibuix: 2

Educació física: 1,5

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 4,5

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 3

Física i química: 3

Tecnologia: 2,5

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Sistemes electrònics: 1

 

Municipi: Sant Andreu de Llavaneres

 

08046852: Institut Llavaneres

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Anglès: 4,5

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4,5

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 5

Biologia i geologia: 2,5

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 4

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 1

Religió: 1

Sistemes electrònics: 1

 

Municipi: Sant Celoni

 

08034606: Institut Baix Montseny

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 3,5

Anglès: 4,5

Francès: 1

Filosofia: 1,5

Geografia i història: 3

Geografia i història (DIV): 1

Economia: 2

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 2

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (DIV): 1

Biologia i geologia: 1,5

Ciències de la naturalesa (E): 1

Biologia i geologia (DIV): 1

Física i química: 2,5

Física i química (DIV): 1

Tecnologia: 2

Tecnologia (DIV): 1

Orientació educativa: 2

Pedagogia terapèutica (E): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 2

Organització i projectes de fabricació mecànica: 2,5

Mecanització i manteniment de màquines: 1,5

Administració d'empreses: 1

Processos de gestió administrativa: 2

 

Municipi: Sant Esteve de Palautordera

 

08065469: Sec. d'Institut Can Record

Cultura clàssica (DIV): 1

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura: 2

Anglès: 2

Francès: 0,5

Geografia i història: 1

Ciències socials (E): 1

Geografia i història (DIV): 1

Música: 0,5

Dibuix: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 1

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 1

Física i química: 0,5

Tecnologia: 2

Orientació educativa: 1

 

Municipi: Sant Feliu de Codines

 

08060009: Sec. d'Institut Manuel Carrasco i Formiguera

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura: 1

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Geografia i història: 1

Ciències socials (E): 1

Música: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 2

Biologia i geologia: 1

Física i química: 1

Tecnologia: 2

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

 

Municipi: Sant Fost de Campsentelles

 

08047479: Institut Alba del Vallès

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura (E): 1

Anglès: 5,5

Francès: 1,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Economia: 1

Música: 1,5

Dibuix: 2

Educació física: 3

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (DIV): 1

Biologia i geologia: 3,5

Física i química: 4

Física i química (DIV): 1

Tecnologia: 5,5

Orientació educativa: 1,5

Religió: 0,5

 

Municipi: Sant Pere de Vilamajor

 

08062791: Institut Vilamajor

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (LBI): 1

Llengua castellana i literatura: 4

Alemany: 0,5

Anglès: 4

Anglès (EDP): 1

Francès: 0,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Economia (IAN): 1

Música (IAN): 1

Dibuix: 2

Educació física: 2

Matemàtiques: 3,5

Matemàtiques (E): 1

Matemàtiques (IAN): 1

Biologia i geologia: 2,5

Física i química: 4

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1

Orientació educativa (DIV): 1

 

Municipi: Sant Pol de Mar

 

08073028: Institut de Sant Pol de Mar

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura: 1

Anglès: 2

Geografia i història: 1

Música: 1

Dibuix: 0,5

Educació física: 1,5

Matemàtiques: 1

Matemàtiques (TIC): 1

Biologia i geologia (DIV): 1

Física i química (IAN): 1

Tecnologia: 1

Orientació educativa (DIV): 1

Religió: 0,5

 

Municipi: Sant Vicenç de Montalt

 

08062808: Institut Esteve Albert

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 3,5

Alemany: 0,5

Anglès: 4

Filosofia: 1

Geografia i història: 4,5

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 0,5

Dibuix (IAN): 1

Educació física: 1,5

Educació física (IAN): 1

Matemàtiques: 3,5

Matemàtiques (E): 1

Matemàtiques (DIV): 1

Biologia i geologia: 3

Física i química: 3

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1

 

Municipi: Santa Maria de Palautordera

 

08053108: Institut Reguissol

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 2,5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Anglès: 3,5

Francès: 0,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 2,5

Geografia i història (DIV): 1

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 4,5

Biologia i geologia: 2

Física i química: 3

Tecnologia: 2

Tecnologia (DIV): 1

Orientació educativa: 2,5

Religió: 0,5

 

Municipi: Teià

 

08061117: Sec. d'Institut Turó d'en Baldiri

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura: 2,5

Anglès: 1

Anglès (TIC): 1

Geografia i història: 1

Geografia i història (TIC): 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 2

Biologia i geologia: 1

Física i química: 2

Tecnologia: 1

Orientació educativa: 1

Orientació educativa (DIV): 1

 

Municipi: Tiana

 

08062857: Sec. d'Institut Tiana

Llengua catalana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 2

Anglès: 2,5

Geografia i història: 2,5

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1,5

Matemàtiques: 2

Biologia i geologia: 0,5

Biologia i geologia (DIV): 1

Física i química: 1,5

Tecnologia: 1,5

Tecnologia (DIV): 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

 

Municipi: Tordera

 

08073843: Institut de Tordera

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (EDP): 1

Anglès: 1

Geografia i història: 0,5

Geografia i història (EDP): 1

Música: 1

Dibuix (TIC): 1

Educació física: 1

Matemàtiques (EDP): 1

Biologia i geologia: 1

Física i química: 1

Tecnologia: 1

 

 

08044983: Institut Lluís Companys

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Anglès: 3,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 2,5

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 2

Física i química: 2,5

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 2

Religió: 1

 

Municipi: Vilanova del Vallès

 

08061038: Institut de Vilanova del Vallès

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua castellana i literatura: 4

Anglès: 4

Francès: 0,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 4,5

Economia (IAN): 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 2

Matemàtiques: 3,5

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 3

Física i química: 3

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 1

Orientació educativa (DIV): 1

Religió: 0,5

 

Municipi: Vilassar de Dalt

 

08040564: Institut Jaume Almera

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3,5

Llengua castellana i literatura: 4

Anglès: 3

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès (DIV): 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 2,5

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 1

Orientació educativa (DIV): 1

Religió: 0,5

 

Municipi: Vilassar de Mar

 

08057254: Institut Pere Ribot

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3,5

Llengua castellana i literatura: 3,5

Anglès: 5

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 2,5

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (TIC): 1

Biologia i geologia: 3

Física i química: 3

Tecnologia: 3,5

Orientació educativa: 1,5

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 0,5

 

 

08046803: Institut Vilatzara

Cultura clàssica: 2

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 5

Alemany: 0,5

Anglès: 6,5

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4,5

Economia: 1

Música: 2

Dibuix: 2

Educació física: 2

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 4,5

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 4

Física i química: 4,5

Tecnologia: 5

Orientació educativa: 1,5

Religió: 0,5

 

Serveis Territorials a la Catalunya Central

 

Municipi: Artés

 

08046876: Institut Miquel Bosch i Jover

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (E): 1

Anglès: 3

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Ciències socials (E): 1

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 2,5

Biologia i geologia (DIV): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 3,5

Pedagogia terapèutica (E): 1

Orientació educativa (DIV): 1

Religió: 1

 

Municipi: Bagà

 

08052891: Institut L'Alt Berguedà

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 2

Anglès: 3

Filosofia: 1

Geografia i història: 2

Música: 0,5

Dibuix: 1

Educació física: 4

Matemàtiques: 3,5

Biologia i geologia: 1,5

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Processos i productes d'arts gràfiques: 1

 

Municipi: Berga

 

08065664: EOI del Berguedà

Anglès: 3

Francès: 1,5

 

 

08014693: Institut Guillem de Berguedà

Cultura clàssica: 2

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 4

Anglès: 4,5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Economia: 1

Música (E): 1

Dibuix: 1

Educació física (E): 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 5

Matemàtiques (TIC): 1

Biologia i geologia: 3

Física i química: 3

Tecnologia: 4

Pedagogia terapèutica (E): 1

Audició i llenguatge ICAS (E): 1

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 1

Organització i gestió comercial: 1

Processos comercials: 1

Processos sanitaris: 1

Procediments sanitaris i assistencials: 2

Intervenció sociocomunitària: 2

Serveis a la comunitat: 0,5

 

 

08064830: Sec. d'Institut Serra de Noet

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura: 2

Alemany: 0,5

Anglès: 2,5

Geografia i història: 1,5

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 3

Biologia i geologia: 1

Física i química: 1

Tecnologia: 2

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

 

Municipi: Calaf

 

08043395: Institut Alexandre de Riquer

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura: 1

Anglès: 2

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 2

Ciències socials (E): 1

Economia: 0,5

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 2

Biologia i geologia: 1

Física i química: 3

Tecnologia: 1,5

Tecnologia (TIC): 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

 

Municipi: Calldetenes

 

08063837: Sec. d'Institut Les Margues

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura: 2

Alemany: 1

Anglès: 3

Geografia i història: 3

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1,5

Matemàtiques: 3

Biologia i geologia: 2

Física i química: 1,5

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1,5

 

Municipi: Capellades

 

08046645: Institut Molí de la Vila

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 3,5

Anglès: 3,5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 2

Ciències socials (E): 1

Geografia i història (EDP): 1

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 3

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 3,5

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió: 0,5

 

Municipi: Cardona

 

08042330: Institut Sant Ramon

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura: 1

Anglès: 2

Geografia i història: 1,5

Música: 0,5

Dibuix: 0,5

Educació física: 1

Matemàtiques: 2

Biologia i geologia: 1

Física i química: 1

Tecnologia: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

 

Municipi: Castellbell i el Vilar

 

08068616: Sec. d'Institut Bages Sud

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura: 1

Anglès: 1

Francès: 1

Geografia i història: 1,5

Dibuix: 1

Educació física: 1,5

Matemàtiques: 2,5

Biologia i geologia: 1

Física i química: 1

Tecnologia: 2

Orientació educativa: 1

Orientació educativa (IAN): 1

 

Municipi: Centelles

 

08044569: Institut Pere Barnils

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (E): 1

Anglès: 3

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 5

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 3

Educació física: 5

Matemàtiques: 4

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 2,5

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 0,5

 

Municipi: Gironella

 

08044971: Institut Pere Fontdevila

Cultura clàssica: 0,5

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 2

Anglès: 2,5

Francès: 0,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 2

Ciències socials (E): 1

Música: 1

Dibuix: 2,5

Educació física: 2

Matemàtiques: 3,5

Biologia i geologia: 2

Física i química: 1

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

 

Municipi: Gurb

 

08068380: Sec. d'Institut Gurb

Llengua catalana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura (EGI): 1

Llengua castellana i literatura: 1,5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Alemany: 0,5

Anglès: 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Anglès (DIV): 1

Geografia i història: 2

Geografia i història (IAN): 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 2

Matemàtiques (DIV): 1

Biologia i geologia: 1,5

Física i química: 1

Tecnologia: 2

Orientació educativa: 2

 

Municipi: Igualada

 

08073193: Institut Badia i Margarit

Llengua catalana i literatura: 1

Anglès: 1

Francès: 1

Geografia i història: 1

Música: 1

Dibuix: 0,5

Educació física: 0,5

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 0,5

Física i química: 1

Tecnologia (IAN): 1

Orientació educativa: 1

 

 

08062171: EOI d'Igualada

Alemany: 1,5

Anglès: 5,5

 

 

08047364: Institut Joan Mercader

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4,5

Llengua castellana i literatura: 4,5

Aula d'acollida: 1

Anglès: 5,5

Francès: 1

Filosofia: 2

Geografia i història: 5,5

Economia: 1

Música: 1,5

Dibuix: 4,5

Educació física: 4

Matemàtiques: 5

Biologia i geologia: 3

Física i química: 4

Tecnologia: 4,5

Orientació educativa: 1,5

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 1

 

 

08019654: Institut Milà i Fontanals

Cultura clàssica: 0,5

Llengua catalana i literatura: 1

Anglès: 3

Francès: 1

Filosofia: 1

Educació física: 4

Matemàtiques: 1

Biologia i geologia: 1

Física i química: 1

Formació i orientació laboral: 6,5

Sistemes electrònics: 5

Sistemes electrotècnics i automàtics: 2

Equips electrònics: 5

Instal·lacions electrotècniques: 1

Organització i projectes de fabricació mecànica: 2

Organització i processos de manteniment de vehicles: 4

Mecanització i manteniment de màquines: 3

Manteniment de vehicles: 6

Anàlisi i química industrial: 2

Operacions de processos: 4

Processos i productes de tèxtil, confecció i pell: 1

P. esp. en tèxtil, confecció i pell: 1

Administració d'empreses: 4

Organització i gestió comercial: 3

Processos comercials: 2

Processos de gestió administrativa: 6

Informàtica: 6

Sistemes i aplicacions informàtiques: 3

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics: 1

Processos sanitaris: 2

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic: 2,5

Procediments sanitaris i assistencials: 6

Intervenció sociocomunitària: 4

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat: 1

Serveis a la comunitat: 4

 

 

08019630: Institut Pere Vives i Vich

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 5

Anglès: 7

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 6

Geografia i història (IAN): 1

Economia: 2

Música: 2

Dibuix: 2,5

Educació física: 2

Educació física: 1

Matemàtiques: 5

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 3

Biologia i geologia (IAN): 1

Física i química: 5

Física i química (IAN): 1

Tecnologia: 5

Orientació educativa: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 1

 

Municipi: Manlleu

 

08040552: Institut Antoni Pous i Argila (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura: 1,5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Anglès: 3

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 0,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 2,5

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 1,5

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 2,5

Física i química: 2

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 1

Procediments sanitaris i assistencials: 2

Intervenció sociocomunitària: 7

Intervenció sociocomunitària (GPS): 1

Serveis a la comunitat: 7

 

 

08072176: Sec. d'Institut del Ter (CMC)

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura: 2

Aula d'acollida: 1

Anglès: 2

Francès: 0,5

Geografia i història: 2

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 2

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 1

Física i química: 1

Tecnologia: 1,5

Orientació educativa: 2

 

Municipi: Manresa

 

08065330: Institut Cal Gravat

Cultura clàssica: 0,5

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 4

Aula d'acollida: 1

Anglès: 4

Anglès (EDP): 1

Filosofia: 0,5

Geografia i història: 3

Geografia i història (LBI): 1

Ciències socials (TIC) (E): 1

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 1,5

Matemàtiques: 2,5

Matemàtiques (DIV) (E): 1

Matemàtiques (TIC): 1

Biologia i geologia: 3

Física i química: 2,5

Tecnologia: 3

Orientació educativa (DIV): 2

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 0,5

Formació professional bàsica (590EC): 3

 

 

08059551: EOI de Manresa

Alemany: 3

Anglès: 6

Francès: 2,5

 

 

08046761: Institut Guillem Catà (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3,5

Llengua castellana i literatura: 2,5

Aula d'acollida: 1

Anglès: 5

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 2

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 3,5

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 2

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 3

Processos i productes de fusta i mobles: 1

Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles: 2

Organització i gestió comercial: 3,5

Processos comercials: 3,5

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics: 2

Processos sanitaris: 2

Procediments sanitaris i assistencials: 5

Intervenció sociocomunitària: 6

Serveis a la comunitat: 6

Assessoria i processos d'imatge personal: 1,5

P. esp. en imatge personal: 1

Estètica: 2

Perruqueria: 3,5

Programa de formació i inserció (590EC): 1

 

 

08020462: Institut Lacetània

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5,5

Llengua castellana i literatura: 4

Aula d'acollida: 1

Anglès: 6

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 5

Economia: 1

Música (E): 1

Dibuix: 1

Educació física: 3

Matemàtiques: 5

Biologia i geologia: 3

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Audició i llenguatge ICAS (E): 1

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 3,5

Sistemes electrònics: 3,5

Sistemes electrotècnics i automàtics: 3

Equips electrònics: 3

Instal·lacions electrotècniques: 3

Organització i projectes de fabricació mecànica: 4,5

Organització i processos de manteniment de vehicles: 1

Mecanització i manteniment de màquines: 6

Manteniment de vehicles: 6

Construccions civils i edificació: 1,5

Oficina de projectes de construcció: 1

Administració d'empreses: 8

Processos de gestió administrativa: 5,5

Informàtica: 7,5

Sistemes i aplicacions informàtiques: 5,5

Programa de formació i inserció (590EC): 1,5

 

 

08020474: Institut Lluís de Peguera (CMC)

Cultura clàssica: 2

Llengua catalana i literatura: 6

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 6,5

Aula d'acollida: 1

Anglès: 7

Francès (DIV): 1

Filosofia: 3

Geografia i història: 7

Geografia i història (DIV): 1

Economia: 1,5

Música: 2

Dibuix: 5,5

Educació física: 3

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 7

Matemàtiques (DIV): 1

Biologia i geologia: 5

Física i química: 5

Tecnologia: 5

Orientació educativa: 3

Religió: 1

 

 

08033924: Institut Pius Font i Quer

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua castellana i literatura: 4

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 5

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 5

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 1,5

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 7

Biologia i geologia: 3

Física i química: 4

Tecnologia: 4,5

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 1

Sistemes electrònics: 1

 

Municipi: Les Masies de Voltregà

 

08060976: Institut del Voltreganès

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Alemany: 0,5

Anglès: 4

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Economia: 0,5

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 3,5

Biologia i geologia: 2

Física i química: 3

Tecnologia: 2

Orientació educativa: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 0,5

 

Municipi: Masquefa

 

08060514: Institut de Masquefa

Cultura clàssica: 1,5

Llengua catalana i literatura: 4,5

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Alemany: 1

Anglès: 5

Geografia i història: 4

Ciències socials (E): 1

Música: 1,5

Dibuix: 1,5

Educació física: 2

Educació física (DIV): 1

Matemàtiques: 6,5

Biologia i geologia: 2,5

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 3,5

Tecnologia: 4,5

Orientació educativa: 1

Orientació educativa (DIV): 2

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 0,5

 

