Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 19/09/2016

  • Número del document ENS/2158/2016

  • Número de control 16267035

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16267035-2016

Dades del DOGC
  • Número 7214

  • Data 27/09/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2158/2016, de 19 de setembre, per la qual es determinen el calendari i les condicions de la preinscripció, per al curs 2016-2017, als ensenyaments del Pla pilot d'itineraris formatius específics (IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat lleu o moderada.


L'Acord GOV/120/2016, de 30 d'agost, crea el Pla pilot experimental d'itineraris formatius específics (IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada.

El Pla preveu que el curs 2016-2017 s'han d'implantar 8 grups escolars amb una previsió d'oferta màxima de 100 places, en 8 centres educatius públics i que l'admissió d'alumnes als IFE es regeix pel règim general vigent per alumnes amb necessitats educatives específiques.

En conseqüència, atès que es tracta d'un Pla pilot experimental amb un nombre limitat de places, cal establir les especificitats del procediment d'accés per a l'alumnat resident en l'àmbit territorial dels centres on s'imparteixen, per al curs 2016-2017.

Per aquest motiu,

 

Resolc:

 

1. Establir el calendari i les condicions de preinscripció i matriculació als itineraris formatius específics, per al curs 2016-2017, que es detallen a l'annex.

 

2. La relació de centres educatius que imparteixen itineraris formatius específics el curs 2016-2017, així com els perfils dels itineraris que s'ofereixen, es pot consultar a la pàgina web del Departament d'Ensenyament.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Ensenyament en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 19 de setembre de 2016

 

Jordi Miró i Meix

Director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

 

 

Annex

 

1. Participants en el procés i requisits

Poden participar en el procés els alumnes domiciliats en algun dels municipis dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament al qual pertany el centre al que es vol accedir i que imparteixen els IFE, i que compleixin els requisits següents:

a) Alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada, inclosos els alumnes amb trastorn de l'espectre autista (TEA) amb discapacitat lleu o moderada.

Documentació acreditativa: dictamen d'escolarització o informe de reconeixement de necessitats educatives especials emès per l'equip d'assessorament i orientació psicopedagògic (EAP) durant l'educació obligatòria, en què consti la condició d'alumne amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada, o alumne amb trastorn de l'espectre autista (TEA).

b) Alumnes d'entre 16 i 20 anys d'edat durant l'any natural d'inici de l'oferta, que compleixin com a màxim 21 anys d'edat durant l'any 2016.

 

2. Presentació de sol·licituds

2.1 La sol·licitud de preinscripció es formalitza mitjançant el formulari disponible a la pàgina web del Departament d'Ensenyament i es presenta al centre on es vol cursar l'ensenyament, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini indicat en l'apartat 3 d'aquest annex. No s'admeten sol·licituds fora de termini.

2.2 La presentació de la sol·licitud a un centre comporta l'acceptació del perfil d'estudis que s'hi imparteixen.

2.3 En el cas del serveis territorials on aquests estudis s'imparteixen en més d'un centre, es poden presentar un màxim de dues sol·licituds de preinscripció per persona, i s'hi han d'indicar les peticions, per ordre de preferència. Les dues sol·licituds han de ser idèntiques, en totes dues s'han d'emplenar, per ordre de preferència, la casella de la primera opció i la casella de la segona opció, i comporten l'acceptació del perfil d'estudis que s'hi imparteixen en cada centre.

Una sol·licitud s'ha de presentar al centre demanat en primera opció. L'altra sol·licitud s'ha de presentar al centre demanat en segona opció.

Només es tindrà en compte la segona opció si, un cop publicades les llistes definitives d'alumnes admesos, no s'ha aconseguit plaça en el centre escollit com a primera opció i queden places vacants en el centre triat com a segona opció.

 

3. Calendari de preinscripció i matrícula

- Període de presentació de sol·licituds: del 4 al 6 d'octubre de 2016, ambdós inclosos.

- Sorteig a efectes de desempat: 7 d'octubre de 2016 en el mateix centre.

- Publicació de les llistes baremades: 11 d'octubre de 2016.

- Termini de reclamació a les llistes baremades de sol·licituds: del 13 al 14 d'octubre de 2016, ambdós inclosos.

- Publicació de l'assignació definitiva d'alumnes admesos: 19 d'octubre de 2016.

- Període de matrícula: del 20 al 21 d'octubre, ambdós inclosos.

