Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 14/07/2016

  • Número del document ENS/0192/2016

  • Número de control 16201039

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16201039-2016

Dades del DOGC
  • Número 7168

  • Data 22/07/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ENS/192/2016, de 14 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'estilisme i direcció de perruqueria.


L'Estatut d'autonomia de Catalunya determina, a l'article 131.3.c, que correspon a la Generalitat, en matèria d'ensenyament no universitari, la competència compartida per a l'establiment dels plans d'estudi, incloent-hi l'ordenació curricular.

D'acord amb l'article 6 bis. 4 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, els objectius, les competències, els continguts i els criteris d'avaluació del currículum bàsic requereixen el 55 per cent dels horaris escolars.

Segons s'estableix a l'article 53 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, en concordança amb l'article 62.8, en el marc dels aspectes que garanteixen l'assoliment de les competències bàsiques, la validesa dels títols i la formació comuna regulats per les lleis, el Govern de la Generalitat aprova el Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial.

Establerta l'ordenació general, la disposició final quarta de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals habilita el conseller competent perquè estableixi, per mitjà d'una ordre, el currículum dels títols de formació professional.

El Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, ha regulat l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, i el Reial decret 1577/2011, de 4 de novembre, ha establert el títol de tècnic superior en estilisme i direcció de perruqueria i n'ha fixat els ensenyaments mínims.

Mitjançant el Decret 28/2010, de 2 de març, s'han regulat el Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i el Catàleg modular integrat de formació professional.

El currículum dels cicles formatius s'estableix a partir de les necessitats de qualificació professional detectades a Catalunya, la seva pertinença al sistema integrat de qualificacions i formació professional, i la possibilitat d'adequar-lo a les necessitats específiques de l'àmbit socioeconòmic dels centres.

L'objecte d'aquesta Ordre és establir el currículum del cicle formatiu de grau superior d'estilisme i direcció de perruqueria, que condueix a l'obtenció del títol corresponent de tècnic superior.

L'autonomia pedagògica i organitzativa dels centres i el treball en equip dels professors permeten desenvolupar actuacions flexibles i possibiliten concrecions particulars del currículum en cada centre educatiu. El currículum establert en aquesta Ordre ha de ser desplegat en les programacions elaborades per l'equip docent, les quals han de potenciar les capacitats clau dels alumnes i l'adquisició de les competències professionals, personals i socials establertes en el perfil professional, tenint en compte, d'altra banda, la necessitat d'integració dels continguts del cicle formatiu.

Aquesta Ordre s'ha tramitat segons el que disposen l'article 59 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i amb el dictamen previ del Consell Escolar de Catalunya.

En virtut d'això, a proposta del director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

 

Ordeno:

 

Article 1

Objecte

S'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'estilisme i direcció de perruqueria que permet obtenir el títol de tècnic superior, regulat pel Reial decret 1577/2011, de 4 de novembre.

 

Article 2

Identificació del títol i perfil professional

1. Els elements d'identificació del títol s'estableixen a l'apartat 1 de l'annex.

2. El perfil professional del títol s'indica a l'apartat 2 de l'annex.

3. La relació de les qualificacions i unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya, que són el referent del perfil professional d'aquest títol, i la relació amb les qualificacions i unitats de competència del Catàleg nacional de qualificacions professionals s'indiquen a l'apartat 3 de l'annex.

4. El camp professional del títol s'especifica a l'apartat 4 de l'annex.

 

Article 3

Currículum

1. Els objectius generals del cicle formatiu s'estableixen a l'apartat 5.1 de l'annex.

2. Aquest cicle formatiu s'estructura en els mòduls professionals i les unitats formatives que s'indiquen a l'apartat 5.2 de l'annex.

3. La descripció de les unitats formatives de cada mòdul es fixa a l'apartat 5.3 de l'annex. Aquests elements de descripció són: els resultats d'aprenentatge, els criteris d'avaluació i els continguts de procediments, conceptes i actituds.

En aquest apartat s'estableix també la durada de cada mòdul professional i de les unitats formatives corresponents i, si escau, les hores de lliure disposició del mòdul de què disposa el centre. Aquestes hores les utilitza el centre per completar el currículum i adequar-lo a les necessitats específiques del sector i/o àmbit socioeconòmic del centre.

4. Els elements de referència per a l'avaluació de cada unitat formativa són els resultats d'aprenentatge i els criteris d'avaluació.

 

Article 4

Incorporació de la llengua anglesa en el cicle formatiu

1. Amb la finalitat d'incorporar i normalitzar l'ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l'àmbit laboral, en aquest cicle formatiu s'han de dissenyar activitats d'ensenyament i aprenentatge que incorporin la utilització de la llengua anglesa, almenys en un dels mòduls.

A l'apartat 6 de l'annex es determinen els resultats d'aprenentatge, els criteris d'avaluació i la relació de mòduls susceptibles d'incorporar la llengua anglesa.

2. En el mòdul professional de projecte també s'ha d'utilitzar la llengua anglesa, com a mínim, en alguna d'aquestes fases: en l'elaboració de documentació escrita, en l'exposició oral o bé en el desenvolupament d'algunes activitats. Tot això sens perjudici del que estableix el mateix mòdul professional de projecte.

 

Article 5

Espais

Els espais requerits per al desenvolupament del currículum d'aquest cicle formatiu s'estableixen a l'apartat 7 de l'annex.

 

Article 6

Professorat

Els requisits de professorat es regulen a l'apartat 8 de l'annex.

 

Article 7

Accés

1. Tenen preferència per accedir a aquest cicle, en centres públics o en centres privats que el tinguin concertat, els alumnes que hagin cursat la modalitat de batxillerat de ciències i tecnologia.

