Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 05/10/2016

  • Número del document ENS/2273/2016

  • Número de control 16285019

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16285019-2016

Dades del DOGC
  • Número 7226

  • Data 14/10/2016

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2273/2016, de 5 d'octubre, de modificació de la Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent.


La Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol, fa pública la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent.

L'annex 2 de la Resolució ENS/1814/2016 estableix el barem per al procediment d'ingrés lliure. L'apartat 3.1 d'aquest barem valora la formació permanent, i l'apartat 3.4 el domini de llengües estrangeres.

Així mateix, l'annex 3 de la Resolució ENS/1814/2016 estableix el barem per al procediment d'accés a un cos de grup superior. L'apartat 2.1 valora els cursos de formació i perfeccionament.

S'ha observat que cal ajustar la puntuació atorgada als certificats acreditatius del domini de llengües estrangeres dels nivells C1 i C2 del marc europeu comú de referència, en l'apartat 3.4 de l'annex 2, en relació amb l'atorgada en els certificats de nivell avançat, d'aptitud o equivalent d'escoles oficials d'idiomes en el subapartat 2.4.2, per tal que vagi en augment a mesura que s'incrementa el nivell d'aquests.

Així mateix, atès allò que preveu l'article 3 de l'Ordre ENS/248/2012, de 20 d'agost, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d'ensenyament no universitari, cal modificar l'apartat 3.1 de l'annex 2, i l'apartat 2.1 de l'annex 3 per tal d'adaptar el nombre d'hores que ha de tenir una activitat de formació per poder ser valorada com a mèrit.

Per tant, a proposta de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics,

 

Resolc:

 

-1 Modificar el sisè paràgraf de les consideracions generals referents als subapartats de la base 3.1 de l'annex 2 en el sentit següent:

on diu:

“Als efectes d'aquest subapartat 3.1 es poden acumular els cursos no inferiors a 2 crèdits (20 hores) que compleixin els requisits que s'especifiquin en aquest apartat.”,

ha de dir:

“Als efectes d'aquest subapartat 3.1 es poden acumular els cursos no inferiors a 15 hores, excepte les jornades, que compleixin els requisits que s'especifiquin en aquest apartat.”.

 

-2 Modificar la base 3.4 de l'annex 2 en el sentit següent:

on diu:

“3.4 Domini de les llengües estrangeres.

3.4.1 Per cada certificat que acrediti el domini d'una llengua estrangera del nivell C1 del marc europeu comú de referència: 0,2500 punts.

3.4.2 Per cada certificat que acrediti el domini d'una llengua estrangera del nivell C2 del marc europeu comú de referència: 0,5000 punts.”,

ha de dir:

“3.4 Domini de les llengües estrangeres.

3.4.1 Per cada certificat que acrediti el domini d'una llengua estrangera del nivell C1 del marc europeu comú de referència: 0,7500 punts.

3.4.2 Per cada certificat que acrediti el domini d'una llengua estrangera del nivell C2 del marc europeu comú de referència: 1 punt.”.

 

-3 Modificar el penúltim paràgraf de les consideracions generals referents als subapartats de la base 2.1 de l'annex 3 en el sentit següent:

on diu:

“Als efectes d'aquest subapartat 2.1 es poden acumular els cursos no inferiors a 2 crèdits (20 hores) que compleixin els requisits que s'especifiquin en aquest apartat.”,

ha de dir:

“Als efectes d'aquest subapartat 2.1 es poden acumular els cursos no inferiors a 15 hores, excepte les jornades, que compleixin els requisits que s'especifiquin en aquest apartat.”.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant la consellera d'Ensenyament en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 5 d'octubre de 2016

 

Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament

 

Amunt