Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 13/09/2016

  • Número del document ENS/2115/2016

  • Número de control 16260042

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16260042-2016

Dades del DOGC
  • Número 7209

  • Data 20/09/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2115/2016, de 13 de setembre, per la qual s'autoritzen centres de formació de persones adultes públics que no depenen del Departament d'Ensenyament a impartir amb reconeixement els ensenyaments de llengües i competència digital per al curs 2016-2017.


Mitjançant la Resolució ENS/1465/2014, de 19 de juny, es va establir el procediment d'autorització dels centres de formació de persones adultes de titularitat pública que no depenen del Departament d'Ensenyament a impartir amb reconeixement els ensenyaments de llengües i els de competència digital (DOGC núm. 6652, de 27.6.2014).

D'acord amb el punt 3 de l'annex de la Resolució esmentada, correspon a la Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat emetre la corresponent resolució d'autorització o denegació, que s'ha de publicar al DOGC.

Per tot això,


Resolc:


-1 Autoritzar els centres de formació de persones adultes públics que no depenen del Departament d'Ensenyament que es detallen a l'annex 1 a impartir amb reconeixement, per als grups que s'hi indiquen, els ensenyaments de llengües i els de competència digital durant el curs 2016-2017.

-2 Denegar l'autorització als centres que es detallen a l'annex 2, pels motius que s'hi indiquen.


Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.


Barcelona, 13 de setembre de 2016


Montserrat Llobet Bach

Directora general d'Educació Secundària Obligatòria i BatxilleratAnnex 1

Sol·licituds d'autorització reconegudes


a) Ensenyaments de llengües:


Serveis Territorials a Barcelona Comarques


Codi: 08056006.

Denominació: CFA de Sitges.

Municipi: Sitges.

Idioma: Català.

Nivells: 1.

Nombre de grups: 1 grup.

Idioma: Castellà.

Nivells: 1 i 2.

Nombre de grups: 2 grups per nivell.


Codi: 08055853.

Denominació: CFA Les Roquetes.

Municipi: Sant Pere de Ribes.

Idioma: Anglès.

Nivells: 1, 2 i 3.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.


Serveis Territorials a la Catalunya Central


Codi: 08055464.

Denominació: CFA municipal de formació de persones adultes.

Municipi: Sant Joan de Vilatorrada.

Idioma: Català.

Nivells: 1, 2 i 3.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.

Idioma: Castellà.

Nivells: 1, 2 i 3.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.

Idioma: Anglès.

Nivells: 3.

Nombre de grups: 1 grup.


Codi: 08055099.

Denominació: CFA Tona.

Municipi: Tona.

Idioma: Català.

Nivells: 1, 2 i 3.

Nombre de grups: 3, 1 i 1, respectivament.

Idioma: Castellà.

Nivells: 1, 2 i 3.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.

Idioma: Anglès.

Nivells: 1, 2 i 3.

Nombre de grups: 2, 1 i 3, respectivament.

Idioma: Francès.

Nivells: 1.

Nombre de grups: 1 grup.


Codi: 08071391.

Denominació: CFA Centelles.

Municipi: Centelles.

Idioma: Català.

Nivells: 1 i 3.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.

Idioma: Anglès.

Nivells: 3.

Nombre de grups: 1 grup.


Serveis Territorials a Girona


Codi: 17007130.

Denominació: CFA de Roses (EMFAR).

Municipi: Roses.

Idioma: Castellà.

Nivells: 1, 2 i 3.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.

 

Codi: 17007580.

Denominació: CFA de Calonge.

Municipi: Calonge.

Idioma: Català.

Nivell: 1.

Nombre de grups: 1.

Idioma: Castellà.

Nivell: 1 i 2.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.

 

Codi: 17010098.

Denominació: CFA Vidreres.

Municipi: Vidreres.

Idioma: Català.

Nivells: 1, 2 i 3.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.

Idioma: Anglès.

Nivells: 1, 2 i 3.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.

 

Codi: 17007312

Denominació: CFA de Palamós.

Municipi: Palamós.

Idioma: Castellà.

Nivells: 1.

Nombre de grups: 1 grup.

Idioma: Anglès.

Nivells: 1, 2 i 3.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.

Idioma: Francès.

Nivells: 1, 2 i 3.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.


Serveis Territorials a Lleida


Codi: 25009681.

Denominació: CFA Alta Ribagorça.

Municipi: El Pont de Suert.

Idioma: Català.

Nivells: 1, 2 i 3.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.

Idioma: Castellà.

Nivells: 1, 2 i 3.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.

Idioma: Francès.

Nivells: 1, 2 i 3.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.


Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental


Codi: 08055087.

Denominació: CFA Baix Montseny.

Municipi: Sant Celoni.

Idioma: Anglès.

Nivell: 1, 2 i 3.

Nombre de grups: 2, 3 i 3, respectivament.

Idioma: Francès.

Nivell: 1, 2 i 3.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.

 

Codi: 08057047.

Denominació: CFA Natura.

Municipi: Pineda de Mar.

Idioma: Català.

Nivells: 1, 2 i 3.

Nombre de grups: 2, 2 i 1, respectivament.

Idioma: Castellà.

Nivells: 1 i 2.

Nombre de grups: 2 grups per nivell.

Idioma: Anglès.

Nivells: 1, 2 i 3.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.

 

Codi: 08061658.

