Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 08/09/2016

  • Número de control 16274005

  • Organisme emissor Ajuntament de Castellbisbal

    CVE CVE-DOGC-A-16274005-2016

Dades del DOGC
  • Número 7223

  • Data 10/10/2016

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE sobre exposició pública de l'Acord del Ple sobre modificació de funcions d'un lloc de treball de personal eventual.


Es fa públic que el Ple de l'Ajuntament de Castellbisbal, en la sessió ordinària celebrada el dia 25 de juliol de 2016, va aprovar l'acord següent:

“2.1. Pel Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 30 de novembre de 2015 es va aprovar el nombre, les característiques i les retribucions del segon lloc de treball de personal eventual denominat Responsable de serveis a la ciutadania, infància, polítiques d'igualtat, salut pública i consum, adscrit a l'Àrea de Serveis Personals i grup de titulació A, subgrup A1, amb unes retribucions brutes anuals de 28.000 €.

En el mateix acord del Ple, es va determinar la dedicació i les funcions assignades al lloc de treball esmentat.

Atès el que disposa l'article 104 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del Règim local, en concordança amb els articles 304 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Atès que la Subdelegació del Govern a Barcelona ha interposat el recurs contenciós administratiu núm. 58/2016 contra l'esmentat acord i contra els acords relacionats d'aprovació de la plantilla de personal laboral i funcionari 2016 i de la modificació de la relació de llocs de treball, aprovats en la mateixa sessió del Ple de 30 de novembre, ampliant el recurs al decret d'Alcaldia núm. 160, de 26 de gener de 2016, de nomenament de personal eventual de confiança per la provisió del lloc de treball esmentat.

Atès que la interposició del recurs esmentat ve donat per entendre que de l'anàlisi de les funcions assignades, es considera que hi ha atribució de funcions de caràcter tècnic i de gestió pròpies del personal directiu, definit a l'article 13 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, considerant que el règim del personal eventual i del personal directiu són diferents, per quan el legislador els diferencia i els posa al servei de fins i objectius diferents.

Per tot això, s'adopten, els acords següents:

 

PRIMER.- Modificar les funcions assignades al lloc de treball de personal eventual denominat Responsable de serveis a la ciutadania, infància, polítiques d'igualtat, salut pública i consum, adscrit a l'Àrea de Serveis Personals i grup de titulació A, subgrup A1, aprovades per acord del Ple de l'Ajuntament de 30 de novembre de 2015, en els següents termes:

- Contingut funcional del lloc de treball:

L'objectiu fonamental del lloc és el de dissenyar i proposar les estratègies polítiques i procediments de l'Ajuntament en matèria de serveis a la ciutadania (serveis socials, gent gran i joventut) infància, polítiques d'igualtat i salut pública i consum per assolir els objectius que, en aquest àmbit, hagi establert l'equip de govern, assignant-se a aquest les següents funcions generals:

- Assessorar en la planificació i coordinació dels recursos humans, materials i econòmics adscrits.

- Assessorar en la organització i línies d'actuació de l'àmbit assignat de Serveis a la ciutadania (serveis socials, gent gran i joventut) Infància, Polítiques d'igualtat i Salut pública i Consum.

- Assessorar en la organització del funcionament dels diferents serveis adscrits i proposar les mesures a adoptar per garantir-ne una correcta coordinació amb els tècnics de les diferents àrees i regidories.

- Promoure i impulsar actuacions i proposar criteris que permetin la millora de la gestió i l'acompliment dels objectius.

- Promoure i impulsar projectes, programes i actuacions endegades des de l'àmbit.

- Proposar noves línies d'actuació, propostes de gestió i processos de treball per tal de millorar l'assoliment dels objectius fixats.

- Assessorar en l'elaboració del pressupost, el seu seguiment i aplicació.

- Assistir a les reunions a les que sigui requerit per tal d'informar sobre els assumptes assignats.

- Representar l'entitat en altres organismes i/o institucions, així com en aquelles comissions o reunions, sempre que li sigui requerit.

- I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

 

SEGON.- Acordar que l'esmentada modificació tingui efectes en els acords relacionats d'aprovació de la plantilla de personal 2016 i modificació de llocs de treball, aprovat per acord del Ple de 30 de novembre de 2015, així com, en l'acord relacionat de nomenament del personal eventual de confiança per la provisió de l'esmentat lloc de treball, efectuat per decret d'Alcaldia núm. 160, de 26 de gener de 2016.

 

TERCER.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Castellbisbal, 8 de setembre de 2016

 

Joan Playà Guirado

Alcalde

 

Amunt