Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 17/10/2016

  • Número del document ENS/0281/2016

  • Número de control 16295028

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16295028-2016

Dades del DOGC
  • Número 7233

  • Data 25/10/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ENS/281/2016, de 17 d'octubre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de realització de projectes d'audiovisuals i espectacles.


L'Estatut d'autonomia de Catalunya determina, a l'article 131.3.c, que correspon a la Generalitat, en matèria d'ensenyament no universitari, la competència compartida per a l'establiment dels plans d'estudi, incloent-hi l'ordenació curricular.

D'acord amb l'article 6 bis. 4 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, els objectius, les competències, els continguts i els criteris d'avaluació del currículum bàsic requereixen el 55 per cent dels horaris escolars.

Segons s'estableix a l'article 53, en concordança amb l'article 62.8, de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, en el marc dels aspectes que garanteixen l'assoliment de les competències bàsiques, la validesa dels títols i la formació comuna regulats per les lleis, el Govern de la Generalitat aprova el Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial.

L'article 31 de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals, estableix que la formació professional té com a finalitats l'adquisició, el millorament i l'actualització de la competència i la qualificació professionals de les persones al llarg de la vida i comprèn, entre d'altres, la formació professional del sistema educatiu, que facilita l'adquisició de competències professionals i l'obtenció dels títols corresponents. Així mateix, la disposició final quarta de la Llei habilita el conseller competent perquè estableixi, per mitjà d'una ordre, el currículum dels títols de formació professional.

El Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, ha regulat l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, i el Reial decret 1680/2011, de 18 de novembre, ha establert el títol de tècnic superior en realització de projectes d'audiovisuals i espectacles i n'ha fixat els ensenyaments mínims.

Mitjançant el Decret 28/2010, de 2 de març, s'han regulat el Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i el Catàleg modular integrat de formació professional.

El currículum dels cicles formatius s'estableix a partir de les necessitats de qualificació professional detectades a Catalunya, la seva pertinença al sistema integrat de qualificacions i formació professional, i la possibilitat d'adequar-lo a les necessitats específiques de l'àmbit socioeconòmic dels centres.

L'objecte d'aquesta Ordre és establir el currículum del cicle formatiu de grau superior de realització de projectes d'audiovisuals i espectacles, que condueix a l'obtenció del títol corresponent de tècnic superior que substitueix el currículum del cicle formatiu de grau superior de realització d'audiovisuals i espectacles aprovat pel Decret 352/1997, de 25 de novembre, el qual queda derogat per l'Ordre que s'aprova.

L'autonomia pedagògica i organitzativa dels centres i el treball en equip dels professors permeten desenvolupar actuacions flexibles i possibiliten concrecions particulars del currículum en cada centre educatiu. El currículum establert en aquesta Ordre ha de ser desplegat en les programacions elaborades per l'equip docent, les quals han de potenciar les capacitats clau dels alumnes i l'adquisició de les competències professionals, personals i socials establertes en el perfil professional, tenint en compte, d'altra banda, la necessitat d'integració dels continguts del cicle formatiu.

Aquesta Ordre s'ha tramitat segons el que disposen l'article 59 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i amb el dictamen previ del Consell Escolar de Catalunya.

En virtut d'això, a proposta de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

 

Ordeno:

 

Article 1

Objecte

Establir el currículum del cicle formatiu de grau superior de realització de projectes d'audiovisuals i espectacles que permet obtenir el títol de tècnic superior regulat pel Reial decret 1680/2011, de 18 de novembre.

 

Article 2

Identificació del títol i perfil professional

1. Els elements d'identificació del títol s'estableixen a l'apartat 1 de l'annex.

2. El perfil professional del títol s'indica a l'apartat 2 de l'annex.

3. La relació de les qualificacions i unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya que són el referent del perfil professional d'aquest títol i la relació amb les qualificacions i unitats de competència del Catàleg nacional de qualificacions professionals, s'indiquen a l'apartat 3 de l'annex.

4. El camp professional del títol s'especifica a l'apartat 4 de l'annex.

 

Article 3

Currículum

1. Els objectius generals del cicle formatiu s'estableixen a l'apartat 5.1 de l'annex.

2. Aquest cicle formatiu s'estructura en els mòduls professionals i les unitats formatives que s'indiquen a l'apartat 5.2 de l'annex.

3. La descripció de les unitats formatives de cada mòdul es fixa a l'apartat 5.3 de l'annex. Aquests elements de descripció són els resultats d'aprenentatge, els criteris d'avaluació i els continguts de procediments, conceptes i actituds.

En aquest apartat s'estableix també la durada de cada mòdul professional i de les unitats formatives corresponents i, si escau, les hores de lliure disposició del mòdul de què disposa el centre. Aquestes hores les utilitza el centre per completar el currículum i adequar-lo a les necessitats específiques del sector i/o àmbit socioeconòmic del centre.

4. Els elements de referència per a l'avaluació de cada unitat formativa són els resultats d'aprenentatge i els criteris d'avaluació.

 

Article 4

Incorporació de la llengua anglesa en el cicle formatiu

1. Amb la finalitat d'incorporar i normalitzar l'ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l'àmbit laboral, en aquest cicle formatiu s'han de dissenyar activitats d'ensenyament i aprenentatge que incorporin la utilització de la llengua anglesa, almenys en un dels mòduls.

A l'apartat 6 de l'annex es determinen els resultats d'aprenentatge, els criteris d'avaluació i la relació de mòduls susceptibles d'incorporar la llengua anglesa.

2. En el mòdul professional de projecte també s'ha d'utilitzar la llengua anglesa, com a mínim, en alguna d'aquestes fases: en l'elaboració de documentació escrita, en l'exposició oral o bé en el desenvolupament d'algunes activitats. Tot això sens perjudici del que estableix el mateix mòdul professional de projecte.

 

Article 5

Espais

Els espais requerits per al desenvolupament del currículum d'aquest cicle formatiu s'estableixen a l'apartat 7 de l'annex.

 

Article 6

Professorat

Els requisits de professorat es regulen a l'apartat 8 de l'annex.

 

Article 7

Accés

1. Tenen preferència per accedir a aquest cicle, en centres públics o en centres privats que el tinguin concertat, els alumnes que hagin cursat la modalitat de batxillerat de ciències i tecnologia.

2. El títol de tècnic superior en realització de projectes d'audiovisuals i espectacles permet l'accés directe per cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior, en les condicions d'admissió que s'estableixin.

3. El títol de tècnic superior en realització de projectes d'audiovisuals i espectacles permet l'accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d'admissió que s'estableixin.

 

Article 8

Convalidacions

Les convalidacions de mòduls professionals i crèdits dels títols de formació professional establerts a l'empara de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, amb els mòduls professionals o unitats formatives dels títols de formació professional regulats a l'empara de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, s'estableixen a l'apartat 9 de l'annex.

 

Article 9

Correspondències

1. La correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professionals que integren el currículum d'aquest cicle formatiu per a la seva convalidació es regula a l'apartat 10.1 de l'annex.

2. La correspondència dels mòduls professionals que conformen el currículum d'aquest cicle formatiu amb les unitats de competència per a la seva acreditació, es fixa a l'apartat 10.2 de l'annex.

 

Article 10

Crèdits ECTS

A l'efecte de facilitar les convalidacions que s'estableixin entre aquest títol i els ensenyaments universitaris de grau, s'han assignat 120 crèdits ECTS al títol, distribuïts entre els mòduls professionals regulats pel currículum.

 

Article 11

Vinculació amb capacitats professionals

La formació establerta en el currículum del mòdul professional de formació i orientació laboral capacita per dur a terme responsabilitats professionals equivalents a les que requereixen les activitats de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals, establertes en el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

 

 

Disposició addicional

D'acord amb el Reial decret 1680/2011, de 18 de novembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en realització de projectes d'audiovisuals i espectacles i se'n fixen els ensenyaments mínims, els elements inclosos en aquesta Ordre no constitueixen una regulació de l'exercici de cap professió titulada.

 

 

Disposicions transitòries

 

Primera

La convalidació de mòduls professionals del títol de formació professional que s'extingeix amb els mòduls professionals de la nova ordenació que s'estableix s'ha de dur a terme d'acord amb l'article 15 del Reial decret 1680/2011, de 18 de novembre.

 

Segona

Els ensenyaments que s'extingeixen es poden completar d'acord amb l'Ordre EDU/362/2009, de 17 de juliol, del procediment per completar els ensenyaments de formació professional que s'extingeixen, de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu.

 

 

Disposició derogatòria

Es deroga el Decret 352/1997, de 25 de novembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de realització d'audiovisuals i espectacles, de conformitat amb l'habilitació prevista en la disposició final quarta de la Llei 10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació professionals.

 

 

Disposicions finals

 

Primera

El Departament d'Ensenyament ha de dur a terme les accions necessàries per al desplegament del currículum, tant en la modalitat d'educació presencial com en la d'educació a distància, l'adequació a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i l'autorització de la reorganització de les unitats formatives, tot respectant els mòduls professionals establerts.

 

Segona

La direcció general competent pot adequar el currículum a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i pot autoritzar la reorganització de les unitats formatives, tot respectant els mòduls professionals establerts, en el cas de persones individuals i de centres educatius concrets, respectivament.

 

Barcelona, 17 d'octubre de 2016

 

Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament

 

 

Annex

 

1. Identificació del títol

1.1 Denominació: realització de projectes d'audiovisuals i espectacles

1.2 Nivell: formació professional de grau superior

1.3 Durada: 2.000 hores

1.4 Família professional: imatge i so

1.5 Referent europeu: CINE-5b (Classificació internacional normalitzada de l'educació)

 

2. Perfil professional

El perfil professional del títol de tècnic superior en realització de projectes d'audiovisuals i espectacles és determinat per la competència general, les competències professionals, personals i socials i les capacitats clau que s'han d'adquirir, i per la relació de qualificacions del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya incloses en el títol.

2.1 Competència general

La competència general d'aquest títol consisteix a organitzar i supervisar la preparació, la realització i el muntatge de projectes audiovisuals filmats, gravats o en directe, així com regir els processos tècnics i artístics de representacions d'espectacles en viu i esdeveniments, coordinant els mitjans tècnics i humans i controlant el contingut, la forma, el projecte artístic i la qualitat establerta.

2.2 Competències professionals, personals i socials

Les competències professionals, personals i socials d'aquest títol es relacionen a continuació:

a) Determinar les característiques formals i expressives dels projectes de realització d'audiovisuals, d'espectacles i d'esdeveniments, per fer-ne la realització audiovisual o escènica.

b) Determinar les característiques del personal tècnic i artístic i dels recursos tècnics, materials i escènics necessaris per a la posada en marxa del projecte de realització d'audiovisuals o d'espectacles i esdeveniments.

c) Planificar el procés de treball del projecte audiovisual, d'espectacles i d'esdeveniments, d'acord amb el pla general de producció.

d) Coordinar la disponibilitat dels recursos tècnics, materials i escènics durant els assaigs, el registre, l'emissió o la representació escènica, assegurant l'aplicació del pla de treball.

e) Coordinar i dirigir el treball del personal tècnic i artístic durant els assaigs, el registre, l'emissió, i la postproducció o representació escènica, assegurant l'aplicació del pla de treball i reforçant la tasca del director, del realitzador audiovisual i del director de l'espectacle o esdeveniment.

f) Coordinar els processos complets de muntatge/edició i postproducció de programes audiovisuals, planificant les operacions, preparant materials i efectes i realitzant el muntatge i la postproducció fins a l'obtenció del màster definitiu.

g) Elaborar la documentació tecnicoartística per a la realització del projecte d'audiovisuals o d'espectacles, recollint els canvis i adaptacions sorgits durant els assaigs, el registre, l'emissió o la representació escènica.

h) Complir i fer complir la legislació vigent que regula els mitjans de comunicació, els espectacles i els esdeveniments.

i) Aplicar les eines de les tecnologies de la informació i la comunicació pròpies del sector, en l'acompliment de les tasques, i mantenir-les contínuament actualitzades.

j) Adaptar-se a les noves situacions laborals, mantenint actualitzats els coneixements científics, tècnics i tecnològics relatius al seu entorn professional, gestionant la seva formació i els recursos existents en l'aprenentatge al llarg de la vida i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.

k) Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i autonomia en l'àmbit de la seva competència, amb creativitat, innovació i esperit de millora en el treball personal i en el dels membres de l'equip.

l) Organitzar i coordinar equips de treball amb responsabilitat, supervisant-ne el desenvolupament, mantenint-hi relacions fluides i assumint el lideratge, així com aportant solucions als conflictes grupals que es presentin.

m) Comunicar-se amb els seus iguals, superiors, clients i persones sota la seva responsabilitat, utilitzant vies eficaces de comunicació, transmetent la informació o coneixements adequats i respectant l'autonomia i la competència de les persones que intervenen en l'àmbit del seu treball.

n) Generar entorns segurs en el desenvolupament del seu treball i el del seu equip, supervisant i aplicant els procediments de prevenció de riscos laborals i ambientals, d'acord amb el que estableix la normativa i els objectius de l'empresa.

o) Supervisar i aplicar procediments de gestió de qualitat, d'accessibilitat universal i de “disseny per a tothom”, en les activitats professionals incloses en els processos de producció o de prestació de serveis.

p) Dur a terme la gestió bàsica per a la creació i el funcionament d'una petita empresa i tenir iniciativa en la seva activitat professional amb sentit de la responsabilitat social.

q) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat professional, d'acord amb el que estableix la legislació vigent, participant activament en la vida econòmica, social i cultural.

r) Interpretar en llengua anglesa documents tècnics i les comunicacions en els circuits d'una empresa del sector de la imatge i del so.

2.3 Capacitats clau

Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen les d'autonomia, d'innovació, d'organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes.

2.4 L'equip docent ha de potenciar l'adquisició de les competències professionals, personals i socials i de les capacitats clau a partir de les activitats programades per desplegar el currículum d'aquest cicle formatiu.

 

3. Relació entre les qualificacions i unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya (CQPC) incloses en el títol i les del Catàleg nacional de qualificacions professionals (CNQP)

 

Qualificació completa: assistència a la direcció cinematogràfica i d'obres audiovisuals

 

Unitats de competència:

 

UC_2-0700-11_3: determinar els recursos necessaris per al desenvolupament del projecte audiovisual

Es relaciona amb:

UC0700_3: determinar els recursos necessaris per al desenvolupament del projecte audiovisual

 

UC_2-0701-11_3: coordinar la disponibilitat i l'adequació dels recursos humans, tècnics i artístics necessaris per al rodatge/enregistrament

Es relaciona amb:

UC0701_3: coordinar la disponibilitat i l'adequació dels recursos humans, tècnics i artístics necessaris per al rodatge/enregistrament

 

UC_2-0702-11_3: organitzar i controlar el rodatge/enregistrament i el procés de postproducció

Es relaciona amb:

UC0702_3: organitzar i controlar el rodatge/enregistrament i el procés de postproducció

 

Qualificació completa: assistència a la realització en televisió

 

Unitats de competència:

 

UC_2-0216-11_3: coordinar el desenvolupament de les necessitats de realització d'una producció televisiva, de l'espai escènic i de la posada en escena en les diferents localitzacions

Es relaciona amb:

UC0216_3: coordinar el desenvolupament de les necessitats de realització d'una producció televisiva, de l'espai escènic i de la posada en escena en les diferents localitzacions

 

UC_2-0217-11_3: assistir en el control de realització d'una producció televisiva mitjançant el control de mitjans tècnics i humans

Es relaciona amb:

UC0217_3: assistir en el control de realització d'una producció televisiva mitjançant el control de mitjans tècnics i humans

 

UC_2-0218-11_3: participar en la postproducció de productes televisius

Es relaciona amb:

UC0218_3: participar en la postproducció de productes televisius

 

Qualificació completa: muntatge i postproducció d'audiovisuals

 

Unitats de competència:

 

UC_2-0947-11_3: planificar el procés de muntatge i postproducció d'un producte audiovisual

Es relaciona amb:

UC0947_3: planificar el procés de muntatge i postproducció d'un producte audiovisual

 

UC_2-0948-11_3: preparar els materials necessaris per al muntatge i postproducció

Es relaciona amb:

UC0948_3: preparar els materials i efectes necessaris per al muntatge i postproducció

 

UC_2-0949-11_3: realitzar el muntatge integrant eines de postproducció i materials de procedència diversa

Es relaciona amb:

UC0949_3: realitzar el muntatge integrant eines de postproducció i materials de procedència diversa

 

UC_2-0919-11_3: coordinar els processos finals de muntatge i postproducció fins a generar el producte audiovisual final

Es relaciona amb:

UC0919_3: coordinar els processos finals de muntatge i postproducció fins a generar el producte audiovisual final

 

Qualificació completa: regidoria d'espectacles en viu i esdeveniments

 

Unitats de competència:

 

UC_2-1420-11_3: determinar les necessitats tècniques i artístiques, i planificar els assaigs d'espectacles en viu i esdeveniments

Es relaciona amb:

UC1420_3: determinar les necessitats tècniques i artístiques, i planificar els assaigs d'espectacles en viu i esdeveniments.

 

UC_2-1421-11_3: regir i supervisar els processos tècnics i artístics en la preparació i desenvolupament dels assaigs d'espectacles en viu i esdeveniments

Es relaciona amb:

UC1421_3: regir i supervisar els processos tècnics i artístics en la preparació i desenvolupament dels assaigs d'espectacles en viu i esdeveniments

 

UC_2-1422-11_3: regir i supervisar els processos tècnics i artístics en l'execució en viu i esdeveniments, en local estable i en gira

Es relaciona amb:

UC1422_3: regir i supervisar els processos tècnics i artístics en l'execució en viu i esdeveniments, en local estable i en gira

 

4. Camp professional

4.1 L'àmbit professional i de treball

Aquest professional exercirà l'activitat en el sector de la producció i realització de tot tipus de programes audiovisuals (cinema, vídeo, multimèdia, televisió i newmedia) i en el de la producció i realització d'espectacles (arts escèniques, produccions musicals i esdeveniments).

4.2 Les principals ocupacions i llocs de treball són:

a) Ajudant de direcció en cinema.

b) Ajudant de realització de vídeo.

c) Ajudant de realització de televisió.

d) Responsable d'àrea d'audiovisuals (en empreses alienes a l'activitat).

i) Muntador de cinema.

f) Editor muntador de vídeo.

g) Cap de regidoria.

h) Regidor d'espectacles en viu.

i) Regidor d'esdeveniments.

j) Regidor de parets.

 

5. Currículum

5.1 Objectius generals del cicle formatiu

Els objectius generals d'aquest cicle formatiu són els següents:

a) Aplicar els codis expressius, narratius i comunicatius audiovisuals, per determinar les característiques formals i expressives dels projectes audiovisuals, d'espectacles i d'esdeveniments.

b) Analitzar les necessitats i les funcions dels equipaments tècnics i dels materials per determinar les seves característiques en la realització de projectes audiovisuals, d'espectacles i d'esdeveniments.

c) Analitzar l'organització funcional, les necessitats i les tasques del personal tècnic, per determinar les seves característiques en la realització de projectes audiovisuals, d'espectacles i d'esdeveniments.

d) Valorar les qualitats del personal artístic segons les necessitats del projecte, per determinar les seves característiques en la realització de projectes audiovisuals, d'espectacles i d'esdeveniments.

e) Aplicar les tècniques de programació d'activitats i recursos, tant humans com materials, per planificar el procés de treball de realització de projectes audiovisuals, d'espectacles i d'esdeveniments.

f) Supervisar l'elaboració i l'adequació dels recursos materials i tècnics per disposar-ne segons el pla de treball de realització de projectes audiovisuals, d'espectacles i d'esdeveniments.

g) Establir els criteris que s'han de seguir en el muntatge, desmuntatge i emmagatzemament dels equipaments tècnics i elements escènics emprats en el registre i en la representació de projectes audiovisuals, d'espectacles i d'esdeveniments, per disposar-ne segons el pla de treball.

h) Analitzar l'estructura i la seqüència de les accions que s'han de realitzar segons la documentació tècnica, per anticipar i instruir verbalment i per escrit sobre les seves actuacions als participants de l'equip tècnic i artístic.

i) Aplicar les tècniques de realització durant el rodatge, l'enregistrament i la representació, en el control de realització, al plató de cinema, vídeo o televisió i a l'escenari, per a la coordinació de la posada en escena, el moviment dels actors, la figuració i el públic.

j) Analitzar i aplicar les tècniques de muntatge idònies en la consecució dels objectius comunicatius, per realitzar el muntatge/edició i la postproducció de projectes audiovisuals.

k) Planificar i coordinar les operacions de preparació de materials i efectes, per a la realització dels processos de muntatge/edició i de postproducció de projectes audiovisuals.

l) Aplicar tècniques narratives i expressives de planificació de seqüències i posada en escena per a l'elaboració de la documentació tècnica de realització d'assaigs, enregistrament o filmació de projectes d'audiovisuals i d'espectacles.

m) Avaluar les decisions preses durant els processos de preparació i realització, i l'adaptació als canvis produïts en la posada en marxa d'un projecte audiovisual, un espectacle o un esdeveniment, per fixar de forma definitiva les característiques de la representació en el guió tècnic o al llibre de regidoria.

n) Analitzar les característiques i possibilitats dels diferents programes i dispositius de les tecnologies de la informació i la comunicació pròpies del sector audiovisual i dels espectacles, per aplicar-los en la realització dels projectes audiovisuals i d'espectacles.

o) Analitzar i utilitzar els recursos i les oportunitats d'aprenentatge relacionades amb l'evolució científica, tecnològica i organitzativa del sector i les tecnologies de la informació i la comunicació, per mantenir l'esperit d'actualització i adaptar-se a noves situacions laborals i personals.

p) Desenvolupar la creativitat i l'esperit d'innovació per respondre als reptes que es presenten en els processos i en l'organització del treball i de la vida personal.

q) Prendre decisions de forma fonamentada, analitzant les variables implicades, integrant sabers de diferent àmbit i acceptant els riscos i la possibilitat d'equivocació, per afrontar i resoldre diferents situacions, problemes o contingències.

r) Desenvolupar tècniques de lideratge, motivació, supervisió i comunicació en contexts de treball en grup, per facilitar l'organització i la coordinació d'equips de treball.

s) Aplicar estratègies i tècniques de comunicació, adaptant-se als continguts que es transmetran, a la finalitat i a les característiques dels receptors, per assegurar l'eficàcia en els processos de comunicació.

t) Avaluar situacions de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, proposant i aplicant mesures de prevenció personals i col·lectives, d'acord amb la normativa aplicable en els processos del treball, per garantir entorns segurs.

u) Identificar i proposar les accions professionals necessàries per donar resposta a l'accessibilitat universal i al “disseny per a tothom”.

v) Identificar i aplicar paràmetres de qualitat en els treballs i activitats realitzats en el procés d'aprenentatge, per valorar la cultura de l'avaluació i de la qualitat i ser capaços de supervisar i millorar procediments de gestió de qualitat.

w) Utilitzar procediments relacionats amb la cultura emprenedora, empresarial i d'iniciativa professional, per realitzar la gestió bàsica d'una petita empresa o emprendre un treball.

x) Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, tenint en compte el marc legal que regula les condicions socials i laborals, per participar com a ciutadà democràtic.

y) Reconèixer i seleccionar el vocabulari tècnic i les expressions més habituals en llengua anglesa per interpretar documentació tècnica i comunicar-se en situacions professionals a l'empresa.

 

5.2 Relació dels mòduls professionals i unitats formatives

 

Mòdul professional 1: planificació de la realització en cinema i vídeo

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 9

Unitats formatives que el componen:

UF 1: planificació de la realització. 40 hores

UF 2: guió i càsting. 30 hores

UF 3: posada en escena. 26 hores

UF 4: recursos de producció i pla de rodatge. 36 hores

 

Mòdul professional 2: processos de realització en cinema i vídeo

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 8

Unitats formatives que el componen:

UF 1: programació dels mitjans tècnics i humans. 25 hores

UF 2: organització i control del rodatge. 20 hores

UF 3: direcció d'assajos i proves. 32 hores

UF 4: direcció de l'enregistrament. 35 hores

UF 5: preparació per a la postproducció. 20 hores

 

Mòdul professional 3: planificació de la realització en televisió

Durada: 132 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 10

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: estructura televisiva. 34 hores

UF 2: escaletes de televisió i pla de treball. 26 hores

UF 3: gestió dels recursos per a un programa de televisió. 24 hores

UF 4: planificació multicàmera de la posada en escena. 48 hores

 

Mòdul professional 4: processos de realització en televisió

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 8

Unitats formatives que el componen:

UF 1: configuració dels equips tècnics del control. 48 hores

UF 2: pla de treball i minutatge. 24 hores

UF 3: assaig i realització multicàmera. 60 hores

 

Mòdul professional 5: planificació del muntatge i postproducció d'audiovisuals

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 11

Unitats formatives que el componen:

UF 1: teoria i tècnica del muntatge. 40 hores

UF 2: formats i equips de postproducció. 22 hores

UF 3: preparació i captura dels materials de muntatge. 35 hores

UF 4: tècniques i eines de generació d'efectes i grafisme. 35 hores

 

Mòdul professional 6: realització del muntatge i postproducció d'audiovisuals

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 9

Unitats formatives que el componen:

UF 1: configuració i manteniment dels equips. 25 hores

UF 2: realització de la postproducció. 50 hores

UF 3: generació i introducció d'efectes. 32 hores

UF 4: processos per a l'acabat i generació del màster. 25 hores

 

Mòdul professional 7: planificació de la regidoria d'espectacles i esdeveniments

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 9

Unitats formatives que el componen:

UF 1: projecte escènic. 32 hores

UF 2: posada en escena. 30 hores

UF 3: documentació tècnica, artística i organitzativa. 25 hores

UF 4: planificació d'assajos. 25 hores

UF 5: adaptació de l'espectacle a nous espais. 20 hores

 

Mòdul professional 8: processos de regidoria d'espectacles i esdeveniments

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 8

Unitats formatives que el componen:

UF 1: preparació dels recursos tècnics i humans. 20 hores

UF 2: direcció i coordinació d'equips. 25 hores

UF 3: coordinació i execució de l'espectacle. 34 hores

UF 4: tancament i valoració de l'espectacle. 20 hores

 

Mòdul professional 9: mitjans tècnics audiovisuals i escènics

Durada: 198 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 12

Unitats formatives que el componen:

UF 1: equips d'il·luminació i escenotècnia. 20 hores

UF 2: equipament de captació d'imatge. 25 hores

UF 3: equips de so. 30 hores

UF 4: mitjans tècnics en programes de televisió multicàmera. 30 hores

UF 5: equipament de postproducció en projectes audiovisuals. 20 hores

UF 6: equipament tècnic en projectes multimèdia. 20 hores

UF 7: sistemes d'emissió i de difusió. 20 hores

 

Mòdul professional 10: formació i orientació laboral

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: incorporació al treball. 66 hores

UF 2: prevenció de riscos laborals. 33 hores

 

Mòdul professional 11: empresa i iniciativa emprenedora

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 4

Unitats formatives que el componen:

UF 1: empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

 

Mòdul professional 12: projecte de realització de projectes d'audiovisuals i espectacles

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: projecte de realització de projectes d'audiovisuals i espectacles. 99 hores

 

Mòdul professional 13: formació en centres de treball

Durada: 383 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 22

 

5.3 Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives

 

Mòdul professional 1: planificació de la realització en cinema i vídeo

 

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 9

Unitats formatives que el componen:

UF 1: planificació de la realització. 40 hores

UF 2: guió i càsting. 30 hores

UF 3: posada en escena. 26 hores

UF 4: recursos de producció i pla de rodatge. 36 hores

 

UF 1: planificació de la realització

Durada: 40 hores

 

1. Realitza la planificació expressiva de seqüències audiovisuals aplicant codis i tècniques estandarditzades de llenguatge audiovisual aconseguint els objectius comunicatius requerits.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Analitza la tipologia de gènere, la intencionalitat comunicativa i els codis expressius emprats en la realització de diferents productes audiovisuals.

1.2 Valora les conseqüències comunicatives de la utilització expressiva de l'enquadrament adoptat, l'angle de càmera i els seus moviments en la resolució de diversos projectes audiovisuals.

1.3 Relaciona el valor expressiu i comunicatiu d'una seqüència audiovisual amb els aspectes espacials de la imatge tals com el camp, el fora de camp i el moviment intern i extern dels plans.

