Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 20/09/2016

  • Número del document 296/2016

  • Número de control 16264092

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16264092-2016

Dades del DOGC
  • Número 7211

  • Data 22/09/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 296/2016, de 20 de setembre, de modificació del Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament d'Ensenyament.


D'acord amb l'article 150 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, en matèria d'organització de la seva Administració, correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre l'estructura, la regulació dels òrgans i directius públics, el funcionament i l'articulació territorial, i sobre les diverses modalitats organitzatives i instrumentals per a l'actuació administrativa.

El Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament d'Ensenyament, estableix l'estructura organitzativa departamental.

Fruit del desplegament de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, en els àmbits de l'autonomia dels centres docents, el paper i les competències de les direccions dels centres i la provisió de llocs de treball docents a escoles i instituts, un dels reptes més transcendents és la redefinició de la funció directiva dels centres docents del país. Amb aquest marc normatiu es transita d'un model de presa de decisions centralitzades a un nou model on cadascun dels centres escolars del país elabora i executa, en el marc dels objectius generals que estableix el Departament d'Ensenyament, el seu propi projecte educatiu a partir d'utilitzar eines veritables d'autonomia en la seva gestió. Així, la funció directiva esdevé un pilar fonamental de la política educativa i fa necessària la creació d'una subdirecció general específica adscrita a la Secretaria de Polítiques Educatives.

D'altra banda, es proposa adscriure la Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme a la Direcció General d'Educació Infantil i Primària. Amb aquesta adscripció, cadascuna de les diverses subdireccions generals que tenen competència en àmbits temàtics del sistema educatiu quedarà adscrita orgànicament a alguna de les direccions generals de les diverses etapes educatives.

Al seu torn, el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, ha establert les competències del Departament d'Ensenyament.

Així, doncs, i per tal de fer front a aquests nous reptes que es planteja el Departament derivats del desplegament de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, i de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals, de l'aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i per avançar en la implantació de l'administració electrònica, tant en procediments administratius com acadèmics, és important adaptar l'organització a una estructura que ho faciliti.

Per tot això, de conformitat amb l'article 23 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; amb la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i amb la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

A proposta de la consellera d'Ensenyament i d'acord amb el Govern,

 

Decreto:

 

Article 1

Es modifica l'article 6 del Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament d'Ensenyament, que queda redactat de la manera següent:

“Article 6

”La persona titular de la Secretaria General exerceix les funcions que li atribueix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, la supervisió, coordinació i relació amb els centres públics i privats del sistema educatiu de Catalunya, la direcció del professorat i personal al servei dels centres públics, l'autorització de centres privats, així com aquelles que li assigni la normativa vigent o que la persona titular del Departament li pugui delegar.”

 

Article 2

Es modifica l'article 10 del Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament d'Ensenyament, que queda redactat de la manera següent:

“Article 10

”Corresponen a la Subdirecció General d'Organització, Coneixement i Sistemes d'Informació les funcions següents:

”a) Supervisar el Pla director de sistemes d'informació departamental, en coordinació amb l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

”b) Coordinar la definició dels requeriments funcionals dels sistemes informàtics dels centres educatius, en relació amb la gestió acadèmica, administrativa i econòmica, i supervisar la implantació dels sistemes d'informació que li donin suport.

”c) Coordinar la definició dels requeriments funcionals dels sistemes informàtics nuclears i transversals.

”d) Planificar, coordinar i supervisar l'anàlisi i la definició d'estructures organitzatives i els programes d'actualització i simplificació de serveis i procediments.

”e) Coordinar i supervisar els projectes d'administració electrònica del Departament i d'interoperabilitat administrativa.

”f) Planificar, coordinar i supervisar el sistema d'indicadors del sistema educatiu i de la gestió departamental.

”g) Supervisar l'elaboració de les estadístiques educatives oficials.

”h) Coordinar l'elaboració del Pla de Govern del Departament.

”i) Dirigir el web i la intranet del Departament.

”j) Assumir la condició d'unitat d'informació departamental i desenvolupar tasques relacionades amb la coordinació, la comunicació, el suport i l'assessorament a les unitats del departament i a la ciutadania en l'àmbit de la publicitat activa i l'accés a la informació pública.

”k) Supervisar i coordinar les actuacions de difusió i informació de les diferents unitats directives del Departament pels diferents mitjans de difusió: telefònic, escrit, telemàtic o presencial.

”l) Coordinar el model d'informació i d'atenció al públic per adaptar-lo a les noves tecnologies disponibles.

”m) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.”

 

Article 3

Es modifica l'article 12 del Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament d'Ensenyament, que queda redactat de la manera següent:

“Article 12

”Corresponen al Servei d'Organització i Sistemes d'Informació les funcions següents:

”a) Gestionar el Pla director de sistemes d'informació departamental i alinear-lo amb la política d'interoperabilitat de les administracions públiques.

”b) Elaborar les propostes d'estructures organitzatives per adequar-les als objectius departamentals.

”c) Coordinar els aspectes funcionals dels sistemes informàtics que gestiona l'Àrea TIC per alinear-los amb els objectius departamentals.

”d) Definir els requeriments funcionals dels sistemes informàtics nuclears, transversals, de suport a la gestió acadèmica, administrativa i econòmica dels centres educatius i les guies d'estil per desenvolupar aplicacions.

”e) Proposar i coordinar els projectes d'organització, millora i racionalització de serveis i procediments i sistemes per a la seva avaluació.

”f) Gestionar el coneixement organitzacional del Departament, en col·laboració amb altres unitats del Departament.

”g) Impulsar i coordinar els projectes d'administració electrònica i interoperabilitat.

”h) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.”

 

Article 4

S'afegeixen els articles 12.bis i 12.ter al Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament d'Ensenyament, amb la redacció següent:

“Article 12.bis

”Del Servei d'Organització i Sistemes d'Informació depèn la Secció de Processos i Administració Electrònica.

”Article 12.ter

”Corresponen a la Secció de Processos i Administració Electrònica les funcions següents:

”a) Identificar processos susceptibles de redisseny per integrar les eines facilitadores de l'administració electrònica disponibles amb l'objectiu de simplificar els processos i d'incrementar l'eficàcia i l'eficiència.

”b) Difondre entre els possibles usuaris les novetats en matèria de serveis corporatius facilitadors de la implementació de serveis d'interoperabilitat i tràmits electrònics.

”c) Participar en la definició i posterior implantació de projectes organitzatius transversals dins del Departament.

