Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 05/09/2016

  • Número del document ENS/2106/2016

  • Número de control 16259038

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16259038-2016

Dades del DOGC
  • Número 7209

  • Data 20/09/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2106/2016, de 5 de setembre, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2016-2017, per a l'obtenció dels certificats de nivell intermedi, avançat i nivell C1 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d'idiomes.


D'acord amb l'article 16 del Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial (DOGC núm. 5297, de 15.1.2009), el Departament d'Ensenyament ha de dur terme, com a mínim, una convocatòria anual de proves de certificació de tots els idiomes que s'imparteixen.

Mitjançant l'Ordre EDU/34/2009, de 30 de gener, per la qual s'organitzen les proves específiques de certificació dels nivells intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que s'imparteixen a les escoles oficials d'idiomes (DOGC núm. 5318, de 13.2.2009), s'ha establert el procediment per realitzar les proves esmentades. Aquesta Ordre preveu la possibilitat de dur a terme una convocatòria extraordinària quan el nombre de sol·licituds ho aconselli.

D'altra banda, la disposició addicional primera del Decret 4/2009, de 13 de gener, abans esmentat, estableix que les escoles oficials d'idiomes podran organitzar i impartir cursos especialitzats per al perfeccionament de competències en idiomes. En aquest sentit, la Resolució ENS/1365/2012, de 20 de juny, ha regulat els cursos d'actualització i especialització en els estudis d'alemany, d'anglès i de francès que pren com a referència el nivell C1 del Consell d'Europa, així com les proves específiques de certificació corresponents, i la Resolució ENS/1355/2016, de 18 de maig, ha organitzat els referits a l'idioma italià.

Per tot això,

 

Resolc:

 

—1 Convocar les proves extraordinàries corresponents al curs 2016-2017 per a l'obtenció dels certificats d'anglès dels nivells intermedi, avançat i C1, per a les persones aspirants de règim lliure, d'acord amb el que s'estableix a l'annex 1.

 

—2 Convocar les proves ordinàries corresponents al curs 2016-2017 per a l'obtenció dels certificats dels nivells intermedi, avançat i C1, per a les persones aspirants de règim oficial i lliure, d'acord amb el que s'estableix a l'annex 2.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 5 de setembre de 2016

 

Jordi Miró i Meix

Director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

 

 

Annex 1

Convocatòria extraordinària de proves de certificació dels nivells intermedi, avançat i C1 d'anglès (règim lliure)

 

—1 Requisits de les persones aspirants

1.1 Per poder presentar-se a les proves, cal acreditar la superació del segon curs de l'educació secundària obligatòria o nivell equivalent i tenir com a mínim quinze anys o complir-los durant l'any de la realització de la prova.

1.2 No es pot tenir simultàniament la condició d'alumne/a oficial als ensenyaments presencials el curs acadèmic 2016-2017 o als ensenyaments a distància el primer semestre del curs 2016-2017 i d'aspirant de règim lliure del mateix idioma. L'alumnat oficial que es matriculi en les proves lliures i que estigui cursant al mateix temps en règim oficial qualsevol nivell del mateix idioma, s'entén que opta pel règim lliure, la qual cosa implica, simultàniament, la baixa d'ofici en el règim oficial del mateix idioma.

1.3 Un mateix aspirant no pot inscriure's a més d'una prova de certificació.

1.4 No poden presentar-se a les proves les persones que ja disposen d'una certificació d'Escola Oficial d'Idiomes per a aquell idioma i nivell.

1.5 El personal d'una EOI, ja sigui docent o no docent, no pot presentar-se a les proves lliures en la mateixa escola oficial d'idiomes on presti els seus serveis, exceptuant els casos de llengües que s'imparteixin en una única escola oficial d'idiomes de Catalunya.

1.6 El personal docent d'una EOI no pot presentar-se a les proves lliures de l'idioma que imparteix a l'escola oficial d'idiomes.

1.7 L'incompliment dels requisits establerts determinarà l'exclusió de la inscripció en la convocatòria o la nul·litat de les qualificacions obtingudes.

 

—2 Procediment d'inscripció a les proves i pagament

2.1 La sol·licitud es presenta en el registre telemàtic mitjançant l'aplicació disponible a la pàgina web del Departament d'Ensenyament. També es pot presentar per alguna de les vies que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

La persona interessada pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard que pot obtenir en el moment de la inscripció i que també rep a l'adreça de correu electrònic que faci constar en el formulari.

2.2 Dates d'inscripció: a partir de les 9:00h del 21 de novembre fins al 25 de novembre de 2016, a les 23:59h.

2.3 La presentació de la sol·licitud implica l'autorització al Departament d'Ensenyament per validar, mitjançant la consulta de bases de dades, les dades personals que corresponguin a la persona sol·licitant, amb la finalitat de comprovar l'acompliment dels requisits de participació en les proves.

A efectes de bonificació o exempció de les taxes o preus públics, amb la presentació de la sol·licitud els aspirants poden autoritzar al Departament d'Ensenyament a obtenir de les bases de dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies les dades que acreditin, si escau, la pertinença a una família nombrosa o monoparental o bé tenir una discapacitat igual o superior al 33%.

En el cas que no s'autoritzi la consulta o que hi hagi incidències en relació amb l'acreditació fefaent de la condició de família nombrosa o monoparental o discapacitat, la persona sol·licitant ha de presentar la documentació acreditativa corresponent en els terminis i llocs establerts a l'apartat 5 d'aquest annex.

2.4 D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades seran incorporades al fitxer Proves lliures per a l'obtenció de títols i certificats, la finalitat del qual és la gestió de la planificació, organització i execució de les proves lliures per a l'obtenció de títols i certificats adreçades a l'alumnat i a la ciutadania que convoca el Departament. L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa. Es podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a l'òrgan responsable, Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona.

2.5 Les taxes (per al cas de les proves de certificació de nivell intermedi i avançat) i el preu públic (per a les proves de certificació de nivell C1) són els que estableix el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, i l' Ordre ENS/10/2015, de 12 de gener, de creació d'aquest preu públic. Els imports són els legalment establerts en el moment de la inscripció.

2.6 Estan exempts de pagament, amb la presentació de la documentació oficial vigent que ho acrediti, si escau:

a) Els membres de família nombrosa de categoria especial.

b) Les persones que tinguin una discapacitat acreditada igual o superior al 33%.

c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

d) Les persones víctimes d'actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills o filles.

Tenen dret a una bonificació del 10% sobre l'import ordinari les persones aspirants que facin la inscripció per Internet.

Així mateix, tenen dret a una bonificació del 50% sobre l'import ordinari les persones que tenen un títol vigent de família nombrosa de categoria general o un títol de família monoparental de categoria especial o general.

2.7 Un cop obtinguda la carta de pagament, la taxa o preu públic s'ha de pagar a l'entitat Caixabank SA, “la Caixa”, per un d'aquests mitjans: per pagament telemàtic, o bé mitjançant Servicaixa.

L'últim dia de pagament de la taxa o preu públic és el 28 de novembre de 2016, abans de les 22:00h.

2.8 La inscripció es formalitza en el moment de fer efectiu el pagament, sempre que s'hagi presentat la sol·licitud en la forma i termini previst.

La manca de pagament dins del termini, el pagament incomplet, o el pagament realitzat en una entitat bancària que no sigui Caixabank SA, “la Caixa”, és motiu d'exclusió.

2.9 La inscripció es cobreix d'acord amb l'ordre de demanda i es tanca en el moment que s'hagin cobert les disponibilitats màximes de cada centre. La quantitat de places màximes ofertes es fixa en funció de les disponibilitats d'espai i de professorat de cada escola oficial d'idiomes.

2.10 Un cop finalitzat el procés d'inscripció a les proves, si el nombre i la distribució inicial de les inscripcions ho fa aconsellable, la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa en podrà ordenar la redistribució.

 

—3 Publicació de persones admeses i excloses

3.1 Les persones aspirants han de comprovar l'estat de la seva inscripció, la certesa de les seves dades i l'estat del pagament de la taxa o preu públic a les llistes provisional i definitiva de persones inscrites.

Aquesta informació es pot consultar al web del Departament d'Ensenyament, utilitzant el número de document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) i el número o codi de sol·licitud que consta al resguard de la inscripció.

3.2 La llista provisional de persones admeses i excloses, amb indicació dels motius d'exclusió, es pot consultar a partir del dia 12 de desembre de 2016.

Si les persones aspirants detecten alguna errada relativa a les dades personals, ho han de notificar telefònicament al centre, al telèfon d'atenció ciutadana 012 o a l'Àrea de Gestió de Proves del Departament d'Ensenyament, no més tard del 19 de desembre de 2016.

3.3 La llista definitiva de persones admeses i excloses es podrà consultar al web del Departament d'Ensenyament a partir del 21 de desembre de 2016.

 

—4 Persones aspirants amb necessitats específiques

4.1 Les persones aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus, que tinguin el reconeixement oficial de la situació de discapacitat, poden sol·licitar els recursos addicionals necessaris per desenvolupar la prova mitjançant la sol·licitud d'inscripció a les proves (marcant la casella de suport corresponent).

4.2 Aquestes persones han de presentar a l'escola oficial d'idiomes on s'examinaran, no més tard del 19 de desembre de 2016:

a) Còpia del resguard d'inscripció a les proves.

b) Certificat de reconeixement de discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que informi del grau de discapacitat reconeguda o certificat mèdic oficial.

c) Certificat emès per l'organisme acreditat corresponent, que informi de les característiques de la discapacitat o trastorn que pateix la persona aspirant, si escau.

d) Documentació justificativa de modificacions i adaptacions curriculars, autoritzades pel Departament d'Ensenyament, que la persona aspirant hagi tingut en els últims estudis cursats en el sistema educatiu, si escau.

4.3 La Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa determina les mesures o recursos addicionals, i n'informa a la direcció del centre, qui ho notifica a la persona interessada.

 

—5 Documentació

5.1 La persona aspirant ha de presentar la documentació acreditativa dels requisits de participació i del dret de bonificació o exempció de pagament, al centre on farà la prova, des del moment de la publicació provisional d'admesos i exclosos i fins al 19 de desembre de 2016, en l'horari de registre del centre:

a) Document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) amb què s'ha inscrit a les proves, només en el cas que hagi resultat exclosa en la llista provisional per no haver-se validat la informació al·legada en la inscripció;

b) Si escau, document justificatiu de la bonificació o l'exempció de la taxa o el preu públic.

En cas que les persones aspirants no acreditin els requisits de participació i del dret a la bonificació o exempció de la taxa o el preu públic al centre examinador dins del termini establert per fer-ho, quedaran excloses de la convocatòria.

5.2 La documentació es pot presentar per correu administratiu, per correu electrònic o en mà.

 

—6 Calendari i horari de les proves

6.1 Prova escrita: 3 de febrer de 2017, a la tarda.

Convocatòria: 15.30 h; inici de la prova: 16 h.

6.2 Prova d'expressió i interacció oral: segons la convocatòria personal lliurada a cada persona aspirant el dia de la prova escrita.

 

—7 Pautes d'administració i contingut de les proves

Les pautes d'administració i contingut de les proves de certificació són les establertes als articles 7 a 11 de l'Ordre EDU/34/2009, de 30 de gener, esmentada a la part expositiva.

 

—8 Publicació de resultats

Els resultats es publicaran a partir del 20 de febrer de 2017 i es podran consultar al web del Departament d'Ensenyament utilitzant el número de document d'identificació personal (DNI, NIE o Passaport) i el codi o número de sol·licitud que consta en el resguard d'inscripció.

 

—9 Reclamacions

La persona aspirant té dret a sol·licitar aclariments respecte les qualificacions obtingudes, així com a presentar reclamacions contra les qualificacions de les proves. Les reclamacions s'han de presentar presencialment i per escrit, en l'horari de secretaria del centre examinador, fins a les 12:00h. del 23 de febrer de 2017 o del tercer dia a partir del dia de la publicació de resultats. El procediment de reclamacions s'estableix a l'article 14 de l'Ordre EDU/34/2009, de 30 de gener, esmentada en la part expositiva.

 

—10 Centres examinadors i distribució

La relació dels centres examinadors i dels nivells que certifiquen es publica al web del Departament d'Ensenyament no més tard del dia 4 de novembre de 2016.

 

—11 Conservació de documentació i tramesa de dades

La direcció del centre on es facin les proves ha de conservar durant un període d'un any la documentació generada durant la seva execució, llevat de:

a) la documentació sobre qualificacions objecte de reclamació, la qual es conservarà fins que finalitzi la tramitació.

b) les actes d'avaluació, que es conserven de manera permanent.

 

 

Annex 2

Convocatòria ordinària de proves de certificació dels nivells intermedi, avançat i C1 de tots els idiomes (règim oficial i lliure)

 

—1 Requisits i condicions (només règim lliure)

1.1 Per poder presentar-se a les proves, cal acreditar la superació del segon curs de l'educació secundària obligatòria o nivell equivalent i tenir com a mínim quinze anys o complir-los durant l'any de la realització de la prova.

1.2 No es pot tenir simultàniament la condició d'alumne/a oficial als ensenyaments presencials el curs acadèmic 2016-2017 o als ensenyaments a distància el segon semestre del curs 2016-2017 i d'aspirant de règim lliure del mateix idioma. L'alumnat oficial que es matriculi en les proves lliures i que estigui cursant al mateix temps en règim oficial qualsevol nivell del mateix idioma, s'entén que opta pel règim lliure, la qual cosa implica, simultàniament, la baixa d'ofici en el règim oficial del mateix idioma.

1.3 Un mateix aspirant no es pot inscriure a més d'una prova de certificació d'un mateix idioma en la mateixa convocatòria.

1.4 No poden presentar-se a les proves les persones que ja disposen d'una certificació d'Escola Oficial d'Idiomes per a aquell idioma i nivell.

1.5 El personal d'una EOI, ja sigui docent o no docent, no es pot presentar a les proves lliures a la mateixa escola oficial d'idiomes on presti els seus serveis, exceptuant els casos de llengües que s'imparteixin en una única escola oficial de idiomes de Catalunya.

1.6 El personal docent d'una EOI no es pot presentar a les proves lliures de l'idioma que imparteix a l'escola oficial d'idiomes.

1.7. No poden presentar-se a les proves de certificació de l'idioma espanyol per a estrangers persones de nacionalitat espanyola (amb DNI) o d'un país amb llengua oficial espanyol.

1.8 L'incompliment dels requisits establerts determina l'exclusió de la inscripció en la convocatòria o la nul·litat de les qualificacions obtingudes.

 

—2 Procediment d'inscripció a les proves i pagament (només règim lliure)

2.1 La sol·licitud es presenta en el registre telemàtic mitjançant l'aplicació disponible a la pàgina web del Departament d'Ensenyament. També es pot presentar per alguna de les vies que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

La persona interessada pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard que pot obtenir en el moment de la inscripció i que també rep a l'adreça de correu electrònic que faci constar en el formulari.

2.2 Dates d'inscripció: a partir de les 9:00h del 27 de febrer de 2017 fins al 3 de març de 2017, a les 23:59h.

2.3 La presentació de la sol·licitud implica l'autorització al Departament d'Ensenyament a validar, mitjançant la consulta de bases de dades, les dades personals que corresponguin a la persona sol·licitant, amb la finalitat de comprovar l'acompliment dels requisits de participació en les proves.

A efectes de bonificació o exempció de les taxes o preus públics, amb la presentació de la sol·licitud els aspirants poden autoritzar al Departament d'Ensenyament a obtenir de les bases de dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies les dades que acreditin, si escau, la pertinença a una família nombrosa o monoparental o bé tenir una discapacitat igual o superior al 33%.

En el cas que no s'autoritzi la consulta o que hi hagi incidències en relació amb l'acreditació fefaent de la condició de família nombrosa o monoparental o discapacitat, la persona sol·licitant ha de presentar la documentació acreditativa corresponent en els terminis i llocs establerts a l'apartat 5 d'aquest annex.

2.4 D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades seran incorporades al fitxer Proves lliures per a l'obtenció de títols i certificats, la finalitat del qual és la gestió de la planificació, organització i execució de les proves lliures per a l'obtenció de títols i certificats adreçades a l'alumnat i a la ciutadania que convoca el Departament. L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa. Es podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a l'òrgan responsable, Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona.

2.5 Les taxes (per al cas de les proves de certificació de nivell intermedi i avançat) i el preu públic (per a les proves de certificació de nivell C1) són els que estableix el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, i l' Ordre ENS/10/2015, de 12 de gener, de creació d'aquest preu públic. Els imports són els legalment establerts en el moment de la inscripció

2.6 Estan exempts de pagament, amb la presentació de la documentació oficial vigent que ho acrediti, si escau:

a) Els membres de família nombrosa de categoria especial.

b) Les persones que tinguin una discapacitat acreditada igual o superior al 33%.

c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

d) Les persones víctimes d'actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills o filles.

Tenen dret a una bonificació del 10% sobre l'import ordinari les persones aspirants que facin la inscripció per Internet.

Així mateix, tenen dret a una bonificació del 50% sobre l'import ordinari les persones que tenen un títol vigent de família nombrosa de categoria general o un títol de família monoparental de categoria especial o general.

2.7 Un cop obtinguda la carta de pagament, la taxa o preu públic s'ha de pagar a l'entitat Caixabank SA, “la Caixa”, per un d'aquests mitjans: per pagament telemàtic, o bé mitjançant Servicaixa.

2.8 L'últim dia de pagament de la taxa o preu públic és el 6 de març de 2017, abans de les 22:00h.

La inscripció es formalitza en el moment de fer efectiu el pagament, sempre que s'hagi presentat la sol·licitud en la forma i termini previst.

La manca de pagament dins del termini, el pagament incomplet, o el pagament realitzat en una entitat bancària que no sigui Caixabank SA, “la Caixa” és motiu d'exclusió.

2.9 La inscripció es cobreix d'acord amb l'ordre de demanda i es tanca en el moment que s'hagin cobert les disponibilitats màximes de cada centre. La quantitat de places màximes ofertes es fixa d'acord amb les disponibilitats d'espai i de professorat de cada escola oficial d'idiomes.

2.10 Un cop finalitzat el procés d'inscripció a les proves, si el nombre i la distribució inicial de les inscripcions ho fa aconsellable, la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa en podrà ordenar la redistribució.

 

—3 Publicació de persones admeses i excloses

3.1 Les persones aspirants han de comprovar l'estat de la seva inscripció, la certesa de les seves dades i l'estat del pagament de la taxa o preu públic a les llistes provisional i definitiva de persones inscrites.

Aquesta informació es pot consultar al web del Departament d'Ensenyament, utilitzant el número de document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) i el número o codi de sol·licitud que consta al resguard de la inscripció.

3.2 La llista provisional de persones admeses i excloses, amb indicació dels motius d'exclusió, si s'escau, es pot consultar a partir del dia 20 de març de 2017.

Si les persones aspirants detecten alguna errada relativa a les dades personals, ho han de notificar telefònicament al centre, al telèfon d'atenció ciutadana 012 o a l'Àrea de Gestió de Proves del Departament d'Ensenyament, no més tard de 28 de març de 2017.

3.3 La llista definitiva de persones admeses i excloses es podrà consultar al web del Departament d'Ensenyament a partir del 30 de març de 2017.

 

—4 Persones aspirants amb necessitats específiques (només règim lliure)

4.1 Les persones aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus, que tinguin el reconeixement oficial de la situació de discapacitat, poden sol·licitar els recursos addicionals necessaris per desenvolupar la prova mitjançant la sol·licitud d'inscripció a les proves (marcant la casella de suport corresponent).

4.2 Aquestes persones han de presentar a l'escola oficial d'idiomes on s'examinaran, no més tard del 28 de març de 2017:

a) Còpia del resguard d'inscripció a les proves.

b) Certificat de reconeixement de discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que informi del grau de discapacitat reconeguda o certificat mèdic oficial.

c) Certificat emès per l'organisme acreditat corresponent, que informi de les característiques de la discapacitat o trastorn que pateix la persona aspirant, si escau.

d) Documentació justificativa de modificacions i adaptacions curriculars, autoritzades pel Departament d'Ensenyament, que la persona aspirant hagi tingut en els últims estudis cursats en el sistema educatiu, si s'escau.

4.3 La Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa determina les mesures o recursos addicionals, i n'informa a la direcció del centre, qui ho notifica a la persona interessada.

 

—5 Documentació (només règim lliure)

5.1 La persona aspirant ha de presentar la documentació acreditativa dels requisits de participació i del dret de bonificació o exempció de pagament al centre on farà la prova, des del moment de la publicació provisional d'admesos i exclosos i fins al 28 de març de 2017, en l'horari de secretaria del centre:

a) Document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) amb què s'ha inscrit a les proves, només en el cas que hagi resultat exclosa en la llista provisional per no haver-se validat la informació al·legada en la inscripció;

b) Si escau, document justificatiu de la bonificació o l'exempció de la taxa o el preu públic.

En cas que les persones aspirants no acreditin els requisits de participació i del dret a la bonificació o exempció de la taxa o el preu públic al centre examinador dins del termini establert per fer-ho, quedaran excloses de la convocatòria.

5.2 La documentació es pot presentar per correu administratiu, per correu electrònic o en mà.

 

—6 Calendari i horari de les proves

El calendari i els horaris de proves escrites de certificació per a la convocatòria ordinària són els següents:

6.1 Certificat de nivell intermedi.

Alemany: 7 de juny de 2017, a la tarda.

Anglès: 1 de juny de 2017, a la tarda.

Àrab: 8 de juny de 2017, a la tarda.

Coreà: 6 de juny de 2017, a la tarda.

Espanyol per a estrangers: 9 de juny de 2017, al matí.

Èuscar: 6 de juny de 2017, a la tarda.

Francès: 6 de juny de 2017, a la tarda.

Grec: 6 de juny de 2017, a la tarda.

Italià: 7 de juny de 2017, a la tarda.

Japonès: 6 de juny de 2017, a la tarda.

Neerlandès: 29 de maig de 2017, a la tarda.

Portuguès: 31 de maig de 2017, a la tarda.

Rus: 6 de juny de 2017, a la tarda.

Xinès: 7 de juny de 2017, a la tarda.

6.2 Certificat de nivell avançat.

Alemany: 16 de juny de 2017, a la tarda.

Anglès: 12 de juny de 2017, a la tarda.

Àrab: 14 de juny de 2017, a la tarda.

Espanyol per a estrangers: 16 de juny de 2017, al matí.

Èuscar: 13 de juny de 2017, a la tarda.

Francès: 16 de juny de 2017, a la tarda.

Grec: 12 de juny de 2017, a la tarda.

Italià: 15 de juny de 2017, a la tarda.

Japonès: 13 de juny de 2017, a la tarda.

Neerlandès: 8 de juny de 2017, a la tarda.

Portuguès: 8 de juny de 2017, a la tarda.

Rus: 15 de juny de 2017, a la tarda.

Xinès: 14 de juny de 2017, a la tarda.

6.3 Certificat de nivell C1 d'alemany, anglès i francès

Anglès: 22 de maig de 2017, a la tarda.

Francès: 23 de maig de 2017, a la tarda.

Alemany: 24 de maig de 2017, a la tarda.

6.4 Certificat de nivell C1 d'italià (només alumnat oficial): 24 de maig de 2017, a la tarda.

6.5 Certificat de nivell intermedi, avançat, C1 i C2 de català per a no catalanoparlants (només alumnat oficial).

Certificat de nivell intermedi: 19 de juny de 2017, a la tarda.

Certificat de nivell avançat: 14 de juny de 2017, a la tarda.

Certificat de nivell C1: 8 de juny de 2017, a la tarda.

Certificat de nivell C2: 31 de maig de 2017, a la tarda.

Prova d'expressió i interacció oral: segons la convocatòria personal lliurada a cada persona aspirant el dia de la prova escrita.

6.6 Horari de les proves.

Convocatòria de matí: 9.30 h; inici de la prova, 10 h.

Convocatòria de tarda: 15.30 h; inici de la prova, 16 h.

 

—7 Pautes d'administració i contingut de les proves

Les pautes d'administració i contingut de les proves de certificació són les regulades als articles 7 a 11 de l'Ordre EDU/34/2009, de 30 de gener, esmentada a la part expositiva.

 

—8 Publicació

Els resultats de l'alumnat de règim lliure es podran consultar a partir del 26 de juny de 2017 al web del Departament d'Ensenyament utilitzant el número de document d'identificació personal (DNI, NIE o Passaport) i el codi o número de sol·licitud que consta en el resguard d'inscripció.

Els resultats de l'alumnat de règim oficial es podran consultar a partir del dia 27 de juny de 2017 a les 00.01 hores a la pàgina web de cada centre examinador.

 

—9 Reclamacions

La persona aspirant té dret a sol·licitar aclariments respecte les qualificacions obtingudes, així com a presentar reclamacions contra les qualificacions de les proves. Les reclamacions s'han de presentar, en l'horari de registre del centre examinador, fins a les 12h. del 29 de juny de 2017 o del tercer dia a partir del dia de la publicació de resultats. El procediment de reclamacions s'estableix a l'article 14 de l'Ordre EDU/34/2009, de 30 de gener, esmentada en la part expositiva.

 

—10 Centres examinadors, nivells i idiomes

La relació dels centres examinadors i dels nivells que certifiquen es publica al web del Departament d'Ensenyament no més tard del dia 8 de febrer de 2017.

 

—11 Conservació de documentació i tramesa de dades

La direcció del centre on es facin les proves conserva durant un període d'un any la documentació generada durant la seva execució, llevat de:

a) la documentació sobre qualificacions objecte de reclamació, la qual es conserva fins que finalitzi la tramitació.

b) les actes d'avaluació, que es conserven de manera permanent.

 

Amunt