Municipi: Moià

 

08044600: Institut Moianès

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 2,5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (LBI): 1

Anglès: 3

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 2

Ciències socials (DIV) (E): 1

Geografia i història (IAN): 1

Música: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 2

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 3

Física i química: 2,5

Tecnologia: 2

Tecnologia (EGI): 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 1

Procediments sanitaris i assistencials: 1

Intervenció sociocomunitària: 1,5

 

Municipi: Navarcles

 

08059524: Sec. d'Institut de Navarcles

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura: 2

Anglès: 2

Francès: 0,5

Geografia i història: 2

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 1

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 1

Física i química: 1

Tecnologia: 2

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

 

Municipi: Piera

 

08047820: Institut Guinovarda

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 4,5

Anglès: 6

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4,5

Economia: 1,5

Música: 1,5

Dibuix: 2

Educació física: 3

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 4

Biologia i geologia (DIV): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 4

Tecnologia (DIV): 1

Orientació educativa: 2

Pedagogia terapèutica (E): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 0,5

Informàtica: 2

Sistemes i aplicacions informàtiques: 2

Procediments sanitaris i assistencials: 1

Intervenció sociocomunitària: 1

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat: 0,5

Serveis a la comunitat: 1

 

 

08063746: Sec. d'Institut Salvador Claramunt

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura: 2

Alemany: 0,5

Anglès: 2

Geografia i història: 1

Ciències socials (E): 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 2

Biologia i geologia: 2

Física i química: 1

Tecnologia: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

 

Municipi: Prats de Lluçanès

 

08053005: Institut Castell de Quer

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 1,5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 1

Llengua castellana i literatura (E): 1

Anglès: 3

Geografia i història: 1

Ciències socials (E): 1

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1,5

Matemàtiques: 3

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 2

Orientació educativa: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió: 0,5

 

Municipi: Puig-reig

 

08052207: Institut de Puig-reig

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura: 2

Alemany: 1

Anglès: 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 1

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 2

Física i química: 2

Tecnologia: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Processos en la indústria alimentària: 1

Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris: 2

 

Municipi: Roda de Ter

 

08053042: Institut Miquel Martí i Pol

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 2,5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Anglès: 4

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 2

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

 

Municipi: Sallent

 

08047376: Institut Llobregat

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (E): 1

Anglès: 2

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 2,5

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 2

Matemàtiques: 3

Biologia i geologia: 2

Física i química: 3

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Organització i projectes de fabricació mecànica: 1

Mecanització i manteniment de màquines: 1

Manteniment de vehicles: 2

Organització i gestió comercial: 2

Processos comercials: 1

 

Municipi: Sant Fruitós de Bages

 

08053054: Institut Gerbert d'Aurillac

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (E): 1

Anglès: 3

Francès: 1

Francès (EDP): 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3,5

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 3,5

Biologia i geologia: 2,5

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 2,5

Tecnologia (IAN): 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 0,5

 

Municipi: Sant Joan de Vilatorrada

 

08066322: Sec. d'Institut Cardener

Llengua catalana i literatura: 1

Llengua castellana i literatura: 2

Alemany (EGI): 1

Anglès: 1

Francès: 1

Música: 2

Dibuix (DIV): 1

Educació física: 1

Educació física (EGI): 1

Matemàtiques: 1

Biologia i geologia (EDP): 1

Biologia i geologia (EGI): 1

Biologia i geologia (IAN): 1

Física i química: 1

Tecnologia: 2,5

Orientació educativa (DIV): 1

 

 

08035313: Institut Quercus

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (E): 1

Anglès: 5

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 2

Ciències socials (E): 1

Economia: 1

Música (IAN): 1

Dibuix: 1

Educació física: 10

Educació física (GPS): 1

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 2,5

Física i química: 4

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 1

Organització i projectes de sistemes energètics: 1,5

Organització i projectes de sistemes energètics (GPS): 1

Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids: 2

Programa de formació i inserció (590EC): 2

 

Municipi: Sant Llorenç de Morunys

 

25008248: Sec. d'Institut de Sant Llorenç de Morunys

Llengua catalana i literatura: 1

Llengua castellana i literatura: 1

Anglès: 1

Matemàtiques: 0,5

Tecnologia: 1

Orientació educativa: 1

 

Municipi: Sant Quirze de Besora

 

08058428: Sec. d'Institut Bisaura

Llengua catalana i literatura: 1,5

Llengua castellana i literatura: 1

Anglès: 2

Geografia i història: 1

Ciències socials (E): 1

Música: 0,5

Dibuix: 0,5

Educació física: 1

Matemàtiques: 1,5

Biologia i geologia: 1

Física i química: 1

Tecnologia: 1

Orientació educativa: 2

Religió: 0,5

 

Municipi: Sant Vicenç de Castellet

 

08046840: Institut Castellet

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5,5

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura (E): 1

Aula d'acollida: 1

Anglès: 5,5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 5

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 2

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 5,5

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 2,5

Física i química: 4

Tecnologia: 5

Tecnologia (DIV): 1

Orientació educativa: 2,5

Religió: 0,5

Construccions civils i edificació: 1

P. esp. en edificació i obra civil: 1

Informàtica: 2

Informàtica (GPS): 1

Sistemes i aplicacions informàtiques: 2

Sistemes i aplicacions informàtiques (GPS): 1

Programa de formació i inserció (590EC): 1,5

 

Municipi: Santa Margarida de Montbui

 

08053352: Institut Montbui (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura (EGI): 1

Llengua castellana i literatura: 2,5

Aula d'acollida: 1

Anglès: 3

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 5

Biologia i geologia: 2

Física i química: 2

Física i química (EGI): 1

Tecnologia: 4,5

Orientació educativa: 1,5

Religió: 0,5

Programa de formació i inserció (590EC): 1,5

 

Municipi: Santpedor

 

08053111: Institut d'Auro

Cultura clàssica (DIV): 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 3

Anglès: 4

Anglès (EDP): 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 2,5

Economia: 2

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 4,5

Biologia i geologia: 3

Física i química: 2

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

 

Municipi: Solsona

 

25005454: Institut Francesc Ribalta

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Anglès: 4

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 2,5

Economia: 1

Música: 0,5

Dibuix: 1

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 4

Física i química: 3

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Orientació educativa (DIV): 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió: 1

Processos sanitaris: 1

Procediments sanitaris i assistencials: 1

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat: 1

Serveis a la comunitat: 3

Programa de formació i inserció (590EC): 1,5

 

Municipi: Súria

 

08042044: Institut Mig-Món

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (E): 1

Anglès: 3,5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 2,5

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 3,5

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 3,5

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Construccions civils i edificació: 1,5

P. esp. en indústries extractives: 1,5

Oficina de projectes de construcció: 1

 

Municipi: Taradell

 

08053121: Institut Taradell

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (E): 1

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 4,5

Francès: 0,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 1,5

Matemàtiques: 4

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 0,5

 

Municipi: Tona

 

08054277: Institut de Tona

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Anglès: 4,5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 1

Ciències socials (E): 2

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 3

Biologia i geologia: 2,5

Física i química: 2

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 2,5

Formació i orientació laboral: 1

Processos en la indústria alimentària: 1

P. esp. en indústries alimentàries: 2,5

P. esp. en hoteleria i turisme: 4,5

Cuina i pastisseria: 4

Serveis de restauració: 4

 

Municipi: Torelló

 

08058404: Institut Cirviànum de Torelló

Cultura clàssica: 2

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 3,5

Aula d'acollida: 1

Anglès: 4

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 3

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 4

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 0,5

Informàtica: 5

Sistemes i aplicacions informàtiques: 4

 

Municipi: Vallbona d'Anoia

 

08065019: Sec. d'Institut de Vallbona d'Anoia

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura: 2

Anglès: 2

Francès: 0,5

Geografia i història: 2

Música: 0,5

Dibuix: 1

Educació física: 1,5

Matemàtiques: 2

Biologia i geologia: 2

Física i química: 1

Tecnologia: 2

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

 

Municipi: Vic

 

08035003: EASD de Vic

Llengua catalana i literatura: 1

Llengua castellana i literatura: 1

Anglès: 1,5

Filosofia: 1

Educació física: 0,5

Organització industrial i legislació: 1,5

Història de l'art: 3

Dibuix artístic i color: 6

Dibuix tècnic: 3

Mitjans informàtics: 1

Volum: 1,5

Ceràmica: 1

Tècniques ceràmiques: 1

Daurat i policromia: 1

Talla de pedra i fusta: 1

Tècniques del metall: 1

Disseny d'interiors: 1

Mitjans audiovisuals: 2

Disseny gràfic: 7

Fotografia i processos de reproducció: 1

Dibuix publicitari: 2

Decoració: 2

 

 

08031022: Institut de Vic

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua castellana i literatura: 3

Aula d'acollida: 1

Alemany: 1

Anglès: 4,5

Francès: 0,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Economia: 1

Música (E): 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 5

Biologia i geologia: 2

Física i química: 2,5

Tecnologia: 2,5

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 4,5

Sistemes electrònics: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 3,5

Equips electrònics: 1

Instal·lacions electrotècniques: 4

Organització i projectes de fabricació mecànica: 2

Mecanització i manteniment de màquines: 2

Anàlisi i química industrial: 1,5

Processos en la indústria alimentària: 1

Laboratori: 0,5

Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris: 0,5

Administració d'empreses: 3

Organització i gestió comercial: 11

Processos comercials: 7,5

Processos de gestió administrativa: 4

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics: 2

Processos sanitaris: 5

P. esp. en sanitat: 0,5

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic: 4

Procediments sanitaris i assistencials: 6,5

Programa de formació i inserció (590EC): 0,5

 

 

08031034: Institut Jaume Callís

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4,5

Llengua castellana i literatura: 4

Anglès: 5

Francès: 1

Filosofia: 1,5

Geografia i història: 3

Ciències socials (E): 1

Geografia i història (IAN): 1

Economia: 2

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 2

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 4

Biologia i geologia: 5

Física i química: 3,5

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 0,5

Orientació educativa (DIV): 1

Religió: 1

 

 

08062870: Institut La Plana (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 3

Aula d'acollida: 1

Anglès: 4

Francès: 0,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Economia: 1

Música: 1,5

Dibuix: 2

Educació física: 2

Matemàtiques: 4,5

Biologia i geologia: 3

Física i química: 2

Tecnologia: 2,5

Orientació educativa: 2

Unitat de suport d'educació especial: 2

Religió: 0,5

 

 

08062183: EOI Osona

Anglès: 4,5

Francès: 2

 

Municipi: Vilanova del Camí

 

08044168: Institut Pla de les Moreres

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura (DIV) (E): 1

Llengua castellana i literatura: 4,5

Anglès: 4

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Ciències socials (E): 1

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 3

Matemàtiques: 5

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 4,5

Orientació educativa: 1,5

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 0,5

 

Serveis Territorials a Girona

 

Municipi: Amer

 

17004578: Institut Castell d'Estela

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura: 2

Anglès: 3

Francès: 1

Filosofia: 0,5

Geografia i història: 3

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 1

Matemàtiques: 2

Biologia i geologia: 2

Física i química: 3

Tecnologia: 2

Orientació educativa: 1

Religió: 1

 

Municipi: Anglès

 

17004487: Institut Rafael Campalans

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Aula d'acollida: 1

Anglès: 2

Anglès (DIV): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 2

Ciències socials (E): 1

Geografia i història (IAN): 1

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (TIC): 1

Biologia i geologia: 3

Física i química: 1,5

Tecnologia: 2

Tecnologia (TIC): 1

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 1

Informàtica: 3,5

Sistemes i aplicacions informàtiques: 3

 

Municipi: Arbúcies

 

17006605: Institut Montsoriu

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 3

Aula d'acollida: 1

Anglès: 4

Francès: 0,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 2,5

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 3

Biologia i geologia: 2,5

Física i química: 3

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1

Orientació educativa (DIV): 1

Religió: 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

Organització i projectes de fabricació mecànica: 1

Mecanització i manteniment de màquines: 2

Mecanització i manteniment de màquines (DIV): 1

Administració d'empreses: 1

Processos de gestió administrativa: 2

 

Municipi: Banyoles

 

17008821: EOI de Banyoles

Anglès: 3,5

Francès: 1,5

 

 

17000330: Institut Josep Brugulat

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4,5

Llengua castellana i literatura: 6

Aula d'acollida: 1

Anglès: 4

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Geografia i història (DIV): 1

Música: 2

Dibuix: 3

Educació física: 2

Educació física (EDP): 1

Matemàtiques: 5

Biologia i geologia: 2,5

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 2

Tecnologia (TIC): 2

Orientació educativa: 2

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics (IAN): 1

Instal·lacions electrotècniques: 2

Organització i projectes de fabricació mecànica: 2

Mecanització i manteniment de màquines: 2

Processos i productes de fusta i mobles: 3

Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles: 5

Administració d'empreses: 4,5

Processos de gestió administrativa: 2,5

Processos de gestió administrativa (GPS): 1

Programa de formació i inserció (590EC): 1,5

 

 

17000305: Institut Pere Alsius i Torrent

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua castellana i literatura: 1,5

Llengua castellana i literatura (DIV): 2

Anglès: 4

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Economia: 0,5

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 11

Educació física (DIV): 1

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 3

Física i química: 2

Física i química (DIV): 1

Física i química (TIC): 2

Tecnologia: 3

Tecnologia (E): 1

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Unitat de suport d'educació especial: 2

Religió: 1

 

 

17006666: Institut Pla de l'Estany

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Anglès: 5

Francès: 1

Filosofia (IAN): 1

Geografia i història: 4

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 2,5

Matemàtiques: 5,5

Biologia i geologia: 2

Biologia i geologia (DIV): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 2

Tecnologia (DIV): 2

Orientació educativa: 1,5

Pedagogia terapèutica (E): 1

Unitat de suport d'educació especial: 2

Religió: 1

Informàtica: 3

Sistemes i aplicacions informàtiques: 3

Procediments sanitaris i assistencials: 1

Intervenció sociocomunitària: 3

 

Municipi: Bescanó

 

17009783: Institut La Miquela

Cultura clàssica: 0,5

Llengua catalana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura (DIV): 2

Llengua castellana i literatura: 1,5

Alemany: 1

Anglès: 3

Filosofia: 0,5

Geografia i història: 1,5

Geografia i història (IAN): 1

Economia: 0,5

Música: 0,5

Dibuix: 0,5

Educació física (IAN): 1

Matemàtiques: 2

Biologia i geologia: 2

Biologia i geologia (DIV): 1

Física i química: 1

Física i química (DIV): 1

Tecnologia: 2

Tecnologia (TIC): 1

Orientació educativa: 0,5

 

Municipi: La Bisbal d'Empordà

 

17007300: Institut La Bisbal

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 6

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 6

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 2

Geografia i història: 5

Economia: 1

Música: 1

Música (E): 1

Dibuix: 4

Educació física: 2

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 3

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 4

Tecnologia: 5

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 1

Administració d'empreses: 2

Processos de gestió administrativa: 2

Procediments sanitaris i assistencials: 1

Intervenció sociocomunitària: 3

Serveis a la comunitat: 2,5

Tècniques ceràmiques: 1

 

Municipi: Blanes

 

17008122: EOI de Blanes

Alemany: 1,5

Anglès: 4

Francès: 2,5

 

 

17000551: Institut Sa Palomera

Cultura clàssica: 2

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Aula d'acollida: 1

Alemany: 1

Anglès: 6,5

Francès: 1

Filosofia: 2

Geografia i història: 5

Economia: 1

Música (IAN): 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 2,5

Matemàtiques: 5

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 4

Tecnologia: 2,5

Tecnologia (E): 1

Orientació educativa: 2

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 1

Informàtica: 6

Sistemes i aplicacions informàtiques: 5

 

 

17005731: Institut S'Agulla

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura (DIV): 2

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (DIV): 2

Aula d'acollida: 1

Anglès: 1,5

Anglès (DIV): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3,5

Economia (IAN): 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 4

Biologia i geologia: 3

Ciències de la naturalesa (E): 1

Biologia i geologia (DIV): 1

Física i química: 1

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 1,5

Processos sanitaris: 1

Procediments sanitaris i assistencials: 4,5

Procediments sanitaris i assistencials (DIV): 1

Intervenció sociocomunitària: 5

Intervenció sociocomunitària (DIV): 1

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat: 0,5

Serveis a la comunitat: 4

Serveis a la comunitat (DIV): 1

 

 

17005662: Institut Serrallarga

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5,5

Llengua castellana i literatura: 5

Anglès: 9

Francès: 0,5

Filosofia: 1,5

Geografia i història: 4

Geografia i història (IAN): 1

Economia: 1

Música: 2

Dibuix: 1,5

Educació física: 2

Educació física: 1

Educació física (GPS): 1

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 3

Física i química: 3

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 2

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 3

Instal·lacions electrotècniques: 3,5

Anàlisi i química industrial: 2

Operacions de processos: 1

Administració d'empreses: 4

Organització i gestió comercial: 4

Processos comercials: 3,5

Processos de gestió administrativa: 6,5

Hoteleria i turisme: 2

Programa de formació i inserció (590EC): 1

 

Municipi: Cadaqués

 

17006678: Sec. d'Institut Cap de Creus

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 1

Anglès: 1

Geografia i història (IAN): 1

Música: 0,5

Educació física: 0,5

Matemàtiques (TIC): 1

Biologia i geologia: 2

Tecnologia (IAN): 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

 