”d) Dissenyar i implantar un sistema de gestió d'usuaris de les eines i serveis corporatius lligats a la interoperabilitat i altres serveis organitzatius i d'administració electrònica.

”e) Fer el seguiment i control dels usuaris i de l'ús d'aquestes eines corporatives dins del Departament.

”f) Administrar i mantenir actualitzat el Catàleg Corporatiu de Processos dins del Departament.

”g) Mantenir la interlocució operativa amb els responsables de les eines i serveis corporatius facilitadors de l'administració electrònica.

”h) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.”

 

Article 5

Es modifica l'article 16 del Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament d'Ensenyament, que queda redactat de la manera següent:

“Article 16

”Corresponen al Servei de Gestió del Coneixement les funcions següents:

”a) Planificar, coordinar i homogeneïtzar les actuacions del Departament en matèria de difusió i informació en els diferents webs departamentals.

”b) Gestionar la intranet amb els seus portals, el web del Departament i la resta de portals departamentals.

”c) Impulsar i promoure la gestió del coneixement i la transversalitat de la informació amb voluntat d'integrar els òrgans del Departament, identificar les necessitats d'informació i mantenir el mapa de coneixement del Departament.

”d) Normalitzar la documentació interna, els impresos, els documents elaborats per sistemes informàtics i els noticiaris de les aplicacions informàtiques del Departament i dissenyar eines de normalització lingüística.

”e) Dirigir l'activitat de la biblioteca del Departament i elaborar i gestionar el pla anual d'adquisició de documents i material bibliogràfic.

”f) Elaborar bases de dades documentals amb continguts d'interès per al Departament i per al sector educatiu, productes tècnics i glossaris amb destinació a les unitats del Departament i altres institucions.

”g) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.”

 

Article 6

Es modifica l'article 17 del Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament d'Ensenyament, que queda redactat de la manera següent:

“Article 17

”Corresponen al Servei de Comunicació i Publicacions les funcions següents:

”a) Dirigir en l'àmbit tècnic l'activitat editorial del Departament, editar pels diferents mitjans tecnològics les publicacions i coordinar i gestionar-ne la distribució, així com promoure l'edició de publicacions electròniques.

”b) Vetllar per l'acompliment de la imatge gràfica institucional del Departament i de la imatge corporativa de la Generalitat de Catalunya.

”c) Supervisar l'atenció directa al ciutadà per tots els canals (presencial, telefònic i telemàtic)

”d) Participar en el disseny de les campanyes informatives i de difusió de l'activitat del Departament, així com dels actes institucionals.

”e) Coordinar la participació del Departament en les fires d'acord amb el Pla de fires de la Generalitat.

”f) Col·laborar amb el Gabinet del/de la Conseller/a en l'organització dels actes institucionals del Departament.

”g) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.”

 

Article 7

S'afegeixen els articles 17.bis i 17.ter al Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament d'Ensenyament, amb la redacció següent:

“Article 17.bis

”Del Servei de Comunicació i Publicacions depèn la Secció d'Informació i Suport a la Transparència.

”Article 17.ter

”Corresponen a la Secció d'Informació i Suport a la Transparència les funcions següents:

”a) Proposar i implantar productes d'informació que millorin l'atenció al ciutadà per tots els canals disponibles.

”b) Dissenyar i implantar un sistema que faciliti el seguiment de l'atenció al ciutadà amb l'objectiu de millorar-la.

”c) Coordinar l'atenció directa al ciutadà per tots els canals.

”d) Fer el seguiment operatiu de l'atenció al ciutadà i elaborar els informes corresponents als seus superiors.

”e) Gestionar les peticions d'informació de la bústia de la transparència i coordinar la distribució a les unitats departamentals i elaborar propostes de resposta per garantir que es dóna la informació en els terminis establerts.

”f) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.”

 

Article 8

Es modifica l'article 30 del Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament d'Ensenyament, que queda redactat de la manera següent:

“Article 30

”Corresponen a la Secció d'Immobles i Patrimoni les funcions següents:

”a) Preparar i tramitar les actuacions encaminades a l'adquisició d'immobles per ser destinats a seus d'unitats administratives del Departament.

”b) Tramitar els expedients d'obra nova i d'adequació de seus d'unitats administratives.

”c) Dirigir les obres de les actuacions anteriors.

”d) Gestionar l'inventari de béns immobles de caire administratiu adscrits al Departament.

”e) Gestionar l'inventari i el magatzem de béns mobles.

”f) Elaborar i tramitar les propostes de lloguer del Departament.

”g) Gestionar les assegurances del Departament.

”h) Elaborar i tramitar les propostes de contractació relatives a la seguretat dels edificis dels serveis centrals i fer el seguiment del seu compliment.

”i) Coordinar els agents i les actuacions relatives a la seguretat d'acord amb les instruccions dels seus superiors.

”j) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.”

 

Article 9

Es modifica l'article 42 del Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament d'Ensenyament, que queda redactat de la manera següent:

“Article 42

” L'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions està dirigida pel director/a de l'Àrea TIC, del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), i depèn funcionalment de la Direcció de Serveis del Departament, quant a les tecnologies de la informació i les comunicacions del Departament, i del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, quant a les tecnologies de la informació i comunicacions corporatives de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, en els termes establerts pel Govern.”

 

Article 10

Es modifica l'article 43 del Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament d'Ensenyament, que queda redactat de la manera següent:

“Article 43

”43.1 Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

”Corresponen a l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions les funcions següents:

”a) Alinear les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) amb els objectius estratègics del Departament.

”b) Elaborar, desenvolupar, implantar o actualitzar el Pla director de TIC del Departament com a instrument de definició i de coordinació dels sistemes informàtics, de l'arquitectura tecnològica i de les comunicacions que ha de donar suport a l'activitat, a la gestió i a la informació de tot el Departament.

”c) Executar, implantar i fer el seguiment de les actuacions TIC del Departament derivades del Pla director per tal d'avaluar-ne els resultats, i vetllar per la qualitat dels productes i serveis rebuts pels subministradors externs.

”d) Proposar el pressupost i la priorització de les actuacions en aquesta matèria.

”e) Adoptar i difondre al Departament els mètodes de desenvolupament, les normes, els estàndards i els protocols sobre les TIC, d'acord amb la política corporativa de l'Administració de la Generalitat.

”f) Identificar estratègies d'evolució a nivell tecnològic i funcional, estudiar la viabilitat tècnica i econòmica i l'aplicabilitat d'innovacions tecnològiques i decidir-ne la implantació, d'acord amb la política corporativa de la Generalitat.