1.4 Justifica les repercussions expressives i funcionals que l'adopció d'unes o altres formes de composició aporten respecte a la comprensió i interpretació de diferents seqüències audiovisuals.

1.5 Aplica les tècniques de realització de continuïtat en la resolució de seqüències audiovisuals amb desplaçament d'un subjecte i amb preses d'un, dos o més personatges.

1.6 Analitza el valor funcional, expressiu i comunicatiu dels recursos sonors emprats en la construcció de la banda sonora d'una producció audiovisual.

1.7 Dissenya l'estructura expressiva de la banda sonora d'un producte audiovisual donant resposta als seus requisits comunicatius.

 

Continguts

 

1. Planificació expressiva de seqüències audiovisuals:

1.1 Articulació de la imatge en moviment: enquadrament, valor expressiu de l'escala de plans.

1.2 Angles de càmera.

1.3 Escenes i seqüències.

1.4 Procediments d'articulació de l'espai/temps en el relat.

1.5 El·lipsis i transicions entre plans.

1.6 Tipus de transicions: tall, fosa, desenfocament, cortinetes i altres.

1.7 Formats de pantalla i el seu potencial expressiu.

1.8 Tècniques de fragmentació de l'espai escènic audiovisual.

1.9 El moviment de càmera i del referent en l'anàlisi i construcció de missatges audiovisuals.

1.10 Tipus de panoràmiques.

1.11 Desplaçaments físics de la càmera, tràvelings, grues, estabilitzadors de càmera, (steadycam) i altres, i el seu potencial expressiu.

1.12 Moviments òptics o zooms.

1.13 Ús expressiu de la profunditat de camp.

1.14 Ús expressiu d'objectius de diferent distància focal.

1.15 Procediments de construcció de geografies suggerides: camp i fora de camp.

1.16 Tipus d'imatges i el seu valor descriptiu, simbòlic, metafòric i altres. Contingut denotatiu i contingut connotatiu, relació entre la forma i el contingut.

1.17 Funcions de la imatge en els diferents mitjans de comunicació.

1.18 Tècniques de composició aplicades a la realització de productes audiovisuals:

1.18.1 El punt, la línia, la perspectiva.

1.18.2 Funcions de la composició.

1.18.3 Tipus de composició, lleis.

1.18.4 Harmonia, tensió.

1.18.5 Pes visual d'un element: mida, forma, color, textura, posició i altres.

1.18.6 Composició segons les mirades i la direcció del subjecte.

1.18.7 Recorregut visual i centre d'interès.

1.19 Tècniques de manteniment de la continuïtat (ràcord) en els relats audiovisuals: continuïtat narrativa, perceptiva, formal, de moviment, d'acció, de direcció, d'il·luminació, de vestuari, d'attrezzo i altres.

1.20 Ritme i muntatge.

1.21 Tècniques de realització audiovisual aplicades a la resolució d'interaccions i situacions amb diferent nombre de personatges:

1.21.1 Pla mestre.

1.21.2 Eix de l'acció.

1.21.3 Eix de la càmera i eix òptic.

1.21.4 Preses creuades.

1.21.5 Esquema d'enregistrament amb tres posicions de càmera.

1.21.6 Regla dels 30/40 graus.

1.21.7 Enregistrament d'interaccions entre diversos personatges en espais i situacions diverses.

1.21.8 Enregistrament d'escenes amb moviment dels subjectes.

1.21.9 Ús objectiu de la càmera, ús subjectiu.

1.22 Funcionalitat, expressió i comunicació dels recursos sonors d'una producció audiovisual:

1.22.1 Plans sonors.

1.22.2 Música, diàlegs, efectes de so. Valor expressiu i funcions.

1.22.3 La banda sonora d'un producte audiovisual.

1.22.4 Funcions de la banda sonora.

1.22.5 Silenci i transicions.

1.22.6 Música diegètica i extradiegètica.

1.22.7 Teoria de l'ambientació sonora i musical.

1.22.8 Estereofonia i quadrifonia.

1.22.9 Ritme sonor.

1.22.10 Fidelitat.

1.22.11 Espai sonor i perspectiva.

1.22.12 Temps sonor: so diegètic i no diegètic.

1.22.13 Poder expressiu i comunicatiu dels diferents components de la banda sonora.

1.22.14 Teoria de l'ambientació sonora i musical.

1.22.15 Atributs bàsics del so i percepció auditiva.

1.22.16 Elements i funcions de la banda sonora.

1.22.17 La creació i les fonts d'efectes sonors, tècniques, llibreries d'efectes, altres.

1.23 Característiques i codis dels gèneres cinematogràfics, videogràfics, multimèdia, internet, telèfons mòbils i altres dispositius:

1.23.1 Identificació de diferents tipus de programes per contingut, forma, durada, intencionalitat, públic (target) i mitjà de difusió.

1.23.2 Creació i evolució del llenguatge de la imatge en moviment en el cinema, documentals, televisió, publicitat i altres pantalles.

1.23.3 Escoles, autors, moviments i corrents artístics i les seves aportacions estètiques i socials.

1.23.4 Cinema mut, cinema sonor.

1.23.5 Audiovisuals interactius.

1.23.6 Produccions en 3D i les seves especificitats.

1.23.7 Anàlisi i avaluació crítica de produccions audiovisuals.

 

UF 2: guió i càsting

Durada: 30 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Elabora un guió tècnic audiovisual relacionant la seva estructura narrativa amb els diferents tractaments que s'han d'emprar segons les situacions plantejades.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Valora els processos, les característiques, els avantatges i les dificultats que planteja l'adaptació d'una obra literària preexistent a un guió audiovisual.

1.2 Construeix les seqüències dramàtiques del guió literari, seguint les fases estandarditzades: determinació de la idea, documentació, línia argumental o storyline, argument i tractament.

1.3 Realitza el procés de transformació d'una seqüència dramàtica, extreta parcialment d'un guió literari, a una estructura pròpia del guió tècnic audiovisual, i guió il·lustrat o storyboard.

1.4 Confecciona el guió il·lustrat o storyboard, d'un guió audiovisual adequat a l'estil narratiu del projecte de realització.

1.5 Adequa els diàlegs i les solucions narratives del guió a les característiques del tipus de realització i projecte.

1.6 Marca la presència sonora de la música i els efectes en la solució narrativa del guió audiovisual.

1.7 Aplica els codis i solucions del llenguatge audiovisual en l'articulació dels documents principals de planificació d'un guió: guió tècnic, guió il·lustrat o storyboard, plantes de decoració i guió de treball.

1.8 Aplica, al guió tècnic, els criteris formals i estètics d'un projecte audiovisual, atenent els aspectes d'època, referències històriques, estils artístics, estils d'il·luminació, naturalesa del segment sonor i escenografia.

1.9 Coneix i aplica la legislació vigent en el sector audiovisual quant a drets d'autor i altres.

 

2. Realitza proves de selecció d'actors per a obres audiovisuals valorant les diverses tècniques existents per aconseguir la compatibilitat de l'elecció amb els perfils dels personatges definits en el guió.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Caracteritza, per a les proves, les necessitats d'actors protagonistes, secundaris i episòdics, segons els requeriments artístics i dramàtics del guió.

2.2 Desglossa el temps i les durades de participació d'actors reflectint les necessitats de vestuari, caracterització i maquillatge adequades a la intencionalitat del guió.

2.3 Especifica els criteris artístics i funcionals a què s'han d'atenir les proves de selecció d'actors i de figuració en funció de les característiques del projecte.

2.4 Dissenya l'estructura i les característiques específiques de la prova de selecció d'actors en un projecte de realització audiovisual determinat.

2.5 Redacta informes amb les dades recollides en les proves d'actors, assenyalant els criteris d'idoneïtat dels participants per als diferents papers.

2.6 Especifica les necessitats quant a vestuari, caracterització i maquillatge, de cada un dels personatges a partir de la informació extreta del guió.

2.7 Justifica els candidats que s'adeqüen als requeriments artístics i dramàtics del guió.

2.8 Coneix i aplica la legislació del sector quant a contractes, drets d'imatge i altres.

 

Continguts

 

1. Tipus i formats de guions audiovisuals:

1.1 Tipus i formats de guions audiovisuals: ficció, reportatge, documental, produccions multimèdia, videojocs i altres dispositius audiovisuals:

1.1.1 Originals, versions i adaptacions.

1.1.2 Ficció, reportatge i documental per a produccions multimèdia i videojocs, i altres.

1.2 Procés de construcció del guió literari: idea, documentació, trama narrativa o storyline, sinopsi argumental i tractament.

1.3 Tècniques narratives aplicades a la construcció de relats. Audiovisuals de ficció:

1.3.1 La idea temàtica i la idea dramàtica.

1.3.2 Tècniques i metodologies per generar idees: pluja d'idees, SCAMPER, mapes mentals i altres.

1.3.3 El conflicte i la intriga bàsica.

1.3.4 Plantejament, desenvolupament i desenllaç.

1.3.5 Tractament del temps i l'espai fílmic.

1.3.6 Trama i subtrama.

1.3.7 Representació gràfica del guió: corbes d'interès i anàlisi gràfica del guió segons el tipus de producte i altres.

1.3.8 Característiques i tipologies de personatges.

1.3.9 Protagonistes, antagonistes, secundaris i catalitzadors.

1.3.10 Tècniques narratives aplicades a la no-ficció.

1.3.11 El diàleg en els audiovisuals, característiques i funcions.

1.3.12 Funcions del dialoguista.

1.4 Procés de transformació del guió literari a guió tècnic: la planificació.

1.5 Aplicació de la direcció d'art a les diferents parts del guió.

1.6 Tècniques de construcció del guió il·lustrat (storyboard).

1.7 L'adequació de l'expressió sonora en els guions audiovisuals.

1.8 Elements de la banda sonora que apareixen en el guió tècnic.

1.9 Avaluació de l'adequació del disseny de producció, direcció d'art, a les necessitats expressives del guió.

1.10 Legislació específica del sector: propietat intel·lectual, drets d'imatge, drets d'autor, drets de difusió i altres.

 

2. Proves de selecció d'actors per a obres audiovisuals:

2.1 Definició del tipus, nombre i característiques dels personatges necessaris per a un projecte audiovisual a partir del guió.

2.2 Desglossament per seqüències i situacions dels personatges.

2.3 Definició dels perfils psicològics, artístics, gestuals, de vestuari, maquillatge i caracterització segons les necessitats del guió.

2.4 Organització, planificació i calendari del procés de selecció del personal artístic:

2.4.1 Representants, agències i altres fonts per seleccionar actors.

2.4.2 Tipus de proves de selecció d'actors.

2.4.3 Improvisacions i assajos.

2.4.4 Tècniques d'anàlisi i elaboració d'informes sobre resultats.

2.4.5 Criteris d'elecció d'actors a partir de l'anàlisi de resultats de les proves.

2.5 Models de contractació de personal artístic:

2.5.1 Remuneració del personal artístic.

2.5.2 Contractació de figurants i públic.

2.5.3 Redacció de les clàusules dels contractes.

2.5.4 Drets d'imatge, condicions de treball dels menors d'edat, jubilats i altres.

2.5.5 Legislació estatal i europea.

2.5.6 Condicions de contractació d'animals, la seva cura i altres.

 

UF 3: posada en escena

Durada: 26 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Avalua les característiques de la posada en escena d'una obra audiovisual analitzant les relacions establertes entre els diferents elements que la componen segons la intencionalitat del projecte.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Relaciona les diferents funcions tècniques, expressives i comunicatives que compleixen els elements que componen la posada en escena d'una obra audiovisual.

1.2 Avalua la idoneïtat del component escenogràfic d'una obra audiovisual a partir de l'estudi de la seva ambientació i dels elements que conformen la seva decoració i l'attrezzo.

1.3 Valora la consecució dels objectius expressius i comunicatius que en una obra audiovisual aporten l'elecció del seu cromatisme i de la seva il·luminació.

1.4 Determina la idoneïtat del vestuari, del maquillatge, de la caracterització i altres elements estilístics que afecten la posada en escena d'una obra audiovisual.

1.5 Distingeix les funcions dels codis gestuals i del llenguatge corporal emprat com a recursos expressius i comunicatius en la interpretació d'una obra audiovisual.

1.6 Relaciona l'evolució tècnica i expressiva experimentada pel cinema amb les formes i maneres actuals d'utilització de la posada en escena i la il·luminació.

1.7 Analitza els criteris formals i estètics de projectes audiovisuals, atenent els aspectes d'època, les referències històriques, els estils artístics, els estils d'il·luminació, la naturalesa del segment sonor i l'escenografia.

 

2. Determina les característiques i l'ambientació dels espais escènics necessaris per al registre d'una obra audiovisual, justificant la seva idoneïtat segons les necessitats narratives del guió i la consecució dels objectius comunicatius del projecte.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Justifica una relació de possibles localitzacions per a la resolució d'un enregistrament audiovisual indicant els arguments a favor i en contra, des de la perspectiva estètica i narrativa.

2.2 Valora l'adequació a les necessitats del projecte narratiu audiovisual, de la documentació, enregistraments, fotografies, plànols, Internet o altres fonts d'informació disponible de diferents localitzacions.

2.3 Determina les característiques de l'ambientació d'un decorat concorde amb les necessitats del guió tècnic.

2.4 Elabora informes justificant l'elecció de localitzacions alternatives (cover set), en cas de contingències sorgides en les localitzacions elegides.

2.5 Elabora l'informe d'adaptació de l'estudi o de la localització en els seus aspectes tècnics i escenogràfics.

2.6 Proposa un ordre d'enregistrament per seqüències adequat a les possibilitats narratives i a la combinació de tots els recursos tècnics i artístics, i a la ubicació de l'estudi d'enregistrament i de les diferents localitzacions.

 

Continguts

 

1. Avaluació de les característiques de la posada en escena d'obres audiovisuals:

1.1 Funcions tècniques, expressives i comunicatives de la posada en escena segons el mitjà.

1.2 La direcció d'art.

1.3 Determinació dels requisits d'ambientació, històrics, estètics i formals d'un projecte audiovisual.

1.4 Referents i tendències en la direcció d'art.

1.5 Escenografies virtuals.

1.6 La construcció de decorats i l'adaptació de localitzacions.

1.7 Funció expressiva de l'attrezzo, vestuari, perruqueria, maquillatge i caracterització.

1.8 Similituds i diferències de la posada en escena segons el mitjà: cinema, televisió, multimèdia, videojocs, ficció i no-ficció.

1.9 Platós per a cinema i vídeos, exteriors i interiors reals i altres espais.

1.10 Valor expressiu de la il·luminació i el cromatisme en els diferents gèneres.

1.11 Esquemes d'il·luminació convencionals.

1.12 Ús expressiu del color.

1.13 Els efectes especials.

1.14 Avaluació de la coherència i aplicació de la direcció d'art en la posada en escena.

1.15 Funcions dels codis gestuals en la interpretació.

1.16 Desenvolupament de personatges.

1.17 Actors i personatges referents en el món de la interpretació.

1.18 Tècniques i escoles.

1.19 Moviments artístics i expressius i la seva repercussió en el llenguatge cinematogràfic, videogràfic i altres.

1.20 Evolució dels moviments audiovisuals en la seva relació amb la posada en escena: cinema, televisió, multimèdia i altres.

1.21 L'evolució tecnològica i el seu impacte en l'escenografia audiovisual: ambientació, decoració i attrezzo.

1.22 Anàlisi i avaluació de la posada en escena de productes i projectes audiovisuals.

 

2. Determinació de les característiques i de l'ambientació dels espais escènics per al registre d'una obra audiovisual:

2.1 L'espai escènic per a cinema i vídeo:

2.1.1 Platós per a cinema i vídeo.

2.1.2 Construcció de decorats i adaptació de localitzacions per a produccions audiovisuals.

2.1.3 Característiques de l'espai de rodatge.

2.1.4 Elements de l'ambientació.

2.1.5 Accessos i instal·lacions auxiliars.

2.1.6 Equips d'il·luminació fixos i mòbils.

2.2 Procediments de localització:

2.2.1 Anàlisi de les necessitats tècniques, estètiques i expressives de les localitzacions.

2.2.2 Recerca de localitzacions i anàlisi de documentació.

2.2.3 Logística dels emplaçaments: infraestructures, allotjaments, desplaçaments, càtering, altres.

2.2.4 Informes i fitxes de localització.

2.2.5 Permisos per a la localització.

2.2.6 Possibilitats expressives de decorats i localitzacions en relació amb la direcció d'art.

2.2.7 Valoració d'alternatives (cover set) i selecció d'espais de rodatge.

2.2.8 Informes i fitxes sobre localitzacions i localitzacions alternatives en funció de les necessitats tècniques i artístiques.

2.3 Tècniques aplicades a la gestió de contingències en els espais escènics.

2.4 Proposta d'organització de l'enregistrament segons la llista de localitzacions.

2.5 Empreses de cerca de localitzacions.

2.6 Les oficines i entitats de promoció de l'audiovisual (film comissions) i altres.

 

UF 4: recursos de producció i pla de rodatge

Durada: 36 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Determina les característiques dels recursos necessaris per a la realització d'una obra de cinema, vídeo o multimèdia, relacionant els processos de producció amb els professionals, i mitjans tècnics necessaris.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Defineix les responsabilitats i les funcions dels professionals que es presenten en la realització d'una obra audiovisual segons la seva tipologia (cinema, vídeo, multimèdia i newmedia o nous mitjans), el seu abast i el seu gènere.

1.2 Defineix les necessitats de recursos humans, artístics i tècnics precisos per a la realització d'un projecte audiovisual en totes les seves fases, a partir del desglossament del guió.

1.3 Defineix les característiques d'equips, maquinària, materials i recursos tècnics precisos per a la consecució expressiva d'un projecte audiovisual.

1.4 Determina les característiques de localitzacions, decorats, estudis i l'ambientació corresponent precisos per a la consecució expressiva d'un projecte audiovisual.

1.5 Defineix les necessitats de documentació visual, gràfica i sonora precises per a la realització d'un projecte audiovisual, a partir del desglossament del guió.

1.6 Extreu dels informes de localització, les dades relatives a accessibilitat, distribució espacial, necessitats d'adaptació escenogràfica i tècnica, disponibilitat de seguretat, comunicacions, i altres aspectes necessaris que s'han de considerar per garantir el registre de les seqüències en la localització.

1.7 Avalua la viabilitat tècnica de realització d'un guió a partir de l'anàlisi de la seva estructura i de la determinació de la seva necessitat de recursos en un context de realització cinematogràfica o videogràfica determinat.

 

2. Planifica l'enregistrament de les seqüències d'una obra audiovisual justificant la distribució de sessions en funció de criteris d'idoneïtat i d'organització.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Assigna els recursos humans i materials necessaris en cada seqüència de producció del projecte audiovisual, a partir de les llistes de desglossament.

2.2 Estima el temps necessari per al registre de cada una de les seqüències de producció, blocs, o qualsevol altra unitat coherent en què s'hagi subdividit el projecte audiovisual.

2.3 Decideix l'ordre de registre de les diferents seqüències de producció, blocs o altres unitats coherents del projecte audiovisual, amb criteris comunicatius, d'optimització de recursos i de temps.

2.4 Elabora el pla d'enregistrament, ajustant-se al pressupost establert i incloent-hi solucions alternatives en previsió de les contingències que puguin sorgir.

2.5 Aplica tècniques d'organització per reflectir en el pla de rodatge, totes les necessitats, horaris de compareixença i temps previstos.

2.6 Distribueix la informació als diferents responsables del projecte per a la gestió correcta dels seus equips.

 

Continguts

 

1. Determinació de les característiques dels recursos necessaris per a la realització d'una obra de cinema, vídeo o multimèdia:

1.1 Els grups de comunicació, mitjans públics i privats.

1.2 Empreses productores, empreses auxiliars i altres serveis.

1.3 Tipologia de processos de la producció audiovisual segons el mitjà i la tecnologia.

1.4 Funcions i estructura organitzativa de la indústria en el cinema, vídeo, multimèdia i altres formats.

1.5 Formes de finançament del sector.

1.6 Tipologia i característiques del personal tècnic i artístic en les diferents fases de producció del projecte.

1.7 Criteris de selecció d'equips tècnics i artístics.

1.8 Tipologia i característiques dels recursos materials i logístics en la fase de producció del projecte.

1.9 Tipologia i característiques dels espais escènics necessaris per a l'enregistrament d'un projecte audiovisual.

1.10 Desglossament dels espais escènics segons el guió.

1.11 Criteris de selecció de materials escenogràfics. Tipologia i requisits de la caracterització.

1.12 Criteris de selecció de localitzacions.

1.13 Tipologia i característiques de la documentació visual, gràfica i sonora de recolzament a la realització de projectes audiovisuals.

1.14 Arxius, agències i fonts d'imatges i de sons.

1.15 Tècniques de desglossament de recursos a partir de l'anàlisi del guió o documentació definitiva del projecte.

1.16 Llistes de necessitats.

1.17 Avaluació de la viabilitat tècnica, logística i econòmica de projectes audiovisuals.

1.18 Ordres de treball.

1.19 Control de pla diari d'enregistrament.

1.20 Elaboració dels informes de càmera i altres documents de l'enregistrament.

1.21 Tècniques d'identificació de la claqueta, codis de temps i altres recursos per identificar les preses.

1.22 Control de manteniment de la continuïtat.

1.23 Valoració de la presa i control de so.

1.24 Informe diari de rodatge: modificacions i elaboració de noves ordres de treball.

1.25 Tècniques de motivació i gestió de personal.

1.26 La prevenció de riscos professionals i ambientals durant el rodatge.

1.27 La distribució, promoció i exhibició de productes audiovisuals.

1.28 Controls de qualitat i avaluació dels productes.

 

2. Planificació de l'enregistrament de les seqüències d'una obra audiovisual:

2.1 Elecció del model de pla d'enregistrament segons el mitjà i el tipus de producte: per blocs, per localitzacions, cronològic i altres.

2.2 Marcatge i desglossament del guió.

2.3 Aplicacions informàtiques per a la construcció del pla d'enregistrament.

2.4 Procediments per a la determinació de les fases de treball en la planificació del projecte audiovisual.

2.5 Tècniques de valoració del temps de registre o realització per seqüències de producció, blocs o unitats coherents.

2.6 Procediments d'organització de l'ordre de registre o realització per seqüències de producció, blocs, o unitats coherents.

2.7 Previsió de contingències en l'aplicació del pla d'enregistrament (cover sets).

2.8 Solucions alternatives als imprevistos.

2.9 Tècniques d'assignació i optimització de recursos humans i materials en la construcció del pla d'enregistrament.

2.10 Adaptació del pla de rodatge a les particularitats del producte i ajustament al pressupost.

2.11 Elaboració de cites, fitxes i calendaris per a tot l'equip de treball.

2.12 Planificació del lliurament de productes intermedis i finals en les diferents fases de realització del projecte audiovisual.

2.13 Tècniques de disseny i construcció del pla d'enregistrament, segons el mitjà i el tipus de producte.

2.14 Repercussió del model de realització en el pressupost de l'obra audiovisual.

2.15 Tècniques de seguiment del pla de treball i avaluació de resultats.

 

 

Mòdul professional 2: processos de realització en cinema i vídeo

 

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 8

Unitats formatives que el componen:

UF 1: programació dels mitjans tècnics i humans. 25 hores

UF 2: organització i control del rodatge. 20 hores

UF 3: direcció d'assajos i proves. 32 hores

UF 4: direcció de l'enregistrament. 35 hores

UF 5: preparació per a la postproducció. 20 hores

 

UF 1: programació dels mitjans tècnics i humans

Durada: 25 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Coordina els recursos humans, artístics i tècnics necessaris per a l'enregistrament d'un producte audiovisual, analitzant la documentació tècnica de la fase de planificació.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Defineix els aspectes de coordinació i de supervisió de les tasques dels equips humans artístics i tècnics a partir de l'anàlisi de la documentació tècnica generada durant la fase de planificació de l'enregistrament: pla de rodatge, desglossament per seqüències, llista de recursos, entre d'altres.

1.2 Selecciona l'emplaçament, l'alçada i el moviment de les càmeres atenent la finalitat expressiva de la realització de les seqüències.

1.3 Elabora els esquemes d'il·luminació atenent l'efecte expressiu pretès per a la seqüència.

1.4 Descriu els plans necessaris per a l'enregistrament de les seqüències segons les intencions narratives i expressives del guió.

1.5 Organitza l'escenografia i els moviments de personatges, entre d'altres, segons les intencions narratives i expressives del guió.

1.6 Verifica que el treball de maquillatge, perruqueria i sastreria s'adequa als requeriments de la seqüència que s'ha d'enregistrar.

1.7 Elabora les ordres de treball per als integrants de l'equip tècnic i artístic, assegurant un procediment per fer el repartiment.

1.8 Adjudica les tasques concretes que han de desenvolupar durant el procés d'enregistrament de l'obra audiovisual tots els equips humans tècnics i artístics implicats.

 

Continguts

 

1. Coordinació dels recursos humans, artístics i tècnics per a l'enregistrament:

1.1 Tècniques d'anàlisi de la documentació tècnica del procés d'enregistrament:

1.1.1 Desglossament del guió.

1.1.2 Llista de plans.

1.1.3 Tècniques de redacció del pla d'enregistrament.

1.1.4 Llistes de recursos tècnics.

1.1.5 Llistes de recursos humans.

1.1.6 Avaluació de les necessitats de maquillatge, sastreria i perruqueria i la seva adequació al projecte.

1.1.7 Desglossament de les necessitats de maquillatge, sastreria i perruqueria segons l'ordre d'enregistrament.

1.1.8 Preparació d'informes per al dia de rodatge.

1.2 Procediments d'adaptació del pla de rodatge als recursos humans i tècnics.

1.3 Organització i control dels processos d'enregistrament amb una o diverses càmeres:

1.3.1 Adaptació de l'emplaçament de càmeres segons la finalitat i expressivitat de la realització, elecció d'objectius, alçada i altres requeriments expressius.

1.3.2 Adaptació dels moviments de maquinària de rodatge i suports de càmera segons la realització.

1.3.3 Elaboració de croquis i plànols orientatius: situant la il·luminació, les càmeres, els recorreguts dels personatges i altres especificacions.

1.3.4 Definició de les icones per a cada element tècnic: llegenda dels croquis i símbols normatius.

1.3.5 Maquinària de rodatge i suports de càmera.

1.3.6 Adaptació de la il·luminació en l'enregistrament.

1.3.7 Control de l'escenografia.

1.3.8 Definició dels aspectes sonors en l'enregistrament.

1.3.9 L'organització de la coreografia d'actors i la seva relació amb la maquinària i el guió.

1.4 Procediments de comunicació de les ordres de treball a l'equip artístic i tècnic:

1.4.1 Organigrama de funcionament de tot l'equip.

1.4.2 Ordres de treball per a equips artístics i tècnics.

1.4.3 Preparació d'informes, cites i fulls de treball per al dia de rodatge.

 

UF 2: organització i control del rodatge

Durada: 20 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Coordina la disponibilitat dels recursos tècnics, materials i logístics necessaris per a l'enregistrament d'un producte audiovisual, analitzant la documentació tècnica de la fase de planificació.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Verifica la disponibilitat de l'equipament tècnic previst per al dia de l'enregistrament segons els desglossaments de les seqüències que s'han de gravar i les llistes de recursos.

1.2 Realitza les comprovacions tècniques necessàries, per garantir el correcte funcionament i condicions de seguretat de l'equipament de registre audiovisual, la il·luminació, el so, la maquinària de rodatge, i altres instal·lacions tècniques implicades en l'enregistrament segons les necessitats de gravació de la presa.

1.3 Realitza les comprovacions necessàries per garantir la correcta instal·lació, emplaçament i adequació i les condicions de seguretat dels decorats i attrezzo al plató de rodatge o en la localització segons les necessitats de l'enregistrament de la presa.

1.4 Comprova l'adequació de les escenes i dels elements d'imatge enregistrats per inserir en l'enregistrament de les seqüències.