Municipi: Caldes de Malavella

 

17008651: Sec. d'Institut de Caldes de Malavella

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 1

Llengua castellana i literatura (EGI): 1

Anglès: 2

Francès: 1

Geografia i història: 2

Música: 0,5

Dibuix: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 2

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 1

Física i química: 1

Tecnologia: 2

Orientació educativa: 1

Orientació educativa (DIV): 1

Religió: 0,5

 

Municipi: Calonge

 

17000706: Institut Puig Cargol

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 3,5

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 4

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 2

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (IAN): 1

Biologia i geologia: 2

Biologia i geologia (EDP): 1

Física i química: 3

Física i química (DIV): 1

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 3

Religió: 1

 

Municipi: Camprodon

 

17006681: Sec. d'Institut Germans Vila-Riera

Llengua catalana i literatura: 1

Llengua castellana i literatura: 1

Anglès: 2

Francès: 1

Geografia i història: 1

Dibuix: 0,5

Educació física: 0,5

Matemàtiques: 2

Biologia i geologia: 1

Física i química: 0,5

Tecnologia: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 0,5

 

Municipi: Cassà de la Selva

 

17005650: Institut de Cassà de la Selva

Cultura clàssica: 1,5

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 2,5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Anglès: 3

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Anglès (DIV): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 1

Geografia i història (DIV): 1

Geografia i història (IAN): 2

Geografia i història (IFR): 1

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació visual i plàstica (E): 1

Educació física: 2,5

Matemàtiques: 2,5

Matemàtiques (E): 1

Matemàtiques (IAN): 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Biologia i geologia (IAN): 1

Física i química: 4

Tecnologia: 3

Tecnologia (TIC): 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

 

Municipi: Castelló d'Empúries

 

17006083: Institut Castelló d'Empúries

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 5

Anglès: 5

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Economia: 1

Música: 2

Dibuix: 2

Educació física: 1,5

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 5

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 1

Religió: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

P. esp. manteniment i serveis a la producció: 2

Mecanització i manteniment de màquines: 1

 

 

17008729: Sec. d'Institut Castelló d'Empúries

Llengua catalana i literatura: 1

Llengua castellana i literatura: 1

Anglès: 1

Ciències socials (E): 1

Música: 0,5

Educació física (DIV): 1

Matemàtiques: 1

Biologia i geologia: 1

Tecnologia: 0,5

Orientació educativa: 1

Orientació educativa (DIV): 1

 

Municipi: Castell-Platja d'Aro

 

17006691: Institut Ridaura

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (ISL): 1

Aula d'acollida: 1

Anglès: 3

Anglès (ISL): 1

Francès: 2

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Geografia i història (DIV): 1

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 4

Biologia i geologia: 2

Física i química: 3

Física i química (TIC): 1

Tecnologia: 2

Tecnologia (TIC): 2

Orientació educativa: 1,5

Pedagogia terapèutica (E): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 0,5

 

Municipi: Celrà

 

17006708: Institut de Celrà

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Aula d'acollida: 1

Anglès: 5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Geografia i història (IAN): 1

Economia: 1

Música: 1,5

Dibuix: 2

Educació física: 2

Educació física (DIV): 1

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 2

Biologia i geologia: 3

Física i química: 3

Tecnologia: 3

Tecnologia (TIC): 2

Pedagogia terapèutica (E): 1

Orientació educativa (DIV): 2

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 0,5

 

Municipi: L'Escala

 

17005251: Institut El Pedró

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (E): 2

Aula d'acollida: 1

Anglès: 3

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4,5

Economia: 0,5

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 2

Matemàtiques: 4,5

Biologia i geologia: 2,5

Física i química: 3,5

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 3

Religió: 0,5

 

Municipi: Figueres

 

17004438: Institut Alexandre Deulofeu (CMC)

Cultura clàssica: 2

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura (E): 1

Aula d'acollida (E): 1

Anglès: 6

Francès: 1

Filosofia: 2,5

Geografia i història: 5,5

Economia: 1

Música: 2,5

Dibuix: 5

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 5

Biologia i geologia: 3

Física i química: 3,5

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 3

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 1

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics: 1

Processos sanitaris: 2

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic: 1

Procediments sanitaris i assistencials: 2

 

 

17005649: Institut Cendrassos (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 4

Anglès: 6

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Economia: 2

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 3

Matemàtiques: 6

Biologia i geologia: 3

Física i química: 4

Tecnologia: 5

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 1

Administració d'empreses: 4

Processos de gestió administrativa: 4

Informàtica: 5

Sistemes i aplicacions informàtiques: 4,5

 

 

17008134: EOI de Figueres

Alemany: 2

Anglès: 5

Francès: 3

 

 

17001221: Institut Narcís Monturiol (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura (E): 1

Aula d'acollida: 1

Anglès: 5

Francès: 0,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 5

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 2

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 2

Sistemes electrònics: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 2

Equips electrònics: 2,5

Instal·lacions electrotècniques: 3

Organització i processos de manteniment de vehicles: 2

Mecanització i manteniment de màquines: 1

Manteniment de vehicles: 7,5

Assessoria i processos d'imatge personal: 1

Estètica: 3,5

Perruqueria: 3

 

 

17007609: Institut Olivar Gran (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Anglès: 4

Francès: 2

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Economia: 1

Música: 1

Música (DIV): 1

Dibuix: 2

Educació física: 2

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 2

Biologia i geologia (EDP): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 2

Orientació educativa (DIV): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 0,5

P. esp. en hoteleria i turisme: 1

Cuina i pastisseria: 4

Serveis de restauració: 1

Serveis de restauració (DIV): 1

 

 

17001218: Institut Ramon Muntaner (CMC)

Cultura clàssica: 1,5

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 5

Aula d'acollida (E): 1

Anglès: 4,5

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 5,5

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 2

Matemàtiques: 4,5

Biologia i geologia: 3,5

Física i química: 3

Física i química (IAL): 1

Tecnologia: 2,5

Tecnologia (E): 1

Tecnologia (EDP): 1

Orientació educativa: 2

Formació i orientació laboral: 1

Procediments sanitaris i assistencials: 1

Intervenció sociocomunitària: 6

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat: 1

Serveis a la comunitat: 2

 

Municipi: Girona

 

17005042: Institut Carles Rahola i Llorens

Cultura clàssica: 1,5

Llengua catalana i literatura: 4,5

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (E): 1

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 5

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Geografia i història (EGI): 1

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 3

Educació física: 2,5

Matemàtiques: 5,5

Biologia i geologia: 2,5

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 3

Física i química (DIV): 1

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Audició i llenguatge ICAS (E): 1

Religió: 0,5

Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles (DIV): 1

Programa de formació i inserció (590EC): 1,5

 

 

17004852: EOI de Girona

Alemany: 3,5

Anglès: 14,5

Anglès (L): 2

Anglès (GPS): 1

Àrab: 1,5

Català: 2

Espanyol: 2

Francès: 6

Italià: 2

Rus: 2

 

 

17010414: Institut Ermessenda de Girona

Llengua catalana i literatura (EDP): 1

Llengua catalana i literatura (LBI): 1

Llengua castellana i literatura: 1

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Anglès (EDP): 1

Anglès (TIC): 1

Francès: 0,5

Geografia i història: 0,5

Geografia i història (EDP): 1

Economia: 1

Dibuix: 0,5

Educació física: 1

Matemàtiques: 1

Biologia i geologia: 1

Física i química (DIV): 1

Tecnologia: 2

Orientació educativa: 0,5

Religió: 0,5

 

 

17001759: Institut Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona

Anglès: 3

Francès: 2

Formació i orientació laboral: 3

Hoteleria i turisme: 12

P. esp. en hoteleria i turisme: 3,5

Cuina i pastisseria: 13

Serveis de restauració: 9

 

 

17001723: Institut Jaume Vicens Vives

Cultura clàssica: 0,5

Llengua catalana i literatura: 4,5

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 5

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Aula d'acollida: 1,5

Anglès: 7,5

Francès: 1

Filosofia: 2

Geografia i història: 5

Geografia i història (DIV): 1

Economia: 1

Música: 2

Dibuix: 2

Educació física: 2,5

Matemàtiques: 6

Matemàtiques (DIV) (E): 1

Matemàtiques (EDP): 1

Matemàtiques (TIC): 1

Biologia i geologia: 4

Física i química: 6

Tecnologia: 3

Tecnologia (DIV): 1

Orientació educativa: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 1

 

 

17001735: Institut Montilivi

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5,5

Llengua castellana i literatura: 5,5

Aula d'acollida: 1

Anglès: 6,5

Francès: 1,5

Filosofia: 2

Geografia i història: 4,5

Economia: 1

Música: 2

Dibuix: 1,5

Educació física: 3

Matemàtiques: 6

Biologia i geologia: 2,5

Ciències de la naturalesa (DIV) (E): 1

Física i química: 4

Tecnologia: 3

Tecnologia (DIV): 1

Orientació educativa: 2

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 6

Sistemes electrònics: 3

Equips electrònics: 4

Organització i processos de manteniment de vehicles: 4

Manteniment de vehicles: 10

Anàlisi i química industrial: 6

Processos de producció agrària: 1

Laboratori: 3

Operacions de processos: 0,5

Operacions i equips de producció agrària: 0,5

Administració d'empreses: 6

Administració d'empreses (IAN): 1

Processos de gestió administrativa: 6,5

Processos de gestió administrativa (GPS): 1

Informàtica: 6,5

Informàtica (GPS): 1

Sistemes i aplicacions informàtiques: 4

Intervenció sociocomunitària: 6,5

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat: 0,5

Serveis a la comunitat: 5

 

 

17004499: Institut Narcís Xifra i Masmitjà

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (E): 1

Aula d'acollida: 1,5

Anglès: 2,5

Llengua estrangera: anglès (E): 2

Francès: 1

Filosofia: 1,5

Geografia i història: 3

Ciències socials (E): 1

Geografia i història (IFR): 1

Música: 1,5

Dibuix: 1,5

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 3

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 1

Física i química (TIC): 1

Tecnologia: 5

Orientació educativa: 2

Orientació educativa (DIV): 2

Unitat de suport d'educació especial: 2

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 4

Sistemes electrotècnics i automàtics: 4

Sistemes electrotècnics i automàtics (TIC): 1

Equips electrònics (DIV): 1

Instal·lacions electrotècniques: 6,5

Organització i projectes de fabricació mecànica: 3

Mecanització i manteniment de màquines: 3

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics: 5

Processos sanitaris: 6

P. esp. en sanitat: 1,5

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic: 8

Procediments sanitaris i assistencials: 9,5

Assessoria i processos d'imatge personal: 4

Estètica: 6

Perruqueria: 3

Perruqueria (GPS): 1

Programa de formació i inserció (590EC): 1

 

 

17006939: Institut Santa Eugènia

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua catalana i literatura (EDP): 1

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (E): 1

Aula d'acollida: 2

Anglès: 6,5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Economia: 2

Música: 2

Dibuix: 1

Educació física: 2

Educació física: 1

Matemàtiques: 6

Biologia i geologia: 3

Biologia i geologia (EDP): 1

Física i química: 3,5

Tecnologia: 5

Tecnologia (DIV): 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Orientació educativa (DIV): 1

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 3,5

Sistemes electrotècnics i automàtics: 3,5

Instal·lacions electrotècniques: 4

P. esp. manteniment i serveis a la producció: 0,5

Organització i projectes de sistemes energètics: 3

Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids: 3

Organització i projectes de fabricació mecànica: 2

Mecanització i manteniment de màquines: 3

Construccions civils i edificació: 0,5

P. esp. en edificació i obra civil: 1

Oficina de projectes de construcció: 2

Anàlisi i química industrial: 1

Organització i gestió comercial: 4

Processos comercials: 2,5

P. esp. en comerç i màrqueting: 0,5

Processos i productes d'arts gràfiques: 1

P. esp. en arts gràfiques: 0,5

Producció en arts gràfiques: 1

 

 

17004530: Institut Santiago Sobrequés i Vidal

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 6,5

Llengua castellana i literatura: 4

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 4,5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Francès (EDP): 1

Filosofia: 2

Geografia i història: 4,5

Economia: 1

Música: 2

Dibuix: 6

Educació física: 2

Matemàtiques: 5

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 3

Física i química: 3

Tecnologia: 2,5

Tecnologia (IAN): 1

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 1

 

Municipi: Hostalric

 

17006733: Institut Vescomtat de Cabrera

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5,5

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (E): 1

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 4,5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Ciències socials (E): 1

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 2,5

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 4,5

Biologia i geologia: 3

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 4

Tecnologia: 5

Orientació educativa: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 1

Processos en la indústria alimentària: 1

P. esp. en indústries alimentàries: 0,5

Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris: 2

 

Municipi: La Jonquera

 

17006745: Institut de La Jonquera

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura: 3

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 2,5

Francès: 2

Filosofia: 0,5

Geografia i història: 2

Música: 0,5

Dibuix: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 1

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 1,5

Tecnologia: 1

Tecnologia (DIV): 1

Orientació educativa: 2

Religió: 0,5

 

Municipi: Llagostera

 

17006757: Institut de Llagostera

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3,5

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (E): 1

Anglès: 2,5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3,5

Economia: 0,5

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1,5

Matemàtiques: 4

Biologia i geologia: 2,5

Física i química: 2,5

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 0,5

 

Municipi: Llançà

 

17006769: Institut de Llançà

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura (DIV): 2

Llengua castellana i literatura: 2

Anglès: 2

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 2

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1,5

Matemàtiques: 4,5

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 2

Orientació educativa: 1

Orientació educativa (DIV): 1

Religió: 0,5

P. esp. en indústries alimentàries: 1

 

Municipi: Lloret de Mar

 

17005911: Institut Ramon Coll i Rodés (CMC)

Cultura clàssica: 1,5

Llengua catalana i literatura: 5,5

Llengua castellana i literatura: 6

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 6,5

Francès: 1

Filosofia: 2

Geografia i història: 4,5

Economia: 2,5

Música: 2

Dibuix: 4

Educació física: 3

Matemàtiques: 6

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 4

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 2,5

Religió: 1

Hoteleria i turisme: 4

P. esp. en hoteleria i turisme: 1

Cuina i pastisseria: 3

Serveis de restauració: 2

 

 

17006770: Institut Rocagrossa (CMC)

Cultura clàssica: 1,5

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua castellana i literatura: 3

Aula d'acollida: 1

Anglès: 5

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Ciències socials (E): 1

Economia: 1

Música: 1,5

Dibuix: 2

Educació física: 10,5

Matemàtiques: 3,5

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 3

Física i química: 3

Tecnologia: 3,5

Orientació educativa: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 1

 

Municipi: Maçanet de la Selva

 

17008951: Sec. d'Institut Maçanet de la Selva (CMC)

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 3

Anglès: 4

Francès: 0,5

Geografia i història: 2,5

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 4

Biologia i geologia: 2

Física i química: 2,5

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1

Orientació educativa (DIV): 1

 

Municipi: Olot

 

17005893: Institut Bosc de la Coma

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 7

Llengua castellana i literatura: 3

Anglès: 7

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 5

Biologia i geologia: 3

Física i química: 3

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Orientació educativa (DIV): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 1

Sistemes electrònics: 1

Patronatge i confecció (DIV): 1

Administració d'empreses: 5

Organització i gestió comercial: 2

Processos de gestió administrativa: 4

Informàtica: 6

Sistemes i aplicacions informàtiques: 2

P. esp. en comerç i màrqueting: 0,5

 

 

17005340: EASD d'Olot

Anglès: 1

Filosofia: 1

Organització industrial i legislació (GPS): 2

Història de l'art: 2

Dibuix artístic i color: 2,5

Dibuix artístic i color (GPS): 1

Dibuix tècnic: 1

Mitjans informàtics: 3

Volum: 2

Motlles i reproduccions: 0,5

Disseny d'interiors: 4,5

Mitjans audiovisuals: 3

Disseny gràfic: 5

Fotografia: 2

Fotografia i processos de reproducció: 1

Materials i tecnologia: disseny: 1

Decoració: 1

 

 

17007981: EOI d'Olot

Alemany: 1

Anglès: 3,5

Francès: 1

 

 

17002399: Institut La Garrotxa

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (DIV): 2

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Aula d'acollida: 1

Anglès: 6,5

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 5

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 2,5

Educació física: 2

Educació física: 1

Matemàtiques: 5

Biologia i geologia: 3

Biologia i geologia (DIV): 1

Física i química: 4

Tecnologia: 3,5

Tecnologia (TIC): 1

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 3,5

Sistemes electrotècnics i automàtics: 4

Equips electrònics: 1

Instal·lacions electrotècniques: 3

Organització i projectes de fabricació mecànica: 1

Organització i projectes de fabricació mecànica (DIV): 1

Organització i projectes de fabricació mecànica (IAN): 1

Mecanització i manteniment de màquines: 5

Construccions civils i edificació: 2

Oficina de projectes de construcció: 1

Processos en la indústria alimentària: 1

Processos en la indústria alimentària (GPS): 1

Processos de producció agrària: 2

Processos de producció agrària (IAN): 1

Operacions i equips de producció agrària: 1

Operacions i equips de producció agrària (GPS): 1

Processos i productes de tèxtil, confecció i pell: 1

Patronatge i confecció: 3,5

Patronatge i confecció (GPS): 1

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics: 2

Processos sanitaris: 1

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic: 1

Procediments sanitaris i assistencials: 4

Cuina i pastisseria: 1

 

 

