Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 03/10/2016

  • Número del document ENS/2269/2016

  • Número de control 16284022

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16284022-2016

Dades del DOGC
  • Número 7225

  • Data 13/10/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2269/2016, de 3 d'octubre, del director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial per la qual es fa pública la relació de centres que participen en el programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP, en el curs 2016-2017.


Mitjançant la Resolució ENS/1080/2014, de 5 de maig (DOGC núm. 6626, de 20.5.2014), es va crear el Programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP; l'apartat 4.6 estableix que els projectes es valoren i puntuen per una comissió de selecció que formula la proposta de centres seleccionats al director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

Mitjançant la Resolució ENS/1244/2016, d'11 de maig (DOGC núm. 7124 de 20.5.2016), es va obrir convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP, a partir del curs 2016-2017.

D'acord amb la proposta de la comissió de selecció de projectes de 5 de juliol de 2016,

 

Resolc:

 

Donar publicitat a l'annex dels centres educatius seleccionats per a incorporar-se al Programa "InnovaFP", a partir del curs 2016-2017.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, previ al recurs contenciós administratiu, poden interposar recurs de reposició davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 3 d'octubre de 2016

 

Melcior Arcarons i Rua

Director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

 

 

Annex

 

a) Centres públics

 

Codi: 08012714

Denominació: Institut Anna Gironella de Mundet

Municipi: Barcelona

 

Codi: 08032385

Denominació: Institut Mitjans Audiovisuals

Municipi: Barcelona

 

Codi: 08034217

Denominació: Institut Bernat el Ferrer

Municipi: Molins de Rei

 

Codi: 08053340

Denominació: Institut Gabriela Mistral

Municipi: Sant Vicenç dels Horts

 

Codi: 08031681

Denominació: Institut Francesc Xavier Lluch i Rafecas

Municipi: Vilanova i la Geltrú

 

Codi: 08053182

Denominació: Institut La Serreta

Municipi: Rubí

 

Codi: 25006732

Denominació: Institut Torrevicens

Municipi: Lleida

 

Codi: 43004803

Denominació: Institut Andreu Nin

Municipi: El Vendrell

 

b) Centres privats

 

Codi: 08031927

Denominació: Escola Tècnico-Professional Xavier

Municipi: Barcelona

 

Codi: 25003184

Denominació: La Salle

Municipi: Mollerussa

 

Amunt