Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 06/10/2016

  • Número del document ENS/2417/2016

  • Número de control 16301027

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16301027-2016

Dades del DOGC
  • Número 7237

  • Data 31/10/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2417/2016, de 6 d'octubre, per la qual es convoca un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en règim de convocatòria específica, i se n'estableixen les bases.


El procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació permet a les persones que el segueixen obtenir una certificació capitalitzable per a l'obtenció, segons correspongui, d'un certificat de professionalitat, d'un títol de formació professional o d'ambdós.

La Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional, té per finalitat l'ordenació d'un sistema integral de formació professional, qualificacions i acreditació.

El Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, ha regulat el reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral.

Així mateix, mitjançant l'Acord de Govern de 8 de març de 2011, la Generalitat de Catalunya ha impulsat la definició d'un nou model d'orientació, capacitació i formació professional, que inclou, entre d'altres objectius, el de desenvolupar un sistema de qualificació transparent i modular, que permeti l'acumulació dels resultats de l'aprenentatge i el desplegament de passarel·les a la formació complementària.

Per últim, el 25 de maig de 2016, es va signar l'acord de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per a l'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació.

Per tot això,

 

Resolc:

 

-1 Convocatòria

S'obre convocatòria específica de 98 places per al procediment de reconeixement de competències professionals, en compliment de l'Acord de col·laboració signat el 25 de maig de 2016 entre el Departament d'Ensenyament i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per a l'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació.

 

-2 Destinataris

Poden participar en aquesta convocatòria les persones compreses a l'àmbit subjectiu d'aplicació establert a la clàusula segona de l'Acord de col·laboració, de 25 de maig de 2016, que disposin de la certificació amb aprofitament del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies prevista a l'Acord, de conformitat amb la llista que aquest Departament proporcioni al Departament d'Ensenyament. Així mateix, han de complir amb els requisits de participació establerts al Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, i presentar la sol·licitud corresponent, segons s'estableix als apartats 6 i 7 d'aquesta resolució.

 

-3 Criteris d'aplicació

La convocatòria es durà a terme, en allò que sigui d'aplicació, d'acord amb el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, pel qual es regula el reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral, i amb la Resolució ENS/968/2015, de 23 d'abril, per la qual s'aproven les bases que regeixen la convocatòria del procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació per a l'any 2015 (DOGC núm. 6871, de 14.5.2015).

 

-4 Unitats de competència

1. Les unitats de competència que es convoquen són les incloses a la Qualificació Professional SC_2-320_2 Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials i a la Qualificació Professional SC_2-089_2 Atenció sociosanitària a persones en el domicili, adquirides per experiència laboral o vies no formals de formació, segons s'indica a l'annex 1.

2. Les unitats de competència acreditades es certifiquen d'acord amb el model que consta a l'annex 2.

 

-5 Centre gestor i seus

1. El director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial determina el centre públic dependent del Departament d'Ensenyament que actua com a centre gestor de la convocatòria, i els centres seus quan correspongui.

2. El centre o centres designats han de donar publicitat, almenys en el tauler d'anuncis, de les actuacions derivades d'aquesta convocatòria, dels terminis en què s'han de dur a terme, i si és el cas de les altres seus on es duran a terme les actuacions.

3. Correspon al director del centre gestor:

a) Organitzar el funcionament i l'administració de la convocatòria en el centre.

b) Orientar, dirigir i supervisar el procés i les actuacions de la comissió avaluadora.

c) Vetllar per la coordinació general del procés, vetllar pel compliment de la normativa establerta i designar el coordinador del procés.

d) Presidir l'acte de constitució de la comissió avaluadora.

e) Proposar, d'entre la plantilla del centre, els membres de la comissió avaluadora del seu centre.

f) Facilitar i coordinar l'ús dels recursos materials i els espais disponibles del centre.

g) Gestionar el preu públic.

4. Arxiu i custòdia

Un cop finalitzades les actuacions, tota la documentació de la convocatòria s'arxiva i custodia al centre públic designat com a gestor.