17002387: Institut Montsacopa

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 4

Aula d'acollida: 1

Anglès: 5

Francès: 1

Francès (EDP): 1

Filosofia: 1,5

Geografia i història: 4

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 2,5

Matemàtiques: 6

Biologia i geologia: 3

Física i química: 4

Tecnologia: 4

Pedagogia terapèutica (E): 1

Orientació educativa (DIV): 1

Religió: 1

Procediments sanitaris i assistencials: 2

Intervenció sociocomunitària: 2

Serveis a la comunitat: 2

 

Municipi: Palafrugell

 

17002557: Institut Baix Empordà (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 5

Aula d'acollida: 1

Anglès: 6,5

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 5

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 2

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 4,5

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 2,5

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 2

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 3

Sistemes electrotècnics i automàtics: 4,5

Instal·lacions electrotècniques: 3

Organització i processos de manteniment de vehicles: 1

Manteniment de vehicles: 3

Processos en la indústria alimentària: 1

Administració d'empreses: 5

Processos de gestió administrativa: 7,5

Hoteleria i turisme: 3,5

P. esp. en hoteleria i turisme: 1

Cuina i pastisseria: 7

Serveis de restauració: 1,5

Programa de formació i inserció (590EC): 0,5

 

 

17002545: Institut Frederic Martí i Carreras (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 6

Llengua castellana i literatura: 6

Aula d'acollida: 1

Anglès: 5,5

Francès: 1,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Economia: 1

Música: 1,5

Dibuix: 2

Educació física: 2,5

Matemàtiques: 7

Biologia i geologia: 4

Física i química: 4

Tecnologia: 2,5

Tecnologia (E): 1

Orientació educativa: 2

Unitat de suport d'educació especial: 2

Religió: 1

Professor assumit: 1

Ensenyaments de la llar: 1

 

Municipi: Palamós

 

17005352: Institut de Palamós

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 6,5

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Aula d'acollida: 1

Anglès: 7

Filosofia: 1

Geografia i història: 5

Economia: 1

Música: 1,5

Dibuix: 2

Educació física: 2

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 6

Biologia i geologia: 3

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 3

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 1

Informàtica: 3,5

Sistemes i aplicacions informàtiques: 3

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics: 0,5

Processos sanitaris: 2

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic: 1

Procediments sanitaris i assistencials: 2

Intervenció sociocomunitària: 1

Serveis a la comunitat: 1

 

Municipi: Puigcerdà

 

17005741: Institut Pere Borrell

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (E): 1

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 7

Francès: 1,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Ciències socials (E): 1

Economia: 1

Música: 2

Dibuix: 2,5

Educació física: 4

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 5

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 3

Biologia i geologia (DIV): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 3

Tecnologia (E): 1

Tecnologia (DIV): 1

Orientació educativa: 1

Unitat de suport d'educació especial: 3

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 1

Processos de gestió administrativa: 2

Procediments sanitaris i assistencials: 2

Intervenció sociocomunitària: 2

Programa de formació i inserció (590EC): 1,5

 

Municipi: Ribes de Freser

 

17006794: Sec. d'Institut Joan Triadú

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 1

Anglès: 1

Francès: 0,5

Ciències socials (E): 1

Música: 0,5

Educació física: 1

Matemàtiques (DIV): 1

Biologia i geologia: 1

Tecnologia: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

 

Municipi: Riells i Viabrea

 

17010037: Sec. d'Institut El Bruc

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura: 3

Anglès: 2,5

Francès: 0,5

Geografia i història: 2

Música: 0,5

Dibuix: 0,5

Educació física: 1

Matemàtiques: 2,5

Biologia i geologia: 1

Física i química: 1

Tecnologia: 1

Tecnologia (IAN): 1

Orientació educativa: 1

 

Municipi: Ripoll

 

17005704: Institut Abat Oliba

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 2,5

Anglès: 5

Francès: 0,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 2,5

Educació física (DIV): 1

Matemàtiques: 5

Biologia i geologia: 2,5

Física i química: 2

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1,5

Pedagogia terapèutica (E): 1

Unitat de suport d'educació especial: 0,5

Unitat de suport d'educació especial (E): 1

Religió: 1

Sistemes electrònics: 1

Equips electrònics: 1

Organització i projectes de fabricació mecànica: 2

Mecanització i manteniment de màquines: 1

P. esp. en indústries alimentàries: 1,5

Administració d'empreses: 2

Processos de gestió administrativa: 2,5

Processos de gestió administrativa (DIV): 1

Hoteleria i turisme: 1

P. esp. en hoteleria i turisme: 0,5

Cuina i pastisseria: 4

Programa de formació i inserció (590EC): 1,5

 

 

17008833: EOI de Ripoll

Anglès: 2,5

Francès: 1

 

Municipi: Roses

 

17005364: Institut Cap Norfeu (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 4,5

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Anglès: 3,5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 2

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Ciències socials (E): 1

Geografia i història (DIV): 1

Economia: 1

Música: 1,5

Dibuix: 2

Educació física: 3

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 1,5

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 0,5

Administració d'empreses: 3,5

Processos de gestió administrativa: 3

 

 

17006851: Institut Illa de Rodes (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 3,5

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 2

Anglès (DIV): 1

Francès: 2

Francès (DIV): 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 2

Ciències socials (E): 1

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 6,5

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 2,5

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 2

Física i química (DIV): 1

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 2

Orientació educativa (DIV): 1

Religió: 0,5

P. esp. en activitats físiques i esportives: 1

 

Municipi: Salt

 

17003203: Institut Salvador Espriu (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 4

Aula d'acollida: 2

Anglès: 4

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 2

Matemàtiques: 6

Biologia i geologia: 3

Física i química: 2,5

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 1

Informàtica: 3

Sistemes i aplicacions informàtiques: 3

 

 

17008407: Sec. d'Institut Salvador Sunyer i Aimeric (CMC)

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura: 1

Llengua castellana i literatura (E): 1

Aula d'acollida: 2

Anglès: 2

Geografia i història: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 1,5

Biologia i geologia: 1

Física i química: 1

Tecnologia: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Organització i gestió comercial: 1

Processos comercials: 2

 

 

17005388: Institut Vallvera (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Aula d'acollida: 1

Anglès: 4,5

Llengua estrangera: anglès (TIC) (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 2

Ciències socials (E): 1

Economia: 1

Economia (EDP): 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 4

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Biologia i geologia (EDP): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 2

Tecnologia (E): 1

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Unitat de suport d'educació especial: 2

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 1

Formació i orientació laboral (GPS): 1

Administració d'empreses: 4

Processos de gestió administrativa: 5

Procediments sanitaris i assistencials: 3

Procediments sanitaris i assistencials (IAN): 1

Intervenció sociocomunitària: 10,5

Intervenció sociocomunitària (DIV): 1

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat: 1

Serveis a la comunitat: 8

Serveis a la comunitat (DIV): 1

Formació professional bàsica (590EC): 3

 

Municipi: Sant Feliu de Guíxols

 

17008110: EOI de Sant Feliu de Guíxols

Alemany: 2

Anglès: 3,5

Francès: 1

 

 

17003318: Institut de Sant Feliu de Guíxols

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua castellana i literatura: 4

Aula d'acollida: 1

Anglès: 5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Música: 2

Dibuix: 2

Educació física: 1,5

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 3,5

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 3

Biologia i geologia (DIV): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 3

Tecnologia (DIV): 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Orientació educativa (DIV): 2

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 1

Formació i orientació laboral (DIV): 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

Instal·lacions electrotècniques: 2,5

P. esp. manteniment i serveis a la producció: 2

Organització i projectes de fabricació mecànica: 1

Administració d'empreses: 3

Administració d'empreses (IAN): 1

Organització i gestió comercial: 2

Processos comercials: 2,5

Processos de gestió administrativa: 6

Intervenció sociocomunitària: 2

Serveis a la comunitat: 0,5

Serveis a la comunitat (DIV): 1

Assessoria i processos d'imatge personal: 1

Estètica: 3

Perruqueria: 3

 

 

17003306: Institut Sant Elm

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 3

Aula d'acollida: 1

Anglès: 3

Francès: 1

Filosofia: 0,5

Geografia i història: 4

Economia: 1

Música: 2

Dibuix: 2,5

Educació física: 2

Matemàtiques: 3

Biologia i geologia: 2

Física i química: 2,5

Tecnologia: 2

Orientació educativa: 1

Orientació educativa (DIV): 1

Religió: 0,5

 

Municipi: Sant Gregori

 

17010189: Institut Vall de Llémena

Llengua catalana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura (LBI): 1

Llengua castellana i literatura (EDP): 1

Anglès: 1

Anglès (EGI): 2

Educació física: 1

Educació física (IAN): 1

Matemàtiques: 2

Biologia i geologia: 1

Física i química (EDP): 1

Tecnologia: 2

Orientació educativa (DIV): 1

 

Municipi: Sant Hilari Sacalm

 

17004517: Institut Anton Busquets i Punset

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura (EDP): 1

Llengua castellana i literatura: 1

Anglès: 2

Filosofia (EDP): 1

Geografia i història: 1

Economia: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 1,5

Biologia i geologia: 2

Física i química: 1

Tecnologia: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

 

Municipi: Santa Coloma de Farners

 

17005376: Institut de Santa Coloma de Farners

Cultura clàssica: 1,5

Llengua catalana i literatura: 7,5

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Aula d'acollida: 1

Aula d'acollida (E): 1

Anglès: 6

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 7

Economia: 1

Música: 2,5

Dibuix: 2

Educació física: 3

Matemàtiques: 6

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 3

Física i química: 4

Tecnologia: 6

Tecnologia (TIC): 1

Orientació educativa: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Unitat de suport d'educació especial (E): 1

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 1

Formació i orientació laboral (GPS): 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

Instal·lacions electrotècniques: 3

Instal·lacions electrotècniques (DIV): 1

Administració d'empreses: 3

Processos de gestió administrativa: 3,5

Procediments sanitaris i assistencials: 1

Intervenció sociocomunitària: 3

Serveis a la comunitat: 2,5

Programa de formació i inserció (590EC): 0,5

 

Municipi: Sils

 

17009308: Sec. d'Institut de Sils

Llengua catalana i literatura: 3,5

Llengua castellana i literatura: 3

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 3

Geografia i història: 1

Geografia i història (IAN): 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 3

Biologia i geologia: 1

Física i química: 2

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 2

Orientació educativa (DIV): 1

 

Municipi: Torroella de Montgrí

 

17005923: Institut Montgrí

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (E): 1

Aula d'acollida: 1

Anglès: 4

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès (DIV): 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació visual i plàstica (E): 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 3

Física i química: 3

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 2

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 0,5

Organització i gestió comercial: 1

Processos comercials: 1

 

Municipi: Tossa de Mar

 

17006812: Institut de Tossa de Mar

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura: 1

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Aula d'acollida: 1

Anglès: 2,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 2

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Biologia i geologia (TIC): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 2

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

 

Municipi: Vidreres

 

17006824: Institut Vidreres

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4,5

Llengua castellana i literatura: 3,5

Anglès: 3

Anglès (DIV): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Geografia i història (DIV): 1

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Educació física (DIV): 1

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 4

Física i química: 2,5

Tecnologia: 3

Tecnologia (DIV): 1

Orientació educativa: 1

Orientació educativa (DIV): 1

Religió: 1

Informàtica: 2,5

Informàtica (DIV): 1

Sistemes i aplicacions informàtiques: 1

 

Municipi: Vilablareix

 

17009205: Institut de Vilablareix

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 4

Anglès: 3

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 0,5

Filosofia (EDP): 1

Geografia i història: 3

Geografia i història (DIV): 1

Economia: 0,5

Música: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 1

Educació física (IAN): 1

Matemàtiques: 5

Matemàtiques (DIV): 1

Biologia i geologia: 2,5

Física i química: 2

Física i química (IAN): 1

Tecnologia: 3

Tecnologia (TIC): 1

Orientació educativa: 1

 

Municipi: Vilafant

 

17008390: Institut de Vilafant

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Anglès: 4,5

Francès: 0,5

Filosofia (IAN): 1

Geografia i història: 3

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1,5

Matemàtiques: 4

Biologia i geologia: 3

Física i química: 3

Tecnologia: 2

Orientació educativa: 1

Oficina de projectes de construcció (TIC): 1

Organització i gestió comercial: 1

Processos comercials: 2

 

Serveis Territorials a Lleida

 

Municipi: Agramunt

 

25005260: Institut Ribera del Sió

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (E): 1

Anglès: 2

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 1

Geografia i història (DIV): 1

Música: 1

Dibuix: 0,5

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 3

Biologia i geologia: 2

Física i química: 1,5

Tecnologia: 3,5

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 1

 

Municipi: Alcarràs

 

25007153: Institut d'Alcarràs

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 4

Aula d'acollida: 1

Anglès: 4

Francès: 0,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Geografia i història (DIV): 1

Música: 1,5

Dibuix: 1

Educació física: 1

Educació física (IAN): 1

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 3

Física i química: 3

Tecnologia: 4

Tecnologia (TIC): 1

Orientació educativa: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 1

 

Municipi: Almacelles

 

25006483: Institut Canigó

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (E): 1

Anglès: 3

Filosofia: 1

Geografia i història: 3,5

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1,5

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 2

Física i química: 1

Tecnologia: 2

Tecnologia (TIC): 1

Orientació educativa: 2

Religió: 1

 

Municipi: Almenar

 

25006227: Institut d'Almenar

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (E): 1

Anglès: 3

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1,5

Matemàtiques: 4

Biologia i geologia: 2,5

Física i química: 2

Tecnologia: 3

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 1

Administració d'empreses: 1

Processos de gestió administrativa: 1

Informàtica: 1

Sistemes i aplicacions informàtiques: 1

 

Municipi: Artesa de Segre

 

25005429: Institut Els Planells

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 2,5

Llengua castellana i literatura: 2,5

Anglès: 3

Francès: 1

Filosofia: 1,5

Geografia i història: 2

Música: 0,5

Dibuix: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 2,5

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 1

Física i química: 2

Tecnologia: 2,5

Orientació educativa: 1

Unitat de suport d'educació especial: 0,5

Religió: 0,5

Administració d'empreses: 1

Processos de gestió administrativa: 2

 

Municipi: Balaguer

 

25005727: Institut Almatà

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura: 2

Anglès: 3,5

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 3,5

Biologia i geologia: 2

Física i química: 2

Tecnologia: 2,5

Orientació educativa: 1,5

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 1

Administració d'empreses: 1,5

Organització i gestió comercial: 1

Processos comercials: 1

Processos de gestió administrativa: 2

Informàtica: 3

Sistemes i aplicacions informàtiques: 3,5

Procediments sanitaris i assistencials: 0,5

Intervenció sociocomunitària: 3

Serveis a la comunitat: 1,5

Programa de formació i inserció (590EC): 1,5

 

 

25000833: Institut Ciutat de Balaguer (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (E): 1

Anglès: 4

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 2

Matemàtiques: 4

Biologia i geologia: 2

Física i química: 3

Tecnologia: 4

Pedagogia terapèutica (E): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió: 1

 

Municipi: Bellcaire d'Urgell

 

25007700: Institut Ermengol IV

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 2,5

Anglès: 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 2

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 3,5

Biologia i geologia: 1

Física i química: 3

Tecnologia: 2

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

 

Municipi: Bellpuig

 

25006598: Institut Lo Pla d'Urgell

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (E): 1

Anglès: 3

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Economia: 2

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 2

Matemàtiques (TIC): 1

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 4,5

Orientació educativa: 1

Religió: 1

 

Municipi: Les Borges Blanques

 

25006525: Institut Josep Vallverdú

Cultura clàssica: 2

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua castellana i literatura: 4

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 6

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Economia: 1

Música (E): 1

Dibuix: 2

Educació física: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 4

Biologia i geologia: 3

Física i química: 3

Tecnologia: 3,5

Tecnologia (E): 1

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 2

Instal·lacions electrotècniques: 1

Processos en la indústria alimentària: 5

P. esp. en indústries alimentàries: 1

Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris: 2

Administració d'empreses: 2

Processos de gestió administrativa: 1

 

Municipi: Cervera

 

25001311: Institut Antoni Torroja

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura: 2,5

Anglès: 2

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 2

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física (IAN): 1

Matemàtiques: 3

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 2,5

Orientació educativa: 1

Religió: 1

Ensenyaments de la llar: 1

Programa de formació i inserció (590EC): 1

 

 

25005685: Institut La Segarra

Llengua catalana i literatura: 2,5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 3,5

Anglès: 4

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (IAN): 1

Biologia i geologia: 3

Física i química: 1

Tecnologia: 2,5

Tecnologia (DIV): 1

Orientació educativa: 1

Orientació educativa (DIV): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 1,5

Organització i processos de manteniment de vehicles: 1

Manteniment de vehicles: 3

Administració d'empreses: 3

Processos de gestió administrativa: 2

Informàtica: 2

Processos sanitaris: 2

P. esp. en sanitat: 1

Procediments sanitaris i assistencials: 3

Intervenció sociocomunitària: 2

 

Municipi: Esterri d'Àneu

 

25007025: Sec. d'Institut Morelló

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 1

Llengua castellana i literatura: 1

Anglès: 1

Geografia i història: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 2

Tecnologia: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

 

Municipi: La Granadella

 

25007499: Institut l'Olivera

Llengua catalana i literatura: 1

Llengua castellana i literatura: 1

Anglès: 1

Geografia i història: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 1

Biologia i geologia: 1

Tecnologia: 1

Tecnologia (EDP): 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

 

Municipi: Guissona

 

25007505: Institut de Guissona

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 3

Aula d'acollida: 1,5

Anglès: 3

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Ciències socials (E): 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 2