2. El títol de tècnic superior en estilisme i direcció de perruqueria permet l'accés directe per cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior, en les condicions d'admissió que s'estableixin.

3. El títol de tècnic superior en estilisme i direcció de perruqueria permet l'accés als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions que s'estableixin.

 

Article 8

Correspondències

1. La correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professionals que integren el currículum d'aquest cicle formatiu per a la seva convalidació es regula a l'apartat 9.1 de l'annex.

2. La correspondència dels mòduls professionals que conformen el currículum d'aquest cicle formatiu amb les unitats de competència per a la seva acreditació, es fixa a l'apartat 9.2 de l'annex.

 

Article 9

Crèdits ECTS

A l'efecte de facilitar les convalidacions que s'estableixin entre aquest títol i els ensenyaments universitaris de grau, s'han assignat 120 crèdits ECTS al títol, distribuïts entre els mòduls professionals regulats pel currículum.

 

Article 10

Vinculació amb capacitats professionals

La formació establerta en el currículum del mòdul professional de formació i orientació laboral capacita per dur a terme responsabilitats professionals equivalents a les que requereixen les activitats de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals, establertes en el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

 

 

Disposició addicional

D'acord amb el Reial decret 1577/2011, de 4 de novembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en estilisme i direcció de perruqueria i se'n fixen els ensenyaments mínims, els elements inclosos en aquesta Ordre no constitueixen una regulació de l'exercici de cap professió titulada.

 

 

Disposicions finals

 

Primera

El Departament d'Ensenyament ha de dur a terme les accions necessàries per al desplegament del currículum, tant en la modalitat d'educació presencial com en la d'educació a distància, l'adequació a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i l'autorització de la reorganització de les unitats formatives, tot respectant els mòduls professionals establerts.

 

Segona

La direcció general competent pot adequar el currículum a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i pot autoritzar la reorganització de les unitats formatives, tot respectant els mòduls professionals establerts, en el cas de persones individuals i de centres educatius concrets, respectivament.

 

Barcelona, 14 de juliol de 2016

 

Mertixell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament

 

 

Annex

 

1. Identificació del títol

1.1 Denominació: estilisme i direcció de perruqueria

1.2 Nivell: formació professional de grau superior

1.3 Durada: 2.000 hores

1.4 Família professional: imatge personal

1.5 Referent europeu: CINE-5b (Classificació internacional normalitzada de l'educació)

 

2. Perfil professional

El perfil professional del títol de tècnic superior en estilisme i direcció de perruqueria és determinat per la competència general, les competències professionals, personals i socials i les capacitats clau que s'han d'adquirir, i per la relació de qualificacions del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya incloses en el títol.

2.1 Competència general

La competència general d'aquest títol consisteix a dirigir i supervisar el desenvolupament dels serveis de perruqueria, planificar i fer tractaments capil·lars estètics i dissenyar estilismes de canvi d'imatge, respectant criteris de qualitat, seguretat, respecte al medi ambient i disseny per a tothom.

2.2 Competències professionals, personals i socials

Les competències professionals, personals i socials d'aquest títol es relacionen a continuació:

a) Dirigir i gestionar les activitats de perruqueria, organitzant els recursos materials, personals i tècnics.

b) Planificar els serveis i productes de l'empresa, tenint en compte els paràmetres del projecte empresarial.

c) Dissenyar els protocols d'actuació, per estandarditzar els processos de perruqueria.

d) Generar i oferir estils propis de perruqueria, adequant-se a les demandes dels clients.

e) Organitzar l'aprovisionament i manteniment de l'empresa, controlant la qualitat i la documentació.

f) Fer l'anàlisi del cabell i cuir cabellut del client, utilitzant instruments de diagnòstic.

g) Fer l'estudi de la imatge integral del client, relacionant les seves demandes amb els elements que conformen l'estil personal.

h) Dissenyar i organitzar la realització de nous estils en el cabell, emprant tècniques innovadores de perruqueria.

i) Assessorar en cures de perruqueria a clients amb necessitats especials, informant sobre tècniques, materials i cosmètics.

j) Supervisar i/o elaborar pentinats per a produccions audiovisuals, escèniques, publicitàries i de moda, aplicant tècniques clàssiques i avançades.

k) Supervisar i/o aplicar tractaments capil·lars, integrant tècniques electroestètiques, cosmetològiques i manuals segons el diagnòstic previ.

l) Comercialitzar productes i serveis d'imatge personal, utilitzant tècniques de màrqueting.

m) Diagnosticar desviacions en els procediments establerts, aportant solucions per optimitzar resultats.

n) Assessorar els usuaris i professionals sobre els productes cosmètics i tractaments capil·lars, informant sobre els seus efectes, la seva relació amb la fisiologia cutània, els hàbits de vida saludables i les precaucions que cal seguir abans, durant i després d'aplicar-los.

o) Adaptar-se a les noves situacions laborals, mantenint actualitzats els coneixements científics, tècnics i tecnològics relatius a l'entorn professional, gestionant la formació i els recursos existents en l'aprenentatge al llarg de la vida i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.

p) Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i autonomia en l'àmbit de la seva competència, amb creativitat, innovació i esperit de millora en el treball personal i en el dels membres de l'equip.

q) Organitzar i coordinar equips de treball amb responsabilitat, supervisant-ne el desenvolupament, mantenint relacions fluïdes i assumint el lideratge, així com aportant solucions als conflictes grupals que es presentin.

