Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 18/08/2016

  • Número de control 16231039

  • Organisme emissor Ajuntament de Lloret de Mar

    CVE CVE-DOGC-A-16231039-2016

Dades del DOGC
  • Número 7190

  • Data 24/08/2016

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE relatiu a l'aprovació de les bases específiques que regiran el procés de selecció mitjançant concurs oposició per cobrir una plaça de tècnic/a mitjà/ana de ciències mediambientals, vacant a la plantilla de personal laboral fix (ref. 7-2016-SEL-TEC-MAMBIENT-LF).


De conformitat amb l'acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 29/07/2016, es convocar el concurs-oposició lliure, per cobrir una plaça de Tècnic/a mitjà/ana de ciències mediambientals, vacant a la plantilla de personal laboral fix d'aquest Ajuntament.

Les Bases amb les Condicions que regeixen aquesta convocatòria, apareixen publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 157 de data 18/08/2016.

Les instàncies adreçades a l'Alcalde-President de la Corporació, es presentaran a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, durant el termini de 20 dies naturals, comptats a partir del dia següent al de la publicació d'aquest Edicte en el DOGC, i s'haurà de manifestar que es reuneixen totes i cadascuna de les condicions que s'exigeixen en les bases de la convocatòria.

 

A la instància s'hi adjuntarà:

- Fotocòpia del DNI o del document oficial acreditatiu de la identitat.

- Fotocòpia de la titulació requerida.

- "Currículum Vitae" de cada aspirant, en el que hauran de fer constar els llocs de treball fins el moment de la presentació, especificant el tipus de tasca, càrrec, temps, etc.

- Certificació acreditativa dels mèrits que al·leguin per a la fase de concurs.

- Acreditació dels coneixements de llengua catalana i, si els/les aspirants no són de nacionalitat espanyola, de llengua castellana.

- Resguard del pagament de la taxa de 25€ establerta en les ordenances fiscals d' aquesta Corporació, en concepte de drets per a qualsevol procés selectiu.

- Qualsevol altre documentació requerida a les bases específiques de la convocatòria.

 

Les instàncies també es podran presentar en la forma que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Les instàncies que es presentin en les oficines de correus hauran d'anar en sobre obert perquè siguin datades i segellades abans de ser certificades.

Així mateix, les successives actuacions d'aquesta convocatòria es faran públiques en el BOP de Girona i/o en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

Es fa públic per a general coneixement.

 

 

Lloret de Mar, 18 d'agost de 2016

 

 

Immaculada Fusté Capdevila

Secretària accidental

 

Amunt