”g) Determinar criteris per a l'explotació de les TIC, d'acord amb la política corporativa, definir la política de seguretat dels sistemes i la seva recuperació i continuïtat.

”h) Garantir la preservació del coneixement estratègic i funcional de les TIC del Departament com un actiu de l'Administració de la Generalitat.

”i) Mantenir i gestionar les relacions amb els subministradors externs en els termes establerts al contracte de serveis de telecomunicacions i d'informàtica vigent a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

”j) Desenvolupar, implantar i actualitzar els serveis, aplicacions i continguts, així com gestionar el subministrament d'equipaments TIC als serveis administratius i centres educatius, per atendre els objectius operatius i la definició de continguts demanades per les unitats directives competents en raó de la matèria, d'acord amb la programació aprovada.

”k) Desplegar i coordinar les actuacions establertes en el Programa de Ciberseguretat de l'organisme competent en matèria de ciberseguretat, dissenyat, desenvolupat i actualitzat per al Departament, en coherència amb l'estratègia de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya i en compliment amb el marc normatiu vigent.

”l) Coordinar i realitzar actuacions en relació amb la instal·lació, utilització i manteniment de maquinari, programari informàtic i serveis de telecomunicació als òrgans dependents del Departament d'acord amb la programació aprovada.

”m) Gestionar el sistema únic d'atenció presencial i remota a l'usuari, en relació amb l'ús de les TIC de gestió i educatives per a tots els empleats del Departament d'Ensenyament.

”n) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

”43.2. El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació ha de garantir que l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions del Departament tingui cobertes les necessitats de recursos tècnics i humans necessaris per a la gestió tecnològica dels serveis departamentals, així com també les necessitats de gestió dels projectes relacionats amb les aplicacions informàtiques i les infraestructures tecnològiques departamentals, en base a la dotació de recursos requerits i aprovats pel Departament.

”43.3 A l'organisme competent en matèria de ciberseguretat li correspon impulsar el desplegament del Programa de ciberseguretat del Departament d'acord amb la funció j) de l'article 11.1 en coordinació amb l'Àrea TIC, i informar periòdicament el director/a de Serveis de l'estat de situació en matèria de ciberseguretat. ”

 

Article 11

Es modifica l'article 69 del Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament d'Ensenyament, que queda redactat de la manera següent:

“Article 69

”La Direcció General de Centres Públics té les funcions següents:

”a) Dirigir, coordinar i supervisar el règim administratiu i econòmic dels centres públics, així com ”establir els criteris pel govern dels centres.

”b) Programar l'oferta educativa de llocs escolars.

”c) Programar, supervisar i fer el seguiment de les construccions i inversions dels centres públics.

”d) Coordinar i supervisar el manteniment i els equipaments dels centres públics.

”e) Dur a terme la interlocució amb els òrgans de participació dels centres educatius.

”f) Representar la Direcció General en el Comitè de Formació del Departament.

”g) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.”

 

Article 12

Es modifica l'article 71 del Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament d'Ensenyament, que queda redactat de la manera següent:

“Article 71

”Corresponen a la Subdirecció General de Suport als Centres Públics les funcions següents:

”a) Donar suport i assessorament als centres públics dels diferents nivells educatius per millorar la seva organització.

”b) Supervisar la tramitació dels expedients de creació, modificació i supressió dels centres educatius públics del Departament i d'altres titularitats públiques.

”c) Elaborar i supervisar la tramitació dels expedients dels convenis i subvencions al cost de l'educació relatius a les accions realitzades en els diversos tipus de centres públics.

”d) Dirigir i controlar la gestió en matèria d'assignació de recursos econòmics als centres educatius públics i donar-los suport en aquesta gestió.

”e) Proposar l'avantprojecte de pressupost en les partides que hi són aplicables per raó de les competències atribuïdes i gestionar i fer el seguiment dels crèdits pressupostaris assignats.

”f) Impulsar la implantació en els centres educatius dels sistemes de suport a la gestió administrativa i econòmica.

”g) Coordinar la gestió administrativa dels centres que imparteixen educació no presencial.

”h) Dirigir la detecció de les necessitats formatives i el disseny d'activitats i continguts de la formació del professorat i el personal dels centres en l'àmbit de les seves competències.

”i) Planificar, executar, si escau, i avaluar els programes de formació, perfeccionament i actualització del professorat del seu àmbit de competències.

”j) Elaborar propostes d'autorització, seguiment i avaluació dels projectes d'innovació educativa que es facin als centres en relació amb el seu àmbit de competència.

”k) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.”

 

Article 13

Es modifica l'article 76 del Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament d'Ensenyament, que queda redactat de la manera següent:

“Article 76

”Corresponen al Servei de Suport a l'Organització de Centres Públics les funcions següents:

”a) Col·laborar en la programació de l'oferta educativa dels llocs escolars per establir la programació del curs.

”b) Elaborar els criteris per al govern dels centres públics.

”c) Analitzar models organitzatius i donar suport a la seva implantació en els centres públics de caràcter específic: Institut Obert de Catalunya, Escola Superior de Disseny i d'altres que es puguin crear.

”d) Supervisar la gestió del Registre de Centres.

”e) Organitzar la detecció de necessitats formatives del professorat, d'acord amb les direccions generals competents en aquesta matèria.

”f) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.”

 

Article 14

Es modifica l'article 78 del Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament d'Ensenyament, que queda redactat de la manera següent:

“Article 78

”Corresponen a la Secció d'Atenció als Centres Públics i Registre les funcions següents:

”a) Fer el seguiment i atendre les necessitats dels centres públics envers la seva organització.

”b) Proposar criteris per a la direcció i govern dels centres públics, donar suport als centres per a la implantació i fer-ne el seguiment.

”c) Detectar les necessitats formatives del professorat i proposar les activitats i els continguts de la formació en direcció i govern dels centres específics.

”d) Fer el manteniment del Registre de Centres amb la informació referent a la situació administrativa dels centres educatius públics i privats, emetre certificats i informes sobre les dades registrals i realitzar periòdicament l'intercanvi de dades amb els registres anàlegs de l'Administració general de l'Estat.

”e) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.”

 

Article 15

Es modifica l'article 103 del Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament d'Ensenyament, que queda redactat de la manera següent:

“Article 103

”La Secretaria de Polítiques Educatives, amb rang orgànic de secretaria general en els termes que preveu l'article 11.2 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, té les funcions següents:

”a) Impulsar els plans i els programes per aplicar i desplegar les polítiques educatives del Departament.

”b) Elaborar les propostes i línies d'actuació en matèria d'ordenació i innovació del sistema educatiu.

”c) Exercir la direcció de la Inspecció d'Educació.

”d) Establir les directrius de funcionament de les juntes de directors i dirigir la interlocució amb aquests òrgans.

”e) Impulsar el coneixement i l'ús de les diferents llengües en el sistema educatiu de Catalunya.

”f) Promoure l'ús de les tecnologies de la informació i de les comunicacions en els projectes educatius com a instrument d'inclusió digital, recurs per a l'aprenentatge i agent d'innovació educativa.

”g) Coordinar l'oferta educativa de cada curs escolar i gestionar i controlar els processos d'admissió de l'alumnat en els centres sufragats amb fons públics.

”h) Coordinar la participació en projectes europeus i internacionals i en els projectes i actuacions en matèria de continguts i de serveis digitals i telemàtics orientats a la docència, l'aprenentatge i l'avaluació i el desenvolupament de la competència digital de l'alumnat i del professorat.

”i) Coordinar i executar les competències del Departament en relació amb l'atorgament de beques i ajuts a l'estudi.

”j) Coordinar els aspectes referents al transport i als menjadors escolars i altres serveis a l'alumnat de naturalesa anàloga.

”k) Donar suport a projectes de renovació pedagògica i promoure la innovació curricular i la difusió de bones pràctiques educatives.

”l) Donar suport als projectes educatius dels centres públics dependents del Departament d'Ensenyament i coordinar l'actuació de les seves direccions per a la millora de l'autonomia pedagògica, organitzativa i de gestió de recursos humans i materials.

”m) Establir els criteris per a la col·laboració amb l'Administració local i altres administracions en matèria d'educació.

”n) Establir les directrius per a la coordinació de les actuacions del Consell Escolar de Catalunya, del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu i del Consell Català de Formació Professional.

”o) Impulsar i facilitar la implementació de les polítiques corporatives de foment de la innovació en el funcionament del Departament i de les entitats adscrites, en coordinació amb l'òrgan corresponent del Departament competent en la matèria.

”p) Autoritzar les actuacions de la Secretaria que generin despesa.

”q) Contribuir al desplegament i a la coordinació del sistema de formació i qualificació professionals.

”r) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.”

 

Article 16

Es modifica l'article 104 del Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament d'Ensenyament, que queda redactat de la manera següent:

“Article 104

”De la Secretaria de Polítiques Educatives depenen les unitats següents:

”a) La Direcció General d'Educació Infantil i Primària.

”b) La Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

”c) La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

”d) La Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa.

”e) La Subdirecció General de la Inspecció d'Educació.

”f) La Subdirecció General de la Funció Directiva de Centres Docents.

”g) L'Àrea de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement.”

 

Article 17

Es modifica l'article 105 del Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament d'Ensenyament, que queda redactat de la manera següent:

“Article 105

”Corresponen a la Direcció General d'Educació Infantil i Primària les funcions següents:

”a) Ordenar i organitzar el currículum de l'educació infantil i primària d'acord amb les competències bàsiques que s'han d'adquirir, proposar estratègies didàctiques per al seu assoliment i fixar criteris per a la seva avaluació.

”b) Definir, impulsar i avaluar estratègies metodològiques, curriculars i organitzatives que afavoreixin la inclusió educativa.

”c) Definir els criteris d'avaluació del rendiment escolar i de l'organització dels centres que imparteixen l'educació infantil, l'educació primària i dels ensenyaments adaptats per a l'educació especial.

”d) Avaluar, d'acord amb la Inspecció d'Educació, projectes d'organització d'aquests centres i coordinar les unitats que intervenen en la seva execució.

”e) Definir criteris en relació amb els equipaments, continguts i materials didàctics per a l'educació infantil i l'educació primària, i els suports específics per a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

”f) Determinar les necessitats de formació del personal docent, revisar-ne el disseny i l'execució i avaluar-ne els resultats, dins l'àmbit de l'educació infantil i l'educació primària.

”g) Impulsar estratègies que afavoreixin la coordinació pedagògica i curricular entre centres que imparteixen diferents nivells educatius.

”h) Proposar i dirigir el pla d'acció departamental en relació amb l'alumnat amb necessitats educatives especials i trastorns específics de l'aprenentatge.

”i) Dirigir les actuacions que es duguin a terme per garantir el coneixement i l'ús de les diferents llengües en el sistema educatiu de Catalunya.

”j) Resoldre sobre els reconeixements dels nivells de català segons els estudis reglats cursats a l'ensenyament no universitari de Catalunya.

”k) Representar la Direcció General en el Comitè de Formació del Departament.

”l) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.”

 

Article 18

Es modifica l'article 106 del Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament d'Ensenyament, que queda redactat de la manera següent:

“Article 106

”De la Direcció General d'Educació Infantil i Primària depenen:

”a) La Subdirecció General d'Ordenació i Atenció a la Diversitat.

”b) La Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme.”

 

Article 19

Els articles 148, 149, 150, 151 del Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament d'Ensenyament, passen a ser els articles 111 bis, 111 ter, 111 quarter i 111 quinquies, respectivament, i amb la mateixa redacció.

 

Article 20

Es modifica l'article 118 del Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament d'Ensenyament, que queda redactat de la manera següent:

“Article 118

”Corresponen a la Subdirecció General d'Innovació, Formació i Orientació les funcions següents:

”a) Impulsar la innovació educativa en els centres i serveis educatius i avaluar-ne els resultats.

”b) Dissenyar estratègies que afavoreixen la millora dels processos d'ensenyament i d'aprenentatge.

”c) Planificar la detecció de les necessitats formatives i proposar les línies, prioritats i modalitats de la formació del professorat en l'àmbit de les seves competències.

”d) Impulsar la recerca educativa en col·laboració amb altres organismes de la Generalitat i de les universitats, formulant propostes, fent el seguiment i avaluant els resultats dels projectes i actuacions, i desenvolupar centres específics de suport a la innovació i la recerca educativa i transferir-ne els resultats al conjunt del sistema educatiu.

”e) Impulsar l'elaboració i la difusió de recursos i materials didàctics, en col·laboració amb l'Àrea de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement quan escaigui, per a la innovació i la millora de la qualitat dels aprenentatges.

”f) Planificar, executar, si escau, i avaluar els programes de formació, perfeccionament i actualització del professorat en l'àmbit de la seva competència.

”g) Formular propostes per a la millora de la formació inicial del professorat d'educació secundària.

”h) Proposar convenis per a la formació permanent amb institucions universitàries i d'altres.

”i) Definir criteris i impulsar actuacions per a l'orientació i l'acció tutorial de l'alumnat en el seu itinerari educatiu.

”j) Impulsar estratègies i mesures per a l'orientació i l'acompanyament personalitzat de l'alumnat en les transicions educatives, la prevenció de l'absentisme i de l'abandonament escolar prematur.

”k) Establir criteris d'actuació i de coordinació dels serveis educatius.

”l) Proposar pautes d'actuació i d'avaluació als serveis educatius per a l'assessorament als centres educatius en formació, innovació i recursos.

”m) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.”

 

Article 21

Es modifica l'article 120 del Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament d'Ensenyament, que queda redactat de la manera següent:

“Article 120

”Corresponen al Servei d'Innovació i Formació de l'Educació Secundària les funcions següents:

”a) Coordinar i proposar projectes d'innovació i de millora de la qualitat dels centres educatius públics.

”b) Identificar les pràctiques educatives de referència, fer-ne el seguiment, promoure'n la transferència i donar-les a conèixer al conjunt del professorat.

”c) Coordinar les actuacions de recerca i d'innovació educativa en col·laboració amb altres organismes de la Generalitat i de les universitats, executant les propostes, el seguiment i l'avaluació.

”d) Elaborar, sistematitzar i difondre recursos i materials didàctics i proposar els continguts dels materials de suport per a l'aprenentatge, en col·laboració amb l'Àrea de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement en el cas dels tecnològics.

”e) Detectar necessitats formatives del professorat dels centres i dels serveis educatius i proposar les activitats i els continguts de la formació.

”f) Dissenyar i aplicar els processos de planificació, execució i avaluació dels programes de formació, perfeccionament i actualització del professorat.

”g) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.”

 

Article 22

Es modifica l'article 121 del Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament d'Ensenyament, que queda redactat de la manera següent:

“Article 121

”Corresponen al Servei d'Orientació i Serveis Educatius les funcions següents:

”a) Dissenyar un pla d'orientació a l'alumnat per planificar el seu itinerari educatiu.

”b) Organitzar, aplicar i desenvolupar els programes i les activitats del pla i donar suport als centres en l'execució.

”c) Dissenyar instruments i materials d'informació i orientació, especialment amb l'ús de les tecnologies de l'aprenentatge i del coneixement, que pugui utilitzar l'alumnat, el professorat i les famílies i avaluar la seva aplicació.

”d) Dissenyar mesures i elaborar orientacions i pautes d'actuació per a l'orientació i l'acompanyament personalitzat de l'alumnat en les transicions educatives de l'alumnat, la prevenció de l'absentisme i de l'abandonament escolar prematur.

”e) Detectar necessitats formatives del professorat en orientació i tutoria i col·laborar en les actuacions institucionals d'orientació a l'alumnat.

”f) Dissenyar activitats de formació del professorat en relació amb l'orientació de l'alumnat i l'acció tutorial.

”g) Implementar les línies generals d'actuació, pautes de funcionament i criteris d'avaluació dels serveis educatius i coordinar les actuacions impulsades per les diverses unitats administratives.

”h) Establir els criteris d'actuació dels serveis educatius en relació amb els centres, donar-hi orientacions i coordinar-ne les actuacions.

”i) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.”

 

Article 23

Es modifica l'article 122 del Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament d'Ensenyament, que queda redactat de la manera següent:

“Article 122

”Corresponen a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial les funcions següents:

”a) Ordenar i organitzar el currículum de la formació professional inicial, que inclou els programes de formació i inserció i els cicles formatius de formació professional, i dels ensenyaments de règim especial.

”b) Definir els criteris d'avaluació del rendiment acadèmic i també dels resultats en inserció laboral, dels centres que imparteixen ensenyaments que són competència d'aquesta direcció general i, si escau, proposar l'aplicació de les mesures correctores adients.

”c) Planificar els models formatius i els recursos humans, materials i funcionals d'acord amb les necessitats de la formació professional inicial i dels ensenyaments artístics, esportius i d'idiomes.

”d) Impulsar i avaluar projectes de millora dels processos d'ensenyament i aprenentatge dels centres educatius que imparteixen ensenyaments que són competència d'aquesta direcció general.

”e) Identificar les necessitats formatives i definir la formació del professorat i els serveis educatius dins l'àmbit de la formació professional inicial, dels ensenyaments artístics, dels ensenyaments esportius i dels ensenyaments d'idiomes.

”f) Impulsar l'aplicació del Pla general de la formació professional de Catalunya i del Pla d'acreditació i qualificació professionals en l'àmbit del Departament i dirigir-ne el seguiment i l'avaluació.

”g) Representar la Direcció General en el Comitè de Formació del Departament.

”h) Impulsar accions encaminades a adaptar de manera continuada l'oferta curricular d'acord amb les necessitats de l'entorn i promoure les relacions amb el món empresarial.

”i) Impulsar accions per facilitar la integració de la formació professional.

”j) Contribuir al desplegament i a la coordinació del sistema de formació i qualificació professionals.

”k) Col·laborar amb altres unitats en la definició dels processos d'orientació acadèmica i professional.

”l) Col·laborar amb altres unitats en la proposta de programació de l'oferta dels ensenyaments professionals i en les assignacions per a equipaments dels ensenyaments professionals dels centres de titularitat del Departament d'Ensenyament.

”m) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.”

 

Article 24

Es modifica l'article 126 del Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament d'Ensenyament, que queda redactat de la manera següent:

“Article 126

”Corresponen al Servei d'Ordenació de la Formació Professional Inicial les funcions següents:

”a) Elaborar les propostes de currículum de la formació professional inicial i de les adaptacions curriculars necessàries per impartir-los a distància, atenent la innovació i les necessitats formatives dels sectors econòmics.

”b) Dissenyar la documentació acadèmica corresponent a la formació professional inicial.

”c) Elaborar propostes d'adaptacions curriculars dels cicles formatius de la formació professional inicial i d'organitzacions curriculars que en facilitin la flexibilització.

”d) Elaborar criteris d'avaluació i indicadors del rendiment acadèmic i, si cal, fer propostes de mesures correctores.

”e) Establir els criteris de certificació de la formació del seu àmbit i de les competències, d'acord amb el sistema general de qualificacions professionals.

”f) Elaborar el contingut de les proves d'accés als ensenyaments de formació professional, així com les d'obtenció del títol de tècnic i de tècnic superior.

”g) Organitzar i donar suport en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits en activitats d'ensenyaments no reglats, mitjançant l'experiència laboral o les activitats socials.

”h) Donar suport en els processos d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides per qualsevol via de formació i per l'experiència professional.

”i) Proposar marcs de col·laboració amb les empreses i altres institucions per a la promoció i implantació de la formació professional.

”j) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.”

 

Article 25

Es modifica l'article 127 del Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament d'Ensenyament, que queda redactat de la manera següent:

“Article 127

”Corresponen al Servei d'Ordenació dels Ensenyaments de Règim Especial les funcions següents:

”a) Elaborar les propostes de currículum dels ensenyaments de règim especial i les adaptacions curriculars necessàries per impartir-los a distància, atenent la innovació i les necessitats educatives dels sectors econòmics, culturals i creatius.

”b) Dissenyar la documentació acadèmica corresponent als ensenyaments de règim especial.

”c) Elaborar propostes d'adaptacions curriculars dels ensenyaments de règim especial i d'organitzacions curriculars que facilitin la flexibilització dels ensenyaments de règim especial i la seva coordinació amb els ensenyaments de règim general.

”d) Elaborar criteris d'avaluació i indicadors del rendiment acadèmic i, si cal, fer propostes de mesures correctores.

”e) Establir els criteris de certificació de la formació del seu àmbit i de les competències professionals.

”f) Elaborar el contingut de les proves d'accés als ensenyaments artístics i als ensenyaments esportius, així com les d'obtenció del títol de tècnic, del de tècnic superior i dels certificats d'idiomes.

”g) Organitzar i donar suport a sistemes de reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits en activitats d'ensenyaments no reglats, mitjançant l'experiència laboral o les activitats socials.

”h) Elaborar les propostes d'ordenació i organització dels ensenyaments artístics superiors.

”i) Proposar marcs de col·laboració amb altres departaments de la Generalitat, i amb les administracions locals i altres institucions per a la promoció i implantació dels ensenyaments de règim especial.

”j) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.”

 

Article 26

Es modifica l'article 128 del Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament d'Ensenyament, que queda redactat de la manera següent:

“Article 128

”Corresponen a la Subdirecció General de Programes, Formació i Innovació les funcions següents:

”a) Fomentar la relació amb el món empresarial per a la formació, l'alternança i la inserció laboral.

”b) Organitzar, coordinar i fer el seguiment del catàleg anual dels programes de formació i inserció o altres programes de qualificació i iniciació professional.

”c) Proposar els currículums dels programes de formació i inserció o altres programes de qualificació i iniciació professional.

”d) Proposar i impulsar metodologies i recursos didàctics per a la millora contínua dels centres i per a l'excel·lència educativa i avaluar-ne els resultats.

”e) Identificar necessitats d'adaptació de currículums dels títols existents, així com de nous títols, en col·laboració amb les organitzacions empresarials per satisfer les necessitats educatives dels sectors econòmics, les iniciatives de sectors nous i els mercats emergents.

”f) Impulsar convenis amb empreses que facilitin impartir formació en règim d'alternança.

”g) Fomentar la dimensió europea i internacional dels ensenyaments que són competència de la Direcció General.

h) Promoure la participació en activitats d'innovació en matèries d'interès per a la Direcció General i afavorir actuacions conjuntes amb empreses o institucions adreçades a la millora dels ensenyaments professionalitzadors i impulsar estades formatives del professorat en empreses i institucions.

i) Planificar, executar i avaluar els programes de formació, perfeccionament i actualització del professorat, representar la Direcció General en el Comitè de Formació del Departament i formular propostes per a la millora de la formació inicial del professorat.

j) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.”

 

Article 27

Es modifica l'article 129 del Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament d'Ensenyament, que queda redactat de la manera següent:

“Article 129

”De la Subdirecció General de Programes, Formació i Innovació depenen els serveis següents:

”a) El Servei de Programes de Qualificació i Iniciació Professional.

”b) El Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals.”

 

Article 28

Es modifica l'article 130 del Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament d'Ensenyament, que queda redactat de la manera següent:

“Article 130

”Corresponen al Servei de Programes de Qualificació i Iniciació Professional les funcions següents:

”a) Ordenar i organitzar el currículum dels programes de qualificació i iniciació professional.

”b) Establir les característiques i la tipologia dels programes de qualificació i iniciació professional, que inclouen els programes i cicles de formació professional inicial vinculats a les qualificacions de nivell 1 del Catàleg de qualificacions professionals del sistema de formació i qualificació professionals de Catalunya, i gestionar-ne l'oferta en col·laboració, si escau, amb altres administracions, empreses i entitats.

”c) Tramitar les convocatòries d'autorització d'establiments per impartir programes de qualificació i iniciació professional.

”d) Gestionar la certificació de la formació dels programes de qualificació i iniciació professional i el reconeixement de les seves correspondències.

”e) Elaborar el catàleg anual de programes de qualificació i iniciació professional que es poden incloure en la programació de l'oferta de llocs escolars.

”f) Donar suport a la gestió administrativa i acadèmica dels centres i entitats que imparteixen els programes de qualificació i iniciació professional.

”g) Avaluar el currículum impartit, el funcionament dels centres i entitats, i proposar millores i noves actuacions.

”h) Col·laborar amb l'entorn productiu i amb altres administracions en l'establiment i seguiment dels convenis.

”i) Elaborar, sistematitzar i difondre recursos i materials didàctics i proposar accions de formació específica adreçades al professorat dels programes de qualificació i iniciació professional.

”j) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.”

 

Article 29

Es modifica l'article 131 del Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament d'Ensenyament, que queda redactat de la manera següent:

“Article 131

”Corresponen al Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals les funcions següents:

”a) Proposar i coordinar la participació en programes de mobilitat de l'alumnat i el professorat.

”b) Proposar acords d'estades en empreses del professorat.

”c) Establir acords i convenis amb empreses i institucions per implantar formacions flexibles, i garantir la provisió de places per realitzar la formació pràctica en centres de treball i fomentar els ensenyaments de formació professional i de règim especial.

”d) Coordinar els programes per a la qualitat de la formació pràctica en centres de treball.

”e) Impulsar la participació de les empreses en les accions de reconeixement de les competències professionals i de validació de la formació empresarial.

”f) Organitzar i fer el seguiment d'activitats i competicions de promoció de la formació professional inicial i ensenyaments de règim especial.

”g) Col·laborar en l'organització de processos d'avaluació i acreditació de competències professionals.

”h) Organitzar i coordinar programes i projectes relacionats amb la innovació, la qualitat, l'emprenedoria, els serveis a les empreses, el reconeixement acadèmic d'aprenentatges i l'assessorament i l'orientació professional en els ensenyaments professionals, i amb el desplegament i l'avaluació dels programes de formació i actualització del professorat.

”i) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.”

 

Article 30

Es modifica l'article 134, del Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament d'Ensenyament, que queda redactat de la manera següent:

“Article 134

”Corresponen a la Subdirecció General de Suport i Atenció a la Comunitat Educativa les funcions següents:

”a) Supervisar la interlocució i l'atenció ordinària de les famílies i de la comunitat escolar.

”b) Coordinar l'activitat dels òrgans d'interlocució i participació de la comunitat escolar i de la comunitat educativa.

”c) Proposar instruments d'orientació i suport a les famílies en la seva tasca educativa.

”d) Impulsar mesures per a la participació de les famílies en els òrgans participatius del sistema escolar.

”e) Dirigir l'atenció directa a l'alumnat i a les famílies, i el suport als centres educatius per a la millora de la convivència escolar.

”f) Coordinar les relacions interdepartamentals en actuacions d'atenció a l'alumnat.

”g) Atendre les iniciatives de la comunitat educativa sobre temàtiques específiques o transversals.

”h) Actuar com a òrgan responsable de l'aplicació de la transversalitat de la perspectiva de gènere d'acord amb el que estableix l'article 8 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

”i) Promoure actuacions que permetin un treball en xarxa amb els ens locals i la comunitat educativa per millorar la cohesió social i la convivència escolar.

”j) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.”

 

Article 31

Es modifica la secció cinquena del capítol 4 del Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament d'Ensenyament, que queda redactada de la manera següent:

“Secció cinquena

”Subdirecció General de la Inspecció d'Educació

”Article 148

”Corresponen a la Subdirecció General de la Inspecció d'Educació les funcions següents:

”a) Exercir la direcció i la coordinació de les funcions pròpies de la Inspecció d'Educació.

”b) Coordinar i fer el seguiment de l'actuació de les inspeccions territorials i elaborar orientacions i instruccions per a l'exercici de la funció inspectora.

”c) Planificar i vehicular els encàrrecs d'actuació resultants de la col·laboració amb altres unitats del Departament d'Ensenyament.

”d) Definir i avaluar plans de formació específica adreçats als inspectors.

”e) Realitzar estudis de necessitats i propostes de definició i provisió de places de la Inspecció.

”f) Elaborar el Pla director i la memòria general d'actuacions de la Inspecció.

”g) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.”

 

Article 32

Es modifica la secció sisena del capítol 4 del Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament d'Ensenyament, que queda redactada de la manera següent:

“Secció sisena

”Subdirecció General de la Funció Directiva dels Centres Docents

”Article 149

”Corresponen a la Subdirecció General de la Funció Directiva dels Centres Docents les funcions següents:

”a) Exercir la coordinació de les funcions pròpies de les direccions.

”b) Coordinar i gestionar les juntes centrals de directors.

”c) Impulsar la implantació de models de direcció i planificar les mesures de suport a

les direccions per a l'exercici de l'autonomia dels centres.

”d) Col·laborar amb altres unitats del Departament d'Ensenyament en la planificació de

les actuacions per a les quals es requereixi la intervenció de les direccions.

”e) Planificar i dirigir programes de formació adreçats als directors.

”f) Coordinar el desenvolupament de l'acreditació i la condició de directiu professional docent.

”g) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.”

 

Article 33

L'article 152 del Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament d'Ensenyament resta sense contingut.

 

 

Disposicions transitòries

 

Primera

Les persones que ocupen els llocs de comandament de les unitats afectades per aquest Decret seguiran exercint les seves funcions respectives mentre no s'adaptin o es proveeixin, si escau, els llocs de treball corresponents d'acord amb l'estructura regulada.

 

Segona

Les persones que resultin afectades per les modificacions orgàniques d'aquest Decret continuen percebent la totalitat de les seves retribucions amb càrrec als crèdits als quals s'estaven imputant, fins que s'adoptin les disposicions de desplegament i pressupostàries corresponents.

 

 

Disposició derogatòria

Queden derogades les disposicions següents:

Decret de 5 de novembre de 1979, d'estructuració orgànica del Departament d'Ensenyament i Cultura.

Decret 180/1980, de 4 d'octubre, de creació del Servei de Planificació i Programació, dins la Secretaria General Tècnica del Departament d'Ensenyament.

Decret 282/1980, d'1 de desembre, que desenvolupa l'estructura orgànica del Departament d'Ensenyament.

Decret 153/1981, de 5 de juny, pel qual s'adscriu la Unitat Tècnica de Construccions dels Serveis Territorials de Barcelona a la Direcció General de Programació i Serveis Generals del Departament d'Ensenyament.

Decret 253/1982, de 23 de juliol, pel qual es creen el Servei Normatiu i el Servei Jurídic a la Secretaria General Tècnica del Departament d'Ensenyament, com a transformació de l'antic Servei Legislatiu i Jurídic.

Decret 340/1982, de 30 de setembre, pel qual es reestructura el Servei Tècnic d'Inspecció de la Direcció General d'Ensenyament Primari i es crea, per desdoblament d'aquest, el Servei de Formació Permanent d'Adults.

Decret 523/1982, de 28 de desembre, pel qual es modifica la denominació de la Secció d'Afers Laborals i Disciplinaris del Servei Jurídic de la Secretaria General Tècnica del Departament d'Ensenyament i es creen, dins l'esmentada Secretaria General Tècnica, les Seccions d'Estadística i de Coordinació Administrativa.

Decret 159/1983, de 28 d'abril, pel qual es crea la Secció d'Afers Generals a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals i Artístics del Departament d'Ensenyament.

Decret 195/1983, de 13 de maig, pel qual es completa l'estructura dels Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament a Barcelona.

Decret 28/1984, de 31 de gener, pel qual es modifica la denominació de la Secció d'Alumnes i Serveis Escolars del Servei de Centres de la Direcció General d'Ensenyaments Professionals i Artístics.

Decret 306/1984, de 4 d'octubre, pel qual es crea la Subdirecció General de Gestió Econòmica, dins la Secretaria General del Departament d'Ensenyament.

Ordre de 9 d'octubre de 1979, de creació de la Comissió de Subvencions Culturals del Departament d'Ensenyament i Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Ordre de 2 de juny de 1981, per la qual s'atribueixen funcions a les seccions i es creen diversos negociats a la Direcció General d'Ensenyament Primari.

Ordre de 2 de juny de 1981, per la qual s'atribueixen funcions a les seccions de la Direcció General d'Ensenyaments Secundaris i Professionals i s'hi creen negociats.

Ordre de 2 de juny de 1981, per la qual s'atribueixen funcions a les seccions i es creen diversos negociats a la Direcció General de Programació i Serveis Generals del Departament d'Ensenyament.

Ordre d'1 de juliol de 1982, per la qual s'adscriu a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals i Artístics el Negociat de Gestió Administrativa dependent de l'extingida Direcció General d'Ensenyaments Secundaris i Professionals.

Ordre de 16 d'agost de 1982, per la qual s'amplia la de 2 de juny de 1982, i es creen dos negociats dins el Servei de Centres de la Direcció General d'Ensenyament Primari.

Ordre de 2 de novembre de 1982, de creació del Negociat d'Estudis i Documentació dins el Servei de Centres de la Direcció General d'Ensenyament Primari.

Ordre de 9 de desembre de 1982, per la qual es crea una Comissió Tècnica i un Grup Assessor per a la revisió de la programació de llengua, de didàctica de la llengua i de cultura per als cursos de reciclatge de català del professorat d'educació preescolar i d'educació general bàsica.

Ordre de 15 de desembre de 1982, per la qual es creen quatre negociats dins del Servei d'Educació Especial de la Direcció General d'Ensenyament Primari.

Ordre de 29 de desembre de 1982, per la qual s'atribueixen funcions a la Secció d'Estadística del Gabinet Tècnic de la Secretaria General Tècnica, es modifiquen i amplien les funcions atribuïdes a d'altres seccions de l'esmentat Gabinet, i es creen diversos negociats, al Departament d'Ensenyament.

Ordre de 29 de desembre de 1982, per la qual s'atribueixen funcions a les seccions i es creen diversos negociats al Servei Normatiu de la Secretaria General Tècnica del Departament d'Ensenyament.

Ordre de 29 de desembre de 1982, per la qual s'atribueixen funcions a la Secció de Coordinació Administrativa i es crea el Negociat de Coordinació Administrativa dels Serveis Territorials al Departament d'Ensenyament.

Ordre de 29 de desembre de 1982, que desplega el Decret 253/1982, de 23 de juliol, pel qual es crearen el Servei Normatiu i el Servei Jurídic a la Secretaria General Tècnica del Departament d'Ensenyament.

Ordre de 14 de gener de 1983, per la qual es modifica la de 10 de novembre de 1982, de constitució de la Junta de Promoció Educativa d'Escoles d'Acció Especial de Catalunya.

Ordre de 24 de febrer de 1983, per la qual s'autoritza la Secretaria General del Departament d'Ensenyament per delegar diverses competències en la Direcció General de Programació i Serveis Generals.

Ordre de 4 de maig de 1983, per la qual es crea el Negociat de Gestió Econòmica de Centres Públics dins la Secció de Centres Públics, de la Direcció General d'Ensenyament Primari, i es modifica la denominació del Negociat de Gestió de l'esmentada Secció.

Ordre de 13 de maig de 1983, per la qual s'atribueixen funcions a la Secció d'Afers Generals, de la Direcció General d'Ensenyaments Professionals i Artístics del Departament d'Ensenyament.

Ordre de 6 de juliol de 1983, per la qual es crea una Comissió de seguiment per al control dels ensenyaments de la branca sanitària creats, amb caràcter experimental, per Ordre del Departament d'Ensenyament de 5 de juliol de 1983.

Ordre de 12 de gener de 1984, per la qual s'amplia la representació dels membres que componen la Comissió Territorial de Barcelona de la Junta de Promoció Educativa de les Escoles d'Acció Especial de Catalunya.

Ordre de 8 de febrer de 1984, per la qual s'aproven, amb caràcter experimental, els programes del primer cicle de la formació permanent d'adults a nivell d'EGB i es crea la comissió de seguiment.

Ordre de 18 de febrer de 1985, per la qual es crea la Comissió de Subministrament del Departament d'Ensenyament.

Ordre de 4 de març de 1985, per la qual s'aproven, amb caràcter experimental, els programes del segon cicle de la formació permanent d'adults a nivell d'EGB i se'n crea la comissió de seguiment.

Ordre de 24 d'abril de 1985, per la qual s'autoritza la Secretaria General del Departament d'Ensenyament per delegar diverses funcions en el Cap del Servei de la Secretaria Administrativa del Departament.

Ordre d'11 d'octubre de 1985, per la qual es crea el Negociat de Gestió de Projectes de la Subdirecció General d'Arquitectura Escolar, dins l'estructura orgànica del Departament d'Ensenyament.

Ordre de 15 d'octubre de 1985, per la qual es crea la Comissió Coordinadora de la Formació Sanitària.

Ordre de 17 de gener de 1986, de creació de dos negociats a la Secretaria General del Departament d'Ensenyament.

Ordre de 29 de març de 1994, de modificació de l'Ordre de 22 de febrer de 1994, per la qual s'adapten els negociats del Departament d'Ensenyament al Decret 57/1993, de 9 de març, de reestructuració del Departament d'Ensenyament, i se n'aprova la descripció.

Ordre de 19 d'agost de 1994, de modificació de l'Ordre de 15 de febrer de 1994, per la qual es crea la Comissió de Subministraments del Departament d'Ensenyament.

Ordre EDU/530/2010, de 8 de novembre, per la qual es crea el programa per a la posada en funcionament de l'Institut Superior de les Arts.

 

 

Disposicions finals

 

Primera

Es faculta la persona titular del Departament d'Ensenyament per dictar les disposicions necessàries per al desplegament d'aquest Decret, i la persona titular del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda per fer les adaptacions pressupostàries necessàries per donar compliment a aquest Decret.

 

Segona

Correspon al Departament d'Ensenyament adaptar les disposicions afectades per la reestructuració departamental.

 

Tercera

Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 20 de setembre de 2016

 

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya

 

Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament

 

Amunt