1.5 Comprova l'adequació d'efectes i talls de so i música per inserir-los durant el rodatge de la seqüència.

 

Continguts

 

1. Coordinació de la disponibilitat dels recursos tècnics, materials i logístics per a l'enregistrament:

1.1 Verificació de l'adequació de l'equipament tècnic en la localització o el set de rodatge:

1.1.1 Requeriments d'espai, alimentació, accés i altres.

1.2 Sistemes de control del condicionament tècnic de les localitzacions.

1.2.1 Accessibilitat de persones i d'equips.

1.2.2 Definició de les adaptacions escenogràfiques i tècniques.

1.3 Redacció d'informes finals de localitzacions i la seva distribució.

1.4 Tècniques de resolució de la logística:

1.4.1 Supervisió de les condicions de transport de l'equip tècnic.

1.4.2 Control de l'emmagatzematge del material tècnic.

1.4.3 Control de les condicions d'ús durant tot el procés d'enregistrament.

1.5 Verificació en la localització o set de rodatge del funcionament dels equips tècnics.

1.5.1 Comprovació in situ de la il·luminació, funcionament de l'equipament tècnic, equip de so, maquinària i altres.

1.6 Procediments de verificació de les instal·lacions i dels espais de rodatge.

1.6.1 Comprovació de la instal·lació, emplaçament i adequació del decorat.

1.6.2 Revisió de les condicions de seguretat.

1.6.3 Comprovació dels elements d'attrezzo i control de l'escenografia.

1.6.4 Revisió dels materials enregistrats en àudio i vídeo que s'han d'inserir en el rodatge.

1.6.5 Revisió dels espais de treball específics: maquillatge, vestuaris i altres.

1.6.6 Comprovació de la sala de visionament i altres instal·lacions tècniques.

 

UF 3: direcció d'assajos i proves

Durada: 32 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Dirigeix els assajos amb els equips tècnics i artístics participants en l'enregistrament d'un projecte audiovisual, interpretant la documentació tècnica i proposant alternatives i millores.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Estableix un sistema de comprovació del compliment de les citacions previstes per als assaigs, per part dels equips humans artístics i tècnics participants.

1.2 Efectua els assajos de l'equip artístic de la seqüència que s'ha de rodar o gravar marcant directrius segons el guió de treball.

1.3 Comprova els assajos amb el personal tècnic, la correcta execució de les operacions d'índole tècnica i el seu ajust a la posada en escena, avaluant temps i durades.

1.4 Estableix un sistema de comprovació de proves i test de càmeres per assegurar que el vestuari, la perruqueria, el maquillatge i la caracterització del personal artístic segueixen els criteris establerts per la direcció artística.

1.5 Comprova en assaigs amb actors i, si escau, figuració, el desenvolupament de l'acció, la comprovació dels diàlegs i intervencions, l'assenyalament de posicions i la modalitat interpretativa idònia.

1.6 Redacta informes per recollir les correccions tècniques, escenogràfiques i interpretatives que s'han de considerar en ulteriors assaigs o en el moment de l'enregistrament.

 

Continguts

 

1. Direcció dels assajos amb els equips tècnics i artístics que intervenen en l'enregistrament:

1.1 Comunicació i organització del personal durant els assajos:

1.1.1 Cites i convocatòries, ordres de transport i altres.

1.1.2 Comunicacions del pla de rodatge i modificacions.

1.1.3 Requeriments específics de l'àrea de perruqueria, maquillatge i caracterització: horari per a actors i figuració.

1.2 Tècniques d'assaigs amb personal tècnic.

1.3 Avaluació de temps i durades en la posada en escena:

1.3.1 Comprovació, amb la càmera, dels resultats del vestuari, maquillatge, perruqueria i del conjunt de la posada en escena i de la seva adequació al projecte.

1.3.2 Organització de proves i test de càmera per al vestuari, el maquillatge i la caracterització.

1.4 Tècniques d'assaigs amb personal artístic:

1.4.1 Tècniques de direcció d'actors, figurants i especialistes.

1.4.2 Construcció del personatge per l'equip artístic.

1.4.3 Organització del treball de la figuració durant els assajos.

1.4.4 Organització del treball d'especialistes i efectes especials.

1.4.5 Gestió de la seguretat per al personal artístic.

1.4.6 Elaboració d'informes de les correccions tècniques, escenogràfiques i interpretatives.

 

UF 4: direcció de l'enregistrament

Durada: 35 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Dirigeix l'enregistrament d'una obra audiovisual contrastant els resultats amb la consecució dels criteris artístics i tècnics establerts en el projecte.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Dirigeix la interpretació dels actors durant l'enregistrament de les seqüències mantenint el nivell interpretatiu i les intencions expressives del guió.

1.2 Dirigeix l'enregistrament de les diferents preses de la seqüència coordinant l'acció i el moviment dels personatges i els efectes especials segons la intenció expressiva planificada en el guió tècnic.

1.3 Controla la continuïtat narrativa i d'elements de l'escena segons la planificació establerta.

1.4 Valora la presa realitzada i el seu control de so, procedint a la seva repetició fins a la disposició de la presa correcta.

1.5 Comprova abans de l'enregistrament i després de l'enregistrament de cada presa, l'adequació dels elements del decorat i attrezzo al manteniment de la continuïtat formal de l'escena.

1.6 Té en compte en el registre la posterior realització dels efectes de postproducció que afecten la realització de la presa.

1.7 Elabora un informe del dia de l'enregistrament que indica la validesa o no de les preses realitzades, les accions i decisions preses, les incidències remarcables i la procedència de la modificació del pla de gravació, elaborant noves ordres de treball que afecten l'equip de producció.

1.8 Aplica tècniques de motivació, gestió de personal i resolució de conflictes durant l'enregistrament del projecte audiovisual.

1.9 Considera el compliment de les normes de prevenció de riscos laborals, professionals i ambientals derivades de l'activitat pròpia de l'enregistrament d'un projecte audiovisual.

 

Continguts

 

1. Direcció de l'enregistrament d'una obra audiovisual:

1.1 Tècniques d'elaboració de documentació per a l'enregistrament:

1.1.1 Adaptació dels documents de planificació de rodatge: guió tècnic i guió il·lustrat (storyboard).

1.1.2 Control de pla diari de rodatge.

1.1.3 Revisió dels objectius assolits durant la jornada.

1.1.4 Elaboració dels informes de càmera i altres documents de rodatge.

1.2 Coordinació de l'equip tècnic.

1.3 Aplicació de tècniques de realització en l'enregistrament:

1.3.1 Control i realització del pla seqüència, pla màster i plans de cobertura.

1.3.2 Direcció d'actors.

1.3.3 Resolució d'escenes de diàleg.

1.3.4 Coreografies i números musicals.

1.3.5 Control del rodatge amb diverses càmeres.

1.3.6 Tècniques d'identificació amb claqueta.

1.3.7 Control de manteniment de la continuïtat.

1.4 Control de l'enregistrament segons les necessitats de la postproducció: efectes, grafismes, retolació, insercions i altres.

1.5 Tècniques d'enregistrament de seqüències d'acció.

1.6 Tècniques d'enregistrament amb escenografia virtual i efectes òptics.

1.7 Valoració de la presa i control de so.

1.8 Informe diari de rodatge: detall dels objectius assolits i modificacions, si escau, i elaboració de noves ordres de treball.

1.9 Tècniques de motivació i gestió de personal.

1.9.1 Tipus de lideratge, lideratge lateral i altres.

1.9.2 Tècniques de resolució de conflictes i treball en grup.

1.9.3 Valoració del clima de treball i propostes proactives de millora.

1.10 La prevenció de riscos professionals i ambientals durant el rodatge.

1.11 Control de qualitat del producte.

1.12 Control i conservació del material enregistrat.

1.13 Tècniques i procediments per organitzar i controlar els fluxos de treball.

 

UF 5: preparació per a la postproducció

Durada: 20 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Organitza el material audiovisual enregistrat en un projecte audiovisual per al muntatge i postproducció posteriors, avaluant les preses d'imatge i so.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Valora les preses vàlides tant d'imatge com de so a partir de seu visionat i la seva audició segons les indicacions de l'informe de càmera.

1.2 Fa el minutatge de les cintes de vídeo amb precisió, indicant codis de temps, contingut d'imatge i so, tipus de pla, durada i altres elements que puguin ser necessaris per al posterior procés de muntatge i postproducció del projecte.

1.3 Adapta les imatges i sons captats al format més adequat per al muntatge i postproducció posteriors, salvaguardant la qualitat del format original.

1.4 Realitza el procés de gestió, conservació i arxivament del material audiovisual generat durant l'enregistrament per a posteriors usos i adequacions.

1.5 Elabora un guió de muntatge per a la planificació de la postproducció tenint en compte el guió tècnic i l'avaluació de les preses d'imatge enregistrades.

1.6 Elabora un pla de sonorització i doblatge tenint en compte el guió tècnic i l'avaluació de les preses de so enregistrades.

1.7 Coneix i aplica la legislació vigent en el sector audiovisual quant a drets d'autor i altres.

 

Continguts

 

1. Organització del material audiovisual enregistrat en un projecte audiovisual:

1.1 Tècniques de preparació de la documentació per a la fase de muntatge i postproducció:

1.1.1 Minutatges, durada i codis de temps.

1.1.2 Descripció del pla i contingut sonor.

1.2 Planificació prèvia del muntatge i la postproducció.

1.2.1 Adaptació de formats per al muntatge.

1.2.2 Selecció del material per al muntatge d'imatge: plans, grafisme i efectes, entre d'altres.

1.2.3 Selecció del material per al muntatge de so: músiques, efectes de so i altres elements sonors.

1.2.4 Realització del guió de muntatge.

1.3 Gestió, control, conservació i arxivament del material audiovisual generat diàriament durant el rodatge:

1.3.1 Etiquetatge i arxivament del material audiovisual.

1.3.2 Codis, etiquetes i contrasenyes.

1.3.3 Arxiu i conservació del material audiovisual.

1.4 Procediments de tancament de la documentació tècnica de l'enregistrament.

1.5 Còpies de seguretat, dipòsit legal i altres requeriments administratius.

 

 

Mòdul professional 3: planificació de la realització en televisió

 

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 10

Unitats formatives que el componen:

UF 1: estructura televisiva. 34 hores

UF 2: escaletes de televisió i pla de treball. 26 hores

UF 3: gestió dels recursos per a un programa de televisió. 24 hores

UF 4: planificació multicàmera de la posada en escena. 48 hores

 

UF 1: estructura televisiva

Durada: 34 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Defineix les característiques i el format d'un programa de televisió aplicant recursos del llenguatge audiovisual segons la tipologia del gènere i les possibilitats d'ubicació a la graella de programes d'una televisió.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Defineix el gènere televisiu del projecte de programa aplicant les qualitats i opcions de la programació predefinida d'una emissora de televisió a les idees i a tractaments inicials del projecte.

1.2 Defineix els objectius d'un projecte de programa a partir de la consideració de la seva audiència potencial, els mitjans d'emissió, les franges horàries, les expectatives publicitàries o la possible justificació de servei públic.

1.3 Elabora la fitxa tècnica d'un programa de televisió, a partir de l'estudi de la seva estructura, codis de realització emprats en la seva construcció, recursos humans i tècnics emprats, i l'anàlisi detallada de tots els elements que el conformen.

1.4 Determina els recursos del llenguatge audiovisual que s'han d'utilitzar en la posada en marxa d'un projecte de programa de televisió, especificant els usos expressius de l'enquadrament i la composició emprats, així com els recursos de so i d'il·luminació.

1.5 Desenvolupa l'escaleta matriu d'un programa de televisió a partir del desenvolupament de la seva estructura i continguts.

1.6 Determina l'estructura, el ritme i els recursos narratius que s'han d'utilitzar en la realització del programa.

 

2. Planifica i controla els temps d'emissió, publicitat i autopromoció en processos de continuïtat televisiva diferenciant els usos funcionals dels elements que conformen aquests espais i la seva relació amb la programació de l'emissora.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Documenta mitjançant escaletes i informes la totalitat dels components audiovisuals de l'emissió diària d'una emissora de televisió, aplicant criteris funcionals i organitzatius del control de continuïtat.

2.2 Especifica mitjançant un sistema d'identificació cada un dels blocs que componen un programa de televisió així com el seu punt d'inici i d'acabament.

2.3 Estableix un sistema per identificar les autopromocions d'una emissora o canal de televisió valorant la seva repercussió en el còmput total del temps de programació i d'emissió.

2.4 Especifica un sistema d'emissió de blocs publicitaris en una emissora de televisió compatible amb la normativa legal sobre emissió de publicitat en televisió.

2.5 Estableix un sistema per identificar les capçaleres i les ràfegues d'entrada i de sortida a publicitat valorant la seva repercussió en el còmput total del temps de programació i d'emissió.

 

Continguts

 

1. Definició de les característiques i el format d'un programa de televisió:

1.1 Tipus d'empreses de televisió: plataformes, emissores, productores i empreses de servei. Titularitat. Àmbit nacional, autonòmic i local. La publicitat a televisió.

1.2 L'organigrama funcional dels departaments i de les àrees de treball.

1.3 Gèneres televisius i formats: informatius, reportatges, documentals, debats, magazins, retransmissions, musicals i ficció.

1.4 L'evolució dels programes de televisió per les seves característiques empresarials, temàtiques i tècniques.

1.5 Fases i desenvolupament del procés de producció a la televisió.

1.6 Identificació de les funcions i dels recursos humans de les cadenes de televisió en cada departament, relacionant-los amb la producció dels diferents tipus de programes.

1.7 Valoració dels materials tècnics de captació i registre d'imatge adequats per a un projecte en funció de les seves prestacions tècniques.

1.8 Il·luminació i so expressiu com a recursos del llenguatge audiovisual.

1.9 L'ús dels recursos narratius a la realització a televisió.

1.10 El guió de televisió i l'escaleta de programa.

1.11 Models de realització a televisió: programa en directe, directe diferit, enregistrament per blocs, retransmissió en directe i retransmissió diferida.

1.12 Tècniques de programació a televisió. Graella, estratègies i tècniques.

1.13 Característiques de l'audiència i dels estudis.

1.14 Metodologia d'anàlisi d'un programa de televisió.

 

2. Control de temps d'emissió, publicitat i autopromoció en la continuïtat de televisió:

2.1 Tècniques d'elaboració de l'escaleta de continuïtat.

2.2 Els elements de puntuació en la continuïtat de televisió.

2.3 Altres productes audiovisuals: publicitat, cartes d'ajust, transicions, altres.

2.4 Connexions i desconnexions territorials.

2.5 Gestió i documentació de mitjans audiovisuals en la continuïtat de televisió.

2.6 Operació d'equips de continuïtat de televisió.

2.7 Operacions d'edició finals sobre programes i peces que s'han d'emetre.

2.8 Comunicacions i ordres per la continuïtat en emissions de televisió.

2.9 Previsió d'incidents en la continuïtat de televisió.

2.10 Normativa legal sobre emissió de publicitat a la televisió.

 

UF 2: escaletes de televisió i pla de treball

Durada: 26 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Desenvolupa l'escaleta de realització d'un programa de televisió a partir del desglossament del guió relacionant les necessitats de recursos amb la consecució de les intencions expressives de la realització multicàmera.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Desglossa el guió d'un projecte de programa de televisió, identificant i agrupant en llistes coherents els recursos necessaris per posar-lo en marxa.

1.2 Marca sobre el guió les intervencions de personatges i la figuració a cada bloc o seqüència, identificant el vestuari i les caracteritzacions, traslladant les dades als fulls de desglossament.

1.3 Marca sobre el guió les diferents localitzacions, decorats, elements escenogràfics, attrezzo, vehicles, efectes d'il·luminació i de so, traslladant les dades als fulls de desglossament.

1.4 Fa un estudi sobre planta o in situ de les característiques de l'estudi d'enregistrament o de la localització, valorant la seva idoneïtat, aportant solucions a l'informe o fitxa de localització i comprovant la viabilitat dels seus elements constituents.

1.5 Determina l'estructura i el ritme de la realització multicàmera segons el contingut i les intencions expressives del programa.

1.6 Desenvolupa l'escaleta definint seqüencialment els blocs del programa o ficció de televisió, les intervencions de les persones implicades, les actuacions tècniques precises en cada moment i el material audiovisual i gràfic que s'ha de reproduir.

1.7 Elabora un pla de treball per a la realització del programa de forma coordinada amb les condicions establertes per la producció.

 

Continguts

 

1. Desenvolupament de l'escaleta de realització del programa de televisió:

1.1 Tipus i formats de guió (ficció, reportatge, documental).

1.2 Fases del guió: de la idea al guió tècnic.

1.2.1 Aplicació de programari en la confecció de guions.

1.2.2 Estructura, ritme i recursos narratius en ficcions i en programes de televisió.

1.2.3 Desglossaments de guió en projectes de ficció i programes de televisió.

1.2.4 Coordinació entre els equips de realització i de producció.

1.2.5 Models de desglossament del guió de realització del programa de televisió. Fulls de desglossament per localitzacions, decorats, elements escenogràfics, attrezzo, repartiment, figuració, vestuari, caracterització, vehicles, efectes d'il·luminació i de so.

1.2.6 Determinació de les característiques de l'estudi d'enregistrament i de les localitzacions a partir del guió. Factors d'idoneïtat de les localitzacions.

1.3 Aplicació de solucions audiovisuals a la transformació d'un guió literari en escaleta.

1.3.1 Tècniques de realització de l'escaleta de programes de televisió.

1.3.2 Estructura en blocs o seqüències. Determinació de pauses publicitàries o promocionals. Relació d'intervencions, vídeos, línies i durades.

1.3.3 Identificació de les fases i de les característiques d'un procés de producció d'un directe i d'un procés de producció enregistrat en les seves diferents variants (enregistrament de fals directe i enregistrament per blocs).

1.3.4 Tècniques de redacció del pla de treball.

 

UF 3: gestió dels recursos per a un programa de televisió

Durada: 24 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Prepara els materials necessaris en la preproducció d'un programa de televisió relacionant les seves característiques i condicions amb la seva ordenació en la realització.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Estableix un pla per a l'obtenció dels materials audiovisuals necessaris per a la preproducció del programa a partir de la consulta de fons de mediateques.

1.2 Transfereix el material audiovisual precís per a la preproducció del programa a un suport de treball que unifica els diferents formats d'origen, verificant que les qualitats tècniques s'ajusten als requeriments de la producció.

1.3 Edita les peces de vídeo necessàries per a la preproducció en editors no lineals o en sistemes de redacció i d'edició virtual.

1.4 Identifica de forma inequívoca les peces que constitueixen el material de preproducció i ho reflecteix en fulls d'enregistrament relacionats en l'escaleta, a fi d'ingestar-ho en un servidor, o per ser llançades mitjançant reproductors de vídeo durant la realització del programa.

1.5 Especifica les característiques i les condicions del material gràfic necessari i gestiona la seva realització i disposició durant el programa en l'ordre recollit en l'escaleta.

1.6 Confecciona una relació de rètols que reflecteixi l'ordre de presentació de l'escaleta.

1.7 Recull en una llista totes les peces musicals que s'han d'emprar en el programa per gestionar-les tot complint amb la normativa de propietat intel·lectual.

 

Continguts

 

1. Preparació dels materials per a la preproducció d'un programa de televisió:

1.1 Determinació de les necessitats de material audiovisual d'arxiu en programes de televisió.

1.2 Procediments d'obtenció de materials audiovisuals. Agències de notícies. Fons documentals audiovisuals.

1.3 Preparació del material dels VTR, l'àudio i el grafisme necessaris per a la gravació/emissió, controlant-ne les durades.

1.3.1 Determinació del material de grafisme en programes de televisió.

1.3.2 Gestió de la realització del grafisme.

1.3.3 Tipologia i estratègies de retolació en programes de televisió.

1.3.4 Gestió de la realització del material sonor (ràfegues, cops musicals, cortinetes).

1.4 Elaboració de la documentació tècnica necessària prèvia a la gravació/emissió, escaletes tècniques per àudio, per VTR, i llista de rètols de programes.

1.5 Sistemes virtuals d'edició i de redacció de notícies i documents audiovisuals.

1.6 Gestió de recursos protegits per la propietat intel·lectual. La declaració d'autors.

1.7 Planificació, enregistrament i avaluació d'una notícia o d'un esdeveniment.

 

UF 4: planificació multicàmera de la posada en escena

Durada: 48 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Planifica el desenvolupament espacial i temporal de la realització multicàmera a control, relacionant la coordinació de les intervencions tècniques amb la consecució de les intencions comunicatives del programa de televisió.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Ubica en la planta de l'estudi, o de les localitzacions, els sets descrits en els plans escenogràfics fixant l'emplaçament d'elements de decoració i d'attrezzo.

1.2 Especifica les posicions dels personatges i intervinents en el programa així com els moviments de la posada en escena.

1.3 Elabora la planificació de càmeres descrivint la seva ubicació, cobertura, moviments, persones o personatges que s'han de seguir, tipus de plans i enquadraments, seguint l'ordre cronològic reflectit en l'escaleta.

1.4 Especifica les condicions tècniques necessàries perquè en l'enregistrament del so s'aconsegueixi l'ús expressiu desitjat, mitjançant la modulació dels canals de micròfons, línies d'àudio, línies exteriors, músiques i efectes de so.

1.5 Elabora la planificació dels efectes d'il·luminació i l'especificació dels seus canvis al llarg del programa.

1.6 Estableix un sistema per corregir les previsibles deficiències tècniques i escenogràfiques que puguin afectar el desenvolupament espacial i temporal del programa.

1.7 Estableix un procediment de supervisió de l'adequació a l'escaleta dels textos que seran llegits pels presentadors, així com la seva inserció seqüencial en l'autocue.

 

Continguts

 

1. Planificació de la realització multicàmera al control de televisió:

1.1 Elaboració, a partir d'un guió televisiu, de tota la documentació necessària per a la producció posterior.

1.2 La posada en escena en projectes de ficció i programes de televisió.

1.3 Planificació de l'escenografia per televisió. Tipus d'elements escenogràfics.

1.4 Plantes de decoració i representacions en alçat i tres dimensions.

1.5 Escenografia virtual.

1.6 Els eixos i el sentit direccional a la realització multicàmera.

1.7 Planificació del moviment de l'acció a la realització multicàmera:

1.7.1 Tirs de càmera i moviments.

1.7.2 Emplaçament dels recursos tècnics i humans d'un projecte televisiu, en relació amb la planta escenogràfica corresponent.

1.8 Tècniques d'articulació de l'espai i el temps en la realització de televisió.

1.9 Tècniques d'articulació de la imatge i el so en programes de televisió.

1.10 Determinació dels efectes d'il·luminació desitjats per al programa de televisió.

1.11 Control de la locució a la televisió.

 

 

Mòdul professional 4: processos de realització en televisió

 

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 8

Unitats formatives que el componen:

UF 1: configuració dels equips tècnics del control. 48 hores

UF 2: pla de treball i minutatge. 24 hores

UF 3: assaig i realització multicàmera. 60 hores

 

UF 1: configuració dels equips tècnics del control

Durada: 48 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Realitza operacions tècniques de suport a la realització mitjançant la utilització dels equips auxiliars ubicats en el control de realització de l'estudi de televisió, descrivint les seves característiques funcionals i operatives.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Estableix un procediment per determinar, en un programa de televisió, les opcions de configuració dels equips auxiliars, servidors i sistemes virtuals de redacció i d'edició que envien senyals de vídeo i d'àudio al control de realització.

1.2 Determina la configuració de monitorització en multipantalla idònia per a la realització d'un programa de televisió.

1.3 Prefixa les rutes de senyals de vídeo i d'àudio en matrius de commutació (switcher) o preselectors cap a gravadors auxiliars i pantalles segons les característiques i els requeriments del programa.

1.4 Configura les opcions gràfiques i d'emmagatzemament de texts de la tituladora comprovant que el seu senyal s'incrusta adequadament.

1.5 Genera els rètols i les claquetes identificadores a la tituladora necessàries per a la realització d'un programa de televisió, gestionant el seu emmagatzemament i controlant la seva sortida cap al mesclador de vídeo.

1.6 Opera magnetoscopis, sistemes de disc dur i altres equips gravadors per registrar el senyal de programa i altres senyals complementaris en la realització d'un programa de televisió, identificant mitjançant etiquetes, informes i dades informàtiques els suports o arxius gravats.

1.7 Enregistra accions en la realització d'un programa de televisió per repetir-les després, operant gravadors de disc dur o altres sistemes de registre.

 

2. Mescla les fonts, les transicions, les incrustacions i els efectes mitjançant el mesclador durant l'enregistrament o l'emissió del programa de televisió, descrivint les característiques funcionals i operatives dels equips que possibiliten el control de la qualitat de la imatge.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Determina la naturalesa de les trameses de senyal d'àudio i de vídeo als corresponents aparells de registre i a equips de monitorització d'àudio i de vídeo del control i de l'estudi.

2.2 Ajusta els paràmetres de partida de les unitats de control de càmeres, equilibrant els seus senyals amb l'ajuda del monitor d'imatge, el monitor de forma d'ona, el vectoscopi i el rasteritzador, seguint criteris expressius i estètics.

2.3 Configura les entrades de vídeo als busos del mesclador mitjançant l'adequada ordenació de càmeres, línies de vídeo, senyals exteriors, gràfics i d'altres.

2.4 Configura les sortides del mesclador i les destinacions dels senyals de programa, previ i auxiliars.

2.5 Ajusta i prefixa al mesclador les transicions, les cortinetes, els efectes digitals i les incrustacions que s'utilitzaran en el programa de televisió.

 

Continguts

 

1. Realització d'operacions tècniques auxiliars de suport a la realització:

1.1 Configuració i ajust de magnetoscopis, controls remots, discs durs i sistemes servidors de vídeo per el control de realització.

1.2 Recerca i llançament de peces de vídeo en magnetoscopis i sistemes de reproducció de vídeo.

1.3 Sistemes i operacions d'enregistrament de senyals de programa i auxiliars. Magnetoscopis, discs durs i sistemes servidors de vídeo.

1.4 Tècniques d'operació de discs durs i sistemes servidors de vídeo per a l'enregistrament i la reproducció de repeticions en retransmissions esportives.

1.5 Monitoratge en sistemes multipantalla del control de realització. Assignació de rètols i pilots (tallies) a les senyals monitoritzades.

1.6 Seleccions d'entrades i de sortides dels senyals de vídeo i d'àudio a les matrius de commutació i preselectors del control de realització.

1.7 Tècniques d'operació de tituladores i aplicacions de retolació al control de realització.

 

2. Mescla de fonts, transicions, incrustacions i efectes:

2.1 Diagrama de línies d'entrada i de sortida del mesclador de vídeo en relació amb les fonts de senyal i les destinacions de les sortides de previ, programa i auxiliars cap a gravadores, monitoratge i control de continuïtat.

2.2 Monitoratge tècnic dels senyals de càmeres mitjançant monitor de forma d'ona, vectoscopi i rasteritzador.

2.3 Ajust tècnic de senyals de vídeo de les càmeres mitjançant les seves unitats de control de càmeres.

2.4 Ajust expressiu de la imatge en brillantor, contrast, saturació de color i equilibri cromàtic segons les intencions expressives.

2.5 Tècniques de configuració d'entrades i de sortides del mesclador de vídeo.

2.6 Tècniques de mescla de vídeo:

2.6.1 Preajust, memorització i execució de transicions.

2.6.2 Incrustacions i efectes digitals en el mesclador de vídeo, mitjançant crominància, luminància, DSK (downstreamkeyer) o d'altres.

2.7 Dinàmica i condicionants de la selecció de fonts de vídeo durant la realització televisiva.

2.8 Gestió, ajustos previs i llançaments de rètols durant la realització televisiva.

2.9 Identificació de les parts i de les prestacions d'un control i un plató de televisió, un equip d'enllaç per a televisió, una unitat mòbil i els elements tècnics auxiliars.

 

UF 2: pla de treball i minutatge

Durada: 24 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Desenvolupa el guió de treball per a la realització comprovant la durada i la qualitat del material audiovisual provinent de preproducció.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Estableix un sistema per a la comprovació de la qualitat tècnica de totes les peces audiovisuals que s'han de reproduir en el programa.

1.2 Elabora els minutatges de les peces de vídeo detallant, per a cada una d'elles, la seva durada, les cues d'entrada, les cues de sortida, el peu de text de sortida, el peu d'acció de sortida i la descripció de l'últim quadre de vídeo.

1.3 Identifica i ressenya els peus de text i els peus d'acció del guió.

1.4 Elabora el minutatge d'actuacions musicals, descrivint la durada del pont d'entrada i el moment d'entrada de veus, instruments, tornades i dibuixos musicals.

