Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 14/11/2016

  • Número del document ENS/0308/2016

  • Número de control 16320041

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16320041-2016

Dades del DOGC
  • Número 7249

  • Data 17/11/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Portal Jurídic de Catalunya
Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ENS/308/2016, de 14 de novembre, per la qual es crea el Centre de Recursos Educatius per a Alumnes amb Trastorns del Desenvolupament i la Conducta (CRETDIC).


L'article 2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (LE), estableix la inclusió escolar entre els principis rectors del sistema educatiu i a l'article 77 es determina que l'organització pedagògica dels centres ha de contribuir al compliment dels principis del sistema educatiu i fer possible la integració dels alumnes, el desenvolupament de les seves capacitats i l'aplicació de pràctiques inclusives.

L'article 81 d'aquesta Llei disposa que són alumnes amb necessitats educatives especials els afectats per discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, els que manifesten trastorns greus de personalitat o de conducta o els que pateixen malalties degeneratives greus.

Així mateix, el Departament d'Ensenyament, per mitjà de l'oferta de serveis educatius, ha de proporcionar suport i assessorament als centres que presten el Servei d'Educació de Catalunya, al professorat i a les famílies, d'acord amb l'article 86 de la LE.

D'acord amb l'article 2 del Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius del Departament d'Ensenyament, els centres de recursos educatius per a diversos tipus de disminucions són serveis educatius, i es poden crear pel Departament d'Ensenyament segons estableix l'article 12 d'aquest Decret.

A fi de donar suport als centres en la resposta a les necessitats educatives dels alumnes que manifesten trastorns greus de personalitat o de conducta, escau crear un centre de recursos educatius per a trastorns del desenvolupament i de la conducta per dotar el sistema educatiu de recursos de tècnics especialitzats en l'atenció pedagògica d'aquests alumnes.

Per tot l'exposat, d'acord amb la Llei 12/2009, del 10 de juliol, i amb el Decret 155/1994, de 28 de juny, a proposta de la Direcció General d'Educació Infantil i Primària i de la Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat,

 

Ordeno:

 

Article 1

Creació i àmbit d'actuació

1. Crear el Centre de Recursos Educatius per a Alumnes amb Trastorns del Desenvolupament i de la Conducta (CRETDIC), que s'inclou en l'oferta de serveis educatius del Departament d'Ensenyament, amb efectes de l'1 de setembre de 2016.

2. El CRETDIC depèn de la Direcció General competent en matèria d'atenció a la diversitat i la inclusió, és únic per a tot el territori i, per a la millor gestió, exerceix les seves funcions per àmbits territorials segons s'estableix a l'annex.

 

Article 2

Funcions

El CRETDIC té assignades les funcions següents:

a) Col·laboració amb els equips d'assessorament i orientació psicopedagògics en la identificació i l'avaluació de les necessitats dels alumnes amb trastorns del desenvolupament i de la conducta, i en l'orientació a les seves famílies.

b) Assessorament i formació als equips docents i als serveis educatius sobre criteris organitzatius i metodològics que facilitin l'atenció de les necessitats dels alumnes amb trastorns del desenvolupament i de la conducta.

c) Aportació de suport i de criteris tècnics a altres òrgans del Departament d'Ensenyament.

d) Altres funcions que els atribueixi el Departament d'Ensenyament.

 

Article 3

Composició

1. El Departament ha de nomenar el director del CRETDIC al qual correspon la direcció de l'activitat i la coordinació de la gestió del servei educatiu específic, a més de les funcions establertes en l'article 19 del Decret 155/1994, de 28 de juny.

2. El CRETDIC s'integra per funcionariat docent dels cossos de mestres i de professors d'ensenyament secundari amb les titulacions i especialitats que s'indiquen:

a) Especialistes en pedagogia terapèutica o en audició i llenguatge.

b) Especialistes en orientació educativa, llicenciats en psicologia, pedagogia o psicopedagogia.

3. El funcionariat docent ha d'acreditar:

a) Un mínim de cinc anys d'experiència docent en centres ordinaris o centres d'educació especial o en equips d'assessorament psicopedagògic o en centres de recursos per a l'atenció dels alumnes amb discapacitats auditives (CREDA).

b) Un mínim de 500 hores de formació sobre trastorns del desenvolupament i/o trastorns de la conducta organitzades o reconegudes pel Departament d'Ensenyament o incloses dins de postgraus i màsters universitaris.

4. El sistema de provisió és l'establert al Decret pel qual es regulen els serveis educatius del Departament d'Ensenyament.

 

Article 4

Règim d'actuació

1. Al CRETDIC li és d'aplicació el règim vigent establert per als serveis educatius del Departament d'Ensenyament.

2. El Departament d'Ensenyament, en el marc del que disposa la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, pot formalitzar convenis amb centres d'educació especial que tinguin concert, amb la finalitat d'establir el règim de col·laboració amb el CRETDIC per a l'exercici de les seves funcions. El contingut del conveni ha de respectar la normativa vigent dels serveis educatius i les especificitats que s'estableixen en aquesta Ordre.

 

Barcelona, 14 de novembre de 2016

 

Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament

 

 

Annex

 

Àmbits territorials del Centre de Recursos Educatius per a Alumnes amb Trastorns del Desenvolupament i de la Conducta (CRETDIC):

 

Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament al Baix Llobregat

Denominació: 08971449 CRETDIC Baix Llobregat

Localitat: Sant Boi de Llobregat

Àmbit territorial: el Baix Llobregat

 

Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament a Barcelona Comarques

Denominació: 08987663 CRETDIC Barcelona Comarques

Localitat: Barcelona

Àmbit territorial: les comarques del Garraf i l'Alt Penedès, i els municipis de l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet

 

Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament a la Catalunya Central

Denominació: 08912517 CRETDIC Catalunya Central

Localitat: Manresa

Àmbit territorial: les comarques de l'Anoia, el Bages, el Berguedà, Osona i el Solsonès, i els municipis de Castellcir, Castellterçol, Granera i Sant Quirze Safaja del Vallès Oriental

 

Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament a Girona

Denominació: 17952413 CRETDIC Girona

Localitat: Girona

Àmbit territorial: les comarques de Girona

 

Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament a Lleida

Denominació: 25924155 CRETDIC Lleida

Localitat: Lleida

Àmbit territorial: les comarques de Lleida

 

Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament al Maresme - Vallès Oriental

Denominació: 08944148 CRETDIC Maresme - Vallès Oriental

Localitat: Mataró

Àmbit territorial: les comarques del Maresme i el Vallès Oriental

 

Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament a Tarragona

Denominació: 43917728 CRETDIC Tarragona

Localitat: Tarragona

Àmbit territorial: les comarques de l'Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès

 

Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament a les Terres de l'Ebre

Denominació: 43966134 CRETDIC Terres de l'Ebre

Localitat: Tortosa

Àmbit territorial: les Terres de l'Ebre

 

Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament al Vallès Occidental

Denominació: 08973217 CRETDIC Vallès Occidental

Localitat: Sabadell

Àmbit territorial: el Vallès Occidental

 

Consorci d'Educació de Barcelona

Denominació: 08954891 CRETDIC Barcelona Ciutat

Localitat: Barcelona

Àmbit territorial: Barcelona ciutat

 

Amunt