r) Comunicar-se amb els seus iguals, superiors, clients i persones sota la seva responsabilitat, utilitzant vies eficaces de comunicació, transmetent la informació o coneixements adequats i respectant l'autonomia i competència de les persones que intervenen en l'àmbit del seu treball.

s) Generar entorns segurs en el desenvolupament del seu treball i el del seu equip, supervisant i aplicant els procediments de prevenció de riscos laborals i ambientals, d'acord amb l' establert per la normativa i els objectius de l'empresa.

t) Supervisar i aplicar procediments de gestió de qualitat, d'accessibilitat universal i de “disseny per a tothom”, en les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de serveis.

u) Fer la gestió bàsica per a la creació i funcionament d'una petita empresa i tenir iniciativa en la seva activitat professional amb sentit de la responsabilitat social.

v) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat professional, d'acord amb l'establert en la legislació vigent, participant activament en la vida econòmica, social i cultural.

2.3 Capacitats clau

Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen l'autonomia, la innovació, l'organització del treball, la responsabilitat, la relació interpersonal, el treball en equip i la resolució de problemes.

2.4 L'equip docent ha de potenciar l'adquisició de les competències professionals, personals i socials i de les capacitats clau a partir de les activitats programades per desplegar el currículum d'aquest cicle formatiu.

 

3. Relació entre les qualificacions i unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya (CQPC) incloses en el títol i les del Catàleg nacional de qualificacions professionals (CNQP)

 

Qualificació completa: perruqueria tecnicoartística

 

Unitats de competència:

 

UC_2-0793-11_3: assessorar els clients sobre la seva imatge personal, mitjançant la cura i transformació estètica del cabell i el pèl del rostre

Es relaciona amb:

UC0793_3: assessorar els clients sobre la seva imatge personal, mitjançant la cura i transformació estètica del cabell i el pèl del rostre

 

UC_2-0794-11_3: elaborar protocols tècnics i pentinats per a perruqueries i produccions audiovisuals i escèniques

Es relaciona amb:

UC0794_3: elaborar protocols tècnics i pentinats per a perruqueries i produccions audiovisuals i escèniques

 

UC_2-0795-11_3: dirigir i gestionar les activitats desenvolupades en empreses d'imatge personal

Es relaciona amb:

UC0795_3: dirigir i gestionar les activitats desenvolupades en empreses d'imatge personal

 

UC_2-0348-11_2: fer canvis de color totals o parcials al cabell

Es relaciona amb:

UC0348_2: fer canvis de color totals o parcials al cabell

 

UC_2-0351-11_2: tallar el cabell i fer l'arranjament i rasurat de la barba i el bigoti

Es relaciona amb:

UC0351_2: tallar el cabell i fer l'arranjament i rasurat de la barba i el bigoti

 

Qualificació completa: tractaments capil·lars estètics

 

Unitats de competència:

 

UC_2-1261-11_3: fer el diagnòstic i dissenyar tractaments capil·lars estètics

Es relaciona amb:

UC1261_3: fer el diagnòstic i dissenyar tractaments capil·lars estètics

 

UC_2-1262-11_3: fer tractaments capil·lars estètics en condicions de seguretat i higiene

Es relaciona amb:

UC1262_3: fer tractaments capil·lars estètics en condicions de seguretat i higiene

 

UC_2-0795-11_3: dirigir i gestionar les activitats desenvolupades en empreses d'imatge personal

Es relaciona amb:

UC0795_3: dirigir i gestionar les activitats desenvolupades en empreses d'imatge personal

 

UC_2-0352-11_2: assessorar i vendre productes i serveis per a la imatge personal

Es relaciona amb:

UC0352_3: assessorar i vendre productes i serveis per a la imatge personal

 

4. Camp professional

4.1 L'àmbit professional i de treball

Aquest professional exercirà l'activitat com a director de processos de perruqueria en empreses dedicades al sector i en produccions audiovisuals i escèniques, on desenvolupa tasques individuals i en grup a les àrees funcionals de disseny i innovació, organització i prestació de serveis, comercialització, logística, qualitat, prevenció de riscos i gestió ambiental.

4.2 Les principals ocupacions i llocs de treball són:

a) Director tècnic en empreses de perruqueria.

b) Director tecnicoartístic de perruqueria en produccions audiovisuals, escèniques i de moda.

c) Especialista en tractaments capil·lars.

d) Assessor artístic de perruqueria.

e) Estilista.

f) Especialista en pròtesis capil·lars i postisseria.

g) Conseller-avaluador d'empreses de perruqueria.

h) Expert en cures capil·lars en clients amb necessitats especials.

i) Tècnic en anàlisi capil·lar.

j) Perruquer especialista.

k) Treballador qualificat en clíniques capil·lars i centres de medicina i cirurgia estètica.

l) Tècnic comercial.

m) Assessor d'imatge.

n) Formació tècnica en perruqueria.

o) Assessor de venda i demostrador de productes i aparells de perruqueria.

p) Assessor de premsa especialitzada en imatge personal i perruqueria.

