Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 11/10/2016

  • Número del document ENS/2292/2016

  • Número de control 16299030

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16299030-2016

Dades del DOGC
  • Número 7235

  • Data 27/10/2016

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2292/2016, d'11 d'octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola.


D'acord amb el que estableix la disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, una de les bases del règim estatutari dels funcionaris públics docents és la provisió de llocs de treball per concursos de trasllats d'àmbit estatal.

La disposició addicional dotzena de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, estableix, pel que fa als concursos de trasllats d'àmbit estatal, l'objectiu de fer efectius els principis d'igualtat i d'intercomunicabilitat entre els respectius sistemes educatius en el marc comú bàsic de la funció pública docent, definit per la legislació educativa.

L'article 13 del Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents, estableix que el concurs general és el procediment normal de provisió dels llocs de treball ordinaris.

El Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, pel qual es regula el concurs de trasllats d'àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents, indica, a l'article 7, que els concursos de trasllats d'àmbit estatal es convocaran amb caràcter bienal, i com sigui que el darrer concurs d'àmbit estatal va convocar-se durant el curs 2014-2015, escau convocar-lo novament enguany.

El Reial decret 1594/2011, de 4 de novembre, estableix les especialitats docents del cos de mestres que exerceixen les funcions en les etapes d'educació infantil i educació primària regulades a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

En conseqüència, es convoca el concurs de trasllats per a funcionaris del cos de mestres per proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola inclosos a la Resolució de la consellera d'Ensenyament per la qual s'aproven les plantilles de personal docent per al curs 2016-2017, al qual és aplicable la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, la Llei 12/2009, del 10 de juliol; el Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre; el Decret 67/1996, de 20 de febrer; el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre; el Decret 39/2014, de 25 de març i l'Ordre ECD/1596/2016, de 23 de setembre, per la qual s'estableixen normes procedimentals aplicables als concursos de trasllats d'àmbit estatal que han de convocar-se durant el curs 2016-2017.

Per tant, a proposta de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics,


Resolc:


—1 Convocar el concurs de trasllats per a funcionaris del cos de mestres, que s'estructura en les fases següents:

a) Dret preferent a centre.

b) Dret preferent a municipi o zona.

c) Concurs de trasllats.


—2 Aquest concurs es regeix per les bases que s'inclouen a l'annex 1.


—3 Delegar la competència per resoldre aquest concurs a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.


Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d'Ensenyament en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.


Barcelona, 11 d'octubre de 2016


Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'EnsenyamentÍndex


Annex 1

Bases


I. Normes generals de participació

1. Funcionaris dependents del Departament

2. Llocs objecte de provisió

3. Requisits d'especialitat

4. Coneixements de llengua catalana

5. Còmput i reconeixement dels requisits

6. Provisió de llocs de mestres en instituts

7. Prelació entre fases

8. Sol·licitud de llocs d'altres administracions educatives

9. Vacants objecte de provisió


II. Fase de dret preferent a centre

10. Participants

11. Sol·licituds

12. Prioritats


III. Fase dret preferent a municipi o zona

13. Participació

14. Sol·licituds

15. Prioritats


IV. Fase de concurs de trasllats

16. Participació voluntària

17. Participació forçosa

18. Sol·licituds

19. Dret de concurrència

20. Prioritats


V. Tramitació i procediment

21. Comissions avaluadores

22. Al·legació i autobaremació de mèrits

23. Formalització telemàtica de la sol·licitud

24.Termini de sol·licitud i presentació de documentació

25. Petició de llocs

26. Dades errònies


VI. Publicació del barem, adjudicació de destinacions i efectes

27. Llista de participants amb puntuació

28. Resolució provisional i definitiva del concurs

29. Efectes de les destinacions adjudicades

30. Presa de possessió

31. Recollida de documentació

32. Aclariments


Annex 2. Barem i justificació de mèrits.

Annex 3. Codis dels centres d'educació infantil i primària i d'ensenyaments secundaris que imparteixen l'educació secundària obligatòria.

Annex 4. Zones escolars rurals.

 

 

Annex 1

Bases

 

I. Normes generals de participació

 

-1 Funcionaris dependents del Departament

Als efectes d'aquesta convocatòria, s'entendrà per funcionaris de carrera dependents del Departament d'Ensenyament el personal funcionari que tingui destinació en un lloc de treball de Catalunya, i estigui subjecte al règim funcionarial de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, dins l'àmbit d'aplicació del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre. En el cas de funcionaris en situació administrativa d'excedència voluntària, serveis especials, els adscrits a la inspecció educativa i els adscrits a places a l'exterior o en circumstàncies anàlogues, el compliment d'aquest requisit s'entendrà referit al centre on van tenir la darrera destinació.

No reuneixen aquest requisit de participació els funcionaris dependents d'altres administracions educatives que prestin serveis temporalment, en règim de comissió de serveis, en centres dependents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.


-2 Llocs objecte de provisió

Els llocs de treball en escoles i dels dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola dependents del Departament d'Ensenyament objecte de provisió d'aquest concurs són els següents i tenen assignats els codis que s'especifiquen:


Educació infantil i primària


Codi

Lloc de treball

031

Educació infantil

038

Educació primària

032

Llengua estrangera: anglès

033

Llengua estrangera: francès

039

Llengua estrangera: alemany

034

Educació física

035

Música

036

Pedagogia terapèutica

037

Audició i llenguatge

 

 

Instituts i instituts escola

 

Especialitats de l'ESO

 

Codi

Lloc de treball

021

Ciències socials

022

Ciències de la naturalesa

023

Matemàtiques

068

Llengua catalana i literatura

024

Llengua castellana i literatura

025

Llengua estrangera: anglès

026

Llengua estrangera: francès

027

Educació física

028

Música

055

Educació visual i plàstica

054

Tecnologia

Altres llocs en instituts i instituts escola

060

Pedagogia terapèutica-3 Requisits d'especialitat

Els mestres funcionaris de carrera que van accedir al cos mitjançant processos selectius convocats i resolts fins al 2006 podran sol·licitar l'especialitat per la qual van superar el procediment selectiu d'ingrés al cos i/o qualsevol de les especialitats de les quals se n'estigui habilitat d'acord amb la normativa dictada en virtut del Reial decret 1594/2011, de 4 de novembre. Si no han obtingut encara la primera destinació definitiva hauran de demanar com a mínim l'especialitat titular (oposició).

Els mestres funcionaris de carrera que han superat procediments selectius d'ingrés al cos de mestres a partir de la convocatòria de 2007 obtindrà la seva primera destinació definitiva en l'especialitat i Administració educativa per la qual va participar i superar el corresponent procés selectiu. En cas que ja hagin obtingut una primera destinació definitiva, podran sol·licitar l'especialitat per la qual van ingressar al cos (especialitat titular) i/o una altra d'habilitada en virtut del Reial decret 1594/2011, de 4 de novembre.

 

-4 Coneixements de llengua catalana

Els funcionaris i les funcionàries que participin en aquest concurs hauran d'acreditar el requisit exigit del coneixement de la llengua catalana equivalent o superior al nivell de suficiència de català (C1), que d'acord amb el Decret 3/2014, de 7 de gener (DOGC núm. 6536, de 9 de gener), substitueix l'anterior denominació de nivell de suficiència de català (C), llevat dels que hagin obtingut la idoneïtat especial per impartir l'ensenyament en llengua catalana, per resolució de la Direcció General d'Innovació o per haver superat el concurs oposició d'accés al cos de mestres o a cossos docents d'ensenyament secundari a partir de 1991.

Igualment hauran d'acreditar el nivell adequat oral i escrit de la llengua aranesa per ocupar els llocs de treball a Era Val d'Aran.

No caldrà aportar cap certificació acreditativa d'aquests requisits quan constin al Registre informàtic de personal docent.

 

-5 Còmput i reconeixement dels requisits

Totes les condicions exigides en aquest concurs han d'estar complertes o reconegudes en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat del requisit establert en la base 16 relatiu a la permanència en la darrera destinació definitiva obtinguda i del transcurs del temps requerit per a tornar al servei actiu, en el cas dels qui participin des de les situacions administratives d'excedència o suspensió de funcions, que s'entendrà complert a 31 d'agost de 2017.


-6 Provisió de llocs de mestres en instituts

Podran participar per traslladar-se a llocs de treball dels dos primers cursos de l'ESO els mestres que ja hi són adscrits amb caràcter definitiu, d'acord amb el que estableix el punt 1 de la disposició transitòria primera de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i els mestres en situació de pèrdua de la destinació definitiva per supressió en la plantilla del centre del lloc de treball que ocupaven en un institut o institut escola.

També podran sol·licitar llocs de treball del nivell d'educació infantil i primària els que compleixin amb els requisits d'especialitat. En cas d'obtenir destinació definitiva, perdran l'opció a obtenir destinació en llocs de treball en instituts, d'acord amb la disposició transitòria primera del Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre.

Els mestres adscrits amb caràcter definitiu a llocs de pedagogia terapèutica en instituts podran participar únicament per ocupar llocs de la mateixa especialitat en altres instituts, sens perjudici del dret a participar en llocs en centres d'ensenyament infantil i primari per aquesta o una altra especialitat habilitada.

 

-7 Prelació entre fases

L'ordre en què estan detallades les fases del concurs implica una prelació en l'adjudicació, de tal manera que no es podrà adjudicar un lloc de treball a un mestre que participi en una de les fases si existeix un altre sol·licitant del mateix lloc de treball en una fase anterior amb més dret a obtenir-lo, tenint en compte el que s'especifica en l'apartat de prioritat de cada fase en relació amb els diversos col·lectius de participació i la concurrència de participants indicada a la base 15.

La participació simultània en les diferents fases serà compatible. Caldrà emplenar una única sol·licitud, que es formalitzarà per via telemàtica, en la qual es farà constar les fases per les quals es participa.

No es podrà prioritzar, en cas de participar per més d'una fase, l'obtenció de destinació per una o altra. El fet d'obtenir destinació en una de les fases comportarà l'anul·lació de les sol·licituds en la posterior o posteriors.

 

-8 Sol·licitud de llocs d'altres administracions educatives

Els mestres que participin en aquest concurs de trasllats d'àmbit estatal i sol·licitin llocs de treball de diferents administracions educatives hauran d'emplenar una sol·licitud única.

Els mestres no dependents de la Comunitat Autònoma de Catalunya que desitgin sol·licitar llocs de treball d'aquesta comunitat, hauran d'emplenar el model de sol·licitud de la comunitat autònoma de la qual depenen, i presentar-la a la mateixa Comunitat, i atendran les instruccions de la convocatòria del concurs de trasllats pel que fa a les peticions de llocs de treball de la Comunitat Autònoma de Catalunya. Qualsevol reclamació o escrit de desistiment previstos en aquesta convocatòria s'haurà de presentar també a les unitats on s'ha presentat la sol·licitud.


-9 Vacants objecte de provisió

Les vacants objecte de provisió en aquest concurs general de trasllats seran sempre de llocs ordinaris, d'acord amb l'article 13 del Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents.

En les fases de dret preferent a centre, de dret preferent a municipi o zona i de concurs de trasllats s'adjudicaran les vacants inicials publicades per centre i especialitat en les escoles i instituts escola, en les zones escolars rurals, en els instituts i instituts escola pel que fa als llocs reservats a mestres dels dos primers cursos de l'ESO. Es consideraran vacants les que es produeixin com a mínim fins al 31 de desembre de 2016 i les vacants resultants de la resolució del mateix concurs.

Totes les vacants i resultes a què es fa referència hauran de correspondre a llocs de treball ordinaris el funcionament dels quals estigui previst en la planificació educativa prevista pel Departament d'Ensenyament i també en funció dels criteris d'estabilitat en un mateix centre.

D'acord amb l'apartat cinquè de l'Ordre ECD/1596/2016, de 23 de setembre, per la qual s'estableixen les normes procedimentals aplicables als concursos de trasllats d'àmbit estatal convocats durant el curs 2016-2017, abans de la resolució provisional, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics farà públiques al DOGC les vacants provisionals a l'efecte d'aquest concurs i, amb anterioritat a la resolució definitiva, les vacants definitives.

Es deixaran sense efectes les vacants anunciades quan s'hi produeixi un error de definició o es tracti d'un lloc el funcionament del qual, definitivament, no és previst incloure en la planificació educativa del curs 2016-2017.

 

 

II. Fase de dret preferent a centre

 

-10 Participants

Poden participar en la fase de dret preferent a centre els mestres afectats per la pèrdua de la destinació definitiva com a conseqüència de la supressió del lloc que ocupaven en el centre.

 

-11 Sol·licituds

Els mestres que desitgin fer ús del dret preferent a centre formalitzaran la seva sol·licitud d'acord amb el que disposen les bases 23 a 26.

Hauran d'indicar, en la sol·licitud de participació, la casella corresponent a la fase de dret preferent a centre i consignar, per ordre de preferència, les especialitats que tinguin reconegudes i per les quals voluntàriament desitgin ser destinats per aquesta fase.

 

-12 Prioritats

Quan concorrin dos o més participants en el dret preferent a un mateix centre, s'adjudicarà el lloc a qui compti amb major puntuació en aplicació dels barems de mèrits establerts a l'annex 2. En cas d'empat en la puntuació, el primer criteri de desempat serà el de major temps de serveis efectius en el centre com a funcionari o funcionària de carrera. Si l'empat persisteix, s'atendrà la major puntuació en cada un dels apartats del barem, d'acord amb l'ordre en què s'hi detallen i, com a últim criteri, la major puntuació en els diversos subapartats, també tal com hi apareixen. Si cal, s'utilitzarà com a últim criteri de desempat l'any de convocatòria del procés selectiu d'ingrés al cos i, dintre d'aquest, la major puntuació obtinguda.

Aquest dret preferent a centre implica una prelació per obtenir destinació davant d'aquells que exercitin el dret preferent a municipi o zona.

 

 

III. Fase de dret preferent a municipi o a zona

 

-13 Participació

13.1 Participants

Tindran dret preferent per obtenir destinació en un lloc de treball del municipi o, si escau, zona determinada, els mestres funcionaris de carrera que es trobin en algun dels supòsits següents:

a) Els mestres afectats per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió del lloc de treball.

b) Els mestres que van passar a exercir en un altre lloc a l'Administració Pública, amb pèrdua de la plaça docent que tenien amb caràcter definitiu, sempre que hagin cessat en aquest altre lloc i hagin mantingut la seva situació de servei actiu en el cos de mestres.

c) Els destinats en centres públics espanyols a l'estranger que hagin de reincorporar-se a una nova destinació a l'inici del curs 2017-2018 o que, havent-se reincorporat en cursos anteriors, encara no hagin assolit el dret preferent a municipi, i als quals el Reial decret 1138/2002, de 31 d'octubre, pel qual es regula l'Administració del Ministeri d'Educació a l'exterior (BOE núm. 262, d'1.11.2002) els reconeix el dret a ocupar quan retornin a Espanya un lloc de treball al municipi on van tenir la seva destinació definitiva en el moment de l'adscripció a l'estranger.

d) Els mestres que tenen reconegut el dret preferent a municipi o a zona en virtut d'execució de sentència o resolució de recurs administratiu.

e) Els mestres que, havent estat declarats jubilats per incapacitat permanent, hagin estat posteriorment rehabilitats per al servei actiu i no tinguin destinació definitiva.

13.2 Condicions

Tots aquests col·lectius tenen dret preferent a municipi, excepte els mestres afectats per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió del lloc de treball (supòsit a), els quals podran optar per exercitar aquest dret en la zona o en el municipi corresponent al centre del qual hagin estat desplaçats.

En el cas de mestres afectats per supressió de la destinació definitiva en un servei educatiu, es considera zona de desplaçament la que correspon al municipi on s'ubica la seu dels serveis educatius.

D'acord amb l'article 12 del Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, tots els mestres que desitgin fer ús del dret preferent, i fins que l'assoleixin, hauran de participar en totes les convocatòries que realitzi a aquest efecte el Departament d'Ensenyament; en cas contrari es considerarà que han decaigut en aquest dret. Aquesta participació és independent del fet que hagin obtingut una destinació definitiva per la seva participació per la fase de concurs de trasllats i del temps que estiguin ocupant aquest lloc amb caràcter definitiu.


-14 Sol·licituds

Els mestres que desitgin fer ús del dret preferent a un municipi o zona formalitzaran la seva sol·licitud d'acord amb el que disposen les bases 23 a 26. Hauran d'indicar-hi la casella corresponent a la fase de dret preferent a municipi o zona. Els mestres afectats per pèrdua de la destinació definitiva, indicaran si desitgen fer ús del dret preferent en la zona o en el municipi corresponent al centre del qual hagin estat desplaçats. Si no ho indiquen, es considerarà que sol·liciten l'àmbit de la zona.

També hauran de consignar, per ordre de preferència, les especialitats en les quals voluntàriament desitgin ser destinats per aquesta fase, d'entre les que constin com a titulars o bé n'hagin estat habilitats.

Pel que fa a les peticions de centres, les podran formular seguint una de les dues opcions següents:

a) Per garantir l'exercici del dret preferent, caldrà demanar tots els centres de l'àmbit del dret preferent tal com s'indica a la base 25.2. Si no consten tots els codis o no es consignen correctament, la participació serà segons el supòsit b).

No és obligatori demanar dins de l'àmbit de dret preferent ni les zones escolars rurals que comporten itinerància, ni les escoles d'educació especial, ni els centres classificats pel Departament d'Ensenyament com de complexitat màxima, d'acord amb resolució de la consellera d'Ensenyament per la qual s'aproven les plantilles de personal docent per al curs 2016-2017, tots ells indicats en l'annex 3. No obstant això, si es vol exercir el dret preferent en algun d'aquests centres caldrà fer-ho tal com preveu l'esmentada base 25.2.

En l'adjudicació per la fase de dret preferent, preval el criteri d'especialitat per davant del de petició de centres, de manera que per a cada especialitat es tindran en compte totes les peticions de centre demanades d'un mateix municipi, abans de passar a la següent especialitat.

b) Consignar únicament aquells codis de centres del municipi o, si s'escau, de la zona, on es desitgi ser destinat, per ordre de preferència. En aquest cas, aquestes peticions es consideraran les primeres de la fase de concurs de trasllats, per la qual participarà i, si escau, obtindrà adjudicació, seguint l'ordre de prioritat indicat amb caràcter general a la base 20. No obstant, si el participant no obté cap de les destinacions demanades en l'apartat de dret preferent, mantindrà aquest dret preferent per a properes convocatòries.


-15 Prioritats

Entre els participants que tenen garantida la participació en la fase de dret preferent al mateix municipi o zona, per haver indicat tots els centres o municipi/s de l'àmbit, l'ordre de prioritat en l'obtenció de la destinació serà donat pel mateix ordre en què els diferents grups de situacions figuren detallats a la base 13 d'aquest annex 1.

La destinació a centre concret, una vegada reservat el municipi i l'especialitat com a conseqüència de l'exercici del dret preferent, se'ls adjudicarà en concurrència amb els participants en la fase de concurs de trasllats, i es determinaran les prioritats pel mateix barem que estableix l'annex 2 i d'acord amb la base 20.

En el cas de no poder adjudicar, seguint el criteri de concurrència amb els participants de la fase de concurs de trasllats, cap destinació en l'àmbit del dret preferent, es reservarà, si escau, una vacant del municipi o, si és el cas, de la zona.

Quan hi hagi més d'un mestre dintre d'un mateix apartat amb dret preferent al mateix municipi o zona, la prioritat entre ells la determinarà la major puntuació total derivada de l'aplicació del barem de l'annex 2.

 

 

IV. Fase de concurs de trasllats

 

-16 Participació voluntària

Podrà participar en el concurs de trasllats amb caràcter voluntari el personal funcionari de carrera del cos de mestres en els supòsits següents:

a) Mestres amb destinació definitiva, sigui quina sigui l'Administració de la qual depenguin o per la qual hagin ingressat al cos.

D'acord amb el que estableix la disposició addicional primera del Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, els funcionaris en situació administrativa de servei actiu amb una destinació definitiva a Catalunya podran participar en aquest concurs si a l'acabament del curs 2016-2017 ha transcorregut un any des de la presa de possessió de la darrera destinació definitiva, si sol·liciten llocs de l'àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya. Si sol·liciten llocs d'àmbit de gestió d'altres administracions educatives el termini de permanència serà de dos anys, establert amb caràcter general a l'article 2.1 del Reial decret 1364/2010 esmentat.

Els terminis de permanència que s'indiquen al paràgraf anterior s'entenen sens perjudici del que disposen les bases 10 i 13 d'aquest annex per als mestres que desitgin fer ús del dret preferent a centre o del dret preferent a municipi o zona, als quals no els serà exigit l'esmentat requisit de permanència al centre de destinació definitiva mentre no assoleixi aquell dret.

Els funcionaris que es trobin en qualsevol situació administrativa diferent de la de servei actiu només podran participar en el concurs de trasllats regulat per aquesta Resolució si l'1 de setembre de 2017 compleixen el requisit per reingressar al servei actiu.

b) Mestres en situació d'excedència voluntària per interès particular

El personal funcionari que es trobi en la situació d'excedència voluntària per interès particular que preveu l'article 89, apartat a, de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, podrà participar sempre que a la finalització del curs escolar en què es realitza la convocatòria hagin transcorregut els dos anys des que van passar a la situació d'excedència voluntària.

c) Mestres en situació de suspensió

El personal funcionari que es trobi en la situació de suspensió podrà participar sempre que a l'acabament del curs escolar en què es realitza la convocatòria tinguin complerta la sanció disciplinària de suspensió.

Aquests mestres, si no participen en el concurs, seran declarats en situació d'excedència voluntària per interès particular.


-17 Participació forçosa

17.1 Participants

Estan obligats a participar en el concurs els mestres funcionaris dependents del Departament d'Ensenyament que no tinguin destinació definitiva per algun dels supòsits que es detallen:

a) Mestres en situació administrativa de servei actiu sense destinació definitiva i amb destinació provisional.

b) Mestres reingressats al servei actiu amb destinació provisional.

c) Mestres afectats per la supressió del lloc de treball que ocupaven amb caràcter definitiu.

d) Mestres procedents de l'estranger, d'altres llocs de l'Administració, o causes anàlogues, que hagin implicat la pèrdua del lloc de treball docent que ocupaven amb caràcter definitiu.

e) Mestres afectats per compliment de sentència o resolució de recurs administratiu.

f) Mestres en situació administrativa d'excedència forçosa.

17.2 Condicions

Els funcionaris dependents del Departament d'Ensenyament que no han obtingut mai una destinació definitiva, només podran optar a llocs corresponents a l'àmbit territorial de Catalunya. Així mateix, els funcionaris dependents d'altres administracions educatives que no hagin obtingut mai una destinació definitiva únicament podran optar a llocs dependents de l'Administració educativa a través de la qual van accedir o ingressar al cos, excepte que en la convocatòria per la qual van ser seleccionats no s'establís l'exigència d'aquest requisit per no haver-se produït el traspàs de competències en matèria d'ensenyament no universitari.

Els mestres compresos en qualsevol dels supòsits hauran de sol·licitar peticions corresponents a centres i/o municipis. Si participen en el concurs i no obtenen cap destinació dels llocs sol·licitats quedaran sense adjudicació.

Els mestres compresos en els supòsits a), b), c), d), e) que no presentin sol·licitud participaran d'ofici en el concurs. Els compresos en el supòsit f) que no presentin sol·licitud, seran declarats en situació d'excedència voluntària per interès particular.

Els mestres que encara no hagin obtingut la seva primera destinació definitiva hauran d'incloure, entre les especialitats sol·licitades per la fase de concurs, l'adquirida en el procés selectiu d'ingrés al cos (oposició) la qual, si no consta, serà afegida per l'Administració. D'aquests mestres, els qui hagin accedit al cos per processos selectius del 2007 o posteriors, únicament podran sol·licitar l'especialitat per la qual van ser seleccionats, per la qual han d'obtenir la primera destinació definitiva.

En cap cas no s'adjudicarà en l'àmbit d'un municipi una destinació a llocs de treball en zones escolars rurals que comporten itinerància, ni a llocs en escoles d'educació especial, ni en centres classificats com de complexitat màxima, tots ells indicats en l'annex 3, si no han estat explícitament sol·licitats amb la petició del codi de centre.

En cap cas no serà procedent l'adjudicació si els mestres han obtingut destinació definitiva en concursos o procediments de provisió a llocs no compresos en l'àmbit del Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, abans de la resolució definitiva d'aquesta convocatòria.

 

-18 Sol·licituds

Els mestres que participin en la fase de concurs formalitzaran la seva sol·licitud d'acord amb el que disposen les bases 23 a 26.

Hauran de consignar les especialitats reconegudes per les quals desitgin participar en aquesta fase, en l'ordre que desitgin, o bé indicar l'especialitat al costat d'una petició concreta, seguint les instruccions de la base 25.3 (petició de llocs).

El màxim de peticions que poden resultar de les dades de la sol·licitud és de 300. Les que excedeixin aquest nombre quedaran anul·lades als efectes d'adjudicació.

En el cas de participació forçosa per no haver obtingut encara destinació definitiva, les especialitats inclouran, com a mínim, l'adquirida en el procés d'ingrés al cos (especialitat titular), d'acord amb el que preveu la base 3.

 

-19 Dret de concurrència

El dret de concurrència que estableix l'article 18 del Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, només el podran exercir mestres amb destinació definitiva que reuneixin els requisits que exigeix aquesta convocatòria i que només participin per la fase del concurs de trasllats.

S'entén per dret de concurrència la possibilitat que diferents mestres condicionin la seva participació voluntària en el concurs a l'obtenció de destinació en un o diferents centres d'una província determinada.

Aquest dret tindrà les particularitats següents:

a) Els mestres hauran d'incloure en les seves peticions centres i/o municipis d'una única província, la mateixa per a cada grup de concurrents.

b) El nombre màxim de participants en cada grup serà, com a màxim, quatre. Cada participant haurà de presentar una sol·licitud.

c) L'adjudicació de destinació està determinada per l'aplicació del barem de mèrits que s'indica a l'annex 2.

d) Aquesta modalitat de participació té com a finalitat que totes les persones participants d'un mateix grup obtinguin a la vegada destinació en un o diversos centres d'una mateixa província. En el cas que algun dels mestres del grup de concurrents no pugui obtenir destinació, es consideraran desestimades totes les sol·licituds de destinació del grup.

 

-20 Prioritats

L'ordre de prioritat en l'obtenció de la destinació és donada per la major puntuació total derivada de l'aplicació del barem de l'annex 2. En cas que es produeixin empats en el total de la puntuació, el desempat es resoldrà atenent la major puntuació en cada un dels apartats del barem, d'acord amb l'ordre en què s'hi detallen i, si persisteix l'empat, atenent la major puntuació obtinguda en els diversos subapartats tal com hi apareixen. Si és necessari, s'utilitzarà com a últim criteri de desempat l'any de convocatòria del procés selectiu d'ingrés al cos i, dintre d'aquest, la major puntuació obtinguda.

L'adjudicació de llocs de treball es realitzarà, en tot cas, en funció de les peticions i, si escau, dels mèrits al·legats pels concursants.

 

 

V. Tramitació i procediment

 

-21 Comissions avaluadores

21.1 La valoració del mèrits que al·leguin els concursants en relació als subapartats 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 i 6.3 del barem de puntuacions de l'annex 2, la realitzaran les comissions avaluadores.

L'assignació de la puntuació que correspon als concursants per a la resta d'apartats i subapartats del barem de mèrits, la duran a terme, per delegació de la comissió avaluadora, les unitats de gestió de personal dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament i del Consorci d'Educació de Barcelona.

21.2 Les comissions avaluadores seran designades per la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, la qual podrà nomenar tantes comissions com calguin, segons el nombre de participants que al·leguin els mèrits que assenyala l'annex 2.

Els membres de les comissions hauran de pertànyer a grups de titulació igual o superior a l'exigit per als llocs objecte de provisió en aquesta convocatòria.

Cada comissió estarà composta pels membres següents:

Un president designat a proposta dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona, entre els funcionaris i les funcionàries de carrera de cos igual o superior a l'exigit per als llocs objecte de provisió d'aquesta convocatòria, en servei actiu a Catalunya.

Quatre vocals designats d'entre els funcionaris i les funcionàries de carrera del cos igual o superior a l'exigit per als llocs objecte de provisió d'aquesta convocatòria, en servei actiu i amb destinació en centres docents o serveis educatius de l'àmbit territorial on hagin d'actuar. En el cas que no sigui possible la designació entre els funcionaris i les funcionàries amb destinació a un determinat àmbit territorial, es podran designar entre tots els que, reunint les condicions esmentades, tinguin la seva destinació a Catalunya.

El nombre de comissions o de vocals que s'haurà de nomenar per cada comissió podrà incrementar-se per raó del volum de participants que al·leguin mèrits que hagin de ser valorats per les comissions esmentades.

Pel mateix procediment i per a cada comissió avaluadora es designarà una comissió suplent.

La composició de cadascuna de les comissions previstes es farà pública als taulers d'anuncis de la seu del Departament d'Ensenyament, dels seus serveis territorials i del Consorci d'Educació de Barcelona, mitjançant una resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

Cada comissió avaluadora designarà com a secretari el vocal amb menys antiguitat en el cos, llevat que la comissió decideixi determinar-lo d'una altra manera.

Els membres de la comissió estaran subjectes a les causes d'abstenció i de recusació que estableixen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. Fora d'aquestes causes, no s'admetran renúncies a la designació com a membre d'una comissió avaluadora.

Les comissions avaluadores realitzen la baremació dels apartats que els correspon sota el principi de discrecionalitat tècnica i la seva actuació es duu a terme d'acord amb la normativa del procediment administratiu, les bases i els annexos de la convocatòria i els criteris tècnics que, complementàriament, estableixin.

Els serveis territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona podran designar un funcionari, d'entre els que exerceixen les seves funcions a les seves unitats, perquè presti la seva assistència a les comissions avaluadores.

 

-22 Al·legació i autobaremació de mèrits

Totes les condicions exigides per participar en aquest concurs i tots els mèrits que s'al·leguin han d'estar complerts o reconeguts en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. La data de finalització del còmput dels serveis i mèrits serà també la de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Els mèrits que s'han de valorar corresponents als indicats a l'annex 2 s'hauran d'al·legar en l'apartat corresponent a l'al·legació i autobaremació de mèrits de la sol·licitud de participació.

No es tindran en compte els mèrits per cap dels apartats i subapartats no al·legats durant el termini de presentació de sol·licituds. Tampoc no es podran tenir en compte els mèrits que no es justifiquin de la manera indicada a l'annex 2 durant el termini de presentació de sol·licituds, sens perjudici del que preveu aquesta base, quant als mèrits que ja consten en el Registre informàtic de personal del Departament d'Ensenyament, i la base 28, pel que fa als terminis de reclamacions i de desistiments.

Alguns mèrits vindran calculats per defecte en l'aplicació telemàtica de sol·licitud de participació al concurs. En cas que els barems corresponents als apartats i subapartats anteriors no constin o el/la participant hi estigui disconforme, caldrà que formuli les al·legacions que consideri convenients, en la forma que s'indiqui en l'aplicació telemàtica i, si escau, acreditar documentalment els mèrits al·legats. La justificació documental no serà necessària quan hi hagi constància dels mèrits al·legats en el Registre informàtic de personal docent, els quals es podran consultar mitjançant l'aplicació ATRI de la Generalitat de Catalunya.

Tenint en compte que les dades i càlculs que incorpora l'aplicació informàtica són una eina de suport administratiu, podran ser modificades d'ofici per l'Administració, en qualsevol moment del procediment, quan es constati que són inexactes o incorrectes en l'aplicació de les bases i barems.

En qualsevol cas, l'Administració podrà requerir els participants en qualsevol moment per tal que justifiquin els mèrits sobre els quals es plantegin dubtes o reclamacions.

 

-23 Formalització telemàtica de la sol·licitud

El professorat que participi per qualsevol fase del concurs de trasllats que regula aquesta Resolució haurà de formalitzar i gravar la seva sol·licitud a través d'Internet, mitjançant el procediment habilitat a aquest efecte al web del Departament d'Ensenyament.

Un cop hagi accedit al programa, hi trobarà els horaris de connexió i les instruccions per emplenar els diferents camps de la sol·licitud.

En la sol·licitud farà constar les fases per les quals participa i les peticions, les quals s'atendran d'acord amb l'ordre en què estan detallades les fases. El fet d'obtenir destinació en una de les fases comportarà l'anul·lació de les peticions en la posterior o les posteriors.

D'acord amb la base 22, els participants podran al·legar els mèrits que vénen autobaremats en l'aplicació de sol·licituds i al·legar tots els mèrits del barem dels quals no es mostrin dades, en la forma que s'indiqui en la mateixa aplicació telemàtica i, si escau, acreditar-los documentalment.

La sol·licitud telemàtica genera tres documents en format PDF: un de sol·licitud de participació en les convocatòries del concurs de trasllat dels cossos docents, un document de presentació de mèrits i d'al·legació als mèrits dels apartats a valorar per l'Administració, i un tercer document de presentació de mèrits i d'al·legació als mèrits dels apartats a valorar per la comissió avaluadora.

La sol·licitud es considerarà presentada i registrada davant de l'Administració únicament en el moment en què sigui tramesa per via telemàtica, després de clicar el botó "envia". Les sol·licituds provisionals que no hagin estat efectivament enviades dins del termini no participaran en el procediment i quedaran sense efectes. També quedaran sense efectes aquelles sol·licituds que, tot i haver estat enviades dins del termini, han estat eliminades per/per la mateix/a participant, també dins del termini de presentació de sol·licituds. La persona interessada podrà disposar d'una còpia impresa de la sol·licitud definitiva, la qual contindrà un número de control a l'efecte de registre, i on constaran les dades relatives a la seva sol·licitud de participació en el concurs. Així mateix, disposarà d'una còpia dels barems de mèrits i de les seves al·legacions, si n'ha fet.

En cas que les persones interessades vulguin eliminar la sol·licitud tramesa telemàticament podran fer-ho mitjançant la mateixa aplicació, sempre dins del termini de presentació de sol·licituds establert, fent un clic en el botó d'anul·lar. Un cop anul·lada, podran presentar una altra sol·licitud per via telemàtica. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, no serà possible introduir cap nova sol·licitud. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, no es podrà modificar o anul·lar cap petició ni es podrà variar l'ordre de prelació de les destinacions sol·licitades.

El professorat que tingui dubtes en relació amb la gravació de la sol·licitud a través d'Internet caldrà que s'adreci al Servei d'Atenció a l'Usuari, per a incidències relacionades amb la connexió informàtica. Quan el professorat tingui dubtes relacionats amb les dades referides al seu expedient personal caldrà que s'adreci als serveis territorials del Departament d'Ensenyament o al Consorci d'Educació de Barcelona, segons correspongui.

Els funcionaris i les funcionàries dependents del Departament d'Ensenyament que presten servei en centres d'altres administracions i els que concursin des de les situacions administratives de suspensió i d'excedència formalitzaran la sol·licitud d'acord amb el que indica aquesta mateixa base.

Els participants dependents d'altres administracions que desitgin sol·licitar llocs de treball corresponents a l'àmbit de gestió del Departament d'Ensenyament hauran d'emplenar el model de sol·licitud de participació en el concurs de trasllats que correspongui a l'Administració educativa de la qual depenen, i presentar-la a la mateixa comunitat, atenent les instruccions d'aquesta convocatòria del concurs de trasllat pel que fa a les peticions de llocs de treball de Catalunya.

 

-24 Termini de sol·licitud i presentació de documentació

El termini de presentació de la sol·licitud de participació en aquest concurs serà del 8 al 28 de novembre de 2016, ambdós inclosos.

Amb la presentació a través d'Internet, la sol·licitud es considera formalitzada a tots els efectes, i, per tant, no s'ha de presentar la impressió de la instància ni cap altra sol·licitud als registres de les unitats administratives, excepte en el cas que s'hagi fet qualsevol al·legació que comporti la presentació de documentació justificativa dels mèrits al·legats o s'aporti una altra documentació que el participant consideri complementària a les dades personals o administratives del seu expedient. En aquests casos, el participant haurà de presentar les còpies impreses que haurà generat l'aplicació informàtica dels apartats de mèrits i al·legacions, juntament amb la documentació que les acompanyi, en el termini i als registres que s'indiquen a continuació.

Els documents de presentació i d'al·legació de mèrits es podran presentar, dins del mateix termini de presentació de sol·licituds, preferentment als serveis territorials del Departament d'Ensenyament o al Consorci d'Educació de Barcelona, segons depengui el centre on presten serveis durant el curs 2016-2017, atès que serà la unitat administrativa que realitzarà la gestió i baremació de la sol·licitud.

Els funcionaris i les funcionàries dependents del Departament d'Ensenyament que presten servei en centres d'altres administracions i els que concursin des de les situacions administratives de suspensió i d'excedència adreçaran la justificació documental de les al·legacions, si escau, juntament amb còpia del document dels barems i al·legacions, als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, segons correspongui al centre de la seva destinació definitiva i, si no en tenen, a aquells que corresponguin al darrer centre de Catalunya en el qual hagin exercit.