5. Correspon al director del centre seu:

a) Designar una persona coordinadora del procés i proposar al centre gestor del qual depèn, els vocals de les seves comissions.

b) Organitzar el funcionament i l'administració de la convocatòria en el centre.

c) Orientar, dirigir i supervisar el procés i les actuacions de les comissions avaluadores.

d) Facilitar i coordinar l'ús dels recursos materials i els espais disponibles del centre.

 

-6 Inscripció a l'assessorament

Les persones interessades han de presentar la sol·licitud d'inscripció a l'assessorament que els facilita el centre gestor o el centre seu quan correspongui, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, i han de satisfer el preu públic vigent de 26,00 euros per la inscripció a la fase d'assessorament.

 

-7 Inscripció a l'avaluació

Un cop fet l'assessorament, es du a terme l'avaluació.

Els participants s'han d'inscriure a l'avaluació i han de satisfer el preu públic vigent de 13,00 euros, per a cada unitat de competència.

 

-8 Comissió avaluadora

1. El director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial nomena les persones que constituiran la comissió avaluadora, a proposta de la direcció del centre educatiu gestor. En el cas que la comissió avaluadora sigui en un centre seu públic, el director del centre gestor ha de comptar amb la proposta del director del centre seu.

2. La comissió avaluadora estarà formada per cinc membres habilitats per avaluar, dels quals un exercirà la presidència, un altre la secretaria i la resta en seran vocals.

3. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies aportarà, si el centre ho sol·licita, fins a 4 persones vinculades a la institució que compleixin els requisits d'habilitació per formar part com a vocals de la comissió avaluadora i exercir les funcions d'orientació, assessorament, i avaluació de les competències professionals assolides mitjançant l'experiència laboral i els ensenyaments no formals.

4 La comissió avaluadora actua a l'Institut gestor, o al centre seu quan correspongui.

 

-9 Publicació dels resultats de l'avaluació

1. Els centres han de fer públics els resultats de l'avaluació en el tauler d'anuncis i, si s'escau, en la pàgina web http://acreditat.gencat.cat/, sempre fent referència al número de sol·licitud i a l'avaluació que li pertoca, en termes de demostrada o no demostrada.

2. Les persones candidates podran presentar una reclamació davant la comissió avaluadora dins dels 3 dies hàbils següents al de la publicació dels resultats de l'acreditació.

3. Les comissions avaluadores, dins dels 10 dies hàbils, següents al de la fi del termini de presentació de reclamacions, han de fer públics els resultats de les reclamacions en el tauler d'anuncis i, si s'escau, a la pàgina web http://acreditat.gencat.cat/, sempre fent referència al número de sol·licitud que correspongui.

4. Les persones candidates podran presentar recurs d'alçada contra la resolució de la reclamació de la comissió avaluadora, dins del termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació dels resultats de les reclamacions. El recurs d'alçada s'ha de presentar en el centre on actuï la comissió avaluadora adreçat al director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

 

-10 Permisos individuals de formació

Per tal de facilitar la participació en aquesta convocatòria, es poden utilitzar els permisos individuals de formació, d'acord amb l'establert a l'article 10.7 del Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol.

 

-11 Protecció de dades

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades recollides s'incorporen al fitxer Proves d'acreditació de competències, que té per finalitat la tramitació i resolució de les convocatòries de les proves d'acreditació de competències. S'hi poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, Via Augusta, 202-226, CP 08021, Barcelona.

La inscripció en el procediment faculten l'administració convocant, i als centres gestors a tractar i compartir les dades personals per a les finalitats de la convocatòria.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, previ al recurs contenciós administratiu, poden interposar recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 6 d'octubre de 2016

 

Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament

 

Dolors Bassa i Coll

Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

 

 

Annex 1

Relació de Qualificacions i Unitats de Competència que es convoquen.

 

Qualificacions professionals (QP) i unitats de competència (UC)

 

Catàleg estatal de qualificacions professionals

Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya

QP SSC089_2 Atenció sociosanitària a persones en el domicili

QP SC_2-089_2 Atenció sociosanitària a persones en el domicili

UC0249_2: Desenvolupar intervencions d’atenció física domiciliària dirigides a persones amb necessitats d’atenció sociosanitària.