 

5. Currículum

5.1 Objectius generals del cicle formatiu

Els objectius generals d'aquest cicle formatiu són els següents:

a) Identificar els recursos materials, personals i tècnics, organitzant-los d'acord amb els processos, per dirigir i gestionar les activitats de perruqueria.

b) Interpretar el projecte empresarial, analitzant-ne els components i les variables, per planificar els serveis i productes de l'empresa.

c) Identificar els productes i serveis, reconeixent-ne les característiques, per dissenyar els protocols d'actuació.

d) Analitzar tendències en la imatge personal, identificant els paràmetres que les caracteritzen, per generar i oferir estils propis.

e) Reconèixer els cosmètics i equips de perruqueria, caracteritzant-ne les propietats i les condicions idònies de conservació, per organitzar-ne l'aprovisionament i manteniment.

f) Aplicar tècniques de diagnòstic capil·lar, seguint el procediment establert per fer l'anàlisi del cabell i el cuir cabellut.

g) Fer l'estudi estètic, caracteritzant els requeriments personals, tècnics i cosmètics, per estudiar la imatge personal integral.

h) Reconèixer i seleccionar tècniques de perruqueria, caracteritzant els requeriments personals, tècnics i cosmètics, per dissenyar i organitzar la creació de nous estils en el cabell.

i) Seleccionar i aplicar tècniques avançades de canvi de longitud, forma i color capil·lar, analitzant els requeriments, per dissenyar i organitzar la creació de nous estils en el cabell.

j) Seleccionar tècniques i cosmètics, i aplicar pròtesis piloses a clients amb necessitats especials, analitzant les característiques i alteracions de l'òrgan cutani per assessorar en cures capil·lars.

k) Aplicar procediments de muntatge de recollits i pentinats per a produccions audiovisuals, publicitàries i de moda, utilitzant els instruments i eines apropiats, per supervisar i fer pentinats creatius.

l) Definir solucions capil·lars, coordinant els recursos, per supervisar i aplicar tractaments capil·lars.

m) Identificar operacions de venda i tècniques publicitàries i de marxandatge, avaluant les característiques i demandes del mercat, per comercialitzar productes i serveis d'imatge personal.

n) Establir programes d'avaluació i control dels processos, analitzant mesures correctores, per diagnosticar desviacions en els procediments establerts.

o) Identificar les operacions de formulació i elaboració de cosmètics, analitzant les característiques, efectes i aplicacions dels seus principis actius, per assessorar els usuaris i professionals sobre els productes cosmètics.

p) Identificar la variabilitat dels processos estètics, relacionant-los amb els fonaments anatomofisiològics, els hàbits saludables i les principals patologies associades, per assessorar els usuaris i professionals sobre els productes cosmètics i els tractaments capil·lars.

q) Analitzar i utilitzar els recursos i oportunitats d'aprenentatge relacionats amb l'evolució científica, tecnològica i organitzativa del sector i les tecnologies de la informació i la comunicació, per mantenir l'esperit d'actualització i adaptar-se a noves situacions laborals i personals.

r) Desenvolupar la creativitat i l'esperit d'innovació per respondre als reptes que es presenten en els processos i en l'organització del treball i de la vida personal.

s) Prendre decisions de forma fonamentada, analitzant les variables implicades, integrant sabers de diferent àmbit i acceptant els riscos i la possibilitat d'equivocar-se, per afrontar i resoldre diferents situacions, problemes o contingències.

t) Desenvolupar tècniques de lideratge, motivació, supervisió i comunicació en contextos de treball en grup, per facilitar l'organització i coordinació d'equips de treball.

u) Aplicar estratègies i tècniques de comunicació, adaptant-se als continguts a transmetre, a la finalitat i a les característiques dels receptors, per assegurar l'eficàcia en els processos de comunicació.

v) Avaluar situacions de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, proposant i aplicant mesures de prevenció personals i col·lectives, d'acord amb la normativa aplicable en els processos de treball, per garantir entorns segurs.

w) Identificar i proposar les accions professionals necessàries, per donar resposta a l'accessibilitat universal i al “disseny per a tothom”.

x) Identificar i aplicar paràmetres de qualitat en els treballs i activitats realitzats en el procés d'aprenentatge, per valorar la cultura de l'avaluació i de la qualitat i ser capaç de supervisar i millorar procediments de gestió de qualitat.

y) Utilitzar procediments relacionats amb la cultura emprenedora, empresarial i d'iniciativa professional, per fer la gestió bàsica d'una petita empresa o emprendre un treball.

z) Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, tenint en compte el marc legal que regula les condicions socials i laborals, per participar com a ciutadà democràtic.

 

5.2 Relació dels mòduls professionals i unitats formatives

 

Mòdul professional 1: dermotricologia

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 20 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 9

Unitats formatives que el componen:

UF 1: cuir cabellut i annexos cutanis cornis. 50 hores

UF 2: anàlisi i diagnòstic capil·lar. 32 hores

UF 3: disseny de protocols de tractament capil·lar. 30 hores

 

Mòdul professional 2: recursos tècnics i cosmètics

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: 20 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 11

Unitats formatives que el componen:

UF 1: aparells capil·lars. 20 hores

UF 2: massatge capil·lar. 30 hores

UF 3: cosmetologia capil·lar. 95 hores

 

Mòdul professional 3: tractaments capil·lars

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 6

Unitats formatives que el componen:

UF 1: tractaments capil·lars personalitzats. 99 hores

 

Mòdul professional 4: procediments i tècniques de perruqueria

Durada: 297 hores

Hores de lliure disposició: 22 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 16

Unitats formatives que el componen:

UF 1: tècniques prèvies. 33 hores

UF 2: canvis de forma temporal i permanent. 71 hores

UF 3: la coloració. 72 hores

UF 4: processos tècnics de coordinació. 99 hores

 

Mòdul professional 5: pentinats per a produccions audiovisuals i de moda

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 20 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 8

Unitats formatives que el componen:

UF 1: projecte artístic. 20 hores

UF 2: pentinats i recollits. 92 hores

 

Mòdul professional 6: estilisme en perruqueria

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 9

Unitats formatives que el componen:

UF 1: tècniques de tallada. 72 hores

UF 2: estilisme de barba i bigoti. 20 hores

UF 3: estils d'imatge. 40 hores

 

Mòdul professional 7: estudi de la imatge

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: 10 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 6

Unitats formatives que el componen:

UF 1: recursos per a l'estudi de la imatge. 65 hores

UF 2: estudi de la imatge. 24 hores

 

Mòdul professional 8: direcció i comercialització

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 15 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 6

Unitats formatives que el componen:

UF 1: l'empresa d'imatge personal. 60 hores

UF 2: els plans de venda, comercialització i comunicació empresarial. 42 hores

UF 3: l'atenció als clients. 15 hores

 

Mòdul professional 9: perruqueria per a necessitats especials

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: 15 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: atencions reparadores específiques. 28 hores

UF 2: perruques i postissos. 56 hores

 

Mòdul professional 10: processos fisiològics i d'higiene en imatge personal

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: 10

Equivalència en crèdits ECTS: 8

Unitats formatives que el componen:

UF 1: organització general del cos humà. 44 hores

UF 2: imatge personal i hàbits de vida saludable. 30 hores

UF 3: normativa higienicosanitària en imatge personal. 15 hores

 

Mòdul professional 11: formació i orientació laboral

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: incorporació al treball. 66 hores

UF 2: prevenció de riscos laborals. 33 hores

 

Mòdul professional 12: empresa i iniciativa emprenedora

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 4

Unitats formatives que el componen:

UF 1: empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

 

Mòdul professional 13: projecte d'estilisme i direcció de perruqueria

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: projecte d'estilisme i direcció de perruqueria. 66 hores

 

Mòdul professional 14: formació en centres de treball

Durada: 350 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 22

 

5.3 Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives

 

Mòdul professional 1: dermotricologia

 

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 20 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 9

Unitats formatives que el componen:

UF 1: cuir cabellut i annexos cutanis cornis. 50 hores

UF 2: anàlisi i diagnòstic capil·lar. 32 hores

UF 3: disseny de protocols de tractament capil·lar. 30 hores

 

UF 1: cuir cabellut i annexos cutanis cornis

Durada: 50 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Caracteritza el cuir cabellut analitzant-ne l'estructura i alteracions.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Relaciona les estructures anatòmiques del cap amb les funcions que hi exerceixen.

1.2 Identifica l'estructura de l'òrgan cutani.

1.3 Determina les funcions de l'òrgan cutani.

1.4 Determina la composició, la funció i la distribució de les secrecions cutànies en el cuir cabellut.

1.5 Relaciona els tipus de cuir cabellut amb la seva emulsió epicutània.

1.6 Caracteritza les lesions elementals de la pell.

1.7 Classifica les diferents alteracions del cuir cabellut.

1.8 Relaciona les lesions cutànies del cuir cabellut amb les seves contraindicacions en els tractaments capil·lars.

1.9 Determina les reaccions adverses de la pell als cosmètics i materials utilitzats en perruqueria.

 

2. Caracteritza els annexos cutanis cornis analitzant-ne l'estructura i les alteracions.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica els annexos cutanis cornis.

2.2 Determina les característiques del cabell de la barba i del bigoti i les seves alteracions específiques.

2.3 Estableix les diferents fases del cicle vital del cabell.

2.4 Relaciona les alteracions en la quantitat del sistema pilós amb la seva etiologia.

2.5 Diferencia les diferents alteracions estructurals i cromàtiques del cabell.

2.6 Reconeix les alteracions unguials i periunguials.

2.7 Determina les alteracions parasitàries i micològiques i la seva repercussió en els tractaments.

2.8 Relaciona les alteracions posttraumàtiques amb les seves solucions capil·lars.

 

Continguts

 

1. Caracterització del cuir cabellut:

1.1 Estructura i funcions de les principals estructures del cap.

1.2 Estructura macroscòpica i microscòpica de la pell, característiques i propietats.

1.3 Fisiologia de l'òrgan cutani.

1.4 Annexos cutanis glandulars: tipus, descripció, distribució i secrecions.

1.5 L'emulsió epicutània.

1.6 La flora cutània.

1.7 Vascularització i innervació cutània.

1.8 El cuir cabellut: estructura, característiques i tipus de cuir cabellut en funció de l'emulsió epicutània.

1.9 Lesions elementals de la pell: forma, tipus i característiques. Màcula, pàpula, placa, nòdul, vesícula, butllofa, pústula, quist, erosió, escama, etc.

1.10 Alteracions vasculars cutànies i capil·lars: eritema, hematoma, telangièctasi, etc.

1.11 Alteracions de la hidratació, sudoració, lipidització, pigmentació i queratinització cutània que repercuteixen en perruqueria. Definició, classificació, extensió i característiques: descamació, pitiriasi simple i esteatoide, seborrea, hiperhidrosi, etc.

1.12 Nevus i tumors malignes de la pell. Fototipus solars.

1.13 Alteracions cromàtiques del cuir cabellut d'origen congènit o adquirit. Tipus i característiques: efèlides, vitiligen, albinisme, etc.

1.14 Altres alteracions: per influència climàtica, professional, pell sensible, pell posttraumàtica, pseudofol·liculitis, etc.

1.15 Les reaccions adverses de la pell: dermatitis irritativa, al·lèrgies, etc.

1.16 Alteracions que requereixen la intervenció mèdica o d'altres professionals.

 

2. Caracterització dels annexos cutanis cornis:

2.1 Annexos cutanis cornis: el cabell i les ungles. Estructura, funcions, tipus i propietats.

2.2 La barba i el bigoti: característiques i alteracions que repercuteixen en la imatge.

2.3 Cicle vital del cabell: descripció de les fases. L'asincronisme pilós. Alteracions metabòliques i químiques sobre el cicle pilós.