- Inici del curs: 24 d'octubre de 2016.

 

4. Criteris de prioritat i documentació a presentar

4.1 Documentació que cal presentar en tots els casos:

- Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

- Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) vigent.

Si la persona sol·licitant és menor d'edat també s'ha de presentar:

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

De manera extraordinària i a efectes de preinscripció, les dades d'identificació o de filiació de les persones estrangeres també es poden acreditar amb el document d'identitat o el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

4.2 Criteris de prioritat, barem que s'aplica i documentació acreditativa:

a) Proximitat del domicili al lloc de realització de l'itinerari:

- Si el domicili està en el mateix municipi que el centre en què s'imparteix l'itinerari: 50 punts.

- Si el domicili està en la mateixa comarca que el centre en què s'imparteix l'itinerari: 10 punts.

Documentació acreditativa:

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.

- Quan el domicili que s'al·lega no coincideix amb el del DNI o de la targeta de residència, s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna.

b) Situació d'escolarització en el curs acadèmic 2015-2016:

- Estar matriculat en un centre ordinari o en un centre d'educació especial a l'etapa obligatòria: 20 punts.

Documentació acreditativa: certificat d'estudis o altra documentació que acrediti l'escolarització.

c) Situació d'escolarització en el curs acadèmic 2016-2017:

- No estar matriculat en estudis oferts pel Departament d'Ensenyament: 20 punts.

En cas de formalitzar dues sol·licituds, la documentació acreditativa especificada en aquest apartat 4 només cal lliurar-la al centre al qual s'opta en primer lloc.

 

5. Assignació

Per ordenar les sol·licituds d'admissió als itineraris formatius específics i per assignar les places quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, s'apliquen els criteris de prioritat establerts en el punt 4.2 d'aquest annex.

En el cas d'empat en les puntuacions tenen preferència els alumnes no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria. Per desfer les situacions d'empat que encara es mantinguin es realitzarà un sorteig en cada centre. El resultat del sorteig es publicarà en el tauler del centre.

La falsedat o frau en les dades al·legades o la presentació de més de dues sol·licituds de preinscripció comporten la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

El director o directora dels serveis territorials resol l'assignació de places als alumnes admesos a cada centre.

 

6. Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en el punt 3 d'aquest annex.

Els alumnes que no formalitzin la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades i així ho hagin comunicat al centre.

Quan, després del procés ordinari de matrícula, quedin places vacants, el centre assignarà aquestes places als participants que no hagin obtingut plaça en primera opció i hagin presentat una segona sol·licitud amb una segona opció, aplicant de nou els criteris de prioritat.

Un alumne perd la plaça assignada si no s'incorpora al centre o deixa d'assistir-hi sense una causa justificada en el termini de 15 dies des del moment en què se'n tingui coneixement.

El directora o directora del centre, o persona en qui delegui, ha de mantenir una entrevista amb els pares, mares, tutors o guardadors dels alumnes menors d'edat per tal d'informar-los de tots els aspectes del centre, en particular en relació amb el seu projecte educatiu i lingüístic i la carta de compromís educatiu, i d'atendre les consultes que els formulin.

 

7. Supervisió del calendari i les condicions de preinscripció

El director o directora de cada servei territorial designarà una persona que farà el seguiment del procés d'aplicació dels criteris de baremació i supervisarà la resta del procediment de preinscripció.

 

8. Comunicació de les dades de preinscripció i matrícula i custòdia de la documentació

Els centres que realitzen itineraris formatius específics, d'acord amb el procediment i els terminis que es detallen en aquest annex, han de facilitar a l'Administració educativa les dades relatives a la preinscripció.

Acabat el procés de matrícula el centre ha de confirmar les matrícules a la persona designada pel director o directora dels serveis territorials.

Els centres han de guardar les sol·licituds de preinscripció i tota la documentació acreditativa del procés. En el cas que els joves obtinguin plaça en un centre diferent del que van demanar en primera petició, els originals de la documentació han de quedar custodiats en el centre de primera petició. Si el centre on ha obtingut la plaça ho demana, el centre de primera petició li pot enviar còpia de la documentació corresponent.

 

9. Reclamacions

Contra els acords i les decisions sobre l'admissió als itineraris formatius específics del director o directora dels serveis territorials es pot interposar recurs d'alçada davant el director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, la resolució del qual posa fi a la via administrativa.

 

Amunt