1.5 Elabora el minutatge d'accions en ficcions, actuacions visuals i números de coreografia.

1.6 Determina els senyals de la realització televisiva que seran gravats: màster, senyal sense incrustacions i càmeres doblades o masteritzades.

1.7 Desenvolupa un guió de treball complementari a l'escaleta.

 

Continguts

 

1. Desenvolupament del guió de treball per a la realització:

1.1 Supervisió de la qualitat dels materials audiovisuals provinents de la preproducció.

1.1.1 Peces de vídeo que s'han de reproduir en programes de televisió: totals i cues.

1.1.2 Dades de minutatge segons les diverses tipologies de programes.

1.1.3 Identificació de passatges, veus i instruments en actuacions musicals.

1.1.4 Tipus d'enregistraments en la realització de televisió: màster, senyal sense incrustacions i càmeres masteritzades.

1.1.5 El guió de treball en la realització multicàmera.

 

UF 3: assaig i realització multicàmera

Durada: 60 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Coordina les activitats pròpies del plató de televisió durant els assaigs i l'enregistrament, relacionant el compliment de les funcions organitzatives amb la consecució dels objectius de la realització del programa.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Estableix un procediment de contrast dels moviments del personal artístic en relació amb l'escenografia del programa per garantir la seva viabilitat i la seva realització en els temps requerits.

1.2 Comprova i fixa les característiques i les posicions dels elements d'attrezzo i elements mòbils que puguin comprometre la continuïtat visual en la realització del programa de televisió.

1.3 Determina les posicions que ocuparà la figuració en programes de ficció multicàmera o el públic en programes, comunicant-los la naturalesa de les accions que s'han de realitzar.

1.4 Estableix un procediment de coordinació dels diferents equips tècnics que operen en l'estudi per implementar la fluïdesa de l'enregistrament del programa o l'emissió en directe.

1.5 Determina les instruccions d'assistència a la realització en estudi que s'han de comunicar als equips de càmera, so, il·luminació i efectes especials durant la realització del programa.

1.6 Estableix un sistema per a la comprovació de les ubicacions de les càmeres i els seus moviments, així com els temps de desplaçament entre sets i la seva viabilitat.

 

2. Controla, durant la realització o emissió del programa, la reproducció i l'emissió de peces de vídeos, les fonts utilitzades i les actuacions artístiques seguint la documentació tècnica de realització com minutatges, guions de treball i escaletes.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Informa amb anticipació sobre la font de procedència i nombre de les successives peces de vídeo, interpretant correctament l'escaleta del programa.

2.2 Informa amb anticipació de la naturalesa de total o cues de cada peça de vídeo i de la durada, peus i cues ressenyades en els minutatges relatant, durant la seva reproducció, el temps restant i advertint sobre canvis de pla i congelats finals.

2.3 Informa, durant l'enregistrament d'actuacions musicals en viu o en playback, sobre la durada del pont d'entrada i el moment d'entrada de veus, instruments, tornades i dibuixos musicals, a partir de les dades ressenyades en el minutatge musical.

2.4 Informa, durant l'enregistrament de ficcions i coreografies, de les principals accions, esmentant durades i peus.

2.5 Gestiona el sistema d'enregistrament i de reproducció de repeticions en retransmissions esportives.

2.6 Identifica els imprevistos i coordina les accions correctives necessàries.

 

3. Realitza programes de televisió en multicàmera valorant la implicació de tots els recursos humans i tècnics que intervenen en el procés i dirigint les seves actuacions segons els requeriments del projecte.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Estableix un sistema per garantir la coordinació de tots els intervinents en la realització d'un programa en multicàmera gravat o emès en directe: informadors, presentadors, equips de realització, càmeres, so, il·luminació, caracterització, escenografia, personal artístic i altres.

3.2 Preveu i evita els enfilats no desitjats en els segons termes de la composició de tots els enquadraments que componen el programa.

3.3 Preveu i evita la irrupció de càmeres i elements impropis en tots els enquadraments.

3.4 Identifica i evita tots els elements d'escenografia, d'il·luminació, de vestuari, de perruqueria i de maquillatge susceptibles de generar efectes indesitjats en els enquadraments.

3.5 Sol·licita plans, enquadraments i moviments a l'equip de càmeres, peces de vídeo a l'equip de vídeo, fonts d'àudio a l'equip de so i accions a l'assistència a la realització en estudi, prevenint les sol·licituds amb suficient antelació.

3.6 Dirigeix l'equip humà tècnic i artístic donant instruccions per a la consecució dels objectius del programa, validant les preses i ordenant les repeticions en el cas de gravats.

3.7 Dóna instruccions per a l'enregistrament del programa o informa de l'entrada en emissió.

3.8 Realitza el programa de televisió seleccionant seqüencialment les diverses fonts d'imatge i de so que surten a l'aire per ser gravades o emeses.

 

Continguts

 

1. Coordinació de les activitats del plató de televisió:

1.1 Procediments de coordinació d'activitats dels equips tècnics i artístics a l'estudi de televisió.

1.2 Tècniques d'ús de les ordres que s'han de transmetre en programes i emissions de televisió.

1.3 Procediments de supervisió de posicions i moviments de personal artístic a l'estudi de televisió: intèrprets, presentadors i invitats.

1.4 Procediments de supervisió de posicions de càmera i previsió de maniobrabilitat.

1.5 Procediments de supervisió de la continuïtat visual en ficcions de televisió: intèrprets, vestuari, attrezzo i il·luminació.

1.6 Coordinació d'efectes especials, efectes d'il·luminació i efectes de so a l'estudi de televisió.

1.7 Control de mitjans d'exhibició i pantalles a l'estudi de televisió.

1.8 Tècniques de direcció i d'animació de públic en programes de televisió.

1.9 Coordinació dels preparatius en el control de l'estudi.

 

2. Control de la reproducció i emissió de peces de vídeo en programes de televisió:

2.1 Mètodes d'anticipació de vídeos durant l'assistència a la realització a control.

2.2 Dades de pas a vídeos: peu de sortida de la intervenció anterior, línia d'entrada, durada, peu de sortida i cua.

2.3 Mètodes d'anticipació de passatges, veus i instruments en la realització d'actuacions musicals.

2.4 Mètodes d'anticipació d'accions i diàlegs en ficcions de televisió.

2.5 Tècniques i estratègies d'enregistrament i reproducció de repeticions en retransmissions esportives.

2.6 Resolució dels possibles problemes o canvis d'ordre o d'acció en relació amb l'escaleta d'un programa, coordinant oportunament tots els professionals implicats.

2.7 Identificació i minutatge, durant un enregistrament, de tots els punts de correcció o canvi, així com els punts d'inserció de rètols, gràfics..., per inserir-los o esmenar-los oportunament en la fase de postproducció.

2.8 Fer les anotacions pertinents en el guió i en l'escaleta de les possibles modificacions i incidències de la gravació/emissió i, si escau, preparar el guió de muntatge.

 

3. Realització de programes de televisió en multicàmera:

3.1 La coordinació de l'equip humà de programes de televisió.

3.2 Comunicació i ordres en el control de realització.

3.3 Dinàmica de la realització televisiva segons gèneres, formats i horaris d'emissió.

3.4 Funcions expressives de l'enquadrament i els moviments de càmera.

3.5 Tècniques de composició multicàmera.

3.6 Tècniques de muntatge en viu en la realització televisiva.

3.7 Tècniques de direcció d'actors en programes de ficció de televisió.

3.8 Realització de transicions. Usos expressius i narratius.

3.9 Incrustació del senyal: senyals que intervenen en el programa, usos expressius i comunicatius.

3.10 Gràfics en la realització de televisió: usos expressius, comunicatius i estètics.

3.11 Dinàmica de l'ús dels elements sonors en la realització de televisió.

3.12 Reubicació correcta dels elements de captació d'imatge i de so amb la situació i desplaçaments d'actors, presentadors, públic i personal tècnic, a un programa en directe i/o enregistrat amb multicàmera.

 

 

Mòdul professional 5: planificació del muntatge i postproducció d'audiovisuals

 

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 11

Unitats formatives que el componen:

UF 1: teoria i tècnica del muntatge. 40 hores

UF 2: formats i equips de postproducció. 22 hores

UF 3: preparació i captura dels materials de muntatge. 35 hores

UF 4: tècniques i eines de generació d'efectes i grafisme. 35 hores

 

UF 1: teoria i tècnica del muntatge

Durada: 40 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Avalua les característiques comunicatives, expressives i tècniques del projecte de muntatge a partir de l'anàlisi de la seva documentació, valorant les tècniques de muntatge idònies per a la consecució dels seus objectius.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Diferencia les característiques definitòries de les principals teories i tècniques del muntatge audiovisual valorant el seu recorregut històric i la seva aplicació a la resolució d'un projecte.

1.2 Valora les conseqüències de l'aplicació correcta o incorrecta de les tècniques de manteniment de la continuïtat (narrativa, perceptiva, formal, de moviment, d'acció, de direcció, entre d'altres), a la resolució del muntatge d'un projecte audiovisual.

1.3 Justifica les alternatives possibles en el muntatge d'un producte audiovisual, a partir de la valoració del tractament del temps, de l'espai, de la idea o contingut i de la banda sonora.

1.4 Especifica els objectius del projecte audiovisual, determinant el format de treball i els procediments tècnics més aconsellables per dur a terme el muntatge.

1.5 Decideix les característiques específiques de ritme intern i extern que s'han d'incorporar durant el muntatge del projecte audiovisual, valorant les seves repercussions en la fase de muntatge.

1.6 Determina el nombre i les característiques dels efectes tècnics que s'han d'incorporar en el muntatge d'un producte audiovisual, que compten amb requeriments específics realitzats en la fase de rodatge/enregistrament.

1.7 Llista les preses que requereixen un procés de muntatge específic preveient les solucions de muntatge que s'han de realitzar.

1.8 Recopila totes les decisions relatives a la valoració de les característiques comunicatives, expressives i tècniques per al muntatge d'un projecte audiovisual, en un document o catàleg de processos.

 

Continguts

 

1. Avaluació de les característiques comunicatives, expressives i tècniques del projecte de muntatge:

1.1 El muntatge.

1.1.1 Tractament del temps, l'espai i la idea o contingut en el muntatge.

1.1.2 Evolucions teòriques del muntatge.

1.1.3 La banda sonora en el muntatge.

1.1.4 Manteniment de la continuïtat en el muntatge.

1.1.5 Tipus de guions de muntatge i documentació auxiliar (estructura, codis i simbologia utilitzada).

1.2 Aplicació de tècniques de muntatge.

1.2.1 Seqüències de muntatge.

1.2.2 Muntatge d'escenes de diàleg.

1.2.3 Muntatge d'escenes d'acció.

1.2.4 Muntatge de documentals.

1.2.5 Articulació del suspens.

1.2.6 Tècniques de fragmentació extrema i ruptura de normes.

1.2.7 Ús expressiu del jumpcut i altres tècniques de muntatge.

1.3 Efectes tècnics de muntatge i la seva implicació en la fase de rodatge.

 

UF 2: formats i equips de postproducció

Durada: 22 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Planifica el procés de muntatge i postproducció d'un programa audiovisual relacionant les característiques de les plataformes d'edició i condicionants del disseny per a tothom, amb els objectius tècnics del projecte.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Defineix les característiques que ha de complir l'empresa de postproducció i la sala d'edició per a la realització del muntatge d'un producte audiovisual a partir de l'anàlisi de la seva estructura, prestacions i de les característiques del projecte.

1.2 Defineix les característiques que ha de complir la plataforma emprada per dur a terme el procés de muntatge i postproducció d'un projecte audiovisual.

1.3 Decideix el format de vídeo i de so, la seva compressió, les possibilitats de multigeneració i altres paràmetres tècnics que s'han de considerar per aplicar-los en el procés tècnic de muntatge d'un producte audiovisual.

1.4 Valora les característiques més rellevants dels diferents formats digitals i analògics de la imatge fotogràfica i la seva compatibilitat i els condicionants del disseny per a tothom, en el procés de muntatge d'un producte audiovisual.

1.5 Defineix les característiques tècniques del format de fitxer de creació de gràfics i la seva compatibilitat per aplicar-les en el muntatge d'un producte audiovisual.

1.6 Defineix les característiques del sistema elegit per a la transferència d'arxius mèdia entre diferents aplicacions actives, en la realització del muntatge d'un producte audiovisual i per a l'intercanvi de mitjans amb altres plataformes audiovisuals.

1.7 Elabora el diagrama de temps i activitats per a la realització del procés del muntatge i postproducció d'un producte audiovisual en totes les seves fases, elaborant els documents tècnics i considerant l'optimització de recursos i temps.

 

Continguts

 

1. Planificació del procés de muntatge i postproducció d'un projecte audiovisual:

1.1 Característiques de les sales de muntatge i postproducció per a cinema, vídeo i televisió.

1.2 Fases i funcions professionals implicades en el muntatge i postproducció d'audiovisuals.

1.2.1 L'equip humà.

1.2.2 Determinació de les funcions dels professionals i departaments, així com la seva interrelació, durant el procés de muntatge d'una producció audiovisual.

1.3 Tècniques de planificació de processos de muntatge i de postproducció: diagrames de temps i activitats. La documentació tècnica del procés de muntatge.

1.4 Plataformes i sistemes d'edició i de postproducció d'imatge i de so.

1.5 Verificació de l'operativitat d'un sistema d'edició no lineal, assegurant la disponibilitat de tots els perifèrics, el flux de senyals i l'accés a sistemes d'emmagatzematge remot.

1.6 Característiques tècniques dels formats de vídeo, cinema, fotografia i so en relació amb el muntatge i la postproducció d'audiovisuals.

1.7 Tècniques de digitalització d'imatge i de so, i la seva relació amb el muntatge i la postproducció: compressió de vídeo i còdecs.

1.8 Estàndards d'intercanvi de decisions d'edició: EDL (llista de decisions d'edició), XML (llenguatge d'etiquetatge extensible), altres.

1.9 Tècniques de multigeneració d'imatge i de so.

1.10 Transferència d'arxius mèdia entre diferents aplicacions: formats OMF (Open Media Framework) i MXF (Material eXchange Format), altres.

 

UF 3: preparació i captura dels materials de muntatge

Durada: 35 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Introdueix els mitjans en el sistema d'edició, valorant la disposició i la qualitat tècnica dels materials relacionant-los amb la consecució dels requeriments de qualitat establerts en el projecte de muntatge i postproducció audiovisual.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Verifica la correcta identificació externa dels suports físics (magnètics, òptics i fotosensibles) dels mitjans i la correspondència del seu contingut amb el que s'ha indicat en la documentació del programa que s'ha de muntar: guió, escaleta, parts de càmera, entre d'altres.

1.2 Fa el minutatge i descriu pertinentment el contingut dels suports físics, per identificar-los posteriorment en el muntatge d'un producte audiovisual.

1.3 Elabora compactats, còpies de visionat amb codis de temps en pantalla, duplicats i/o conversions de formats dels suports físics, per compatibilitzar-los amb els mitjans tècnics i eines de postproducció elegits en el muntatge.

1.4 Comprova la integritat dels codis de temps i els reescriu en cas de discontinuïtat, interrupció o sincronització deficient.

1.5 Verifica la disponibilitat i la qualitat tècnica de totes les imatges, àudio i material gràfic, i n'assegura la correspondència amb l'estàndard de qualitat requerit en la documentació del projecte audiovisual objecte de muntatge.

1.6 Configura, connexiona i ajusta l'equip complet d'edició lineal o no lineal, així com els seus perifèrics, controlant els recorreguts del fluix de senyals i fent operacions de comprovació.

1.7 Realitza la captura o recaptura de mitjans a un sistema d'edició des de fonts de vídeo i d'àudio, analògiques o digitals, o des d'arxius digitals amb o sense conversions de format.

1.8 Elabora una llista d'incidències, defectes i particularitats detectades en el visionat i aplica les mesures oportunes per corregir-los.

 

2. Ordena els materials d'imatge, so i infografia, segons el seu contingut, aplicant criteris classificatoris que en facilitin l'ús en les fases posteriors del procés de muntatge i postproducció d'un producte audiovisual.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Genera els clips d'imatge i so corresponents a cada presa, identificant el seu contingut i assignant els punts d'entrada i de sortida segons la durada prevista en el guió de muntatge.

2.2 Classifica i agrupa els clips per seqüències, preses vàlides i durada, per facilitar la seva localització en la sessió de muntatge.

2.3 Identifica, classifica i selecciona els segments d'imatge, d'àudio, gràfics i màscares, entre d'altres, que hagin de ser utilitzats per a l'elaboració d'efectes a aplicar en el muntatge i postproducció del producte audiovisual.

2.4 Classifica i identifica els materials de terceres parts introduïts en el sistema per poder-ne disposar en el muntatge, quan no siguin lliures de drets o quan siguin susceptibles de declaració d'ús.

2.5 Classifica, ordena i arxiva els materials sobrants i descartats del projecte, de manera que sigui possible una posterior recuperació.

2.6 Sincronitza els bruts procedents de diferents fonts que han realitzat un registre simultani.

2.7 Prepara, classifica i facilita en un suport adequat les preses (takes) necessàries per a la realització d'una sessió de doblatge d'àudio, en el cas de ser requerida abans del muntatge del producte audiovisual.

 

Continguts

 

1. Introducció dels mitjans en el sistema d'edició:

1.1 Tècniques d'identificació externa dels suports físics.

1.2 Tècniques de minutatge del material de rodatge i captació.

1.3 Tècniques de realització de compactats dels suports físics dels mitjans.

1.4 Gestió del codi de temps en materials de vídeo/àudio.

1.5 Selecció, marcatge de punts d'entrada i de sortida i classificació dels diferents segments de vídeo a partir del material capturat i de les indicacions de la documentació tècnica.

1.6 Procediments d'avaluació de la qualitat tècnica de les seqüències d'imatges, d'àudio i de material gràfic.

1.7 Configuració, connexionat i operació de sistemes d'edició lineal i no lineal.

1.8 Captura i ingesta de mitjans a un sistema d'edició des de fonts analògiques i digitals.

1.9 Tècniques de correcció de defectes i incidències de materials contenidors de mitjans.

 

2. Ordenació dels materials d'imatge, so i infogràfics:

2.1 Procediments d'organització dels materials del projecte d'edició mitjançant aplicacions informàtiques. Metadades.

2.2 Procediments de gestió d'arxius de mitjans.

2.3 Procediments de classificació de materials per a l'elaboració d'efectes.

2.4 Procediments de classificació i organització de materials sobrants i descarts.

2.5 Tècniques de preparació de preses (takes) per al doblatge d'àudio previs al muntatge.

 

UF 4: tècniques i eines de generació d'efectes i grafisme

Durada: 35 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Realitza els processos de generació d'efectes, tractament d'imatges, so, grafisme i preparació de mitjans, que siguin necessaris per al muntatge i per a la postproducció d'un producte audiovisual, especificant les característiques tècniques i operatives de les plataformes, sistemes i eines que s'han d'utilitzar.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Selecciona la plataforma i les eines més adequades per a la creació dels efectes, grafisme i retolació d'acord amb els requeriments tècnics del projecte audiovisual en fase de muntatge.

1.2 Realitza els processos de generació de pautes i models d'efectes d'imatge, so, grafisme i retolació aplicables al projecte.

1.3 Defineix les característiques tècniques i operatives de l'eina addicional de programari que s'ha d'utilitzar per crear els efectes que no es poden obtenir directament a la plataforma d'edició i que s'hauran de fer en una plataforma externa.

1.4 Edita la imatge fixa per incloure-la en el muntatge del projecte audiovisual.

1.5 Genera els efectes, els gràfics i les retolacions previs al muntatge d'un producte audiovisual, en aplicacions addicionals.

1.6 Genera les màscares necessàries per a la composició d'imatges del producte audiovisual que així ho requereixin.

1.7 Realitza la captura i el registre, en un suport d'intercanvi, dels materials que hagin de ser enviats a una plataforma externa.

1.8 Elabora un informe indicant les pautes per a la generació d'efectes d'imatge, so, grafisme i retolació, en aquells processos que s'han de realitzar en una plataforma externa.

 

Continguts

 

1. Generació d'efectes, tractament d'imatges, so, grafisme i preparació de mitjans:

1.1 Plataformes i eines de programari per a la creació d'efectes especials, grafisme i retolació.

1.2 Elaboració d'informes amb les pautes de grafisme i retolació que s'han d'incorporar a programes audiovisuals.

1.3 Processos de generació de pautes i models d'efectes d'imatge, so, grafisme i retolació.

1.4 Tècniques d'edició i de tractament d'imatge fotogràfica per a projectes de muntatge audiovisual.

1.5 Tècniques de creació d'efectes especials en postproducció.

1.6 Tècniques de creació de grafisme i il·lustració en postproducció.

1.6.1 Preparació i configuració de gràfics per a projectes audiovisuals.

1.6.2 Tractament i edició d'imatge vectorial per al muntatge audiovisual.

1.7 Protocols d'intercanvi entre plataformes.

 

 

Mòdul professional 6: realització del muntatge i postproducció d'audiovisuals

 

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 9

Unitats formatives que el componen:

UF 1: configuració i manteniment dels equips. 25 hores

UF 2: realització de la postproducció. 50 hores

UF 3: generació i introducció d'efectes. 32 hores

UF 4: processos per a l'acabat i generació del màster. 25 hores

 

UF 1: configuració i manteniment dels equips

Durada: 25 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Configura i manté l'equipament d'edició i de postproducció relacionant les característiques dels diferents estàndards tècnics de qualitat amb les possibilitats operatives dels equips.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Configura els diferents components del sistema d'edició en paràmetres tals com codi de temps, selecció de fluxos d'entrada i de sortida, accés remot de dispositius i ajusts de sincronització, entre d'altres.

1.2 Verifica l'operativitat del sistema complet de muntatge comprovant els perifèrics, el flux de senyals i el sistema d'emmagatzematge i el d'enregistrament, si escau.

1.3 Aplica les rutines de manteniment d'equips indicades pel fabricant i verifica i optimitza les unitats d'emmagatzemament informàtic.

1.4 Diagnostica i corregeix les interrupcions en la circulació de senyals de vídeo i d'àudio, així com els problemes de pèrdua de sincronia, de control remot i de comunicació entre equips.

1.5 Allibera l'espai en les unitats d'emmagatzemament després de l'acabament d'un projecte i recicla els suports físics per aprofitar-los posteriorment.

 

Continguts

 

1. Configuració i manteniment de l'equipament d'edició i de postproducció:

1.1 Procediments de configuració i d'optimització de les sales d'edició/postproducció.

1.2 Procediments de configuració i d'optimització de sales de presa i de postproducció d'àudio per a cinema, vídeo i televisió.

1.3 Manteniment d'equips de muntatge i de postproducció.

1.3.1 Errades i avaries en els equips: mètodes de detecció i accions correctives.

1.3.2 Operacions de manteniment preventiu.

 

2. Gestió de les unitats d'emmagatzematge informàtic per optimitzar la seva capacitat i configuració:

2.1 Valoració dels criteris que s'han d'aplicar per determinar la necessitat de reciclatge dels suports físics emprats en els processos de muntatge i de postproducció.

2.2 Alliberament d'espai de les unitats d'emmagatzematge mitjançant l'eliminació d'arxius.

2.3 Aplicació de tècniques de manteniment i verificació dels sistemes d'emmagatzematge informàtic.

 

UF 2: realització de la postproducció

Durada: 50 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Realitza el muntatge/postproducció de productes audiovisuals, aplicant les teories, els codis i les tècniques de muntatge, avaluant la correspondència entre el resultat obtingut i els objectius del projecte.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Realitza muntatges complexos, involucrant diversos senyals de vídeo i d'àudio, i aplicant transicions, efectes visuals i de velocitat variable, coherents amb la intencionalitat narrativa del projecte.

1.2 Opera amb destresa els sistemes de muntatge i de postproducció així com els equips de registre i reproducció de vídeo i de procés de senyal.

1.3 Realitza l'homogeneïtzació de formats de fitxer, resolució i relació d'aspecte dels continguts (mèdia).

1.4 Sincronitza imatges amb el seu àudio corresponent a partir de marques d'imatge i de so de les claquetes o de qualsevol altra referència.

1.5 Construeix la banda sonora d'un programa incorporant múltiples bandes d'àudio (diàlegs, efectes sonors, músiques, locucions) realitzant l'ajust de nivells i aplicant filtres i efectes.

1.6 Aplica adequadament un òfset de codi de temps en una edició i verifica la qualitat tècnica i expressiva de la banda sonora i la seva perfecta sincronització amb la imatge i, si escau, n'assenyala les deficiències.

1.7 Verifica la correspondència entre el muntatge realitzat i la documentació del rodatge/enregistrament detectant els errors i les manques del primer muntatge i proposant les accions necessàries per resoldre'ls.

1.8 Valora els resultats del muntatge considerant el ritme, la claredat expositiva, la continuïtat visual i la fluïdesa narrativa, entre altres paràmetres, i realitza propostes raonades de modificació.

 

2. Prepara els materials destinats a l'intercanvi amb altres plataformes i empreses externes, reconeixent les característiques dels estàndards i protocols normalitzats d'intercanvi de documents i productes audiovisuals.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Elabora llistes de localització dels mitjans i documents que intervenen en el muntatge amb indicació del contingut, el suport d'emmagatzemament i la seva ubicació.

2.2 Classifica, etiqueta i emmagatzema tots els mitjans i documents necessaris per a l'intercanvi.

2.3 Verifica la disponibilitat dels suports d'intercanvi de mitjans i realitza les conversions de format pertinents.

2.4 Redacta les ordres de treball i els informes de requeriments tècnics per als laboratoris d'empreses externes encarregades de l'escaneig de materials, generació d'efectes d'imatge, animacions, infografia i retolació, entre altres processos.

2.5 Redacta les ordres de treball i els informes de requeriments tècnics per a laboratoris d'empreses externes encarregades del conformat de mitjans i el tall de negatiu, duplicació de suports fotoquímics, tiratge de còpies d'exhibició/emissió, obtenció del màster i de còpies de visionament.

2.6 Expressa amb claredat i precisió els requeriments específics de cada encàrrec.

2.7 Aplica en la redacció de les ordres de treball i informes, els protocols normalitzats d'intercanvi de documents i productes audiovisuals.

2.8 Estableix un sistema per a la comparació dels materials processats per proveïdors externs, tals com efectes, bandes de so i materials de laboratori, entre altres, amb les ordres de treball elaborades, i per valorar-hi l'adequació dels resultats.

 

Continguts

 

1.1 Realització del muntatge i postproducció de productes audiovisuals:

1.1 Operació de sistemes de muntatge audiovisual.

1.1.1 Edició no lineal.

1.1.2 Edició virtual amb dispositius d'enregistrament i de reproducció simultània en suports d'emmagatzemament d'accés aleatori.

1.2 El procés de muntatge.

1.2.1 Recopilació de continguts (mèdia).

1.2.2 Homogeneïtzació de formats i relació d'aspecte.

1.2.3 Muntatge en la línia de temps.

1.2.4 Criteris de selecció del pla i ajust del temps.

1.2.5 Manteniment de la continuïtat.

1.2.6 Valor expressiu dels signes de puntuació i de transició.

1.2.7 Construcció de la banda sonora.

1.2.8 Sincronisme dels plans visuals i sonors.

1.3 Aplicació de les teories i tècniques del muntatge audiovisual en la resolució de projectes.

1.4 Procediments d'avaluació del muntatge.

 

2. Preparació dels materials destinats a l'intercanvi amb altres plataformes i empreses externes:

2.1 Documents d'intercanvi.

2.2 Sistemes i protocols d'intercanvi de material.

2.2.1 Documents gràfics i infografia.

2.2.2 Animacions 2D i 3D.

2.2.3 Intercanvis de materials analògics (electrònics i fotosensibles).

2.2.4 Intercanvis internacionals: àudio, subtítols i retolacions.

2.3 Tècniques de classificació, identificació i emmagatzemament de mitjans.

2.4 Suports i formats d'intercanvi entre plataformes. Estàndards d'intercanvi de decisions d'edició:

2.4.1 EDL (llista de decisions d'edició), XML (llenguatge d'etiquetatge extensible), altres.

2.4.2 Documents basats en estàndards d'intercanvi de decisions d'edició.

2.4.3 Importació i conformació de dades i materials d'intercanvi.

2.5 Suports i formats d'intercanvi per a postproducció de so.

 

UF 3: generació i introducció d'efectes

Durada: 32 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Genera i/o introdueix en el procés de muntatge els efectes d'imatge i d'àudio valorant les característiques funcionals i operatives de les eines i tecnologies estandarditzades.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Selecciona els mitjans i els procediments idonis per a la generació dels efectes que s'han de realitzar i/o introduir en el procés de muntatge d'una producció audiovisual.