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 3

Física i química: 2

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

Instal·lacions electrotècniques: 1

Organització i projectes de fabricació mecànica: 1

Mecanització i manteniment de màquines: 1

Processos en la indústria alimentària: 2

Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris: 2

Administració d'empreses: 1

Processos de gestió administrativa: 1

Informàtica: 0,5

Sistemes i aplicacions informàtiques: 1

 

Municipi: Les

 

25006148: Institut d'Ostalaria de Les-Val d'Aran (A)

Unitat de suport d'educació especial: 0,5

Hoteleria i turisme: 2

P. esp. en hoteleria i turisme: 5

Cuina i pastisseria: 1

 

Municipi: Lleida

 

25002799: Institut Caparrella

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 5

Anglès: 8

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 6

Biologia i geologia: 3

Física i química: 2

Tecnologia: 5

Orientació educativa: 1

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 4

Sistemes electrònics: 4

Equips electrònics: 4

Organització i processos de manteniment de vehicles: 7,5

Manteniment de vehicles: 13

Processos de gestió administrativa (GPS): 1

Informàtica: 10,5

Sistemes i aplicacions informàtiques: 7

Processos i mitjans de comunicació: 4,5

P. esp. en comunicació, imatge i so: 1

Tècniques i procediments d'imatge i so: 3

Processos i productes d'arts gràfiques: 3

Producció en arts gràfiques: 3

Programa de formació i inserció (590EC): 1,5

 

 

25010127: Institut Castell dels Templers (CMC)

Llengua catalana i literatura: 1

Llengua castellana i literatura: 1

Anglès: 2

Filosofia: 1

Geografia i història: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 1

Física i química: 1

Tecnologia: 1

Orientació educativa: 1

Programa de formació i inserció (590EC): 15

Formació professional bàsica (590EC): 2

Formació professional bàsica (591EC): 1

 

 

25006252: EOI de Lleida

Alemany: 4

Anglès: 21

Anglès (L): 1

Àrab: 0,5

Català: 1,5

Espanyol: 1,5

Francès: 6

Italià: 2

Rus: 1

 

 

25006720: Institut d'Hoteleria i Turisme

Anglès: 2

Francès: 1

Unitat de suport d'educació especial: 2

Formació i orientació laboral: 3

Processos en la indústria alimentària: 2

P. esp. en indústries alimentàries: 4

Hoteleria i turisme: 4

P. esp. en hoteleria i turisme: 6

Cuina i pastisseria: 6

Serveis de restauració: 5

 

 

25005442: Institut Escola del Treball

Anglès: 4

Francès: 1

Formació i orientació laboral: 2

Sistemes electrotècnics i automàtics: 4

Equips electrònics: 1

Instal·lacions electrotècniques: 3

P. esp. en energia i aigua: 1

Anàlisi i química industrial: 3

Processos de producció agrària: 2

Processos i productes de fusta i mobles: 1

Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles: 3

Administració d'empreses: 7

Administració d'empreses (GPS): 1

Administració d'empreses (IAN): 1

Organització i gestió comercial: 6

Organització i gestió comercial (EDP): 1

Organització i gestió comercial (IAN): 1

Processos comercials: 5

Processos de gestió administrativa: 9,5

Sistemes i aplicacions informàtiques: 1

P. esp. en comerç i màrqueting: 0,5

 

 

25002726: Institut Guindàvols

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (E): 1

Aula d'acollida: 1,5

Alemany: 1

Anglès: 4

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 2

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 1

Unitat de suport d'educació especial: 2

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 2

Sistemes electrotècnics i automàtics: 2

Organització i projectes de sistemes energètics: 1

Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids: 5

Organització i projectes de fabricació mecànica: 3

Mecanització i manteniment de màquines: 4

Processos i productes de tèxtil, confecció i pell: 1

P. esp. en tèxtil, confecció i pell: 1

Patronatge i confecció: 4

 

 

25002787: Institut Joan Oró (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 2

Aula d'acollida: 1

Alemany: 0,5

Anglès: 4

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 0,5

Geografia i història (IAN): 3

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 13,5

Educació física (E): 1

Educació física (IAN): 1

Matemàtiques: 2,5

Matemàtiques (IAN): 2

Biologia i geologia: 1

Biologia i geologia (IAN): 1

Física i química: 1,5

Física i química (IAN): 1

Tecnologia: 2

Tecnologia (IAN): 1

Orientació educativa: 1,5

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 1

 

 

25006495: Institut Josep Lladonosa

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (LBI): 1

Anglès: 4

Francès: 1

Filosofia: 1,5

Geografia i història: 3

Geografia i història (IAN): 1

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 2

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (DIV): 1

Biologia i geologia: 3

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 4

Tecnologia (EGI): 1

Orientació educativa: 1

Religió: 1

Programa de formació i inserció (590EC): 0,5

 

 

25009836: Institut La Mitjana (CMC)

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura: 3,5

Aula d'acollida: 1

Anglès: 4

Francès: 1

Filosofia: 1,5

Geografia i història: 3

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 2

Matemàtiques: 4

Biologia i geologia: 3

Física i química: 2

Tecnologia: 4

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 0,5

 

 

25006513: Institut Manuel de Montsuar

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 3

Alemany (DIV): 1

Anglès: 4

Anglès (DIV): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 2

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 3

Física i química: 1

Tecnologia: 6

Orientació educativa: 2

Religió: 1

 

 

25007189: Institut Maria Rúbies (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 5

Aula d'acollida (E): 1

Anglès: 5,5

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Música: 1,5

Dibuix: 2

Educació física: 1,5

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (DIV): 1

Matemàtiques (IAN): 1

Biologia i geologia: 2

Física i química: 3,5

Física i química (DIV): 1

Tecnologia: 4,5

Tecnologia (E): 1

Tecnologia (DIV): 1

Orientació educativa: 2

Religió: 1

 

 

25002696: Institut Marius Torres

Cultura clàssica: 1,5

Cultura clàssica (IAN): 1

Llengua catalana i literatura: 6

Llengua castellana i literatura: 6,5

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 7

Francès: 1

Filosofia: 4,5

Geografia i història: 7

Geografia i història (EDP): 1

Geografia i història (IAN): 1

Economia: 1

Música: 1,5

Dibuix: 4

Educació física: 3

Matemàtiques: 8,5

Biologia i geologia: 4

Física i química: 5

Tecnologia: 4

Orientació educativa (DIV): 1

Religió: 1

 

 

25006771: Institut Ronda

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Anglès: 5

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Ciències socials (E): 1

Economia: 1

Música: 1

Música (DIV): 1

Dibuix: 1

Educació física: 3

Matemàtiques: 4,5

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 3

Física i química: 3

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 2

Audició i llenguatge ICAS (E): 1

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 1,5

Procediments sanitaris i assistencials: 2

Intervenció sociocomunitària: 9

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat: 3

Serveis a la comunitat: 8

 

 

25002684: Institut Samuel Gili i Gaya

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura (TIC): 1

Llengua castellana i literatura: 3,5

Anglès: 4

Anglès (EDP): 1

Francès: 1,5

Filosofia: 1,5

Geografia i història: 5

Geografia i història (IAN): 1

Música: 2

Música (EGI): 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 2,5

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (IAN): 1

Biologia i geologia: 3

Biologia i geologia (IAN): 1

Física i química: 4

Tecnologia: 4

Tecnologia (E): 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

 

 

25006732: Institut Torrevicens (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 3

Aula d'acollida: 1

Anglès: 4

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Ciències socials (E): 1

Música: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 4,5

Biologia i geologia: 4

Física i química: 1

Física i química (IAN): 1

Tecnologia: 5

Tecnologia (IAN): 1

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Unitat de suport d'educació especial: 3

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 4,5

Construccions civils i edificació: 3

Oficina de projectes de construcció: 1

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics: 8

Processos sanitaris: 7

P. esp. en sanitat: 1

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic: 9

Procediments sanitaris i assistencials: 13,5

Assessoria i processos d'imatge personal: 5

Estètica: 7

Perruqueria: 4,5

 

Municipi: Mollerussa

 

25007517: Institut La Serra

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 4

Anglès: 6

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Ciències socials (E): 1

Geografia i història (EGI): 1

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Dibuix (IAN): 1

Educació física: 1,5

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 4

Biologia i geologia (DIV): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 0,5

 

 

25003202: Institut Mollerussa

Llengua catalana i literatura: 0,5

Anglès: 1

Educació física: 1,5

Orientació educativa (IFE): 1

P. esp. en activitats físiques i esportives: 3

Formació i orientació laboral: 5

Organització i processos de manteniment de vehicles: 2

Mecanització i manteniment de màquines: 1

Construccions civils i edificació: 2

P. esp. en edificació i obra civil: 2,5

Processos de producció agrària: 6

P. esp. en agrària: 2,5

Operacions i equips de producció agrària: 3

Operacions i equips de producció agrària (IFE): 1

Organització i gestió comercial: 1

Processos de gestió administrativa: 1

Informàtica: 4

Sistemes i aplicacions informàtiques: 2

Procediments sanitaris i assistencials: 1

Intervenció sociocomunitària: 2

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat: 1

Serveis a la comunitat: 4

Programa de formació i inserció (590EC): 0,5

 

 

25005582: Institut Terres de Ponent (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 4

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 2,5

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 2,5

Física i química: 3

Tecnologia: 3

Tecnologia (E): 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

 

Municipi: Oliana

 

25006471: Institut Aubenç

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura: 1

Anglès: 1

Francès: 0,5

Educació física: 1

Matemàtiques: 1

Biologia i geologia: 1

Tecnologia: 1

Orientació educativa: 1,5

Religió: 0,5

Organització i gestió comercial: 2

Sistemes i aplicacions informàtiques: 1

 

Municipi: La Pobla de Segur

 

25008352: Institut de La Pobla de Segur

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura: 2

Anglès: 2

Anglès (GPS): 1

Francès: 1,5

Filosofia: 0,5

Geografia i història: 2

Economia: 1

Dibuix: 1

Educació física: 6,5

Matemàtiques: 3

Biologia i geologia: 1

Física i química: 2

Tecnologia: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

P. esp. en activitats físiques i esportives: 2

 

Municipi: El Pont de Suert

 

25006240: Institut El Pont de Suert

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 2,5

Llengua castellana i literatura: 2

Anglès: 3

Francès: 1

Filosofia: 0,5

Geografia i història: 2

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1,5

Educació física (DIV): 1

Matemàtiques: 2

Biologia i geologia: 2

Física i química: 2

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió: 0,5

P. esp. en activitats físiques i esportives: 1,5

Formació i orientació laboral: 1

Processos de producció agrària: 5

Operacions i equips de producció agrària: 3

Operacions i equips de producció agrària (L): 1

 

Municipi: Ponts

 

25006574: Institut de Ponts

Llengua catalana i literatura: 1,5

Llengua castellana i literatura: 2

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 2

Filosofia: 0,5

Geografia i història: 2

Economia: 1

Música: 0,5

Dibuix: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 2

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 1,5

Tecnologia: 2

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

 

Municipi: Seròs

 

25007529: Institut Seròs

Cultura clàssica: 1,5

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura: 1

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 2

Francès: 1

Filosofia: 0,5

Geografia i història: 2

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 1,5

Matemàtiques: 2

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 2

Física i química: 1,5

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1

Religió: 1

 

Municipi: La Seu d'Urgell

 

25008558: EOI de La Seu d'Urgell

Anglès: 5

Francès: 2

 

 

25004188: Institut Joan Brudieu

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua castellana i literatura: 4,5

Aula d'acollida: 1

Anglès: 6,5

Francès: 2

Filosofia: 2

Geografia i història: 5

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 3

Educació física: 1,5

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 6

Biologia i geologia: 3,5

Física i química: 4

Tecnologia: 4

Tecnologia (E): 1

Orientació educativa: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 1,5

Formació i orientació laboral: 1

Administració d'empreses: 1

Organització i gestió comercial: 1

Processos comercials: 1

Processos de gestió administrativa: 1

Informàtica: 3

Sistemes i aplicacions informàtiques: 3

Processos sanitaris: 1

Procediments sanitaris i assistencials: 2

Intervenció sociocomunitària: 2

Serveis a la comunitat: 2

 

 

25009186: Institut La Valira

Llengua catalana i literatura: 1

Anglès: 2

Francès: 0,5

Educació física: 0,5

Matemàtiques: 1

Biologia i geologia: 1

Tecnologia: 1

Orientació educativa: 1

 

Municipi: Sort

 

25006291: Institut Hug Roger III

Cultura clàssica: 0,5

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura: 2

Anglès: 2

Anglès (DIV): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 2

Dibuix: 1

Educació física: 3

Matemàtiques: 2

Biologia i geologia: 2

Física i química: 1

Tecnologia: 2

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

P. esp. en activitats físiques i esportives: 3

Formació i orientació laboral: 2

Administració d'empreses: 1

Informàtica: 1

 

Municipi: Tàrrega

 

25006781: Institut Alfons Costafreda

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura: 2,5

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 3,5

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Música: 1,5

Dibuix: 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 4,5

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 1

Física i química (IAN): 1

Tecnologia: 2

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 2,5

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

Instal·lacions electrotècniques: 1

Instal·lacions electrotècniques (GPS): 1

Organització i projectes de fabricació mecànica: 2

Mecanització i manteniment de màquines: 2

Administració d'empreses: 4

Processos de gestió administrativa: 3

Informàtica: 3

Sistemes i aplicacions informàtiques: 4

Programa de formació i inserció (590EC): 0,5

 

 

25008546: EOI de Tàrrega

Anglès: 3

Anglès (GPS): 1

Francès: 2

 

 

25004498: Institut Manuel de Pedrolo

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 3

Anglès: 4

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Economia: 2

Música: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 2

Matemàtiques: 3

Biologia i geologia: 3

Física i química: 2,5

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 1

 

 

25004528: EASD Ondara

Llengua catalana i literatura: 1,5

Anglès: 1

Filosofia: 0,5

Geografia i història (GPS): 1

Història de l'art: 1

Dibuix artístic i color: 3

Dibuix tècnic: 4

Volum: 2

Tècniques ceràmiques: 1

Disseny d'interiors: 2

Disseny d'interiors (GPS): 1

Mitjans audiovisuals: 1

Disseny gràfic: 4,5

Disseny gràfic (GPS): 1

Decoració: 1

 

Municipi: Torrefarrera

 

25009733: Institut Joan Solà

Cultura clàssica: 0,5

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Anglès: 3

Anglès (DIV): 1

Anglès (EGI): 1

Francès (EGI): 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 2,5

Geografia i història (IAN): 1

Economia: 0,5

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 1,5

Educació física (IAN): 1

Matemàtiques: 5,5

Biologia i geologia: 4

Física i química: 2

Tecnologia: 2,5

Tecnologia (DIV): 1

Tecnologia (TIC): 1

Orientació educativa (DIV): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió: 1

 

Municipi: Tremp

 

25006288: Institut de Tremp

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Anglès: 3

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 2

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 2

Matemàtiques: 3

Biologia i geologia: 2,5

Física i química: 2

Tecnologia: 1

Orientació educativa: 1,5

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 2

Instal·lacions electrotècniques: 3

Organització i projectes de fabricació mecànica: 1

Mecanització i manteniment de màquines: 1

Administració d'empreses: 4

Processos de gestió administrativa: 2

Informàtica: 1

Sistemes i aplicacions informàtiques: 1

Procediments sanitaris i assistencials: 2

Intervenció sociocomunitària: 1

Serveis a la comunitat: 1

 

Municipi: Vielha e Mijaran

 

25006239: Institut d'Aran (A)

Cultura clàssica: 1

Aranès: 2

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura: 1

Llengua castellana i literatura (E): 1

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 2

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 2

Geografia i història: 2

Ciències socials (E): 1

Geografia i història (IFR): 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 7

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 3,5

Orientació educativa: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 1

Administració d'empreses: 1

Processos de gestió administrativa: 1,5

Informàtica: 1

 

Serveis Territorials a Tarragona

 

Municipi: Alcover

 

43009497: Institut Fonts del Glorieta

Cultura clàssica: 0,5

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura: 2

Anglès: 2

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Filosofia: 0,5

Geografia i història: 2,5

Economia: 0,5

Música: 0,5

Dibuix: 1

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 2,5

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 4

Religió: 0,5

 

Municipi: Altafulla

 

43009977: Institut d'Altafulla

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 4

Anglès: 5,5

Francès: 0,5

Filosofia: 2

Geografia i història: 3,5

Ciències socials (E): 1

Economia: 0,5

Música (E): 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 1,5

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 4,5

Biologia i geologia: 3

Física i química: 3

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 1

Orientació educativa (DIV): 1

Religió: 0,5

 

Municipi: L'Arboç

 

43007580: Institut de L'Arboç

Cultura clàssica: 2

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (E): 1

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 4

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4,5

Economia: 1

Música: 1

Música (DIV): 1

Dibuix: 2

Educació física: 2,5

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 5

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 3,5

Tecnologia: 4

Tecnologia (TIC): 1

Orientació educativa: 1

Orientació educativa (DIV): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 0,5

 

Municipi: La Bisbal del Penedès

 

43010414: Institut Coster de la Torre

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4,5

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 5

Anglès: 5,5

Francès: 1

Filosofia: 1,5

Geografia i història: 4

Geografia i història (DIV): 1

Economia (IAN): 1

Música: 1

Música (DIV): 1

Dibuix: 1

Dibuix (DIV): 1

Educació física: 1,5

Educació física (DIV): 1

Matemàtiques: 6

Matemàtiques (TIC): 1

Biologia i geologia: 3,5

Física i química: 3,5

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 0,5

 