Denominació: CFA Can Noè.

Municipi: Mataró.

Idioma: Català.

Nivells: 1 i 2.

Nombre de grups: 3 i 2, respectivament.

Idioma: Castellà.

Nivells: 1 i 2.

Nombre de grups: 3 i 1, respectivament.

 

Codi: 08074215.

Denominació: CFA de Cardedeu.

Municipi: Cardedeu.

Idioma: Anglès.

Nivells: 1 i 2.

Nombre de grups: 2 i 1 grups, respectivament.


Codi: 08071101.

Denominació: CFA El Masnou.

Municipi: El Masnou.

Idioma: Català.

Nivells: 1, 2 i 3.

Nombre de grups: 1 per nivell.


Codi: 08074938.

Denominació: CFA d'Alella.

Municipi: Alella.

Idioma: Anglès.

Nivells: 2 i 3.

Nombre de grups: 1 per nivell.


Codi: 08064672.

Denominació: CFA Timó.

Municipi: Montgat.

Idioma: Català.

Nivells: 1 i 3.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.


Serveis Territorials a Tarragona


Codi: 43011935.

Denominació: CFA M. Dolors Paul.

Municipi: Cunit.

Idioma: Anglès.

Nivell: 1 i 2.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.


Codi: 43008778.

Denominació: CFA Fòrum.

Municipi: Tarragona.

Idioma: Català.

Nivell: 1, 2 i 3.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.

Idioma: Castellà.

Nivell: 1 i 2.

Nombre de grups: 4 i 3 grups, respectivament.


Codi: 43008781.

Denominació: CFA Rosa dels Vents.

Municipi: Cambrils.

Idioma: Castellà.

Nivell: 1 i 2.

Nombre de grups: 3 i 2 grups, respectivament.

Idioma: Anglès.

Nivell: 1, 2 i 3.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.


Serveis Territorials al Vallès Occidental


Codi: 08056018.

Denominació: CFA de Castellar del Vallès.

Municipi: Castellar del Vallès.

Idioma: Català.

Nivell: 1 i 3.

Nombre de grups: 1 per nivell.

Idioma: Castellà.

Nivell: 2.

Nombre de grups: 1.

Idioma: Anglès.

Nivells: 1, 2 i 3.

Nombre de grups: 2 grups per nivell.


Codi: 08058337.

Denominació: CFA La Llar.

Municipi: Terrassa.

Idioma: Català.

Nivells: 1, 2 i 3.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.

Idioma: Castellà.

Nivell: 1, 2 i 3.

Nombre de grups: 2, 1 i 1 grups, respectivament.

Idioma: Anglès.

Nivell: 1.

Nombre de grups: 1.


Codi: 08065925.

Denominació: CFA Municipal L'Olivera.

Municipi: Sant Quirze del Vallès.

Idioma: Català.

Nivell: 1 i 2.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.


b) Ensenyaments COMPETIC:


Serveis Territorials a la Catalunya Central


Codi: 08055099.

Denominació: CFA Tona.

Municipi: Tona.

Nivells: COMPETIC inicial i COMPETIC 1.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.


Codi: 08071391.

Denominació: CFA Centelles.

Municipi: Centelles.

Nivells: COMPETIC inicial i COMPETIC 1.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.


Serveis Territorials a Girona


Codi: 17010098.

Denominació: CFA de Vidreres.

Municipi: Vidreres.

Nivells: COMPETIC inicial, COMPETIC 1, COMPETIC 2 i COMPETIC 3.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.


Serveis Territorials a Lleida


Codi: 25009681.

Denominació: CFA Alta Ribagorça.

Municipi: El Pont de Suert.

Nivells: COMPETIC inicial, COMPETIC 1, COMPETIC 2 i COMPETIC 3.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.


Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental


Codi: 08074215.

Denominació: CFA de Cardedeu.

Municipi: Cardedeu.

Nivells: COMPETIC inicial i COMPETIC 1.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.


Codi: 08057047.

Denominació: CFA Natura.

Municipi: Pineda de Mar.

Nivells: COMPETIC inicial, COMPETIC 1, COMPETIC 2 i COMPETIC 3.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.


Serveis Territorials a Tarragona


Codi: 43008781.

Denominació: CFA Rosa dels Vents.

Municipi: Cambrils.

Nivell: COMPETIC inicial i COMPETIC 1.

Nombre de grups: 1 grup per nivell.


Serveis Territorials al Vallès Occidental


Codi: 08058337.

Denominació: CFA La Llar.

Municipi: Terrassa.

Nivells: COMPETIC inicial, COMPETIC 1 i COMPETIC 2.

Nombre de grups: 2, 3 i 1 grups, respectivament.Annex 2

Sol·licituds d'autorització denegades


Motius de denegació:

(1) No complir el requisit de centre que estableix el punt 2 de l'annex de la Resolució ENS/1465/2014, de 19 de juny.

(2) No complir el requisit de la formació que estableix el punt 5.4. de l'annex de la Resolució ENS/1465/2014, de 19 de juny.


a) Ensenyaments de llengües:

Codi: 08056006.

Denominació: CFA de Sitges.

Municipi: Sitges.

Idioma: Anglès.

Motiu de denegació: (2).


b) Ensenyaments COMPETIC:

Codi: 17007312

Denominació: CFA de Palamós.

Municipi: Palamós.

Motiu de denegació: (2).


Amunt