Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 24/10/2016

  • Número del document ENS/2444/2016

  • Número de control 16305023

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16305023-2016

Dades del DOGC
  • Número 7239

  • Data 03/11/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2444/2016, de 24 d'octubre, per la qual s'aprova la disminució del nombre d'unitats concertades de diversos centres privats concertats en els ensenyaments obligatoris.


 

Mitjançant la Resolució ENS/1297/2014, de 3 de juny (DOGC núm. 6641, d'11.6.2014), per la qual s'eleva a definitiva la Resolució ENS/555/2014, de 18 de febrer, per la qual es resol amb caràcter provisional la renovació dels concerts educatius dels centres privats per als ensenyaments obligatoris i d'educació infantil de segon cicle, es van aprovar els concerts educatius per un període de sis cursos escolars per a l'educació primària i per un període de quatre cursos escolars per a l'educació infantil de segon cicle i per a l'educació secundària obligatòria, a partir de l'inici del curs escolar 2014-2015.

La Resolució ENS/658/2016, de 9 de març (DOGC núm. 7081, de 17.3.2016), per la qual s'aproven amb caràcter provisional les modificacions dels concerts educatius dels centres privats per als ensenyaments obligatoris i d'educació infantil de segon cicle, va mantenir les ràtios mínimes de les unitats concertades d'educació primària en 20 alumnes i d'educació secundària obligatòria en 25 alumnes.

L'apartat primer de l'article 30 del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatius, estableix la possibilitat de modificar els concerts educatius subscrits amb els centres privats, ja sigui per la disminució del nombre d'unitats o grups autoritzats o en funcionament, ja sigui perquè el centre no assoleix la relació mitjana alumnes/professor per unitat escolar concertada. I en relació amb aquest punt, l'apartat quatre del mateix article 30 preveu la possibilitat de reduir d'ofici les unitats o grups concertats, amb audiència prèvia de l'interessat.

Tal com estableix el paràgraf quart de la part expositiva de la Resolució ENS/1430/2016, de 31 de maig (DOGC núm. 7139, de 10.6.2016), per la qual s'eleva a definitiva la Resolució ENS/658/2016, de 9 de març, abans esmentada, durant el mes de juliol de 2016 i un cop es disposi del nombre d'alumnes matriculats en els ensenyaments obligatoris i d'educació infantil de segon cicle, d'acord amb l'article 30.4 del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatius, el Departament d'Ensenyament revisarà les unitats concertades i iniciarà els expedients de modificació del concert quan no assoleixin el nombre mínim d'alumnes fixat a la Resolució ENS/658/2016, de 9 de març, esmentada.

Un cop examinats els expedients incoats de modificació del concert, iniciats d'ofici per resolucions del director general de Centres Concertats i Centres Privats, i notificats als respectius centres amb tràmit de vista i audiència, s'ha comprovat que el nombre d'alumnes resultant del procés de matriculació no justifica el manteniment del concert d'algunes unitats.

D'altra banda, un centre ha sol·licitat la disminució del concert educatiu, petició que també recull aquesta Resolució.

Per això, d'acord amb els articles 28 i següents del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatius, i la resta de la normativa aplicable, i a proposta de la Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats.

 

Resolc:

 

-1 Aprovar la disminució del concert educatiu dels centres privats concertats que es detallen a l'annex d'aquesta Resolució amb les unitats i el calendari que per a cada cas s'hi especifica, atès que el nombre d'alumnes resultant del procés de matriculació no justifica el manteniment d'algunes unitats concertades.

 

-2 El servei territorial corresponent del Departament d'Ensenyament, o el Consorci d'Educació de Barcelona, en el cas dels centres de la ciutat de Barcelona, comunicarà al titular del centre les circumstàncies necessàries per a la formalització de la modificació del concert corresponent.

 

-3 La disminució d'unitats concertades que aprova aquesta Resolució s'ha d'inscriure al Registre de centres i té efectes administratius a partir de l'inici del curs escolar 2016-2017 i efectes econòmics a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

 

Barcelona, 24 d'octubre de 2016

 

 

Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament

 

 

Annex

 

EPRI: educació primària.

EPRI: U1 – U2 – U3 – U4 – U5 – U6.

U1: unitats concertades de primer curs d'educació primària.

U2: unitats concertades de segon curs d'educació primària.

U3: unitats concertades de tercer curs d'educació primària.

U4: unitats concertades de quart curs d'educació primària.

U5: unitats concertades de cinquè curs d'educació primària.

U6: unitats concertades de sisè curs d'educació primària.

 

ESO: educació secundària obligatòria.

ESO: G1- G2 – G3 – G4.

G1: unitats concertades de primer curs d'educació secundària obligatòria.

G2: unitats concertades de segon curs d'educació secundària obligatòria.

G3: unitats concertades de tercer curs d'educació secundària obligatòria.

G4: unitats concertades de quart curs d'educació secundària obligatòria.

 

 

Serveis Territorials a la Catalunya Central

 

Municipi: Artés (Bages).

Denominació: Vedruna.

Codi: 08000220.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 ESO: 0-1-1-1.

2017-18 ESO: 1-0-1-1.

 

Municipi: Manresa (Bages).

Denominació: Mare de Déu del Pilar.

Codi: 08020309.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 ESO: 0-1-1-1.

2017-18 ESO: 1-0-1-1.

 

 

Serveis Territorials a Girona

 

Municipi: Girona (Gironès).

Denominació: Bell-lloc del Pla.

Codi: 17001590.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 EPRI: 3-4-4-4-4-4.

2017-18 EPRI: 4-3-4-4-4-4.

2018-19 EPRI: 4-4-3-4-4-4.

2019-20 EPRI: 4-4-4-3-4-4.

 

 

Serveis Territorials a Lleida

 

Municipi: Les Borges Blanques (Garrigues).

Denominació: Mare de Déu de Montserrat.

Codi: 25001151.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 ESO: 2-2-2-1.

2017-18 ESO: 2-2-2-2.

 

Amunt