Municipi: Les Borges del Camp

 

43010578: Institut Fontanelles

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 4

Anglès: 3

Anglès (DIV): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 2

Geografia i història (DIV): 1

Economia (DIV): 1

Música: 1

Dibuix: 1

Dibuix (TIC): 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 2

Biologia i geologia (DIV): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1

Orientació educativa (DIV): 1

Religió: 0,5

 

Municipi: Calafell

 

43007257: Institut Camí de Mar

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (E): 2

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Aula d'acollida: 1

Anglès: 5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Anglès (DIV): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 5

Economia: 1

Música: 1

Música (E): 1

Dibuix: 1

Educació visual i plàstica (E): 1

Educació física: 2

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 5

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 3

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 4

Tecnologia: 5

Orientació educativa: 1,5

Pedagogia terapèutica (E): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 0,5

Administració d'empreses: 2

Processos de gestió administrativa: 2

Informàtica: 3

Sistemes i aplicacions informàtiques: 4,5

 

 

43010372: Institut La Talaia

Cultura clàssica: 0,5

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura (ISL): 1

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (LBI): 1

Aula d'acollida: 0,5

Alemany: 1

Anglès: 3

Geografia i història: 2,5

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 2

Educació física (DIV): 1

Matemàtiques: 2,5

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 2

Física i química: 3

Tecnologia: 2

Tecnologia (TIC): 1

Orientació educativa (DIV): 2

Religió: 0,5

Processos de producció agrària: 2

Operacions i equips de producció agrària: 2

 

Municipi: Cambrils

 

43006654: Institut Cambrils

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 1,5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura (EDP): 1

Llengua castellana i literatura: 3,5

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 2,5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1,5

Matemàtiques: 4,5

Biologia i geologia: 2

Biologia i geologia (EDP): 1

Física i química: 2,5

Tecnologia: 1

Tecnologia (E): 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 0,5

 

 

43007038: Institut Escola d'Hoteleria i Turisme

Anglès: 3

Francès: 2

Formació i orientació laboral: 2

Processos en la indústria alimentària: 2

Hoteleria i turisme: 10

P. esp. en hoteleria i turisme: 5

Cuina i pastisseria: 15

Serveis de restauració: 4

 

 

43010335: Institut La Mar de la Frau

Cultura clàssica: 1,5

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua catalana i literatura (ISL): 1

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (TIC): 1

Anglès: 2,5

Anglès (EDP): 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Economia: 1

Música (EDP): 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 4

Biologia i geologia: 3

Física i química: 2

Tecnologia: 1

Tecnologia (IAN): 2

Orientació educativa: 1

Unitat de suport d'educació especial: 2

Religió: 0,5

 

 

43000779: Institut Ramon Berenguer IV

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 3,5

Aula d'acollida: 1

Anglès: 5,5

Francès: 1

Francès (DIV): 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Música (DIV): 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 3,5

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 2

Física i química: 3

Tecnologia: 3

Pedagogia terapèutica (E): 1

Orientació educativa (DIV): 1

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

Instal·lacions electrotècniques: 1

Mecanització i manteniment de màquines: 0,5

Administració d'empreses: 2,5

Administració d'empreses (IAN): 1

Processos de gestió administrativa: 3,5

 

Municipi: La Canonja

 

43008481: Institut Collblanc (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Anglès: 4

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 5

Economia: 1

Música: 2

Dibuix: 2

Educació física: 2

Educació física (DIV): 1

Matemàtiques: 3,5

Matemàtiques (E): 1

Matemàtiques (DIV): 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 2

Física i química: 3

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 1

Orientació educativa (DIV): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 1

 

Municipi: Constantí

 

43007646: Institut de Constantí (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 2,5

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 2,5

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Aula d'acollida: 1

Anglès: 2

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 2

Geografia i història (DIV): 1

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Educació física (DIV): 1

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 2,5

Física i química: 2

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Orientació educativa (DIV): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 1

 

Municipi: Cornudella de Montsant

 

43008699: Sec. d'Institut Montsant

Llengua catalana i literatura: 1

Llengua castellana i literatura: 0,5

Anglès: 1

Geografia i història: 1

Música: 0,5

Dibuix: 0,5

Educació física: 0,5

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 1

Física i química: 1

Tecnologia: 1

Orientació educativa: 1

 

Municipi: Cunit

 

43009850: Institut Ernest Lluch i Martí

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua catalana i literatura (DIV): 2

Llengua catalana i literatura (EDP): 1

Llengua castellana i literatura: 5

Aula d'acollida: 1

Anglès: 6

Anglès (DIV): 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Geografia i història (DIV): 1

Economia: 2

Música: 1,5

Dibuix: 1,5

Educació física: 2,5

Educació física (DIV): 1

Matemàtiques: 5

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 4

Biologia i geologia (DIV): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 1,5

Orientació educativa (DIV): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 0,5

Informàtica: 2

Sistemes i aplicacions informàtiques: 2

Perruqueria: 3

 

Municipi: L'Espluga de Francolí

 

43006617: Institut Joan Amigó i Callau

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura: 2

Anglès: 2,5

Geografia i història: 2

Geografia i història (DIV): 1

Música: 0,5

Dibuix: 0,5

Educació física: 1

Matemàtiques: 2

Biologia i geologia: 1

Biologia i geologia (IAN): 1

Física i química: 1

Tecnologia: 2

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 0,5

Informàtica: 1,5

Sistemes i aplicacions informàtiques: 0,5

 

Municipi: Falset

 

43006691: Institut Priorat

Cultura clàssica: 0,5

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura: 2

Anglès: 3,5

Filosofia: 0,5

Geografia i història: 3

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 3

Biologia i geologia: 2

Física i química: 2

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 0,5

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 1

Processos en la indústria alimentària: 2

Processos en la indústria alimentària (GPS): 1

Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris: 2

Procediments sanitaris i assistencials: 1

Serveis a la comunitat: 2

 

Municipi: Montblanc

 

43009187: Institut Martí l'Humà

Cultura clàssica: 0,5

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (E): 1

Anglès: 4

Francès: 0,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 3

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

Instal·lacions electrotècniques: 1

Mecanització i manteniment de màquines: 1

Administració d'empreses: 1

Processos de gestió administrativa: 1

 

Municipi: Mont-roig del Camp

 

43008638: Institut Antoni Ballester

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua castellana i literatura: 4

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 4

Francès: 0,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 3,5

Geografia i història (DIV): 1

Economia: 1

Música: 1,5

Dibuix: 1,5

Educació física: 3

Matemàtiques: 3,5

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 3,5

Física i química: 2,5

Tecnologia: 4,5

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Orientació educativa (DIV): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 1

Intervenció sociocomunitària: 1

Intervenció sociocomunitària (GPS): 1

Serveis a la comunitat (GPS): 1

 

Municipi: El Morell

 

43008407: Institut El Morell

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (EDP): 1

Anglès: 5

Filosofia: 1,5

Geografia i història: 3

Economia: 0,5

Música (E): 1

Dibuix: 2

Educació física: 2

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 1

Física i química: 4

Tecnologia: 4

Pedagogia terapèutica (E): 1

Orientació educativa (DIV): 1

Religió: 0,5

 

Municipi: Els Pallaresos

 

43010748: Institut Els Pallaresos

Cultura clàssica: 0,5

Llengua catalana i literatura: 4,5

Llengua castellana i literatura: 4

Anglès: 4

Anglès (DIV): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Geografia i història (DIV): 1

Música: 1,5

Música (DIV): 2

Dibuix: 1,5

Dibuix (DIV): 1

Educació física: 3

Matemàtiques: 5

Matemàtiques (DIV): 1

Biologia i geologia: 3

Física i química: 3

Tecnologia: 4,5

Orientació educativa: 1

Orientació educativa (DIV): 1

Religió: 0,5

 

Municipi: Reus

 

43002594: Institut Baix Camp

Cultura clàssica: 2

Llengua catalana i literatura: 4,5

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 4,5

Anglès: 9,5

Anglès (DIV): 1

Francès: 2

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Economia: 1

Música: 1

Música (EDP): 1

Dibuix: 2

Educació física: 3

Matemàtiques: 5

Biologia i geologia: 3,5

Física i química: 5,5

Tecnologia: 4

Tecnologia (DIV): 1

Orientació educativa (EGI): 1

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 3

Administració d'empreses: 9

Organització i gestió comercial: 3

Organització i gestió comercial (GPS): 1

Processos comercials: 5

Processos de gestió administrativa: 11

Informàtica: 10,5

Sistemes i aplicacions informàtiques: 7

Sistemes i aplicacions informàtiques (GPS): 1

Processos sanitaris: 4

P. esp. en sanitat: 0,5

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic: 1

Procediments sanitaris i assistencials: 9

P. esp. en hoteleria i turisme: 0,5

 

 

43009710: EOI de Reus

Alemany: 1,5

Anglès: 7

Francès: 1,5

 

 

43007385: Institut d'Horticultura i Jardineria

Llengua catalana i literatura: 1

Anglès: 1

Biologia i geologia: 1

Formació i orientació laboral: 2

Processos de producció agrària: 7

Operacions i equips de producció agrària: 13

Programa de formació i inserció (E): 0,5

 

 

43006678: Institut Gabriel Ferrater i Soler

Cultura clàssica: 2,5

Llengua catalana i literatura: 6

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 6

Anglès: 7

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 2

Filosofia: 3

Geografia i història: 6

Geografia i història (DIV): 1

Economia: 1

Música: 2

Dibuix: 5

Educació física: 3

Matemàtiques: 8,5

Biologia i geologia: 4

Biologia i geologia (DIV): 1

Física i química: 5

Tecnologia: 5

Pedagogia terapèutica (E): 1

Orientació educativa (DIV): 1

Religió: 1

 

 

43002570: Institut Gaudí (CMC)

Cultura clàssica: 1,5

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 3

Aula d'acollida: 1

Anglès: 5,5

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 2

Geografia i història (TIC): 1

Economia: 1

Música: 2

Dibuix: 2

Educació física: 2

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 3

Física i química: 2,5

Física i química (IAN): 1

Tecnologia: 3

Tecnologia (E): 1

Orientació educativa: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 2

Procediments sanitaris i assistencials: 1,5

Intervenció sociocomunitària: 9

Serveis a la comunitat: 7,5

Serveis a la comunitat (GPS): 1

 

 

43008444: Institut Josep Tapiró (CMC)

Cultura clàssica: 2

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 2

Aula d'acollida (E): 1

Anglès: 3

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Filosofia (DIV): 1

Geografia i història: 3

Economia: 1

Economia (GPS): 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 4

Educació física (DIV): 1

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (DIV): 2

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 3

Física i química (DIV): 1

Tecnologia: 3

Tecnologia (E): 1

Religió: 1

Perruqueria: 3

 

 

43007166: Institut Lluís Domènech i Montaner

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 3

Anglès: 4

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 1

Orientació educativa (IFE): 1

Pedagogia terapèutica (DIV) (E): 1

Unitat de suport d'educació especial: 2

Religió: 0,5

Processos comercials (IFE): 1

Formació i orientació laboral: 2

Sistemes electrònics: 3

Sistemes electrotècnics i automàtics: 2

Equips electrònics: 3

Instal·lacions electrotècniques: 3

Organització i projectes de fabricació mecànica: 3,5

Mecanització i manteniment de màquines: 6

Programa de formació i inserció (590EC): 2

Programa de formació i inserció (591EC): 1

 

 

43010852: Institut Roseta Mauri (CMC)

Cultura clàssica: 0,5

Llengua catalana i literatura: 3,5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura (ISL): 1

Llengua castellana i literatura: 3,5

Anglès: 4

Anglès (DIV): 1

Francès: 0,5

Filosofia (DIV): 1

Geografia i història: 3

Geografia i història (DIV): 1

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Dibuix (DIV): 1

Educació física: 1,5

Educació física (DIV): 1

Matemàtiques: 4

Biologia i geologia: 3

Física i química: 2

Tecnologia: 1,5

Tecnologia (TIC): 2

Orientació educativa: 2,5

Religió: 0,5

 

 

43002582: Institut Salvador Vilaseca

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 5

Aula d'acollida: 1

Anglès: 5

Anglès (DIV): 1

Francès: 1

Filosofia: 1,5

Geografia i història: 4

Economia: 1

Música: 2

Dibuix: 2

Dibuix (DIV): 1

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Matemàtiques (IAN): 1

Biologia i geologia: 3

Biologia i geologia (IAN): 1

Física i química: 4

Tecnologia: 5

Orientació educativa: 1

Orientació educativa (DIV): 1

Religió: 0,5

 

Municipi: Riudoms

 

43007658: Institut Joan Guinjoan i Gispert

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua catalana i literatura (EDP): 1

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (LBI): 1

Anglès: 5

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Geografia i història (IAN): 1

Economia: 1

Música (E): 1

Dibuix: 2

Educació física: 2

Educació física (DIV): 1

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (DIV) (E): 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 2,5

Tecnologia: 3

Tecnologia (E): 1

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Orientació educativa (DIV): 1

Religió: 1

Organització i processos de manteniment de vehicles: 1

Manteniment de vehicles: 3

 

Municipi: Roda de Berà

 

43011418: Institut Roda de Barà

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 3

Alemany: 1

Anglès: 3

Geografia i història: 2,5

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Educació física (DIV): 1

Matemàtiques: 4

Biologia i geologia: 1,5

Física i química: 1

Física i química (IAN): 1

Tecnologia: 2,5

Orientació educativa (DIV): 1

Religió: 0,5

 

Municipi: Salou

 

43011200: EOI de Salou

Anglès: 2,5

Anglès (TIC): 1

Francès: 1

Rus (GPS): 1

 

 

43007543: Institut Jaume I

Cultura clàssica: 1

Cultura clàssica (EDP): 1

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura (EGI): 1

Llengua castellana i literatura: 2,5

Llengua castellana i literatura (EDP): 1

Alemany: 1

Anglès: 5

Anglès (DIV): 1

Anglès (EDP): 1

Llengua estrangera: anglès (EDP) (E): 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3,5

Geografia i història (IAN): 1

Economia: 1

Música: 0,5

Música (E): 1

Música (EGI): 1

Dibuix: 1,5

Dibuix (EDP): 1

Dibuix (IAN): 1

Educació física: 1,5

Educació física (E): 1

Educació física (EDP): 2

Matemàtiques: 5

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 3,5

Biologia i geologia (EDP): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 4

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió: 1

Administració d'empreses: 2,5

Administració d'empreses (TIC): 1

Organització i gestió comercial: 2

Processos comercials: 1

Processos de gestió administrativa: 1

Processos de gestió administrativa (GPS): 1

Procediments sanitaris i assistencials: 1

Intervenció sociocomunitària: 2

Intervenció sociocomunitària (DIV): 1

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat: 0,5

Serveis a la comunitat: 2

 

 

43010347: Institut Marta Mata

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (EDP): 1

Aula d'acollida: 1,5

Alemany: 0,5

Anglès: 3

Filosofia: 1

Geografia i història: 3,5

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (TIC): 1

Biologia i geologia: 2

Física i química: 2

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1

Orientació educativa (DIV): 1

Religió: 0,5

 

Municipi: Santa Coloma de Queralt

 

43006708: Institut Joan Segura i Valls

Llengua catalana i literatura: 1

Llengua castellana i literatura: 0,5

Anglès: 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Geografia i història: 2

Música: 0,5

Dibuix: 0,5

Educació física: 0,5

Educació física: 1

Matemàtiques: 2

Biologia i geologia: 1

Tecnologia: 1

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 1

 

Municipi: La Selva del Camp

 

43008511: Institut Joan Puig i Ferreter

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 3

Anglès: 4

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 2

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 1

Unitat de suport d'educació especial: 2

Religió: 0,5

 

Municipi: Tarragona

 

43003641: Institut Antoni de Martí i Franquès

Cultura clàssica: 2

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura (EDP): 1

Llengua catalana i literatura (TIC): 1

Llengua castellana i literatura: 5

Llengua castellana i literatura (E): 2

Aula d'acollida: 1

Alemany: 2

Alemany (TIC): 1

Anglès: 9

Francès (EDP): 1

Filosofia: 2,5

Filosofia (EDP): 1

Geografia i història: 2

Geografia i història (DIV): 3

Geografia i història (IAN): 2

Economia: 2

Música: 2,5

Dibuix: 5

Educació física: 2

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 8

Matemàtiques (DIV): 1

Biologia i geologia: 6

Física i química: 4

Física i química (IAN): 1

Tecnologia: 5

Tecnologia (IAN): 1

Orientació educativa: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 2

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

 

 

43009722: Institut Cal·lípolis

Anglès: 3

Educació física: 14,5

P. esp. en activitats físiques i esportives: 1,5

Formació i orientació laboral: 6

Manteniment de vehicles: 0,5

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics: 9

Processos sanitaris: 9,5

P. esp. en sanitat: 2,25

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic: 14,5

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic (EDP): 1

Procediments sanitaris i assistencials: 14

Assessoria i processos d'imatge personal: 5,5

P. esp. en imatge personal: 0,25

Estètica: 9

Perruqueria: 6

Programa de formació i inserció (590EC): 1,5

 

 

43006125: Institut Campclar (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua castellana i literatura: 4

Aula d'acollida: 1

Anglès: 4

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 2

Matemàtiques: 5

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Biologia i geologia (DIV): 1

Física i química: 4

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 4

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 2

Organització i gestió comercial: 1

Processos comercials: 1

Informàtica: 2

Sistemes i aplicacions informàtiques: 2,5

Programa de formació i inserció (590EC): 1,5

 

 