Així mateix, d'acord amb la normativa de procediment administratiu, es podrà presentar aquesta documentació al registre dels serveis centrals del Departament d'Ensenyament, als registres de qualsevol òrgan administratiu de les administracions públiques, incloent-hi els registres de les entitats de l'administració local amb què s'hagi subscrit el corresponent conveni, a les oficines de correus, en sobre obert per tal que sigui datada i segellada pel funcionari de correus abans que sigui certificada, a les representacions diplomàtiques i les oficines consulars de Espanya a l'estranger, i a qualsevol altre registre que estableixin les disposicions vigents.

 

-25 Petició de llocs

Els participants que encara no han obtingut la seva primera destinació definitiva, hauran de demanar llocs de treball de centres públics dependents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Els participants que ja han obtingut la seva primera destinació definitiva podran demanar llocs de treball compresos en els àmbits del Ministeri d'Educació i de les comunitats autònomes amb plenes competències educatives d'acord amb el que estableixin les convocatòries corresponents. Podran combinar-se peticions de centres i/o municipis de diferents administracions educatives.

Cal sol·licitar els llocs de treball per ordre de preferència, seleccionant el codi de centre o de municipi de l'aplicació telemàtica de formalització de la sol·licitud. Els codis de centres i municipis es detallen a l'annex 3 de la Resolució de convocatòria.

A l'annex 3 esmentat s'assenyalen les zones escolars rurals amb llocs de treball que comporten itinerància, les escoles d'educació especial i els llocs en centres classificats com de complexitat màxima. Els llocs de treball d'aquests centres només s'adjudicaran si la persona interessada ho sol·licita expressament, i per tant, no s'adjudicaran en peticions genèriques de codi de municipi, malgrat que sigui l'únic centre d'aquell municipi.

Així mateix, a l'annex 4 es detallen, a títol informatiu, els centres i els municipis que formen part de l'àmbit d'actuació de les zones escolars rurals. Els centres inclosos en cada una de les zones escolars rurals són objecte d'itinerància en relació amb els llocs que s'adjudiquin amb el codi de la ZER.

25.1 Peticions d'altres comunitats autònomes

Els concursants dependents d'altres comunitats autònomes que sol·licitin centres de Catalunya han de fer constar a la casella corresponent al nivell vernacle un "2" per a les peticions de centres i/o municipis d'Era Val d'Aran, i un "1" per a la resta de peticions de l'àmbit de Catalunya. En la casella corresponent a "Itinerància" hauran de fer constar el codi que s'indiqui, si és el cas, en l'annex 3. El camp d'itinerància pot indicar tipus de centres diversos: quan el codi és una Z, indica que el centre és considerat de màxima complexitat (CMC); quan el codi és una lletra diferent de Z, indica que el centre és una ZER (zona escolar rural, que comporta itinerància) o un CEE (centre d'educació especial). Cap dels centres amb marca d'itinerància s'adjudiquen en peticions genèriques de municipi.

Qualsevol petició amb les dades incompletes, en la qual no s'hagi consignat el codi de “Vernacle” i/o la marca d'”Itinerància”, si és el cas, pot quedar anul·lada o ser objecte d'una adjudicació no desitjada.

Pel que fa als concursants dependents del Departament d'Ensenyament amb peticions d'altres àmbits territorials, hauran de seguir el que prevegi la convocatòria de l'administració educativa corresponent per emplenar la casella corresponent a peticions de llocs amb indicació "vernacle", "itinerància" i/o "bilingüe".

25.2 Peticions en l'apartat de dret preferent

Els concursants que participin pel dret preferent, per tal de demanar les especialitats corresponents als diferents llocs de treball sol·licitats, hauran d'indicar, per ordre de preferència, les especialitats reconegudes per les quals demani voluntàriament ser destinat. Les especialitats del cos de mestres són les que figuren a la base 2 d'aquest annex 1.

Per demanar peticions en la convocatòria del dret preferent caldrà seleccionar els corresponents codis en les caselles disposades en l'aplicació telemàtica. Els centres i municipis són els que consten detallats a l'annex 3.

Les peticions de centres en l'apartat de dret preferent de la sol·licitud es podran indicar de dues maneres, que configuren dos supòsits de participació diferents:

a) Per garantir l'exercici del dret preferent, en cas que l'àmbit del dret preferent sigui el municipi, caldrà especificar a la relació de peticions els codis de tots els centres del municipi, ordenats segons les seves preferències. Si només s'especifica el codi de municipi, sense els codis de centres, s'entendrà que s'estan sol·licitant tots els centres inclosos al municipi, excepte els que s'adjudiquen únicament a petició explícita amb el codi de centre.

En cas que l'àmbit del dret preferent sigui la zona, s'han de demanar tots els municipis de la zona, en l'ordre que es desitgi i, dins de cada municipi, tots els centres. Les peticions dels centres hauran d'estar agrupades per blocs homogenis de municipis, és a dir, s'han de demanar tots els codis de centre d'un mateix municipi de manera consecutiva, en un mateix bloc de peticions, en l'ordre de centres que es desitgi, abans de passar a consignar els codis del següent municipi. En cas de no fer-ho d'aquesta manera, l'administració reordenarà les peticions per agrupar-les en blocs de peticions de cadascun dels municipis de la zona.

No és obligatori demanar els centres de l'àmbit preferent classificats com de complexitat màxima, indicats en l'annex 3, que només s'adjudicaran si se sol·licita amb la petició explícita del codi de centre. No obstant això, si es vol exercir el dret preferent efectiu en algun dels centres de màxima complexitat s'hauran de relacionar els codis de tots els centres d'aquestes característiques del municipi o la zona, a més dels centres ordinaris, en l'ordre que el/la participant desitgi. Si no és així, es considerarà que el/la participant opta pel supòsit b) d'aquesta mateixa base pel que fa a tots els centres demanats, tant si són centres ordinaris com centres de màxima complexitat (CMC).

Tampoc és obligatori demanar ni les zones escolars rurals que comporten itinerància ni les escoles d'educació especial, totes elles indicades a l'annex 3, que només s'adjudicaran si se sol·liciten explícitament. En cas que hi hagi més d'un centre de les mateixes característiques (ZER o CEE) en l'àmbit de preferència, no és obligatori indicar-ne tots els codis per exercir el dret preferent.

En cas que les peticions del dret preferent quedin incompletes, per manca d'algun codi o perquè algun dels codis sigui erroni, es considerarà que no s'han demanat tots els codis dels centres que consten en el municipi o zona. Per tant, l'opció a) quedarà invalidada i la participació serà pel supòsit b).

L'exercici del dret preferent per accedir als llocs de treball itinerants de les zones escolars rurals s'entendrà referit al municipi on aquestes zones tenen la seu.

En l'adjudicació per la fase de dret preferent, preval el criteri d'especialitat per davant del de petició de centres, de manera que per a cada especialitat es tindran en compte totes les peticions de centre demanades d'un mateix municipi, abans de passar a la següent especialitat.

No obstant, cal tenir en compte que, dins del bloc de peticions d'un municipi, si se sol·liciten centres ordinaris i centres de màxima complexitat, es consideraran, per cadascuna de les especialitats demanades, en primer lloc tots els centres de la tipologia (ordinaris o CMC) corresponents a la primera petició de centres i, a continuació, per la mateixa especialitat i municipi, els centres de l'altra tipologia. Les peticions de ZER (zones escolars rurals) i/o CEE (centres d'educació especial) s'adjudicaran, dins de cada municipi, en l'ordre que constin en les peticions del dret preferent, sense que es considerin en un sol bloc de peticions tots els centres de la mateixa tipologia.

b) Especificar a la relació de peticions, per ordre de preferència, únicament aquells codis de centres del municipi o, si s'escau, de la zona, on es desitgi ser destinat.

En aquest segon supòsit, a l'efecte del procediment d'adjudicació en aquesta convocatòria, les peticions passaran a ser considerades com les primeres peticions de la fase de concurs de trasllats, sense dret preferent en l'adjudicació.

Si no obté les peticions sol·licitades en l'apartat de dret preferent, però considerades en l'adjudicació dins la fase de concurs de trasllats, el participant mantindrà aquest dret preferent per a properes convocatòries.

L'ordre de prioritat en aquesta opció b) serà el que s'indica amb caràcter general, per a la fase de concurs de trasllats, a la base 20.

25.3 Peticions de la fase del concurs de trasllats

Els mestres que participen en la convocatòria del concurs de trasllats podran fer les peticions de les especialitats per les quals desitgin ser destinats per aquesta fase, corresponents a les reconegudes per ser-ne titular o tenir-ne l'habilitació.

Els mestres propietaris provisionals que encara no han obtingut la seva primera destinació definitiva i que han accedit al cos per processos selectius del 2007 i posteriors, podran sol·licitar únicament l'especialitat per la qual van ser seleccionats en el procés d'ingrés al cos, per la qual han d'obtenir la primera destinació definitiva. Els mestres propietaris provisionals que encara no han obtingut la seva primera destinació definitiva i que han accedit al cos per processos selectius anteriors al 2007, hauran d'incloure com a mínim l'especialitat adquirida en el procés selectiu d'ingrés al cos la qual, si no consta, serà afegida per l'Administració.

Les especialitats es podran demanar de la manera següent:

1. Consignant les especialitats per ordre de preferència prèviament a les peticions de centres i municipis: en aquest cas, s'entendrà que la destinació en cadascun dels centres i/o municipis de les peticions amb la casella de l'especialitat en blanc es demana per cadascuna de les especialitats indicades, segons l'ordre de prioritat en què figuren.

2. Consignant les especialitats al costat del codi del centre o municipi: en aquest cas s'entendrà que la destinació en aquella petició només es demana per l'especialitat concreta indicada.

Els participants poden combinar tots dos tipus de peticions, tenint en compte que, als efectes d'adjudicació, s'entén per petició la suma d'un codi de centre o codi de municipi i el codi d'una especialitat i que el màxim de peticions resultants de la combinació d'especialitats i codis de centres / municipis indicats en la sol·licitud serà de 300, incloses les peticions que s'hagin demanat en l'apartat de dret preferent. En cas de resultar-ne més, les peticions en excés quedaran anul·lades de la seva sol·licitud als efectes d'adjudicació informàtica.

En cas de petició genèrica de municipi, s'adjudicarà el primer centre del municipi amb vacant o resulta en el mateix ordre en què apareixen detallats a l'annex 3, a excepció dels llocs de zones escolars rurals que comporten itinerància, les escoles d'educació especial i els centres classificats com de complexitat màxima, tots ells indicats en l'annex 3 d'aquesta convocatòria.

En cap fase no es podran demanar codis de zones. Els codis de zones no es tindran en compte i quedaran anul·lats.

 

-26 Dades errònies

Qualsevol error en el número del codi sol·licitat determinarà que s'anul·li la petició si no es correspon a cap dels municipis o centres existents, o bé que s'obtingui destinació en un centre no desitjat.

Cap dada que consigni erròniament la persona interessada o que sigui erròniament seleccionada de l'aplicació telemàtica no podrà ser invocada per aquesta a efectes de possibles reclamacions, ni es considerarà per aquest motiu que els seus interessos i els seus drets han estat perjudicats, fins i tot en el cas d'error en el codi, atès que el codi és el determinant de l'adjudicació, la qual cosa comportarà que s'anul·li la petició si no correspon a cap dels municipis o centres existents, o bé que s'obtingui destinació en un centre no desitjat.

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, per cap concepte no es modificarà o s'anul·larà la petició, ni es podrà variar l'ordre de prelació dels llocs sol·licitats.

Les dades i càlculs en diferents apartats del barem que incorpora l'aplicació telemàtica de sol·licitud són una eina de suport administratiu i podran ser modificades d'ofici per l'Administració, en qualsevol moment del procediment, quan es constati que són inexactes o incorrectes en aplicació de les bases i barems d'aquesta convocatòria.

 

 

VI. Publicació del barem, adjudicació de destinacions i efectes

 

-27 Llista de participants amb puntuació

Un cop finalitzada l'actuació de les comissions avaluadores i dels òrgans corresponents del Departament d'Ensenyament es farà pública la llista de participants en aquest concurs, amb la puntuació total assignada, per apartats i subapartats, especialitat o especialitats per les quals es concursa, i, si n'hi ha, les incidències derivades de la participació. Els participants podran consultar aquestes dades al web del Departament d'Ensenyament. S'obrirà un termini de cinc dies hàbils per presentar reclamacions, a partir de l'endemà de l'exposició de les llistes.

Durant aquest termini, les persones interessades també podran aportar la documentació acreditativa dels mèrits i requisits que no hagin estat degudament justificats, però sí al·legats, durant el termini de presentació de les sol·licituds de participació, d'acord amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, quant a l'esmena i millora de les sol·licituds.

 

-28 Resolució provisional i definitiva del concurs

28.1 Resolució provisional

Ateses les reclamacions que correspongui i publicada la resolució d'aprovació de les vacants provisionals, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics procedirà a l'adjudicació provisional de les destinacions, d'acord amb les peticions i els mèrits dels concursants, així com el que disposa aquesta Resolució. La resolució provisional es farà pública al web del Departament d'Ensenyament.

S'obrirà un termini de deu dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució provisional, per presentar reclamacions contra la resolució provisional.

Durant aquest termini, les persones interessades també podran aportar la documentació acreditativa dels mèrits i requisits que no hagin estat degudament justificats, però sí al·legats, durant el termini de presentació de les sol·licituds de participació.

En el mateix termini els concursants podran presentar desistiments a la participació en alguna de les fases o a la totalitat del concurs de trasllats, sempre que la seva participació en la fase o les fases del desistiment sigui voluntària.

28.2 Resolució definitiva

Una vegada resoltes les reclamacions i exclosos els concursants voluntaris que desisteixin de la participació, s'emetrà resolució definitiva d'adjudicació de llocs de treball, que es publicarà al web del Departament d'Ensenyament, i posteriorment en el DOGC.

Amb la publicació de la resolució definitiva en el DOGC s'entendrà notificada als participants l'estimació o desestimació dels desistiments i de les reclamacions i la resolució definitiva del concurs a tots els efectes.

Contra la resolució definitiva del concurs es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva publicació. Així mateix, es podrà interposar, potestativament, recurs de reposició, en el termini d'un mes, o qualsevol altre recurs que el participant consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.


-29 Efectes de les destinacions adjudicades

Les destinacions adjudicades en la resolució definitiva d'aquesta convocatòria seran irrenunciables. En cas d'obtenció simultània de més d'una destinació per participació en concursos per diferents cossos docents, l'interessat haurà de fer l'opció per una d'elles en el termini i efectes que indica l'article vuitè de l'Ordre ECD/1596/2016, de 23 de setembre, per la qual s'estableixen les normes procedimentals aplicables als concursos de trasllat. Així mateix, en cas que abans de la presa de possessió s'obtingui una altra destinació definitiva mitjançant convocatòria pública, l'interessat haurà d'optar per escrit a incorporar-se a una d'elles.

L'Administració deixarà sense efecte les destinacions obtingudes per qualsevol concursant que no s'ajusti a les normes d'aquesta convocatòria.

Els mestres que participin en aquest concurs i sol·licitin i obtinguin durant la seva tramitació una excedència que no doni dret a la reserva del lloc o cessin en el servei actiu per qualsevol altra causa abans de la presa de possessió es consideraran excedents del lloc de treball que els hagi pogut correspondre, el qual quedarà vacant a tots els efectes.

Els funcionaris que, mitjançant la participació en aquest concurs, obtinguin destinació a Catalunya procedents d'un altre àmbit de gestió percebran les retribucions d'acord amb les normes retributives corresponents a la Comunitat Autònoma de Catalunya.

 

-30 Presa de possessió

La presa de possessió en la nova destinació tindrà lloc l'1 de setembre de 2017, i se cessarà en la de procedència el 31 d'agost de 2017.

No podrà prendre possessió en la destinació obtinguda en el concurs cap participant que no acrediti el requisit de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual. En cas que un/a participant no acrediti aquest requisit, el lloc de treball quedarà vacant.

Els mestres que concursin des de la situació administrativa d'excedència i obtinguin destinació estaran obligats a presentar, al servei territorial on es trobi el lloc de treball adjudicat, abans de prendre'n possessió, declaració expressa de no estar processat ni separat mitjançant expedient disciplinari de cap administració pública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.

Els mestres que no aconsegueixin justificar els requisits que s'exigeixen per reingressar no podran prendre possessió de la destinació obtinguda en el concurs. En aquest cas el lloc de treball quedarà vacant.

 

-31 Recollida de documentació

Els serveis territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona vetllaran per la gravació dels mèrits documentats i baremats que, si s'escau, hagin de constar a l'expedient personal informatitzat. Una vegada transcorreguts els terminis per interposar els recursos que escaiguin contra la resolució definitiva, s'obrirà un termini d'un mes perquè els participants puguin retirar la seva documentació. A aquests efectes podran fer-ho personalment o delegar en una altra persona, degudament autoritzada, sempre que la mateixa persona interessada o tercers no hagin interposat recursos que el puguin afectar. En qualsevol dels casos, el participant que retira la documentació adquireix el compromís de tornar-la a lliurar a l'Administració, en cas que li sigui requerida. Si no es retirés la documentació en el termini esmentat, s'entendrà que el participant renuncia a la seva recuperació i, per tant, decau en el seu dret a fer-ho.

 

-32 Aclariments

Per a qualsevol aclariment en relació amb aquest concurs, caldrà que les persones interessades s'adrecin a les seccions de Gestió de Personal Docent dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament que els correspongui o, si escau, al Consorci d'Educació de Barcelona.

 

 

Annex 2

Barem i justificació de mèrits

 

Els mèrits acreditats pels mestres participants han de tenir-se complerts o reconeguts en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. La data de finalització del còmput dels serveis i mèrits perfeccionats i acreditats serà la de la finalització del termini.

No caldrà acreditar documentalment els mèrits que es detallen en cadascun dels apartats i subapartats següents, quan aquests constin al Registre informàtic de personal docent del Departament d'Ensenyament.

 

1. Antiguitat.

1.1 Antiguitat en el centre.

1.1.1 Permanència en la destinació definitiva

Per cada any de permanència ininterrompuda com a funcionari de carrera amb destinació definitiva en el centre des del qual participa.

Pel primer i segon any: 2 punts per any

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,1666 punts per mes complet.

Pel tercer any: 4 punts

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,3333 punts per mes complet.

Pel quart i següents: 6 punts

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,500 punts per mes complet.

Consideracions per a la valoració del subapartat 1.1:

Als efectes d'aquest subapartat, es considera centre des del qual se sol·licita participar en aquest concurs de trasllats el centre a la plantilla del qual pertany el mestre funcionari amb destinació definitiva, o en el qual està adscrit, sempre que la situació d'adscripció impliqui la pèrdua de la destinació docent. Els mestres que tenen la destinació definitiva en un centre com a conseqüència de desglossament, desdoblament, fusió, integració o transformació total o parcial de centre, supressió o qualsevol altra situació que suposi modificació de la destinació, mantindran, als efectes d'antiguitat en el nou centre de destinació definitiva, la generada en el centre d'origen.

Únicament seran computables els serveis prestats com a funcionari de carrera en el cos de mestres. Es consideraran serveis als efectes d'aquests subapartat el temps en situació de serveis especials i el temps en situació d'excedència per tenir cura de familiar.

Per als mestres en adscripció temporal a centres públics espanyols a l'estranger o en casos anàlegs, la puntuació d'aquest apartat estarà donada pel temps de permanència ininterrompuda en l'adscripció esmentada. Aquest mateix criteri se seguirà amb els mestres que van ser nomenats per a llocs o altres serveis d'investigació i suport a la docència de l'Administració educativa, sempre que el nomenament hagi comportat la pèrdua del seu lloc de treball docent anterior.

Quan hagin cessat en la seva adscripció i s'hagin incorporat a l'àmbit territorial corresponent, s'entendrà com a centre des del qual es participa a l'efecte del concurs de trasllats l'adscripció esmentada, a la qual s'acumularà, si escau, el temps de serveis prestat provisionalment, amb posterioritat, en qualsevol altre centre.

Per als mestres que participen en el concurs des de la situació de provisionalitat per la supressió del lloc de treball que ocupaven amb caràcter definitiu, per la pèrdua de la seva destinació en compliment de sentència o resolució de recurs, o per provenir de la situació d'excedència forçosa, es considerarà com a centre des del qual participen, amb la finalitat de determinar els serveis a què es refereix aquest apartat, l'últim ocupat amb caràcter definitiu, al qual s'acumularan, si escau, els prestats provisionalment, amb posterioritat, en qualsevol altre centre. Tindran dret, a més, que se'ls acumulin al centre de procedència els serveis prestats amb caràcter definitiu en el centre immediatament anterior. Per al cas de mestres afectats per supressions consecutives de llocs de treball, aquesta acumulació comprendrà els serveis prestats amb caràcter definitiu en els centres que successivament els van ser suprimits.

En el cas que el mestre afectat no hagi ocupat cap altra destinació definitiva, tindrà dret a l'acumulació, als efectes assenyalats, de la puntuació corresponent a l'apartat 1.1.2 del barem.

Aquests mateixos criteris seran aplicables al personal funcionari que participa en el concurs per haver perdut la destinació en compliment de sanció disciplinària de trasllat amb canvi de municipi de destinació.

Els mestres que estiguin prestant serveis en la primera destinació definitiva obtinguda després de la supressió del lloc del qual eren titulars tindran dret que se'ls considerin prestats en el centre des del qual concursen els serveis que acreditin en el centre on se'ls va suprimir el lloc i, si escau, els prestats amb caràcter provisional amb posterioritat a la supressió esmentada. Aquest mateix criteri s'aplicarà als qui estiguin prestant serveis en la primera destinació definitiva obtinguda després de la pèrdua de la seva destinació per compliment de sentència o resolució de recurs, o per provenir de la situació d'excedència forçosa.

Documents justificatius: full de serveis expedit per l'Administració educativa competent, o fotocòpia compulsada del títol administratiu o credencial amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s'escau, dels documents corresponents d'inscripció en els registres de personal.

1.1.2 Temps en situació de provisionalitat

Per cada any com a personal funcionari de carrera en situació de provisionalitat, sempre que es participi des d'aquesta situació: 2 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,1666 punts per mes complet.

Es consideraran serveis als efectes d'aquest subapartat el temps en situació de serveis especials i el temps en situació d'excedència per tenir cura de familiar.

Quan es tracti de personal funcionari de carrera que participa amb caràcter voluntari des de la seva primera destinació definitiva obtinguda per concurs, a la puntuació corresponent al subapartat 1.1.1 se li sumarà l'obtinguda per aquest subapartat. Un cop obtinguda una nova destinació no es podrà acumular aquesta puntuació.

Documents justificatius: full de serveis expedit per l'Administració educativa competent, o fotocòpia compulsada del títol administratiu o credencial amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s'escau, dels documents corresponents d'inscripció en els registres de personal.

1.1.3 Serveis en llocs i centres d'especial dificultat.

La determinació dels centres i llocs de treball docents que tenen la consideració de dificultat especial es regula a la Resolució ENS/906/2014, de 23 d'abril (DOGC núm. 6613, de 30 d'abril).

Per cada any com a personal funcionari de carrera en llocs o centres que tinguin la consideració de dificultat especial: 2 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,1666 punts per mes complet.

Aquesta puntuació s'afegirà a la puntuació obtinguda pels subapartats 1.1.1 i/o 1.1.2. El temps valorat en aquest apartat no podrà excedir, en cap cas, al temps valorat pels subapartats 1.1.1 i 1.1.2 anteriors.

Procedirà assignar puntuació per aquest subapartat als participants que es trobin en les situacions següents:

Els que participin conforme al subapartat 1.1.1 amb destinació definitiva en un lloc o centre que tingui la qualificació d'especial dificultat.

Els que participin conforme al subapartat 1.1.2 i durant el temps de provisionalitat hagin estat en un lloc o centre que tingui la qualificació d'especial dificultat.

Els que participin pels subapartats 1.1.1 i 1.1.2 que tinguin concedida una comissió de serveis en un lloc o centre que tingui la qualificació d'especial dificultat.

La puntuació que s'assigni per aquest subapartat ha de correspondre al temps de permanència coincident amb la qualificació expressa com a centre de dificultat especial, tenint en compte els apartats 1, 3 i 5 de la Resolució ENS/906/2014, de 23 d'abril.

No es computarà als efectes d'aquest subapartat el temps de permanència fora del centre en situació de serveis especials, en comissió de serveis, amb llicència d'estudis o en casos anàlegs que suposin que no hi ha exercici efectiu del lloc de treball.

Documents justificatius: full de serveis expedit per l'Administració educativa competent, acompanyada d'una certificació expedida per aquesta que acrediti que el lloc o centre té aquesta qualificació, o bé certificació expedida per l'Administració educativa competent on consti la data d'inici i fi de la prestació efectiva dels serveis en els esmentats llocs o centres, especificant que tenen la qualificació d'especial dificultat.

1.2 Antiguitat en el cos

1.2.1 Serveis en el cos

Per cada any de serveis efectius en servei actiu com a funcionari de carrera del cos de mestres: 2 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,1666 punts per mes complet.

Es consideraran serveis als efectes d'aquest subapartat el temps en situació de serveis especials i el temps en situació d'excedència per tenir cura de familiar.

Documents justificatius: full de serveis expedit per l'Administració educativa competent, o fotocòpia compulsada del títol administratiu o credencial amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s'escau, dels documents corresponents d'inscripció en els registres de personal.

1.2.2 Serveis en altres cossos del mateix subgrup o superior

Per cada any de serveis efectius com a funcionari de carrera en d'altres cossos o escales docents, a què es refereix la LOE, del mateix subgrup o superior: 1,50 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,125 punts per mes complet.

Es consideraran serveis als efectes d'aquest subapartat el temps en situació de serveis especials i el temps en situació d'excedència per tenir cura de familiar.

Documents justificatius: full de serveis expedit per l'Administració educativa competent, o fotocòpia compulsada del títol administratiu o credencial amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s'escau, dels documents corresponents d'inscripció en els registres de personal.

1.2.3 Serveis en altres cossos de subgrup inferior

Per cada any de serveis efectius com a funcionari de carrera en d'altres cossos o escales docents, a què es refereix la LOE, d'un subgrup inferior: 0,750 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,0625 punts per mes complet.

Es consideraran serveis als efectes d'aquest subapartat el temps en situació de serveis especials i el temps en situació d'excedència per tenir cura de familiar.

Documents justificatius: full de serveis expedit per l'Administració educativa competent, o fotocòpia compulsada del títol administratiu o credencial amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s'escau, dels documents corresponents d'inscripció en els registres de personal.


2. Cossos de catedràtics

Per ser personal funcionari de carrera dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, de música i arts escèniques, d'escoles oficials d'idiomes o d'arts plàstiques i disseny, 5 punts.

Documents justificatius: full de serveis expedit per l'Administració educativa competent on consti la pertinença al cos de catedràtics o fotocòpia compulsada del títol administratiu o credencial, o fotocòpia del butlletí o diari oficial on consti o se li reconegui la pertinença al cos de catedràtics.


3. Mèrits acadèmics (màxim 10 punts).

En tot aquest apartat 3, únicament podran valorar-se les titulacions amb validesa oficial a l'Estat espanyol.

No es baremaran els títols universitaris no oficials que, d'acord a la disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, siguin expedits per les universitats en ús de la seva autonomia.

Quan els títols hagin estat obtinguts a l'estranger o hagin estat expedits per institucions docents a altres països, haurà d'adjuntar-s'hi la corresponent homologació.

3.1 Doctorat, titulacions oficials posteriors al grau i premis extraordinaris.

En els subapartats d'aquest apartat 3.1 només es valorarà un títol per cada un d'ells.

3.1.1 Per posseir el títol de doctor: 5 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol o, si s'escau, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició o certificat supletori de la titulació, expedits d'acord amb el que preveuen l'Ordre de 8 de juliol de 1988 o l'Ordre de 13 d'agost de 2007 o el Reial decret 1002/2010 de 5 d'agost, sobre expedició de títols universitaris oficials.

3.1.2 Pel títol universitari oficial de màster diferent del requerit per a l'ingrés a la funció pública docent, per a l'obtenció del qual se n'hagin exigit com a mínim 60 crèdits: 3 punts.

No es valorarà per aquest subapartat cap títol de màster exigit per a l'ingrés a la funció pública docent.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol o, si s'escau, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició o certificat supletori de la titulació, expedits d'acord amb el que preveuen l'Ordre de 8 de juliol de 1988 o l'Ordre de 13 d'agost de 2007 o el Reial decret 1002/2010, de 5 d'agost, sobre expedició de títols universitaris oficials.

3.1.3 Pel reconeixement de suficiència investigadora o el certificat-diploma acreditatiu d'estudis avançats: 2 punts.

Aquest mèrit només es valorarà quan no s'hagi al·legat el títol de doctor.

Documents justificatius: fotocopia compulsada del certificat-diploma corresponent.

3.1.4 Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat, en la llicenciatura o grau o, en el cas de les titulacions atorgades pels conservatoris superiors de música, per la menció honorífica en el grau superior: 1 punt.

Documents justificatius: fotocopia compulsada de la documentació justificativa que correspongui al premi o menció.

3.2 Altres titulacions universitàries:

Per poder obtenir puntuació per altres titulacions universitàries de caràcter oficial, haurà de presentar-se fotocòpia compulsada de tots els títols que es posseeixin, inclòs l'al·legat per ingressar al cos. Queden exempts d'aquesta presentació els participants de Catalunya als quals els constin aquestes titulacions al·legades al concurs al seu registre informàtic de personal, tot i que hauran de presentar, si s'escau, la certificació que s'indiqui a cada subapartat.

Es valoraran únicament titulacions universitàries de caràcter oficial, i en el cas que no hagin estat les exigides amb caràcter general com a requisit per a l'ingrés en el cos des del qual es participa.

3.2.1 Titulacions de grau: 5 punts pel títol universitari oficial de grau.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol o, si s'escau, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició o certificat supletori de la titulació, expedits d'acord amb el que preveuen l'Ordre de 8 de juliol de 1988 o l'Ordre de 13 d'agost de 2007 o el Reial decret 1002/2010, de 5 d'agost, sobre expedició de títols universitaris oficials.

3.2.2 Titulacions universitàries de primer cicle.

Per la segona i restants diplomatures, enginyeries tècniques, arquitectures tècniques o altres títols declarats a tots els efectes legalment equivalents, i pels estudis corresponents al primer cicle d'una llicenciatura, arquitectura o enginyeria: 3 punts.

En el cas del personal funcionari docent del subgrup A2, no es valorarà, en cap cas, el primer títol o estudis d'aquest tipus que es presentin.

En el cas de personal funcionari docent del subgrup A1, no es valorarà per aquest apartat, en cap cas, el títol o estudis d'aquest tipus que hagi estat necessari superar per a l'obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que es presenti.

No es valoraran els primers cicles que hagin permès l'obtenció d'altres titulacions acadèmiques de cicle llarg que s'al·leguin com a mèrits.

Tampoc no es considerarà com a titulació de primer cicle la superació de cap curs d'adaptació.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol o, si s'escau, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició expedida d'acord amb el que preveu l'Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE del 13). Si es tracta del primer cicle d'una llicenciatura, enginyeria o arquitectura, caldrà aportar una certificació acadèmica on es faci constar de forma expressa que s'han superat totes les assignatures o crèdits corresponents al primer cicle. En cas que en la certificació acadèmica consti la totalitat de les assignatures o crèdits del primer cicle convalidats amb estudis anteriors, aquest primer cicle no serà objecte de cap valoració.

3.2.3 Titulacions universitàries de segon cicle

Pels estudis corresponents al segon cicle d'una llicenciatura, arquitectura, enginyeria, o altres títols declarats legalment equivalents: 3 punts.

Les titulacions d'únicament segon cicle i els títols declarats equivalents a tots els efectes al títol universitari de llicenciat, només es valoraran com un segon cicle.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol o, si s'escau, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició expedida d'acord amb el que preveu l'Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE del 13). La presentació d'aquests documents donarà lloc exclusivament a la puntuació corresponent al segon cicle, sense que en cap cas es consideri que acrediten implícitament haver cursat el primer cicle correlatiu. En conseqüència, perquè també es valori el primer cicle caldrà justificar-lo per separat, mitjançant la presentació d'algun dels documents esmentats en el paràgraf anterior.

3.3 Titulacions d'ensenyament de règim especial i de la formació professional específica.

Es valoraran les titulacions corresponents a ensenyaments de règim especial atorgades per les escoles oficials d'idiomes, els conservatoris professionals i superiors de música i dansa i les escoles d'art, així com les de formació professional específica, en el cas de no haver estat exigides com a requisit per a l'ingrés a la funció pública docent o, si s'escau, que no hagin estat necessàries per a l'obtenció del títol al·legat.

a) Per cada certificació de nivell C2 del Consell d'Europa: 4 punts.

b) Per cada certificació de nivell C1 del Consell d'Europa: 3 punts.

c) Per cada certificació de nivell B2 del Consell d'Europa: 2 punts.

d) Per cada certificació de nivell B1 del Consell d'Europa: 1 punt.

Per valorar les certificacions esmentades en els apartats anteriors, només es considerarà la de nivell superior que presenti el participant.

La valoració en aquest apartat de les certificacions d'EOI de llengua catalana corresponents al nivell superior de català (C2), que d'acord amb el Decret 3/2014, de 7 de gener (DOGC núm. 6536, de 9 de gener), substitueix l'anterior denominació de nivell superior de català (D), es realitzarà d'acord amb el que indica l'apartat 6.7 d'aquest mateix barem, de forma que la suma dels dos apartats equivalgui als 4 punts que corresponen al nivell superior de català.

e) Per cada títol de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny, tècnic esportiu superior, tècnic superior de formació professional o equivalent: 2 punts.

f) Per cada títol professional de música o dansa dels conservatoris professionals i superiors: 1,5 punts.

Documents justificatius: Per valorar els certificats d'EOI i títols professionals de música o dansa: Fotocòpia compulsada del certificat/títol al·legat com a mèrit o certificació acreditativa de l'expedició del títol o d'haver-ne superat els estudis conduents a la seva obtenció.

Per valorar les titulacions de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny, de tècnic esportiu superior o de formació professional o equivalent: Certificació acadèmica en què consti de forma expressa que s'han superat totes les assignatures o crèdits conduents a l'obtenció d'aquests títols.


4. Exercici de càrrecs i altres funcions (màxim 20 punts)

Per als subapartats 4.1, 4.2 i 4.3 que es descriuen només es valoraran els càrrecs exercits com a funcionari de carrera.

Quan es produeixi l'exercici simultani de més d'un dels càrrecs o funcions corresponents als subapartats 4.1, 4.2, 4.3, 6.4 i 6.6, no podrà acumular-se la puntuació, i només serà valorat el subapartat que resulti més avantatjós per al participant.

4.1 Director/a

Per cada any com a director/a de centres docents públics, com a director/a de serveis educatius o càrrec equivalent si ha estat exercit amb anterioritat a l'entrada en vigor del Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius del Departament d'Ensenyament, com a coordinador/a d'aula de formació de persones adultes, o com a director/a en centres de professors i recursos o institucions anàlogues establertes per les administracions educatives en les seves convocatòries específiques, així com a director/a d'agrupacions de llengua i cultura espanyoles: 4 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,3333 punts per mes complet.

Documents justificatius: full de serveis expedit per l'Administració educativa competent en el qual constin les preses de possessió i cessaments en els càrrecs, o bé fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s'escau, certificació acreditativa de la continuïtat del càrrec durant aquest curs.

4.2 Secretari/ària, cap d'estudis i altres càrrecs assimilats

Per cada any com a secretari/ària, cap d'estudis, subdirector/a, vicedirector/a, i equivalents en centres públics docents: 2,50 punts.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,2083 punts per mes complet.

Cal tenir en compte que els càrrecs de cap d'estudis i de secretari/ària només es poden valorar a partir de l'aplicació de la Llei orgànica 5/1980, de 19 de juny (BOE núm. 154, de 27.6.1980), reguladora de l'Estatut dels centres escolars, que va establir aquests òrgans unipersonals de govern dels centres públics.

Es consideren càrrecs equivalents als efectes de la valoració per aquests apartat els òrgans unipersonals de direcció addicionals designats a partir de l'1.7.2011 a l'empara dels articles 34 i 43 del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010).

També es consideraran càrrecs equivalents per a la seva valoració els càrrecs de cap d'estudis adjunt en centre docent públic i adjunt al director/a de CREDA.

Així mateix, poden ser valorats per aquest apartat els càrrecs directius exercits en centres d'ensenyaments secundaris.

Documents justificatius: full de serveis expedit per l'Administració educativa competent en el qual constin les preses de possessió i cessaments en els càrrecs, o bé fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s'escau, certificació acreditativa de la continuïtat del càrrec durant aquest curs.

4.3 Coordinacions, tutories, assessors de formació i figures anàlogues, fins a 5 punts.

Per cada any com a coordinador/a de cicle, cap de seminari, departament o divisió de centres docents públics, assessor/a de formació permanent, o altres figures considerades anàlogues, així com per l'exercici de la funció tutorial exercida a partir de l'entrada en vigor de la LOE: 1 punt.

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,0833 punts per mes complet.