1.2 Realitza una composició multicapa, combinant ajusts de correcció de color, efectes de moviment o variació de velocitat de la imatge (congelació, alentiment, acceleració), ocultació/difuminació de rostres, efectes d'incrustació amb aplicació de claus (keys) i efectes de seguiment i estabilització, entre d'altres.

1.3 Determina i genera les claus (keys) necessàries per a la realització d'un efecte i selecciona el tipus (luminància, crominància, composició (matte) i per diferència) i processament més adequat per a cada cas.

1.4 Integra al muntatge efectes procedents d'una plataforma externa així com gràfics i retolació procedent d'equips generadors de caràcters o de plataformes de grafisme i retolació externes.

1.5 Ajusta i iguala la qualitat visual de la imatge determinant els paràmetres que s'han de modificar i el nivell de processament de la imatge, amb eines pròpies o amb equips i programari addicional.

1.6 Arxiva els paràmetres d'ajust dels efectes garantint la possibilitat de recuperar-los i aplicar-los de nou.

1.7 Comprova la correcta importació i conformació de les dades i materials d'intercanvi.

1.8 Elabora els documents basats en protocols d'intercanvi d'informació estandarditzats per facilitar el treball en altres plataformes.

1.9 Aplica efectes a la banda d'àudio i ajusta i iguala la qualitat sonora, determinant els paràmetres que s'han de modificar i el nivell de processament del so, amb eines pròpies o amb equips i programari addicional.

 

Continguts

 

1. Generació i introducció d'efectes d'imatge i de so en el procés de muntatge i postproducció:

1.1 Dispositius per a la generació d'efectes de vídeo i d'àudio.

1.2 Sistemes i plataformes de postproducció d'imatge i de so.

1.3 Tècniques i procediments de composició multicapa.

1.3.1 Organització del projecte i flux de treball.

1.3.2 Gestió de capes.

1.3.3 Creació de màscares.

1.3.4 Animació. Interpolació. Trajectòries.

1.4 Procediments d'aplicació d'efectes.

1.4.1 Efectes de superposició i incrustació amb clau (key).

1.4.2 Correcció de color i efectes d'imatge.

1.4.3 Arxiu dels paràmetres.

1.4.4 Retoc d'imatge en vídeo.

1.4.5 Planificació de l'enregistrament per a efectes de seguiment.

1.5 Tècniques de creació de gràfics i retolació.

1.6 Aplicació dels efectes a la banda d'àudio segons la intenció narrativa recollida al guió.

1.7 Ajustament de la qualitat sonora.

 

UF 4: processos per a l'acabat i generació del màster

Durada: 25 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Realitza els processos d'acabat en la postproducció del producte audiovisual, reconeixent les característiques de l'aplicació de les normatives de qualitat als diferents formats de registre, distribució i exhibició.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Detalla els fluxos de treball de la postproducció en processos lineals i no lineals, analògics i digitals, de definició estàndard i d'alta definició, i valora les característiques tècniques i prestacions dels suports i formats utilitzats en el muntatge final.

1.2 Elabora i interpreta llistes, arxius i documents que asseguren la repetibilitat del muntatge a partir d'originals de procedència diversa (cinta, telecine, laboratori i arxius informàtics, entre d'altres).

1.3 Aplica al muntatge final, els processos tècnics de correcció de color i etalonatge.

1.4 Realitza la conformació d'un producte audiovisual amb els mitjans originals en suports fotosensibles, electrònics o informàtics, a partir de la informació obtinguda de l'edició fora de línia (off-line), i integra els efectes i altres materials generats en plataformes externes.

1.5 Estableix un sistema per comprovar la integració dels materials externs en el muntatge final així com la sincronització i el contingut de les diferents pistes de so.

1.6 Especifica les característiques de les principals normatives existents respecte a referències, nivells i disposició de les pistes, als diferents formats d'intercanvi de vídeo, així com a les característiques dels diferents sistemes de so en ús per a exhibició/emissió, i la disposició de les pistes de so en les còpies estàndard cinematogràfiques.

1.7 Detalla els sistemes de tiratge de còpies cinematogràfiques i d'exhibició.

1.8 Genera una cinta per a emissió, seguint determinades normes PPD (preparat per a difusió o emissió), incorporant les claquetes i la distribució sol·licitada de pistes d'àudio.

 

2. Adequa les característiques del màster del producte audiovisual als diferents formats i tecnologies emprades en l'exhibició, valorant les solucions tècniques existents per a la protecció dels drets d'explotació de l'obra.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Diferencia les característiques de les diferents finestres d'explotació dels productes audiovisuals, especificant els formats de lliurament característics de cada una d'elles.

2.2 Aplica, a un producte audiovisual, els paràmetres tècnics i els protocols d'intercanvi relatius a la realització de duplicats, de còpies de seguretat i de còpies per a exhibició cinematogràfica en suport fotoquímic i electrònic, de còpies d'emissió per a operadors de televisió, per a la descàrrega de continguts a internet, i per a masterització de DVD o altres sistemes d'exhibició.

2.3 Selecciona el format idoni de masterització en funció de les perspectives d'explotació del producte i especifica els processos i materials de producció final per a cada canal de distribució.

2.4 Elabora la documentació tècnica per al màster i les còpies d'exhibició/emissió, tant en format fotosensible, com electrònic i informàtic.

2.5 Realitza el procés d'autoria en DVD o un altre format, obtenint còpies per a finalitats de verificació, avaluació, promoció i d'altres.

2.6 Valora l'aplicació a un producte audiovisual d'un sistema estandarditzat de protecció dels drets d'explotació, segons les especificacions tècniques de les tecnologies emprades per comercialitzar-lo.

2.7 Prepara, classifica i arxiva els materials de so, imatge i infografia utilitzats durant el muntatge, així com els materials intermedis i finals d'un projecte audiovisual i les dades que constitueixen el projecte de muntatge, per afavorir adequacions, actualitzacions i seguiments posteriors.

2.8 Elabora la documentació per a l'arxiu dels mitjans, metadades i dades del projecte.

 

Continguts

 

1. Processos d'acabat en la postproducció del producte audiovisual:

1.1 Processos finals de muntatge i de sonorització. Elaboració de la documentació tècnica per assegurar la repetibilitat.

1.2 Tècniques, procediments i fluxos de treball en l'acabat del producte: estabilització d'imatges, correcció de color i sistemes de monitoratge.

1.3 Tècniques i fluxos de treball analògics i digitals en l'edició prèvia a la conformació final (off-line): conformació, tallat de negatiu, altres processos en suport digital.

1.4 Control de qualitat del producte.

1.4.1 Distribució de pistes sonores en els suports videogràfics i cinematogràfics.

1.4.2 La banda internacional.

1.4.3 Normes PPD (preparat per a difusió o emissió).

1.5 Balanç final tècnic de la postproducció. Criteris de valoració.

1.5.1 Avaluació de les característiques narratives i comunicatives del programa audiovisual respecte de les especificacions definides al projecte.

1.5.2 Valoració de la consecució dels temps parcials i totals del material editat respecte de les especificacions definides en el projecte.

1.5.3 Valoració de la correcció tècnica, així com de la funcionalitat narrativa i expressiva dels efectes.

1.5.4 Detecció de possibles desincronies entre les bandes d'imatge i de so.

1.5.5 Determinació de les mesures correctives segons les anomalies detectades en el procés de valoració del muntatge.

1.5.6 Rectificació de les anomalies detectades en el procés de valoració del muntatge.

1.6 El control de qualitat en el muntatge, l'edició i la postproducció. Correcció de la qualitat visual de les imatges d'un programa audiovisual, ajustant i igualant els seus paràmetres i nivells.

 

2. Adequació de les característiques del màster als diferents formats i tecnologies emprades:

2.1 Condicionaments tècnics de les diferents finestres d'explotació de productes audiovisuals.

2.2 Difusió de productes audiovisuals a través d'operadors de televisió.

2.3 La distribució comercial: descàrrega de continguts i còpies amb suport físic.

2.4 Gestió dels drets de propietat intel·lectual.

2.5 Formats per a projecció en sales cinematogràfiques.

2.6 Característiques i sistemes de protecció de la cinta màster.

2.7 Procés d'obtenció del màster i còpies d'explotació. Elaboració de la documentació tècnica corresponent.

2.8 Sistemes d'autoria DVD, Blu-ray, altres.

2.9 Generació de còpies de seguretat i duplicació de vídeo.

2.10 Classificació i arxivament de mitjans, documents i dades generades en el procés de muntatge/postproducció.

2.11 Determinació dels processos d'elaboració del material electrònic de promoció d'un producte audiovisual.

 

 

Mòdul professional 7: planificació de la regidoria d'espectacles i esdeveniments

 

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 9

Unitats formatives que el componen:

UF 1: projecte escènic. 32 hores

UF 2: posada en escena. 30 hores

UF 3: documentació tècnica, artística i organitzativa. 25 hores

UF 4: planificació d'assajos. 25 hores

UF 5: adaptació de l'espectacle a nous espais. 20 hores

 

UF 1: projecte escènic

Durada: 32 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Avalua les característiques dramàtiques, narratives, estètiques i funcionals d'un projecte escènic analitzant les característiques tècniques i artístiques del guió, llibret, partitura o documentació.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Diferencia el codis característics dels diferents texts teatrals o guions estandarditzats per aplicar-los a la resolució de projectes d'espectacles o d'esdeveniments.

1.2 Especifica el tipus de producte, el format i el gènere de l'espectacle a partir de l'anàlisi del seu guió, llibret, partitura o documentació.

1.3 Determina el tema, l'argument, els personatges, l'espai i el temps així com els altres elements de l'estructura dramàtica de l'espectacle o de l'esdeveniment, a partir de l'anàlisi del guió o la documentació prèvia.

1.4 Valora les característiques expressives dels elements constitutius dels llenguatges escènics i les seves qualitats plàstiques, funcionals, semàntiques i tècniques, a partir de l'anàlisi del guió i de la seva documentació prèvia.

1.5 Especifica la seqüència narrativa d'un guió a partir de la seva divisió per blocs, actes i escenes o quadres.

1.6 Determina el context històric de l'espectacle que s'ha de desenvolupar, a partir de la lectura i l'anàlisi del guió i de la documentació del projecte.

1.7 Especifica les característiques distintives dels estils i els moviments artístics més significatius relacionats amb les arts escèniques i amb els esdeveniments, amb perspectiva històrica i contemporània.

 

Continguts

 

1. Avaluació de les característiques dramàtiques, narratives i funcionals d'un projecte escènic:

1.1 Característiques dels espectacles en viu i esdeveniments. Tipologia, elements diferencials i específics:

1.1.1 Característiques tècniques d'espectacles de teatre, dansa, òpera, circ, pantomima, màgia, teatre participatiu i altres.

1.1.2 Característiques tècniques de produccions musicals: concerts, recitals i altres.

1.1.3 Característiques tècniques d'esdeveniments: desfilades de moda, presentacions, mítings, convencions, espectacles esportius i d'altres.

1.2 Gèneres dramàtics i els seus elements diferencials.

1.3 L'estructura i el discurs narratiu aplicat a les arts escèniques. Divisió per blocs, actes i escenes.

1.4 Elements de l'estructura dramàtica en les arts escèniques: tema, argument, personatge, acció dramàtica, espai i temps.

1.5 Metodologia d'anàlisi de l'estructura dramàtica i l'estructura narrativa del text en projectes d'espectacles i d'esdeveniments.

1.6 Característiques dels guions, escaletes, llibrets i partitures d'ús en espectacles i esdeveniments.

1.7 Tècniques d'elaboració de guions per a espectacles i esdeveniments. Guions artístics i tècnics.

1.8 Evolució tècnica de les escoles i moviments artístics dels espectacles en viu i esdeveniments.

 

UF 2: posada en escena

Durada: 30 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Avalua les característiques de la posada en escena d'un espectacle o esdeveniment a partir de la interpretació de la proposta escènica i la documentació tècnica.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Defineix les característiques dels espais de representació, l'arquitectura teatral i la funcionalitat escènica idònies per a la realització d'un espectacle o esdeveniment segons el seu format i tipologia.

1.2 Distingeix les funcions dels codis gestuals, vocals i del llenguatge corporal així com les tècniques que s'han d'emprar pels actors i intèrprets com recursos expressius i comunicatius en la posada en escena d'un espectacle o d'un esdeveniment.

1.3 Determina les característiques funcionals, dramàtiques i expressives de l'escenografia i l'attrezzo d'un espectacle o d'un esdeveniment a partir de l'anàlisi de la proposta escènica o dramatúrgia.

1.4 Especifica les característiques del vestuari, el maquillatge i la caracterització per a la posada en escena del projecte d'espectacle o d'esdeveniment a partir de l'anàlisi de la proposta escènica o dramatúrgica.

1.5 Determina la idoneïtat dels esquemes i dels elements d'il·luminació que es necessiten per a la posada en escena d'un espectacle o un esdeveniment.

1.6 Especifica les característiques dels elements musicals, sonors, audiovisuals o de qualsevol altre tipus que intervenen en la posada en escena d'un espectacle o d'un esdeveniment.

1.7 Determina els elements i les tècniques destinats a aforar i vestir l'escenari per a la posada en escena d'un projecte d'espectacle o un esdeveniment.

1.8 Defineix els recursos de la maquinària tradicional que s'apliquen en el desenvolupament de la posada en escena d'un espectacle o un esdeveniment.

1.9 Relaciona l'evolució tècnica i expressiva experimentada històricament per les arts escèniques amb les formes i tècniques actuals de la posada en escena d'un espectacle o un esdeveniment.

 

Continguts

 

1. Avaluació de les característiques de la posada en escena d'un espectacle o un esdeveniment:

1.1 Evolució dels espais escènics per a la representació d'espectacles en viu i esdeveniments en la seva relació amb la posada en escena.

1.2 L'arquitectura teatral:

1.2.1 Tipologies d'espais: teatres, auditoris, exteriors i altres.

1.2.2 Parts del teatre a la italiana:

1.2.2.1 La caixa escènica.

1.2.2.2 El teler. El sistema de tirs (rigging): manual, contrapesat i motoritzat.

1.2.2.3 Maquinària escènica. Consoles de comandament.

1.2.2.4 La cambra negra: cametes, bambolines, bambolinó i altres.

1.3 Direcció i posada en escena teatral. Procediments tècnics.

1.4 Funcions dels codis interpretatius en els espectacles.

1.5 Evolució de les escoles i les tècniques interpretatives per als espectacles.

1.6 Escenografia teatral:

1.6.1 Disseny de l'espai.

1.6.2 Tipologies dels decorats. Elements escenogràfics tradicionals: telons, telons pintats, ciclorames, practicables i altres.

1.6.3 Funcions de l'escenografia i l'attrezzo en l'espectacle.

1.7 Vestuari, maquillatge, caracterització, perruqueria i altres elements estilístics.

1.8 Valor funcional i expressiu de la il·luminació en espectacles en viu i esdeveniments. El dossier d'il·luminació.

1.9 Funcions de la música i els efectes sonors en les arts escèniques i espectacles.

1.10 Aplicació i funcions de l'audiovisual en les arts escèniques i espectacles.

 

UF 3: documentació tècnica, artística i organitzativa

Durada: 25 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Elabora la documentació tècnica, artística i organitzativa d'un projecte d'espectacle en viu o esdeveniment, relacionant les necessitats per posar-lo en marxa amb les estructures industrials, professionals i tècniques del sector.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Estableix les característiques de les funcions organitzatives, i empresarials de la indústria de l'espectacle i dels esdeveniments així com les fases i processos de producció i exhibició que es presenten en la realització d'un projecte segons la seva tipologia.

1.2 Desenvolupa, mitjançant diagrames, les tasques que s'han de realitzar pels equips artístics i tècnics per a la posada en marxa d'un projecte d'espectacle o esdeveniment.

1.3 Elabora el desglossament per escena d'actors (protagonistes, principals, secundaris, figuració i d'altres), intervinents, elements escenogràfics, attrezzo, vestuari i efectes de llum, so i audiovisuals, d'un projecte d'espectacle o un esdeveniment.

1.4 Classifica els personatges intervinents en l'espectacle o esdeveniment segons el seu perfil, importància, extensió, freqüència i relació en el projecte.

1.5 Elabora el desglossament del personal tècnic que intervé i el relaciona amb les accions que ha de desenvolupar en cada moment de l'assaig o representació de l'espectacle o esdeveniment.

1.6 Organitza i compila la documentació gràfica, dissenys i plànols d'escenografia, plans de llums, figurins i d'altres.

1.7 Desenvolupa el procés complet d'adaptació d'una seqüència dramàtica d'un llibret a guió tècnic.

1.8 Redacta el primer llibre de regidoria anotant els canvis plantejats per direcció, l'ordre de les escenes, les entrades i les sortides de personatges, canvis d'escenografia, attrezzo, so, luminotècnia, descansos i efectes.

 

Continguts

 

1. Elaboració de la documentació tècnica, artística i organitzativa d'un projecte d'espectacle o esdeveniment:

1.1 Tipologia i estructura organitzativa de les empreses de producció d'espectacles.

1.2 El procés de desenvolupament d'un espectacle d'arts escèniques, representacions musicals, esdeveniments i d'altres.

1.2.1 La preproducció, l'estrena, l'exhibició, temporada i gira.

1.2.2 Gestió de projectes en espectacles i esdeveniments.

1.2.3 Mètodes d'elaboració de diagrames de Pert i Gantt.

1.3 Funcions i tasques dels col·lectius artístics i tècnics:

1.3.1 Equip de direcció, producció i tècnic.

1.3.2 L'elenc.

1.3.3 Les funcions del regidor.

1.4 Descripció i classificació dels personatges que intervenen en un projecte d'espectacle en viu segons la seva importància, extensió, freqüència i relació.

1.5 Tècniques per a la realització del desglossament de recursos i l'elaboració de llistes tècniques:

1.5.1 Desglossament de recursos tècnics, materials i logístics.

1.5.2 Desglossament del personal artístic.

1.5.3 Desglossament del personal tècnic.

1.6 Anàlisi de les fitxes tècniques dels espectacles i dels espais de la representació.

1.7 Adaptació del llibret a guió tècnic.

1.8 Tècniques de control de la implantació de l'escenografia. Documentació gràfica: plànols d'escenografia i instruccions de muntatge.

1.9 Tècniques de control del muntatge de llums i enfocament. Documentació gràfica.

1.10 Construcció del llibre de regidoria:

1.10.1 Ordre d'escenes, durada, i entreactes o descansos.

1.10.2 Canvis plantejats per a l'escenografia, attrezzo i vestuari.

1.10.3 Entrades i sortides dels personatges.

1.10.4 Efectes previstos d'il·luminació, so, audiovisuals i d'altres.

1.10.5 Seqüència d'accions necessàries per facilitar el procés de treball

1.10.6 Codificació de la informació. Llegenda.

 

UF 4: planificació d'assajos

Durada: 25 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Planifica els assaigs d'un projecte d'espectacle o esdeveniment, tenint en compte les directrius del model de producció i les instruccions de la direcció de l'obra, considerant la reglamentació laboral i els condicionants de l'espai per a la representació.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Realitza el pla d'assaigs considerant la seqüència cronològica de les escenes o parts de l'espectacle o esdeveniment i els corresponents canvis d'escenografia, luminotècnia, attrezzo, vestuari i so, entre altres aspectes.

1.2 Planifica els assaigs d'un projecte d'espectacle en viu o esdeveniment tenint en compte les reglamentacions i legislacions laborals en les arts escèniques, l'habilitació dels espais de treball i el compliment de les disposicions de prevenció de riscos laborals.

1.3 Elabora un pla i calendari d'assaigs considerant les condicions de la producció i de la direcció tècnica, el lliurament de materials escènics, els horaris laborals dels col·lectius implicats i la previsible incorporació dels intèrprets, segons la distribució i ordre d'escenes.

1.4 Realitza un símil o preescenografia previ a la definitiva implantació de l'escenografia d'un espectacle o esdeveniment així com un marcatge de la sala d'assaigs reflex fidel de l'espai i de les condicions de l'escena.

1.5 Desenvolupa el procés complet de creació d'una escaleta per a la presentació d'un producte en un esdeveniment o espectacle multimèdia.

1.6 Confecciona el tauler de l'horari del personal per informar tots els participants en la producció de les convocatòries, tasques i altres activitats que s'han de desenvolupar durant els assaigs d'un espectacle.

 

Continguts

 

1. Planificació d'assaigs i representació d'un espectacle o esdeveniment:

1.1 Procés dels assajos:

1.1.1 Lectures de text. El treball de taula. Passades de text.

1.1.2 Assajos d'escena. Italianes.

1.1.3 Assajos tècnics: escenografia, tramoia, llums, so, pirotècnia, altres.

1.1.4 Assajos generals: passis generals, passis amb públic, preestrenes i altres.

1.2 Tècniques i mètodes per a la planificació.

1.2.1 Seqüència de tasques i activitats.

1.2.2 Aplicacions informàtiques per a la gestió de projectes.

1.2.3 Planificació d'espais i serveis per a la representació en espais no preparats.

1.2.4 Confecció de la graella de l'horari. Les convocatòries.

1.2.5 Control del tauler d'avisos.

1.2.6 Reglamentació i legislació laboral d'espectacles.

1.2.7 Convenis col·lectius de l'espectacle.

1.3 L'habilitació dels espais d'assaig i de representació.

1.3.1 Condicionament dels espais escènics amb símils d'escenografia. Tècniques de marcatge.

1.3.2 Distribució funcional dels espais de la zona d'artistes (backstage) per als assajos.

1.3.3 Distribució dels actors als camerinos.

1.3.4 Col·locació del vestuari i attrezzo.

1.3.5 Salubritat i higiene dels espais.

1.3.6 Normatives de seguretat i prevenció de riscos laborals.

1.3.7 Senyalització de seguretat en les zones de treball.

1.4 Elaboració de l'escaleta de l'espectacle.

 

UF 5: adaptació de l'espectacle a nous espais

Durada: 20 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Valora les possibilitats d'adaptació d'un projecte d'espectacle o esdeveniment a nous espais de representació, respectant les condicions artístiques de l'espectacle.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Adapta la fitxa completa i controla les clàusules addicionals del contracte de l'espectacle que s'ha d'adaptar al nou espai escènic.

1.2 Avalua la viabilitat artística i tècnica per adaptar l'espectacle a un nou espai tenint en compte la documentació tècnica del local, les instruccions del llibre de regidoria i els criteris de flexibilitat establerts artísticament i tècnicament.

1.3 Planifica l'adaptació a un nou espai tenint en compte l'estructura organitzativa pròpia del local, les condicions laborals del personal tècnic de la sala d'acollida, i l'ús dels espais de treball de la zona d'artistes (backstage).

1.4 Realitza el pla de distribució dels actors als camerinos i la ubicació del vestuari i l'attrezzo en el nou espai d'acollida.

1.5 Recull en un informe les noves condicions d'implantació de l'escenografia, implantació de projectors, enregistrament d'efectes d'il·luminació i audiovisuals, i qualsevol altre canvi tècnic conseqüència de l'adaptació de l'espectacle o esdeveniment.

1.6 Especifica les condicions dels processos d'embalatge i transport de l'escenografia, del pla de viatge i de les operacions de muntatge previstos al nou escenari, considerant la coordinació amb la resta de departaments implicats en la gira.

1.7 Manté en el procés d'adaptació la major fidelitat possible al projecte artístic original.

 

Continguts

 

1. Valoració de l'adaptació d'un projecte d'espectacle o esdeveniment a nous espais de representació:

1.1 Adaptació del guió o llibre de regidoria a nous espais de representació mantenint la major fidelitat al projecte artístic original.

1.1.1 Adaptació de la fitxa tècnica de l'espectacle.

1.1.2 Control de les clàusules addicionals en el contracte (rider). Tipus: de cortesia, contractuals i altres.

1.2 Les localitzacions per a espectacles i representacions escèniques. Estudi de l'acústica, la visibilitat i la seguretat: situació i orientació de l'escenari, espai destinat al públic, accessos i altres.

1.3 Arquitectures lleugeres utilitzades per a les activitats en espais no condicionats:

1.3.1 Construccions de suport i suspensió (truss): grans suports (grand support), ponts de sala i altres.

1.3.2 Escenaris modulars.

1.3.3 Bastides.

1.3.4 Carpes.

1.4 Processos d'adaptació d'un espectacle en viu o esdeveniment a nous espais:

1.4.1 Organització pròpia de local.

1.4.2 Ús de la zona d'artistes (backstage).

1.4.3 Funcions del regidor de parets.

1.4.4 Documentació sobre els canvis i les adaptacions.

1.4.5 Situació de les estacions de comandament: la taula del regidor, la taula de llums, de la taula de so, de pirotècnia i altres.

1.5 Logística d'equips i de transport.

1.6 Tècniques d'emmagatzematge, d'embalatge i de conservació.

 

 

Mòdul professional 8: processos de regidoria d'espectacles i esdeveniments

 

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 8

Unitats formatives que el componen:

UF 1: preparació dels recursos tècnics i humans. 20 hores

UF 2: direcció i coordinació d'equips. 25 hores

UF 3: coordinació i execució de l'espectacle. 34 hores

UF 4: tancament i valoració de l'espectacle. 20 hores

 

UF 1: preparació dels recursos tècnics i humans

Durada: 20 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Estableix el procediment de preparació i consecució dels elements tècnics, materials i humans necessaris per a la realització dels assajos d'un espectacle o esdeveniment, valorant la planificació original i les seves possibilitats d'aplicació.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Defineix els aspectes necessaris per a la coordinació i supervisió de les tasques dels equips humans artístics i tècnics així com de la disponibilitat de recursos materials, a partir de l'anàlisi de la documentació tècnica generada durant la fase de planificació de l'espectacle o esdeveniment i les anotacions del primer llibre de regidoria.

1.2 Estableix un sistema per a la comprovació i supervisió de les condicions dels espais d'assaig d'un espectacle o esdeveniment així com dels camerinos, accessos, lavabos, climatització, mobiliari, il·luminació, netedat i altres elements, preveient la solució de contingències amb suficient antelació.

1.3 Especifica un procediment de preparació dels elements i materials precisos per a l'assaig i un sistema de comunicació d'incidències.

1.4 Estableix un sistema de comprovació del compliment de les cites previstes per als assaigs per part de tots els intervinents.

1.5 Estableix criteris de control per a la passada tècnica de cada assaig en els àmbits d'escenografia, attrezzo, vestuari i d'altres, comprovant els compliments de la planificació, els criteris tècnics i les consignes de seguretat establerts.

1.6 Dissenya un sistema de comunicació que garanteixi l'efectiva transmissió de la informació rellevant en totes les direccions servint-se dels mitjans més adequats com el plafó informatiu actualitzat, el tauló diari i les cites i convocatòries.

1.7 Estableix criteris de consignació i actualització de la documentació per als canvis produïts durant els assajos en el símil escenogràfic, l'escenografia i l'attrezzo, i ho reflecteix en els plànols originals.

 

Continguts

 

1. Preparació dels elements tècnics, materials i humans:

1.1 Coordinació de regidoria amb producció, amb la direcció tècnica i artística.

1.2 Tècniques de resolució d'incidències en els assajos.

1.3 Tècniques de realització de la passada tècnica en els assaigs.

1.4 Control de canvis tècnics i escenogràfics.

1.5 Sistemes de control d'horaris en els assajos.

1.6 Documentació d'assaig:

1.6.1 La memòria dels assajos.

1.6.2 Actualització del llibre de regidoria.

1.6.3 Realització del guió de regidoria.

1.7 Coordinació amb col·lectius tècnics i artístics.

1.8 Normativa bàsica de prevenció de riscos laborals:

1.8.1 Riscos específics de seguretat en les professions tècniques i artístiques de l'espectacle.

1.8.2 Avaluació de riscos durant els assajos.

1.9 Coordinació d'activitats de prevenció.

 

UF 2: direcció i coordinació d'equips

Durada: 25 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Dissenya els procediments de direcció dels processos de treball dels equips tècnics i artístics d'un espectacle o esdeveniment, relacionant les tècniques de motivació, direcció i gestió de conflictes amb el compliment dels plans de treball establerts.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Defineix les característiques de l'estil de comandament que cal aplicar amb els equips humans que intervenen en el procés de realització d'un espectacle o esdeveniment.