2.4 Alteracions de la quantitat del sistema pilós i la seva repercussió: hipertricosi i hirsutisme, tricotil·lomania, alopècies congènites, traumàtiques, per efluvis, areata, androgenètica, etc., en l'home i la dona.

2.5 Alteracions estructurals: tipus i característiques. Tricorrexi nuosa, tricoptilosi, triconodosi, tricoclàsia, cabells de baioneta, pili torti, moníletrix, ulotríquia adquirida, etc.

2.6 Alteracions cromàtiques del cabell: tipus i característiques. Canície, rutilisme, flavisme, heterocromatismes, entre d'altres. Altres tipus de coloracions i decoloracions d'origen professional, nutricional, cosmètic.

2.7 Alteracions unguials de la làmina, l'estructura, la curvatura, la consistència o l'espessor. Alteracions en la consistència, l'adherència o en els teixits periunguials. Anoníquia, microníquia, macroníquia, leuconíquia, solcs transversals de Beau, onicorrexi, oníquia puntejada, onicomadesi, onicòlisi, pterigi i paroníquia, etc.

2.8 Alteracions parasitàries i micològiques amb influència en els annexos cutanis. Tipus i característiques. Les pediculosis. Les tinyes.

2.9 Altres alteracions: alteracions posttraumàtiques, postquirúrgiques, etc. Descripció, característiques i solucions en l'àmbit dels tractaments capil·lars.

2.10 Alteracions que requereixen la intervenció mèdica o d'altres professionals.

 

UF 2: anàlisi i diagnòstic capil·lar

Durada: 32 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Selecciona els mitjans i els equips per a l'anàlisi capil·lar descrivint-ne el fonament científic.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica els equips per a l'anàlisi dermotricològica.

1.2 Estableix el seu fonament científic.

1.3 Justifica l'elecció d'equips en funció de la tècnica d'anàlisi.

1.4 Identifica les instruccions d'ús dels aparells d'anàlisi.

1.5 Especifica les pautes d'higiene, desinfecció i manteniment dels aparells de diagnòstic capil·lar.

1.6 Aplica amb responsabilitat les normes de seguretat associades a l'ús d'aparells.

1.7 Valora la importància de conèixer les innovacions en aparells d'anàlisi de la pell i els seus annexos.

1.8 Determina el procediment a seguir en cas d'accident dels clients o dels professionals.

 

2. Aplica el protocol d'anàlisi capil·lar amb les tècniques tricològiques seqüenciant-ne les fases d'actuació.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Caracteritza el protocol d'anàlisi capil·lar.

2.2 Estableix els mitjans per valorar les necessitats o expectatives dels clients.

2.3 Caracteritza els documents associats a un protocol de diagnòstic.

2.4 Determina les dades que cal consignar a la fitxa tècnica, informes i altres documents.

2.5 Diferencia els mètodes d'exploració i observació dermotricològics.

2.6 Fa un tricograma seguint el protocol establert.

2.7 Relaciona els resultats del tricograma amb els paràmetres de normalitat del cicle pilós.

2.8 Aplica tècniques de diagnòstic complementari del cuir cabellut i de la tija capil·lar manejant amb destresa els mitjans tècnics i els equips.

2.9 Identifica les pautes de comportament professional.

2.10 Elabora l'informe final justificant les dades de l'anàlisi feta.

 

Continguts

 

1. Selecció dels mitjans i equips d'anàlisi capil·lar:

1.1 Equips utilitzats en l'anàlisi de la pell i els seus annexos.

1.2 Classificació: mitjans òptics (microscopi, microcàmera, microvisor, lupa), aparells emissors de llum, emissors de llum (llum de Wood), mesuradors de l'emulsió epicutània (mesurador del grau d'hidratació, sebòmetre, mesurador de pH). Característiques, fonament científic, mètode d'aplicació, indicacions i contraindicacions.

1.3 Càlculs associats als aparells. Establiment de valors de referència. Relació entre els valors de referència i les seves desviacions.

1.4 Pautes d'higiene, desinfecció i manteniment dels aparells d'ús en el diagnòstic capil·lar.

1.5 Innovacions en aparells d'anàlisi de la pell i els seus annexos.

1.6 La normativa associada als aparells de diagnòstic.

 

2. Aplicació del protocol d'anàlisi capil·lar:

2.1 El protocol: definició i fases per a la seva elaboració. Seqüenciació i temporalització.

2.2 Documentació generada i utilitzada. Els informes associats al diagnòstic capil·lar: fitxa tècnica, historial estètic, informe per derivar a altres professionals.

2.3 Ús d'aplicacions informàtiques específiques i de gestió.

2.4 L'anàlisi capil·lar: fonament, característiques i metodologia.

2.5 Obtenció de mostres de referència.

2.6 L'entrevista: organització i contingut.

2.7 Mètodes d'exploració i observació directes i indirectes: a la vista, al tacte i amb equips de diagnòstic. Zones d'exploració.

2.8 Mitjans tècnics i materials per a l'anàlisi capil·lar.

2.9 El tricograma: procediment, mitjans, condicions i aparells necessaris.

2.10 Tècniques d'anàlisi capil·lar complementàries: tècnica de determinació del nivell de seborrea, tècnica de determinació dels nivells d'hidroseborrea, tècnica de la tensió capil·lar, tècnica per determinar l'elasticitat capil·lar, tècnica del signe de Sabouraud, tècnica del signe de Jaquet i altres determinacions de tipus manual sobre el cuir cabellut (palpació, pressió i mobilització, entre d'altres).