43003653: Institut Comte de Rius

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 1

Llengua castellana i literatura: 1

Llengua castellana i literatura (EGI): 1

Anglès: 3,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 1

Matemàtiques: 1

Biologia i geologia: 1

Física i química: 1

Tecnologia: 1

Formació i orientació laboral: 6

Formació i orientació laboral (TIC): 1

Sistemes electrònics: 4

Sistemes electrotècnics i automàtics: 6

Equips electrònics: 3,5

Instal·lacions electrotècniques: 5,5

Instal·lacions electrotècniques (EDP): 2

Instal·lacions electrotècniques (GPS): 1

Organització i projectes de fabricació mecànica: 2

Organització i processos de manteniment de vehicles (EDP): 1

Mecanització i manteniment de màquines: 3

Manteniment de vehicles: 3

Construccions civils i edificació: 3

Oficina de projectes de construcció: 2

Anàlisi i química industrial: 15

Anàlisi i química industrial (GPS): 2

Laboratori: 7

Operacions de processos: 5,5

Formació professional bàsica (590EC): 2

Formació professional bàsica (591EC): 1

 

 

43006940: EOI de Tarragona

Alemany: 3,5

Anglès: 17

Anglès (L): 2

Àrab: 1,5

Català: 1

Espanyol: 1,5

Francès: 5

Rus: 2

 

 

43005704: Institut Francesc Vidal i Barraquer

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura (EDP): 1

Llengua castellana i literatura (EDP): 1

Anglès: 4,5

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història (EDP): 1

Economia: 1

Educació física: 0,5

Matemàtiques (EDP): 1

Biologia i geologia: 0,5

Física i química: 1

Tecnologia: 1

Formació i orientació laboral: 4

Administració d'empreses: 7

Administració d'empreses (EDP): 1

Administració d'empreses (GPS): 1

Organització i gestió comercial: 5

Organització i gestió comercial (EDP): 1

Organització i gestió comercial (IAN): 1

Processos comercials: 5

Processos comercials (GPS): 1

Processos de gestió administrativa: 11

Informàtica: 10,5

Sistemes i aplicacions informàtiques: 8

P. esp. en comerç i màrqueting: 0,75

Procediments sanitaris i assistencials: 1

Intervenció sociocomunitària: 11,5

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat: 1

Serveis a la comunitat: 9

Serveis a la comunitat (GPS): 1

 

 

43006630: Institut Pere Martell

Anglès: 2,5

Formació i orientació laboral: 7,5

Sistemes electrònics: 3,5

Sistemes electrotècnics i automàtics: 3

Equips electrònics: 5

Instal·lacions electrotècniques: 2,5

P. esp. manteniment i serveis a la producció: 0,5

Organització i projectes de sistemes energètics: 1

Organització i projectes de sistemes energètics (EDP): 1

Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids: 1

Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids(EDP): 1

Organització i projectes de fabricació mecànica: 7

Organització i processos de manteniment de vehicles: 9

Mecanització i manteniment de màquines: 4

Manteniment de vehicles: 21

Soldadures: 7

Construccions civils i edificació: 1

P. esp. en edificació i obra civil: 0,75

Anàlisi i química industrial: 1

Processos i productes de fusta i mobles: 1

Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles: 2

Processos i mitjans de comunicació: 2,5

Tècniques i procediments d'imatge i so: 2,5

Processos i productes d'arts gràfiques: 3

Processos i productes d'arts gràfiques (IAN): 1

Producció en arts gràfiques: 6,5

P. esp. en hoteleria i turisme: 0,5

Programa de formació i inserció (590EC): 1

 

 

43003732: Institut Pons d'Icart

Cultura clàssica: 2

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Aula d'acollida: 1

Aula d'acollida (E): 1

Anglès: 4

Anglès (TIC): 1

Francès: 1

Filosofia: 2

Geografia i història: 3

Economia: 1

Música: 0,5

Música (EDP): 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 2

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Matemàtiques (IAN): 1

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Biologia i geologia (IAN): 1

Física i química: 4

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 0,5

Pedagogia terapèutica (E): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 1

 

 

43008501: Sec. d'Institut Pont del Diable (CMC)

Llengua catalana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 2

Aula d'acollida: 1

Anglès: 3

Geografia i història: 3

Geografia i història (DIV): 1

Música: 1

Dibuix: 0,5

Educació física: 1

Matemàtiques: 2

Biologia i geologia: 1

Biologia i geologia (DIV): 1

Física i química: 1

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Processos sanitaris: 1

Procediments sanitaris i assistencials: 4,5

Intervenció sociocomunitària: 1

Serveis a la comunitat: 2

 

 

43008432: Institut Sant Pere i Sant Pau

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Anglès: 4,5

Francès: 2

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Economia (DIV): 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 2

Matemàtiques: 5

Matemàtiques (DIV): 1

Biologia i geologia: 1

Biologia i geologia (DIV): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 3,5

Orientació educativa: 1

Orientació educativa (DIV): 1

Religió: 1

 

 

43011479: Institut Tarragona

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura (DIV) (E): 1

Aula d'acollida: 0,5

Alemany: 0,5

Anglès: 4,5

Anglès (DIV): 1

Anglès (EDP): 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Economia: 1

Música: 1,5

Dibuix: 2

Educació física: 1,5

Educació física (DIV): 1

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (DIV): 1

Matemàtiques (IAN): 1

Biologia i geologia: 1

Biologia i geologia (TIC): 1

Física i química: 2,5

Tecnologia: 3

Tecnologia (IAN): 1

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (DIV) (E): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 0,5

 

 

43008390: Institut Torreforta (CMC)

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Aula d'acollida: 1

Anglès: 3

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Anglès (DIV): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3,5

Geografia i història (EGI): 1

Economia: 1

Música: 2

Dibuix: 2

Educació física: 2,5

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Matemàtiques (DIV): 1

Ciències de la naturalesa (E): 2

Biologia i geologia (EGI): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 5

Tecnologia (DIV): 1

Orientació educativa: 2

Religió: 1

 

Municipi: Torredembarra

 

43007661: Institut Ramon de la Torre

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 3,5

Aula d'acollida (E): 1

Anglès: 3,5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Anglès (DIV): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 1

Educació física (DIV): 1

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 2

Física i química (DIV): 1

Tecnologia: 2,5

Tecnologia (DIV): 1

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 0,5

Instal·lacions electrotècniques: 1,5

Administració d'empreses: 2

Processos de gestió administrativa: 2

 

 

43006952: Institut Torredembarra

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (E): 1

Alemany: 1

Anglès: 4

Francès: 0,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 5

Economia: 2

Música (E): 1

Dibuix: 2,5

Educació física: 2

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 4

Biologia i geologia: 4

Física i química: 2

Tecnologia: 3

Tecnologia (E): 1

Orientació educativa: 1

Religió: 1

 

Municipi: Valls

 

43010670: EOI de Valls

Anglès: 3,5

Francès: 1,5

 

 

43004611: Institut Jaume Huguet

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua castellana i literatura: 3,5

Anglès: 5,5

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Ciències socials (E): 1

Geografia i història (IAN): 1

Música: 1

Música (E): 1

Dibuix: 2

Educació física: 4,5

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 4,5

Matemàtiques (DIV) (E): 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 2

Física i química: 2

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (E): 1

Orientació educativa (DIV): 1

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 2,5

Sistemes electrotècnics i automàtics: 4

Instal·lacions electrotècniques: 3,5

Organització i projectes de fabricació mecànica: 2

Mecanització i manteniment de màquines: 6

Oficina de projectes de fabricació mecànica: 1

Administració d'empreses: 2,5

Administració d'empreses (EDP): 1

Organització i gestió comercial: 0,5

Processos comercials: 2

Processos de gestió administrativa: 1

Processos de gestió administrativa (EDP): 1

Processos de gestió administrativa (TIC): 1

Informàtica: 2

Informàtica (IAN): 1

Sistemes i aplicacions informàtiques: 2

Sistemes i aplicacions informàtiques (EDP): 1

Procediments sanitaris i assistencials: 4

Programa de formació i inserció (590EC): 1

 

 

43004608: Institut Narcís Oller

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua catalana i literatura (TIC): 1

Llengua castellana i literatura: 5

Anglès: 6

Francès: 0,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 5

Economia: 1,5

Música: 2,5

Dibuix: 4,5

Educació física: 3

Matemàtiques: 6

Biologia i geologia: 3,5

Biologia i geologia (TIC): 1

Física i química: 3,5

Física i química (TIC): 1

Tecnologia: 5

Pedagogia terapèutica (E): 1

Orientació educativa (DIV): 1

Unitat de suport d'educació especial: 4,5

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 1

Procediments sanitaris i assistencials: 0,5

Intervenció sociocomunitària: 4

Intervenció sociocomunitària (DIV): 1

Serveis a la comunitat: 4

 

 

43010608: Institut Serra de Miramar

Cultura clàssica: 0,5

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 2,5

Anglès: 3

Francès: 1

Francès (ISL): 1

Geografia i història: 2,5

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1,5

Matemàtiques: 4

Biologia i geologia: 1

Física i química: 2

Física i química (EGI): 1

Tecnologia: 2

Orientació educativa: 1

Orientació educativa (DIV): 1

 

Municipi: Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

 

43007208: Institut Berenguer d'Entença

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 3,5

Anglès: 3,5

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3,5

Economia: 1

Música: 0,5

Dibuix: 1

Educació física: 1

Educació física (DIV): 1

Matemàtiques: 3

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 2

Física i química (DIV): 1

Tecnologia: 3

Tecnologia (TIC): 1

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Procediments sanitaris i assistencials: 1

Intervenció sociocomunitària: 2

P. esp. serveis socioculturals i serveis a la comunitat: 0,5

Serveis a la comunitat: 2

 

Municipi: El Vendrell

 

43004803: Institut Andreu Nin

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua catalana i literatura (EDP): 1

Llengua castellana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura (E): 1

Aula d'acollida: 1

Anglès: 5,5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Anglès (DIV): 1

Francès: 1

Filosofia: 1,5

Geografia i història: 3

Geografia i història (IAN): 1

Economia: 1

Música: 1,5

Dibuix: 2

Educació física: 4

Educació física (E): 1

Educació física (IAN): 1

Educació física (TIC): 1

Matemàtiques: 4,5

Biologia i geologia: 3

Biologia i geologia (DIV): 1

Física i química: 2,5

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 1,5

Pedagogia terapèutica (E): 1

Unitat de suport d'educació especial: 2

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 3

Sistemes electrotècnics i automàtics: 2

Instal·lacions electrotècniques: 2

Organització i processos de manteniment de vehicles: 2

Organització i processos de manteniment de vehicles (GPS): 1

Mecanització i manteniment de màquines: 1

Manteniment de vehicles: 3,5

Administració d'empreses: 3

Organització i gestió comercial: 4

Processos comercials: 6

Processos de gestió administrativa: 5

Processos sanitaris (IAN): 1

Procediments sanitaris i assistencials: 5,5

Intervenció sociocomunitària: 3

Serveis a la comunitat: 3,5

 

 

43004797: Institut Baix Penedès

Cultura clàssica: 2

Llengua catalana i literatura: 5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura (E): 1

Anglès: 7

Francès: 1

Filosofia: 2

Geografia i història: 4

Ciències socials (E): 1

Economia: 1

Música: 2

Dibuix: 2

Educació visual i plàstica (E): 1

Educació física: 3

Matemàtiques: 5,5

Biologia i geologia: 3

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 4

Tecnologia: 5

Orientació educativa: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 0,5

 

 

43010037: EOI del Vendrell

Anglès: 4

Francès: 2,5

 

 

43010189: Institut Mediterrània

Cultura clàssica: 0,5

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (E): 1

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 4,5

Francès: 0,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 3,5

Economia: 1

Música: 1,5

Dibuix: 1

Educació física: 1,5

Matemàtiques: 3

Biologia i geologia: 3

Física i química: 2

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 4

 

Municipi: Vila-seca

 

43005972: Institut Ramon Barbat i Miracle

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (TIC): 1

Llengua castellana i literatura: 4,5

Anglès: 6

Filosofia: 0,5

Geografia i història: 3

Ciències socials (E): 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 2

Educació física (DIV): 1

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 3

Física i química: 3

Física i química (DIV): 1

Tecnologia: 3

Tecnologia (DIV): 1

Orientació educativa: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 1

Organització i projectes de sistemes energètics: 2

Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids: 2

Administració d'empreses: 1

Processos de gestió administrativa: 1

 

 

43008523: Institut Vila-seca

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 2,5

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Aula d'acollida: 1

Anglès: 2,5

Anglès (DIV): 2

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Geografia i història (TIC): 1

Música: 1

Dibuix: 1,5

Educació física: 1

Educació física (DIV): 1

Matemàtiques: 4,5

Matemàtiques (TIC): 1

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 3,5

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

Programa de formació i inserció (590EC): 1,5

 

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

 

Municipi: Alcanar

 

43007087: Institut Sòl de Riu

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 2

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 3

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 2

Ciències socials (E): 1

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 3,5

Matemàtiques (DIV): 1

Biologia i geologia: 2

Física i química: 3

Tecnologia: 2

Tecnologia (TIC): 1

Orientació educativa: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

Instal·lacions electrotècniques: 1

Organització i projectes de fabricació mecànica: 1

Mecanització i manteniment de màquines: 1

 

Municipi: L'Ametlla de Mar

 

43006976: Institut Mare de Déu de la Candelera

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (E): 1

Anglès: 3,5

Francès: 1,5

Filosofia: 1

Filosofia (DIV): 1

Geografia i història: 3

Economia: 1

Economia (IFR): 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 2

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 1,5

Biologia i geologia (DIV): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 2

Tecnologia (TIC): 1

Orientació educativa: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió: 0,5

Administració d'empreses: 1

Processos de gestió administrativa: 1

 

Municipi: Amposta

 

43010669: EOI d'Amposta

Anglès: 4,5

Francès: 2

 

 

43010888: Institut de Tecnificació

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (E): 1

Anglès: 2

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 2

Economia: 0,5

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 9

Matemàtiques: 3

Biologia i geologia: 2

Física i química: 2

Tecnologia: 3,5

Orientació educativa: 1

Religió: 1

 

 

43006101: Institut Montsià

Anglès: 2

Francès: 0,5

Tecnologia: 1

Orientació educativa (IFE): 1

Processos de gestió administrativa (IFE): 1

Formació i orientació laboral: 2

Formació i orientació laboral (GPS): 2

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

Instal·lacions electrotècniques: 4

Organització i projectes de fabricació mecànica: 2

Organització i processos de manteniment de vehicles: 2,5

Organització i processos de manteniment de vehicles (GPS): 1

Mecanització i manteniment de màquines: 2

Mecanització i manteniment de màquines (GPS): 1

Manteniment de vehicles: 5

Manteniment de vehicles (GPS): 1

Administració d'empreses: 3,5

Administració d'empreses (GPS): 1

Organització i gestió comercial: 1,5

Organització i gestió comercial (GPS): 1

Processos comercials: 1,5

Processos comercials (GPS): 2

Processos comercials (TIC): 1

Processos de gestió administrativa: 5,5

Informàtica: 3,5

Informàtica (TIC): 1

Sistemes i aplicacions informàtiques: 4,5

Procediments sanitaris i assistencials: 2

Intervenció sociocomunitària: 2

Serveis a la comunitat: 3,5

Hoteleria i turisme: 0,5

Hoteleria i turisme (GPS): 2

Programa de formació i inserció (590EC): 1

 

 

43000329: Institut Ramon Berenguer IV

Cultura clàssica: 2

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (DIV): 2

Llengua castellana i literatura: 4,5

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Aula d'acollida: 1,5

Anglès: 5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 2

Geografia i història: 4

Geografia i història (DIV): 1

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 3

Educació física: 2,5

Matemàtiques: 6

Biologia i geologia: 3

Biologia i geologia (DIV): 1

Física i química: 4

Tecnologia: 4

Tecnologia (E): 1

Orientació educativa: 1,5

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 1

Processos sanitaris: 2

P. esp. en sanitat: 1

Procediments sanitaris i assistencials: 4

 

Municipi: Camarles

 

43008419: Institut Camarles

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 2

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 2,5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Ciències socials (E): 1

Economia: 1

Música: 1

Dibuix (DIV): 1

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 0,5

Matemàtiques (E): 1

Matemàtiques (IAN): 1

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Biologia i geologia (DIV): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

 

Municipi: Deltebre

 

43006964: Institut de Deltebre

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 4

Anglès: 5,5

Francès: 0,5

Filosofia: 1

Geografia i història: 5

Economia: 1

Música: 0,5

Música (E): 1

Dibuix: 2

Educació física: 4

Matemàtiques: 5

Matemàtiques (IAN): 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 4

Tecnologia: 5

Tecnologia (IAN): 1

Orientació educativa: 2

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió: 1

Administració d'empreses: 1

Processos de gestió administrativa: 1,5

 

Municipi: Flix

 

43007233: Institut de Flix

Cultura clàssica: 0,5

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (E): 1

Anglès: 3

Francès: 1

Filosofia: 0,5

Geografia i història: 3

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 2

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 1,5

Física i química: 2

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1,5

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 2

Instal·lacions electrotècniques: 2

Mecanització i manteniment de màquines: 2

Administració d'empreses: 1

Processos de gestió administrativa: 2

Programa de formació i inserció (590EC): 0,5

 

Municipi: Gandesa

 

43006642: Institut Terra Alta

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 4

Anglès: 4

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Geografia i història: 3

Ciències socials (E): 1

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 3

Física i química: 2,5

Tecnologia: 3

Orientació educativa: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió: 0,5