1.2 Especifica les característiques de la modalitat de comunicació que s'han d'aplicar en la gestió del projecte, considerant l'anàlisi dels suggeriments i aportacions de tots els implicats, la potenciació de la comunicació horitzontal i qualsevol altra tècnica que afavoreixi la intercomunicació i l'avenç del procés.

1.3 Identifica les característiques de la metodologia que cal utilitzar en la gestió dels conflictes interpersonals sorgits en el procés de realització del projecte d'espectacle o esdeveniment.

1.4 Adopta un sistema de presa de decisions que tingui en consideració les conseqüències i els seus riscos associats i que aconsegueixi, alhora, el major grau d'acceptació entre els intervinents en la gestió del projecte.

1.5 Estableix un procediment de transmissió de la informació sobre normes internes, reglamentacions d'accés, seguretat, i prevenció de riscos, entre altres, així com del control i verificació del seu compliment.

1.6 Preveu un sistema de comprovació del compliment del pla de treball en els assaigs així com de resolució d'imprevistos mitjançant l'aportació d'idees i la negociació amb els responsables implicats en el problema: direcció artística, producció i direcció tècnica.

 

2. Estableix les tasques dels col·lectius implicats en els assajos d'un espectacle o esdeveniment relacionant els resultats amb el compliment dels objectius del projecte.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Estableix un procés d'actuació en el desenvolupament de l'assaig que contempli donar les ordres d'intervenció d'intèrprets i tècnics, fixar l'ordre cronològic i la velocitat dels canvis produïts, fixar els moviments dels personatges i anotar totes les variacions, assegurant el compliment de totes les accions que componen l'espectacle o l'esdeveniment.

2.2 Aplica al seguiment dels assaigs i de la representació d'un espectacle o esdeveniment, els codis comunicatius propis de l'ofici, així com les expressions del vocabulari tècnic i l'argot de la professió.

2.3 Valora la fase d'assaigs com un procés d'aprenentatge col·lectiu del paper de cada un dels intervinents amb l'objectiu comú de complir amb els objectius del projecte.

2.4 Defineix un sistema per actualitzar diàriament el llibre de regidoria durant els assaigs amb totes les informacions tècniques i artístiques relatives al desenvolupament i a l'evolució de l'espectacle o de l'esdeveniment, així com amb els possibles canvis d'escena proposats per la direcció.

2.5 Defineix un procediment per revisar i readaptar els horaris i les tasques diàries dels artistes i tècnics implicats en els assaigs que tingui en compte els condicionants tècnics i de producció, la disponibilitat de les persones i els seus horaris laborals.

 

Continguts

 

1. Disseny dels procediments de direcció dels processos de treball dels equips tècnics i artístics d'un espectacle o esdeveniment:

1.1 Tècniques i estils de direcció.

1.1.1 Lideratge i tècniques de motivació en espectacles i esdeveniments.

1.1.2 La resolució de conflictes interpersonals en espectacles i esdeveniments.

1.2 Procediment de regidoria en la posada en escena.

1.3 Tècniques de marcatge de la sala d'assaigs.

1.4 Tècniques i estils d'interpretació.

1.5 Codis gestuals i verbals en la comunicació.

1.6 Tècniques de transmissió de la informació generada durant els assaigs.

1.7 Tècniques de transmissió de la informació sobre normes internes, seguretat, reglamentacions i altres.

1.8 Procediments de supervisió dels elements escènics en els assaigs.

1.9 Tècniques d'aplicació i seguiment del pla de treball en els assajos. Documentació de seguiment.

 

2. Establiment de les tasques dels col·lectius implicats en els assajos d'un espectacle o esdeveniment:

2.1 Característiques del treball en equip en els espectacles i esdeveniments.

2.2 La conducció, moderació i participació en reunions de treball d'espectacles.

2.3 Resolució de conflictes respecte a la seguretat-llibertat de creació.

2.4 Riscos associats a les condicions de treball en l'espectacle i en els esdeveniments.

2.5 Direccions d'intervenció a intèrprets i tècnics.

2.6 La fixació de canvis en la interpretació durant els assajos.

2.7 Control de moviments i desplaçaments dels personatges en espectacles i esdeveniments.

2.8 Tècniques de control de les variacions tècniques en els assajos.

2.9 Tècniques de control i fixació de totes les accions que componen un espectacle o esdeveniment. Sistemes d'anotació i codis:

2.9.1 Codificació per colors.

2.9.2 L'anotació.

2.9.3 Partitures.

2.9.4 Altres.

2.10 Control i adaptació de les convocatòries de treball. Convenis del sector.

2.11 Llenguatge i codis específics aplicats a la regidoria d'espectacles i esdeveniments.

 

UF 3: coordinació i execució de l'espectacle

Durada: 34 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Avalua els procediments de supervisió de les activitats prèvies al començament de l'espectacle o esdeveniment reconeixent la responsabilitat de la seva funció i la repercussió de les seves actuacions.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Estableix un procediment de control d'arribades a l'espai de representació de tot el personal tècnic i artístic segons les estipulacions del tauler.

1.2 Planifica la realització de la passada per supervisar el funcionament de tots els elements artístics i tècnics que intervenen en la representació, segons la durada de les tasques dels col·lectius intervinents i el seu ordre, considerant el temps necessari per a la resolució d'imprevistos.

1.3 Realitza el pla d'obertura de la sala i la seva comunicació als participants de forma ordenada i assenyala el temps previst d'incorporació a les tasques de tots i cada un dels equips.

1.4 Estableix un procediment per al control de tots els aspectes relatius a l'acollida del públic tals com el volum d'afluència, la dispensació d'entrades en taquilla, i altres que puguin afectar la puntualitat de començament de la representació.

1.5 Planifica un sistema per verificar el funcionament de tots els sistemes de comunicació i senyalització entre els departaments implicats en la representació.

1.6 Aplica les normes relatives a la seguretat del públic assistent, dels artistes i dels treballadors per a la representació.

1.7 Especifica un sistema per donar l'ordre de començament de l'espectacle a partir de la recepció de conformitat de tots els equips implicats en la posada en marxa de l'espectacle o esdeveniment.

 

2. Estableix l'ordre de les accions que s'han de seguir durant la representació de l'espectacle o de l'esdeveniment relacionant la correcció de la seva execució tècnica amb la consecució dels objectius del projecte.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Estableix un procediment de coordinació de la representació d'un espectacle o d'un esdeveniment que contempli les ordres d'entrada i de sortida d'actors, cantants, cors, ballarins i figuració, el moviment dels mecanismes de l'escenari i els canvis de decorat, els efectes d'il·luminació, de so i audiovisuals, i els canvis de vestuari i d'attrezzo entre altres aspectes.

2.2 Temporitza amb precisió els elements parcials de la representació d'un espectacle o esdeveniment tals com actes, canvis de decorat, descansos, bisos i salutacions al públic, entre d'altres, preveient la notificació de les seves possibles variacions en un informe o comunicat diari de funció.

2.3 Preveu un sistema de resposta a les contingències més comunes susceptibles de produir-se durant la representació d'un espectacle o d'un esdeveniment de diferent tipologia (arts escèniques, produccions musicals, presentacions multimèdia, mítings i d'altres).

2.4 Especifica un procediment de suspensió momentània o definitiva de l'espectacle o esdeveniment, valorant el tipus d'informació que cal proporcionar al públic i la forma de comunicació més adequada.

2.5 Planifica les tasques que s'han de realitzar pels diferents col·lectius intervinents en l'espectacle o esdeveniment per assegurar el compliment del pla d'emergència i evacuació de locals de pública concurrència i en exteriors.

 

Continguts

 

1. Avaluació dels procediments de supervisió de les activitats prèvies al començament de l'espectacle o de l'esdeveniment:

1.1 Procediments de control d'arribades del personal tècnic i artístic.

1.2 Tècniques de supervisió de la realització de la passada tècnica.

1.2.1 Planificació i control d'activitats.

1.2.2 Control de temps: seqüenciació del treball dels equips.

1.3 Seqüència d'obertura de sala: avisos i prevenció.

1.3.1 Comunicació als participants.

1.3.2 Ordre d'intervenció de col·lectius tècnics i artístics.

1.4 Processos d'acollida del públic.

1.4.1 Volum d'afluència.

1.4.2 Dispensació d'entrades a taquilla.

1.4.3 Elements que afecten la puntualitat del començament de l'acte.

1.5 Sistemes d'avisos. Megafonia i interfonia d'un espai escènic. Tipus i funcions.

1.5.1 Megafonia per al públic.

1.5.2 Megafonia per a l'equip.

1.5.3 Interfonia entre els equips: radial i selectiva.

1.5.4 Sistema d'avisos per semàfors (cuelights).

1.6 Tècniques de control dels sistemes de comunicació i de senyalització.

1.7 Procediments de control de la seguretat en la representació.

1.8 Sistema de conformitat dels equips participants i ordre d'inici de l'espectacle.

 

2. Establiment de l'ordre de les accions que cal seguir durant la representació:

2.1 Processos específics en les representacions d'espectacles:

2.1.1 Teatre, dansa, lírica i altres.

2.1.2 Música: pop-rock, clàssica o simfònica i d'altres.

2.1.3 En els esdeveniments.

2.2 L'estació de comandament del regidor o taula del regidor. Components bàsics i funcions:

2.2.1 Sistemes de càmeres de circuit tancat.

2.2.2 Micròfons.

2.2.3 Comandaments de semàfors.

2.2.4 Telèfon silenciat.

2.2.5 Eines: rellotge, cronòmetre, llibret i altres.

2.3 Coordinació de l'execució de l'espectacle:

2.3.1 Ordres d'entrada i de sortida d'actors, cantants, cors, ballarins, figuració, presentadors i intervinents.

2.3.2 Ordres d'entrada i de sortida de mecanismes del decorat.

2.3.3 Ordre dels canvis de decorat.

2.3.4 Ordre dels efectes d'il·luminació, efectes de so, audiovisuals i efectes especials.

2.3.5 Ordres de canvis de vestuari i d'attrezzo

2.4 Control de temps dels elements parcials de la representació.

2.4.1 Actes.

2.4.2 Canvis de decorat.

2.4.3 Descansos.

2.4.4 Bisos.

2.4.5 Salutacions al públic.

2.5 Procediments de control de contingències en espectacles i esdeveniments.

2.5.1 Valoració de possibles solucions.

2.5.2 Procediments de suspensió momentània o total de l'acte.

2.5.3 Tècniques de comunicació al públic.

2.6 Tècniques d'aplicació del pla de seguretat i evacuació en locals de pública concurrència i en exteriors. Llei de policia de l'espectacle.

 

UF 4: tancament i valoració de l'espectacle

Durada: 20 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Estableix els procediments de tancament i valoració de la representació de l'espectacle o de l'esdeveniment elaborant la documentació que optimitzi noves representacions.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Defineix un procediment de realització d'informes diaris de la funció on consignar totes les dades significatives esdevingudes per a la valoració contínua del desenvolupament de l'espectacle o de l'esdeveniment.

1.2 Dissenya un protocol d'actuació per a la resolució de les incidències detectades en els àmbits artístic i tècnic que prevegi possibles substitucions de personal i ajusts tècnics, així com els temps i assaigs precisos per resoldre-les.

1.3 Especifica un pla d'elaboració diària del tauler de personal que reculli els horaris i les tasques per a la pròxima convocatòria, i un sistema de comunicació efectiu per a tots els col·lectius implicats en l'espectacle o en l'esdeveniment.

1.4 Estableix un sistema per a l'elaboració del llibre de regidoria definitiu que reculli les aportacions de tots els col·lectius i departaments implicats en l'espectacle o en l'esdeveniment i que serveixi com a model de partida per reproduir la seva posada en escena en el futur.

1.5 Especifica un procediment de provisió, arxiu i lliurament al departament de producció de tots els materials audiovisuals, texts i partitures emprats en la realització de l'espectacle o de l'esdeveniment amb vista al seu ús en posteriors representacions.

 

Continguts

 

1. Procediments de tancament i valoració de la representació de l'espectacle o de l'esdeveniment:

1.1 Tècniques de realització d'informes o comunicats diaris de la funció.

1.2 Resolució d'incidències tècniques. Planificació d'ajustos tècnics.

1.3 Resolució d'incidències amb el personal artístic. Ajustos de temps i assajos en substitucions.

1.4 Tècniques d'actualització durant la representació del tauler d'avisos diari.

1.5 Balanç de l'espectacle en viu o de l'esdeveniment: tancament i valoració.

1.6 Procediments d'elaboració del llibre de regidoria final:

1.6.1 Aportacions dels departaments implicats.

1.6.2 Model de partida en noves representacions.

1.7 Procediments de selecció de materials per arxivar-los i catalogar-los.

 

 

Mòdul professional 9: mitjans tècnics audiovisuals i escènics

 

Durada: 198 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 12

Unitats formatives que el componen:

UF 1: equips d'il·luminació i escenotècnia. 20 hores

UF 2: equipament de captació d'imatge. 25 hores

UF 3: equips de so. 30 hores

UF 4: mitjans tècnics en programes de televisió multicàmera. 30 hores

UF 5: equipament de postproducció en projectes audiovisuals. 20 hores

UF 6: equipament tècnic en projectes multimèdia. 20 hores

UF 7: sistemes d'emissió i difusió. 20 hores

 

UF 1: equips d'il·luminació i escenotècnia

Durada: 20 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Determina les condicions tècniques dels equips d'il·luminació i escenotècnia que s'han d'emprar en projectes audiovisuals i d'espectacles, analitzant les seves característiques funcionals i operatives.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Avalua les qualitats de fonts pertinents naturals, incandescents, fluorescents i de descàrrega en diversos projectes audiovisuals, escènics i d'espectacles relacionades amb la tecnologia d'emissió, fotometria, colorimetria, tipus de feix lluminós, tensió, potència i eficàcia lluminosa.

1.2 Compara i defineix els efectes de la il·luminació amb aparells de llum directa, llum refractada, llum reflectida i llum modular, tant fixos com robotitzats, sobre localitzacions, escenes, decorats, presentadors, convidats, públic i intèrprets en projectes audiovisuals, escènics i d'espectacles.

1.3 Defineix les opcions d'escomesa elèctrica o grup electrogen quant a potència, fases elèctriques, seccions de cable, connectors, quadres elèctrics i distribució de línies en projectes audiovisuals i d'espectacles.

1.4 Determina la idoneïtat de diverses configuracions de taules de llums i reguladors (dimmers) a projectes televisius, escènics i d'espectacles, en funció del material d'il·luminació involucrat i de les intencions expressives i dramàtiques.

1.5 Determina la utilització de filtres d'efectes de color, difusors, neutres i convertidors de temperatura de color sobre els diferents tipus d'aparells d'il·luminació utilitzats en projectes audiovisuals, escènics, i d'espectacles.

1.6 Defineix els elements escenogràfics i la maquinària escènica adequada a diversos projectes cinematogràfics, televisius, escènics i d'espectacles.

 

Continguts

 

1. Determinació de les característiques tècniques d'equips d'il·luminació i escenotècnia necessaris en espectacles i mitjans audiovisuals:

1.1 Física de la llum i la visió humana.

1.1.1 Fotometria, colorimetria, temperatura de color de fonts de llum, naturals i artificials. Magnituds. Graus Kelvin i graus Mired.

1.1.2 Instruments de mesurament. Termocolorímetre.

1.1.3 Fonts d'il·luminació d'audiovisuals i làmpades d'incandescència, descàrrega, fluorescència i LED.

1.2 Qualitat expressiva de la llum.

1.2.1 Duresa i suavitat del feix lluminós. Cobertura.

1.2.2 Equips d'il·luminació per a espectacles i mitjans audiovisuals: projectors de feix obert, projectors amb lent, reflectors de llum suau, aparells modulars, robotitzats.

1.3 Electricitat aplicada per a instal·lacions d'il·luminació en espectacles i mitjans audiovisuals.

1.3.1 Magnituds elèctriques.

1.3.2 Connexions elèctriques a la xarxa i a grups electrògens. Subministrament monofàsic i trifàsic. Quadres elèctrics.

1.3.3 Distribució de càrregues, fases, neutre, conductor de protecció (terra).

1.3.4 Tipus de cables, seccions i connectors.

1.3.5 Protecció de línies: magnetotèrmics i diferencials.

1.4 Taules de llums (dimmers).

1.5 Filtres d'efectes, difusors, filtres neutres ND, convertidors de temperatura de color per homogeneïtzar llums: Orange (CTO) i Blue (CTB). Densitats. Altres convertidors.

1.6 Escenotècnia i tipologies d'arquitectura teatral. Grand support, escenaris modulars i bastimentada (Trusses). FOH (Front of House).

1.7 Materials i tècniques de fusteria, metal·lúrgia i acabats en construcció i decorats.

1.8 Maquinària escènica.

 

UF 2: equipament de captació d'imatge

Durada: 25 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Determina les qualitats tècniques de l'equipament de captació d'imatge en cinema, vídeo i televisió que cal emprar en diversos projectes audiovisuals, justificant les seves característiques funcionals i operatives.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Relaciona els paràmetres tècnics dels objectius amb els seus efectes sobre els elements morfològics de l'enquadrament.

1.2 Justifica les alternatives de registre en pel·lícula fotoquímica, cinta magnètica, discs òptics, targetes de memòria i discs durs idonis per a diversos tipus de filmació o enregistrament audiovisual.

1.3 Determina les qualitats de les càmeres adequades a diversos projectes en cinema i vídeo quant a format, relació d'aspecte, definició, exploració i imatges per segon.

1.4 Avalua les capacitats de les càmeres quant a sensibilitat lluminosa, guany, adaptabilitat a temperatures de color, temps d'obturació, nivell de negres, ajusts en matriu digital i ajusts de visor, en relació amb diversos projectes audiovisuals i les seves condicions d'il·luminació.

1.5 Relaciona les opcions de codi de temps que ofereixen les diverses càmeres amb els mètodes de registre de codis de temps en enregistraments amb una o diverses càmeres, i amb posteriors processos de postproducció i laboratori.

1.6 Avalua les opcions de catalogació i gestió digital de clips en càmera.

1.7 Defineix els requisits de captació de so en càmera o en equips específics d'àudio, i determina les necessitats d'ajust, control i monitorització de micròfons propis i entrades exteriors a la càmera.

1.8 Avalua els diversos suports de càmera en relació amb els requisits de rodatge o d'enregistrament, i els relaciona amb els fonaments narratius i estètics dels moviments de càmera.

 

Continguts

 

1. Determinació de les qualitats tècniques d'equips de captació d'imatge en cinema, vídeo i televisió:

1.1 Objectius de cinema i vídeo:

1.1.1 Tipus: fixes i variables (zoom). Paràmetres i accessoris. Zooms digitals.

1.1.2 Característiques dels objectius emprats en produccions audiovisuals: distància focal, profunditat de camp, profunditat de focus i efectes sobre la imatge.

1.2 Suports de registre idonis a diverses tecnologies de captació d'imatge: pel·lícula, cintes magnètiques, discos òptics, targeta de memòria i disc dur.

1.3 Característiques tècniques dels sistemes de registre de vídeo digital:

1.3.1 Format, estructura dels senyals.

1.3.2 Freqüència de mostreig, nombre de bits, compressió, relació d'aspecte.

1.3.3 Exploració entrellaçada i progressiva, i freqüència de les imatges. Càmeres SD/HD.

1.4 Especificacions de videocàmeres:

1.4.1 Sensibilitat del CCD, filtres de càmera de temperatura de color, balanç de blancs, obturació, negres i ajust del menú.

1.4.2 Càmeres cinematogràfiques: suport 16 mm, 35 mm o 65 mm. Resolució cinema digital 2K/4K.

1.5 Possibilitats de gravació del TimeCode SMPTE-EBU en multicàmera i postproducció (REC RUN/FREE RUN). TimeCode LTC i VITC. Requisits de sincronització i codis de temps en relació amb les càmeres de cinema o vídeo i equips de postproducció.

1.6 Catalogació i gestió digital de clips de vídeo en càmera. Tipus.

1.7 Micròfons interns i externs a la càmera.

1.7.1 Tipus.

1.7.2 Ajustos: nivell d'entrada, control vumeters i monitorització d'àudio (auriculars en videocàmeres).

1.7.3 Micròfons sense fil. Entrades LINE IN exteriors.

1.7.4 Sistemes de rails i càmeres robotitzades.

1.7.5 Suports sobre vehicles terrestres i aeris.

1.8 Suports de càmeres de vídeo i cinematogràfiques.

1.8.1 Tipus de capçals de càmera i trípodes.

1.8.2 Accessoris per a càmera a mà, estabilitzador de càmera (steadycam), bodycam i similars. Tràveling, tràveling d'aproximació (dolly), plomes, grues i caps calents.

 

UF 3: equips de so

Durada: 30 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Determina les qualitats tècniques de l'equipament de so idoni en programes de ràdio, enregistraments musicals, espectacles, representacions escèniques i projectes audiovisuals, justificant les seves característiques funcionals i operatives.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Defineix les qualitats tècniques dels diversos micròfons i accessoris necessaris en projectes audiovisuals i d'espectacles, segons les característiques acústiques dels espais, l'equipament de captació o amplificació de so i les intencions comunicatives o dramàtiques.

1.2 Justifica les necessitats de línies d'àudio amb diferents tipus de cables i connectors en funció dels requisits de micròfons, equips reproductors, equips informàtics, taules de mescles, amplificadors, distribuïdors, etapes de potència, altaveus i equips d'enregistrament i registre d'àudio que s'han d'emprar en projectes audiovisuals i d'espectacles.

1.3 Justifica la idoneïtat de diverses configuracions de taules d'àudio i equips de registre de so directe en rodatges cinematogràfics i enregistraments audiovisuals.

1.4 Determina les necessitats de taules d'àudio i equips d'amplificació en enregistraments o directes televisius, representacions escèniques i espectacles en viu segons les condicions acústiques d'estudis, sales i espais diversos.

1.5 Defineix les especificacions tècniques i les qualitats operatives de diverses configuracions d'equipament d'àudio en enregistraments en estudi de música, doblatge i efectes sonors.

1.6 Justifica la idoneïtat de diverses configuracions d'estudi d'enregistrament i d'estudi de ràdio a projectes d'enregistrament musical i a programes de ràdio.

 

Continguts

 

1. Determinació de les qualitats tècniques dels mitjans de so en espectacles, ràdio i mitjans audiovisuals:

1.1 Qualitats tècniques generals dels micròfons per a captació de so en projectes audiovisuals i d'espectacles.

1.1.1 Direccionalitat, ample de banda, dinàmic/condensador/electret, sensibilitat. Sense fils.

1.1.2 Accessoris necessaris: muntures, suports antivibradors, paravents, antipop, pinces, pistoles, cables balancejats o no balancejats, connectors, perxes.

1.2 Configuracions de línies i amplificació que s'han d'emprar en projectes audiovisuals i d'espectacles.

1.2.1 Línies d'àudio: cables balancejats o no balancejats, mànegues, alimentació phantom.

1.2.2 Connectors: RCA/CANON/JACK, senyal analògica i digital.

1.2.3 Sistema complementari: reproductors DVD, arxius wave/mp3/altres, taules de mescles, processadors, etapes de potència i pantalles acústiques o columnes acústiques (linearray).

1.2.4 Equips d'enregistrament: magnetoscopis, disc dur, òptic, altres.

1.2.5 Formats de registre d'àudio: wave, mp3, altres.

1.3 Prestacions tècniques i operatives de taules d'àudio analògiques i digitals per a so directe en rodatge cinematogràfic i enregistrament audiovisual.

1.3.1 Tipus i qualitats tècniques d'enregistrament d'àudio: taules portàtils amb gravadors de disc dur, cintes magnètiques, DVD, targetes de memòria, altres.

1.3.2 Idoneïtat de taules de mescles i gravadors d'àudio a diversos tipus de gravació que s'han d'emprar en els diferents tipus de projectes audiovisuals i d'espectacles.

1.4 Prestacions tècniques i operatives de taules d'àudio analògiques i digitals per a directes de televisió i representacions escèniques.

1.4.1 Prestacions tècniques i operatives de taules per a musicals en viu (actuacions): taules de PA i taules de monitors.

1.4.2 Prestacions de l'amplificació d'àudio en espais escènics, ràdio, estudis d'enregistrament i estudis de televisió.

1.4.3 Prestacions de l'amplificació d'àudio en espectacles en viu: etapes PA, amplificació monitors.

1.4.4 Avaluació i coneixement bàsic de condicionament acústic, aïllament sonor i temps de reverberació adequat en localitzacions i espais escènics.

1.5 Especificacions tècniques i qualitats operatives de diverses configuracions d'equipament d'àudio en enregistrament en estudi de música, doblatge i efectes sonors.

1.5.1 Equipaments multipistes, programari de gravació multipista.

1.5.2 Generació multipista de gravació diàlegs, off, efectes Foley, efectes digitals, so ambient, música original, versions i de llibreria.

1.5.3 Gravació estèreo, Dolby Digital, DTS, d'altres.

1.6 Configuració d'estudis d'enregistrament musical i estudis de ràdio.

1.7 Especificacions i qualitats tècniques i operatives de les aplicacions informàtiques de gravació d'àudio, d'enregistrament musical i programes de ràdio.

 

UF 4: mitjans tècnics en programes de televisió multicàmera

Durada: 30 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Determina la configuració de mitjans tècnics del control de realització adequant-la a diverses estratègies multicàmera en programes de televisió, justificant les seves característiques funcionals i operatives.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Justifica el diagrama d'equips i connexions del control de realització i el plató de televisió, d'unitats mòbils i del control de continuïtat.

1.2 Avalua les característiques de diversos mescladors de vídeo i les seves capacitats quant a operacions de selecció de línies d'entrada, sincronització, busos primaris i auxiliars, transicions, incrustacions, DSK i efectes digitals.

1.3 Defineix les necessitats de línies d'entrada a la taula d'àudio i les trameses des de la taula cap a diferents destinacions en control i estudi en diversos programes televisius.

1.4 Dissenya l'esquema d'intercomunicació entre els llocs de realització, càmeres, regidoria, taula d'àudio, reproducció i enregistrament de vídeo, control de càmeres, control d'il·luminació, grafisme i connexions exteriors.

1.5 Justifica l'elecció de suports i formats de registre de vídeo i d'àudio, i de tecnologies del tipus àudio segueix vídeo i vídeo i àudio embegut.

1.6 Avalua les especificacions de les càmeres i de les seves unitats de control, i justifica les operacions d'ajust d'imatge en diversos programes gravats i emissions en directe.

1.7 Determina les capacitats tècniques de sistemes d'escenografia virtual i la seva vinculació amb les càmeres i el mesclador d'imatge.

 

Continguts

 

1. Determinació de la configuració de mitjans tècnics del control de realització de televisió, la unitat mòbil i el control de continuïtat de televisió:

1.1 Configuracions del sistema de televisió:

1.1.1 Càmeres, il·luminació, teleapuntadors (prompters), unitats de control de càmeres (CCU), mescladors de vídeo, generadors de sincronismes, matrius o patch-panel, preselectors de vídeo, equips i sistema informàtic de continuïtat, reproductors i gravadors de vídeo/àudio, tituladores, sistemes d'autocue i enllaços amb unitats mòbils.

1.1.2 Monitorització, mesura i control de senyals de vídeo analògic i digital: monitors de forma d'ona, vectorscopis i rasteritzadors.

1.1.3 Diagrames d'equipament i connexions de vídeo i d'àudio en controls de realització en relació amb el plató de televisió, control d'imatge, control de so, continuïtat i enllaços amb unitats mòbils.

1.2 Canals o línies d'entrada necessàries a la taula d'àudio i les trameses d'aquesta cap a diferents destinacions en monitorització (control de realització, plató i gravació) en diversos programes televisius.

1.3 Característiques de diversos mescladors de vídeo i les seves capacitats quant a operacions de selecció de línies d'entrada, sincronització, busos primaris i auxiliars, transicions, incrustacions, DSK i efectes digitals.

1.4 Diferència entre àudio del programa i àudio d'intercomunicació:

1.4.1 Esquemes d'intercomunicació entre els llocs de realització, càmeres, regidoria, taula d'àudio, reproducció i enregistrament de vídeo, control de càmeres, control d'il·luminació, grafisme i connexions exteriors.