Les coordinacions de cicle que es podran valorar són les de cicle d'educació infantil, primària o EGB en centre docent públic. La coordinació de cicle inicial, mitjà i superior de l'EGB es pot valorar a partir de la implantació d'aquests cicles, establerts pel Reial decret 69/1981, de 9 de gener (BOE núm. 15, de 17.1.1981), d'ordenació general de l'EGB i fixació dels ensenyaments mínims per al cicle inicial. Pel que fa als actuals ensenyaments d'educació infantil i primària establerts per la LOE, poden ser objecte de valoració la coordinació d'educació infantil i la de cadascun dels tres cicles que comprèn l'educació primària. Atès que l'educació infantil va començar a implantar-se a Catalunya a partir del curs 1992-1993, la coordinació d'educació infantil només es pot valorar des del curs esmentat.

Altres coordinacions computables per aquest apartat des de la data de la seva implantació legal: coordinador/a d'informàtica, coordinador/a lingüístic i coordinador/a de prevenció de riscos laborals, coordinador/a d'educació especial, coordinador/a amb responsabilitats administratives. També són computables les coordinacions en centres de formació de persones adultes: coordinador/a d'ensenyaments inicials, coordinador/a d'ensenyaments bàsics, coordinador/a de competències bàsiques per a la societat de la informació i coordinador/a per a les proves d'accés. Així mateix, les funcions en centres d'ensenyaments secundaris següents: cap de departament adjunt, cap d'àrea d'escola d'art i superior de disseny, coordinador de qualitat (ISO), coordinador d'activitats i serveis, coordinador d'educació secundària, de batxillerat o de formació professional, tutor d'aprenentatge, coordinador de PTT, coordinador de l'IOC.

Per funció tutorial s'entendrà l'exercici de les següents tutories: Tutor d'educació infantil, d'educació primària, d'ESO, de batxillerat, d'FP, de cicles formatius d'arts, d'educació especial, d'ensenyament de disseny, d'ensenyament d'esports, d'ensenyaments artístics, de formació instrumental, de GES, de pla de transició al treball, de proves o de curs d'accés a cicles formatius, de proves d'accés a la universitat, d'unitat de suport d'educació especial, d'acollida i d'aula oberta.

Es consideren figures anàlogues als assessors de formació els mestres en comissió de serveis als serveis de l'Administració educativa o als instituts de ciències de l'educació no inclosos en l'apartat 6.4.

Documents justificatius dels càrrecs i figures anàlogues: full de serveis expedit per l'Administració educativa competent en el qual constin les preses de possessió i cessaments en les esmentades funcions, o bé fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si s'escau, certificació acreditativa de la continuïtat de la funció docent durant aquest curs. Per acreditar els serveis d'assessor de formació i figures assimilades, caldrà aportar certificat de la direcció general corresponent o del/de la director/a de l'ICE. Els mestres en comissió de serveis al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya no cal que ho acreditin.


5. Formació i perfeccionament (màxim 10 punts)

5.1 Formació superada

Per activitats de formació superades que tinguin per objecte el perfeccionament sobre els aspectes científics i didàctics de les especialitats pròpies del cos de mestres o dels llocs als quals opti el participant, o relacionades amb l'organització escolar o amb les tecnologies aplicades a l'educació, organitzades pel Ministeri d'Educació, per les conselleries que tinguin atribuïdes les competències en matèria educativa, per institucions sense ànim de lucre, sempre que les activitats hagin estat homologades o reconegudes per les administracions educatives, així com les organitzades per les universitats.

Per cada 10 hores de curs s'assignaran 0,10 punts, fins a un màxim de 6 punts. A fi de valorar-los, se sumaran les hores de tots els cursos, i no podrà assignar-se cap puntuació pel nombre d'hores restant inferior a 10. Quan els cursos, en lloc d'hores, estiguin expressats en crèdits, s'entendrà que cada crèdit equival a 10 hores.

El nombre d'hores computables per setmana a les activitats no presencials i semipresencials no podrà ser superior a 10, d'acord amb l'article 3 de l'Ordre ENS/248/2012, de 20 d'agost, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d'ensenyament no universitari.

No es consideraran objecte de valoració per aquest apartat els cursos seguits per obtenir els coneixements mínims de llengua catalana requerits per ocupar els llocs de treball objecte de provisió, d'acord amb la base 4 de l'annex 1. Només es podran valorar els cursos de formació de llengua catalana que, no havent servit per acreditar aquest coneixement adequat, compleixin els requisits exigits amb caràcter general a totes les activitats de formació que es tenen en compte per aquest apartat i se n'acreditin les hores.

Documents justificatius: quan els mèrits que s'al·leguin no constin al Registre informàtic de personal docent i per tant no s'hagin pogut seleccionar de l'aplicació telemàtica de sol·licituds, hauran de ser acreditats mitjançant fotocòpia compulsada de certificació expedida per l'organisme o centre corresponent, en què haurà de constar necessàriament el nombre d'hores (no s'acceptarà cap certificació que no les indiqui). Aquests certificats seran emesos per l'Administració educativa o la universitat, segons correspongui. En el cas de ser cursos organitzats per altres institucions no lucratives, a l'esmentada certificació s'hi farà constar el reconeixement de l'homologació corresponent del curs que s'al·lega.

5.2 Formació impartida

Per haver impartit activitats de formació i perfeccionament indicades en el subapartat 5.1, si aquestes han estat homologades o reconegudes per l'Administració educativa.

Per cada 3 hores de formació acreditades s'assignaran 0,10 punts, fins a un màxim de 3 punts. A fi de valorar aquest subapartat, se sumaran les hores de totes les activitats formatives, i no podrà assignar-se cap puntuació pel nombre d'hores restant inferior a 3. Quan els cursos, en lloc d'hores, estiguin expressats en crèdits, s'entendrà que cada crèdit equival a 10 hores.

Documents justificatius: quan els mèrits que s'al·leguin no constin al Registre informàtic de personal docent i, per tant, no s'hagin pogut seleccionar de l'aplicació telemàtica de sol·licituds, aquestes activitats formatives hauran de ser acreditades amb fotocopia compulsada del certificat o document acreditatiu de l'activitat. Haurà de constar-hi el reconeixement o homologació d'aquestes activitats per l'Administració educativa corresponent, o aportar certificat d'inscripció al registre de formació.

5.3 Adquisició de noves especialitats

Per cada especialitat de la qual el/la participant sigui titular corresponent al cos pel qual es concursa, diferent a la d'ingrés, adquirida pel procediment d'adquisició de noves especialitats previst en els reials decrets 850/1993, de 4 de juny; 334/2004, de 27 de febrer, i 276/2007, de 23 de febrer: 1 punt.

Documents justificatius: fotocopia compulsada de la credencial de l'adquisició de la nova especialitat expedida per l'Administració educativa corresponent.


6. Altres mèrits (màxim 15 punts)

6.1 Publicacions

Per publicacions de caràcter didàctic i científic sobre disciplines objecte del concurs o directament relacionades amb aspectes generals del currículum o amb l'organització escolar: fins a 8 punts.

Puntuació específica assignable als mèrits baremables per aquest apartat:

a) Llibres en diferents formats (paper o electrònic):

Autor: fins a 1 punt.

Coautor: fins a 0,5 punts.

3 autors: fins a 0,4 punts.

4 autors: fins a 0,3 punts.

5 autors: fins a 0,2 punts

Més de 5 autors: fins 0,1 punts.

b) Revistes en diferents formats (paper o electrònic):

Autor: fins a 0,2 punts.

Coautor: fins a 0,1 punts.

3 o més autors: fins a 0,05 punts.

Documents justificatius:

En el cas de llibres, els exemplars corresponents, així com el certificat de l'editorial on constin el títol del llibre, autor/s, ISBN, dipòsit legal i data de la primera edició, nombre d'exemplars i que la seva difusió ha estat en llibreries comercials.

En el cas de revistes (en paper, DVD o CD), els exemplars corresponents, així com certificació en què consti el nombre d'exemplars, llocs de distribució i venda, o associació científica o didàctica, legalment constituïda, a la qual pertany la revista, títol de la publicació, autor/s, ISSN o ISMN, dipòsit legal i data d'edició.

En el cas que l'editor de la publicació (llibre o revista) sigui una administració pública o una universitat, i no s'hagi difós en llibreries o establiments comercials, la documentació justificativa serà una certificació expedida per l'òrgan competent que indiqui el títol del llibre o revista, l'autor o els autors, data de la primera edició, nombre d'exemplars i la difusió que se n'ha realitzat (centres educatius, de professors, institucions culturals, etc.).

En el cas que l'editorial o associació hagin desaparegut, aquest aspecte haurà de justificar-se per qualsevol mitjà de prova admissible en dret.

No seran valorades les publicacions al·legades per aquest apartat, on no figuri l'ISBN i tinguin l'obligatorietat de consignar-lo en virtut del que disposa el Decret 2984/1972, de 2 de novembre, modificat pel Real decret 2063/2008, de 12 de desembre, o, si s'escau, ISSN o ISMN, així com aquelles en què l'autor sigui l'editor.

En el cas de publicacions en format electrònic, caldrà aportar un informe en el qual l'organisme emissor certificarà que la publicació apareix en la corresponent base de dades bibliogràfica. En aquest document s'indicarà la base de dades, el títol de la publicació, els autors, la data de publicació i la URL. També es presentarà un exemplar imprès.

6.2 Premis / Participació en projectes d'innovació

Per premis d'àmbit autonòmic, nacional o internacional convocats pel Ministeri d'Educació o per les administracions educatives; o per la participació en projectes d'investigació o innovació en l'àmbit de l'educació: fins a 2,50 punts.

Documents justificatius: l'acreditació dels premis obtinguts o de la participació en els projectes expedida per l'organisme corresponent. Els projectes d'innovació que constin als registres del Departament d'Ensenyament i per aquest motiu s'hagin seleccionat mitjançant l'aplicació telemàtica no hauran de ser justificats documentalment.

6.3 Mèrits artístics i literaris

Per premis en exposicions o en concursos o en certàmens d'àmbit autonòmic, nacional o internacional; per composicions o coreografies estrenades com a autor, o per enregistraments amb dipòsit legal; per concerts com a director, solista, ballarí, solista en l'orquestra o en agrupacions de cambra (duos, trios, quartets, etc.); per exposicions individuals i col·lectives: fins a 2,5 punts.

Documents justificatius:

En el cas dels premis: certificat de l'entitat que emet el premi, on consti el nom del/s premiat/s, en quin àmbit i la categoria del premi.

En el cas de les composicions: certificat o document acreditatiu en el qual consti que és l'autor i el dipòsit legal.

En el cas de les gravacions: certificat o document acreditatiu en el qual consti que és l'autor i el dipòsit legal de l'enregistrament.

En el cas dels concerts: programes on consti la participació de l'interessat i certificació de l'entitat organitzadora, on consti la realització del concert i la participació com a director, solista o solista amb orquestra/grup.

6.4 Llocs en l'Administració educativa

Per cada any de servei ocupant llocs a l'Administració educativa, que figurin en la Relació de llocs de treball de l'organisme corresponent, de nivell de complement de destinació igual o superior a l'assignat al cos de mestres o per ocupar llocs en comissió de serveis a la Inspecció d'Educació, o com a assessor tècnic docent o responsable tècnic docent: 1,50 punts. Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,12 punts per mes complet.

Només es valoraran els serveis prestats com a personal funcionari de carrera.

Quan es produeixi l'exercici simultani de més d'un dels càrrecs o funcions corresponents als subapartats 4.1, 4.2, 4.3, 6.4 i 6.6, no podrà acumular-se la puntuació, i només serà valorat el subapartat que resulti més avantatjós per al participant.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del nomenament o encàrrec de funcions a un lloc que figura a la Relació de Llocs de Treball de l'organisme corresponent, amb les diligències de presa de possessió i de cessament o certificació corresponent i, si s'escau, certificació acreditativa de la continuïtat en el lloc durant el present curs. Quan es tracti d'ocupació de llocs a la Inspecció d'Educació, o com a assessor tècnic docent o responsable tècnic docent: fotocòpia compulsada de la resolució de concessió de la comissió de serveis.

6.5 Membre de tribunal d'oposicions

Per cada convocatòria en què s'hagi actuat efectivament com a membre dels tribunals dels procediments selectius dels cossos docents a què es refereix la LOE: 0,25 punts.

Únicament es tindran en compte les composicions dels tribunals a partir de l'entrada en vigor del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer (BOE de 2 de març)

Documents justificatius: quan no s'hagin pogut al·legar mitjançant l'aplicació telemàtica de sol·licituds, certificat expedit per l'òrgan de l'Administració educativa convocant que tingui la custòdia de les actes dels tribunals d'aquests procediments.

6.6 Tutor de pràctiques de títols oficials

Per cada curs de tutorització de les pràctiques del títol universitari oficial de màster o, si és el cas, de la formació equivalent regulada per l'Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre (BOE de 5 d'octubre), per acreditar la formació pedagògica i didàctica exigida per exercir la docència en determinats ensenyaments del sistema educatiu, així com per la tutorització de les pràctiques per a l'obtenció dels títols universitaris de grau que ho requereixin: 0,1 punts.

Únicament es computarà el seu exercici com a funcionari de carrera.

Quan es produeixi l'exercici simultani de més d'un dels càrrecs o funcions corresponents als subapartats 4.1, 4.2, 4.3, 6.4 i 6.6, no podrà acumular-se la puntuació, i només serà valorat el subapartat que resulti més avantatjós per al participant.

Documents justificatius: certificat expedit per l'Administració educativa competent o, si s'escau, del director del centre públic docent en què s'hagi realitzat la tutorització, amb indicació del curs acadèmic i la durada de les pràctiques.

6.7 Certificats de coneixement de llengua catalana, de nivell superior al requerit de participació amb caràcter general.

Es valora per aquest apartat, per a les peticions de llocs de Catalunya, l'acreditació d'algun dels certificats de coneixement de llengua catalana superiors al nivell de suficiència (C1), que, d'acord amb la base 4, és el requerit amb caràcter general per a la participació en aquest concurs de trasllats.

La valoració en aquest apartat de les certificacions de llengua catalana corresponents al nivell superior de català (C2), que d'acord amb el Decret 3/2014, de 7 de gener (DOGC núm. 6536, de 9 de gener), substitueix l'anterior denominació de nivell superior de català (D), es realitzarà, en el cas que corresponguin a titulacions oficials de les escoles oficials d'idiomes, d'acord amb el que indica l'apartat 3.3 d'aquest mateix barem, de forma que la suma dels dos apartats equivalgui als 4 punts que corresponen al nivell superior de català.

Es poden valorar en aquest apartat únicament els certificats que consten com a equivalents a la normativa vigent de l'òrgan competent en política lingüística de la Generalitat de Catalunya.

Puntuació: 4 punts.

Documents justificatius: Fotocòpia compulsada del títol al·legat com a mèrit o certificació acreditativa de l'expedició del títol o d'haver-ne superat els estudis conduents a la seva obtenció.

D'altra banda, les convocatòries específiques corresponents a llocs ubicats a altres comunitats podran assignar fins a un màxim de 5 punts als mèrits que s'hi determinin en funció de les peculiaritats lingüístiques.

Documents justificatius: els que determinin en les corresponents convocatòries educatives.Annex 3

Codis dels centres d'educació infantil i primària i d'ensenyaments secundaris que imparteixen l'educació secundària obligatòria


(CMC) Centre de màxima complexitat

(1) Centre sense barreres arquitectòniques (amb rampes i ascensor o planta baixa)

(2) Centre que només disposa de rampes

(3) Centre que només disposa d'ascensor

NV= codi de nivell vernacle (1: centres amb el requisit de llengua catalana; 2: centres amb requisit de llengua catalana i aranesa)

CI= codi d'itinerància

 

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Zona: 080901 Barcelona Ciutat

 

Municipi: 080190000 Barcelona

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08002770C 1 Escola Àgora

08002484C 1 Z Escola Aiguamarina (CMC) (2)

08037814C 1 Z Escola Alexandre Galí (CMC) (1)

08043784C 1 Escola Àngels Garriga

08047741C 1 Escola Antaviana (1)

08043103C 1 Escola Antoni Balmanya (1)

08033501C 1 Escola Antoni Brusi (2)

08052670C 1 Escola Auró (1)

08002678C 1 Escola Ausiàs March (1)

08013172C 1 Institut Ausiàs March (3)

08002873C 1 Escola Bac de Roda (1)

08001595C 1 Z Escola Baixeras (CMC)

08002174C 1 Escola Baldiri Reixac (1)

08043747C 1 Escola Baloo (1)

08013408C 1 Escola Barcelona (1)

08035167C 1 Z Institut Barcelona-Congrés (CMC) (3)

08002411C 1 Z Escola Baró de Viver (CMC) (1)

08013470C 1 Z Institut Barri Besòs (CMC) (1)

08043796C 1 Escola Barrufet (1)

08002228C 1 Z Escola Bernat de Boïl (CMC)

08013184C 1 Institut Bernat Metge (1)

08035431C 1 Escola Bogatell (2)

08002915C 1 Escola Brasil (1)

08002022C 1 Z Escola Cal Maiol (CMC)

08002277C 1 Escola Calderón de la Barca (1)

08001674C 1 Z Escola Can Clos (CMC)

08070234C 1 Escola Can Fabra (2)

08043814C 1 Escola Carlit (1)

08001832C 1 Z Escola Castella (CMC) (1)

08035441C 1 Escola Catalònia (1)

08046293C 1 Z Escola Cavall Bernat (CMC) (1)

08001789C 1 Escola Cervantes (1)

08002320C 1 Z Escola Ciutat Comtal (CMC) (2)

08001819C 1 Z Escola Collaso i Gil (CMC) (1)

08002587C 1 Z Escola Concepción Arenal (CMC) (1)

08002666C 1 A CEE Concha Espina (1)

08066516C 1 Escola Congrés-Indians (2)

08052839C 1 Z Institut Consell de Cent (CMC) (1)

08071226C 1 Institut Escola Costa i Llobera (1)

08013081C 1 Z Escola Coves d'en Cimany (CMC) (2)

08047698C 1 Z Sec. d'Institut Cristòfol Colom (CMC)

08001807C 1 Escola de la Concepció (1)

08074847C 1 Institut de Nàutica de Barcelona

08066462C 1 Escola dels Encants (1)

08001923C 1 Escola Diputació (1)

08039434C 1 Escola Doctor Ferran i Clua (2)

08001716C 1 Escola Dolors Monserdà-Santapau (1)

08044201C 1 Escola Dovella (1)

08044922C 1 Institut Dr. Puigvert (3)

08001856C 1 Z Escola Drassanes (CMC) (1)

08002681C 1 Escola Duran i Bas (1)

08002599C 1 Z Escola Eduard Marquina (CMC) (1)

08002745C 1 Z Escola El Carmel (CMC) (1)

08001650C 1 Z Escola El Polvorí (CMC)

08045057C 1 Escola El Sagrer (3)

08002344C 1 Z Escola El Turó (CMC)

08002459C 1 Z Escola Elisenda de Montcada (CMC) (2)

08039483C 1 Escola Els Horts (1)

08001911C 1 Escola Els Llorers (1)

08002630C 1 Escola Els Porxos (1)

08042329C 1 Escola Els Xiprers

08002290C 1 Escola Emili Juncadella

08013147C 1 Institut Emperador Carles (1)

08002952C 1 Z Escola Enric Granados (CMC)

08075207C 1 Escola Entença

08043462C 1 Institut Ernest Lluch (1)

08013275C 1 Institut Escola del Treball (1)

08044934C 1 Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona (1)

08046281C 1 Escola Estel-Guinardó (2)

08060873C 1 Escola Eulàlia Bota (1)

08052669C 1 Escola Ferran Sunyer (1)

08032634C 1 Z Escola Ferrer i Guàrdia (CMC)

08045513C 1 Z Institut Flos i Calcat (CMC) (3)

08066531C 1 Escola Fluvià (1)

08040357C 1 B CEE Folch i Camarasa (1)

08002721C 1 Escola Font d'en Fargas (1)

08052657C 1 Escola Fort Pienc (1)

08040849C 1 Institut Fort Pius (1)

08002009C 1 Z Escola Francesc Macià (CMC) (1)

08052724C 1 Institut Francisco de Goya (3)

08058775C 1 Institut Front Marítim (1)

08063072C 1 Escola Fructuós Gelabert (1)

08044065C 1 Institut Galileo Galilei (1)

08002071C 1 Escola Gayarre (1)

08043966C 1 Escola Heura

08040141C 1 Institut Icària (2)

08013159C 1 Institut Infanta Isabel d'Aragó (1)

08043255C 1 Escola Ítaca (3)

08013111C 1 Institut Jaume Balmes (1)

08002061C 1 Escola Jaume I (1)

08013123C 1 Institut Joan Boscà (3)

08057540C 1 Institut Joan Brossa (1)

08033882C 1 Z Institut Joan Coromines (CMC) (1)

08013101C 1 Institut Joan d'Àustria (1)

08054228C 1 Institut Joan Fuster (1)

08042305C 1 Escola Joan Miró (1)

08034576C 1 Z Institut Joan Salvat i Papasseit (CMC) (1)

08002927C 1 Escola Joaquim Ruyra (2)

08052761C 1 Z Sec. d'Institut Josep Comas i Solà (CMC) (1)

08002216C 1 Escola Josep Maria de Sagarra (1)

08042780C 1 Escola Josep Maria Jujol (1)

08044958C 1 Institut Josep Pla (3)

08035544C 1 C CEE Josep Pla

08039835C 1 Escola Jovellanos (1)

08041751C 1 Escola La Caixa (3)

08002198C 1 Escola La Farigola de Vallcarca

08035428C 1 Escola La Farigola del Clot (1)

08034205C 1 Z Institut La Guineueta (CMC) (1)

08064179C 1 Escola La Llacuna del Poblenou (1)

08067764C 1 Escola La Maquinista

08002563C 1 Escola La Mar Bella

08033523C 1 Escola La Muntanyeta (1)

08039495C 1 Escola La Palmera (1)

08002575C 1 Z Escola La Pau (CMC)

08074641C 1 Escola La Sagrera

08040138C 1 Institut La Sedeta (1)

08039525C 1 Escola La Sedeta (3)

08039057C 1 Institut L'Alzina (3)

08002393C 1 Z Escola L'Arc de Sant Martí (CMC) (1)

08058416C 1 Escola L'Arenal de Llevant (1)

08043841C 1 Escola Lavínia (1)

08002629C 1 Escola Les Acàcies (1)

08034564C 1 Institut Les Corts (3)

08037802C 1 Escola Les Corts (1)

08043474C 1 Escola L'Estel (1)

08052827C 1 Institut Lluís Domènech i Montaner (1)

08046581C 1 Institut Lluís Vives (1)

08002010C 1 Z Escola Lluís Vives (CMC) (1)

08066504C 1 Escola l'Univers (1)

08001947C 1 Escola Mallorca (1)

08045525C 1 Institut Manuel Carrasco i Formiguera (1)

08014401C 1 Institut Mare de Déu de la Mercè (1)

08002186C 1 Escola Mare de Déu de Montserrat (1)

08035465C 1 Escola Mare Nostrum (1)

08066541C 1 Institut Maria Espinalt

08054022C 1 Z Escola Marinada (CMC)

08002800C 1 Escola Mas Casanovas (1)

08054903C 1 Z Escola Mediterrània (CMC) (1)

08013226C 1 Institut Menéndez y Pelayo (1)

08039471C 1 Escola Mercè Rodoreda (1)

08041179C 1 Escola Mestre Enric Gibert i Camins (1)

08002897C 1 Z Escola Mestre Morera (CMC) (1)

08001820C 1 Z Escola Milà i Fontanals (CMC) (3)

08013196C 1 Z Institut Milà i Fontanals (CMC) (1)

08002034C 1 Z Escola Miquel Bleach (CMC)

08052581C 1 Z Institut Miquel Tarradell (CMC) (1)

08002733C 1 Z Escola Miralletes (CMC)

08013135C 1 Institut Moisès Broggi (3)

08013093C 1 Z Institut Montjuïc (CMC) (1)

08002204C 1 Escola Montseny

08013202C 1 Institut Montserrat

08001649C 1 Z Escola Mossèn Jacint Verdaguer (CMC) (2)

08043851C 1 Escola Nabí (1)

08013214C 1 Institut Narcís Monturiol (1)

08052165C 1 Escola Octavio Paz

08043863C 1 Escola Orlandai (1)

08035209C 1 Z Institut Pablo R. Picasso (CMC) (1)

08031794C 1 Z Escola Palma de Mallorca (CMC) (3)

08001601C 1 Escola Parc de la Ciutadella (2)

08002988C 1 Escola Pare Poveda (1)

08031800C 1 Escola Pau Casals (2)

08043267C 1 Escola Pau Casals-Gràcia (1)

08052608C 1 Z Institut Pau Claris (CMC) (1)

08052621C 1 Escola Pau Romeva (1)

08013457C 1 Escola Pegaso

08062675C 1 Escola Pere IV (1)

08001790C 1 Z Escola Pere Vila (CMC) (1)

08043875C 1 Escola Pit-Roig (1)

08034138C 1 Institut Poblenou (3)

08002642C 1 Escola Poblenou (2)

08013411C 1 Z Escola Poble-sec (CMC) (1)

08001731C 1 Escola Poeta Foix (1)

08013160C 1 Institut Poeta Maragall (1)

08043279C 1 Escola Pompeu Fabra (1)

08002058C 1 Escola Pràctiques (2)

08002654C 1 Z Escola Prim (CMC) (1)

08033894C 1 Institut Príncep de Girona (3)

08046608C 1 Institut Príncep de Viana

08002885C 1 Escola Prosperitat (1)

08043115C 1 Escola Provençals (1)

08064155C 1 Institut Quatre Cantons (3)

08013469C 1 Z Institut Rambla Prim (CMC) (1)

08002617C 1 Escola Rambleta del Clot (1)

08013305C 1 Z Escola Ramon Berenguer III (CMC) (1)

08002976C 1 Escola Ramon Casas (1)

08001777C 1 Escola Ramon Llull (1)

08002447C 1 Z Escola Ramón y Cajal (CMC) (2)

08002113C 1 Escola Rius i Taulet (1)

08052748C 1 Z Institut Roger de Flor (CMC) (1)

08001868C 1 Z Escola Rubén Darío (CMC) (1)

08043887C 1 Escola Sagrada Família (1)

08052797C 1 Institut Salvador Espriu (3)

08044053C 1 Institut Salvador Seguí (1)

08013366C 1 Institut Sant Andreu (1)

08002903C 1 D CEE Sant Joan de la Creu (1)

08002289C 1 Z Escola Sant Jordi (CMC) (2)

08002307C 1 Z Escola Sant Josep Oriol (CMC)

08064167C 1 Escola Sant Martí (1)

08002551C 1 Escola Sant Pere Nolasc

08035477C 1 Escola Santiago Rusiñol

08037863C 1 Escola Seat (2)

08047421C 1 Institut Secretari Coloma (1)

08037841C 1 Escola Splai (1)

08043899C 1 Escola Tàber (1)

08043292C 1 Escola Tabor (1)

08039513C 1 Z Escola Taxonera (CMC) (2)

08002526C 1 Escola Tibidabo (2)

08002368C 1 Escola Timbaler del Bruc (2)

08035453C 1 Escola Tomàs Moro

08055932C 1 Escola Torrent de Can Carabassa (1)

08039537C 1 Escola Torrent d'en Melis

08072292C 1 Z Institut Escola Turó de Roquetes (CMC) (1)

08043838C 1 Escola Turó del Cargol (1)

08052700C 1 Z Institut Vall d'Hebron (CMC)

08031812C 1 Institut Valldemossa (1)

08013238C 1 Z Institut Verdaguer (CMC)

08002538C 1 Escola Víctor Català (2)

08045483C 1 Institut Vila de Gràcia (3)

08052785C 1 Escola Vila Olímpica (2)

08066905C 1 Institut Viladomat

08047431C 1 Institut XXV Olimpíada (1)

 

 

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

 

Zona: 080809 Badalona

 

Municipi: 080150000 Badalona

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08000414C 1 Z Escola Alexandre Galí (CMC) (1)

08001509C 1 Z Escola Antoni Botey (CMC) (2)

08041571C 1 Escola Artur Martorell (1)

08068331C 1 Escola Badalona Port (2)

08042019C 1 Institut Badalona VII (1)

08037887C 1 Escola Baldiri Reixac (1)

08033857C 1 Z Escola Baldomer Solà (CMC) (2)

08044995C 1 Z Institut Barres i Ones (CMC) (1)

08061348C 1 Escola Bufalà (1)

08057746C 1 Z Sec. d'Institut de Badalona (CMC)

08045604C 1 Z Institut Enric Borràs (CMC) (1)

08001443C 1 Z Institut Eugeni d'Ors (CMC) (1)

08000402C 1 Z Escola Feliu i Vegués (CMC) (2)

08037899C 1 Escola Folch i Torres (1)

08041581C 1 Escola Gitanjali (1)

08001431C 1 Institut Isaac Albéniz (1)

08044508C 1 Z Escola Ítaca (CMC) (1)

08036135C 1 Escola Joan Coret (1)

08036342C 1 Z Escola Joan Llongueras (CMC) (1)

08035404C 1 Z Escola Joan Miró (CMC) (3)

08035416C 1 Z Escola Josep Boada (CMC) (3)

08041167C 1 Z Escola Josep Carner (CMC) (2)

08052888C 1 Z Institut Júlia Minguell (CMC) (1)

08041568C 1 Escola Jungfrau (2)

08040527C 1 Institut La Llauna (3)

08001421C 1 Z Institut La Pineda (CMC) (1)

08068343C 1 Escola Les Ciències (1)

08034953C 1 Escola Llibertat (1)

08035854C 1 Escola Llorens i Artigas

08000384C 1 Escola Lola Anglada (3)

08034965C 1 Escola Margarida Xirgu (1)

08040345C 1 Escola Mercè Rodoreda (2)

08035398C 1 Z Escola Miguel Hernández (CMC) (2)

08069748C 1 Escola Montigalà (2)

08033869C 1 Z Institut Pau Casals (CMC) (1)

08036147C 1 Escola Pau Picasso (2)

08035878C 1 Escola Pere de Tera

08001391C 1 Escola Planas i Casals (1)

08045471C 1 Institut Pompeu Fabra (1)

08059639C 1 Escola Progrés (2)

08039422C 1 Z Escola Rafael Alberti (CMC) (1)

08037875C 1 Escola Rafael Casanova

08044296C 1 Escola Salvador Espriu (2)

08000372C 1 Escola Sant Jordi (2)

08000396C 1 Escola Ventós i Mir (2)

08046751C 1 Institut Ventura Gassol (3)

 

 

Zona: 082041 Castellet i la Gornal

 

Municipi: 080580000 Castellet i la Gornal

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08016033C 1 Escola Montanyans (2)

 

 

Zona: 083513 L'Hospitalet de Llobregat

 

Municipi: 081010000 L'Hospitalet de Llobregat

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08035258C 1 Institut Apel·les Mestres (1)

08034862C 1 Escola Ausiàs March (1)

08019411C 1 Institut Bellvitge (1)

08034837C 1 Escola Bernat Desclot (2)

08019149C 1 Escola Bernat Metge

08052918C 1 Institut Bisbe Berenguer (1)

08019216C 1 Escola Busquets i Punset (2)

08056109C 1 Institut Can Vilumara (1)

08036378C 1 Z Escola Charlie Rivel (CMC) (1)

08051264C 1 Z Institut Eduard Fontserè (CMC) (1)

08067016C 1 Escola Ernest Lluch (2)

08052921C 1 Z Institut Eugeni d'Ors (CMC) (1)

08045070C 1 Z Institut Europa (CMC) (1)

08019241C 1 Escola Frederic Mistral (2)

08047674C 1 Z Escola Gornal (CMC) (2)

08034266C 1 Escola Joan Maragall (2)

08019265C 1 Escola Joaquim Ruyra (1)

08038004C 1 Escola Josep Janés (2)

08051471C 1 Z Escola Josep Maria Folch i Torres (CMC) (1)

08035945C 1 Escola La Carpa (1)

08019277C 1 Escola La Marina (1)

08044223C 1 A CEE L'Estel- Can Bori (1)

08019371C 1 Z Institut Llobregat (CMC) (1)

08036366C 1 Z Escola Lola Anglada (CMC)

08018078C 1 Escola Mare de Déu de Bellvitge (1)

08039069C 1 Z Institut Margarida Xirgu (CMC) (2)

08033560C 1 Z Escola Màrius Torres (CMC) (1)

08018066C 1 Z Escola Menéndez Pidal (CMC) (1)

08033912C 1 Institut Mercè Rodoreda (1)

08019231C 1 Escola Milagros Consarnau (1)

08034242C 1 Escola Pablo Neruda (3)

08069736C 1 Escola Paco Candel (2)

08042871C 1 Escola Patufet Sant Jordi-Francesc Batallé i Ara (1)

08034850C 1 Escola Pau Casals (1)

08039574C 1 Escola Pau Sans (2)

08018145C 1 Z Escola Pau Vila (CMC) (1)

08019319C 1 Z Institut Pedraforca (CMC) (1)

08018091C 1 Escola Pep Ventura (1)

08019368C 1 Z Escola Pere Lliscart (CMC) (1)

08019198C 1 Escola Pompeu Fabra (1)

08039562C 1 Escola Prat de la Manta (1)

08019401C 1 Institut Provençana (1)

08019290C 1 Escola Provençana (2)

08032488C 1 Escola Puig i Gairalt (1)

08034527C 1 Escola Ramon Muntaner (1)

08055944C 1 Z Institut Rubió i Ors (CMC) (1)

08042883C 1 Escola Sant Josep - El Pi (1)

08019307C 1 Institut Santa Eulàlia (1)

08018157C 1 Z Escola Santiago Ramon y Cajal (CMC) (1)

08019320C 1 Institut Torras i Bages (1)

 

 

Zona: 086472 Sant Adrià de Besòs

 

Municipi: 081940000 Sant Adrià de Besòs

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08002991C 1 Z Escola Cascavell (CMC) (2)

08034989C 1 Z Escola Catalunya (CMC) (1)

08042101C 1 Institut Manuel Vázquez Montalbán (1)

08025083C 1 Escola Pompeu Fabra (1)

08075384C 1 Z Institut Escola Sant Adrià del Besòs (CMC)

 

 

Zona: 087051 Sant Martí Sarroca

 

Municipi: 080850000 Font-rubí

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08017244C 1 Escola Font-rúbia (1)

 

Municipi: 081680000 Pontons

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08053431C 1 Z Escola El Roure (CMC) (2)

 

Municipi: 082270000 Sant Martí Sarroca

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08065329C 1 Sec. d'Institut de l'Alt Foix (1)

08027018C 1 Escola Jaume Balmes (2)

 

Municipi: 082880000 Torrelles de Foix

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08030637C 1 Z Escola Guerau de Peguera (CMC) (2)

 

Municipi: 083040000 Vilobí del Penedès

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08031319C 1 Escola Llebeig (1)

 

 

Zona: 087142 Sant Pere de Riudebitlles

 

Municipi: 081220000 Mediona

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08021326C 1 Escola La Fassina (2)

08039288C 1 Escola Renaixença (2)

 

 

Zona: 087245 Sant Sadurní d'Anoia

 

Municipi: 080910000 Gelida

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08035246C 1 Institut Gelida (1)

08062754C 1 Escola Les Fonts (1)

08017611C 1 Escola Montcau (2)

 

Municipi: 082220000 Sant Llorenç d'Hortons

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08026907C 1 Escola Pau Casals (2)

08026889C 1 Escola Vinyes Verdes (1)

 

Municipi: 082400000 Sant Sadurní d'Anoia

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08071238C 1 Institut Escola Jacint Verdaguer (1)

08059998C 1 Escola La Pau (1)

 

Municipi: 082730000 Subirats

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08029155C 1 Escola El Montcau - ZER Subirats (1)

08029192C 1 Escola Sant Jordi - ZER Subirats (1)

08056766C 1 A ZER Subirats

08029143C 1 Escola Subirats - ZER Subirats

 

 

Zona: 087350 Santa Coloma de Gramenet

 

Municipi: 082450000 Santa Coloma de Gramenet

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08035519C 1 Z Escola Antoni Gaudí (CMC) (2)

08028035C 1 Escola Ausiàs March (3)

08033341C 1 Escola Banús (3)

08027973C 1 Z Escola Beethoven (CMC) (1)

08059329C 1 Institut Can Peixauet (1)

08027456C 1 Escola Ferran de Sagarra (2)

08032300C 1 Escola Fray Luis de León (1)

08027985C 1 Escola Jaume Salvatella (2)

08040059C 1 Escola Joan Salvat i Papasseit (2)

08040047C 1 A CEE Josep Sol i Rodríguez (1)

08037176C 1 Z Institut La Bastida (CMC) (1)

08027870C 1 Escola Les Palmeres (2)

08034643C 1 Institut Les Vinyes (1)

08027936C 1 Escola Lluís Millet (1)

08040382C 1 Z Escola Mercè Rodoreda (CMC) (1)

08032312C 1 Z Escola Miguel de Unamuno (CMC) (1)

08053078C 1 Institut Numància (1)

08027468C 1 Escola Pallaresa (2)

08033997C 1 Escola Primavera (1)

08028047C 1 Institut Puig Castellar (1)

08056985C 1 Institut Ramon Berenguer IV (3)

08070143C 1 Escola Riera Alta (1)

08041180C 1 Escola Rosselló Pòrcel (2)

08036101C 1 Escola Sagrada Família (2)

08027471C 1 Escola Sant Just (1)

08069751C 1 Escola Santa Coloma (2)

08045574C 1 Escola Serra de Marina (1)

08059767C 1 Z Escola Tanit (CMC) (1)

08034001C 1 Z Institut Terra Roja (CMC) (2)

08027511C 1 Escola Torre Balldovina (1)

08035325C 1 Institut Torrent de les Bruixes (2)

08027432C 1 Z Escola Wagner (CMC) (1)

 

 

Zona: 087804 Sitges

 

Municipi: 080430000 Canyelles

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08073961C 1 Sec. d'Institut Pla del Bosc

08015399C 1 Escola Sant Nicolau (1)

 

Municipi: 081480000 Olivella

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08053418C 1 Escola El Morsell (1)

 

Municipi: 082310000 Sant Pere de Ribes

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08047467C 1 Institut Alexandre Galí (1)

08042056C 1 Institut Can Puig (1)

08027110C 1 Escola El Pi (1)

08058957C 1 Escola Els Costerets (1)

08061002C 1 Escola Les Parellades (1)

08027134C 1 Escola Les Roquetes (1)

08062781C 1 Escola Mediterrània (1)

08063904C 1 Institut Montgròs (1)

08058362C 1 Escola Riera de Ribes (1)

08034448C 1 Escola Santa Eulàlia (1)

08065342C 1 Sec. d'Institut Xaloc (2)

 

Municipi: 082700000 Sitges

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08062833C 1 Escola Agnès de Sitges (2)

08034667C 1 Escola Esteve Barrachina (1)

08043981C 1 Institut Joan Ramon Benaprès (1)

08053583C 1 Escola Maria Ossó (1)

08029088C 1 Escola Miquel Utrillo (1)

08061014C 1 Institut Vinyet (1)

 

 

Zona: 089000 Vilafranca del Penedès

 

Municipi: 080130000 Avinyonet del Penedès

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08000347C 1 Escola d'Avinyonet del Penedès (1)

 

Municipi: 080270000 Les Cabanyes

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08062705C 1 Escola La Cabana (1)

 

Municipi: 080650000 Castellví de la Marca

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08016161C 1 Escola El Castellot (2)

 

Municipi: 080940000 La Granada

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08017682C 1 Escola Jacint Verdaguer (2)

 

Municipi: 081450000 Olèrdola

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08022343C 1 Escola Circell (2)

08022367C 1 Escola Rossend Montané (1)

 

Municipi: 081460000 Olesa de Bonesvalls

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08022379C 1 Escola Pont de l'Arcada (2)

 

Municipi: 081540000 Pacs del Penedès

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08057281C 1 A ZER Cep de Sis (2)

08022586C 1 Escola El Drac - ZER Cep de Sis (1)

 

Municipi: 081640000 El Pla del Penedès

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08022847C 1 Escola Sants Abdó i Senén (1)

 

Municipi: 081740000 Puigdàlber

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08023359C 1 Escola Virolai - ZER Cep de Sis (2)

 

Municipi: 082060000 Sant Cugat Sesgarrigues

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08026099C 1 Escola Les Vinyes (2)

 

Municipi: 082320000 Sant Pere de Riudebitlles

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08027146C 1 Escola Sant Jeroni (1)

 

Municipi: 082360000 Sant Quintí de Mediona

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08027237C 1 Escola Antoni Grau Minguell (1)

08071317C 1 Institut Vall del Mediona (1)

 

Municipi: 082490000 Santa Fe del Penedès

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08028151C 1 Escola Les Moreres - ZER Cep de Sis (2)

 

Municipi: 082510000 Santa Margarida i els Monjos

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08063886C 1 Escola Arrels (1)

08028217C 1 Escola Doctor Samaranch i Fina (1)

08053091C 1 Institut El Foix (1)

08037528C 1 Escola Sant Domènec (1)

 

Municipi: 082870000 Torrelavit

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08030613C 1 Escola J.J. Ràfols (2)

 

Municipi: 083050000 Vilafranca del Penedès

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08035362C 1 Institut Alt Penedès (1)

08039291C 1 Escola Cristòfor Mestre (1)

08064738C 1 Escola Dolors Piera (1)

08031320C 1 Escola Estalella i Graells (1)

08031459C 1 Institut Eugeni d'Ors (1)

08031332C 1 Escola Josep Baltà i Elias (1)

08036111C 1 Z Escola Mas i Perera (CMC) (1)

08046736C 1 Institut Milà i Fontanals (1)

08064970C 1 Institut Nou de Vilafranca del Penedès (2)

08034126C 1 Z Escola Pau Boada (CMC) (2)

 

 

Zona: 089229 Vilanova i la Geltrú

 

Municipi: 080740000 Cubelles

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08057230C 1 Institut Cubelles (1)

08016811C 1 Escola Josep Andreu - Charlie Rivel (2)

08067648C 1 Institut Les Vinyes (1)

08064751C 1 Escola Mar i Cel (1)

08060927C 1 Escola Vora del Mar (1)

 

Municipi: 083070000 Vilanova i la Geltrú

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08065354C 1 Institut Baix a mar (1)

08031666C 1 Escola Canigó (1)

08043917C 1 Escola Cossetània

08045653C 1 Institut Dolors Mallafrè i Ros (1)

08040412C 1 Escola El Margalló (1)

08031681C 1 Institut Francesc Xavier Lluch i Rafecas (1)

08031484C 1 Z Escola Ginesta (CMC) (1)

08061051C 1 Escola Ítaca (1)

08043693C 1 Institut Joaquim Mir (1)

08034497C 1 Escola L'Aragai

08039586C 1 Z Escola L'Arjau (CMC) (1)

08043929C 1 Escola Llebetx (1)

08031711C 1 Institut Manuel de Cabanyes (1)

08031472C 1 Escola Pompeu Fabra

08061041C 1 Escola Sant Jordi (1)

08065275C 1 Escola Volerany (1)

 

 

Serveis Territorials al Baix Llobregat

 

Zona: 082031 Castelldefels

 

Municipi: 080560000 Castelldefels

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08034096C 1 Escola Antoni Gaudí (1)

08034084C 1 Escola Can Roca (1)

08064911C 1 Institut de Castelldefels (3)

08043310C 1 Escola Edumar (3)

08015855C 1 Escola Els Pins (1)

08060599C 1 Escola Garigot (3)

08015961C 1 Escola Jacint Verdaguer

08062924C 1 Escola Josep Guinovart (3)

08045537C 1 Institut Josep Lluís Sert (1)

08040539C 1 Institut Les Marines (1)

08015843C 1 Escola Lluís Vives (1)

08037930C 1 Escola Margalló (1)

08047480C 1 Institut Mediterrània (1)

08037929C 1 Escola Torre Barona (1)

 

 

Zona: 082481 Cornellà de Llobregat

 

Municipi: 080730000 Cornellà de Llobregat

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08016422C 1 Escola Abat Oliba (1)

08043334C 1 Z Escola Alexandre Galí (CMC) (1)

08016380C 1 Escola Anselm Clavé (1)

08016744C 1 Escola Antoni Gaudí (2)

08073031C 1 Institut de Cornellà

08016367C 1 Escola Dolors Almeda (1)

08016771C 1 Escola Els Pins (3)

08016781C 1 Z Institut Esteve Terradas i Illa (CMC) (1)

08016793C 1 Institut Francesc Macià (1)

08037966C 1 Escola Ignasi Iglésias (1)

08033900C 1 Institut Joan Miró (1)

08035881C 1 Escola L'Areny

08016409C 1 Z Escola Mare de Déu de Montserrat (CMC) (2)

08059688C 1 Z Institut Maria Aurèlia Capmany (CMC) (1)

08064854C 1 Escola Martinet (3)

08051240C 1 Escola Mediterrània (1)

08035143C 1 Z Institut Miquel Martí i Pol (CMC) (1)

08016392C 1 Escola Mossèn Jacint Verdaguer (2)

08016410C 1 Z Escola Sant Ildefons (CMC)

08042299C 1 Escola Sant Miquel

08037978C 1 Escola Suris (1)

08054058C 1 Z Escola Torre de la Miranda (CMC) (3)

 

Municipi: 082170000 Sant Joan Despí

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08041684C 1 Escola Espai 3 (1)

08026683C 1 Institut Francesc Ferrer i Guàrdia (1)

08033973C 1 Institut Jaume Salvador i Pedrol (2)

08026671C 1 Escola Joan Perich i Valls (2)

08026661C 1 Escola Pau Casals

08071147C 1 Z Escola Roser Capdevila (CMC) (1)

08026567C 1 Escola Sant Francesc d'Assís (3)

 

 

Zona: 082636 Esparreguera

 

Municipi: 080010000 Abrera

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08059822C 1 Escola Ernest Lluch (3)

08000013C 1 Escola Francesc Platón i Sartí (1)

08067132C 1 Escola Josefina Ibáñez (1)

08045689C 1 Institut Voltrera (1)

 

Municipi: 080250000 El Bruc

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08014814C 1 Escola El Bruc (2)


Municipi: 080690000 Collbató


Codi de centre NV CI Nom del centre

08063801C 1 Sec. d'Institut de Collbató (1)

08033468C 1 Escola La Salut (1)

08064945C 1 Escola Mansuet (1)


Municipi: 080760000 Esparreguera


Codi de centre NV CI Nom del centre

08040540C 1 Institut El Cairat (1)

08053285C 1 Institut El Castell (3)

08059354C 1 Escola Les Roques Blaves (1)

08016872C 1 Escola Mare de Déu de la Muntanya (1)

08043346C 1 Escola Montserrat (1)

08036044C 1 Escola Pau Vila (1)

08016938C 1 Escola Taquígraf Garriga (1)


Municipi: 081470000 Olesa de Montserrat


Codi de centre NV CI Nom del centre

08063813C 1 Institut Creu de Saba (3)

08043978C 1 Z Institut Daniel Blanxart i Pedrals (CMC) (1)

08039343C 1 Escola Josep Ferrà i Esteva (1)

08022380C 1 Z Escola Mare de Déu de Montserrat (CMC) (1)

08063734C 1 Escola Puigventós (1)

08022461C 1 Escola Sant Bernat (1)

 

 

Zona: 082673 Esplugues de Llobregat

 

Municipi: 080770000 Esplugues de Llobregat

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08040618C 1 Z Escola Can Vidalet (CMC)

08036056C 1 Escola Folch i Torres (2)

08017104C 1 Z Escola Gras i Soler (CMC)

08016941C 1 Escola Isidre Martí (2)

08033535C 1 Z Escola Joan Maragall (CMC) (2)

08017153C 1 Z Institut Joanot Martorell (CMC) (1)

08046657C 1 Institut Joaquim Blume (1)

08041374C 1 Institut La Mallola (3)

08042861C 1 Escola Lola Anglada

08017116C 1 Z Escola Matilde Orduña (CMC) (1)

08032476C 1 Escola Prat de la Riba

08017131C 1 Institut Severo Ochoa (1)

 

Municipi: 082210000 Sant Just Desvern

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08032580C 1 Escola Canigó

08033985C 1 Institut de Sant Just Desvern (1)

08041556C 1 Escola Montseny

08026816C 1 Escola Montserrat (1)

 

 

Zona: 084098 Martorell

 

Municipi: 080660000 Castellví de Rosanes

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08016173C 1 Escola Mare de Déu de Montserrat (2)

 

Municipi: 081140000 Martorell

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08073077C 1 Sec. d'Institut de Martorell (1)

08020516C 1 A CEE El Pontarró (1)

08020498C 1 Z Escola Els Convents (CMC)

08037152C 1 Z Institut Joan Oró (CMC) (3)

08020619C 1 Z Escola José Echegaray (CMC) (2)

08020607C 1 Escola Juan Ramón Jiménez (2)

08053601C 1 Escola Lola Anglada (1)

08061609C 1 Escola Mercè Rodoreda (1)

08020620C 1 Institut Pompeu Fabra (1)

08034278C 1 Z Escola Vicente Aleixandre (CMC) (3)

 

Municipi: 081190000 Masquefa

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08060514C 1 Institut de Masquefa (1)

08063722C 1 Escola de Masquefa II (1)

08020841C 1 Escola El Turó (2)

08060605C 1 Escola Font del Roure (1)

 

Municipi: 082080000 Sant Esteve Sesrovires

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08026130C 1 Escola La Roureda (1)

08061129C 1 Institut Montserrat Colomer (1)

08059810C 1 Escola Vinya del Sastret (1)

 

 

Zona: 084359 Molins de Rei

 

Municipi: 081230000 Molins de Rei

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08034217C 1 Institut Bernat el Ferrer (1)

08021442C 1 Escola Castell Ciuró (1)

08021351C 1 Escola El Palau (1)

08044247C 1 Escola Estel (3)

08034102C 1 Escola Josep Maria Madorell (1)

08061610C 1 Escola La Sínia (1)

08021363C 1 Escola L'Alzina (1)

08021430C 1 Institut Lluís de Requesens (1)

08041660C 1 Escola Pont de la Cadena (1)

 

Municipi: 081580000 El Papiol

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08022689C 1 Escola Pau Vila (1)

 

 

Zona: 085765 El Prat de Llobregat

 

Municipi: 081690000 El Prat de Llobregat

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08023131C 1 Z Institut Baldiri Guilera (CMC) (1)

08040333C 1 Escola Bernat Metge (1)

08022926C 1 A CEE Can Rigol (3)

08042810C 1 Escola Charles Darwin (1)

08022902C 1 Escola del Parc (1)

08071691C 1 Z Institut Escola del Prat (CMC) (2)

08054198C 1 Institut Estany de la Ricarda (1)

08042809C 1 Escola Galileo Galilei (1)

08032725C 1 Escola Honorable Josep Tarradellas (1)

08031836C 1 Institut Illa dels Banyols (3)

08022938C 1 Escola Jacint Verdaguer (1)

08022914C 1 Z Escola Jaume Balmes (CMC) (2)

08022884C 1 Escola Joan Maragall (1)

08074483C 1 Z Escola Pepa Colomer (CMC) (3)

08039355C 1 Escola Ramon Llull (2)

08047492C 1 Z Institut Ribera Baixa (CMC) (3)

08074631C 1 Institut Ribera Baixa II (3)

08043589C 1 Institut Salvador Dalí (1)

08038090C 1 Escola Sant Jaume (1)

 

 

Zona: 086551 Sant Boi de Llobregat

 

Municipi: 082000000 Sant Boi de Llobregat

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08025344C 1 Escola Amat Verdú (2)

08034400C 1 Escola Antoni Gaudí (1)

08038259C 1 Escola Antoni Tàpies (2)

08043401C 1 Escola Barrufet

08038223C 1 Escola Benviure (1)

08025605C 1 Z Institut Camps Blancs (CMC) (1)

08034412C 1 Escola Can Massallera (1)

08025587C 1 Z Escola Casablanca (CMC) (2)

08025526C 1 Z Escola Ciutat Cooperativa (CMC) (1)

08047509C 1 Institut Ítaca (1)

08025654C 1 Institut Joaquim Rubió i Ors (1)

08025642C 1 Escola Josep Maria Ciurana (1)

08043681C 1 Institut Marianao (3)

08025599C 1 Escola Marianao

08054061C 1 Z Escola Montbaig (CMC) (2)

08034990C 1 Z Escola Parellada (CMC) (2)

08033961C 1 Institut Rafael Casanova (3)

08039379C 1 Escola Rafael Casanova (2)

08063761C 1 Escola Vicente Ferrer (1)

 

Municipi: 082440000 Santa Coloma de Cervelló

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08043760C 1 Escola Colònia Güell (2)

08063229C 1 Sec. d'Institut Montpedrós (1)

08063771C 1 Escola Pla de les Vinyes (3)

 

 

Zona: 086708 Sant Feliu de Llobregat

 

Municipi: 082110000 Sant Feliu de Llobregat

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08026385C 1 Escola Arquitecte Gaudí (1)

08026221C 1 Escola Falguera (3)

08026373C 1 Escola Josep Monmany Amat (3)

08041519C 1 Institut Martí Dot (1)

08063394C 1 Escola Miquel Martí i Pol (1)

08026211C 1 Escola Nadal (1)

08026397C 1 Institut Olorda (1)

08036007C 1 Escola Pau Vila (1)

08035994C 1 Escola Salvador Espriu (1)

 

 

Zona: 087300 Sant Vicenç dels Horts

 

Municipi: 080680000 Cervelló

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08067144C 1 Sec. d'Institut de Cervelló (2)

08063710C 1 Escola Nova (1)

08016240C 1 Escola Santa Maria de Cervelló (3)

 

Municipi: 080720000 Corbera de Llobregat

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08064003C 1 Institut Can Margarit (1)

08063965C 1 Escola Cau de la Guineu (1)

08045859C 1 Institut de Corbera de Llobregat (2)

08060629C 1 Escola El Corb (1)

08016331C 1 Escola Jaume Balmes (2)

08053510C 1 Escola Puig d'Agulles (1)

 

Municipi: 081570000 Pallejà

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08022665C 1 Escola Àngel Guimerà (2)

08053297C 1 Institut de Pallejà (1)

08022677C 1 Escola Jacint Verdaguer (3)

08044430C 1 Escola La Garalda (3)

 

Municipi: 089050000 La Palma de Cervelló

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08016264C 1 Escola El Solell (1)

 

Municipi: 081960000 Sant Andreu de la Barca

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08025265C 1 Escola Àngel Guimerà (1)

08063758C 1 Escola Can Salvi (1)

08064921C 1 Institut de Sant Andreu (3)

08060848C 1 Escola de Sant Andreu de la Barca (1)

08043671C 1 Institut El Palau (1)

08025241C 1 Escola Joan Maragall (1)

08038211C 1 Escola José Juan Ortiz (3)

08039367C 1 Escola Josep Pla (3)

08053315C 1 Institut Montserrat Roig (3)

08032521C 1 Escola Vall de Palau (1)

 

Municipi: 082630000 Sant Vicenç dels Horts

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08034011C 1 Institut Frederic Mompou (1)

08053340C 1 Z Institut Gabriela Mistral (CMC) (3)

08028667C 1 Escola Joan Juncadella (3)

08038284C 1 Z Escola La Guàrdia (CMC) (2)

08028591C 1 Escola La Vinyala (1)

08036381C 1 Z Escola Mare de Déu del Rocío (CMC) (1)

08041131C 1 Escola Sant Antoni (3)

08028588C 1 Escola Sant Jordi

08035350C 1 Escola Sant Josep (1)

 

Municipi: 082890000 Torrelles de Llobregat

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08061622C 1 Escola Can Coll (3)

08030649C 1 Escola Sant Martí (1)

08061361C 1 Sec. d'Institut Torrelles de Llobregat (3)

 

Municipi: 082950000 Vallirana

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08064881C 1 Escola Campderrós (3)

08053522C 1 Escola La Ginesta (1)

08060851C 1 Escola L'Olivera (1)

08030789C 1 Escola Pompeu Fabra (1)

08044570C 1 Institut Vall d'Arús (1)

 

 

Zona: 088950 Viladecans

 

Municipi: 080200000 Begues

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08064908C 1 Sec. d'Institut Begues (1)

08014589C 1 Escola Sant Cristòfor (1)

 

Municipi: 080890000 Gavà

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08017530C 1 Institut de Bruguers (1)

08041866C 1 Institut El Calamot (1)

08061075C 1 Escola Gavà Mar (1)

08017360C 1 Z Escola Jacme March (CMC)

08017505C 1 Z Escola Juan Salamero (CMC) (2)

08032658C 1 Escola L'Eramprunyà (2)

08037991C 1 Escola Marcel·lí Moragas (1)

08017359C 1 Escola Salvador Lluch (1)

 

Municipi: 082040000 Sant Climent de Llobregat

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08025812C 1 Escola Sant Climent (1)

 

Municipi: 083010000 Viladecans

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08031083C 1 Z Escola Àngela Roca (CMC) (2)

08042834C 1 Escola Can Palmer (1)

08034621C 1 Institut de Sales (1)

08068495C 1 Institut de Viladecans (1)

08032762C 1 Escola Doctor Trueta (2)

08031204C 1 Escola El Garrofer (1)

08071020C 1 Escola Enxaneta (1)

08039380C 1 Escola Germans Amat i Targa (1)

08053364C 1 Z Institut Josep Mestres i Busquets (CMC) (1)

08059721C 1 Escola Marta Mata (1)

08063783C 1 Escola Mediterrània (2)

08062948C 1 Escola Miquel Martí i Pol (3)

08045860C 1 Institut Miramar (1)

08031101C 1 Escola Montserratina (1)

08032750C 1 Escola Pau Casals (2)

08031228C 1 Institut Torre Roja (3)

 

 

Serveis Territorials al Vallès Occidental

 

Zona: 080895 Barberà del Vallès

 

Municipi: 089040000 Badia del Vallès

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08042342C 1 Institut de Badia del Vallès (1)

08034035C 1 Institut Federica Montseny (3)

08028928C 1 Z Escola La Jota (CMC)

08028941C 1 Z Escola La Sardana (CMC)

08028916C 1 Z Escola Las Seguidillas (CMC)

 

Municipi: 082520000 Barberà del Vallès

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08028254C 1 Escola Can Llobet

08045562C 1 Institut Can Planas

08033602C 1 Escola Can Serra (1)

08075281C 1 Institut de Barberà del Vallès

08041210C 1 Escola del Bosc

08028229C 1 Escola Elisa Badia

08035349C 1 Institut La Romànica (1)

08067582C 1 Escola Marta Mata (1)

08061142C 1 Escola Miquel Martí i Pol (1)

08039641C 1 Escola Pablo Picasso (1)

 

 

Zona: 081981 Castellar del Vallès

 

Municipi: 080510000 Castellar del Vallès

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08034229C 1 Escola Bonavista

08046682C 1 Institut de Castellar (3)

08064027C 1 Escola El Sol i La Lluna (1)

08034904C 1 Escola Emili Carles i Tolrà

08062614C 1 Escola Joan Blanquer (1)

08054824C 1 Escola Mestre Pla (1)

08058520C 1 Institut Puig de la Creu (1)

08034898C 1 Escola Sant Esteve

 

Municipi: 081560000 Palau-solità i Plegamans

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08041222C 1 Escola Can Cladellas (1)

08064064C 1 Escola Can Periquet (2)

08022616C 1 Escola Josep Maria Folch i Torres (1)

08053467C 1 Escola Palau (2)

08045306C 1 Institut Ramon Casas i Carbó (1)

 

Municipi: 082230000 Sant Llorenç Savall

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08026919C 1 Escola Josep Gras (3)

 

Municipi: 082670000 Sentmenat

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08028990C 1 Escola Can Sorts

08053248C 1 Institut de Sentmenat (1)

 

 

Zona: 082259 Cerdanyola del Vallès

 

Municipi: 082660000 Cerdanyola del Vallès

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08045549C 1 Institut Banús (1)

08039896C 1 Escola Bellaterra (2)

08028904C 1 Escola Carles Buïgas

08037292C 1 A CEE Centre de Formació i Treball Flor de Maig (2)

08062626C 1 Escola Collserola (1)

08031757C 1 Institut Forat del Vent (1)

08053157C 1 Institut Gorgs (1)

08044715C 1 Institut Jaume Mimó (1)

08035623C 1 B CEE Jeroni de Moragas (1)

08028758C 1 Escola Les Fontetes

08043504C 1 Institut Pere Calders (3)

08036411C 1 Escola Saltells (1)

08028746C 1 Escola Sant Martí (1)

08028783C 1 Escola Serraparera

08053650C 1 Escola Turó de Guiera (1)

08038351C 1 Escola Xarau (3)

 

Municipi: 081250000 Montcada i Reixac

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08043361C 1 Z Escola El Turó (CMC)

08021636C 1 Z Escola El Viver (CMC) (1)

08034783C 1 Escola Elvira Cuyàs (1)

08021685C 1 Escola Font Freda

08044533C 1 Institut La Ferreria (1)

08054174C 1 Z Institut La Ribera (CMC) (1)

08064052C 1 Escola Mas Rampinyo (1)

08021764C 1 Escola Mitja Costa

08021788C 1 Institut Montserrat Miró i Vila (3)

08035283C 1 Escola Reixac (1)

 

Municipi: 081800000 Ripollet

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08023566C 1 Escola Anselm Clavé

08054186C 1 Institut Can Mas (1)

08059883C 1 Escola El Martinet (1)

08066051C 1 Escola Els Pinetons (1)

08033948C 1 Escola Enric Tatché i Pol (1)

08038156C 1 Escola Escursell i Bartalot (1)

08023426C 1 Escola Gassó i Vidal

08023554C 1 Escola Josep Maria Ginesta (1)

08037206C 1 Institut Lluís Companys (1)

08035295C 1 Institut Palau Ausit (1)

08023542C 1 Escola Tiana de la Riba (1)

 

 

Zona: 086370 Sabadell

 

Municipi: 081870000 Sabadell

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08024807C 1 Z Escola Agnès Armengol (CMC)

08039203C 1 Z Institut Agustí Serra i Fontanet (CMC) (1)

08024066C 1 Z Escola Alcalde Marcet (CMC) (2)

08040400C 1 Escola Amadeu Vives (1)

08044314C 1 Escola Andreu Castells (3)

08055105C 1 Z Escola Arraona (CMC)

08024765C 1 Institut Arraona (1)

08024819C 1 Z Escola Calvet d'Estrella (CMC)

08035957C 1 Escola Can Deu (1)

08032737C 1 Escola Can Rull (1)

08024893C 1 Institut Castellarnau (1)

08038582C 1 Escola Catalunya (1)

08023955C 1 Escola Cifuentes (1)

08023918C 1 Escola Concòrdia (1)

08041672C 1 Escola Creu Alta (1)

08061166C 1 Escola de Can Llong (1)

08023931C 1 Escola Enric Casassas

08024741C 1 Institut Escola Industrial (1)

08023921C 1 Z Escola Espronceda (CMC)

08024881C 1 Institut Ferran Casablancas (1)

08024832C 1 Escola Floresta

08024856C 1 Escola Font Rosella

08024789C 1 A CEE Francesc Bellapart (1)

08023943C 1 Escola Gaudí

08024005C 1 Z Escola Joan Maragall (CMC)

08023979C 1 Z Escola Joan Montllor (CMC)

08034591C 1 Institut Joan Oliver (1)

08023992C 1 Z Escola Joan Sallarès i Pla (CMC) (1)

08041611C 1 Escola Joanot Alisanda (1)

08035969C 1 Escola Joaquim Blume

08053212C 1 Z Institut Jonqueres (CMC) (1)

08023980C 1 Z Escola Juan Ramón Jiménez (CMC)

08024042C 1 Escola La Romànica (1)

08074410C 1 Z Institut La Serra (CMC)

08062638C 1 Escola La Trama

08053224C 1 Z Institut Les Termes (CMC) (1)

08064088C 1 Escola Mas Boadella (1)

08024017C 1 Escola Miquel Carreras

08053200C 1 Z Institut Miquel Crusafont i Pairó (CMC) (1)

08055889C 1 Escola Miquel Martí i Pol (1)

08043383C 1 Escola Nostra Llar (1)

08024820C 1 Escola Pau Casals (1)

08024871C 1 Institut Pau Vila (3)

08043954C 1 Escola Ribatallada (3)

08046669C 1 Z Institut Ribot i Serra (CMC) (1)

08024790C 1 Escola Roureda

08044624C 1 Institut Sabadell (1)

08024030C 1 Escola Samuntada

08035696C 1 Escola Sant Julià (1)

08053492C 1 Escola Teresa Claramunt (2)

08024844C 1 Escola Torreguitart (1)

08042020C 1 Institut Vallès (1)

08071172C 1 Escola Virolet (2)

 

Municipi: 082380000 Sant Quirze del Vallès

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08044910C 1 Escola El Turonet

08067201C 1 Escola Lola Anglada (1)

08054836C 1 Escola Onze de Setembre (1)

08044454C 1 Escola Pilarín Bayés (1)

08033407C 1 Escola Purificació Salas i Xandri

08067211C 1 Institut Salas i Xandri

08047583C 1 Institut Sant Quirze del Vallès (1)

08060484C 1 Escola Taula Rodona (1)

 

 

Zona: 086630 Sant Cugat del Vallès

 

Municipi: 080540000 Castellbisbal

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08062742C 1 Escola Benviure (1)

08053145C 1 Institut Castellbisbal (1)

08057229C 1 Escola Els Arenys (1)

08067594C 1 Institut Escola Les Vinyes (1)

08015821C 1 Escola Mare de Déu de Montserrat (3)

 

Municipi: 081840000 Rubí

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08032348C 1 Escola 25 de Setembre (1)

08061154C 1 Escola Ca n'Alzamora (1)

08054368C 1 A CEE Ca n'Oriol (1)

08067193C 1 Escola del Bosc (2)

08035301C 1 Institut Duc de Montblanc (1)

08023852C 1 Escola Joan Maragall

08036330C 1 Institut J.V. Foix (3)

08053182C 1 Institut La Serreta (1)

08043668C 1 Institut L'Estatut (1)

08038171C 1 Escola Montessori (1)

08034060C 1 Escola Mossèn Cinto Verdaguer (1)

08032351C 1 Escola Pau Casals

08034382C 1 Escola Ramon Llull

08064076C 1 Escola Rivo Rubeo (1)

08042895C 1 Escola Schola

08034394C 1 Z Escola Teresa Altet (CMC) (1)

08041601C 1 Escola Torre de la Llebre (1)

08072401C 1 Institut Torrent dels Alous (2)

 

Municipi: 082050000 Sant Cugat del Vallès

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08046670C 1 Institut Angeleta Ferrer i Sensat (1)

08031873C 1 Institut Arnau Cadell (1)

08034692C 1 Escola Catalunya (1)

08046694C 1 Institut Centre d'Alt Rendiment Esportiu (1)

08064118C 1 Escola Ciutat d'Alba (1)

08041234C 1 Escola Collserola (1)

08059871C 1 Escola Gerbert d'Orlhac (1)

08026087C 1 Escola Jaume Ferran i Clua

08038260C 1 Escola Joan Maragall (1)

08054873C 1 Institut Joaquima Pla i Farreras (1)

08025824C 1 Escola La Floresta

08031861C 1 Institut Leonardo da Vinci

08062641C 1 Escola L'Olivera (1)

08075268C 1 Escola Nova (2)

08025927C 1 Escola Pi d'en Xandri (1)

08026026C 1 Escola Pins del Vallès (1)

08061178C 1 Escola Turó de Can Mates (1)

 

 

Zona: 087555 Santa Perpètua de Mogoda

 

Municipi: 081670000 Polinyà

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08022872C 1 Escola Pere Calders (1)

08072395C 1 Escola Polinyà (2)

08053170C 1 Institut Polinyà (1)

08061543C 1 Escola Roser Capdevila (1)

 

Municipi: 082600000 Santa Perpètua de Mogoda

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08034461C 1 Escola Bernat de Mogoda (1)

08064131C 1 Escola Els Aigüerols (1)

08045021C 1 Institut Estela Ibèrica (1)

08028436C 1 Escola La Florida (1)

08053236C 1 Institut Rovira-Forns (1)

08028497C 1 Escola Santa Perpètua

08061181C 1 Escola Santiga (1)

 

 

Zona: 088109 Terrassa

 

Municipi: 081200000 Matadepera

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08020863C 1 Escola Ginesta (1)

08060757C 1 Escola Joan Torredemer Canela (1)

08053169C 1 Institut Matadepera (1)

 

Municipi: 081790000 Rellinars

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08067181C 1 Escola de Rellinars (1)

 

Municipi: 082790000 Terrassa

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08051306C 1 Escola Abat Marcet (1)

08039653C 1 Z Escola Agustí Bartra (CMC) (1)

08030224C 1 Z Escola Antoni Ubach i Soler (CMC)

08029374C 1 Escola Bisbat d'Egara (1)

08031770C 1 Institut Can Jofresa (1)

08071196C 1 Institut Can Roca (2)

08053251C 1 Z Institut Cavall Bernat (CMC) (1)

08030339C 1 Institut de Terrassa (1)

08024777C 1 Institut Egara (1)

08038326C 1 Z Escola El Vallès (CMC) (1)

08067247C 1 Escola El Vapor (1)

08058465C 1 Escola Enxaneta (1)

08043437C 1 Z Escola Font de l'Alba (CMC) (2)

08029350C 1 Escola França (1)

08041246C 1 Escola Francesc Aldea i Pérez

08030340C 1 Z Institut Investigador Blanxart (CMC) (1)

08029507C 1 Escola Isaac Peral (1)

08034485C 1 Escola Joan Marquès i Casals (2)

08030315C 1 Escola Joan XXIII (1)

08030212C 1 Z Escola Josep Ventalló i Vintró (CMC) (2)

08064143C 1 Escola La Nova Electra (1)

08044648C 1 Escola La Roda (1)

08039665C 1 Escola Lanaspa-Giralt (1)

08068537C 1 Z Institut Les Aimerigues (CMC)

08061774C 1 Escola Les Arenes (1)

08038314C 1 Z Escola Mare de Déu de Montserrat (CMC)

08030200C 1 Z Escola Marià Galí Guix (CMC) (2)

08066437C 1 Z Institut Mont Perdut (CMC) (1)

08046724C 1 Institut Montserrat Roig (1)

08034059C 1 Z Institut Nicolau Copèrnic (CMC) (1)

08030248C 1 Z Escola Pau Vila i Dinarès (CMC)

08030194C 1 Escola Pere Viver i Aymerich (1)

08062687C 1 Escola Ponent (1)

08030285C 1 Z Escola President Salvans (CMC)

08029386C 1 Escola Ramón y Cajal

08067235C 1 Escola Roc Alabern (1)

08066048C 1 Escola Roser Capdevila (1)

08070040C 1 Escola Sala i Badrinas (2)

08030297C 1 Z Escola Salvador Vinyals i Galí (CMC)

08051318C 1 Z Escola Sant Llorenç del Munt (CMC) (1)

08043516C 1 Z Institut Santa Eulàlia (CMC) (1)

08065512C 1 Escola Serra de l'Obac (1)

08045011C 1 Institut Torre del Palau (1)

 

Municipi: 082900000 Ullastrell

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08030662C 1 Escola Serralavella (3)

 

Municipi: 082910000 Vacarisses

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08061191C 1 Escola Font de l'Orpina (1)

08030686C 1 Escola Pau Casals (1)

08061208C 1 Institut Vacarisses (1)

 

Municipi: 083000000 Viladecavalls

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08053261C 1 Institut de Viladecavalls (1)

08041726C 1 Escola Roc Blanc (1)

08031061C 1 Escola Rosella (3)

 

 

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

 

Zona: 080597 Arenys de Mar

 

Municipi: 080060000 Arenys de Mar

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08035155C 1 Institut Els Tres Turons (1)

08000153C 1 Escola Joan Maragall (1)

08058519C 1 Escola Sinera (1)

 

Municipi: 080070000 Arenys de Munt

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08034187C 1 Institut Domènec Perramon (1)

08000165C 1 Escola Sant Martí

08055890C 1 Escola Sobirans (1)

 

Municipi: 080320000 Caldes d'Estrac

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08015004C 1 Escola Sagrada Família

 

Municipi: 080400000 Canet de Mar

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08045641C 1 Institut Lluís Domènech i Montaner (1)

08015302C 1 Escola Misericòrdia (2)

08072978C 1 Sec. d'Institut Sunsi Móra (2)

08060836C 1 Escola Turó del Drac (1)

 

Municipi: 081970000 Sant Andreu de Llavaneres

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08074835C 1 Escola Jaume Llull (1)

08046852C 1 Institut Llavaneres (1)

08057242C 1 Escola Serena Vall (1)

 

Municipi: 082030000 Sant Cebrià de Vallalta

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08025800C 1 Escola El Pi Gros (1)

 

Municipi: 081930000 Sant Iscle de Vallalta

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08025071C 1 Escola Dones d'Aigua (3)

 

Municipi: 082350000 Sant Pol de Mar

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08073028C 1 Institut de Sant Pol de Mar (2)

08027225C 1 Escola Sant Pau (1)

 

Municipi: 082640000 Sant Vicenç de Montalt

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08062808C 1 Institut Esteve Albert (1)

08032592C 1 Escola Sant Jordi (1)

08061105C 1 Escola Sot del Camp (1)

 

 

Zona: 081607 Calella

 

Municipi: 080350000 Calella

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08015171C 1 Institut Bisbe Sivilla (1)

08015144C 1 Escola Doctor Carles Salicrú (2)

08015119C 1 Escola La Minerva (1)

 

Municipi: 080820000 Fogars de la Selva

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08063931C 1 Escola Les Falgueres (1)

 

Municipi: 081100000 Malgrat de Mar

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08019873C 1 Escola Mare de Déu de Montserrat (2)

08019927C 1 Escola Marià Cubí i Soler (3)

08045665C 1 Institut Ramon Turró i Darder (1)

 

Municipi: 081550000 Palafolls

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08061099C 1 Institut Font del Ferro (1)

08022598C 1 Escola Les Ferreries de Palafolls (2)

08060423C 1 Escola Mas Prats (3)

 

Municipi: 081630000 Pineda de Mar

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08053421C 1 Escola Aloc (1)

08022801C 1 Z Escola Antoni Doltra (CMC)

08065366C 1 Institut de Pineda de Mar (1)

08052992C 1 Institut Euclides (3)

08044028C 1 A CEE Horitzó (1)

08022835C 1 Escola Jaume I (2)

08047832C 1 Institut Joan Coromines (3)

08045045C 1 Escola Mediterrània (3)

08045033C 1 Escola Montpalau (1)

08065007C 1 Escola Poble Nou (2)

 

Municipi: 082610000 Santa Susanna

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08062821C 1 Escola Montagut (1)

08028515C 1 Escola Santa Susanna

 

Municipi: 082840000 Tordera

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08073843C 1 Institut de Tordera (1)

08059093C 1 Escola d'Hortsavinyà (2)

08030467C 1 Escola Ignasi Iglesias (1)

08064222C 1 Escola La Roureda (1)

08044983C 1 Institut Lluís Companys (1)

08062869C 1 Escola Serra de Miralles (2)

 

 

Zona: 083355 Granollers

 

Municipi: 080050000 L'Ametlla del Vallès

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08000098C 1 Escola Bertí (2)

08057266C 1 Escola Els Cingles (1)

08054241C 1 Institut Eugeni Xammar (1)

 

Municipi: 080330000 Caldes de Montbui

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08065299C 1 Escola El Calderí (2)

08015077C 1 Escola El Farell (2)

08043486C 1 Institut Manolo Hugué (1)

08043942C 1 Escola Montbui (1)

08073651C 1 Institut Pic del Vent (1)

 

Municipi: 080410000 Canovelles

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08046864C 1 Institut Bellulla (1)

08039677C 1 Z Escola Congost (CMC) (2)

08072383C 1 Z Sec. d'Institut Domus d'Olivet (CMC) (2)

08064805C 1 Z Escola Els Quatre Vents (CMC) (2)

08015351C 1 Escola Jacint Verdaguer (2)

08037917C 1 Escola Joan Miró (2)

 

Municipi: 080420000 Cànoves i Samalús

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08015375C 1 Escola l'Estelada (3)

 

Municipi: 080460000 Cardedeu

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08036391C 1 Institut Arquitecte Manuel Raspall (1)

08067090C 1 Escola Can Manent (1)

08054401C 1 Institut El Sui (1)

08039690C 1 Escola Germans Corbella (1)

08053455C 1 Escola Les Aigües (1)

08045598C 1 Escola Mil·lenari (3)

08062729C 1 Institut Pla Marcell (1)

08015454C 1 Escola Ramon Macip - Dolors Granés (2)

 

Municipi: 081340000 Figaró-Montmany

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08022008C 1 Escola Montmany (2)

 

Municipi: 080860000 Les Franqueses del Vallès

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08059780C 1 Z Escola Bellavista-Joan Camps i Giró (CMC) (2)

08064817C 1 Escola Camins (3)

08066413C 1 Escola Colors (3)

08065391C 1 Institut El Til·ler (1)

08060939C 1 Escola Guerau de Liost (2)

08017271C 1 Escola Joan Sanpera i Torras (1)

08052906C 1 Z Institut Lauro (CMC) (1)

 

Municipi: 080880000 La Garriga

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08044521C 1 Escola Els Pinetons (1)

08058441C 1 Escola Giroi (1)

08035222C 1 Institut Manuel Blancafort

08017311C 1 Escola Puiggraciós

08039707C 1 Escola Tagamanent (2)

08035234C 1 Institut Vil·la Romana (1)

 

Municipi: 080960000 Granollers

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08017931C 1 Z Institut Antoni Cumella (CMC) (3)

08043644C 1 Institut Carles Vallbona (1)

08045628C 1 Institut Celestí Bellera (1)

08074801C 1 Institut de Granollers (2)

08074811C 1 Z Escola de Granollers (CMC) (2)

08017712C 1 Escola Ferrer i Guàrdia (2)

08017918C 1 Escola Granullarius (2)

08017700C 1 Z Escola Joan Solans (CMC) (2)

08053391C 1 Escola Lledoner (1)

08041659C 1 Escola Mestres Montaña (1)

08017694C 1 Escola Pereanton (3)

08041647C 1 Z Escola Ponent (CMC) (2)

08042287C 1 Escola Salvador Espriu (2)

 

Municipi: 081070000 Lliçà d'Amunt

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08052955C 1 Institut de Lliçà (1)

08074823C 1 Escola de Lliçà d'Amunt (2)

08065408C 1 Institut Hipàtia d'Alexandria

08055907C 1 Escola Miquel Martí i Pol (1)

08060940C 1 Escola Rosa Oriol Anguera (3)

 

Municipi: 081080000 Lliçà de Vall

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08058969C 1 Sec. d'Institut El Vern (1)

08060952C 1 Escola Els Vinyals (1)

08019824C 1 Escola Les Llisses

 

Municipi: 081810000 La Roca del Vallès

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08053030C 1 Institut de la Roca del Vallès (1)

08038168C 1 Escola La Torreta (1)

08060991C 1 Escola Mogent (1)

08023591C 1 Escola Pilar Mestres-Jaume Torrens (1)

08067120C 1 Escola Santa Agnès de Malanyanes (2)

 

Municipi: 082480000 Santa Eulàlia de Ronçana

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08065238C 1 Escola La Sagrera (3)

08028102C 1 Escola Ronçana (1)

 

Municipi: 089020000 Vilanova del Vallès

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08061038C 1 Institut de Vilanova del Vallès (1)

08061026C 1 Escola La Falguera (2)

08039264C 1 Escola Mestres Munguet-Cortés (1)

 

 

Zona: 084177 El Masnou

 

Municipi: 080030000 Alella

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08046785C 1 Institut d'Alella (1)

08000049C 1 Escola Fabra (1)

08061063C 1 Escola La Serreta (1)

 

Municipi: 081180000 El Masnou

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08039604C 1 Escola Francesc Ferrer i Guàrdia (2)

08032701C 1 Escola Lluís Millet (1)

08020826C 1 Institut Maremar (1)

08043930C 1 Escola Marinada

08020838C 1 Institut Mediterrània (1)

08020723C 1 Escola Ocata

08038031C 1 Escola Rosa Sensat (1)

 

Municipi: 081260000 Montgat

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08061087C 1 Escola Marina (1)

08021880C 1 Escola Salvador Espriu (2)

08045677C 1 Institut Thalassa (1)

 

Municipi: 082300000 Premià de Dalt

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08035684C 1 Escola Marià Manent (1)

08044442C 1 Escola Santa Anna (1)

08053017C 1 Institut Valerià Pujol i Bosch (1)

 

Municipi: 081720000 Premià de Mar

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08043905C 1 Escola El Dofí (1)

08043371C 1 Escola La Lió (1)

08068379C 1 Escola Mar Nova (2)

08023335C 1 Escola Montserrat (1)

08072255C 1 Institut Premià de Mar (1)

08023232C 1 Escola Sant Cristòfol (2)

 

Municipi: 082810000 Teià

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08030364C 1 Escola El Cim

08061117C 1 Sec. d'Institut Turó d'en Baldiri (1)

 

Municipi: 082820000 Tiana

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08030388C 1 Escola Lola Anglada (1)

08062857C 1 Sec. d'Institut Tiana

08070799C 1 Escola Tiziana (2)

 

 

Zona: 084256 Mataró

 

Municipi: 081210000 Mataró

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08021260C 1 Institut Alexandre Satorras (1)

08021272C 1 Escola Àngela Bransuela (2)

08020905C 1 Escola Angeleta Ferrer (2)

08063874C 1 Escola Antonio Machado (1)

08054113C 1 Escola Anxaneta (1)

08039616C 1 Escola Camí del Cros (2)

08034734C 1 Escola Camí del Mig (2)

08056614C 1 Escola Cirera

08021302C 1 Institut Damià Campeny (1)

08020929C 1 Z Escola Germanes Bertomeu (CMC) (2)

08067661C 1 Escola Joan Coromines

08020917C 1 Escola Josep Manuel Peramàs (2)

08021041C 1 Escola Josep Montserrat (2)

08052979C 1 Z Institut Josep Puig i Cadafalch (CMC) (3)

08034333C 1 Escola La Llàntia (2)

08046797C 1 Z Institut Laia l'Arquera (CMC) (1)

08045227C 1 A CEE Les Aigües (1)

08064994C 1 Escola Maria-Mercè Marçal (1)

08065287C 1 Escola Marta Mata (1)

08067430C 1 Escola Montserrat Solà (1)

08034746C 1 Z Escola Rocafonda (CMC) (1)

08046748C 1 Z Institut Thos i Codina (CMC) (2)

08021296C 1 Z Escola Tomàs Viñas (CMC)

08034321C 1 Z Escola Torre Llauder (CMC) (2)

08034357C 1 Escola Vista Alegre (2)

 

 

Zona: 084384 Mollet del Vallès

 

Municipi: 081050000 La Llagosta

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08019745C 1 Escola Joan Maragall (1)

08039719C 1 Escola Les Planes (1)

08043656C 1 Institut Marina

08019711C 1 Escola Sagrada Família

 

Municipi: 081150000 Martorelles

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08045586C 1 Escola Les Pruneres (1)

08020656C 1 Escola Simeó Rabasa (2)

 

Municipi: 081240000 Mollet del Vallès

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08065411C 1 Institut Aiguaviva (1)

08060988C 1 Escola Cal Músic (1)

08053406C 1 Escola Can Besora (2)

08021466C 1 Escola Col·legis Nous

08021594C 1 Z Institut de Mollet del Vallès (CMC) (1)

08021570C 1 Escola del Bosc (1)

08038041C 1 Escola Federico García Lorca (2)

08054034C 1 Institut Gallecs (1)

08044302C 1 Escola Joan Abelló (1)

08021582C 1 Z Escola Joan Salvat Papasseit (CMC) (2)

08038065C 1 Escola Montseny (2)

08032713C 1 Escola Sant Jordi (2)

08032491C 1 Escola Sant Vicenç (2)

08021600C 1 Institut Vicenç Plantada (1)

 

Municipi: 081350000 Montmeló

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08052980C 1 Institut Montmeló (1)

08022011C 1 Escola Pau Casals (1)

08022045C 1 Escola Sant Jordi (1)

 

Municipi: 081360000 Montornès del Vallès

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08038077C 1 Escola Can Parera (2)

08022070C 1 Z Escola Marinada (CMC) (2)

08065421C 1 Institut Marta Mata (1)

08059792C 1 Escola Mogent (1)

08068410C 1 Escola Palau d'Ametlla (2)

08022057C 1 Escola Sant Sadurní

08042093C 1 Z Institut Vinyes Velles (CMC) (3)

 

Municipi: 081590000 Parets del Vallès

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08065433C 1 Sec. d'Institut La Sínia (2)

08022690C 1 Escola Lluís Piquer (1)

08022707C 1 Escola Pompeu Fabra (1)

08044612C 1 Institut Torre de Malla (1)

08063916C 1 Escola Vila Parietes (1)

 

Municipi: 082090000 Sant Fost de Campsentelles

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08047479C 1 Institut Alba del Vallès (1)

08059809C 1 Escola El Roure (2)

08026154C 1 Escola Joaquim Abril (2)

 

Municipi: 082560000 Santa Maria de Martorelles

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08028345C 1 Escola Les Mimoses (2)

 

Municipi: 082960000 Vallromanes

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08030807C 1 Escola Els Tres Pins (1)

 

 

Zona: 086599 Sant Celoni

 

Municipi: 080390000 Campins

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08056833C 1 A ZER Baix Montseny (1)

08015259C 1 Escola L'Alzinar - ZER Baix Montseny (3)

 

Municipi: 080970000 Gualba

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08017979C 1 Escola Aqua Alba (1)

 

Municipi: 081060000 Llinars del Vallès

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08042792C 1 Escola Damià Mateu (1)

08044594C 1 Institut Giola (1)

08019782C 1 Escola Salvador Sanromà (1)

 

Municipi: 081370000 Montseny

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08022082C 1 Escola Puig Drau - ZER Baix Montseny (2)

 

Municipi: 081980000 Sant Antoni de Vilamajor

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08025319C 1 Escola Joan Casas (1)

 

Municipi: 082020000 Sant Celoni

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08034606C 1 Institut Baix Montseny (1)

08025770C 1 Escola Josep Pallerola i Roca (2)

08037504C 1 Escola Montnegre (2)

08065305C 1 Escola Soler de Vilardell (2)

 

Municipi: 082070000 Sant Esteve de Palautordera

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08065469C 1 Sec. d'Institut Can Record (2)

08026117C 1 Escola Vallmanya (1)

 

Municipi: 082340000 Sant Pere de Vilamajor

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08027183C 1 Escola Torre Roja (1)

08062791C 1 Institut Vilamajor (1)

 

Municipi: 082590000 Santa Maria de Palautordera

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08039744C 1 Escola del Pont Trencat - ZER Baix Montseny (2)

08028424C 1 Escola Fontmartina (2)

08070908C 1 Institut Escola La Tordera (2)

08062811C 1 Escola Matagalls (1)

08053108C 1 Institut Reguissol (1)

 

Municipi: 082940000 Vallgorguina

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08054411C 1 Escola Vallgorguina (1)

 

Municipi: 083060000 Vilalba Sasserra

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08031460C 1 Escola Trentapasses (2)

 

 

Zona: 089254 Vilassar de Mar

 

Municipi: 080090000 Argentona

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08000189C 1 Escola Bernat de Riudemeia (2)

08052876C 1 Institut d'Argentona (1)

08060319C 1 Escola Les Fonts (1)

08073958C 1 Escola Nova Argentona (1)

08039598C 1 Z Escola Sant Miquel del Cros (CMC) (1)

 

Municipi: 080290000 Cabrera de Mar

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08059779C 1 Escola Pla de l'Avellà (1)

 

Municipi: 080300000 Cabrils

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08062717C 1 Institut Cabrils (1)

08014905C 1 Escola L'Olivera (1)

08061762C 1 Escola Mas Maria (1)

 

Municipi: 080750000 Dosrius

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08074380C 1 Escola Castell de Dosrius (1)

08062730C 1 Sec. d'Institut de Dosrius (2)

 

Municipi: 081530000 Òrrius

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08022574C 1 Escola Francesc Macià (2)

 

Municipi: 082140000 Vilassar de Dalt

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08026476C 1 Escola Francesc Macià (1)

08040564C 1 Institut Jaume Almera (3)

 

Municipi: 082190000 Vilassar de Mar

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08040060C 1 Escola del Mar (2)

08058374C 1 Escola Els Alocs (1)

08057254C 1 Institut Pere Ribot (1)

08026749C 1 Escola Pérez Sala (1)

08041696C 1 Escola Vaixell Burriac (1)

08046803C 1 Institut Vilatzara (1)

 

 

Serveis Territorials a la Catalunya Central

 

Zona: 080810 Bagà

 

Municipi: 080160000 Bagà

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08001522C 1 Escola Galceran de Pinós

08052891C 1 Institut L'Alt Berguedà (1)

 

Municipi: 251000000 Gósol

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25001709C 1 Escola Santa Margarida - ZER Alt Berguedà (2)

 

Municipi: 080990000 Guardiola de Berguedà

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08018005C 1 Escola Sant Llorenç (1)

 

Municipi: 081660000 La Pobla de Lillet

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08022860C 1 Escola Lillet A. Güell (1)

 

Municipi: 089030000 Sant Julià de Cerdanyola

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08018017C 1 Escola L'Albiol - ZER Alt Berguedà

 

Municipi: 082930000 Vallcebre

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08056811C 1 A ZER Alt Berguedà

08030728C 1 Escola Serrat Voltor - ZER Alt Berguedà (1)

 

 

Zona: 081139 Berga

 

Municipi: 080110000 Avià

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08000271C 1 Escola Santa Maria d'Avià (2)

 

Municipi: 080220000 Berga

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08014668C 1 Escola de la Valldan (2)

08014693C 1 Institut Guillem de Berguedà (1)

08014620C 1 Escola Sant Joan

08014681C 1 Escola Santa Eulàlia

08064830C 1 Sec. d'Institut Serra de Noet (1)

 

Municipi: 080240000 Borredà

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08014796C 1 Escola de Borredà - ZER Berguedà Centre

 

Municipi: 082680000 Cercs

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08029015C 1 Escola Sant Salvador

 

Municipi: 081320000 Montmajor

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08021983C 1 Escola Gira-sol - ZER Baix Berguedà

 

Municipi: 082990000 Vilada

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08058088C 1 A ZER Berguedà Centre

08031046C 1 Escola Serra de Picamill - ZER Berguedà Centre

 

 

Zona: 081541 Calaf

 

Municipi: 080310000 Calaf

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08043395C 1 Institut Alexandre de Riquer (1)

08014929C 1 Escola Alta Segarra (1)

 

Municipi: 080600000 Castellfollit de Riubregós

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08016082C 1 Escola Sant Roc - ZER Vent d'Avall

 

Municipi: 081700000 Els Prats de Rei

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08023141C 1 Escola Mare de Déu del Portal - ZER Vent d'Avall (1)

08056791C 1 A ZER Vent d'Avall

 

Municipi: 082280000 Sant Martí Sesgueioles

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08027021C 1 Escola Font de l'Anoia - ZER Vent d'Avall (2)

 

 

Zona: 081841 Capellades

 

Municipi: 080280000 Cabrera d'Anoia

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08014841C 1 Escola Les Oliveres - ZER Serra d'Ancosa (1)

 

Municipi: 080440000 Capellades

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08015430C 1 Escola Marquès de la Pobla (1)

08046645C 1 Institut Molí de la Vila (1)

 

Municipi: 080480000 Carme

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08015648C 1 Escola Serra de Coll-Bas

 

Municipi: 081620000 Els Hostalets de Pierola

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08022793C 1 Escola Renaixença (1)

 

Municipi: 081610000 Piera

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08060526C 1 Escola Creixà (1)

08047820C 1 Institut Guinovarda (1)

08022768C 1 Escola Herois del Bruc (1)

08056122C 1 Escola Les Flandes (1)

08063746C 1 Sec. d'Institut Salvador Claramunt (2)

 

Municipi: 081650000 La Pobla de Claramunt

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08022859C 1 Escola Maria Borés (1)

 

Municipi: 082860000 La Torre de Claramunt

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08030583C 1 Escola La Torre (1)

08030595C 1 Escola Torrescasana (1)

 

Municipi: 082920000 Vallbona d'Anoia

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08065019C 1 Sec. d'Institut de Vallbona d'Anoia (1)

08030698C 1 Escola Josep Masclans (2)

 

 

Zona: 082235 Centelles

 

Municipi: 080140000 Aiguafreda

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08000359C 1 Escola La Muntanya (1)

 

Municipi: 080170000 Balenyà

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08001534C 1 Escola Joan XXIII (2)

 

Municipi: 080670000 Centelles

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08016185C 1 Escola Ildefons Cerdà (2)

08044569C 1 Institut Pere Barnils (1)

08067041C 1 Escola Xoriguer (1)

 

Municipi: 082240000 Sant Martí de Centelles

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08064829C 1 Escola Valldeneu (2)

 

Municipi: 082460000 Santa Eugènia de Berga

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08028059C 1 Escola Jacint Verdaguer

 

Municipi: 082690000 Seva

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08029027C 1 Escola Farigola (1)

08041714C 1 Escola Les Basseroles (2)

 

Municipi: 082780000 Taradell

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08029283C 1 Escola El Gurri - ZER Guilleries (2)

08029301C 1 Escola Les Pinediques (1)

08053121C 1 Institut Taradell (1)

 

Municipi: 082830000 Tona

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08054277C 1 Institut de Tona (1)

08030421C 1 Escola L'Era de Dalt (2)

 

 

Zona: 083252 Gironella

 

Municipi: 080490000 Casserres

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08015651C 1 Escola Princesa Làscaris (2)

 

Municipi: 080920000 Gironella

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08017645C 1 Escola de Gironella (2)

08044971C 1 Institut Pere Fontdevila (1)

08017633C 1 Escola Sant Marc (2)

 

Municipi: 081440000 Olvan

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08058091C 1 A ZER Baix Berguedà (2)

08022331C 1 Escola d'Olvan - ZER Baix Berguedà (2)

 

Municipi: 081750000 Puig-reig

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08023372C 1 Escola Alfred Mata (2)

08052207C 1 Institut de Puig-reig (1)

 

 

Zona: 083549 Igualada

 

Municipi: 080630000 Castellolí

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08016136C 1 Escola Les Passeres - ZER Tres Branques (1)

08058817C 1 A ZER Tres Branques

 

Municipi: 080710000 Copons

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08016291C 1 Escola Copons - ZER Vent d'Avall

 

Municipi: 081020000 Igualada

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08073193C 1 Institut Badia i Margarit

08064866C 1 Escola Dolors Martí i Badia (1)

08019460C 1 Escola Emili Vallès (1)

08019459C 1 Z Escola Gabriel Castella i Raich (CMC) (2)

08019435C 1 Escola García i Fossas (1)

08047364C 1 Institut Joan Mercader (1)

08019654C 1 Institut Milà i Fontanals (1)

08019642C 1 Escola Pare Ramon Castelltort i Miralda (2)

08019630C 1 Institut Pere Vives i Vich (1)

 

Municipi: 081030000 Jorba

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08019678C 1 Escola Jorba

 

Municipi: 081040000 La Llacuna

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08056781C 1 A ZER Serra d'Ancosa

08019691C 1 Escola Vilademàger - ZER Serra d'Ancosa (2)

 

Municipi: 081430000 Òdena

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08022321C 1 Escola Castell d'Òdena (2)

 

Municipi: 082260000 Sant Martí de Tous

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08026956C 1 Escola Cérvola Blanca (2)

 

Municipi: 082500000 Santa Margarida de Montbui

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08057734C 1 Z Escola Antoni Gaudí (CMC) (1)

08038272C 1 Escola García Lorca (1)

08028163C 1 Escola Montbou (1)

08053352C 1 Z Institut Montbui (CMC) (1)

 

Municipi: 083020000 Vilanova del Camí

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08031277C 1 Z Escola Joan Maragall (CMC) (1)

08063795C 1 Escola Marta Mata (1)

08044168C 1 Institut Pla de les Moreres (1)

08038247C 1 Escola Pompeu Fabra (2)

 

 

Zona: 084049 Manlleu

 

Municipi: 080040000 Alpens

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08000086C 1 Escola La Forja - ZER Alt Lluçanès (1)

 

Municipi: 082540000 L'Esquirol

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08028333C 1 Escola El Cabrerès (2)

 

Municipi: 081090000 Lluçà

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08019861C 1 Escola Gafarró - ZER Alt Lluçanès (2)

 

Municipi: 081120000 Manlleu

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08040552C 1 Z Institut Antoni Pous i Argila (CMC) (1)

08072176C 1 Z Sec. d'Institut del Ter (CMC) (1)

08039628C 1 Escola Pompeu Fabra (1)

08019940C 1 Z Escola Puig-Agut (CMC) (2)

08060964C 1 Z Escola Quatre Vents (CMC) (1)

 

Municipi: 081170000 Les Masies de Voltregà

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08020701C 1 Escola Comtes de Lacambra (1)

08060976C 1 Institut del Voltreganès (1)

08066371C 1 Escola El Despujol (1)

 

Municipi: 081310000 Montesquiu

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08021961C 1 Escola El Rocal - ZER Els Castells (2)

08058076C 1 A ZER Els Castells (1)

 

Municipi: 081490000 Olost

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08022495C 1 Escola Terra Nostra (1)

 

Municipi: 081510000 Oristà

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08022549C 1 Escola Llevant - ZER Gavarresa (2)

 

Municipi: 081600000 Perafita

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08034795C 1 Escola Heurom - ZER Alt Lluçanès (2)

 

Municipi: 081710000 Prats de Lluçanès

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08053005C 1 Institut Castell de Quer (1)

08023207C 1 Escola Lluçanès (1)

 

Municipi: 081830000 Roda de Ter

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08064787C 1 Escola Emili Teixidor (1)

08023669C 1 Escola Mare de Déu del Sòl del Pont (1)

08053042C 1 Institut Miquel Martí i Pol (1)

 

Municipi: 089010000 Rupit i Pruit

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08039631C 1 Escola L'Agullola (1)

 

Municipi: 082010000 Sant Boi de Lluçanès

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08056742C 1 A ZER Alt Lluçanès (1)

08025666C 1 Escola Aurora - ZER Alt Lluçanès (2)

 

Municipi: 082120000 Sant Feliu Sasserra

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08026415C 1 Escola Els Roures - ZER Gavarresa

08056857C 1 A ZER Gavarresa

 

Municipi: 082150000 Sant Hipòlit de Voltregà

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08026521C 1 Escola Abat Oliba (1)

 

Municipi: 082330000 Sant Pere de Torelló

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08027171C 1 Escola Josep Maria Xandri (1)

 

Municipi: 082370000 Sant Quirze de Besora

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08058428C 1 Sec. d'Institut Bisaura (2)

08027249C 1 Escola Segimon Comas (2)

 

Municipi: 082650000 Sant Vicenç de Torelló

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08028709C 1 Escola Lloriana (2)

 

Municipi: 082530000 Santa Maria de Besora

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08038201C 1 Escola La Baumeta - ZER Els Castells (2)

 

Municipi: 082850000 Torelló

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08058404C 1 Institut Cirviànum de Torelló (1)

08030510C 1 Escola Doctor Fortià i Solà (1)

08075256C 1 Institut Escola Marta Mata (1)

08030522C 1 Escola Vall del Ges (1)

 

Municipi: 172120000 Vidrà

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17004062C 1 Escola Santa Bàrbara - ZER Els Castells (2)

 

 

Zona: 084050 Manresa

 

Municipi: 080380000 Callús

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08015247C 1 Escola Joventut (2)

 

Municipi: 080590000 Castellfollit del Boix

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08016069C 1 Escola Coll de Gossem - ZER Tres Branques (1)

08016070C 1 Escola de Maians - ZER Tres Branques (1)

 

Municipi: 080620000 Castellnou de Bages

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08063862C 1 Escola L'Olivar (1)

 

Municipi: 080840000 Fonollosa

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08017232C 1 Escola Agrupació Sant Jordi (1)

 

Municipi: 081130000 Manresa

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08020127C 1 Escola Bages (1)

08065330C 1 Institut Cal Gravat (1)

08046761C 1 Z Institut Guillem Catà (CMC) (1)

08064741C 1 Escola Ítaca (1)

08059755C 1 Z Escola La Font (CMC) (1)

08020061C 1 Z Escola La Renaixença (CMC) (2)

08063898C 1 Escola La Sèquia (1)

08020462C 1 Institut Lacetània (1)

08075244C 1 Escola Les Bases

08020474C 1 Z Institut Lluís de Peguera (CMC) (1)

08020012C 1 Z Escola Muntanya del Drac (CMC) (2)

08020097C 1 Z Escola Pare Algué (CMC) (1)

08033924C 1 Institut Pius Font i Quer (1)

08039318C 1 Escola Puigberenguer (1)

08020073C 1 Z Escola Sant Ignasi (CMC) (2)

08038181C 1 Z Escola Serra i Húnter (CMC) (2)

08067600C 1 Z Escola Valldaura (CMC) (1)

 

Municipi: 081390000 Mura

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08061521C 1 Escola Vall de Néspola - ZER El Moianès Ponent (2)

 

Municipi: 081400000 Navarcles

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08022197C 1 Escola Catalunya (2)

08059524C 1 Sec. d'Institut de Navarcles (1)

 

Municipi: 082130000 Sant Fruitós de Bages

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08044016C 1 Escola Flama (2)

08053054C 1 Institut Gerbert d'Aurillac (1)

08026464C 1 Escola Monsenyor Gibert (1)

08065251C 1 Escola Pla del Puig (1)

 

Municipi: 082180000 Sant Joan de Vilatorrada

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08062778C 1 Escola Ametllers (1)

08066322C 1 Sec. d'Institut Cardener (2)

08044545C 1 Escola Collbaix (1)

08026725C 1 Escola Joncadella (1)

08035313C 1 Institut Quercus (1)

 

Municipi: 080980000 Sant Salvador de Guardiola

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08017992C 1 Escola Montserrat (1)

 

Municipi: 081920000 Santpedor

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08053111C 1 Institut d'Auro (1)

08066334C 1 Escola La Serreta (1)

08025058C 1 Escola Riu d'Or (1)

 

 

Zona: 084335 Moià

 

Municipi: 080230000 Bigues i Riells

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08060903C 1 Escola El Colomer (1)

08014747C 1 Escola El Turó (2)

08060915C 1 Institut Maria de Bell-lloc (1)

 

Municipi: 080550000 Castellcir

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08071421C 1 A ZER El Moianès Llevant

08015831C 1 Escola La Popa - ZER El Moianès Llevant (1)

 

Municipi: 080640000 Castellterçol

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08071214C 1 Institut Escola Castellterçol (1)

 

Municipi: 080700000 Collsuspina

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08065482C 1 Escola de Collsuspina - ZER El Moianès Llevant (1)

 

Municipi: 080790000 L'Estany

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08037981C 1 Escola de L'Estany - ZER El Moianès Llevant (2)

 

Municipi: 081380000 Moià

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08022094C 1 Escola Josep Orriols i Roca (1)

08044600C 1 Institut Moianès (1)

 

Municipi: 082100000 Sant Feliu de Codines

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08026208C 1 Escola Jaume Balmes (2)

08060009C 1 Sec. d'Institut Manuel Carrasco i Formiguera (1)

 

Municipi: 082390000 Sant Quirze Safaja

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08064982C 1 Escola de Sant Quirze Safaja - ZER El Moianès Llevant (1)

 

 

Zona: 254770 Navès

 

Municipi: 251240000 Lladurs

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25002982C 1 Escola de Lladurs - ZER El Solsonès

 

Municipi: 251290000 Llobera

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25003093C 1 Escola de Llobera - ZER El Solsonès (1)

 

Municipi: 251460000 Navès

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25003330C 1 Escola Aiguadora - ZER El Solsonès

 

Municipi: 251660000 Pinell de Solsonès

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25003627C 1 Escola de Sant Climent - ZER El Solsonès

 

Municipi: 251670000 Pinós

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25006069C 1 Escola d'Ardèvol - ZER El Solsonès

 

Municipi: 251860000 Riner

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25003974C 1 Escola de Freixinet de Solsona - ZER El Solsonès (2)

 

 

Zona: 086435 Sallent

 

Municipi: 080100000 Artés

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08000244C 1 Escola Doctor Ferrer (1)

08046876C 1 Institut Miquel Bosch i Jover (1)

 

Municipi: 080120000 Avinyó

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08000323C 1 Escola Barnola (1)

 

Municipi: 080180000 Balsareny

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08001583C 1 Escola Guillem de Balsareny (1)

 

Municipi: 080340000 Calders

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08015107C 1 Escola Anton Busquets i Punset - ZER El Moianès Ponent (1)

08056729C 1 A ZER El Moianès Ponent

 

Municipi: 081280000 Monistrol de Calders

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08021934C 1 Escola L'Esqueix - ZER El Moianès Ponent (1)

 

Municipi: 081410000 Navàs

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08072188C 1 Institut Escola Sant Jordi (1)

 

Municipi: 081910000 Sallent

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08039306C 1 Escola Els Pins - ZER Moianès Ponent (2)

08047376C 1 Institut Llobregat (1)

08024972C 1 Escola Torres Amat (1)

 

Municipi: 082290000 Sant Mateu de Bages

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08068197C 1 A ZER El Cardener (2)

08038089C 1 Escola Sant Esteve - ZER El Cardener (2)

 

Municipi: 082580000 Santa Maria d'Oló

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08028382C 1 Escola Sesmon d'Oló (2)

 

 

Zona: 087270 Sant Vicenç de Castellet

 

Municipi: 080530000 Castellbell i el Vilar

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08068616C 1 Sec. d'Institut Bages Sud (1)

08015806C 1 Escola Jaume Balmes (2)

 

Municipi: 080610000 Castellgalí

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08016094C 1 Escola Sant Miquel (1)

 

Municipi: 081270000 Monistrol de Montserrat

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08021892C 1 Escola Sant Pere (2)

 

Municipi: 081820000 El Pont de Vilomara i Rocafort

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08023657C 1 Escola Pompeu Fabra (1)

 

Municipi: 082620000 Sant Vicenç de Castellet

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08046840C 1 Institut Castellet (1)

08065263C 1 Escola Puigsoler (1)

08028576C 1 Escola Sant Vicenç (2)

 

 

Zona: 257850 Solsona

 

Municipi: 251630000 La Coma i la Pedra

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25003536C 1 Escola de la Coma - ZER El Solsonès (2)

 

Municipi: 251930000 Sant Llorenç de Morunys

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25008248C 1 Sec. d'Institut de Sant Llorenç de Morunys

25004048C 1 Escola Vall de Lord (2)

 

Municipi: 252070000 Solsona

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25009009C 1 A ZER El Solsonès

25009101C 1 Escola El Vinyet (2)

25005454C 1 Institut Francesc Ribalta (2)

25004243C 1 Escola Setelsis (1)

 

 

Zona: 087932 Súria

 

Municipi: 080470000 Cardona

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08015612C 1 Escola Joan de Palà - ZER El Cardener (2)

08015582C 1 Escola Mare de Déu del Patrocini (1)

08042330C 1 Institut Sant Ramon (3)

 

Municipi: 082740000 Súria

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08029222C 1 Escola Francesc Macià (1)

08029209C 1 Escola Mare de Déu de Montserrat (1)

08042044C 1 Institut Mig-Món (1)

 

 

Zona: 088810 Vic

 

Municipi: 080370000 Calldetenes

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08063837C 1 Sec. d'Institut Les Margues (1)

08015193C 1 Escola Sant Marc (1)

 

Municipi: 080830000 Folgueroles

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08017207C 1 Escola Mossèn Cinto (1)

 

Municipi: 081000000 Gurb

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08068380C 1 Sec. d'Institut Gurb (1)

08018029C 1 Escola Les Escoles (1)

 

Municipi: 081290000 Muntanyola

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08063928C 1 Escola Muntanyola (1)

 

Municipi: 081990000 Sant Bartomeu del Grau

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08025320C 1 Z Escola La Monjoia (CMC) (1)

 

Municipi: 082200000 Sant Julià de Vilatorta

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08026786C 1 Escola Bellpuig (1)

 

Municipi: 082470000 Santa Eulàlia de Riuprimer

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08028072C 1 Escola El Roure Gros (1)

 

Municipi: 082980000 Vic

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08057102C 1 Z Escola Andersen (CMC) (1)

08031022C 1 Institut de Vic (1)

08031009C 1 Escola Doctor Joaquim Salarich (2)

08057096C 1 Z Escola Guillem de Mont-rodon (CMC) (1)

08031034C 1 Institut Jaume Callís (1)

08062870C 1 Z Institut La Plana (CMC) (1)

08067818C 1 Z Escola La Sínia (CMC) (1)

08030819C 1 Escola Sentfores (1)

08069499C 1 Z Escola Vic-centre (CMC) (1)

 

Municipi: 083030000 Vilanova de Sau

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

08031290C 1 Escola Les Roques

 

 

Serveis Territorials a Girona

 

Zona: 170495 Amer

 

Municipi: 170070000 Amer

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17004578C 1 Institut Castell d'Estela (1)

17000093C 1 Escola Gaspar de Queralt (3)

 

Municipi: 170080000 Anglès

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17000135C 1 Escola Pompeu Fabra

17004487C 1 Institut Rafael Campalans (1)

 

Municipi: 171890000 La Cellera de Ter

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17003781C 1 Escola Juncadella

 

Municipi: 171160000 Osor

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17002442C 1 Escola La Vall

 

Municipi: 171330000 Les Planes d'Hostoles

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17002752C 1 Escola Sant Cristòfol

 

Municipi: 171610000 Sant Feliu de Pallerols

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17003343C 1 Escola Rocalba (2)

 

Municipi: 179030000 Sant Julià del Llor i Bonmatí

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17000123C 1 Escola Sant Jordi

 

 

Zona: 170586 Arbúcies

 

Municipi: 170090000 Arbúcies

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17000160C 1 Escola Doctor Carulla

17006605C 1 Institut Montsoriu (1)

 

Municipi: 171640000 Sant Hilari Sacalm

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17004517C 1 Institut Anton Busquets i Punset (1)

17003434C 1 Escola Guilleries (1)

 

Municipi: 172200000 Viladrau

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17004189C 1 Escola Els Castanyers - ZER Guilleries (1)

08059287C 1 A ZER Guilleries (2)

 

 

Zona: 170861 Banyoles

 

Municipi: 170150000 Banyoles

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17000342C 1 Escola Baldiri Reixac (1)

17009345C 1 Escola Camins (1)

17005182C 1 Escola Can Puig (1)

17000330C 1 Institut Josep Brugulat (1)

17006952C 1 Escola La Draga (1)

17000305C 1 Institut Pere Alsius i Torrent (1)

17000329C 1 Escola Pla de l'Ametller (1)

17006666C 1 Institut Pla de l'Estany (1)

 

Municipi: 170560000 Cornellà del Terri

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17000986C 1 Escola La Vall del Terri

 

Municipi: 170650000 Esponellà

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17001097C 1 Escola Carles de Fortuny (2)

 

Municipi: 170710000 Fontcoberta

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17004827C 1 Escola Alzina Reclamadora (1)

 

Municipi: 171370000 Porqueres

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17002818C 1 Escola Frigolet

17002791C 1 Escola L'Entorn (1)

 

Municipi: 171900000 Serinyà

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17003801C 1 Escola Bora Gran (1)

 

Municipi: 172180000 Vilademuls

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17004153C 1 Escola de Sant Esteve de Guialbes (1)

 

 

Zona: 171141 Besalú

 

Municipi: 170100000 Argelaguer

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17005261C 1 Escola Montpalau - ZER El Llierca (2)

 

Municipi: 170190000 Besalú

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17009801C 1 Institut Escola Salvador Vilarrasa (1)

 

Municipi: 172000000 Tortellà

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17003902C 1 Escola Joan Roura i Parella - ZER El Llierca (2)

 

 

Zona: 171219 La Bisbal d'Empordà

 

Municipi: 170220000 La Bisbal d'Empordà

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17009710C 1 Escola Empordanet (1)

17000411C 1 Escola Joan de Margarit

17007300C 1 Institut La Bisbal (1)

17005248C 1 Escola Mas Clarà (1)

 

Municipi: 170570000 Corçà

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17000998C 1 Escola El Rodonell (1)

 

Municipi: 179010000 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní l'Heura

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17003631C 1 Escola La Pedra Dreta - ZER Empordanet-Gavarres (1)

17001024C 1 Escola Les Gavarres - ZER Empordanet-Gavarres (1)

 

Municipi: 179020000 Forallac

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17008997C 1 Escola Forallac (1)

 

Municipi: 172050000 Ullastret

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17003941C 1 Escola L'Estany - ZER Empordanet-Gavarres (1)

 

 

Zona: 171244 Blanes

 

Municipi: 170230000 Blanes

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17000470C 1 Z Escola Carles Faust (CMC)

17000469C 1 Escola Joaquim Ruyra (1)

17000548C 1 Escola Mossèn Joan Batlle (1)

17004566C 1 Z Escola Napoleó Soliva (CMC)

17007828C 1 Escola Pinya de Rosa (1)

17005017C 1 Escola Quatre Vents

17008274C 1 Escola Sa Forcanera (2)

17000551C 1 Institut Sa Palomera (1)

17005731C 1 Institut S'Agulla (2)

17005662C 1 Institut Serrallarga (1)

17004712C 1 A CEE Ventijol (2)

 

Municipi: 170950000 Lloret de Mar

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17008080C 1 Escola Àngels Alemany i Boris (1)

17004657C 1 Escola Esteve Carles (2)

17009898C 1 Institut Escola Lloret de Mar (1)

17002107C 1 Escola Pere Torrent (3)

17004955C 1 Escola Pompeu Fabra

17005911C 1 Z Institut Ramon Coll i Rodés (CMC) (1)

17006770C 1 Z Institut Rocagrossa (CMC) (1)

 

Municipi: 171030000 Maçanet de la Selva

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17008951C 1 Z Sec. d'Institut Maçanet de la Selva (CMC) (1)

17008547C 1 Escola Nova de Maçanet de la Selva (1)

17002181C 1 Z Escola Sant Jordi (CMC) (1)

 

Municipi: 172020000 Tossa de Mar

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17006812C 1 Institut de Tossa de Mar (1)

17003926C 1 Escola Ignasi Melé i Farré

 

 

Zona: 171530 Cadaqués

 

Municipi: 170320000 Cadaqués

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17006678C 1 Sec. d'Institut Cap de Creus (1)

17000627C 1 Escola Caritat Serinyana (1)

 

Municipi: 170540000 Colera

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17000950C 1 Escola Puig d'Esquers - ZER Cap de Creus (1)

 

Municipi: 170920000 Llançà

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17006769C 1 Institut de Llançà (1)

17002077C 1 Escola Pompeu Fabra (1)

 

Municipi: 171400000 El Port de la Selva

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17009631C 1 A ZER Cap de Creus

17002879C 1 Escola Les Clisques-ZER Cap de Creus (1)

 

Municipi: 171380000 Portbou

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17002831C 1 Escola Sant Jaume (2)

 

 

Zona: 171748 Camprodon

 

Municipi: 170390000 Camprodon

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17000779C 1 Escola Doctor Robert (2)

17006681C 1 Sec. d'Institut Germans Vila-Riera (1)

 

Municipi: 170910000 Llanars

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17002065C 1 Escola Les Moreres - ZER Vall de Ter

 

Municipi: 172240000 Vilallonga de Ter

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17004219C 1 Escola La Daina - ZER Vall de Ter

 

 

Zona: 171906 Cassà de la Selva

 

Municipi: 170440000 Cassà de la Selva

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17008501C 1 Escola Aldric (1)

17005650C 1 Institut de Cassà de la Selva (2)

17000846C 1 Escola Puig d'Arques

 

Municipi: 170890000 Llagostera

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17006757C 1 Institut de Llagostera (1)

17002031C 1 Z Escola Lacustària (CMC) (2)

17009138C 1 Z Escola Puig de les Cadiretes (CMC) (1)

 

 

Zona: 172224 Celrà

 

Municipi: 170250000 Bordils

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17000561C 1 Escola de Bordils (1)

 

Municipi: 170490000 Celrà

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17006708C 1 Institut de Celrà (1)

17000913C 1 Escola L'Aulet

17008471C 1 Escola Les Falgueres (1)

 

Municipi: 170500000 Cervià de Ter

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17000925C 1 Escola L'Aixart (1)

 

Municipi: 170670000 Flaçà

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17001292C 1 Escola Les Moreres

 

Municipi: 179040000 Medinyà

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17002193C 1 Escola Santa Fe

 

Municipi: 171300000 La Pera

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17009473C 1 A ZER Empordanet-Gavarres

17002715C 1 Escola Pedra Blanca - ZER Empordanet-Gavarres (1)

 

Municipi: 171660000 Sant Jordi Desvalls

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17003471C 1 Escola Sant Jordi (1)

 

Municipi: 171690000 Sant Julià de Ramis

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17006873C 1 Escola Castellum (1)

 

Municipi: 171860000 Sarrià de Ter

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17003756C 1 Escola Montserrat

 

 

Zona: 172625 L'Escala

 

Municipi: 170040000 Albons

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17000056C 1 Escola la Branca - ZER Montgrí (1)

 

Municipi: 170620000 L'Escala

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17005251C 1 Institut El Pedró (1)

17001048C 1 Escola Empúries (1)

17008481C 1 Escola L'Esculapi (1)

 

Municipi: 171870000 Saus, Camallera i Llampaies

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17003768C 1 Escola Els Terraprims (1)

 

Municipi: 172100000 Ventalló

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17004049C 1 Escola Oliveres Mil·lenàries - ZER Tramuntana (1)

17007427C 1 A ZER Tramuntana

 

Municipi: 172170000 Viladamat

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17004128C 1 Escola Puig Segalar - ZER Tramuntana

 

 

Zona: 172856 Figueres

 

Municipi: 170120000 Avinyonet de Puigventós

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17000251C 1 Escola Gonçal Comellas (1)

 

Municipi: 170160000 Bàscara

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17000354C 1 Escola Joan Reglà (1)

 

Municipi: 172340000 Biure

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17004293C 1 Escola Manuel de Pedrolo - ZER Les Salines

 

Municipi: 170290000 Boadella i les Escaules

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17000603C 1 Escola Santa Cecília - ZER Les Salines (1)

 

Municipi: 170260000 Borrassà

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17000573C 1 Escola Sant Andreu de Borrassà (1)

 

Municipi: 170300000 Cabanes

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17008641C 1 Escola de Cabanes (2)

 

Municipi: 170510000 Cistella

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17000937C 1 Escola Mossèn Josep Maria Albert - ZER Empordà (1)

 

Municipi: 170640000 Espolla

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17001085C 1 Escola Antoni Balmanya - ZER Requesens

 

Municipi: 170050000 El Far d'Empordà

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17000068C 1 Escola del Far d'Empordà (2)

 

Municipi: 170660000 Figueres

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17004438C 1 Z Institut Alexandre Deulofeu (CMC) (1)

17008006C 1 Escola Amistat (1)

17004463C 1 Z Escola Anicet de Pagès i de Puig (CMC) (2)

17008808C 1 Escola Carme Guasch i Darné (1)

17005649C 1 Z Institut Cendrassos (CMC) (1)

17001280C 1 Escola Joaquim Cusí i Furtunet (1)

17004891C 1 Escola Josep Pallach (2)

17001115C 1 Z Escola Josep Pous i Pagès (CMC)

17006711C 1 Escola M. Àngels Anglada (1)

17001221C 1 Z Institut Narcís Monturiol (CMC) (1)

17007609C 1 Z Institut Olivar Gran (CMC) (1)

17008444C 1 Escola Parc de les Aigües (1)

17001218C 1 Z Institut Ramon Muntaner (CMC) (1)

17001103C 1 Escola Salvador Dalí (1)

17001279C 1 Escola Sant Pau

 

Municipi: 170750000 Garrigàs

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17001371C 1 Escola de Garrigàs - ZER Empordà (1)

 

Municipi: 170880000 Lladó

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17002028C 1 Escola Montserrat Vayreda i Trullol (1)

 

Municipi: 170930000 Llers

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17002089C 1 Escola de Llers (1)

 

Municipi: 171110000 Navata

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17002260C 1 Escola Joaquim Vallmajó (1)

 

Municipi: 171150000 Ordis

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17002430C 1 Escola Maria Pagès i Trayter (1)

 

Municipi: 171320000 Peralada

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17002740C 1 Escola Ramon Muntaner (1)

 

Municipi: 171350000 Pont de Molins

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17002776C 1 Escola Tramuntana - ZER Empordà

 

Municipi: 171580000 Sant Climent Sescebes

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17003227C 1 Escola Sant Sebastià - ZER Requesens (1)

 

Municipi: 172140000 Vilabertran

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17004098C 1 Escola Torre d'en Reig

 

Municipi: 172210000 Vilafant

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17008390C 1 Institut de Vilafant (1)

17006836C 1 Escola Les Mèlies (1)

17004748C 1 A CEE Mare de Déu del Mont

17004190C 1 Escola Sol i Vent

 

Municipi: 172260000 Vilamalla

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17004232C 1 Escola Josep de Ribot i Olivas (2)

 

Municipi: 172280000 Vilanant

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17007695C 1 A ZER Empordà

17004244C 1 Escola Tramuntana - ZER Empordà (1)

 

 

Zona: 173241 Girona

 

Municipi: 170020000 Aiguaviva

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17000032C 1 Escola Vilademany (2)

 

Municipi: 170730000 Fornells de la Selva

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17001346C 1 Escola Forn d'Anells (1)

 

Municipi: 170790000 Girona

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17001838C 1 Escola Àgora

17001449C 1 Escola Annexa - Joan Puigbert (1)

17010049C 1 Escola Balandrau (1)

17005042C 1 Institut Carles Rahola i Llorens (1)

17001887C 1 Z Escola Carme Auguet (CMC) (2)

17004694C 1 Escola Cassià Costal (2)

17001954C 1 Z Escola de Vila-roja (CMC)

17008286C 1 Escola Domeny (1)

17001425C 1 Escola Eiximenis

17009126C 1 Escola El Bosc de la Pabordia (1)

17010414C 1 Institut Ermessenda de Girona (1)

17001759C 1 Institut Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona (1)

17004347C 1 Z Escola Font de la Pólvora (CMC)

17001693C 1 A CEE Font de l'Abella

17001723C 1 Institut Jaume Vicens Vives (1)

17001450C 1 Escola Joan Bruguera (1)

17001930C 1 Escola Josep Dalmau i Carles

17006721C 1 Escola Marta Mata (1)

17004529C 1 Escola Migdia (1)

17004943C 1 Escola Montfalgars

17001735C 1 Institut Montilivi (1)

17001486C 1 Escola Montjuïc

17004499C 1 Institut Narcís Xifra i Masmitjà (1)

17004724C 1 B CEE Palau (2)

17008675C 1 Escola Pericot (1)

17001516C 1 Escola Pla de Girona (1)

17004335C 1 Escola Santa Eugènia (2)

17006939C 1 Institut Santa Eugènia (1)

17004530C 1 Institut Santiago Sobrequés i Vidal (1)

17003422C 1 Escola Taialà (1)

17001462C 1 Escola Verd (1)

 

Municipi: 171420000 Quart

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17009242C 1 Escola Nou de Quart (1)

17002922C 1 Escola Santa Margarida (1)

 

Municipi: 172150000 Vilablareix

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17009205C 1 Institut de Vilablareix (1)

17004116C 1 Escola Madrenc (1)

 

 

Zona: 173538 Hostalric

 

Municipi: 170270000 Breda

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17000585C 1 Escola Montseny

 

Municipi: 170830000 Hostalric

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17001981C 1 Escola Mare de Déu dels Socors (1)

17006733C 1 Institut Vescomtat de Cabrera (1)

 

Municipi: 171460000 Riells i Viabrea

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17010037C 1 Sec. d'Institut El Bruc (1)

17002983C 1 Escola El Bruc (3)

 

Municipi: 171590000 Sant Feliu de Buixalleu

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17008894C 1 Escola Alzines Balladores (1)

 

 

Zona: 173617 La Jonquera

 

Municipi: 170010000 Agullana

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17007518C 1 A ZER Les Salines

17000019C 1 Escola Lluís Marià Vidal - ZER Les Salines

 

Municipi: 170420000 Capmany

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17000822C 1 Escola Els Dòlmens - ZER Requesens (1)

17007488C 1 A ZER Requesens

 

Municipi: 170600000 Darnius

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17001036C 1 Escola Mont-roig - ZER Requesens (1)

 

Municipi: 170860000 La Jonquera

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17006745C 1 Institut de La Jonquera (1)

17002004C 1 Escola Josep Peñuelas del Rio

 

Municipi: 171020000 Maçanet de Cabrenys

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17002168C 1 Escola Les Salines - ZER Les Salines (1)

 

 

Zona: 174920 Olot

 

Municipi: 170210000 Beuda

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17006940C 1 Escola de Lliurona

 

Municipi: 170460000 Castellfollit de la Roca

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17000861C 1 Escola Castellroc

 

Municipi: 171050000 Mieres

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17002201C 1 Escola Finestres (1)

 

Municipi: 171090000 Montagut i Oix

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17002247C 1 Escola Mont Cós - ZER El Llierca (1)

 

Municipi: 171140000 Olot

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17005893C 1 Institut Bosc de la Coma (1)

17008778C 1 Escola El Morrot (1)

17002399C 1 Institut La Garrotxa (1)

17002302C 1 Escola Llar Lluís Maria Mestres i Martí (1)

17002296C 1 Escola Malagrida (1)

17002387C 1 Institut Montsacopa (1)

17002314C 1 Escola Pla de Dalt (1)

17002429C 1 Escola Sant Roc (1)

17002326C 1 Escola Volcà Bisaroques

 

Municipi: 171390000 Les Preses

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17008882C 1 Escola La Bòbila (1)

 

Municipi: 171490000 Riudaura

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17003082C 1 Escola Lluís Castells (1)

 

Municipi: 171650000 Sant Jaume de Llierca

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17007452C 1 A ZER El Llierca

17003461C 1 Escola Les Escomes - ZER El Llierca

 

Municipi: 171850000 Sant Joan les Fonts

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17003732C 1 Escola Castanyer (2)

 

Municipi: 171840000 Santa Pau

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17003719C 1 Escola Joan Maragall (1)

 

Municipi: 172070000 La Vall d'en Bas

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17003951C 1 Parvulari de Sant Esteve d'en Bas (1)

17004001C 1 Escola Verntallat (3)

 

 

Zona: 175080 Palafrugell

 

Municipi: 170130000 Begur

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17000263C 1 Escola Doctor Arruga (2)

17004876C 1 Escola l'Olivar Vell (1)

 

Municipi: 171100000 Mont-ras

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17002259C 1 Escola Torres Jonama (1)

 

Municipi: 171170000 Palafrugell

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17002557C 1 Z Institut Baix Empordà (CMC) (1)

17006782C 1 Z Escola Carrilet (CMC) (1)

17002545C 1 Z Institut Frederic Martí i Carreras (CMC) (1)

17002491C 1 Z Escola Josep Barceló i Matas (CMC)

17008523C 1 Z Escola Pi Verd (CMC) (1)

17002481C 1 Z Escola Torres Jonama (CMC) (1)

 

Municipi: 171240000 Pals

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17002651C 1 Escola Quermany (1)

 

 

Zona: 175092 Palamós

 

Municipi: 170340000 Calonge

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17008468C 1 Escola La Sínia (1)

17000718C 1 Escola Llevantí de Mar

17000688C 1 Escola Pere Rosselló

17000706C 1 Institut Puig Cargol (1)

 

Municipi: 171180000 Palamós

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17005352C 1 Institut de Palamós (1)

17004736C 1 A CEE Els Àngels (3)

17002569C 1 Escola La Vila (1)

17002612C 1 Escola Vila-romà (1)

 

Municipi: 172090000 Vall-llobrega

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17008493C 1 Escola Vall-llobrega (1)

 

 

Zona: 175882 Puigcerdà

 

Municipi: 170060000 Alp

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17000071C 1 Escola Bac de Cerdanya

 

Municipi: 170240000 Bolvir

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17004888C 1 Escola Santa Cecília - ZER Cerdanya (1)

 

Municipi: 170780000 Ger

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17001395C 1 Escola Santa Coloma - ZER Cerdanya (2)

 

Municipi: 170940000 Llívia

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17007439C 1 A ZER Cerdanya

17002090C 1 Escola Jaume I - ZER Cerdanya

 

Municipi: 171410000 Puigcerdà

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17002880C 1 Escola Alfons I (2)

17008419C 1 Escola Llums del Nord (1)

17005741C 1 Institut Pere Borrell (1)

 

 

Zona: 176114 Ribes de Freser

 

Municipi: 171340000 Planoles

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17002764C 1 Escola Núria Morer i Pi - ZER Comte Arnau

 

Municipi: 171450000 Ribes de Freser

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17006794C 1 Sec. d'Institut Joan Triadú (1)

17002958C 1 Escola Mare de Déu de Núria (3)

 

 

Zona: 176151 Ripoll

 

Municipi: 170360000 Campdevànol

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17000731C 1 Escola Pirineu (3)

 

Municipi: 171470000 Ripoll

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17005704C 1 Institut Abat Oliba (1)

17004761C 1 A CEE Doctor Ramon Suriñach (1)

17002995C 1 Escola Joan Maragall

17004751C 1 Escola Tomàs Raguer (3)

 

Municipi: 171700000 Vallfogona de Ripollès

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17007464C 1 A ZER Comte Arnau

17003537C 1 Escola de Vallfogona de Ripollès - ZER Comte Arnau

 

 

Zona: 176308 Roses

 

Municipi: 170110000 L'Armentera

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17000241C 1 Escola Fluvianets (1)

 

Municipi: 170470000 Castelló d'Empúries

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17008729C 1 Sec. d'Institut Castelló d'Empúries (1)

17006083C 1 Institut Castelló d'Empúries (1)

17008663C 1 Escola El Bruel (1)

17007907C 1 Escola Joana d'Empúries (1)

17000871C 1 Escola Ruiz Amado (2)

 

Municipi: 170740000 Fortià

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17001361C 1 Escola Teresa de Pallejà

 

Municipi: 170770000 Garriguella

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17001383C 1 Escola Joaquim Gifré (1)

 

Municipi: 171200000 Palau-saverdera

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17002624C 1 Escola Martí Inglès (1)

 

Municipi: 171280000 Pau

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17002703C 1 Escola Pau (1)

 

Municipi: 171520000 Roses

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17005364C 1 Z Institut Cap Norfeu (CMC) (1)

17006800C 1 Escola Els Grecs (1)

17006851C 1 Z Institut Illa de Rodes (CMC) (1)

17004451C 1 Escola Jaume Vicens i Vives (1)

17008237C 1 Escola Montserrat Vayreda (1)

17003136C 1 Escola Narcís Monturiol (1)

 

Municipi: 171750000 Sant Miquel de Fluvià

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17003598C 1 Z Escola Vallgarriga (CMC) (1)

 

Municipi: 171780000 Sant Pere Pescador

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17003628C 1 Escola Llagut (1)

 

Municipi: 172230000 Vilajuïga

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17004207C 1 Escola Santiago Ratés (2)

 

Municipi: 172250000 Vilamacolum

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17004220C 1 Escola Els Valentins - ZER Tramuntana (1)

 

 

Zona: 176450 Salt

 

Municipi: 170200000 Bescanó

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17000408C 1 Escola Doctor Sobrequés (1)

17009783C 1 Institut La Miquela (1)

 

Municipi: 171550000 Salt

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17008298C 1 Z Escola El Gegant del Rec (CMC) (1)

17004864C 1 Z Escola El Pla (CMC) (1)

17003215C 1 Z Escola La Farga (CMC)

17004360C 1 A CEE La Maçana

17009850C 1 Z Escola Les Arrels (CMC) (1)

17008687C 1 Z Escola Les Deveses (CMC) (1)

17007919C 1 Z Escola Mas Masó (CMC) (1)

17003203C 1 Z Institut Salvador Espriu (CMC) (1)

17008407C 1 Z Sec. d'Institut Salvador Sunyer i Aimeric (CMC) (1)

17003151C 1 Z Escola Silvestre Santaló (CMC) (1)

17005388C 1 Z Institut Vallvera (CMC) (1)

17005522C 1 Z Escola Veïnat (CMC) (1)

 

Municipi: 171630000 Sant Gregori

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17003392C 1 Escola Agustí Gifre

17010189C 1 Institut Vall de Llémena (1)

 

 

Zona: 176692 Sant Feliu de Guíxols

 

Municipi: 170480000 Castell-Platja d'Aro

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17000895C 1 Escola Els Estanys (1)

17009278C 1 Escola Fanals d'Aro (1)

17006691C 1 Institut Ridaura (1)

17000883C 1 Escola Vall d'Aro (1)

 

Municipi: 171600000 Sant Feliu de Guíxols

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17008018C 1 Escola Ardenya (1)

17003318C 1 Institut de Sant Feliu de Guíxols (1)

17003264C 1 Escola Gaziel

17004682C 1 Escola L'Estació (1)

17003321C 1 Escola Mossèn Baldiri Reixach

17003306C 1 Institut Sant Elm (1)

 

Municipi: 171810000 Santa Cristina d'Aro

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17003689C 1 Escola Pedralta (1)

 

 

Zona: 176862 Sant Joan de les Abadesses

 

Municipi: 171120000 Ogassa

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17005029C 1 Escola L'Esquirol - ZER Vall de Ter

 

Municipi: 171670000 Sant Joan de les Abadesses

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17009813C 1 Institut Escola Sant Joan de les Abadesses (2)

 

Municipi: 171770000 Sant Pau de Segúries

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17003616C 1 Escola Els Pinets - ZER Vall de Ter (1)

17007440C 1 A ZER Vall de Ter

 

 

Zona: 177349 Santa Coloma de Farners

 

Municipi: 170330000 Caldes de Malavella

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17008651C 1 Sec. d'Institut de Caldes de Malavella (1)

17008781C 1 Escola La Benaula (1)

17000676C 1 Escola Sant Esteve (1)

 

Municipi: 171480000 Riudarenes

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17003070C 1 Escola Josep Boada (1)

 

Municipi: 171500000 Riudellots de la Selva

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17003094C 1 Escola de Riudellots de la Selva (1)

 

Municipi: 171800000 Santa Coloma de Farners

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17008249C 1 Escola Castell de Farners (1)

17005376C 1 Institut de Santa Coloma de Farners (1)

17003641C 1 Escola Sant Salvador d'Horta (1)

 

Municipi: 171930000 Sils

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17009308C 1 Sec. d'Institut de Sils (1)

17009199C 1 Escola Els Estanys (1)

17003823C 1 Escola Verdaguer (1)

 

Municipi: 172130000 Vidreres

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17004906C 1 Escola Salvador Espriu (1)

17004074C 1 Escola Sant Iscle

17006824C 1 Institut Vidreres (1)

 

Municipi: 172330000 Vilobí d'Onyar

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17004281C 1 Escola Josep Madrenys (1)

 

 

Zona: 178391 Torroella de Montgrí

 

Municipi: 170180000 Bellcaire d'Empordà

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17000381C 1 Escola El Rajaret - ZER Montgrí (2)

17007531C 1 A ZER Montgrí

 

Municipi: 171990000 Torroella de Montgrí

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17003872C 1 Escola Guillem de Montgrí

17005923C 1 Institut Montgrí (1)

17003860C 1 Z Escola Portitxol (CMC)

 

Municipi: 172040000 Ullà

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17003938C 1 Escola Puig Rodó - ZER Montgrí (1)

 

Municipi: 172110000 Verges

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

17009795C 1 Institut Escola Francesc Cambó i Batlle (1)

 

 

Serveis Territorials a Lleida

 

Zona: 250041 Agramunt

 

Municipi: 250030000 Agramunt

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25000067C 1 Escola Macià-Companys (1)

25005260C 1 Institut Ribera del Sió (1)

 

Municipi: 251380000 Montgai

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25003241C 1 Escola Colomina - ZER El Romaní (1)

25003238C 1 Escola de Butsènit - ZER El Sió

25008078C 1 A ZER El Romaní

25007852C 1 B ZER El Sió

 

Municipi: 251770000 Preixens

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25003822C 1 Escola de Les Ventoses - ZER El Sió

25003810C 1 Escola de Preixens - ZER El Sió (1)

 

Municipi: 251810000 Puigverd d'Agramunt

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25003858C 1 Escola de Puigverd d'Agramunt - ZER El Sió

 

 

Zona: 250156 Albatàrrec

 

Municipi: 250070000 Albatàrrec

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25000158C 1 Escola Sant Salvador (1)

 

Municipi: 250100000 Alcanó

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25000183C 1 Escola La Dula - ZER L'Eral

 

Municipi: 250140000 Alfés

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25000274C 1 Escola d'Alfés - ZER L'Eral (2)

 

Municipi: 251420000 Montoliu de Lleida

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25003305C 1 Escola Sant Isidre - ZER La Coma

 

Municipi: 252000000 Sarroca de Lleida

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25004115C 1 Escola La Roca - ZER L'Eral (2)

25008108C 1 A ZER L'Eral (2)

 

Municipi: 252110000 Sudanell

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25004401C 1 Escola El Roser - ZER La Coma (2)

25008111C 1 A ZER La Coma (2)

 

Municipi: 252120000 Sunyer

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25004413C 1 Escola de Sunyer - ZER L'Eral

 

Municipi: 252260000 Torrebesses

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25004656C 1 Escola de Torrebesses - ZER L'Eral

 

 

Zona: 250171 L'Albi

 

Municipi: 250090000 L'Albi

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25000171C 1 Escola Els Aubis - ZER Riu Set (1)

25008042C 1 A ZER Riu Set (1)

 

Municipi: 250730000 Cervià de les Garrigues

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25001333C 1 Escola El Cérvol - ZER Riu Set (2)

 

Municipi: 251690000 La Pobla de Cérvoles

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25003664C 1 Escola Josep Espasa - ZER Riu Set

 

Municipi: 252550000 Vinaixa

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25005107C 1 Escola Sant Bonifaci - ZER Riu Set

 

 

Zona: 250235 Alcarràs

 

Municipi: 250110000 Alcarràs

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25000195C 1 Escola Comtes de Torregrossa (1)

25007153C 1 Institut d'Alcarràs (3)

25008893C 1 Escola Parc del Saladar (2)

 

Municipi: 252100000 Soses

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25004395C 1 Escola Jaume Miret

 

Municipi: 252320000 Torres de Segre

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25004747C 1 Escola Carrassumada (1)

 

 

Zona: 250247 Alcoletge

 

Municipi: 250120000 Alcoletge

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25000225C 1 Escola Mare de Déu del Carme (2)

 

Municipi: 252540000 Vilanova de la Barca

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25008224C 1 A ZER Argelaga

25005090C 1 Escola Mestral - ZER Argelaga (2)

 

 

Zona: 250351 Alguaire

 

Municipi: 250160000 Alguaire

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25005120C 1 Escola Teresa Bergadà (1)

 

Municipi: 251740000 La Portella

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25003792C 1 Escola Blanca de Villalonga - ZER Alt Segrià

 

Municipi: 251890000 Rosselló

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25004000C 1 Escola La Rosella (1)

 

Municipi: 252280000 Torrefarrera

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25009733C 1 Institut Joan Solà (2)

25004711C 1 Escola la Creu (1)

 

Municipi: 252510000 Vilanova de Segrià

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25008145C 1 A ZER Alt Segrià

25005065C 1 Escola de Vilanova de Segrià - ZER Alt Segrià

 

 

Zona: 250387 Almacelles

 

Municipi: 250190000 Almacelles

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25000341C 1 Escola Antònia Simó Arnó (2)

25006483C 1 Institut Canigó (1)

 

Municipi: 259120000 Gimenells i el Pla de la Font

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25000511C 1 Escola Inocencio Pardos - ZER Ponent (2)

25000481C 1 Escola Sant Isidre - ZER Ponent (2)

 

 

Zona: 250405 Almenar

 

Municipi: 250130000 Alfarràs

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25005119C 1 Z Escola Pinyana (CMC) (1)

 

Municipi: 250150000 Algerri

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25000286C 1 Escola Sant Blai - ZER Serra Llarga (2)

25007906C 1 A ZER Serra Llarga (2)

 

Municipi: 250210000 Almenar

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25006227C 1 Institut d'Almenar (1)

25007992C 1 Escola d'Almenar

 

Municipi: 251120000 Ivars de Noguera

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25001795C 1 Escola Sant Sebastià - ZER Serra Llarga (2)

 

 

Zona: 250557 Arbeca

 

Municipi: 250290000 Arbeca

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25000602C 1 Escola Albirka

 

Municipi: 251800000 Puiggròs

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25005910C 1 Escola Abat Ruera - ZER Pedrera (2)

 

 

Zona: 250715 Artesa de Lleida

 

Municipi: 250060000 L'Albagés

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25000146C 1 Escola Mare de Déu de Montserrat - ZER Vall de l'Aranyó

 

Municipi: 250330000 Artesa de Lleida

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25000626C 1 Escola Els Til.lers (1)

 

Municipi: 250670000 Castelldans

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25001254C 1 Escola Timorell - ZER Vall de l'Aranyó (2)

25008054C 1 A ZER Vall de l'Aranyó (2)

 

Municipi: 251820000 Puigverd de Lleida

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25003861C 1 Escola Sant Jordi

 

 

Zona: 250727 Artesa de Segre

 

Municipi: 250340000 Artesa de Segre

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25000638C 1 Escola Els Planells (1)

25005429C 1 Institut Els Planells (1)

 

Municipi: 250790000 Cubells

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25001436C 1 Escola Sol Naixent - ZER El Romaní (2)

 

Municipi: 252500000 Vilanova de Meià

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25005053C 1 Escola Mare de Déu del Puig de Meià - ZER El Romaní

 

 

Zona: 250831 Balaguer

 

Municipi: 250400000 Balaguer

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25005727C 1 Institut Almatà

25000781C 1 Z Escola Àngel Guimerà (CMC) (1)

25000833C 1 Z Institut Ciutat de Balaguer (CMC) (1)

25000778C 1 Escola Gaspar de Portolà

25000857C 1 Escola La Noguera

25008789C 1 Escola Mont-roig (2)

 

 

Zona: 251008 Bell-Lloc d'Urgell

 

Municipi: 250040000 Els Alamús

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25000110C 1 Escola Arrels - ZER l'Horta de Lleida

 

Municipi: 250480000 Bell-lloc d'Urgell

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25000985C 1 Escola Ramon Farrerons (1)

 

Municipi: 250520000 Bellvís

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25001084C 1 Escola Joaquim Palacín (1)

 

Municipi: 251680000 El Poal

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25003652C 1 Escola El Roser - ZER Plaurcén

25007943C 1 A ZER Plaurcén

 

 

Zona: 251069 Bellpuig

 

Municipi: 250410000 Barbens

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25000869C 1 Escola Sant Roc - ZER Riu Ondara

 

Municipi: 250460000 Belianes

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25000951C 1 Escola Pere Teixiné - ZER Riu Corb (2)

25007876C 1 A ZER Riu Corb (2)

 

Municipi: 250500000 Bellpuig

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25006598C 1 Institut Lo Pla d'Urgell (1)

25001011C 1 Escola Valeri Serra (1)

 

Municipi: 251130000 Ivars d'Urgell

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25001801C 1 Escola Mare de Déu de l'Horta

 

Municipi: 251300000 Maldà

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25005892C 1 Escola Maldanell - ZER Riu Corb

 

Municipi: 251540000 Els Omells de Na Gaia

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25005909C 1 Escola Mossèn Ramon Muntanyola - ZER Riu Corb

 

Municipi: 251760000 Preixana

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25003809C 1 Escola Montalbà - ZER Riu Corb (2)

 

Municipi: 259020000 Sant Martí de Riucorb

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25004103C 1 Escola El Tallat - ZER Riu Corb

 

 

Zona: 251082 Bellver de Cerdanya

 

Municipi: 250510000 Bellver de Cerdanya

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25001059C 1 Escola Mare de Déu de Talló (1)

 

Municipi: 251270000 Lles de Cerdanya

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25003056C 1 Escola Portella Blanca - ZER Baridà-Batllia

 

Municipi: 251390000 Montellà i Martinet

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25007797C 1 A ZER Baridà-Batllia

25003263C 1 Escola Pere Sarret - ZER Baridà-Batllia (2)

25003275C 1 Escola Ridolaina - ZER Baridà-Batllia

 

Municipi: 251750000 Prats i Sansor

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25005983C 1 Escola Sant Serni - ZER Baridà-Batllia (1)

 

Municipi: 251790000 Prullans

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25003846C 1 Escola El Puig - ZER Baridà-Batllia

 

 

Zona: 251306 Les Borges Blanques

 

Municipi: 250580000 Les Borges Blanques

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25001141C 1 Escola Joan XXIII (3)

25006525C 1 Institut Josep Vallverdú

 

Municipi: 250810000 L'Espluga Calba

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25008236C 1 A ZER Pedrera

25001473C 1 Escola Porcel de Cervera - ZER Pedrera

 

 

Zona: 251653 Camarasa

 

Municipi: 250020000 Àger

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25000031C 1 Escola Andreu Farran - ZER Montsec

 

Municipi: 250370000 Les Avellanes i Santa Linya

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25000699C 1 Escola de Les Avellanes - ZER Montsec

25000717C 1 Escola de Tartareu - ZER Montsec

25007840C 1 A ZER Montsec

 

Municipi: 250620000 Camarasa

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25001229C 1 Escola Dos Rius-ZER El Jonc (2)

25008081C 1 A ZER El Jonc

 

Municipi: 250690000 Castelló de Farfanya

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25001278C 1 Escola Santa Maria - ZER Serra Llarga (2)

 

Municipi: 251560000 Os de Balaguer

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25003482C 1 Escola Leandre Cristòfol - ZER Montsec (2)

25003470C 1 Escola L'Espígol - ZER Montsec (2)

 

 

Zona: 252270 Cervera

 

Municipi: 250720000 Cervera

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25001311C 1 Institut Antoni Torroja (1)

25001291C 1 Escola Jaume Balmes (1)

25005685C 1 Institut La Segarra (1)

25009095C 1 Escola Les Savines (1)

25001321C 1 Escola Mossèn Josep Arques (1)

 

 

Zona: 252463 Corbins

 

Municipi: 250780000 Corbins

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25006501C 1 Escola Alba (1)

25001424C 1 Escola Sol Ixent (1)

 

Municipi: 252310000 Torrelameu

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25009800C 1 Escola Torrelameu-ZER Argelaga (2)

 

 

Zona: 252750 Esterri d'Àneu

 

Municipi: 250170000 Alins

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25000316C 1 Escola d'Alins - ZER Alt Pallars Sobirà

 

Municipi: 250860000 Esterri d'Àneu

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25001539C 1 Escola La Closa (1)

25007025C 1 Sec. d'Institut Morelló (1)

 

Municipi: 252210000 Tírvia

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25004577C 1 Escola de Tírvia - ZER Alt Pallars Sobirà

 

Municipi: 259010000 Vall de Cardós

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25003895C 1 Escola Els Minairons - ZER Alt Pallars Sobirà (2)

 

 

Zona: 253078 La Fuliola

 

Municipi: 250700000 Castellserà

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25001281C 1 Escola El Terrall - ZER Espernallac (1)

25008066C 1 A ZER Espernallac (1)

 

Municipi: 250960000 La Fuliola

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25001618C 1 Escola Guillem Isarn (1)

 

Municipi: 252250000 Tornabous

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25004644C 1 Escola Espígol - ZER Riu Ondara (2)

25008157C 1 A ZER Riu Ondara (2)

 

 

Zona: 253327 La Granadella

 

Municipi: 251700000 Bellaguarda

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25003676C 1 Escola Els Set Focs - ZER Elaia

 

Municipi: 250560000 Bovera

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25001126C 1 Escola Vallmajor - ZER Elaia (2)

 

Municipi: 251010000 La Granadella

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25001710C 1 Escola de la Granadella - ZER Elaia (2)

25007815C 1 A ZER Elaia (2)

25007499C 1 Institut l'Olivera (2)

 

Municipi: 251250000 Llardecans

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25003019C 1 Escola Arc d'Adà - ZER L'Oliver (2)

 

Municipi: 251330000 Maials

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25007918C 1 A ZER L'Oliver (2)

25003123C 1 Escola Otogesa - ZER L'Oliver (2)

 

 

Zona: 253479 Guissona

 

Municipi: 251100000 Guissona

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25007505C 1 Institut de Guissona (1)

25009113C 1 Escola Mestre Ramon Estadella i Torradeflot

25001761C 1 Escola Ramon Faus i Esteve (1)

 

Municipi: 252230000 Torà

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25004607C 1 Escola Sant Gil (1)

 

 

Zona: 253650 Juncosa

 

Municipi: 251180000 Juncosa

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25007888C 1 A ZER Garrigues Altes

25001916C 1 Escola L'Espígol - ZER Garrigues Altes

 

Municipi: 252060000 El Soleràs

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25004231C 1 Escola del Soleràs - ZER Garrigues Altes

 

 

Zona: 253662 Juneda

 

Municipi: 251190000 Juneda

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25001928C 1 Escola Manuel Ortiz i Castelló (1)

 

Municipi: 252300000 Torregrossa

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25004723C 1 Escola La Bassa

 

 

Zona: 253807 Lleida

 

Municipi: 250230000 Alpicat

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25000468C 1 Escola Doctor Serés (1)

 

Municipi: 250530000 Benavent de Segrià

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25001096C 1 Escola Sant Joan (2)

 

Municipi: 251200000 Lleida

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25001990C 1 Escola Antoni Bergós - ZER L'Horta de Lleida (2)

25002052C 1 Z Escola Balàfia (CMC)

25002064C 1 Z Escola Camps Elisis (CMC) (1)

25002799C 1 Institut Caparrella (1)

25010127C 1 Z Institut Castell dels Templers (CMC)

25002076C 1 Z Escola Cervantes (CMC)

25009034C 1 Escola Ciutat Jardí (1)

25002131C 1 Escola Creu del Batlle - ZER L'Horta de Lleida

25002672C 1 Escola de Pràctiques I (1)

25006720C 1 Institut d'Hoteleria i Turisme (2)

25002854C 1 Escola El Segrià - ZER L'Horta de Lleida (1)

25002921C 1 Escola El Vilot - ZER Ponent (2)

25001953C 1 Escola Enric Farreny (1)

25005442C 1 Institut Escola del Treball (1)

25006744C 1 A CEE Esperança (1)

25006264C 1 Escola Espiga (2)

25008649C 1 Escola Francesco Tonucci (1)

25005880C 1 Escola Frederic Godas (1)

25002726C 1 Institut Guindàvols (1)

25005673C 1 Z Escola Joan Maragall (CMC) (1)

25002787C 1 Z Institut Joan Oró (CMC) (1)

25005430C 1 Z Escola Joan XXIII (CMC)

25006409C 1 Escola Joc de la Bola (1)

25006495C 1 Institut Josep Lladonosa (1)

25010085C 1 Escola Josep Mañé i Gavaldà-ZER Ponent

25009836C 1 Z Institut La Mitjana (CMC) (2)

25009344C 1 Escola La Mitjana (2)

25007921C 1 B ZER L'Horta de LLeida (1)

25002091C 1 Z Escola Magí Morera i Galícia (CMC) (1)

25005491C 1 Z Escola Magraners (CMC) (1)

25006513C 1 Institut Manuel de Montsuar (1)

25007189C 1 Z Institut Maria Rúbies (CMC) (3)

25002696C 1 Institut Marius Torres (3)

25009071C 1 Escola Països Catalans (1)

25008777C 1 Escola Parc de l'Aigua (1)

25002106C 1 Z Escola Pardinyes (CMC) (1)

25009149C 1 Z Escola Pinyana (CMC) (2)

25008133C 1 C ZER Ponent (2)

25008212C 1 Escola Pràctiques II (1)

25002121C 1 Z Escola Príncep de Viana (CMC) (1)

25002088C 1 Escola Riu Segre (1)

25006771C 1 Institut Ronda (1)

25002684C 1 Institut Samuel Gili i Gaya (1)

25006276C 1 Escola Sant Jordi (1)

25002659C 1 Z Escola Sant Josep de Calassanç (CMC)

25002003C 1 Z Escola Santa Maria de Gardeny (CMC) (1)

25010267C 1 Z Escola Torre Queralt (CMC)

25006732C 1 Z Institut Torrevicens (CMC) (1)

 

Municipi: 252330000 Torre-serona

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25004759C 1 Escola El Roser - ZER Alt Segrià

 

 

Zona: 254368 Mollerussa

 

Municipi: 250680000 Castellnou de Seana

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25001266C 1 Escola L'Estel - ZER Vent Serè

 

Municipi: 250930000 Fondarella

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25001606C 1 Escola Minyons d'Urgell (2)

 

Municipi: 250990000 Golmés

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25001692C 1 Escola Francesc Arenes (1)

 

Municipi: 251220000 Linyola

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25002970C 1 Escola El Sitjar (1)

 

Municipi: 251350000 Miralcamp

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25003147C 1 Escola Sant Miquel (1)

 

Municipi: 251370000 Mollerussa

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25007517C 1 Institut La Serra (1)

25009356C 1 Escola Les Arrels

25005171C 1 Z Escola Mestre Ignasi Peraire (CMC) (1)

25003202C 1 Institut Mollerussa

25005545C 1 Escola Pompeu Fabra (1)

25005557C 1 A CEE Siloé (2)

25005582C 1 Z Institut Terres de Ponent (CMC)

 

Municipi: 251580000 El Palau d'Anglesola

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25003494C 1 Escola Arnau Berenguer

 

Municipi: 252050000 Sidamon

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25004221C 1 Escola El Timó - ZER Plaurcén (2)

 

Municipi: 252480000 Vilanova de Bellpuig

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25005016C 1 Escola Marinada

 

Municipi: 252520000 Vila-sana

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25005077C 1 Escola Mossèn Ton Clavé - ZER Vent Serè (2)

25008091C 1 A ZER Vent Serè

 

 

Zona: 254873 Oliana

 

Municipi: 251490000 Oliana

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25006471C 1 Institut Aubenç (1)

25005132C 1 Escola Sant Jordi (1)

 

Municipi: 251650000 Peramola

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25003585C 1 Escola Sant Miquel - ZER Narieda

 

 

Zona: 254988 Organyà

 

Municipi: 250770000 Coll de Nargó

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25001400C 1 Escola Sant Climent - ZER Narieda (2)

 

Municipi: 251550000 Organyà

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25003469C 1 Escola Miret i Sans - ZER Narieda

25007827C 1 A ZER Narieda

 

 

Zona: 255580 La Pobla de Segur

 

Municipi: 251710000 La Pobla de Segur

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25008352C 1 Institut de La Pobla de Segur (3)

25003688C 1 Escola Els Raiers (1)

 

 

Zona: 255634 El Pont de Suert

 

Municipi: 251730000 El Pont de Suert

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25006240C 1 Institut El Pont de Suert (1)

25003755C 1 Escola Ribagorçana (1)

 

Municipi: 252270000 La Torre de Cabdella

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25008765C 1 Escola La Vall Fosca - ZER Pallars Jussà (2)

 

Municipi: 250430000 La Vall de Boí

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25008534C 1 Escola de La Vall de Boí - ZER Alta Ribagorça (2)

 

Municipi: 252450000 Vilaller

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25007891C 1 A ZER Alta Ribagorça

25004981C 1 Escola Vidal i Abad - ZER Alta Ribagorça

 

 

Zona: 255671 Ponts

 

Municipi: 251720000 Ponts

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25006574C 1 Institut de Ponts (1)

25003718C 1 Escola de Ponts

 

 

Zona: 256092 Ribera d'Ondara

 

Municipi: 259110000 Els Plans de Sió

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25003500C 1 Escola de les Pallargues - ZER La Segarra

 

Municipi: 259050000 Ribera d'Ondara

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25007773C 1 A ZER La Segarra

25004085C 1 Escola Vall Ondara - ZER La Segarra (2)

 

Municipi: 251910000 Sanaüja

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25004024C 1 Escola de Sanaüja - ZER La Segarra (2)

 

Municipi: 251920000 Sant Guim de Freixenet

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25004036C 1 Escola L'Estel (2)

 

Municipi: 251940000 Sant Ramon

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25004073C 1 Escola Mare de Déu de la Mercè - ZER La Segarra (2)

 

 

Zona: 257734 Serós

 

Municipi: 250380000 Aitona

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25000730C 1 Z Escola Francesc Feliu (CMC) (2)

 

Municipi: 251020000 La Granja d'Escarp

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25001722C 1 Escola Sant Jaume - ZER L'Oliver (2)

 

Municipi: 251310000 Massalcoreig

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25003111C 1 Escola de Massalcoreig - ZER L'Oliver

 

Municipi: 252040000 Seròs

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25004218C 1 Escola Miquel Baró Daban (1)

25007529C 1 Institut Seròs (3)

 

 

Zona: 257760 La Seu d'Urgell

 

Municipi: 250050000 Alàs i Cerc

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25000122C 1 Escola Sant Esteve - ZER Urgellet

 

Municipi: 259100000 Josa i Tuixén

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25004826C 1 Escola de Tuixent - ZER Urgellet (2)

 

Municipi: 251400000 Montferrer i Castellbò

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25003299C 1 Escola Rosa Campà - ZER Urgellet (2)

 

Municipi: 251850000 Ribera d'Urgellet

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25003950C 1 Escola Arnau Mir - ZER Urgellet

 

Municipi: 252030000 La Seu d'Urgell

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25001242C 1 Escola Castell-Ciutat - ZER Urgellet (1)

25004188C 1 Institut Joan Brudieu (1)

25009368C 1 Escola La Valira (1)

25009186C 1 Institut La Valira (1)

25004140C 1 Escola Mossèn Albert Vives

25005533C 1 Escola Pau Claris (1)

25007864C 1 A ZER Urgellet (1)

 

 

Zona: 257898 Sort

 

Municipi: 251260000 Llavorsí

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25007803C 1 A ZER Alt Pallars Sobirà

25003032C 1 Escola de Llavorsí - ZER Alt Pallars Sobirà

 

Municipi: 251830000 Rialp

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25003871C 1 Escola Montsent de Pallars - ZER Alt Pallars Sobirà

 

Municipi: 252090000 Sort

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25005144C 1 Escola Àngel Serafí i Casanovas (1)

25006291C 1 Institut Hug Roger III (1)

 

 

Zona: 258039 Tàrrega

 

Municipi: 250270000 Anglesola

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25000584C 1 Z Escola Santa Creu (CMC)

 

Municipi: 252170000 Tàrrega

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25006781C 1 Institut Alfons Costafreda

25004531C 1 Escola Àngel Guimerà (1)

25004462C 1 Escola Jacint Verdaguer (1)

25004498C 1 Institut Manuel de Pedrolo (1)

25008790C 1 Escola Maria-Mercè Marçal (1)

 

 

Zona: 258088 Térmens

 

Municipi: 250080000 Albesa

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25000161C 1 Escola L'Àlber

 

Municipi: 251340000 Menàrguens

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25003135C 1 Escola Joan Ros i Porta - ZER El Jonc

 

Municipi: 252200000 Térmens

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25004565C 1 Escola Alfred Potrony (1)

 

 

Zona: 258453 Tremp

 

Municipi: 251150000 Isona i Conca Dellà

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25001886C 1 Escola Aeso - ZER Pallars Jussà

25007839C 1 A ZER Pallars Jussà

 

Municipi: 251900000 Salàs de Pallars

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25010231C 1 Escola de Salàs de Pallars - ZER Pallars Jussà (2)

 

Municipi: 252340000 Tremp

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25006288C 1 Institut de Tremp (1)

25006549C 1 Escola d'Espluga de Serra - ZER Alta Ribagorça (2)

25004772C 1 Escola Valldeflors (1)

 

 

Zona: 258842 Val d'Aran

 

Municipi: 250570000 Es Bòrdes

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25001138C 2 Escola Casteth Leon - ZER Val d'Aran (1)

 

Municipi: 250590000 Bossòst

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25001199C 2 Escola Sant Ròc (1)

 

Municipi: 251210000 Les

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25006148C 2 Institut d'Ostalaria de Les-Val d'Aran

25002957C 2 Escola Estudi Alejandro Casona (1)

 

Municipi: 250250000 Naut Aran

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25000535C 2 Escola Loseron - ZER Val d'Aran (1)

25000560C 2 Escola Ruda - ZER Val d'Aran

25000559C 2 Escola Sant Martí - ZER Val d'Aran

25007931C 2 A ZER Val d'Aran

 

Municipi: 252430000 Vielha e Mijaran

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25006239C 2 Institut d'Aran (1)

25004929C 2 Escola Garona (1)

 

 

Zona: 258635 Vallfogona de Balaguer

 

Municipi: 250470000 Bellcaire d'Urgell

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25000961C 1 Escola Bonavista

25007700C 1 Institut Ermengol IV (1)

 

Municipi: 250490000 Bellmunt d'Urgell

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25001001C 1 Escola Sant Bartomeu - ZER Espernallac

 

Municipi: 251640000 Penelles

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25003551C 1 Escola Ramon Gombal - ZER Espernallac (1)

 

Municipi: 250350000 La Sentiu de Sió

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25000675C 1 Escola Mare de Déu de la Guardiola - ZER El Romaní

 

Municipi: 252400000 Vallfogona de Balaguer

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25008935C 1 Escola La Ràpita-ZER El Jonc (2)

25004851C 1 Escola Salvador Espriu

 

Zona: 258787 Verdú

 

Municipi: 250740000 Ciutadilla

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25001357C 1 Escola de Ciutadilla - ZER Guicivervi

 

Municipi: 251090000 Guimerà

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25001758C 1 Escola de Guimerà - ZER Guicivervi

 

Municipi: 252420000 Verdú

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25004863C 1 Escola Jardí - ZER Guicivervi (2)

 

Municipi: 252440000 Vilagrassa

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

25007761C 1 A ZER Guicivervi (2)

25004966C 1 Escola Ramon Perelló - ZER Guicivervi (2)

 

 

Serveis Territorials a Tarragona

 

Zona: 430251 Alcover

 

Municipi: 430050000 Alcover

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43009497C 1 Institut Fonts del Glorieta (1)

43000135C 1 Escola Mare de Déu del Remei (1)

 

 

Zona: 430481 Altafulla

 

Municipi: 430120000 Altafulla

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43009977C 1 Institut d'Altafulla (1)

43010402C 1 Escola El Roquissar (1)

43000251C 1 Escola La Portalada (1)

 

Municipi: 430430000 El Catllar

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43012812C 1 Institut Escola L'Agulla (2)

 

Municipi: 430970000 La Nou de Gaià

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43005467C 1 Escola Les Codinetes (1)

 

Municipi: 431260000 La Riera de Gaià

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43005157C 1 Escola Montoliu (1)

 

Municipi: 431350000 Salomó

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43005662C 1 Escola Josep Nin (1)

 

 

Zona: 430561 L'Arboç

 

Municipi: 430160000 L'Arboç

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43007580C 1 Institut de L'Arboç (1)

43000378C 1 Escola Sant Julià

 

Municipi: 430200000 Banyeres del Penedès

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43005133C 1 Escola Mare de Déu del Priorat (1)

 

Municipi: 430240000 Bellvei

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43000548C 1 Escola La Muntanyeta (1)

 

 

Zona: 431199 La Bisbal de Falset

 

Municipi: 430270000 La Bisbal de Falset

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43005339C 1 Escola Montsant - ZER Montsant (1)

 

Municipi: 430990000 La Palma d'Ebre

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43005479C 1 Escola 1 d'Abril - ZER Ebre (1)

 

 

Zona: 431311 Les Borges del Camp

 

Municipi: 430070000 L'Aleixar

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43009059C 1 A ZER Baix Camp Nord

43000184C 1 Escola Teresa Salvat i Llauradó - ZER Baix Camp Nord (2)

 

Municipi: 430090000 Alforja

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43000214C 1 Escola Josep Fusté (2)

 

Municipi: 430310000 Les Borges del Camp

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43010578C 1 Institut Fontanelles (1)

43000627C 1 Escola Rocabruna (2)

 

Municipi: 430810000 Maspujols

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43010220C 1 Escola de Maspujols

 

Municipi: 431280000 Riudecols

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43005561C 1 Escola Mare de Déu del Roser (1)

 

Municipi: 431690000 Vilaplana

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43010621C 1 Escola Cingle Roig - ZER Baix Camp Nord

 

 

Zona: 431552 Calafell

 

Municipi: 430370000 Calafell

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43007257C 1 Institut Camí de Mar (1)

43009898C 1 Escola Castell de Calafell (1)

43010098C 1 Escola La Ginesta (1)

43010372C 1 Institut La Talaia (1)

43000721C 1 Z Escola Mossèn Jacint Verdaguer (CMC) (1)

43000706C 1 Escola Santa Creu de Calafell (1)

43011121C 1 Escola Vilamar

 

Municipi: 430510000 Cunit

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43010815C 1 Escola Els Cossetans (1)

43009850C 1 Institut Ernest Lluch i Martí (1)

43000998C 1 Z Escola Pompeu Fabra (CMC) (1)

43008535C 1 Escola Solcunit (1)

 

 

Zona: 431679 Cambrils

 

Municipi: 430380000 Cambrils

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43008547C 1 Escola Cambrils (1)

43006654C 1 Institut Cambrils (1)

43007038C 1 Institut Escola d'Hoteleria i Turisme (1)

43010141C 1 Escola Guillem Fortuny (1)

43000731C 1 Escola Joan Ardèvol (1)

43011212C 1 Escola La Bòbila (1)

43010335C 1 Institut La Mar de la Frau (1)

43006356C 1 Escola Marinada (2)

43010581C 1 Escola Mas Clariana (1)

43000779C 1 Institut Ramon Berenguer IV (1)

 

 

Zona: 431837 Capçanes

 

Municipi: 430400000 Capçanes

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43000792C 1 Escola Sant Isidre - ZER Les Vinyes (1)

 

Municipi: 430700000 Els Guiamets

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43001334C 1 Escola Sant Feliu - ZER Les Vinyes

 

Municipi: 430760000 Marçà

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43001383C 1 Escola Anicet Villar - ZER Les Vinyes (1)

43010554C 1 A ZER Les Vinyes

 

Municipi: 430820000 El Masroig

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43001498C 1 Escola Onze de Setembre - ZER Baix Priorat

 

 

Zona: 432428 Constantí

 

Municipi: 430470000 Constantí

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43005893C 1 Z Escola Centcelles (CMC) (2)

43007646C 1 Z Institut de Constantí (CMC) (1)

43000895C 1 Z Escola Mossèn Ramon Bergadà (CMC) (2)

 

 

Zona: 432507 Cornudella de Montsant

 

Municipi: 430490000 Cornudella de Montsant

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43000962C 1 Escola Dr. Piñol i Aguadé - ZER Montsant-Serra de Prades

43008699C 1 Sec. d'Institut Montsant (1)

43009001C 1 A ZER Montsant-Serra de Prades

 

Municipi: 431120000 Poboleda

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43002053C 1 Escola Garbí - ZER Montsant-Serra de Prades

 

Municipi: 431160000 Prades

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43005510C 1 Escola Serra de Prades - ZER Montsant-Serra de Prades

 

Municipi: 431570000 Ulldemolins

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43004487C 1 Escola Montsant - ZER Montsant-Serra de Prades (2)

 

 

Zona: 432660 L'Espluga de Francolí

 

Municipi: 430540000 L'Espluga de Francolí

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43006617C 1 Institut Joan Amigó i Callau (1)

43001036C 1 Escola Martí Poch (1)

 

Municipi: 431760000 Vimbodí i Poblet

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43005081C 1 Escola Mare de Déu dels Torrents - ZER Poblet

43009141C 1 A ZER Poblet (2)

 

 

Zona: 432775 Falset

 

Municipi: 430230000 Bellmunt del Priorat

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43000512C 1 Escola El Sarraí - ZER Baix Priorat

 

Municipi: 430550000 Falset

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43001051C 1 Escola Antoni Vilanova (1)

43006691C 1 Institut Priorat (1)

 

Municipi: 431140000 Porrera

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43009047C 1 A ZER Baix Priorat

43005509C 1 Escola Rossend Giol - ZER Baix Priorat (1)

 

 

Zona: 433391 Gratallops

 

Municipi: 430350000 Cabacés

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43000676C 1 Escola El Castell - ZER Montsant

43011303C 1 A ZER Montsant

 

Municipi: 430690000 Gratallops

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43009023C 1 A ZER L'Aglà

43001310C 1 Escola Llicorella - ZER L'Aglà

 

Municipi: 430850000 El Molar

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43005455C 1 Escola Pius XII - ZER L'Aglà

 

Municipi: 431740000 La Vilella Baixa

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43010839C 1 Escola Serra Major - ZER L'Aglà

 

 

Zona: 433913 Llorenç del Penedès

 

Municipi: 430280000 La Bisbal del Penedès

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43010414C 1 Institut Coster de la Torre (1)

43000597C 1 Escola Ull del Vent (2)

 

Municipi: 430740000 Llorenç del Penedès

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43001361C 1 Escola Les Cometes (1)

 

Municipi: 430900000 El Montmell

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43001656C 1 Escola Teresa Godes i Domènech (2)

 

Municipi: 431370000 Sant Jaume dels Domenys

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43005583C 1 Escola Els Quatre Vents (1)

 

Municipi: 431400000 Santa Oliva

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43005595C 1 Z Escola La Parellada (CMC) (1)

 

 

Zona: 434474 Montblanc

 

Municipi: 430210000 Barberà de la Conca

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43000470C 1 Escola Valldemur - ZER Conca de Barberà

 

Municipi: 430290000 Blancafort

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43000603C 1 Escola de Blancafort - ZER Poblet (1)

 

Municipi: 430860000 Montblanc

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43001553C 1 Escola Les Muralles (1)

43009187C 1 Institut Martí l'Humà (1)

 

Municipi: 431070000 Pira

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43001954C 1 Escola Antoni Tous - ZER Conca de Barberà (1)

 

Municipi: 431470000 Solivella

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43009072C 1 A ZER Conca de Barberà

43003124C 1 Escola Sagrat Cor - ZER Conca de Barberà (1)

 

Municipi: 431720000 Vilaverd

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43005017C 1 Escola del Montgoi - ZER Poblet (2)

 

 

Zona: 434486 Montbrió del Camp

 

Municipi: 430330000 Botarell

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43000640C 1 Escola Mare de Déu de la Candela (1)

 

Municipi: 430530000 Duesaigües

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43005376C 1 Escola Puigmarí - ZER Baix Camp Sud (1)

 

Municipi: 430880000 Montbrió del Camp

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43001607C 1 Escola Josep M. Soler i Gené (1)

 

Municipi: 431270000 Riudecanyes

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43005558C 1 Escola Sant Mateu (2)

 

Municipi: 431670000 Vilanova d'Escornalbou

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43009126C 1 A ZER Baix Camp Sud

43004888C 1 Escola Font de l'Arc - ZER Baix Camp Sud (1)

 

 

Zona: 434450 Mont-Roig del Camp

 

Municipi: 430920000 Mont-roig del Camp

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43008638C 1 Institut Antoni Ballester (1)

43012095C 1 Z Escola Joan Miró (CMC) (1)

43010487C 1 Escola Marcel·lí Esquius

43001668C 1 Escola Mare de Déu de la Roca (2)

 

Municipi: 431180000 Pratdip

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43005522C 1 Escola Santa Marina (1)

 

Municipi: 431620000 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43007208C 1 Institut Berenguer d'Entença (1)

43004657C 1 Escola Mestral (1)

43004700C 1 Escola Valdelors

 

 

Zona: 434693 El Morell

 

Municipi: 430950000 El Morell

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43008407C 1 Institut El Morell (1)

43001735C 1 Escola Ventura Gassol (1)

 

Municipi: 431000000 Els Pallaresos

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43010591C 1 Escola Arquitecte Jujol

43010748C 1 Institut Els Pallaresos (1)

43001826C 1 Escola Sant Sebastià (1)

 

Municipi: 431030000 Perafort

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43009886C 1 Escola Josep Veciana (1)

 

Municipi: 431090000 La Pobla de Mafumet

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43005480C 1 Escola Mare de Déu del Lledó (1)

 

Municipi: 431440000 La Secuita

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43003082C 1 Escola Guillem de Claramunt (1)

 

Municipi: 431660000 Vilallonga del Camp

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43004864C 1 Escola Pere Virgili (2)

 

 

Zona: 435454 El Pla de Santa Maria

 

Municipi: 430360000 Cabra del Camp

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43000688C 1 Escola de Cabra del Camp - ZER La Parellada (1)

 

Municipi: 430590000 Figuerola del Camp

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43009138C 1 A ZER La Parellada (1)

43001115C 1 Escola Mare de Déu de l'Esperança - ZER La Parellada (1)

 

Municipi: 431080000 El Pla de Santa Maria

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43001966C 1 Escola Sant Ramon (2)

 

Municipi: 431130000 El Pont d'Armentera

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43005492C 1 Escola Santa Magdalena - ZER La Parellada (2)

 

 

Zona: 436057 Reus

 

Municipi: 431230000 Reus

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43002594C 1 Institut Baix Camp (1)

43006216C 1 Escola Cèlia Artiga (2)

43002260C 1 Z Escola Ciutat de Reus (CMC) (2)

43007385C 1 Institut d'Horticultura i Jardineria (1)

43005753C 1 Z Escola Doctor Alberich i Casas (CMC) (1)

43005765C 1 Z Escola Eduard Toda i Güell (CMC) (2)

43011145C 1 Escola Els Ganxets

43012769C 1 A CEE Font del Lleó (1)

43006678C 1 Institut Gabriel Ferrater i Soler (1)

43002570C 1 Z Institut Gaudí (CMC) (1)

43002272C 1 Escola General Prim (2)

43010864C 1 Escola Isabel Besora (1)

43005901C 1 Escola Joan Rebull (2)

43008444C 1 Z Institut Josep Tapiró (CMC) (1)

43010505C 1 Escola La Vitxeta (1)

43007166C 1 Institut Lluís Domènech i Montaner (1)

43002259C 1 Z Escola Marià Fortuny (CMC)

43002247C 1 Z Escola Misericòrdia (CMC) (2)

43007105C 1 Escola Montsant (2)

43007178C 1 Escola Mowgli (1)

43012083C 1 Institut Escola Pi del Burgar (1)

43002235C 1 Z Escola Pompeu Fabra (CMC)

43002211C 1 Z Escola Prat de la Riba (CMC) (2)

43006228C 1 Z Escola Rosa Sensat (CMC) (2)

43010852C 1 Z Institut Roseta Mauri (CMC) (1)

43006061C 1 Z Escola Rubió i Ors (CMC) (1)

43002582C 1 Institut Salvador Vilaseca (1)

43005935C 1 Z Escola Sant Bernat Calbó (CMC) (1)

43006541C 1 Escola Teresa Miquel i Pàmies (1)

 

 

Zona: 436227 Riudoms

 

Municipi: 431290000 Riudoms

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43002752C 1 Escola Beat Bonaventura Gran (2)

43010529C 1 Escola Cavaller Arnau (1)

43007658C 1 Institut Joan Guinjoan i Gispert (1)

 

Municipi: 431780000 Vinyols i els Arcs

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43005121C 1 Escola Santa Caterina (1)

 

 

Zona: 437360 Santa Coloma de Queralt

 

Municipi: 431300000 Rocafort de Queralt

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43006371C 1 Escola Sant Roc - ZER Conca de Barberà

 

Municipi: 431390000 Santa Coloma de Queralt

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43003011C 1 Escola Cor de Roure (1)

43006708C 1 Institut Joan Segura i Valls (1)

 

Municipi: 431420000 Sarral

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43003069C 1 Escola Salvador Ninot

 

 

Zona: 437669 La Selva del Camp

 

Municipi: 430110000 Almoster

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43005327C 1 Escola Ramon Sugrañes (1)

 

Municipi: 430420000 Castellvell del Camp

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43005340C 1 Escola Santa Anna (1)

 

Municipi: 431450000 La Selva del Camp

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43003100C 1 Escola Abel Ferrater (1)

43008511C 1 Institut Joan Puig i Ferreter (1)

 

 

Zona: 438029 Tarragona

 

Municipi: 439070000 La Canonja

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43008481C 1 Z Institut Collblanc (CMC) (1)

43003185C 1 Escola La Canonja (2)

 

Municipi: 431480000 Tarragona

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43003641C 1 Institut Antoni de Martí i Franquès (1)

43003136C 1 Z Escola Bonavista (CMC) (2)

43009722C 1 Institut Cal·lípolis (1)

43005911C 1 Z Escola Campclar (CMC) (2)

43006125C 1 Z Institut Campclar (CMC) (1)

43005959C 1 Escola Cèsar August (2)

43003653C 1 Institut Comte de Rius (1)

43010396C 1 Escola de Ponent

43003690C 1 Escola de Pràctiques (1)

43003720C 1 Escola El Miracle (2)

43003768C 1 Escola Els Àngels (2)

43005704C 1 Institut Francesc Vidal i Barraquer (1)

43005170C 1 Escola La Floresta (2)

43010876C 1 Escola l'Arrabassada

43006563C 1 Escola Marcel·lí Domingo (2)

43006381C 1 Z Escola Mediterrani (CMC) (2)

43005169C 1 Escola Pau Delclòs (1)

43007117C 1 Escola Pax (1)

43006630C 1 Institut Pere Martell (2)

43003732C 1 Institut Pons d'Icart (1)

43008501C 1 Z Sec. d'Institut Pont del Diable (CMC) (1)

43005686C 1 Z Escola Riu Clar (CMC) (1)

43009369C 1 Z Escola Saavedra (CMC) (1)

43008432C 1 Institut Sant Pere i Sant Pau (1)

43003321C 1 Escola Sant Pere i Sant Pau (1)

43003227C 1 Z Escola Sant Salvador (CMC) (1)

43003306C 1 Escola Serrallo (1)

43009230C 1 Escola Tarragona (1)

43011479C 1 Institut Tarragona (3)

43003756C 1 Z Escola Torreforta (CMC) (1)

43008390C 1 Z Institut Torreforta (CMC) (1)

 

 

Zona: 438285 Torredembarra

 

Municipi: 430300000 Bonastre

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43000615C 1 Escola L'Estel - ZER Els Ceps (1)

 

Municipi: 430500000 Creixell

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43005364C 1 Escola Les Eres (1)

 

Municipi: 431110000 La Pobla de Montornès

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43005145C 1 Escola Els Ametllers (1)

 

Municipi: 431310000 Roda de Berà

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43011194C 1 Escola El Cucurull

43011418C 1 Institut Roda de Barà

43002776C 1 Escola Salvador Espriu (1)

 

Municipi: 431530000 Torredembarra

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43003884C 1 Escola Antoni Roig (2)

43009242C 1 Escola L'Antina (1)

43006851C 1 Escola Molí de Vent (2)

43007661C 1 Institut Ramon de la Torre (1)

43006952C 1 Institut Torredembarra (1)

 

 

Zona: 438704 Valls

 

Municipi: 430800000 La Masó

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43001462C 1 Escola Els Til·lers - ZER El Francolí (1)

 

Municipi: 430910000 Mont-ral

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43012903C 1 Escola de Mont-ral – ZER El Francolí

 

Municipi: 431240000 La Riba

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43005546C 1 Escola de La Riba – ZER El Francolí

 

Municipi: 431600000 Vallmoll

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43004505C 1 Escola Mare de Déu del Roser (2)

 

Municipi: 431610000 Valls

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43004530C 1 Z Escola Baltasar Segú (CMC) (2)

43009114C 1 A ZER El Francolí

43006575C 1 Escola Eladi Homs (1)

43006861C 1 Escola Enxaneta (1)

43004633C 1 Escola Eugeni d'Ors (1)

43004611C 1 Institut Jaume Huguet (1)

43004529C 1 Z Escola Mare de Déu de la Candela (CMC) (1)

43004608C 1 Institut Narcís Oller (1)

43004517C 1 Escola Rocabruna - ZER El Francolí (1)

43010608C 1 Institut Serra de Miramar

 

 

Zona: 438765 El Vendrell

 

Municipi: 430020000 Albinyana

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43005297C 1 Escola Joan Perucho (1)

 

Municipi: 431630000 El Vendrell

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43004803C 1 Institut Andreu Nin (1)

43004748C 1 Escola Àngel Guimerà

43006587C 1 Escola Àngels Garriga (1)

43004797C 1 Institut Baix Penedès (1)

43004736C 1 Escola Els Secallets (1)

43006988C 1 A CEE Garbí (1)

43010165C 1 Escola Marta Mata (1)

43010189C 1 Institut Mediterrània (1)

43004815C 1 Escola Pau Casals (1)

43010177C 1 Escola Pla de Mar (1)

43008924C 1 Z Escola Teresina Martorell (CMC) (1)

 

 

Zona: 438893 Vilabella

 

Municipi: 430100000 Alió

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43000226C 1 Escola La Barquera - ZER Atzavara (1)

 

Municipi: 430340000 Bràfim

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43000652C 1 Escola Sant Jaume de Bràfim - ZER Atzavara (1)

 

Municipi: 430980000 Nulles

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43009035C 1 A ZER Atzavara (2)

43001796C 1 Escola Sant Sebastià - ZER Atzavara (1)

 

Municipi: 431190000 Puigpelat

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43002171C 1 Escola Joan Plana (1)

 

Municipi: 431650000 Vilabella

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43005637C 1 Escola Manuel de Castellví i Feliu - ZER Atzavara (2)

 

 

Zona: 438856 Vila-Rodona

 

Municipi: 430010000 Aiguamúrcia

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43006174C 1 Escola Les Moreres (1)

43000020C 1 Escola Sant Miquel (1)

 

Municipi: 430790000 Masllorenç

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43005421C 1 Escola Berenguer de Montoliu - ZER Els Ceps (1)

43009096C 1 A ZER Els Ceps (2)

 

Municipi: 431320000 Rodonyà

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43005571C 1 Escola Les Comes (2)

 

Municipi: 431700000 Vila-rodona

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43004921C 1 Escola Bernardí Tolrà (1)

 

 

Zona: 438881 Vila-Seca i Salou

 

Municipi: 439050000 Salou

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43006393C 1 Escola Europa (2)

43007543C 1 Institut Jaume I (1)

43010347C 1 Institut Marta Mata (1)

43009451C 1 Escola Salou (1)

43004931C 1 Escola Santa Maria del Mar (2)

43010153C 1 Escola Vora Mar (1)

 

Municipi: 431710000 Vila-seca

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43005947C 1 Z Escola Cal·lípolis (CMC) (2)

43011492C 1 Escola La Canaleta (1)

43006241C 1 Z Escola La Plana (CMC) (2)

43006332C 1 Escola Mestral (2)

43010530C 1 Escola Miramar (1)

43005972C 1 Institut Ramon Barbat i Miracle (1)

43005005C 1 Escola Sant Bernat Calvó (2)

43004979C 1 Escola Torroja i Miret (2)

43008523C 1 Institut Vila-seca (1)

 

 

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

 

Zona: 430213 Alcanar

 

Municipi: 430040000 Alcanar

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43000081C 1 Escola Joan Baptista Serra (1)

43005698C 1 Escola Marjal - ZER Mediterrània (1)

43009308C 1 A ZER Mediterrània

43007087C 1 Institut Sòl de Riu (1)

 

 

Zona: 430262 L'Aldea

 

Municipi: 439040000 L'Aldea

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43004050C 1 Escola 21 d'Abril (1)

43004037C 1 Escola Maria García i Cabanes (1)

 

Municipi: 439030000 Camarles

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43008419C 1 Institut Camarles (1)

43004116C 1 Escola del Lligallo del Gànguil - ZER Mestral (1)

43003975C 1 Escola Sant Àngel (1)

 

 

Zona: 430501 L'Ametlla de Mar

 

Municipi: 430130000 L'Ametlla de Mar

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43006976C 1 Institut Mare de Déu de la Candelera (1)

43000263C 1 Escola Sant Jordi (1)

 

Municipi: 439060000 L'Ampolla

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43005194C 1 Escola Mediterrani (1)

 

Municipi: 431040000 El Perelló

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43007211C 1 Institut Blanca d'Anjou (1)

43001929C 1 Escola Jaume II (1)

 

 

Zona: 430523 Amposta

 

Municipi: 430140000 Amposta

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43010773C 1 Escola Consol Ferré (1)

43010888C 1 Institut de Tecnificació (1)

43009217C 1 Escola del Poble Nou del Delta - ZER Mediterrània

43005224C 1 Escola Mestre Agustí Barberà (1)

43000275C 1 Escola Miquel Granell (1)

43006101C 1 Institut Montsià (1)

43000329C 1 Institut Ramon Berenguer IV (1)

43006186C 1 Escola Soriano Montagut (1)

 

 

Zona: 430730 Ascó

 

Municipi: 430190000 Ascó

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43000433C 1 Escola Sant Miquel (1)

 

Municipi: 431520000 La Torre de l'Espanyol

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43005601C 1 Escola El Tormo - ZER Ribera d'Ebre Nord

 

Municipi: 431770000 Vinebre

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43005108C 1 Escola Les Eres - ZER Ribera d'Ebre Nord

 

 

Zona: 430951 Batea

 

Municipi: 430220000 Batea

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43012113C 1 Institut Escola Mare de Déu del Portal (1)

 

Municipi: 430410000 Caseres

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43000809C 1 Escola La Gessera - ZER Ports-Algars

 

Municipi: 431100000 La Pobla de Massaluca

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43002016C 1 Escola L'Ametller - ZER Terra Alta Nord

 

Municipi: 431750000 Vilalba dels Arcs

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43005650C 1 Escola El Diví Mestre - ZER Terra Alta Nord

43009370C 1 A ZER Terra Alta Nord

 

 

Zona: 432593 Deltebre

 

Municipi: 439010000 Deltebre

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43006964C 1 Institut de Deltebre (1)

43004074C 1 Escola L'Assumpció

43006873C 1 Escola Riumar (1)

43004013C 1 Escola Sant Miquel (1)

 

 

Zona: 432880 Flix

 

Municipi: 430600000 Flix

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43007233C 1 Institut de Flix (1)

43001127C 1 Escola Enric Grau i Fontserè (1)

 

Municipi: 431250000 Riba-roja d'Ebre

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43011029C 1 A ZER Ebre

43002661C 1 Escola Sant Agustí - ZER Ebre

 

 

Zona: 433123 Gandesa

 

Municipi: 430320000 Bot

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43000639C 1 Escola Sant Blai - ZER Terra Alta-Centre

 

Municipi: 430480000 Corbera d'Ebre

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43000950C 1 Escola Doctor Ferran - ZER Terra Alta-Centre

43009461C 1 A ZER Terra Alta-Centre

 

Municipi: 430560000 La Fatarella

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43001097C 1 Escola Los Castellets - ZER Terra Alta Nord (1)

 

Municipi: 430640000 Gandesa

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43001231C 1 Escola Puig Cavaller (1)

43006642C 1 Institut Terra Alta (1)

 

Municipi: 431060000 El Pinell de Brai

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43001942C 1 Escola Cèsar Martinell - ZER Terra Alta-Centre

 

 

Zona: 433500 Horta de Sant Joan

 

Municipi: 430180000 Arnes

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43000421C 1 Escola La Miranda - ZER Ports-Algars

43009229C 1 A ZER Ports-Algars

 

Municipi: 430710000 Horta de Sant Joan

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43001346C 1 Escola Montsagre (1)

 

Municipi: 431170000 Prat de Comte

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43002144C 1 Escola Mare de Déu de la Fontcalda - ZER Ports-Algars

 

 

Zona: 434670 Móra d'Ebre

 

Municipi: 430260000 Benissanet

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43000561C 1 Escola Antoni Nat - ZER Benissanet-Miravet

43009606C 1 A ZER Benissanet-Miravet

 

Municipi: 430840000 Miravet

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43005443C 1 Escola Roc Llop i Convalia - ZER Benissanet-Miravet

 

Municipi: 430930000 Móra d'Ebre

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43007129C 1 Institut Julio Antonio (1)

43001681C 1 Escola Lluís Viñas i Viñoles (1)

 

 

Zona: 434681 Móra la Nova

 

Municipi: 430650000 Garcia

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43005406C 1 Escola El Verger - ZER Ribera d'Ebre Nord

43009345C 1 A ZER Ribera d'Ebre Nord

 

Municipi: 430670000 Ginestar

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43009394C 1 A ZER La Font de l'Aiguadí

43001280C 1 Escola Pàmies - ZER La Font de l'Aiguadí

 

Municipi: 430940000 Móra la Nova

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43012289C 1 Institut Escola 3 d'Abril (1)

 

Municipi: 431210000 Rasquera

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43005534C 1 Escola de Rasquera - ZER La Font de l'Aiguadí

 

Municipi: 431500000 Tivissa

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43003835C 1 Escola Josep Riba - ZER Les Vinyes

43003847C 1 Escola Marcel·lí Domingo

 

 

Zona: 436290 Roquetes

 

Municipi: 430080000 Alfara de Carles

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43005315C 1 Escola d'Alfara de Carles - ZER Mont Caro (1)

 

Municipi: 431330000 Roquetes

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43002831C 1 Escola Mestre Marcel·lí Domingo (1)

43005674C 1 Escola Raval de Cristo - ZER Mont Caro

43008420C 1 Institut Roquetes (1)

 

 

Zona: 436574 Sant Carles de la Ràpita

 

Municipi: 431360000 Sant Carles de la Ràpita

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43002892C 1 Escola Carles III (1)

43007221C 1 Institut Els Alfacs (1)

43006551C 1 Escola Horta Vella (1)

 

 

Zona: 436823 Sant Jaume d'Enveja

 

Municipi: 439020000 Sant Jaume d'Enveja

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43004189C 1 Escola Sant Jaume

43005613C 1 Escola Setze de Febrer - ZER Mediterrània

 

 

Zona: 437311 Santa Bàrbara

 

Municipi: 430620000 Freginals

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43005388C 1 Escola Mestre Josep Roncero i Pallarès - ZER Montsià (1)

 

Municipi: 430630000 La Galera

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43005391C 1 Escola Sant Llorenç - ZER Montsià (1)

 

Municipi: 430680000 Godall

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43005418C 1 Escola Sant Salvador - ZER Montsià

 

Municipi: 430770000 Mas de Barberans

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43001395C 1 Escola Teresa Subirats i Mestre - ZER Montsià (1)

 

Municipi: 430780000 Masdenverge

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43009084C 1 A ZER Montsià

43001437C 1 Escola Rosa Gisbert - ZER Montsià

 

Municipi: 431380000 Santa Bàrbara

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43003008C 1 Escola Jaume Balmes (1)

43008456C 1 Institut Les Planes (1)

 

 

Zona: 438145 Tivenys

 

Municipi: 430250000 Benifallet

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43000551C 1 Escola Llorenç Vallespí i Vidiella - ZER Riu i Serra

43009321C 1 A ZER Riu i Serra

 

Municipi: 431490000 Tivenys

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43003801C 1 Escola La Pineda - ZER Riu Avall (2)

43009011C 1 A ZER Riu Avall (2)

 

 

Zona: 438420 Tortosa

 

Municipi: 431550000 Tortosa

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43003951C 1 Escola Bítem - ZER Riu Avall (1)

43008912C 1 Escola Cinta Curto (1)

43011170C 1 Institut Cristòfol Despuig (1)

43012307C 1 Institut Escola Daniel Mangrané (1)

43004441C 1 Institut de l'Ebre (1)

43006046C 1 Escola Divina Pastora - ZER Mestral

43004244C 1 Escola El Temple

43004256C 1 Escola Ferreries (1)

43004438C 1 Institut Joaquin Bau (1)

43004232C 1 Z Escola La Mercè (CMC) (1)

43009618C 1 A ZER Mestral

43009311C 1 B ZER Mont Caro

43003987C 1 Escola Port rodó - ZER Mestral (1)

43004268C 1 Z Escola Remolins (CMC)

43005625C 1 Escola Sant Antoni Abat - ZER Mont Caro

43008389C 1 Escola Sant Llatzer (1)

 

 

Zona: 438492 Ulldecona

 

Municipi: 430440000 La Sénia

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43006681C 1 Institut de La Sénia (1)

43000871C 1 Escola Jaume I (1)

 

Municipi: 431560000 Ulldecona

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43006496C 1 Institut Manuel Sales i Ferré (1)

43004463C 1 Escola Ramón y Cajal

 

 

Zona: 439393 Xerta

 

Municipi: 430060000 Aldover

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43005303C 1 Escola Sant Jordi - ZER Riu i Serra

 

Municipi: 431020000 Paüls

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43001851C 1 Escola Sant Roc - ZER Riu i Serra

 

Municipi: 430520000 Xerta

 

Codi de centre NV CI Nom del centre

43001000C 1 Escola de Xerta

 

 

Annex 4

Zones escolars rurals

 

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

 

Zona Rural: 08057281 ZER Cep de Sis (Pacs del Penedès)

08022586 Escola El Drac - ZER Cep de Sis (Pacs del Penedès)

08028151 Escola Les Moreres - ZER Cep de Sis (Santa Fe del Penedès)

08023359 Escola Virolai - ZER Cep de Sis (Puigdàlber)

 

Zona Rural: 08056766 ZER Subirats (Subirats)

08029155 Escola El Montcau - ZER Subirats (Subirats)

08029192 Escola Sant Jordi - ZER Subirats (Subirats)

08029143 Escola Subirats - ZER Subirats (Subirats)

 

 

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

 

Zona Rural: 08056833 ZER Baix Montseny (Campins)

08039744 Escola del Pont Trencat - ZER Baix Montseny (Santa Maria de Palautordera)

08015259 Escola L'Alzinar - ZER Baix Montseny (Campins)

08022082 Escola Puig Drau - ZER Baix Montseny (Montseny)

 

 

Serveis Territorials a la Catalunya Central

 

Zona Rural: 08056729 ZER El Moianès Ponent (Calders)

08015107 Escola Anton Busquets i Punset - ZER El Moianès Ponent (Calders)

08039306 Escola Els Pins - ZER Moianès Ponent (Sallent)

08021934 Escola L'Esqueix - ZER El Moianès Ponent (Monistrol de Calders)

08061521 Escola Vall de Néspola - ZER El Moianès Ponent (Mura)

 

Zona Rural: 08071421 ZER El Moianès Llevant (Castellcir)

08065482 Escola de Collsuspina - ZER El Moianès Llevant (Collsuspina)

08037981 Escola de L'Estany - ZER El Moianès Llevant (L'Estany)

08064982 Escola de Sant Quirze Safaja - ZER El Moianès Llevant (Sant Quirze Safaja)

08015831 Escola La Popa - ZER El Moianès Llevant (Castellcir)

 

Zona Rural: 08058817 ZER Tres Branques (Castellolí)

08016069 Escola Coll de Gossem - ZER Tres Branques (Castellfollit del Boix)

08016070 Escola de Maians - ZER Tres Branques (Castellfollit del Boix)

08016136 Escola Les Passeres - ZER Tres Branques (Castellolí)

 

Zona Rural: 08056781 ZER Serra d'Ancosa (La Llacuna)

08014841 Escola Les Oliveres - ZER Serra d'Ancosa (Cabrera d'Anoia)

08019691 Escola Vilademàger - ZER Serra d'Ancosa (La Llacuna)

 

Zona Rural: 08058076 ZER Els Castells (Montesquiu)

08021961 Escola El Rocal - ZER Els Castells (Montesquiu)

08038201 Escola La Baumeta - ZER Els Castells (Santa Maria de Besora)

17004062 Escola Santa Bàrbara - ZER Els Castells (Vidrà)

 

Zona Rural: 08058091 ZER Baix Berguedà (Olvan)

08022331 Escola d'Olvan - ZER Baix Berguedà (Olvan)

08021983 Escola Gira-sol - ZER Baix Berguedà (Montmajor)

 

Zona Rural: 08056791 ZER Vent d'Avall (Els Prats de Rei)

08016291 Escola Copons - ZER Vent d'Avall (Copons)

08027021 Escola Font de l'Anoia - ZER Vent d'Avall (Sant Martí Sesgueioles)

08023141 Escola Mare de Déu del Portal - ZER Vent d'Avall (Els Prats de Rei)

08016082 Escola Sant Roc - ZER Vent d'Avall (Castellfollit de Riubregós)

 

Zona Rural: 08056742 ZER Alt Lluçanès (Sant Boi de Lluçanès)

08025666 Escola Aurora - ZER Alt Lluçanès (Sant Boi de Lluçanès)

08019861 Escola Gafarró - ZER Alt Lluçanès (Lluçà)

08034795 Escola Heurom - ZER Alt Lluçanès (Perafita)

08000086 Escola La Forja - ZER Alt Lluçanès (Alpens)

 

Zona Rural: 08056857 ZER Gavarresa (Sant Feliu Sasserra)

08026415 Escola Els Roures - ZER Gavarresa (Sant Feliu Sasserra)

08022549 Escola Llevant - ZER Gavarresa (Oristà)

 

Zona Rural: 08068197 ZER El Cardener (Sant Mateu de Bages)

08015612 Escola Joan de Palà - ZER El Cardener (Cardona)

08038089 Escola Sant Esteve - ZER El Cardener (Sant Mateu de Bages)

 

Zona Rural: 25009009 ZER El Solsonès (Solsona)

25003330 Escola Aiguadora - ZER El Solsonès (Navès)

25006069 Escola d'Ardèvol - ZER El Solsonès (Pinós)

25003974 Escola de Freixinet de Solsona - ZER El Solsonès (Riner)

25003536 Escola de la Coma - ZER El Solsonès (La Coma i la Pedra)

25002982 Escola de Lladurs - ZER El Solsonès (Lladurs)

25003093 Escola de Llobera - ZER El Solsonès (Llobera)

25003627 Escola de Sant Climent - ZER El Solsonès (Pinell de Solsonès)

 

Zona Rural: 08056811 ZER Alt Berguedà (Vallcebre)

08018017 Escola L'Albiol - ZER Alt Berguedà (Sant Julià de Cerdanyola)

25001709 Escola Santa Margarida - ZER Alt Berguedà (Gósol)

08030728 Escola Serrat Voltor - ZER Alt Berguedà (Vallcebre)

 

Zona Rural: 08058088 ZER Berguedà Centre (Vilada)

08014796 Escola de Borredà - ZER Berguedà Centre (Borredà)

08031046 Escola Serra de Picamill - ZER Berguedà Centre (Vilada)

 

Zona Rural: 08059287 ZER Guilleries (Viladrau)

08029283 Escola El Gurri - ZER Guilleries (Taradell)

17004189 Escola Els Castanyers - ZER Guilleries (Viladrau)

 

 

Serveis Territorials a Girona

 

Zona Rural: 17007518 ZER Les Salines (Agullana)

17002168 Escola Les Salines - ZER Les Salines (Maçanet de Cabrenys)

17000019 Escola Lluís Marià Vidal - ZER Les Salines (Agullana)

17004293 Escola Manuel de Pedrolo - ZER Les Salines (Biure)

17000603 Escola Santa Cecília - ZER Les Salines (Boadella i les Escaules)

 

Zona Rural: 17007531 ZER Montgrí (Bellcaire d'Empordà)

17000381 Escola El Rajaret - ZER Montgrí (Bellcaire d'Empordà)

17000056 Escola la Branca - ZER Montgrí (Albons)

17003938 Escola Puig Rodó - ZER Montgrí (Ullà)

 

Zona Rural: 17007488 ZER Requesens (Capmany)

17001085 Escola Antoni Balmanya - ZER Requesens (Espolla)

17000822 Escola Els Dòlmens - ZER Requesens (Capmany)

17001036 Escola Mont-roig - ZER Requesens (Darnius)

17003227 Escola Sant Sebastià - ZER Requesens (Sant Climent Sescebes)

 

Zona Rural: 17007439 ZER Cerdanya (Llívia)

17002090 Escola Jaume I - ZER Cerdanya (Llívia)

17004888 Escola Santa Cecília - ZER Cerdanya (Bolvir)

17001395 Escola Santa Coloma - ZER Cerdanya (Ger)

 

Zona Rural: 17009473 ZER Empordanet-Gavarres (La Pera)

17003631 Escola La Pedra Dreta - ZER Empordanet-Gavarres (Cruïlles, Monells i Sant Sadurní l'Heura)

17001024 Escola Les Gavarres - ZER Empordanet-Gavarres (Cruïlles, Monells i Sant Sadurní l'Heura)

17003941 Escola L'Estany - ZER Empordanet-Gavarres (Ullastret)

17002715 Escola Pedra Blanca - ZER Empordanet-Gavarres (La Pera)

 

Zona Rural: 17009631 ZER Cap de Creus (El Port de la Selva)

17002879 Escola Les Clisques-ZER Cap de Creus (El Port de la Selva)

17000950 Escola Puig d'Esquers - ZER Cap de Creus (Colera)

 

Zona Rural: 17007452 ZER El Llierca (Sant Jaume de Llierca)

17003902 Escola Joan Roura i Parella - ZER El Llierca (Tortellà)

17003461 Escola Les Escomes - ZER El Llierca (Sant Jaume de Llierca)

17002247 Escola Mont Cós - ZER El Llierca (Montagut i Oix)

17005261 Escola Montpalau - ZER El Llierca (Argelaguer)

 

Zona Rural: 17007440 ZER Vall de Ter (Sant Pau de Segúries)

17003616 Escola Els Pinets - ZER Vall de Ter (Sant Pau de Segúries)

17004219 Escola La Daina - ZER Vall de Ter (Vilallonga de Ter)

17002065 Escola Les Moreres - ZER Vall de Ter (Llanars)

17005029 Escola L'Esquirol - ZER Vall de Ter (Ogassa)

 

Zona Rural: 17007464 ZER Comte Arnau (Vallfogona de Ripollès)

17003537 Escola de Vallfogona de Ripollès - ZER Comte Arnau (Vallfogona de Ripollès)

17002764 Escola Núria Morer i Pi - ZER Comte Arnau (Planoles)

 

Zona Rural: 17007427 ZER Tramuntana (Ventalló)

17004220 Escola Els Valentins - ZER Tramuntana (Vilamacolum)

17004049 Escola Oliveres Mil·lenàries - ZER Tramuntana (Ventalló)

17004128 Escola Puig Segalar - ZER Tramuntana (Viladamat)

 

Zona Rural: 17007695 ZER Empordà (Vilanant)

17001371 Escola de Garrigàs - ZER Empordà (Garrigàs)

17000937 Escola Mossèn Josep Maria Albert - ZER Empordà (Cistella)

17002776 Escola Tramuntana - ZER Empordà (Pont de Molins)

17004244 Escola Tramuntana - ZER Empordà (Vilanant)

 

 

Serveis Territorials a Lleida

 

Zona Rural: 25008042 ZER Riu Set (L'Albi)

25001333 Escola El Cérvol - ZER Riu Set (Cervià de les Garrigues)

25000171 Escola Els Aubis - ZER Riu Set (L'Albi)

25003664 Escola Josep Espasa - ZER Riu Set (La Pobla de Cérvoles)

25005107 Escola Sant Bonifaci - ZER Riu Set (Vinaixa)

 

Zona Rural: 25007906 ZER Serra Llarga (Algerri)

25000286 Escola Sant Blai - ZER Serra Llarga (Algerri)

25001795 Escola Sant Sebastià - ZER Serra Llarga (Ivars de Noguera)

25001278 Escola Santa Maria - ZER Serra Llarga (Castelló de Farfanya)

 

Zona Rural: 25007840 ZER Montsec (Les Avellanes i Santa Linya)

25000031 Escola Andreu Farran - ZER Montsec (Àger)

25000699 Escola de Les Avellanes - ZER Montsec (Les Avellanes i Santa Linya)

25000717 Escola de Tartareu - ZER Montsec (Les Avellanes i Santa Linya)

25003482 Escola Leandre Cristòfol - ZER Montsec (Os de Balaguer)

25003470 Escola L'Espígol - ZER Montsec (Os de Balaguer)

 

Zona Rural: 25007876 ZER Riu Corb (Belianes)

25004103 Escola El Tallat - ZER Riu Corb (Sant Martí de Riucorb)

25005892 Escola Maldanell - ZER Riu Corb (Maldà)

25003809 Escola Montalbà - ZER Riu Corb (Preixana)

25005909 Escola Mossèn Ramon Muntanyola - ZER Riu Corb (Els Omells de Na Gaia)

25000951 Escola Pere Teixiné - ZER Riu Corb (Belianes)

 

Zona Rural: 25008081 ZER El Jonc (Camarasa)

25001229 Escola Dos Rius-ZER El Jonc (Camarasa)

25003135 Escola Joan Ros i Porta - ZER El Jonc (Menàrguens)

25008935 Escola La Ràpita-ZER El Jonc (Vallfogona de Balaguer)

 

Zona Rural: 25008054 ZER Vall de l'Aranyó (Castelldans)

25000146 Escola Mare de Déu de Montserrat - ZER Vall de l'Aranyó (L'Albagés)

25001254 Escola Timorell - ZER Vall de l'Aranyó (Castelldans)

 

Zona Rural: 25008066 ZER Espernallac (Castellserà)

25001281 Escola El Terrall - ZER Espernallac (Castellserà)

25003551 Escola Ramon Gombal - ZER Espernallac (Penelles)

25001001 Escola Sant Bartomeu - ZER Espernallac (Bellmunt d'Urgell)

 

Zona Rural: 25008236 ZER Pedrera (L'Espluga Calba)

25005910 Escola Abat Ruera - ZER Pedrera (Puiggròs)

25001473 Escola Porcel de Cervera - ZER Pedrera (L'Espluga Calba)

 

Zona Rural: 25007815 ZER Elaia (La Granadella)

25001710 Escola de la Granadella - ZER Elaia (La Granadella)

25003676 Escola Els Set Focs - ZER Elaia (Bellaguarda)

25001126 Escola Vallmajor - ZER Elaia (Bovera)

 

Zona Rural: 25007839 ZER Pallars Jussà (Isona i Conca Dellà)

25001886 Escola Aeso - ZER Pallars Jussà (Isona i Conca Dellà)

25010231 Escola de Salàs de Pallars - ZER Pallars Jussà (Salàs de Pallars)

25008765 Escola La Vall Fosca - ZER Pallars Jussà (La Torre de Cabdella)

 

Zona Rural: 25007888 ZER Garrigues Altes (Juncosa)

25004231 Escola del Soleràs - ZER Garrigues Altes (El Soleràs)

25001916 Escola L'Espígol - ZER Garrigues Altes (Juncosa)

 

Zona Rural: 25007803 ZER Alt Pallars Sobirà (Llavorsí)

25000316 Escola d'Alins - ZER Alt Pallars Sobirà (Alins)

25003032 Escola de Llavorsí - ZER Alt Pallars Sobirà (Llavorsí)

25004577 Escola de Tírvia - ZER Alt Pallars Sobirà (Tírvia)

25003895 Escola Els Minairons - ZER Alt Pallars Sobirà (Vall de Cardós)

25003871 Escola Montsent de Pallars - ZER Alt Pallars Sobirà (Rialp)

 

Zona Rural: 25007921 ZER L'Horta de LLeida (Lleida)

25001990 Escola Antoni Bergós - ZER L'Horta de Lleida (Lleida)

25000110 Escola Arrels - ZER l'Horta de Lleida (Els Alamús)

25002131 Escola Creu del Batlle - ZER L'Horta de Lleida (Lleida)

25002854 Escola El Segrià - ZER L'Horta de Lleida (Lleida)

 

Zona Rural: 25008133 ZER Ponent (Lleida)

25002921 Escola El Vilot - ZER Ponent (Lleida)

25000511 Escola Inocencio Pardos - ZER Ponent (Gimenells i el Pla de la Font)

25010085 Escola Josep Mañé i Gavaldà-ZER Ponent (Lleida)

25000481 Escola Sant Isidre - ZER Ponent (Gimenells i el Pla de la Font)

 

Zona Rural: 25007918 ZER L'Oliver (Maials)

25003019 Escola Arc d'Adà - ZER L'Oliver (Llardecans)

25003111 Escola de Massalcoreig - ZER L'Oliver (Massalcoreig)

25003123 Escola Otogesa - ZER L'Oliver (Maials)

25001722 Escola Sant Jaume - ZER L'Oliver (La Granja d'Escarp)

 

Zona Rural: 25007797 ZER Baridà-Batllia (Montellà i Martinet)

25003846 Escola El Puig - ZER Baridà-Batllia (Prullans)

25003263 Escola Pere Sarret - ZER Baridà-Batllia (Montellà i Martinet)

25003056 Escola Portella Blanca - ZER Baridà-Batllia (Lles de Cerdanya)

25003275 Escola Ridolaina - ZER Baridà-Batllia (Montellà i Martinet)

25005983 Escola Sant Serni - ZER Baridà-Batllia (Prats i Sansor)

 

Zona Rural: 25008078 ZER El Romaní (Montgai)

25003241 Escola Colomina - ZER El Romaní (Montgai)

25000675 Escola Mare de Déu de la Guardiola - ZER El Romaní (La Sentiu de Sió)

25005053 Escola Mare de Déu del Puig de Meià - ZER El Romaní (Vilanova de Meià)

25001436 Escola Sol Naixent - ZER El Romaní (Cubells)

 

Zona Rural: 25007852 ZER El Sió (Montgai)

25003238 Escola de Butsènit - ZER El Sió (Montgai)

25003822 Escola de Les Ventoses - ZER El Sió (Preixens)

25003810 Escola de Preixens - ZER El Sió (Preixens)

25003858 Escola de Puigverd d'Agramunt - ZER El Sió (Puigverd d'Agramunt)

 

Zona Rural: 25007931 ZER Val d'Aran (Naut Aran)

25001138 Escola Casteth Leon - ZER Val d'Aran (Es Bòrdes)

25000535 Escola Loseron - ZER Val d'Aran (Naut Aran)

25000560 Escola Ruda - ZER Val d'Aran (Naut Aran)

25000559 Escola Sant Martí - ZER Val d'Aran (Naut Aran)

 

Zona Rural: 25007827 ZER Narieda (Organyà)

25003469 Escola Miret i Sans - ZER Narieda (Organyà)

25001400 Escola Sant Climent - ZER Narieda (Coll de Nargó)

25003585 Escola Sant Miquel - ZER Narieda (Peramola)

 

Zona Rural: 25007943 ZER Plaurcén (El Poal)

25003652 Escola El Roser - ZER Plaurcén (El Poal)

25004221 Escola El Timó - ZER Plaurcén (Sidamon)

 

Zona Rural: 25007773 ZER La Segarra (Ribera d'Ondara)

25003500 Escola de les Pallargues - ZER La Segarra (Els Plans de Sió)

25004024 Escola de Sanaüja - ZER La Segarra (Sanaüja)

25004073 Escola Mare de Déu de la Mercè - ZER La Segarra (Sant Ramon)

25004085 Escola Vall Ondara - ZER La Segarra (Ribera d'Ondara)

 

Zona Rural: 25008108 ZER L'Eral (Sarroca de Lleida)

25000274 Escola d'Alfés - ZER L'Eral (Alfés)

25004413 Escola de Sunyer - ZER L'Eral (Sunyer)

25004656 Escola de Torrebesses - ZER L'Eral (Torrebesses)

25000183 Escola La Dula - ZER L'Eral (Alcanó)

25004115 Escola La Roca - ZER L'Eral (Sarroca de Lleida)

 

Zona Rural: 25007864 ZER Urgellet (La Seu d'Urgell)

25003950 Escola Arnau Mir - ZER Urgellet (Ribera d'Urgellet)

25001242 Escola Castell-Ciutat - ZER Urgellet (La Seu d'Urgell)

25004826 Escola de Tuixent - ZER Urgellet (Josa i Tuixén)

25003299 Escola Rosa Campà - ZER Urgellet (Montferrer i Castellbò)

25000122 Escola Sant Esteve - ZER Urgellet (Alàs i Cerc)

 

Zona Rural: 25008111 ZER La Coma (Sudanell)

25004401 Escola El Roser - ZER La Coma (Sudanell)

25003305 Escola Sant Isidre - ZER La Coma (Montoliu de Lleida)

 

Zona Rural: 25008157 ZER Riu Ondara (Tornabous)

25004644 Escola Espígol - ZER Riu Ondara (Tornabous)

25000869 Escola Sant Roc - ZER Riu Ondara (Barbens)

 

Zona Rural: 25007761 ZER Guicivervi (Vilagrassa)

25001357 Escola de Ciutadilla - ZER Guicivervi (Ciutadilla)

25001758 Escola de Guimerà - ZER Guicivervi (Guimerà)

25004863 Escola Jardí - ZER Guicivervi (Verdú)

25004966 Escola Ramon Perelló - ZER Guicivervi (Vilagrassa)

 

Zona Rural: 25007891 ZER Alta Ribagorça (Vilaller)

25008534 Escola de La Vall de Boí - ZER Alta Ribagorça (La Vall de Boí)

25006549 Escola d'Espluga de Serra - ZER Alta Ribagorça (Tremp)

25004981 Escola Vidal i Abad - ZER Alta Ribagorça (Vilaller)

 

Zona Rural: 25008224 ZER Argelaga (Vilanova de la Barca)

25005090 Escola Mestral - ZER Argelaga (Vilanova de la Barca)

25009800 Escola Torrelameu-ZER Argelaga (Torrelameu)

 

Zona Rural: 25008145 ZER Alt Segrià (Vilanova de Segrià)

25003792 Escola Blanca de Villalonga - ZER Alt Segrià (La Portella)

25005065 Escola de Vilanova de Segrià - ZER Alt Segrià (Vilanova de Segrià)

25004759 Escola El Roser - ZER Alt Segrià (Torre-serona)

 

Zona Rural: 25008091 ZER Vent Serè (Vila-sana)

25001266 Escola L'Estel - ZER Vent Serè (Castellnou de Seana)

25005077 Escola Mossèn Ton Clavé - ZER Vent Serè (Vila-sana)

 

 

Serveis Territorials a Tarragona

 

Zona Rural: 43009059 ZER Baix Camp Nord (L'Aleixar)

43010621 Escola Cingle Roig - ZER Baix Camp Nord (Vilaplana)

43000184 Escola Teresa Salvat i Llauradó - ZER Baix Camp Nord (L'Aleixar)

 

Zona Rural: 43011303 ZER Montsant (Cabacés)

43000676 Escola El Castell - ZER Montsant (Cabacés)

43005339 Escola Montsant - ZER Montsant (La Bisbal de Falset)

 

Zona Rural: 43009001 ZER Montsant-Serra de Prades (Cornudella de Montsant)

43000962 Escola Dr. Piñol i Aguadé - ZER Montsant-Serra de Prades (Cornudella de Montsant)

43002053 Escola Garbí - ZER Montsant-Serra de Prades (Poboleda)

43004487 Escola Montsant - ZER Montsant-Serra de Prades (Ulldemolins)

43005510 Escola Serra de Prades - ZER Montsant-Serra de Prades (Prades)

 

Zona Rural: 43009138 ZER La Parellada (Figuerola del Camp)

43000688 Escola de Cabra del Camp - ZER La Parellada (Cabra del Camp)

43001115 Escola Mare de Déu de l'Esperança - ZER La Parellada (Figuerola del Camp)

43005492 Escola Santa Magdalena - ZER La Parellada (El Pont d'Armentera)

 

Zona Rural: 43009023 ZER L'Aglà (Gratallops)

43001310 Escola Llicorella - ZER L'Aglà (Gratallops)

43005455 Escola Pius XII - ZER L'Aglà (El Molar)

43010839 Escola Serra Major - ZER L'Aglà (La Vilella Baixa)

 

Zona Rural: 43010554 ZER Les Vinyes (Marçà)

43001383 Escola Anicet Villar - ZER Les Vinyes (Marçà)

43003835 Escola Josep Riba - ZER Les Vinyes (Tivissa)

43001334 Escola Sant Feliu - ZER Les Vinyes (Els Guiamets)

43000792 Escola Sant Isidre - ZER Les Vinyes (Capçanes)

 

Zona Rural: 43009096 ZER Els Ceps (Masllorenç)

43005421 Escola Berenguer de Montoliu - ZER Els Ceps (Masllorenç)

43000615 Escola L'Estel - ZER Els Ceps (Bonastre)

 

Zona Rural: 43009035 ZER Atzavara (Nulles)

43000226 Escola La Barquera - ZER Atzavara (Alió)

43005637 Escola Manuel de Castellví i Feliu - ZER Atzavara (Vilabella)

43000652 Escola Sant Jaume de Bràfim - ZER Atzavara (Bràfim)

43001796 Escola Sant Sebastià - ZER Atzavara (Nulles)

 

Zona Rural: 43009047 ZER Baix Priorat (Porrera)

43000512 Escola El Sarraí - ZER Baix Priorat (Bellmunt del Priorat)

43001498 Escola Onze de Setembre - ZER Baix Priorat (El Masroig)

43005509 Escola Rossend Giol - ZER Baix Priorat (Porrera)

 

Zona Rural: 43009072 ZER Conca de Barberà (Solivella)

43001954 Escola Antoni Tous - ZER Conca de Barberà (Pira)

43003124 Escola Sagrat Cor - ZER Conca de Barberà (Solivella)

43006371 Escola Sant Roc - ZER Conca de Barberà (Rocafort de Queralt)

43000470 Escola Valldemur - ZER Conca de Barberà (Barberà de la Conca)

 

Zona Rural: 43009114 ZER El Francolí (Valls)

43005546 Escola de La Riba - ZER El Francolí (La Riba)

43012903 Escola de Mont-ral - ZER El Francolí (Mont-ral)

43001462 Escola Els Til·lers - ZER El Francolí (La Masó)

43004517 Escola Rocabruna - ZER El Francolí (Valls)

 

Zona Rural: 43009126 ZER Baix Camp Sud (Vilanova d'Escornalbou)

43004888 Escola Font de l'Arc - ZER Baix Camp Sud (Vilanova d'Escornalbou)

43005376 Escola Puigmarí - ZER Baix Camp Sud (Duesaigües)

 

Zona Rural: 43009141 ZER Poblet (Vimbodí i Poblet)

43000603 Escola de Blancafort - ZER Poblet (Blancafort)

43005017 Escola del Montgoi - ZER Poblet (Vilaverd)

43005081 Escola Mare de Déu dels Torrents - ZER Poblet (Vimbodí i Poblet)

 

 

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

 

Zona Rural: 43009308 ZER Mediterrània (Alcanar)

43009217 Escola del Poble Nou del Delta - ZER Mediterrània (Amposta)

43005698 Escola Marjal - ZER Mediterrània (Alcanar)

43005613 Escola Setze de Febrer - ZER Mediterrània (Sant Jaume d'Enveja)

 

Zona Rural: 43009229 ZER Ports-Algars (Arnes)

43000809 Escola La Gessera - ZER Ports-Algars (Caseres)

43000421 Escola La Miranda - ZER Ports-Algars (Arnes)

43002144 Escola Mare de Déu de la Fontcalda - ZER Ports-Algars (Prat de Comte)

 

Zona Rural: 43009321 ZER Riu i Serra (Benifallet)

43000551 Escola Llorenç Vallespí i Vidiella - ZER Riu i Serra (Benifallet)

43005303 Escola Sant Jordi - ZER Riu i Serra (Aldover)

43001851 Escola Sant Roc - ZER Riu i Serra (Paüls)

 

Zona Rural: 43009606 ZER Benissanet-Miravet (Benissanet)

43000561 Escola Antoni Nat - ZER Benissanet-Miravet (Benissanet)

43005443 Escola Roc Llop i Convalia - ZER Benissanet-Miravet (Miravet)

 

Zona Rural: 43009461 ZER Terra Alta-Centre (Corbera d'Ebre)

43001942 Escola Cèsar Martinell - ZER Terra Alta-Centre (El Pinell de Brai)

43000950 Escola Doctor Ferran - ZER Terra Alta-Centre (Corbera d'Ebre)

43000639 Escola Sant Blai - ZER Terra Alta-Centre (Bot)

 

Zona Rural: 43009345 ZER Ribera d'Ebre Nord (Garcia)

43005601 Escola El Tormo - ZER Ribera d'Ebre Nord (La Torre de l'Espanyol)

43005406 Escola El Verger - ZER Ribera d'Ebre Nord (Garcia)

43005108 Escola Les Eres - ZER Ribera d'Ebre Nord (Vinebre)

 

Zona Rural: 43009394 ZER La Font de l'Aiguadí (Ginestar)

43005534 Escola de Rasquera - ZER La Font de l'Aiguadí (Rasquera)

43001280 Escola Pàmies - ZER La Font de l'Aiguadí (Ginestar)

 

Zona Rural: 43009084 ZER Montsià (Masdenverge)

43005388 Escola Mestre Josep Roncero i Pallarès - ZER Montsià (Freginals)

43001437 Escola Rosa Gisbert - ZER Montsià (Masdenverge)

43005391 Escola Sant Llorenç - ZER Montsià (La Galera)

43005418 Escola Sant Salvador - ZER Montsià (Godall)

43001395 Escola Teresa Subirats i Mestre - ZER Montsià (Mas de Barberans)

 

Zona Rural: 43011029 ZER Ebre (Riba-roja d'Ebre)

43005479 Escola 1 d'Abril - ZER Ebre (La Palma d'Ebre)

43002661 Escola Sant Agustí - ZER Ebre (Riba-roja d'Ebre)

 

Zona Rural: 43009011 ZER Riu Avall (Tivenys)

43003951 Escola Bítem - ZER Riu Avall (Tortosa)

43003801 Escola La Pineda - ZER Riu Avall (Tivenys)

 

Zona Rural: 43009618 ZER Mestral (Tortosa)

43004116 Escola del Lligallo del Gànguil - ZER Mestral (Camarles)

43006046 Escola Divina Pastora - ZER Mestral (Tortosa)

43003987 Escola Port rodó - ZER Mestral (Tortosa)

 

Zona Rural: 43009311 ZER Mont Caro (Tortosa)

43005315 Escola d'Alfara de Carles - ZER Mont Caro (Alfara de Carles)

43005674 Escola Raval de Cristo - ZER Mont Caro (Roquetes)

43005625 Escola Sant Antoni Abat - ZER Mont Caro (Tortosa)

 

Zona Rural: 43009370 ZER Terra Alta Nord (Vilalba dels Arcs)

43005650 Escola El Diví Mestre - ZER Terra Alta Nord (Vilalba dels Arcs)

43002016 Escola L'Ametller - ZER Terra Alta Nord (La Pobla de Massaluca)

43001097 Escola Los Castellets - ZER Terra Alta Nord (La Fatarella)


Amunt