UC_2-0249-11_2 Desenvolupar intervencions d’atenció física domiciliària.

UC0250_2: Desenvolupar intervencions d’atenció psicosocial domiciliària dirigides a persones amb necessitats d’atenció sociosanitària.

UC_2-0250-11_2 Desenvolupar intervencions d’atenció psicosocial domiciliària.

UC0251_2: Desenvolupar les activitats relacionades amb la gestió i el funcionament de la unitat convivencial.

UC_2-0251-11_2 Desenvolupar les activitats relacionades amb la gestió i funcionament de la unitat de convivència.

Unitats de competència incloses en el títol del CFGM d’Atenció a les persones en situació de dependència: Reial decret 1593/2011, de 4 de novembre de 2011 (BOE de 15.12.2011), i en el certificat de professionalitat d’Atenció sociosanitària a persones en el domicili: Reial decret 1379/2008, d’1 d’agost (BOE de 9.9.2008), actualitzat pel Reial decret 721/2011, de 20 de maig, (BOE de 23.6.2011)

 

QP SSC320_2 Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

QP SC_2-320_2 Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

 

UC1016_2: Preparar i donar suport a les intervencions d’atenció a les persones i el seu entorn en l’àmbit institucional indicades per l’equip interdisciplinari.

UC_2-1016-11_2 Preparar i recolzar les intervencions d’atenció a les persones i al seu entorn en l’àmbit institucional indicades per l’equip interdisciplinari.

UC1017_2: Desenvolupar intervencions d’atenció física dirigides a persones dependents en l’àmbit institucional.

UC_2-1017-11_2 Desenvolupar intervencions d’atenció física dirigides a persones dependents en l’àmbit institucional.

UC1018_2: Desenvolupar intervencions d’atenció sociosanitària dirigides a persones dependents en l’àmbit institucional.

UC_2-1018-11_2 Desenvolupar intervencions d’atenció sociosanitària dirigides a persones dependents en l’àmbit institucional.

UC1019_2: Desenvolupar intervencions d’atenció psicosocial dirigides a persones dependents en l’àmbit institucional.

UC_2-1019-11_2 Desenvolupar intervencions d’atenció psicosocial dirigides a persones dependents en l’àmbit institucional.

Unitats de competència incloses en el títol del CFGM d’Atenció a les persones en situació de dependència: Reial decret 1593/2011, de 4 de novembre de 2011 (BOE de 15.12.2011), i en el Certificat de Professionalitat d’Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials: RD1379/2008, d’1 d’agost de 2008, (BOE de 09.09.2008), actualitzat pel RD 721/2011, de 20 de maig, (BOE de 23.06.2011)

 

 

Annex 2

Model de document d'acreditació d'unitats de competència incloses en títols de formació professional o en certificats de professionalitat

 

Procediment de reconeixement i acreditació de les competències professionals.

 

Acreditació d'unitats de competència incloses en títols de formació professional i certificats de professionalitat.

 

El Sr. o Sra. (nom i dos cognoms) secretari de la comissió avaluadora en representació del Departament d'Ensenyament i de l'Institut Català de les Qualificacions Professionals, certifica que el Sr o Sra. (nom i cognoms), amb DNI/NIE (núm.) ha demostrat la seva competència professional mitjançant l'avaluació realitzada segons el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, en el marc del Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional, en la/les següents Unitat/s de competència:

 

Unitats de competència:

(Codi Denominació Nivell)

 

I perquè així consti i tingui els efectes d'acreditació parcial acumulable per a la consecució de títols i/o certificats de professionalitat, segons el què preveu el Reial decret 1224/2009, s'expedeix aquest certificat.

 

A (lloc i data)

 

Vistiplau

 

(Nom i dos cognoms)

President de la comissió avaluadora

 

(Nom i dos cognoms)

Secretari de la comissió avaluadora

 

Amunt