1.4.2 Intercomunicador per cable i per RF. La senyal de Tally.

1.5 Suports i formats de registre de vídeo i d'àudio: magnetoscopis, formats digitals, SD i HD. Tecnologies del tipus àudio segueix vídeo i vídeo i àudio embegut.

1.6 Tipus de càmeres de televisió en estudi i les seves unitats de control (CCU). Control d'imatge: fase H i fase SC, balanç de blanc, negres, guany, gamma, diafragma, pedestals, color, preajustos d'escena.

1.7 Sistemes d'escenografia virtual. Vinculació del programari del sistema virtual amb les càmeres i el mesclador d'imatge. Referències i tendències actuals.

 

UF 5: equipament de postproducció en projectes audiovisuals

Durada: 20 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Determina l'equipament de postproducció en projectes audiovisuals segons els requisits d'edició, grafisme, animació, efectes, sonorització, canvi de format i processos finals, justificant les seves característiques funcionals i operatives.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Relaciona les especificacions tècniques i les qualitats operatives de l'equipament de postproducció amb les diverses metodologies de muntatge i edició en projectes de cinema, vídeo i televisió.

1.2 Justifica la idoneïtat de l'edició lineal o de l'edició no lineal en diversos projectes de muntatge i de postproducció.

1.3 Dissenya el diagrama de blocs d'un equip d'edició no lineal i el sistema d'edició, els seus perifèrics, la seva connexió a xarxes i servidors, les seves connexions amb magnetoscopis o altres reproductors, gravadors i matrius, assegurant l'operativitat dels processos de captura o digitalització, edició i bolcat al suport de destinació.

1.4 Justifica les decisions de projecte d'edició quant a suports d'enregistrament, formats, exploració, freqüències de mostreig, quantificacions, estàndards de compressió, taxes de bits, còdecs d'àudio i de vídeo, fotogrames clau i estàndards d'exhibició que s'han d'emprar en el procés d'edició i en els suports de distribució de diversos projectes audiovisuals.

1.5 Estableix les opcions tècniques dels materials que s'han de lliurar al final del procés de postproducció, incloent llistes de decisions d'edició i enregistraments fora de línia (off-line) i en línia (on-line) amb destinació a altres empreses, laboratoris i canals de distribució en diversos projectes audiovisuals.

1.6 Relaciona les capacitats d'editors no lineals amb les exigències de projectes de postproducció, quant a opcions de projecte, admissió de formats diversos, pistes d'àudio i de vídeo, transicions, efectes, capacitats de trimat i sincronització, temps de processament, capacitats de retolació i integració amb aplicacions de grafisme, composició vertical i 3D.

1.7 Estableix les característiques de l'equipament i les aplicacions de postproducció d'àudio necessàries en processos de sonorització de projectes audiovisuals.

1.8 Determina les opcions tècniques i operatives de sistemes virtuals d'edició de notícies adequades a les diverses funcions en informatius de televisió.

 

Continguts

 

1. Determinació de la configuració de mitjans tècnics de postproducció en projectes audiovisuals:

1.1 Qualitats tècniques i operatives de l'equipament de postproducció lineals i no lineals de vídeo.

1.1.1 Magnetoscopis preeditors, editors digitals i control d'edició.

1.1.2 Estacions de treball PC/MAC i programari de postproducció.

1.2 Avantatges i inconvenients d'edicions lineals i no lineals en diversos projectes de muntatge i postproducció.

1.2.1 Diagrames d'un sistema d'edició no lineal:

1.2.2 Estació de treball, xarxa, servidor central, magnetoscopis editors gravadors.

1.2.3 Bolcat des de cintes magnètiques / targetes de memòria / disc dur / altres, matrius (patchpanel) de vídeo i d'àudio a un disc dur servidor de captura o digitalització.

1.3 Suports d'enregistrament i característiques tècniques:

1.3.1 Cintes magnètiques, targeta de memòria, disc dur, òptics.

1.3.2 Formats digitals: estructura de mostreig, SD/HD, freqüències de mostreig, quantificacions o nombre de bits, estàndards de compressió (intraframe, interframe), taxes de bits o bit rate, còdecs d'àudio i de vídeo.

1.3.3 Suports de distribució estàndard.

1.4 Opcions tècniques dels materials que s'han de lliurar al final del procés de postproducció:

1.4.1 Format AVI, format QuickTime, format MPEG-2, format DVD, Blu-ray, format MPEG-4 (H.264), format FLV, d'altres.

1.4.2 Llistes de decisions d'edició EDL i enregistrament fora de línia i en línia amb destinació a altres empreses, laboratoris i canals de distribució. Preparació per difusió PPD.

1.5 Capacitats d'editors no lineals amb les exigències de projectes de postproducció quant a opcions de projecte:

1.5.1 Formats. Pistes de vídeo i d'àudio, eines de trimat, transicions de vídeo, efectes de vídeo, bloqueig de sincronització i de pista, canvi de velocitat, temps de processament.

1.5.2 Retolació i efectes de textos, grafisme, tècniques de composició (ChromaKey, color/luminància/altres) i importació 2D i 3D.

1.6 Aplicacions de postproducció d'àudio en processos de sonorització de projectes audiovisuals:

1.6.1 Importació en programari de postproducció professional.

1.6.2 Característiques de l'equipament: plataformes amb disc dur, processador d'alt nivell, targetes d'àudio digital, taules externes amb control Midi, processadors, connectors (plug-ins) en temps real i d'efectes i doble monitor de visualització.

1.7 Opcions tècniques i operatives de sistemes virtuals d'edició de notícies en informatius de televisió.

 

UF 6: equipament tècnic en projectes multimèdia

Durada: 20 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Defineix la idoneïtat de l'equipament tècnic en projectes multimèdia, avaluant les seves especificacions i justificant les seves aptituds en relació amb els requeriments del mitjà i les necessitats dels projectes.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Defineix les especificacions de l'equipament informàtic per a diversos projectes multimèdia quant a processadors, memòria, disc dur, unitats òptiques d'enregistrament i de reproducció, targeta gràfica, pantalla i perifèrics.

1.2 Determina les necessitats de la configuració en xarxa d'equips informàtics, les relacions servidor/clients, els mètodes d'emmagatzemament i de còpies de seguretat, així com els protocols de permisos per a diferents membres del projecte multimèdia segons les seves funcions.

1.3 Justifica les prestacions tècniques i operatives de les aplicacions de tractament d'imatges, il·lustració vectorial, animació 2D, modelatge i animació 3D, disseny interactiu, disseny web, edició de vídeo i autoria en relació amb diversos projectes interactius, de disseny web audiovisual, de videojocs i d'autoria en DVD i altres suports.

1.4 Justifica la utilització de determinats formats i opcions d'arxivament d'imatge, d'àudio i de vídeo per als mitjans adquirits a través de càmeres fotogràfiques, escàners, micròfons, línies d'àudio i reproductors de vídeo adequats a diversos projectes multimèdia.

1.5 Determina les necessitats d'usuaris amb diferents graus d'accessibilitat i les exigències tècniques dels diversos mitjans d'explotació i si hi han adaptat les opcions de sortida de les aplicacions multimèdia.

 

Continguts

 

1. Definició de l'equipament tècnic en projectes multimèdia:

1.1 Qualitats tècniques de l'equipament informàtic de produccions multimèdia:

1.1.1 Processador, memòria, capacitat en disc dur, unitats òptiques de gravació i reproducció, targeta gràfica i pantalla.

1.1.2 Escàner, impressores, tauleta gràfica.

1.2 Configuracions en xarxa d'equips informàtics:

1.2.1 Tipus de xarxes, senyal digital/fibra òptica, velocitat de transferència de dades.

1.2.2 Mètodes d'emmagatzematge: formats, compressió.

1.2.3 Còpies de seguretat.

1.2.4 Control escalat del diferents membres, segon la responsabilitat en el projecte, mitjançant protocols d'accés.

1.3 Prestacions tècniques i operatives de les aplicacions de tractament d'imatges:

1.3.1 Programari de mapa de bits, vectorial, animació 2D, modelatge i animació 3D.

1.3.2 Escenografia virtual, disseny interactiu, disseny web, edició de vídeo i autoria.

1.3.3 Relació amb diversos projectes interactius (hipertext, multimèdia i hipermèdia), de disseny web audiovisual (portal, reproducció en temps real (streaming), podcast, de videojocs i d'autoria en DVD i d'altres suports.

1.4 Formats d'arxiu i opcions per als mitjans adquirits a través de càmeres fotogràfiques digitals, escàners, micròfons, línies d'àudio: analògic, digital, òptic:

1.4.1 Formats d'imatge (RAW, PSD, JPEG, TIFF, altres).

1.4.2 Formats d'àudio (WAV, MP3, AIFF, WMA, altres).

1.4.3 Formats de vídeo (format AVI, format QuickTime, format MPEG-2, format DVD-Blu-ray, format MPEG-4 (H.264), format FLV, altres).

1.4.4 Reproductors de vídeo: magnetoscopis, DVD, d'altres adequats a diversos projectes multimèdia.

1.5 Graus d'accessibilitat de les aplicacions multimèdia:

1.5.1 Graus d'escalat en hipertext, grau d'escalat en hipermèdia.

1.5.2 Exigències tècniques dels diversos mitjans d'explotació: capacitat/velocitat de transferència.

1.5.3 Fiabilitat en les opcions de sortida de les aplicacions multimèdia.

 

UF 7: sistemes d'emissió i difusió

Durada: 20 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Defineix les opcions tècniques i les qualitats multimèdia, multicanal i interactives de programes audiovisuals i multimèdia que s'han d'emetre o distribuir per qualsevol sistema o suport, analitzant les seves característiques tècniques i justificant les diferents opcions.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Defineix les qualitats tècniques i les opcions de configuració de programes de televisió que s'han de difondre mitjançant TDT, IPTV, satèl·lit, cable, reproducció en temps real (streaming), podcast i telefonia mòbil, quant als paràmetres que les defineixen.

1.2 Justifica les opcions tècniques de programes de ràdio que s'han de difondre mitjançant emissió analògica, estàndard de ràdio digital DAB, TDT, reproducció en temps real, podcast i telefonia mòbil, quant al compliment dels paràmetres tècnics definitoris de cada sistema.

1.3 Justifica les necessitats de canal de retorn i les seves opcions tècniques en programes de televisió interactiva mitjançant el descodificador d'Internet (set-top box), descodificadors interactius, línia telefònica, SMS, Internet o cable.

1.4 Determina les opcions de configuració de productes audiovisuals que s'han de difondre mitjançant suports digitals quant a tipus de suport, capacitats, formats de vídeo, codificació-descodificació d'àudio i de vídeo, taxa de bits, regions i compatibilitat, així com els requisits d'autoria i navegació.

1.5 Justifica les opcions de configuració de productes musicals que s'han de difondre mitjançant suports digitals quant a tipus de suport, modulació, freqüència de mostreig, quantificació, relació senyal-soroll, rang dinàmic, gràfics i menús interactius.

1.6 Estableix les característiques tècniques de projectes interactius i videojocs que s'han de difondre a través d'Internet, TDT, telefonia mòbil i suports digitals per a diverses plataformes.

 

Continguts

 

1. Definició d'opcions tècniques i qualitats interactives en la difusió de ràdio, televisió, productes audiovisuals i multimèdia:

1.1 Estàndards de televisió en definició estàndard i formats d'emissió en TDT, IPTV, satèl·lit, cable, reproducció en temps real, podcast i mobilitat.

1.2 Emissió i paràmetres tècnics dels senyals de programes de ràdio:

1.2.1 Analògica, estàndard de ràdio digital DAB, TDT, reproducció en temps real, podcast i mobilitat.

1.2.2 Modulació, bandes de freqüència i estàndards de ràdio analògica i digital.

1.2.3 Tecnologies i receptors de ràdio interactiva en telefonia mòbil.

1.3 Canals de retorn i les seves opcions tècniques en programes de televisió interactiva mitjançant descodificar d'Internet (set-top box), descodificadors interactius, línia telefònica, SMS, internet o cable.

1.4 Configuracions de productes audiovisuals que s'han de difondre mitjançant suports digitals quant a:

1.4.1 Tipus de suport, capacitats, formats de vídeo, codificació-descodificació d'àudio i de vídeo.

1.4.2 Taxa de bits, regions i compatibilitat.

1.4.3 Requisits d'autoria i navegació.

1.5 Configuració de productes musicals que s'han de difondre mitjançant suports digitals quant a:

1.5.1 Tipus de suport, modulació, freqüència de mostreig 44,1/48/96/192 KHz.

1.5.2 Quantificació 16/20/24 bits, taxa de bits (bit rate), canals d'àudio, relació senyal-soroll, rang dinàmic, gràfics i menús interactius.

1.5.3 Suports digitals per a distribució de productes musicals:

1.5.4 Capacitat CD, DVD-Àudio codificació Dolby Digital, DVD-Àudio codificació DTS, cares, capes i densitats.

1.5.5 Configuració de canals: 5.1/Àudio 3D/altres.

1.6 Característiques tècniques de projectes interactius i videojocs que s'han de difondre a través d'internet, TDT, telefonia mòbil i suports digitals per a diverses plataformes.

1.6.1 Televisió interactiva: mitjans, estàndards, descodificadors interactius i canals de retorn.

1.6.2 Formats de vídeo sobre DVD i Blu-ray, cares, capes i densitats. Taxa de bits (bit rate) i codificació-descodificació d'àudio i de vídeo.

1.6.3 Codis regionals, subtitulació.

1.6.4 Opcions d'interactivitat i navegació mitjançant menús i gràfics.

1.6.5 Contingut multimèdia addicional.

 

 

Mòdul professional 10: formació i orientació laboral

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: incorporació al treball. 66 hores

UF 2: prevenció de riscos laborals. 33 hores

 

UF 1: incorporació al treball

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Selecciona oportunitats d'ocupació, identificant les diferents possibilitats d'inserció i les alternatives d'aprenentatge al llarg de la vida.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Valora la importància de la formació permanent com a factor clau per a l'ocupabilitat i l'adaptació a les exigències del procés productiu.

1.2 Identifica els itineraris formatius i professionals relacionats amb el perfil professional del tècnic superior en realització de projectes d'audiovisuals i espectacles.

1.3 Planifica un projecte de carrera professional.

1.4 Determina les aptituds i actituds requerides per a l'activitat professional relacionada amb el perfil del títol.

1.5 Identifica els principals filons d'ocupació i d'inserció laboral per al tècnic superior en realització de projectes d'audiovisuals i espectacles.

1.6 Determina les tècniques utilitzades en el procés de recerca d'ocupació.

1.7 Preveu les alternatives d'autoocupació als sectors professionals relacionats amb el títol.

1.8 Realitza la valoració de la personalitat, aspiracions, actituds i formació pròpies per prendre decisions.

 

2. Aplica les estratègies del treball en equip, valorant-ne l'eficàcia i eficiència per assolir els objectius de l'organització.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Valora els avantatges del treball en equip en situacions de treball relacionades amb el perfil de tècnic superior en realització de projectes d'audiovisuals i espectacles.

2.2 Identifica els equips de treball que es poden constituir en una situació real de treball.

2.3 Determina les característiques de l'equip de treball eficaç davant els equips ineficaços.

2.4 Valora positivament l'existència necessària de diversitat de rols i opinions assumits pels membres d'un equip.

2.5 Reconeix la possible existència de conflicte entre els membres d'un grup com un aspecte característic de les organitzacions.

2.6 Identifica els tipus de conflictes i les seves fonts.

2.7 Determina procediments per resoldre conflictes.

2.8 Resol els conflictes presentats en un equip.

2.9 Aplica habilitats comunicatives en el treball en equip.

 

3. Exerceix els drets i compleix les obligacions que es deriven de les relacions laborals, reconeixent-les en els diferents contractes de treball.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica les característiques que defineixen els nous entorns d'organització del treball.

3.2 Identifica els conceptes bàsics del dret del treball.

3.3 Distingeix els organismes que intervenen en la relació laboral.

3.4 Determina els drets i deures derivats de la relació laboral.

3.5 Analitza el contracte de treball i les principals modalitats de contractació aplicables al sector de la producció i realització de productes audiovisuals.

3.6 Identifica les mesures de foment de la contractació per a determinats col·lectius.

3.7 Valora les mesures de foment del treball.

3.8 Identifica el temps de treball i les mesures per conciliar la vida laboral i familiar.

3.9 Identifica les causes i efectes de la modificació, suspensió i extinció de la relació laboral.

3.10 Analitza el rebut de salaris i hi identifica els principals elements que l'integren.

3.11 Analitza les diferents mesures de conflicte col·lectiu i els procediments de solució de conflictes.

3.12 Determina els elements de la negociació a l'àmbit laboral.

3.13 Identifica la representació dels treballadors a l'empresa.

3.14 Interpreta els elements bàsics d'un conveni col·lectiu aplicable a un sector professional relacionat amb el títol de tècnic superior en realització de projectes d'audiovisuals i espectacles i la seva incidència en les condicions de treball.

 

4. Determina l'acció protectora del sistema de la Seguretat Social davant les diferents contingències cobertes, identificant-ne les diferents classes de prestacions.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Valora el paper de la Seguretat Social com a pilar essencial per a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans.

4.2 Enumera les diverses contingències que cobreix el sistema de la Seguretat Social.

4.3 Identifica els règims existents en el sistema de la Seguretat Social aplicable al sector de la producció i realització de productes audiovisuals.

4.4 Identifica les obligacions d'empresari i treballador en el sistema de la Seguretat Social.

4.5 Identifica les bases de cotització d'un treballador i les quotes corresponents a treballador i empresari.

4.6 Classifica les prestacions del sistema de la Seguretat Social.

4.7 Identifica els requisits de les prestacions.

4.8 Determina possibles situacions legals d'atur.

4.9 Reconeix la informació i els serveis de la plataforma de la Seguretat Social.

 

Continguts

 

1. Recerca activa d'ocupació:

1.1 Valoració de la importància de la formació permanent per a la trajectòria laboral i professional del tècnic superior en realització de projectes d'audiovisuals i espectacles.

1.2 Anàlisi dels interessos, aptituds i motivacions personals per a la carrera professional.

1.3 Les capacitats clau del tècnic superior en realització de projectes d'audiovisuals i espectacles.

1.4 El sistema de qualificacions professionals. Les competències i les qualificacions professionals del títol i de la família professional d'imatge i so.

1.5 Identificació d'itineraris formatius i professionalitzadors relacionats amb el títol. Titulacions i estudis relacionats amb la realització de projectes d'audiovisuals i espectacles.

1.6 Planificació de la carrera professional.

1.7 Definició i anàlisi del sector professional de la producció i realització de productes audiovisuals.

1.8 Filons d'ocupació en la producció i realització de productes audiovisuals i espectacles.

1.9 Procés de recerca d'ocupació en empreses del sector.

1.10 Oportunitats d'aprenentatge i ocupació a Europa.

1.11 Tècniques i instruments de recerca d'ocupació.

1.12 El procés de presa de decisions.

1.13 Ofertes formatives adreçades a grups amb dificultats d'integració laboral.

1.14 Igualtat d'oportunitats entre homes i dones.

1.15 Valoració de l'autoocupació com a alternativa per a la inserció laboral.

1.16 Valoració dels coneixements i les competències obtingudes mitjançant la formació continguda en el títol.

 

2. Gestió del conflicte i equips de treball:

2.1 Valoració dels avantatges i inconvenients del treball d'equip per a l'eficàcia de l'organització.

2.2 Equips al sector de la producció i realització de productes audiovisuals segons les funcions que exerceixen.

2.3 Formes de participació en l'equip de treball.

2.4 Conflicte: característiques, fonts i etapes.

2.5 Mètodes per resoldre o suprimir el conflicte.

2.6 Aplicació d'habilitats comunicatives en el treball en equip.

 

3. Contractació:

3.1 Avantatges i inconvenients de les noves formes d'organització: flexibilitat, beneficis socials, entre d'altres.

3.2 El dret del treball: concepte i fonts.

3.3 Anàlisi de la relació laboral individual.

3.4 Drets i deures que es deriven de la relació laboral i la seva aplicació.

3.5 Determinació dels elements del contracte de treball, de les principals modalitats de contractació que s'apliquen en el sector de la producció i realització de productes audiovisuals i de les mesures de foment del treball.

3.6 Les condicions de treball: temps de treball i conciliació laboral i familiar.

3.7 Interpretació del rebut del salari.

3.8 Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball.

3.9 Organismes laborals. Sistemes d'assessorament dels treballadors respecte als seus drets i deures.

3.10 Representació dels treballadors.

3.11 El conveni col·lectiu com a fruit de la negociació col·lectiva.

3.12 Anàlisi del conveni o convenis aplicables al treball del tècnic superior en realització de projectes d'audiovisuals i espectacles.

 

4. Seguretat Social, ocupació i desocupació:

4.1 Estructura del sistema de la Seguretat Social.

4.2 Determinació de les principals obligacions d'empresaris i treballadors en matèria de Seguretat Social: afiliació, altes, baixes i cotització.

4.3 Requisits de les prestacions.

4.4 Situacions protegides en la protecció per desocupació.

4.5 Identificació de la informació i els serveis de la plataforma de la Seguretat Social.

 

UF 2: prevenció de riscos laborals

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Avalua els riscos derivats de l'activitat professional, analitzant les condicions de treball i els factors de risc presents en l'entorn laboral.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Valora la importància de la cultura preventiva en tots els àmbits i activitats de l'empresa.

1.2 Relaciona les condicions laborals amb la salut del treballador.

1.3 Classifica els factors de risc en l'activitat i els danys que se'n poden derivar.

1.4 Identifica les situacions de risc més habituals en els entorns de treball del tècnic superior en realització de projectes d'audiovisuals i espectacles.

1.5 Determina l'avaluació de riscos en l'empresa.

1.6 Determina les condicions de treball amb significació per a la prevenció en els entorns de treball relacionats amb el perfil professional del tècnic superior en realització de projectes d'audiovisuals i espectacles.

1.7 Classifica i descriu els tipus de danys professionals, amb especial referència a accidents de treball i malalties professionals, relacionats amb el perfil professional del tècnic superior en realització de projectes d'audiovisuals i espectacles.

 

2. Participa en l'elaboració d'un pla de prevenció de riscos en una petita empresa, identificant les responsabilitats de tots els agents implicats.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Determina els principals drets i deures en matèria de prevenció de riscos laborals.

2.2 Classifica les diferents formes de gestió de la prevenció en l'empresa, en funció dels diferents criteris establerts en la normativa sobre prevenció de riscos laborals.

2.3 Determina les formes de representació dels treballadors a l'empresa en matèria de prevenció de riscos.

2.4 Identifica els organismes públics relacionats amb la prevenció de riscos laborals.

2.5 Valora la importància de l'existència d'un pla preventiu en l'empresa, que inclogui la seqüenciació d'actuacions que cal realitzar en cas d'emergència.

2.6 Defineix el contingut del pla de prevenció en un centre de treball relacionat amb el sector professional del tècnic superior en realització de projectes d'audiovisuals i espectacles.

2.7 Proposa millores en el pla d'emergència i evacuació de l'empresa.

 

3. Aplica mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva, analitzant les situacions de risc en l'entorn laboral del tècnic superior en realització de projectes d'audiovisuals i espectacles.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Determina les tècniques de prevenció i de protecció individual i col·lectiva que s'han d'aplicar per evitar els danys en el seu origen i minimitzar-ne les conseqüències en cas que siguin inevitables.

3.2 Analitza el significat i l'abast dels diferents tipus de senyalització de seguretat.

3.3 Analitza els protocols d'actuació en cas d'emergència.

3.4 Identifica les tècniques de classificació de ferits en cas d'emergència en què hi hagi víctimes de gravetat diversa.

3.5 Identifica els procediments d'atenció sanitària immediata.

3.6 Identifica la composició i l'ús de la farmaciola de l'empresa.

3.7 Determina els requisits i les condicions per a la vigilància de la salut del treballador o treballadora i la seva importància com a mesura de prevenció.

 

Continguts

 

1. Avaluació de riscos professionals:

1.1 L'avaluació de riscos en l'empresa com a element bàsic de l'activitat preventiva.

1.2 Importància de la cultura preventiva en totes les fases de l'activitat professional.

1.3 Efectes de les condicions de treball sobre la salut. L'accident de treball, la malaltia professional i les malalties inespecífiques.

1.4 Risc professional. Anàlisi i classificació de factors de risc.

1.5 Anàlisi de riscos relatius a les condicions de seguretat.

1.6 Anàlisi de riscos relatius a les condicions ambientals.

1.7 Anàlisi de riscos relatius a les condicions ergonòmiques i psicosocials.

1.8 Riscos genèrics en el sector de la producció i realització de productes audiovisuals.

1.9 Danys per a la salut ocasionats pels riscos.

1.10 Determinació dels possibles danys a la salut dels treballadors que poden derivar-se de les situacions de risc detectades en el sector de la producció i realització de productes audiovisuals.

 

2. Planificació de la prevenció de riscos en l'empresa:

2.1 Determinació dels drets i deures en matèria de prevenció de riscos laborals.

2.2 Sistema de gestió de la prevenció de riscos a l'empresa.

2.3 Organismes públics relacionats amb la prevenció de riscos laborals.

2.4 Pla de la prevenció de riscos a l'empresa. Estructura. Accions preventives. Mesures específiques.

2.5 Identificació de les responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals.

2.6 Determinació de la representació dels treballadors en matèria preventiva.

2.7 Plans d'emergència i d'evacuació en entorns de treball.

 

3. Aplicació de mesures de prevenció i protecció en l'empresa:

3.1 Determinació de les mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva.

3.2 Interpretació de la senyalització de seguretat.

3.3 Consignes d'actuació davant d'una situació d'emergència.

3.4 Protocols d'actuació davant d'una situació d'emergència.

3.5 Identificació dels procediments d'atenció sanitària immediata.

3.6 Primeres actuacions en emergències amb ferits.

 

 

Mòdul professional 11: empresa i iniciativa emprenedora

 

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 4

Unitats formatives que el componen:

UF 1: empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

 

UF 1: empresa i iniciativa emprenedora

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Reconeix les capacitats associades a la iniciativa emprenedora, analitzant els requeriments derivats dels llocs de treball i de les activitats empresarials.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica el concepte d'innovació i la seva relació amb el progrés de la societat i l'augment en el benestar dels individus.

1.2 Analitza el concepte de cultura emprenedora i la seva importància com a font de creació d'ocupació i benestar social.

1.3 Identifica la importància que la iniciativa individual, la creativitat, la formació i la col·laboració tenen en l'èxit de l'activitat emprenedora.

1.4 Analitza la capacitat d'iniciativa en el treball d'una persona ocupada en una empresa relacionada amb el sector de la producció i realització de productes audiovisuals.

1.5 Analitza el desenvolupament de l'activitat emprenedora d'un empresari que s'iniciï en el sector de la producció i realització de productes audiovisuals.

1.6 Analitza el concepte de risc com a element inevitable de tota activitat emprenedora.

1.7 Analitza el concepte d'empresari i els requisits i actituds necessaris per desenvolupar l'activitat empresarial.

1.8 Relaciona l'estratègia empresarial amb la missió, la visió i els valors de l'empresa.

1.9 Reconeix les noves eines i recursos per al foment de l'autoocupació, en especial els vivers d'empreses.

1.10 Defineix una determinada idea de negoci del sector que ha de servir de punt de partida per elaborar un pla d'empresa, i que ha de facilitar unes bones pràctiques empresarials.

 

2. Defineix l'oportunitat de creació d'una microempresa, valorant l'impacte sobre l'entorn d'actuació i incorporant valors ètics

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica les funcions de producció o prestació de serveis, economicofinanceres, socials, comercials i/o de màrqueting i administratives d'una empresa.

2.2 Analitza l'empresa dins el sistema econòmic global.

2.3 Interpreta el paper que té l'empresa en el sistema econòmic local.

2.4 Analitza els components principals de l'entorn general que envolta una microempresa del sector de la producció i realització de productes audiovisuals.

2.5 Analitza la influència de les relacions d'empreses del sector de la producció i realització de productes audiovisuals amb els principals integrants de l'entorn específic.

2.6 Analitza els conceptes de cultura empresarial i imatge corporativa i la seva relació amb els objectius empresarials.

2.7 Analitza el fenomen de la responsabilitat social de les empreses i la seva importància com un element de l'estratègia empresarial i com un mecanisme de retorn a la societat.

2.8 Elabora el balanç social d'una empresa relacionada amb la producció i realització de productes audiovisuals, incorporant els costos socials en què incorre i els beneficis socials que produeix.

2.9 Identifica pràctiques que incorporen valors ètics i socials en empreses relacionades amb la producció i realització de productes audiovisuals.

2.10 Identifica els valors que aporten a l'empresa les polítiques de foment de la igualtat dins l'empresa.

2.11 Reconeix les oportunitats i amenaces existents en l'entorn d'una microempresa de producció i realització de productes audiovisuals.

2.12 Determina la viabilitat econòmica i financera d'una microempresa relacionada amb la producció i realització de productes audiovisuals.

2.13 Identifica els canals de suport i els recursos que l'Administració pública facilita a l'emprenedor.

 

3. Realitza activitats per a la constitució i posada en marxa d'una microempresa de producció i realització de productes audiovisuals, seleccionant la forma jurídica i identificant-ne les obligacions legals associades.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Analitza les diferents formes jurídiques i organitzatives d'empresa més habituals.

3.2 Identifica els trets característics de l'economia cooperativa.

3.3 Especifica el grau de responsabilitat legal dels propietaris de l'empresa, en funció de la forma jurídica escollida.

3.4. Diferencia el tractament fiscal establert per a les diferents formes jurídiques de l'empresa.

3.5 Analitza els tràmits exigits per la legislació vigent per constituir una microempresa del sector de la producció i realització de productes audiovisuals, segons la forma jurídica escollida.

3.6 Identifica els organismes i entitats que intervenen a l'hora de posar en funcionament una microempresa.

3.7 Cerca els diferents ajuts per crear microempreses del sector de la producció i realització de productes audiovisuals disponibles a Catalunya i a la localitat de referència.

3.8 Especifica els beneficis que aporten la imatge corporativa i l'organització de la comunicació interna i externa a l'empresa.

3.9 Identifica les eines per estudiar la viabilitat econòmica i financera d'una microempresa.

3.10 Inclou en el pla d'empresa tots els aspectes relatius a l'elecció de la forma jurídica, estudi de viabilitat econòmica i financera, tràmits administratius, ajuts i subvencions, i el pla de màrqueting.

3.11 Identifica les vies d'assessorament i gestió administrativa externs existents a l'hora de posar en funcionament una microempresa.

 

4. Realitza activitats de gestió administrativa i financera d'una microempresa de producció i realització de productes audiovisuals, identificant-ne les obligacions comptables i fiscals principals i emplenant-ne la documentació.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Analitza els conceptes bàsics de la comptabilitat i les tècniques de registre de la informació comptable.

4.2 Identifica les tècniques bàsiques d'anàlisi de la informació comptable, en especial referent a la solvència, liquiditat i rendibilitat de l'empresa.

4.3 Defineix les obligacions fiscals d'una microempresa relacionada amb el sector de la producció i realització de productes audiovisuals.

4.4 Diferencia els tipus d'impostos al calendari fiscal.

4.5 Identifica la documentació bàsica de caràcter comercial i comptable per a una microempresa del sector de la producció i realització de productes audiovisuals, i els circuits que la documentació esmentada segueix dins l'empresa.

4.6 Identifica els principals instruments de finançament bancari.

4.7 Situa correctament la documentació comptable i de finançament en el pla d'empresa.

 

Continguts

 

1. Iniciativa emprenedora:

1.1 Innovació i desenvolupament econòmic. Característiques principals de la innovació en l'activitat del sector de la producció i realització de productes audiovisuals (materials, tecnologia, organització de la producció).

1.2 Factors clau dels emprenedors: iniciativa, creativitat, formació i lideratge empresarial.

1.3 L'actuació dels emprenedors com a empleats d'una empresa relacionada amb la producció i realització de productes audiovisuals.

1.4 L'actuació dels emprenedors com a empresaris d'una empresa relacionada amb el sector de la producció i realització de productes audiovisuals.

1.5 Instruments per identificar les capacitats que afavoreixen l'esperit emprenedor.

1.6 L'empresari. Actituds i requisits per exercir l'activitat empresarial.

1.7 Objectius personals versus objectius empresarials. Missió, visió i valors d'empresa.

1.8 El pla d'empresa i la idea de negoci en l'àmbit de la producció i realització de productes audiovisuals.

1.9 Les bones pràctiques empresarials.

1.10 Els serveis d'informació, orientació i assessorament. Els vivers d'empreses.

 

2. L'empresa i el seu entorn:

2.1 Funcions bàsiques de l'empresa: de producció o prestació de serveis, economicofinanceres, socials, comercials i/o de màrqueting i administratives d'una empresa.

2.2 L'empresa com a sistema: recursos, objectius i mètodes de gestió de la qualitat i mediambiental.

2.3 Components del macroentorn: factors politicolegals, econòmics, socioculturals, demogràfics i/o ambientals i tecnològics.

2.4 Anàlisi del macroentorn d'una microempresa del sector de la producció i realització de productes audiovisuals.

2.5 Components del microentorn: els clients, els proveïdors, els competidors, els productes o serveis substitutius i la societat.

2.6 Anàlisi del microentorn d'una microempresa del sector de la producció i realització de productes audiovisuals.

2.7 Elements de la cultura empresarial i valors ètics dins l'empresa. Imatge corporativa.

2.8 Relacions d'una microempresa de producció i realització de productes audiovisuals amb els agents socials.

2.9 La responsabilitat social de l'empresa.

2.10 Elaboració del balanç social: costos i beneficis socials per a l'empresa.

2.11 Igualtat i empresa: estratègies empresarials per aconseguir la igualtat dins l'empresa.

2.12 Detecció d'oportunitats i amenaces del sector de la producció i realització de productes audiovisuals. Instruments de detecció.

2.13 Determinació de la viabilitat econòmica i financera d'una microempresa relacionada amb la producció i realització de productes audiovisuals.

2.14 Detecció de noves oportunitats de negoci. Generació i selecció d'idees. Tècniques per generar idees de negoci.

2.15 Recerca d'ajuts i subvencions per a la creació d'una microempresa.

2.16 Instruments de suport de l'Administració pública a l'emprenedor.

 

3. Creació i posada en funcionament de l'empresa:

3.1 Tipus d'empresa més comuns del sector de la producció i realització de productes audiovisuals.

3.2 Característiques de les empreses cooperatives i les societats laborals.

3.3 Organització d'una empresa de producció i realització de productes audiovisuals: estructura interna. Organització de la comunicació interna i externa a l'empresa.

3.4 Elecció de la forma jurídica i la seva incidència en la responsabilitat dels propietaris.

3.5 La fiscalitat d'empreses del sector de la producció i realització de productes audiovisuals.

3.6 Tràmits administratius per constituir una empresa de producció i realització de productes audiovisuals.

3.7 Recerca i tractament d'informació en els processos de creació d'una microempresa de producció i realització de productes audiovisuals.

3.8 Imatge corporativa de l'empresa: funcions i relació amb els objectius empresarials.

3.9 Pla d'empresa: elecció de la forma jurídica, estudi de viabilitat econòmica i financera, tràmits administratius i gestió d'ajuts i subvencions d'una microempresa relacionada amb la producció i realització de productes audiovisuals.

3.10 Organització i responsabilitat en l'establiment del pla d'empresa.

 

4. Gestió empresarial:

4.1 Elements bàsics de la comptabilitat.

4.2 Comptes anuals exigibles a una microempresa.

4.3 Anàlisi de la informació comptable.

4.4 La previsió de resultats.

4.5 Obligacions fiscals de les empreses: requisits i terminis de presentació de documents.

4.6 Les formes de finançament d'una empresa.

4.7 Tècniques bàsiques de gestió administrativa d'una empresa relacionada amb el sector de la producció i realització de productes audiovisuals.

4.8 Documentació bàsica comercial i comptable i connexió entre elles.

4.9 Importància de la informació comptable de l'empresa.

 

 

Mòdul professional 12: projecte de realització de projectes d'audiovisuals i espectacles

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: projecte de realització de projectes d'audiovisuals i espectacles. 99 hores

 

UF 1: projecte de realització de projectes d'audiovisuals i espectacles

Durada: 99 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica necessitats del sector productiu, relacionant-les amb projectes tipus que les puguin satisfer.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Classifica les empreses del sector per les seves característiques organitzatives i el tipus de producte o servei que ofereixen.

1.2 Caracteritza les empreses tipus indicant l'estructura organitzativa i les funcions de cada departament.

1.3 Identifica les necessitats més demandades a les empreses.

1.4 Valora les oportunitats de negoci previsibles al sector.

1.5 Identifica el tipus de projecte requerit per donar resposta a les demandes previstes.

1.6 Determina les característiques específiques requerides al projecte.

1.7 Determina les obligacions fiscals, laborals i de prevenció de riscos, i les seves condicions d'aplicació.

1.8 Identifica possibles ajuts o subvencions per a la incorporació de noves tecnologies de producció o de servei que es proposen.

1.9 Elabora el guió de treball que se seguirà per a l'elaboració del projecte.

 

2. Dissenya projectes relacionats amb les competències expressades en el títol, incloent-hi i desenvolupant les fases que el componen.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Recopila informació relativa als aspectes que seran tractats en el projecte.

2.2 Realitza l'estudi de viabilitat del projecte.

2.3 Identifica les fases o parts que componen el projecte i el seu contingut.

2.4 Estableix els objectius que es pretenen aconseguir, identificant el seu abast.

2.5 Preveu els recursos materials i personals necessaris per realitzar-lo.

2.6 Realitza el pressupost econòmic corresponent.

2.7 Identifica les necessitats de finançament per a la posada en marxa del projecte.

2.8 Defineix i elabora la documentació necessària per dissenyar-lo.

2.9 Identifica els aspectes que s'han de controlar per garantir la qualitat del projecte.

 

3. Planifica l'execució d'un projecte audiovisual o d'espectacle, determinant el pla d'intervenció i la documentació associada.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Seqüencia les activitats ordenant-les en funció de les necessitats de desenvolupament.

3.2 Determina els recursos i la logística necessaris per a cada activitat.

3.3 Identifica les necessitats de permisos i autoritzacions per dur a terme les activitats.

3.4 Determina els procediments d'actuació o d'execució de les activitats.

3.5 Identifica els riscos inherents a l'execució, definint el pla de prevenció de riscos i els mitjans i equips necessaris.

3.6 Planifica l'assignació de recursos materials i humans i els temps d'execució.

3.7 Fa la valoració econòmica que dóna resposta a les condicions de la seva implementació.

3.8 Defineix i elabora la documentació necessària per a l'execució.

 

4. Defineix els procediments per al seguiment i control en l'execució del projecte audiovisual o d'espectacle, justificant la selecció de variables i instruments emprats.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Defineix el procediment d'avaluació de les activitats o de les intervencions.

4.2 Defineix els indicadors de qualitat per realitzar l'avaluació.

4.3 Defineix el procediment per a l'avaluació de les incidències que puguin presentar-se durant la realització de les activitats, la seva possible solució i registre.

4.4 Defineix el procediment per gestionar els possibles canvis en els recursos i en les activitats, incloent-hi el sistema de registre dels possibles canvis.

4.5 Defineix i elabora la documentació necessària per a l'avaluació de les activitats i del projecte.

4.6 Estableix el procediment per a la participació dels usuaris o clients en l'avaluació i elabora els documents específics.

4.7 Estableix un sistema per garantir el compliment del plec de condicions del projecte, quan aquest existeix.

 

Continguts

 

Els determina el centre educatiu.

 

 

Mòdul professional 13: formació en centres de treball

 

Durada: 383 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 22

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica l'estructura, l'organització i les condicions de treball de l'empresa, centre o servei, relacionant-les amb les activitats que realitza.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les característiques generals de l'empresa, centre o servei i l'organigrama i les funcions de cada àrea.

1.2 Identifica els procediments de treball en el desenvolupament de l'activitat.

1.3 Identifica les competències dels llocs de treball en el desenvolupament de l'activitat.

1.4 Identifica les característiques del mercat o entorn, tipus d'usuaris i proveïdors.

1.5 Identifica les activitats de responsabilitat social de l'empresa, centre o servei envers l'entorn.

1.6 Identifica el flux de serveis o els canals de comercialització més freqüents en aquesta activitat.

1.7 Relaciona avantatges i inconvenients de l'estructura de l'empresa, centre o servei, davant d'altres tipus d'organitzacions relacionades.

1.8 Identifica el conveni col·lectiu o el sistema de relacions laborals al qual s'acull l'empresa, centre o servei.

1.9 Identifica els incentius laborals, les activitats d'integració o de formació i les mesures de conciliació en relació amb l'activitat.

1.10 Valora les condicions de treball en el clima laboral de l'empresa, centre o servei.

1.11 Valora la importància de treballar en grup per aconseguir amb eficàcia els objectius establerts en l'activitat i resoldre els problemes que es plantegen.

 

2. Desenvolupa actituds ètiques i laborals pròpies de l'activitat professional d'acord amb les característiques del lloc de treball i els procediments establerts pel centre de treball.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Compleix l'horari establert.

2.2 Mostra una presentació personal adequada.

2.3 És responsable en l'execució de les tasques assignades.

2.4 S'adapta als canvis de les tasques assignades.

2.5 Manifesta iniciativa en la resolució de problemes.

2.6 Valora la importància de la seva activitat professional.

2.7 Manté organitzada la seva àrea de treball.

2.8 Té cura dels materials, equips o eines que utilitza en la seva activitat.

2.9 Manté una actitud clara de respecte vers el medi ambient.

2.10 Estableix una comunicació i relació eficaç amb el personal de l'empresa.

2.11 Es coordina amb els membres del seu equip de treball.

 

3. Realitza les activitats formatives de referència seguint protocols establerts pel centre de treball.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Executa les tasques segons els procediments establerts.

3.2 Identifica les característiques particulars dels mitjans de producció, equips i eines.

3.3 Aplica les normes de prevenció de riscos laborals en l'activitat professional.

3.4 Fa servir els equips de protecció individual segons els riscos de l'activitat professional i les normes establertes pel centre de treball.

3.5 Aplica les normes internes i externes vinculades a l'activitat.

3.6 Obté la informació i els mitjans necessaris per realitzar l'activitat assignada.

3.7 Interpreta i expressa la informació amb la terminologia o simbologia i els mitjans propis de l'activitat.

3.8 Detecta anomalies o desviacions en l'àmbit de l'activitat assignada, n'identifica les causes i hi proposa possibles solucions.

 

Activitats formatives de referència

 

1. Activitats formatives de referència relacionades amb el sistema organitzatiu de l'empresa.

1.1 Establiment de l'organigrama funcional de l'empresa.

1.2 Recopilació i anàlisis de dades respecte a l'estat de la indústria del sector audiovisual o d'espectacle a l'entorn d'operacions de l'empresa.

1.3 Definició dels serveis oferts per l'empresa, dels recursos humans i materials disponibles i de la tipologia de clients.

 

2. Activitats formatives de referència relacionades amb l'aplicació de normes ètiques a la feina i amb el compliment de les normes de seguretat i ambientals.

2.1 Aplicació i gestió de plans de seguretat i ambientals a l'empresa.

2.2 Realització de pràctiques, simulacres i emergències tot aplicant els protocols i plans de seguretat establerts per la normativa de prevenció.

2.3 Participació activa i col·laboradora en les activitats professionals amb esperit de superació en els àmbits personal i professional.

2.4 Establiment de canals de comunicació eficaços amb tots els membres de l'equip i dels departaments implicats en el projecte audiovisual o d'espectacle.

 

3. Activitats formatives de referència relacionades amb el rodatge i l'enregistrament de les seqüències d'una obra audiovisual.

3.1 Anàlisi dels criteris formals i estètics del projecte.

3.2 Definició dels recursos humans, materials i el temps necessari per al registre de cada una de les seqüències de producció del projecte.

3.3 Participació en l'elaboració del pla de rodatge/enregistrament ajustant-se al pressupost establert i incloent-hi solucions alternatives.

3.4 Participació en la realització dels assajos amb personal tècnic i artístic.

3.5 Seguiment de la participació en la direcció del procés de rodatge/enregistrament de les diferents preses.

3.6 Participació en el procés de gestió, conservació i arxivament del material audiovisual generat durant el rodatge/enregistrament.

 

4. Activitats formatives de referència relacionades amb la planificació i la realització multicàmera en control.

4.1 Participació en el desenvolupament de l'escaleta d'un programa de televisió a partir del desglossament del guió.

4.2 Participació en la consecució dels materials necessaris en la preproducció d'un programa de televisió i en la unificació dels diferents formats d'origen.

4.3 Assistència a la realització de programes de televisió en multicàmera.

4.4 Reconeixement de la configuració dels equips auxiliars, servidors i sistemes virtuals de redacció i d'edició, i la monitorització en multipantalla.

 

5. Activitats formatives de referència relacionades amb la planificació i la realització del procés de muntatge i postproducció d'un programa audiovisual.

5.1 Definició de formats de vídeo, d'arxiu de creació de gràfics i de so per a la realització del muntatge d'un producte audiovisual.

5.2 Participació en el minutatge, la descripció i la compactació pertinent del contingut dels suports físics per identificar-los posteriorment en el muntatge.

5.3 Elaboració del pla de muntatge i postproducció d'un programa audiovisual.

5.4 Participació en la realització del muntatge/postproducció d'un producte audiovisual i en la integració al muntatge d'efectes, així com gràfics i retolació.

 

6. Activitats formatives de referència relacionades amb la planificació d'assajos i regidoria de la representació.

6.1 Elaboració del desglossament del personal tècnic que intervé relacionant-lo amb les accions que ha de desenvolupar en cada moment de l'assaig o representació.

6.2 Participació en l'elaboració del llibre de regidoria.

6.3 Participació en la planificació d'assajos.

6.4 Desenvolupament del procés de creació d'una escaleta.

6.5 Planificació de la realització de la passada.

6.6 Participació en l'elaboració de la fitxa completa i la revisió de les clàusules addicionals del contracte (rider) de l'espectacle o esdeveniment.

 

 

6. Incorporació de la llengua anglesa en el cicle formatiu

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Interpreta informació professional en llengua anglesa (manuals tècnics, instruccions, catàlegs de productes i/o serveis, articles tècnics, informes, normativa, entre d'altres), aplicant-la a les activitats professionals més habituals.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Aplica en situacions professionals la informació continguda en textos tècnics o normativa relacionats amb l'àmbit professional.

1.2 Identifica i selecciona amb agilitat els continguts rellevants de novetats, articles, notícies, informes i normativa sobre diversos temes professionals.

1.3 Analitza detalladament les informacions específiques seleccionades.

1.4 Actua en conseqüència per donar resposta als missatges tècnics rebuts a través de suports convencionals (correu postal, fax) o telemàtics (correu electrònic, web).

1.5 Selecciona i extreu informació rellevant en llengua anglesa segons prescripcions establertes per elaborar en la llengua pròpia comparatives, informes breus o extractes.

1.6 Completa en llengua anglesa documentació i/o formularis del camp professional habituals.

1.7 Utilitza suports de traducció tècnics i les eines de traducció assistida o automatitzada de textos.

 

Aquest resultat d'aprenentatge s'ha d'aplicar en almenys un dels mòduls del cicle formatiu.

 

 

7. Espais

 

 

Espai formatiu

Superfície m²
(30 alumnes)
Superfície m²
(20 alumnes)

Grau d'ús

Aula polivalent

45

30

25%

Aula tècnica d'imatge i so

60

40

15%

Estudis de produccions audiovisuals (*)

120

90

25%

Sales de muntatge i postproducció

60

40

25%

Aula escenari (*)

120

90

10%

 

(*) Aconsellable alçada de 4 metres

 

8. Professorat

8.1 Professorat de centres docents dependents del Departament d'Ensenyament

L'atribució docent dels mòduls professionals que constitueixen els ensenyaments d'aquest cicle formatiu correspon als professors del cos de catedràtics d'ensenyament secundari, del cos de professors d'ensenyament secundari i del cos de professors tècnics de formació professional, segons escaigui, de les especialitats establertes a continuació.

 

Especialitats dels professors amb atribució docent en els mòduls professionals del cicle formatiu de realització de projectes audiovisuals i espectacles:

 

Mòdul professional

Especialitat dels professors

Cos

Planificació de la realització en cinema i vídeo

Processos i mitjans de comunicació

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Processos de realització en cinema i vídeo

Processos i mitjans de comunicació

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Planificació de realització en televisió

Tècniques i procediments d'imatge i so

Professors tècnics de formació professional

Processos de realització en televisió

Tècniques i procediments d'imatge i so

Professors tècnics de formació professional

Planificació del muntatge i postproducció d'audiovisuals

Tècniques i procediments d'imatge i so

Professors tècnics de formació professional

Realització del muntatge i postproducció d'audiovisuals

Tècniques i procediments d'imatge i so

Professors tècnics de formació professional

Planificació de la regidoria d'espectacles i esdeveniments

Processos i mitjans de comunicació

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Processos de regidoria d'espectacles i esdeveniments

Processos i mitjans de comunicació

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Mitjans tècnics audiovisuals i escènics

Processos i mitjans de comunicació

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Projecte de realització de projectes d'audiovisuals i espectacles

 

Tècniques i procediments d'imatge i so

Professors tècnics de formació professional

Processos i mitjans de comunicació

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Formació i orientació laboral

Formació i orientació laboral

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Empresa i iniciativa emprenedora

Formació i orientació laboral

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

 

 

8.2 Titulacions equivalents a efectes de docència

 

Cos

Especialitat dels professors

Titulació

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Formació i orientació laboral

Diplomat en ciències empresarials

Diplomat en relacions laborals

Diplomat en treball social

Diplomat en educació social

Diplomat en gestió i administració pública

 

 

8.3 Professorat de centres de titularitat privada o de titularitat pública diferent del Departament d'Ensenyament

 

Mòduls professionals

Titulació

Planificació de la realització en cinema i vídeo

Processos de realització en cinema i vídeo

Planificació de la regidoria d'espectacles i esdeveniments

Processos de regidoria d'espectacles i esdeveniments

Mitjans tècnics audiovisuals i escènics

Formació i orientació laboral

Empresa i iniciativa emprenedora

Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència

Planificació de la realització en televisió

Processos de realització en televisió

Planificació del muntatge i postproducció d'audiovisuals

Realització del muntatge i postproducció d'audiovisuals

Projecte de realització de projectes d'audiovisuals i espectacles

 

Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents

Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents

 

 

 

9. Convalidacions

9.1 Convalidacions entre els crèdits i mòduls professionals del cicle formatiu de realització d'audiovisuals i espectacles a l'empara de la LOGSE (Decret 352/1997, de 25 de novembre) i els mòduls professionals del currículum que s'estableixen en aquesta Ordre

 

CFGS (LOGSE)

CFGS (LOE)

Crèdits

Mòduls

Mòduls professionals

Realització en cinema i vídeo

Realització en cinema i vídeo

Planificació de la realització en cinema i vídeo

Processos de realització en cinema i vídeo

Realització en televisió

Realització en televisió

Planificació de la realització en televisió

Processos de la realització en televisió

Muntatge/edició i postproducció d'audiovisuals

Muntatge/edició i postproducció d'audiovisuals

Planificació del muntatge i post producció d'audiovisuals

Realització del muntatge i postproducció d'audiovisuals

Sistemes tècnics de realització

Sistemes tècnics de realització

Mitjans tècnics audiovisuals i escènics

Formació en centres de treball

Formació en centres de treball

Formació en centres de treball

 

 

9.2 Altres convalidacions

Convalidacions entre els crèdits del CFGS realització d'audiovisuals i espectacles LOGSE i les unitats formatives del currículum que s'estableixen en aquesta Ordre.

 

Crèdits del CFGS realització d'audiovisuals i espectacles

Unitats formatives dels mòduls professionals CFGS realització de projectes d'audiovisuals i espectacles

Formació i orientació laboral

Unitats formatives del mòdul de formació i orientació laboral:

UF 1: incorporació al treball

 

 

10. Correspondències

10.1 Correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professionals que formen el currículum d'aquest cicle formatiu per a la seva convalidació

 

Unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya

Mòduls professionals

UC_2-0700-11_3: determinar els recursos necessaris per al desenvolupament del projecte audiovisual

UC_2-0701-11_3: coordinar la disponibilitat i adequació dels recursos humans, tècnics i artístics necessaris per al rodatge/enregistrament

Planificació de la realització en cinema i vídeo

UC_2-0702-11_3: organitzar i controlar el rodatge/enregistrament i el procés de postproducció

Processos de realització en cinema i vídeo

UC_2-0216-11_3: coordinar el desenvolupament de les necessitats de realització d'una producció televisiva, de l'espai escènic i de la posada en escena en les diferents localitzacions

Planificació de la realització en televisió

UC_2-0217-11_3: assistir en el control de realització d'una producció televisiva mitjançant el control de mitjans tècnics i humans

UC_2-0218-11_3: participar en la postproducció de productes televisius

Processos de realització en televisió

UC_2-0947-11_3: planificar el procés de muntatge i postproducció d'un producte audiovisual

UC_2-0948-11_3: preparar els materials necessaris per al muntatge i postproducció

Planificació del muntatge i postproducció d'audiovisuals

UC_2-0949-11_3: realitzar el muntatge integrant eines de postproducció i materials de procedència diversa

UC_2-0919-11_3: coordinar els processos finals de muntatge i postproducció fins a generar el producte audiovisual final

Realització del muntatge i postproducció d'audiovisuals

UC_2-1420-11_3: determinar les necessitats tècniques i artístiques i planificar els assaigs d'espectacles en viu i esdeveniments

Planificació de la regidoria d'espectacles i esdeveniments

UC_2-1421-11_3: regir i supervisar els processos tècnics i artístics en la preparació i desenvolupament dels assaigs d'espectacles en viu i esdeveniments

UC_2-1422-11_3: regir i supervisar els processos tècnics i artístics en l'execució en viu i esdeveniments, en local estable i en gira

Processos de regidoria d'espectacles i esdeveniments

 

Les persones matriculades en aquest cicle formatiu que tinguin acreditades totes les unitats de competència incloses en el títol, d'acord amb el procediment establert en el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral, tindrà convalidat el mòdul professional de mitjans tècnics audiovisuals i escènics.

 

10.2 Correspondència dels mòduls professionals que formen el currículum d'aquest cicle formatiu amb les unitats de competència per a la seva acreditació.

 

Mòduls professionals

Unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya

Planificació de la realització en cinema i vídeo

UC_2-0700-11_3: determinar els recursos necessaris per al desenvolupament del projecte audiovisual

UC_2-0701-11_3: coordinar la disponibilitat i l'adequació dels recursos humans, tècnics i artístics necessaris per al rodatge/enregistrament

Processos de realització en cinema i vídeo

UC_2-0702-11_3: organitzar i controlar el rodatge/enregistrament i el procés de postproducció

Planificació de la realització en televisió

UC_2-0216-11_3: coordinar el desenvolupament de les necessitats de realització d'una producció televisiva, de l'espai escènic i de la posada en escena en les diferents localitzacions

Processos de realització en televisió

UC_2-0217-11_3: assistir en el control de realització d'una producció televisiva mitjançant el control de mitjans tècnics i humans

UC_2-0218-11_3: participar en la postproducció de productes televisius

Planificació del muntatge i postproducció d'audiovisuals

UC_2-0947-11_3: planificar el procés de muntatge i postproducció d'un producte audiovisual

UC_2-0948-11_3: preparar els materials necessaris per al muntatge i postproducció

Realització del muntatge i postproducció d'audiovisuals

UC_2-0949-11_3: realitzar el muntatge integrant eines de postproducció i materials de procedència diversa

UC_2-0919-11_3: coordinar els processos finals de muntatge i postproducció fins a generar el producte audiovisual final

Planificació de la regidoria d'espectacles i esdeveniments

UC_2-1420-11_3: determinar les necessitats tècniques i artístiques i planificar els assaigs d'espectacles en viu i esdeveniments

Processos de regidoria d'espectacles i esdeveniments

UC_2-1421-11_3: regir i supervisar els processos tècnics i artístics en la preparació i desenvolupament dels assaigs d'espectacles en viu i esdeveniments

UC_2-1422-11_3: regir i supervisar els processos tècnics i artístics en l'execució en viu i esdeveniments, en local estable i en gira

 

 

Amunt