Formació i orientació laboral: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 1

Instal·lacions electrotècniques: 1

Organització i projectes de fabricació mecànica: 0,5

Mecanització i manteniment de màquines: 1

Administració d'empreses: 1

Processos comercials: 1

Processos de gestió administrativa: 1

 

Municipi: Móra d'Ebre

 

43007129: Institut Julio Antonio

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 4

Anglès: 5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Economia: 1

Música: 2

Dibuix: 1

Educació física: 1

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 3

Tecnologia: 3

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 1

Organització i processos de manteniment de vehicles: 1

Manteniment de vehicles: 1

Processos de gestió administrativa: 2

Informàtica: 1

Informàtica (TIC): 1

Sistemes i aplicacions informàtiques: 1

Procediments sanitaris i assistencials: 1

Intervenció sociocomunitària: 2

Serveis a la comunitat: 1

Programa de formació i inserció (590EC): 2

 

 

43010980: EOI Ribera d'Ebre

Anglès: 2,5

Francès: 1

 

Municipi: El Perelló

 

43007211: Institut Blanca d'Anjou

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura: 1

Anglès: 2

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història (DIV): 1

Economia: 0,5

Música: 0,5

Dibuix: 0,5

Educació física: 1

Matemàtiques: 2

Biologia i geologia: 1

Física i química: 1

Física i química (DIV): 1

Tecnologia: 1

Orientació educativa: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 0,5

 

Municipi: Roquetes

 

43008420: Institut Roquetes

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua castellana i literatura: 4

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 4,5

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Economia: 1,5

Música: 2

Dibuix: 2

Educació física: 2

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 4

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 2,5

Física i química: 2

Tecnologia: 5

Orientació educativa: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 1

Assessoria i processos d'imatge personal: 1,5

Estètica: 2,5

Perruqueria: 2

Formació professional bàsica (590EC): 1

Formació professional bàsica (591EC): 2

 

Municipi: Sant Carles de la Ràpita

 

43007221: Institut Els Alfacs

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4,5

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 3,5

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Aula d'acollida (E): 1

Anglès: 4

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Anglès (DIV): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Geografia i història (DIV): 1

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 2

Educació física: 2

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Matemàtiques (IAN): 2

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 5

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

Religió: 1

Formació i orientació laboral: 1

Processos de cultiu aqüícola: 2,5

Processos de cultiu aqüícola (IAN): 1

Instal·lacions i equips de criança i de cultiu: 2

Administració d'empreses: 1

Processos de gestió administrativa: 1

 

Municipi: Santa Bàrbara

 

43008456: Institut Les Planes

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura: 2

Anglès: 3

Filosofia: 0,5

Geografia i història: 3

Economia: 1

Música: 1

Dibuix (IAN): 1

Educació física: 1,5

Matemàtiques: 1

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 1

Física i química: 2

Tecnologia: 3

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 1

 

Municipi: La Sénia

 

43006681: Institut de La Sénia

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura (E): 1

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (E): 1

Anglès: 2

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Anglès (DIV): 1

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 2

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1,5

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (TIC): 1

Biologia i geologia: 1,5

Física i química: 2

Tecnologia: 4

Orientació educativa: 1

Unitat de suport d'educació especial: 1,5

Religió: 0,5

Organització i gestió comercial: 2

Processos de gestió administrativa: 2

 

Municipi: Tortosa

 

43011170: Institut Cristòfol Despuig

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 4

Llengua castellana i literatura: 4

Aula d'acollida (E): 1

Anglès: 2

Llengua estrangera: anglès (E): 2

Francès: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 4

Economia: 1

Música (E): 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 3

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 3,5

Física i química: 2

Tecnologia: 3

Tecnologia (TIC): 1

Orientació educativa: 2

Religió: 1

 

 

43004441: Institut de l'Ebre

Llengua castellana i literatura: 1

Anglès: 3

Anglès (TIC): 1

Matemàtiques: 1

Formació i orientació laboral: 5

Formació i orientació laboral (DIV): 1

Sistemes electrònics: 1

Sistemes electrotècnics i automàtics: 3

Equips electrònics: 1

Equips electrònics (GPS): 1

Instal·lacions electrotècniques: 3,5

Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids: 1

Organització i projectes de fabricació mecànica: 2,5

Mecanització i manteniment de màquines: 6,5

Mecanització i manteniment de màquines (GPS): 1

Construccions civils i edificació: 1

Oficina de projectes de construcció: 1

Administració d'empreses: 5

Organització i gestió comercial: 3

Organització i gestió comercial (GPS): 1

Processos comercials: 2

Processos comercials (GPS): 1

Processos de gestió administrativa: 5

Informàtica: 5

Sistemes i aplicacions informàtiques: 4

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics: 4

Processos sanitaris: 4

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic: 5

Procediments sanitaris i assistencials: 9

Intervenció sociocomunitària: 5

Serveis a la comunitat: 7,5

Processos i productes d'arts gràfiques: 0,5

Producció en arts gràfiques: 2

 

 

43009862: EOI de Tortosa

Alemany: 1,5

Anglès: 5,5

Francès: 1,5

Rus: 0,5

 

 

43004438: Institut Joaquin Bau

Cultura clàssica: 2

Llengua catalana i literatura: 7

Llengua castellana i literatura: 6

Aula d'acollida (E): 1

Anglès: 7,5

Francès: 1

Filosofia: 3

Geografia i història: 5

Ciències socials (DIV) (E): 1

Economia: 1

Música: 1

Música (E): 1

Dibuix: 3,5

Educació física: 3

Matemàtiques: 5,5

Matemàtiques (E): 1

Biologia i geologia: 2,5

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 5

Tecnologia: 5

Tecnologia (E): 1

Tecnologia (TIC): 1

Orientació educativa: 2

Pedagogia terapèutica (E): 1

Religió: 1

Hoteleria i turisme: 2

P. esp. en hoteleria i turisme: 2

Cuina i pastisseria: 4

Serveis de restauració: 2

 

Municipi: Ulldecona

 

43006496: Institut Manuel Sales i Ferré

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura: 1

Llengua castellana i literatura (E): 1

Aula d'acollida: 0,5

Anglès: 2

Filosofia: 1

Geografia i història: 2

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 2

Matemàtiques: 3

Biologia i geologia: 2

Biologia i geologia (DIV): 1

Física i química: 2

Tecnologia: 2,5

Orientació educativa: 1

Religió: 1

Informàtica: 1,5

Sistemes i aplicacions informàtiques: 1

 

 

 

Annex 3

 

Plantilles dels instituts escola.

 

(CMC) Centres de màxima complexitat

 

Llocs de treball i dotacions

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Municipi: Barcelona

 

08071226: Institut Escola Costa i Llobera

 

Educació infantil i primària:

 

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6,5

Educació infantil (EGI): 2

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 1

Música: 1

Música (TIC): 1

Educació primària: 7

Educació primària (DIV): 1

Educació primària (EGI): 1

Unitat de suport d'educació especial: 2

 

Educació secundària obligatòria i batxillerat:

 

Cultura clàssica: 1

Llengua catalana i literatura: 1

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua catalana i literatura (EGI): 1

Llengua castellana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura (E): 1

Anglès: 1

Anglès (EGI): 1

Anglès (TIC): 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 1,5

Geografia i història (EGI): 1

Economia: 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 2,5

Matemàtiques (TIC): 1

Biologia i geologia: 2

Ciències de la naturalesa (E): 1

Física i química: 1

Física i química (IAN): 1

Tecnologia: 2

Orientació educativa: 1

Religió: 0,5

 

08053571: Institut Escola Artístic Oriol Martorell

 

Educació primària:

 

Pedagogia terapèutica: 2

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació primària: 16

Religió catòlica: 0,5

 

Educació secundària obligatòria i batxillerat:

 

Llengua catalana i literatura: 1

Llengua castellana i literatura: 2

Anglès: 1

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Italià: 1

Filosofia: 1

Geografia i història: 3

Dibuix: 0,5

Matemàtiques: 1,5

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Tecnologia: 1

Orientació educativa: 1

 

Dansa i Música:

 

Dansa (Castanyoles): 0,5

Dansa (Dansa clàssica): 2,66

Dansa (Dansa creativa i contemporània): 2,7

Dansa (Dansa espanyola): 0,6

Dansa (Dansa tradicional): 0,3

Dansa (Llenguatge musical): 1,55

Dansa (Instrumentista acompanyant): 4,2

Dansa (Treball físic i educació postural): 3,5

Música (Armonia): 0,5

Música (Cant Coral): 1

Música (Clarinet): 2,275

Música (Contrabaix): 0,6

Musica (Fagot): 0,72

Música (Flauta de bec): 1

Música (Flauta travessera): 1,5

Música (Guitarra): 2

Música (Llenguatge musical): 6

Música (Oboè): 1

Música (Piano): 5

Música (Pianista Repertorista): 2,5

Música (Saxo): 1,5

Música (Trombó): 1

Música (Trompa): 1,05

Música (Trompeta): 1,22

Música (Viola): 1,55

Música (Violí): 5

Música (Violoncel): 2,775

 

08072292: Institut Escola Turó de Roquetes (CMC)

 

Educació infantil i primària:

 

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 3

Educació física: 2

Música: 2

Educació primària: 12

Aula d'acollida: 1

Religió catòlica: 1

 

Educació secundària obligatòria:

 

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura: 2,5

Aula d'acollida: 1

Anglès: 2,5

Francès: 0,5

Geografia i història: 1,5

Música: 0,5

Dibuix: 0,5

Educació física: 1

Matemàtiques: 3

Biologia i geologia: 2

Física i química: 2,5

Tecnologia: 1

Orientació educativa: 3

Religió: 0,5

 

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

 

Municipi: Sant Adrià de Besòs

 

08075384: Institut Escola Sant Adrià del Besòs (CMC)

 

Educació infantil i primària:

 

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 3

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11,5

Educació primària (DIV): 3

 

Educació secundària obligatòria i cicles formatius:

 

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua catalana i literatura (DIV): 1

Llengua castellana i literatura: 1

Llengua castellana i literatura (DIV): 1

Anglès: 2

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Geografia i història: 2

Música: 1

Dibuix: 1

Dibuix (DIV): 1

Educació física: 1

Educació física (DIV): 1

Matemàtiques: 2

Biologia i geologia: 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Tecnologia: 2

Orientació educativa: 3

Formació i orientació laboral: 1

Organització i processos de manteniment de vehicles: 1

Manteniment de vehicles: 2

 

Municipi: Sant Sadurní d'Anoia

 

08071238: Institut Escola Jacint Verdaguer

 

Educació infantil i primària:

 

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 6

Educació infantil (EGI): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 12,5

Educació primària (EGI): 1

Religió catòlica: 0,5

 

Educació secundària obligatòria:

 

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura: 2

Alemany (EGI): 1

Anglès: 3

Llengua estrangera: anglès (E): 1

Geografia i història: 2

Ciències socials (DIV) (E): 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Matemàtiques (EGI) (E): 1

Matemàtiques (IAN): 1

Biologia i geologia: 1

Biologia i geologia (EDP): 1

Física i química: 1

Tecnologia: 1

Orientació educativa: 1

Religió: 1

 

Serveis Territorials al Baix Llobregat

 

Municipi: El Prat de Llobregat

 

08071691: Institut Escola del Prat (CMC)

 

Educació infantil i primària:

 

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 9,5

 

Educació secundària obligatòria:

 

Llengua catalana i literatura: 1

Anglès: 1

Geografia i història: 3

Educació física: 1

Matemàtiques: 1

Matemàtiques (E): 1

Ciències de la naturalesa (E): 1

Orientació educativa: 3

Unitat de suport d'educació especial: 2

 

Serveis Territorials al Vallès Occidental

 

Municipi: Castellbisbal

 

08067594: Institut Escola Les Vinyes

 

Educació infantil i primària:

 

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 3

Educació infantil (DIV): 1

Educació infantil (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès (LBI): 1

Música: 0,5

Educació primària: 6

Educació primària (DIV): 1

 

Educació secundària obligatòria:

 

Cultura clàssica (IAN): 1

Llengua catalana i literatura: 3

Llengua castellana i literatura: 3

Alemany: 1

Anglès: 0,5

Geografia i història: 2

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 1

Matemàtiques (DIV): 1

Biologia i geologia: 3

Biologia i geologia (IAN): 1

Física i química (EDP): 1

Tecnologia: 1

Tecnologia (DIV): 1

Orientació educativa: 1

Pedagogia terapèutica (DIV) (E): 1

 

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

 

Municipi: Santa Maria de Palautordera

 

08070908: Institut Escola La Tordera

 

Educació infantil i primària:

 

Pedagogia terapèutica: 2

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10,5

Educació primària (TIC): 1

Aula d'acollida: 0,5

 

Educació secundària obligatòria:

 

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura: 2

Anglès: 2

Francès: 1

Geografia i història: 2,5

Música: 0,5

Dibuix: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 2

Biologia i geologia: 1

Física i química: 2

Tecnologia: 0,5

Tecnologia (DIV): 1

Orientació educativa: 1

 

Serveis Territorials a la Catalunya Central

 

Municipi: Castellterçol

 

08071214: Institut Escola Castellterçol

 

Educació infantil i primària:

 

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 4

Llengua estrangera: anglès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 8

Unitat de suport d'educació especial: 0,5

Religió catòlica: 0,25

 

Educació secundària obligatòria:

 

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura: 1

Anglès: 3

Geografia i història: 1

Música: 0,5

Dibuix: 0,5

Educació física: 0,5

Matemàtiques: 1,5

Biologia i geologia: 1

Física i química: 1

Tecnologia: 1

Orientació educativa: 1

Orientació educativa (DIV): 1

Unitat de suport d'educació especial: 1

 

Municipi: Navàs

 

08072188: Institut Escola Sant Jordi

 

Educació infantil i primària:

 

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 8

Llengua estrangera: anglès: 2,5

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 11

Religió catòlica: 0,625

 

Educació secundària obligatòria:

 

Llengua catalana i literatura: 2

Llengua castellana i literatura: 1

Anglès: 2

Geografia i història: 1

Geografia i història (DIV): 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 2

Biologia i geologia: 2

Tecnologia: 2

Orientació educativa (DIV): 1

 

Municipi: Torelló

 

08075256: Institut Escola Marta Mata

 

Educació infantil i primària:

 

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7

Educació infantil (TIC): 1

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física (TIC): 1

Música: 1

Educació primària: 10

Educació primària (IAN): 2

 

Educació secundària obligatòria:

 

Llengua catalana i literatura: 1

Anglès: 1

Música: 1

Biologia i geologia: 1

Tecnologia: 0,5

Orientació educativa: 1

 

Serveis Territorials a Girona

 

Municipi: Besalú

 

17009801: Institut Escola Salvador Vilarrasa

 

Educació infantil i primària:

 

Audició i llenguatge: 1

Pedagogia terapèutica: 1

Educació infantil: 7,5

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 2

Música: 1

Educació primària: 10

Religió catòlica: 0,375

 

Educació secundària obligatòria:

 

Llengua catalana i literatura: 1

Llengua castellana i literatura: 1

Anglès: 1

Francès: 0,5

Geografia i història: 1

Educació física (E): 1

Matemàtiques: 2

Biologia i geologia: 0,5

Física i química: 1

Tecnologia: 1

Orientació educativa: 1

 

Municipi: Lloret de Mar

 

17009898: Institut Escola Lloret de Mar

 

Educació infantil i primària:

 

Pedagogia terapèutica: 1

Pedagogia terapèutica (DIV): 1

Educació infantil: 6

Educació infantil (DIV): 2

Llengua estrangera: anglès: 2

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 9

Educació primària (DIV): 3

 

Educació secundària obligatòria:

 

Cultura clàssica (ISL): 1

Llengua catalana i literatura: 1,5

Llengua castellana i literatura: 1

Llengua castellana i literatura (DIV): 2

Aula d'acollida: 1

Alemany: 0,5

Anglès: 3

Geografia i història: 1,5

Geografia i història (DIV): 1

Música: 1

Dibuix: 1

Educació física: 1

Educació física (DIV): 1

Matemàtiques: 2

Biologia i geologia: 1

Física i química: 3

Tecnologia: 1,5

Orientació educativa: 1,5

Religió: 0,5

 

Municipi: Sant Joan de les Abadesses

 

17009813: Institut Escola Mestre Andreu

 

Educació infantil i primària:

 

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 7

Llengua estrangera: anglès: 2

Llengua estrangera: francès: 1

Educació física: 1

Música: 1

Educació primària: 7

Religió catòlica: 0,25

 

Educació secundària obligatòria:

 

Llengua catalana i literatura: 1

Llengua castellana i literatura: 1

Anglès: 1

Francès: 1

Geografia i història: 1

Música: 1

Educació física: 1

Matemàtiques: 1

Biologia i geologia: 1

Física i química: 1

Tecnologia: 1

Orientació educativa: 0,5

Religió: 0,5

 

Municipi: Verges

 

17009795: Institut Escola Francesc Cambó i Batlle

 

Educació infantil i primària:

 

Pedagogia terapèutica: 1,5

Educació infantil: 6

Llengua estrangera: anglès: 1,5

Educació física: 1

Música: 1,5

Educació primària: 9

Educació primària (DIV): 1

Religió catòlica: 0,375

 

Educació secundària obligatòria:

 

Llengua catalana i literatura: 1,5

Llengua castellana i literatura: 2

Anglès: 2

Francès: 0,5

Música: 1

Música (DIV): 1

Dibuix (DIV): 1

Educació física (DIV): 1

Matemàtiques: 1,5

Matemàtiques (IAN): 1

Biologia i geologia: