Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 08/09/2016

  • Número de control 16252062

  • Organisme emissor Ajuntament de Tossa de Mar

    CVE CVE-DOGC-A-16252062-2016

Dades del DOGC
  • Número 7203

  • Data 12/09/2016

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre convocatòria d'una consulta popular no referendària.


ANUNCI sobre convocatòria d'una consulta popular no referendària perquè els tossencs expressin la seva posició respecte l'aprovació d'una modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana Municipal per a una futura construcció d'un port, els seus accessos, un hotel de cinc estrelles i quatre habitatges a Tossa de Mar, als sectors d'Es Cars i Vinya d'en Puig

Es fa públic que per Decret d'Alcaldia, de data 8 de setembre de 2016, s'ha resolt el següent:

 

DECRET

 

Fets

Vist l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària de 14 de juliol de 2016, d'aprovació de la declaració institucional perquè els tossencs expressin, mitjançant consulta popular no referendària, la seva posició respecte l'aprovació d'una modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana Municipal per a una futura construcció d'un port, els seus accessos, un hotel de cinc estrelles i quatre habitatges a Tossa de Mar, als sectors d'Es Cars i Vinya d'en Puig, sota els següents principis:

- El procés per a l'exercici del dret a decidir a favor o en contra de modificar el planejament vigent per possibilitar la futura construcció d'un port, els seus accessos, un hotel de cinc estrelles i quatre habitatges a Tossa de Mar serà democràtic i garantirà la pluralitat i el respecte per a totes les opinions.

- El pronunciament que en resulti es considerarà l'expressió majoritària de la voluntat popular sempre i quan la participació en el procés superi un percentatge mínim que es fixarà en el decret de convocatòria.

Atès que el mateix acord de Ple disposa que, de conformitat amb l'article 10 de la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana, es convoqui la consulta popular en el termini màxim de noranta dies.

Atès que el dit article 10 de la Llei 10/2014 estableix que la convocatòria d'una consulta popular no referendària s'ha de fer, en tots els casos, per Decret del president de l'ens local sempre que es compleixin els criteris establerts per aquesta llei i d'acord amb el que estableixi la normativa específica d'àmbit local.

 

Fonaments de dret

Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana.

Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana.

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.

Pla General d'Ordenació Municipal de Tossa de Mar publicat al DOGC número 6914 de data 16 de juliol de 2015.

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

És per la qual cosa que en ús de les facultats conferides legalment que

 

RESOLC:

 

Primer.- Convocar una consulta popular no referendària l'objecte de la qual és conèixer l'opinió dels tossencs respecte la tramitació d'una modificació puntual de Pla General d'Ordenació Urbana Municipal que possibiliti la futura construcció d'un port, els seus accessos, un hotel de cinc estrelles i quatre habitatges a Tossa de Mar, que tindrà lloc el dia20 de novembre de 2016.

Segon.- Disposar que la consulta formuli una sola pregunta, en les dues llengües oficials de Catalunya, en els termes següents:

Esteu d'acord amb la iniciativa de modificar el Pla General d'Ordenació Urbanística Municipal per a possibilitar la futura construcció d'un port, els seus accessos, un hotel de cinc estrelles i quatre habitatges a Tossa de Mar?

- Sí

- No

- M'abstinc

Tercer.- Establir que l'única modalitat de vot per a dita consulta no referendària prevista per al dia 20 de novembre de 2016 sigui la presencial.

Quart.- Disposar que les persones que són cridades a participar en aquesta consulta popular no referendària siguin totes aquelles persones empadronades al municipi de Tossa de Mar abans del 30 de juny de 2016, que compleixen setze anys fins al mateix dia de la consulta.

Cinquè.- Obrir un termini de quinze dies perquè les organitzacions socials o professionals interessades puguin manifestar la voluntat de formar part del procés de consulta. Tenen, en tot cas, la condició d'organització social interessada aquelles organitzacions amb personalitat jurídica l'objecte de les quals tingui relació amb l'objecte de la consulta, així com les formacions polítiques amb representació a l'Ajuntament de Tossa de Mar.

Sisè.- Aprovar les regles específiques d'aquesta consulta que figuren com a Annex al present Decret.

Setè.- Publicar el present Decret al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya als efectes del que disposa l'article 12.2 de la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana.

Vuitè.- Donar compte del present Decret al Ple municipal en la propera sessió que se celebri.

Novè.- Disposar que el text d'aquest Decret junt amb els seus annexos es faci públic a la pàgina web municipal als efectes de donar compliment a la normativa vigent en matèria de transparència.

Desè.- Comunicar el present acord a l'Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya

Així ho disposa i signa l'alcaldessa, en el dia d'avui, de la qual cosa jo, com a secretari, en dono fe.

 

Tossa de Mar, 8 de setembre de 2016


Gisela Saladich Parés

Alcaldessa

 

REGLES ESPECÍFIQUES PER A LA CONVOCATÒRIA D'UNA CONSULTA POPULAR NO REFERENDÀRIA PER A POSSIBILITAR UNA FUTURA CONSTRUCCIÓ D'UN PORT, ELS SEUS ACCESSOS, UN HOTEL DE CINC ESTRELLES I QUATRE HABITATGES A TOSSA DE MAR.

 

Capítol I. Difusió institucional, campanya i debat públic

 

Article 1. Període de difusió institucional

El període de difusió institucional s'inicia amb la convocatòria de la consulta i finalitza una vegada celebrada aquesta.

L'Ajuntament de Tossa de Mar durà a terme una campanya informativa de caràcter institucional d'acord amb el que disposa 12.3 de la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana, sense que en cap cas es pugui influir sobre la participació, ni sobre l'orientació de les respostes, garantint la transparència, la igualtat d'oportunitats i el respecte al pluralisme polític.

 

Article 2. Campanya i debat públic

2.1. La campanya i el debat públic tenen per objecte la informació i el contrast de posicions sobre l'objecte de la consulta que es convoca, així com demanar el suport a totes les persones que estan legitimades per a participar-hi.

La campanya s'iniciarà l'endemà del dia de la publicació del Decret de convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitzarà a les zero hores del dia previst per a l'inici de la votació.

2.2. En els locals on es dugui a terme la votació no hi podrà haver material de propaganda referent a l'objecte de la consulta.

2.3. Així mateix, els membres de la mesa de consulta no podran exhibir cap emblema de les entitats interessades ni relacionat amb cap dels dos posicionaments que són objecte d'aquesta consulta.

Els representants de les organitzacions i formacions polítiques interessades només podran dur l'emblema de l'organització a la qual representin.

 

Article 3. Utilització d'espais públics per a la campanya i espais informatius en els mitjans de comunicació.

3.1. El període d'utilització dels espais públics s'iniciarà el cinquè dia posterior a la publicació de la convocatòria al DOGC i finalitzarà a les zero hores del dia previst per a l'inici de la votació.

3.2. L'Ajuntament de Tossa de Mar reservarà locals i espais públics per a la realització d'actes de campanya i /o debat públic per part de les organitzacions i formacions polítiques interessades, següents:

LOCALS

Edifici La Nau, planta 1ª

Sala d'actes de la Casa de Cultura

Saló de Plens municipal

ESPAIS

Un únic plafó situat a l'avinguda Catalunya, núm. 19, que estarà dividit en dos espais iguals, un per als partidaris del si i altres per als partidaris del no a la consulta.

Trenta faroles per als partidaris del si i trenta faroles pels partidaris del no.

No es podrà col·locar propaganda de cap mena fora dels llocs autoritzats i especialment en el front marítim del municipi, ni en Vila Vella o altre monument o espai protegit.

3.3. Les sol·licituds per a l'ús de locals i espais públics es formularan a partir de la data de convocatòria, i hauran d'incloure l'ordre de preferència i prioritat dels diferents locals i espais públics.

En el supòsit que diverses organitzacions o formacions polítiques sol·licitin un mateix local o espai públic per al mateix dia i la mateixa franja horària, l'assignació es durà a terme en la forma següent:

- Tindrà preferència en l'assignació aquella organització i/o formació política que hagués presentat la sol·licitud en primer lloc. En cas de coincidir en el dia de la sol·licitud, la preferència ho serà d'aquella que l'hagués presentat més d'hora.

3.4. L'administració convocant assignarà els locals i espais a les organitzacions i formacions polítiques interessades que els haguessin sol·licitat segons les prescripcions del punt anterior, i publicarà la resolució definitiva a la pàgina web municipal.

3.5. La distribució d'espais es farà segons petició dels sol·licitants. L'assignació d'espais es farà pública a la pàgina web.

 

Capítol II. Sistema de garanties

 

Article 4. Comissió de Control

4.1. La Comissió de Control té la composició i el règim previstos en l'article 14 de la Llei 10/2014, de 26 de setembre, sense perjudici del que estableix la disposició transitòria segona del dit text legal.

 

Article 5. Comissió de Seguiment

5.1. Es constitueix una única Comissió de Seguiment, amb seu a l'Ajuntament de Tossa de Mar, carrer Església, 4, amb les funcions que estableix l'article 16.1 de la Llei 10/2014.

5.2. Estarà formada per cinc membres: Salvador Capdevila Bas, Joan Vila Güell, Maria Àngels de la Torre Barrigón, Enric Leira Almirall i Fernando Antonio Sebastián Alda. La Comissió de Seguiment es constituirà dins dels tres dies següents a la publicació de la convocatòria al DOGC. Els membres de la comissió de seguiment nomenats han d'elegir per majoria el president i el secretari en la sessió constitutiva.

 

Article 6. Recursos humans i materials

6.1. L'Ajuntament de Tossa de Mar dotarà del personal necessari per al desenvolupament del procés relatiu a la consulta no referendària assignant dos representants de l'administració per col·laborar en el procés.

6.2. Així mateix, es destinaran els mitjans materials necessaris perquè la consulta es pugui desenvolupar amb normalitat, mitjançant el subministrament d'urnes, cabines, paperetes i sobres suficients, així com els espais necessaris.

 

Article 7. Mesa de consulta i designació de membres

7.1. El local on s'ubicaran les meses de consulta estarà situat a la primera planta de l'edifici La Nau.

7.2. S'instal·laran dos meses de consulta, una per la votació dels veïns el primer cognom dels qual comenci per les lletres entre l'A i l'L, i altre per al veïns el primer cognom dels qual comenci per les lletres entre l'M i l'Z.

7.3. L'òrgan convocant realitzarà un sorteig públic dels membres de la mesa de consulta en el termini de vint dies posteriors a la convocatòria i els notificarà la corresponent designació. S'escollirà un president i dos gestors entre les persones majors d'edat inscrites al padró municipal d'habitants i amb un nivell d'estudis de graduat escolar o equivalent. Les persones designades disposen de cinc dies per comunicar formalment la seva renúncia a la Comissió de Seguiment, la qual ho haurà de posar en coneixement de l'òrgan convocant perquè cobreixi les vacants corresponents segons les regles detallades als paràgrafs següents.

7.4. Per tal de cobrir les possibles vacants que es produeixin per renúncia de les persones escollides per a ser membres de la mesa, l'Ajuntament habilitarà un model de sol·licitud segons la documentació de l'annex 1.2 perquè les persones majors d'edat que es trobin en situació legal de desocupació i sàpiguen llegir i escriure, puguin sol·licitar de forma voluntària voler ser membres de la mesa de consulta. Aquest model de sol·licitud estarà destinat, únicament, a aquelles persones empadronades a Tossa de Mar a data de 30 de juny de 2016 es trobin en situació legal de desocupació i que puguin acreditar dita situació mitjançant un certificat de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social amb data posterior a la del Decret de convocatòria de la consulta popular. Aquest certificat s'haurà d'adjuntar a la sol·licitud com a documentació obligatòria.

7.5. La Comissió de Seguiment analitzarà les renúncies produïdes a la composició de la mesa, comprovarà les sol·licituds presentades per formar part voluntàriament de la mesa de consulta i dictarà la llista definitiva de les persones que han manifestat la voluntat de ser-ne membres.

L'òrgan convocant realitzarà nou sorteig públic entre totes aquestes persones i designarà la llista definitiva de membres titulars i suplents de la mesa.

7.6. En el cas que renunciïn tots els membres designats i no s'hagués presentat cap sol·licitud de les especificades al punt 7.4, l'Ajuntament cobrirà aquestes vacants mitjançant empleats públics municipals.

 

Article 8. Constitució de la mesa de consulta

8.1. Els membres titulars i suplents de la mesa de consulta s'han de presentar en el local de consulta designat a les 9.00 hores, i la mesa es constituirà a les 9.30 hores.

8.2. En cas d'absència d'un titular, el lloc es cobreix, de forma successiva, amb l'ordre següent:

- El primer i segon suplent disponible per a cada càrrec.

- El primer i segon suplent disponible d'altres càrrecs de la mateixa mesa.

- La primera persona que es presenti a la mesa per a votar i accepti formar-ne part.

8.3. La mesa de consulta es podrà constituir amb un mínim de dos membres, un dels quals actuarà com a president o presidenta. En el cas que no es pugui constituir, la Comissió de Seguiment haurà d'adoptar les mesures oportunes per a la seva constitució, encara que sigui en una hora posterior a la fixada inicialment.

8.4. Una vegada s'hagi constituït la mesa, els suplents que no hagin hagut de cobrir cap vacant segons el procediment anterior podran abandonar el local, prèvia signatura a la llista d'assistència. La mesa haurà de comptar, en tot cas, amb la presència de dos membres. En el cas que s'acabés constituint amb només dos membres, un d'ells podrà abandonar la mesa de forma puntual, per raons degudament justificades i pel menor temps possible.

8.5. Els membres de la mesa de consulta emplenaran l'acta de constitució segons el model de l'annex 1.2.6.

 

Capítol III. Llista de persones cridades a participar

 

Article 9. Persones legitimades per a participar

9.1. La llista de persones participants estarà integrada per les dades existents al padró municipal d'habitants tancat a 30 de juny de 2016.

9.2. La llista de participants en aquesta consulta inclou totes aquelles persones majors de setze anys que estiguin inscrites al padró municipal d'habitants a la data esmentada i aquelles que, estant incloses en el padró municipal compleixin setze anys fins al mateix dia de celebració de la consulta.

9.3. Les persones legitimades per a participar podran consultar les dades provisionals existents en el padró municipal a partir del dia desè posterior a la publicació de la convocatòria al DOGC, de forma presencial a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o a través de la pàgina web de la consulta.

Aquestes persones podran formular reclamacions a la llista durant un termini de cinc dies naturals a partir del dia desè posterior a la publicació de la convocatòria al DOGC, mitjançant model de sol·licitud que es detalla a l'annex 1.2.

9.4. Resoltes les reclamacions i/o esmenes presentades, es notificaran, i la Comissió de Seguiment donarà per tancada la llista definitiva de persones cridades a participar i ho farà públic al web municipal.

 

Capítol IV. Votació

 

Article 10. Modalitats de votació

10.1. L'única modalitat de votació és la presencial.

10.2. Les persones participants hauran d'acreditar la seva identitat mitjançant la presentació del document nacional d'identitat o el permís de conduir, llevat de les persones estrangeres, que ho hauran d'acreditar mitjançant la targeta d'identitat de l'estranger o document d'identitat amb el seu número d'identitat a l'estranger.

10.3. Les persones amb discapacitat podran ser assistides per qualsevol persona de la seva confiança, durant l'emissió del vot.

 

Article 11. Desenvolupament de la votació presencial

11.1. La votació es durà a terme davant la mesa de consulta el dia 20 de novembre de 2016, entre les 10:00 i les 14:00 hores i les 16:00 a 20:00 hores.

11.2. Els membres titulars de la mesa aplicaran les mesures de seguretat i custòdia necessàries per garantir la imparcialitat de la votació.

11.3. El dia 20 de novembre de 2016, a les 20.00 hores, es tancarà la votació. El membres de la mesa, procediran a realitzar el recompte del vots en sessió pública.

 

Capítol V. Organització de la consulta

 

Article 12. Organitzacions interessades

12.1. S'entén per organitzacions interessades, de conformitat amb les prescripcions de l'article 13 de la Llei10/2014, les organitzacions socials o professionals amb personalitat jurídica l'objecte de les quals tingui relació amb l'objecte de la consulta. Així mateix, les formacions polítiques amb representació a l'Ajuntament de Tossa de Mar.

12.2. A aquests efectes, totes les organitzacions i formacions polítiques amb representació a l'Ajuntament de Tossa de Mar que vulguin participar a la consulta podran presentar les seves sol·licituds de participació en un termini de quinze dies a comptar des de la data de publicació del Decret de convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

12.3. En la sol·licitud, les organitzacions socials i professionals hauran d'adjuntar la documentació necessària que permeti verificar la relació entre el seu objecte social i el de la consulta. Aquesta documentació serà la següent:

- Una còpia compulsada, o l'original i una còpia que es compulsarà a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, dels seus estatus i la composició dels seus òrgans de govern.

Les sol·licituds que formulin les formacions polítiques amb representació a l'Ajuntament de Tossa de Mar hauran d'anar signades pels portaveus del grup municipal, sense que sigui necessari aportar cap altra documentació.

12.4. La Comissió de seguiment declararà, si és el cas, la condició d'organització interessada mitjançant una resolució motivada. Aquesta declaració no serà necessària en el cas de les formacions polítiques amb representació a l'Ajuntament de Tossa de Mar en tenir, en tot cas, la condició d'interessades.

 

Article 13. Urna i cabina

13.1. Cada mesa disposarà, en tot moment, d'una urna que s'haurà posat a disposició dels tres membres de la mesa degudament precintada.

13.2. Per assegurar el secret del vot es disposarà com a mínim d'una cabina per mesa al local de consulta.

 

Article 14. Documentació de la consulta

14.1. S'aproven els models de papereta i sobre, que compliran amb les característiques i les condicions d'impressió descrites a l'Annex 1.1.

14.2. S'aproven, així mateix, tots els models de documents que es troben descrits a l'Annex 1.2.

14.3. Tots els documents inclosos a l'Annex 1.2 estaran publicats a la pàgina web de l'Ajuntament, a l'adreça electrònica www.tossademar.cat/consulta

14.4. Les paperetes i els sobres estaran disponibles al local de consulta i la resta de documentació necessària es lliurarà als membres de la mesa.

 

Article 15. Gratificacions i indemnitzacions

15.1. Les persones que duguin a terme les funcions assignades per a la convocatòria d'aquesta consulta percebran les gratificacions i indemnitzacions previstos a l'annex 1.3.

 

Capítol VI. Recompte i difusió dels resultats

 

Article 16. Recompte de les paperetes de la votació

16.1. Finalitzada la votació els membres de la mesa de consulta duran a terme el recompte provisional de les paperetes mitjançant un escrutini, que serà públic. El recompte el realitzarà el president de la mesa, que extraurà els sobres de l'urna i llegirà en veu alta la resposta escollida en cada papereta. Mostrarà el resultat a la resta de membres de la mesa i a les persones que estiguin presents.

Es consideraran com a vots nuls aquelles paperetes que incloguin qualsevol impressió diferent a la creu que ha de definir les diferents opcions de resposta de la consulta. Així mateix, si dins d'un sobre hi hagués més d'una papereta, en el recompte es considerarà com a vàlid només un vot sempre i quan totes les paperetes haguessin expressat el mateix sentit de vot. En cas contrari, el vot es considerarà nul.

El president podrà expulsar del local a aquelles persones que impedeixin el normal desenvolupament de l'escrutini.

16.2. Finalitzat el recompte, s'estendrà l'acta de recompte/sessió de la mesa de consulta segons el model de l'annex 1.2.7 que signaran tots els membres de mesa. En aquesta acta es farà constar el nombre total de persones cridades a participar, les persones que han participat, els vots obtingut per a cadascuna de les opcions, inclosa l'opció de vot en blanc, així com dels vots vàlids i els nuls. Les paperetes nul·les i aquelles que siguin objecte de reclamació s'adjuntaran a l'acta de recompte provisional.

S'inclourà, així mateix, els vots particulars dels membres de la mesa de consulta i les al·legacions, si n'hi hagués, dels representants de les organitzacions que participen.

16.3. Una vegada estesa l'acta, el president o presidenta de la mesa lliurarà una còpia de l'acta a algun dels membres de la Comissió de Seguiment, que haurà estat present a l'escrutini.

Alhora, els membres de la mesa lliuraran a aquest representant de la Comissió de Seguiment la documentació següent, que s'ajustarà al model de l'annex 1.2:

Sobre número 1:

- Original de l'acta de constitució de la mesa

- Original de l'acta de recompte / sessió

Sobre número 2:

- Llista de persones cridades a participar.

- Llista numerada de persones participants.

- Paperetes nul·les, si n'hi ha o que hagin estat objecte de reclamació.

 

Article 17. Recompte definitiu

17.1. La Comissió de Seguiment revisarà la documentació del recompte provisional de la mesa de consulta i farà el recompte definitiu.

17.2. Una vegada finalitzat el recompte definitiu, el president o presidenta de la comissió estendrà l'acta de recompte-sessió segons model detallat a l'annex 1.2.8. Aquesta acta contindrà les dades relatives al número de persones cridades a participar, les persones participants, els vots obtinguts per cadascuna de les opcions, inclosa l'opció en blanc, els vots vàlids i els vots nuls. Aquesta acta contindrà, també, les incidències, vots particulars i al·legacions dels representants de les formacions polítiques interessades. Les formacions polítiques interessades podran demanar un còpia de cadascuna de les diferents actes.

17.3. La Comissió de Seguiment enviarà a la Comissió de Control l'acta del recompte definitiu i, en el seu cas, les al·legacions presentades per les formacions interessades i les resolucions de què hagin estat objecte, en el termini d'un dia.

 

Article 18. Al·legacions i recursos

18.1. Contra els acords de la Comissió de Seguiment i les actes del recompte definitiu que efectuï la Comissió de Seguiment, es podrà interposar recurs davant la Comissió de Control en el termini de dos dies hàbils. La Comissió de Control resoldrà els recursos presentats en els termes de l'article 15 de la Llei 10/2014.

 

Article 19. Proclamació i publicació de resultats

19.1. La Comissió de Control declararà el resultat de la consulta i comunicarà a l'òrgan convocant el seu resultat perquè aquest el publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, dins el termini de trenta dies des de la finalització del recompte definitiu.

19.2. La publicació d'aquest resultat indicarà el nombre de persones a participar; el nombre de persones que han participat; el nombre de vots de cadascuna de les opcions, inclosa l'opció de vot en blanc; el nombre de vots vàlids i el nombre de vots nuls.

 

Article 20. Compromís municipal amb els resultats

20.1. L'òrgan convocant, de conformitat amb el que preveu la declaració institucional acordada pel Ple de l'Ajuntament de Tossa de Mar, en sessió ordinària de data 14 de juliol de 2016, considerarà el resultat de dita consulta com a expressió majoritària de la voluntat popular sempre i quan se superi el 15% de participació del nombre total de persones cridades a participar.

20.2. Superat aquest percentatge de participació, es considerarà expressió majoritària de la voluntat popular aquella opció amb major resultat, sempre i quan superi el 50% del vots totals.

 

 

ANNEX I

 

Annex 1.1 Papereta de votació

Esteu d'acord amb la iniciativa de modificar el Pla General d'Ordenació Urbanística Municipal per a possibilitar una futura construcció d'un port, els seus accessos, un hotel i quatre habitatges a Tossa de Mar?

Estáis de acuerdo con la iniciativa de modificar el Plan General de Ordenación Urbanística Municipal para posibilitar una futura construcción de un puerto, sus accesos, un hotel y cuatro viviendas en Tossa de Mar?

- Sí

- No

- M'abstinc/Me abstengo

Sobre de votació

Incorporarà el text «Consulta popular no referendària»

Mida del sobre, 162 cm x 114 cm

 

Annex 1.2

Documentació

1. Papereta de votació

2. Sobre de votació

3. Sobre núm. 1 per a l'entrega de documentació a la Comissió de Seguiment

4. Sobre núm. 2 per a l'entrega de documentació a la Comissió de Seguiment

5. Llista numerada de participants

6. Acta de constitució de la Mesa de consulta

7. Acta de recompte / sessió de la Mesa de consulta

8. Acta de recompte definitiu de la Comissió de Seguiment

9. Cartell d'identificació del local de consulta

10. Cartell d'identificació de la Mesa de consulta

11. Model de reclamació i/o esmena a la llista provisional de persones cridades a participar

12. Model de sol·licitud per a persones en situació legal de desocupació per a formar part de forma voluntària de la mesa de consulta

13. Model de renúncia a la designació de membre de la mesa de consulta

14. Acta de nomenament de membres de la mesa

15. Model de nomenament de membre de la mesa

Aquests models es poden consultar a l'adreça www.tossademar.cat/consulta

 

Annex 1.3

Gratificacions

1.3.1. Comissió de Seguiment

Els membres de la Comissió de Seguiment tindran dret, en l'exercici de les seves funcions, a percebre la quantitat de 200 euros.

1.3.2. Membres de la mesa de consulta

Les persones que formin part de la mesa de consulta tindran dret a percebre, en concepte de dieta diària de 70 euros.

1.3.3. Representants de l'administració

Les persones designades com a representants de l'administració en la consulta tindran dret a percebre, en concepte de dieta diària de 150 euros.

 

 

ANNEX II

MEMÒRIA ECONÒMICA

 

Informe pressupostari

Aquesta memòria té per objecte avaluar, d'una banda, la repercussió de la convocatòria de la consulta popular no referendària en els recursos personals i materials, i per una altra, la repercussió als pressupostos de l'Ajuntament de Tossa de Mar, d'acord amb l'article 12.4 de la Llei de consultes populars no referendaries i participació ciutadana.

 

1. Repercussió de la consulta sobre els recursos personals i materials de l'Ajuntament de Tossa de Mar

L'aplicació de la convocatòria no comporta cap increment dels recursos personals i materials d'aquest Ajuntament perquè es preveu realitzar-la amb mitjans propis. Les tasques que es deriven d'això es faran amb personal dotat pressupostàriament que treballa a l'Ajuntament de Tossa de Mar, llevat dels membres que ha de formar part de la Comissió de Seguiment. Tampoc serà necessària cap dotació addicional de mobiliari o material d'oficina.

1.1 Centre d'informació i atenció telefònica

El centre d'informació que funcionarà des de la data de la convocatòria fins a la data de celebració de la consulta, en l'horari de 9:00 a 14:00 hores, de dilluns a divendres, serà l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, carrers Església, 4 i l'oficia de serveis tècnics, Edifici La Nau, planta segona.

 

2. Repercussió de la convocatòria sobre el pressupost de l'Ajuntament de Tossa de Mar

La convocatòria de la consulta representa unes despeses en concepte de gratificacions i/o indemnitzacions pels membres de la Comissió de Seguiment i els membres de les meses, i altres despeses que es detallen a continuació:

2.1 Membres de la Comissió de Seguiment

Els membres de la Comissió de Seguiment tenen dret a percebre, per l'exercici de les seves funcions, la quantitat de 200 euros cadascú.

Quan els membres de la Comissió de Seguiment hagin de desplaçar-se fora del municipi per raó de les seves funcions, se'ls abonaran íntegrament les despeses de transport i, si utilitzen el seu vehicle particular, se'ls abonaran a raó de 19 cèntims d'euro per quilòmetre recorregut.

L'import total per aquest concepte s'estima en 1.100 euros.

2.2 Membres de la mesa

Les persones que formen part de les meses de consulta tenen dret a percebre en concepte de dieta diària 70 euros.

L'import total per aquest concepte s'estima en 420 euros.

2.3 Representants de l'administració

Els representa de l'administració tenen dret a percebre en concepte de dieta diària 150 euros.

L'import total per aquest concepte s'estima en 300 euros.

2.4 Altres despeses relacionades amb la consulta

A part de les despeses especificades pels conceptes indicats anteriorment, cal tenir en compte les previsions de despeses que es detallen a continuació:

Per l'esmorcar i dinar dels membres de les meses, de la comissió de seguiment i del personal de suport, 330 euros (IVA inclòs).

Per a la confecció de les paperetes i documentació de l'annex 1.2 de les Regles específiques amb mitjans propis per part de l'Ajuntament, més els corresponent sobres, es preveu un import de 500 euros (IVA inclòs).

Respecte de les despeses d'electricitat, en tant que la consulta es realitzarà en immobles propietat de l'Ajuntament, es preveu un import de 50 euros (IVA inclòs).

Per a les despeses de difusió institucional, s'estima un import de 1.000 euros (IVA inclòs).

Finalment, en quant a les urnes i cabines no es preveu cap import, atès que l'Ajuntament de Tossa de Mar en disposa en propietat, i respecte les despeses de Policia local/seguretat, s'ha d'estar al que s'ha fet constar a l'apartat 1 de la present memòria.

2.4 Despeses indirectes

S'estima un percentatge de despeses indirectes a tant alçat del 2% sobre el total de despeses directes considerades, que representa un import de 74 euros.

2.5 Les despeses derivades del procés de consulta, per un import estimat total de 3.774 euros, es finançaran amb càrrec a l'aplicació pressupostària 226-01.912 “Atencions protocol·làries i representatives: serveis generals” del Pressupost de l'Ajuntament de Tossa de Mar per a l'exercici de 2016.

Per últim, cal posar de manifest que aquests imports són una estimació i que, per tant, poden variar a l'alça o a la baixa.

 

Amunt