2.11 Mesures de seguretat i higiene.

2.12 L'informe del diagnòstic: pautes d'elaboració. Paràmetres i apartats que s'han d'incloure.

2.13 Aplicació del codi deontològic professional per a la protecció de dades.

 

UF 3: disseny de protocols de tractament capil·lar

Durada: 30 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Dissenya protocols de tractaments capil·lars estètics integrant els mitjans tècnics, manuals i cosmetològics.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Determina les característiques dels diferents tipus de tractaments capil·lars.

1.2 Estableix protocols de tractaments d'alteracions del cuir cabellut, indicant els mitjans tècnics i cosmètics necessaris, el nombre de sessions, les fases, seqüenciació, durada de cada sessió i la seva periodicitat.

1.3 Estableix procediments d'aplicació de tractaments per a les alteracions estructurals del cabell, indicant els mitjans tècnics i cosmètics necessaris, el nombre de sessions, les fases, la seqüenciació, la durada de cada sessió i la periodicitat.

1.4 Estableix protocols de tractaments capil·lars per a les alteracions de la quantitat del cabell, indicant els mitjans tècnics i cosmètics necessaris, el nombre de sessions, les fases, la seqüenciació, la durada de cada sessió i la periodicitat.

1.5 Estableix procediments d'aplicació de tractaments estètics en altres alteracions relacionades amb el cabell i el cuir cabellut.

1.6 Descriu els efectes no desitjats o les reaccions adverses que poden aparèixer durant l'aplicació de les tècniques.

1.7 Determina les cures i els productes idonis per mantenir i/o millorar els resultats del tractament.

1.8 Identifica els hàbits i les pautes de vida saludables que repercuteixen en l'estat del cabell i del cuir cabellut.

1.9 Elabora sistemes d'avaluació i control dels protocols de tractament.

1.10 Elabora documentació per a la consulta a altres professionals.

 

2. Dissenya les propostes personalitzades de tractament interpretant-ne l'anàlisi prèvia.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Estableix les pautes per a l'elaboració de la proposta de tractament.

2.2 Estableix un protocol de tractament capil·lar personalitzat segons el diagnòstic.

2.3 Presenta l'informe de l'anàlisi i el tractament proposat amb un llenguatge tècnic clar.

2.4 Elabora documents d'informació complementaris al diagnòstic.

2.5 Informa en relació amb el servei i les seves sensacions.

2.6 Elabora sistemes d'avaluació i control de les propostes de tractament personalitzades.

2.7 Proposa les mesures correctives necessàries per a la consecució dels resultats previstos en cas de desviacions durant el procés.

2.8 Determina recomanacions cosmètiques i/o de serveis alternatius.

2.9 Descriu les normes d'actuació a realitzar en cas què es segueixi un tractament mèdic paral·lel.

 

Continguts

 

1. Disseny de protocols de tractaments capil·lars estètics:

1.1 Classificació dels tractaments capil·lars.

1.2 Elaboració de protocols per a alteracions del cuir cabellut. Característiques, pautes i fases. Mitjans, aparells i cosmètics. Disseny de protocols normalitzats.

1.3 Elaboració de protocols per a alteracions estructurals del cabell. Característiques, pautes i fases. Mitjans, aparells i cosmètics. Disseny de protocols normalitzats.

1.4 Elaboració de protocols per a alteracions de la quantitat del sistema pilós i capil·lar. Característiques, pautes i fases. Mitjans, aparells i cosmètics. Disseny de protocols normalitzats.

1.5 Elaboració de protocols per a altres alteracions del cabell.

1.6 Elaboració de protocols de tractaments en alteracions posttraumàtiques i postquirúrgiques. Tipus, característiques, aparells, estris i materials. Altres elements a tenir en compte.

1.7 Protocol de tractament personalitzat al saló i en el domicili. Cosmètics, freqüència de l'aplicació, recomanacions saludables associades, etc.

1.8 Avaluació i control. Elaboració de fitxes de seguiment. La revisió i les seves modificacions. Finalització del tractament capil·lar. Temporalització, pautes i recomanacions associades.

1.9 Documentació associada: document base de cada tractament, fitxa amb pautes d'aplicació de cosmètics recomanats, fitxes de seguiment, pautes de tractament personal, consentiment informat, entre d'altres.

 

2. Disseny de les propostes personalitzades de tractament:

2.1 Proposta de tractament. Elaboració de documents d'informació als clients.

2.2 Elaboració de materials de suport i lliurament de documentació justificativa.

2.3 Altres serveis associats al tractament.

2.4 Tècniques externes alternatives de tractament: cirurgia estètica relacionada, microempelts, empelts i altres.

2.5 Elaboració de documents d'assessorament als clients i de tractament domiciliari.

2.6 Recomanacions cosmètiques i/o de serveis complementàries al tractament.

2.7 Els protocols personalitzats segons el diagnòstic previ i la seva adaptació.

2.8 La normativa de qualitat. Paràmetres que defineixen la qualitat del servei.

2.9 La seguretat i la higiene com a factors determinants en la qualitat de la prestació de serveis de tractaments capil·lars.

2.10 Aplicació de tècniques de resolució de conflictes en cas de reclamacions.

 

 

Mòdul professional 2: recursos tècnics i cosmètics

 

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: 20 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 11

Unitats formatives que el componen:

UF 1: aparells capil·lars. 20 hores

UF 2: massatge capil·lar. 30 hores

UF 3: cosmetologia capil·lar. 95 hores

 

UF 1: aparells capil·lars

Durada: 20 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Caracteritza els aparells capil·lars relacionant-ne els efectes produïts amb les seves indicacions.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica els tipus de corrents elèctrics utilitzats en perruqueria.

1.2 Especifica el funcionament dels equips d'acció mecànica, tèrmica i química.

1.3 Especifica el funcionament dels equips basats en l'aplicació del corrent elèctric.

1.4 Identifica les normes de seguretat elèctrica.

1.5 Identifica els requisits d'instal·lació per aplicar tècniques d'emissió de radiació electromagnètica.

1.6 Identifica les mesures d'emergència que cal prendre en les diferents situacions de risc.

1.7 Relaciona els efectes fisiològics amb els tipus de corrent i la seva forma d'actuar.

1.8 Reconeix el fonament científic dels aparells emissors de radiacions electromagnètiques i el seu funcionament.

1.9 Estableix els efectes, indicacions i contraindicacions dels aparells capil·lars.

1.10 Reconeix els equips tècnics emprats en perruqueria.

1.11 Manté una actitud crítica davant dels aparells i de les novetats del sector.

 

2. Aplica els aparells capil·lars justificant el protocol d'utilització.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Interpreta el dossier tècnic de funcionament.

2.2 Identifica les normes de seguretat de cada aparell i comprova que els equips i accessoris compleixen els requisits de seguretat exigits per la normativa vigent.

2.3 Seqüencia el procediment d'aplicació dels diferents equips.

2.4 Selecciona accessoris, estris i cosmètics en funció de les característiques de cada tècnica.

2.5 Ajusta els paràmetres i la dosimetria.

2.6 Justifica les normes i les precaucions d'ús.

2.7 Estableix les condicions d'higiene i desinfecció d'equips, accessoris i materials.

2.8 Estableix les pautes per al manteniment i emmagatzematge d'equips i accessoris.

2.9 Determina les operacions de control del procés.

2.10 Aplica els aparells capil·lars sobre models per aprendre'n el funcionament.

 

Continguts

 

1. Identificació i caracterització dels aparells capil·lars:

1.1 Introducció al corrent elèctric. Unitats de mesura del corrent elèctric i el seu significat.

1.2 Recursos electroestètics: classificació i tipus.

1.3 Equips generadors de calor: classificació, descripció, fonament científic, efectes, indicacions i contraindicacions.

1.4 Equips d'acció quimicomecànica: vacuoteràpia, vibradors, etc. Descripció, fonament científic, efectes, indicacions i contraindicacions.

1.5 Equips generadors de corrent continu o galvànic: característiques, fonament científic, efectes, indicacions i contraindicacions.

1.6 Equips generadors de corrent variable: alta freqüència de d'Arsonval i alta freqüència de diatèrmia capacitiva. Característiques, fonament científic, efectes, indicacions i contraindicacions.

1.7 Introducció a les radiacions electromagnètiques: fonament físic, classificació i radiacions electromagnètiques que s'apliquen en perruqueria.

1.8 Equips emissors de radiacions electromagnètiques. Equips de radiació infraroja. Equips de radiació ultraviolada. Equips de radiació làser. Característiques. Fonament científic, efectes, indicacions i contraindicacions.

1.9 Sistemes i normes de seguretat elèctrica. Requisits d'instal·lació per aplicar tècniques d'emissió de radiació electromagnètica. Normes sobre els aparells. Requisits dels equips electroestètics.

1.10 Avaluació de riscos en l'aplicació dels equips de tractament capil·lar. Principals incidents.

1.11 Innovacions en el sector.

 

2. Aplicació dels aparells capil·lars:

2.1 La documentació tècnica: interpretació de manuals.

2.2 Operacions prèvies. Mesures de seguretat.

2.3 Protocol d'aplicació dels equips. Selecció d'accessoris i cosmètics, regulació de paràmetres, seqüenciació, temps d'aplicació, normes d'utilització i precaucions.

2.4 Cosmètics per a l'aplicació de tècniques electroestètiques: composició i mecanisme d'acció.

2.5 Retirada d'equips i accessoris: execució de protocols d'higiene i desinfecció.

2.6 Manteniment i emmagatzematge d'equips i accessoris. Precaucions.

2.7 Supervisió del procés i recollida d'incidències.

 

UF 2: massatge capil·lar

Durada: 30 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Caracteritza el massatge capil·lar relacionant-ne els efectes amb les tècniques a aplicar.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Estableix el concepte de massatge capil·lar.

1.2 Identifica els efectes generals del massatge capil·lar.

1.3 Justifica la seqüenciació de les maniobres d'un massatge de tractament capil·lar.

1.4 Estableix el recorregut, els efectes i la forma de fer cada maniobra.

1.5 Determina els objectius del massatge d'higiene capil·lar.

1.6 Estableix el protocol per dur a terme el massatge d'higiene.

1.7 Especifica els efectes i maniobres del drenatge limfàtic.

1.8 Estableix el protocol d'aplicació del drenatge limfàtic DLM.

1.9 Classifica els tipus de massatge.

1.10 Estableix les indicacions i contraindicacions dels diferents tipus de massatge.

1.11 Fa les maniobres del massatge segons el protocol corresponent.

 

Continguts

 

1. Identificació i caracterització dels tipus de massatge capil·lar:

1.1 Massatge capil·lar. Concepte. Classificació i tipus. Efectes fisiològics.

1.2 Massatge de tractament capil·lar. Tipus de maniobres i efectes. Protocol per fer-lo. Indicacions i contraindicacions.

1.3 Massatge per a la higiene capil·lar. Efectes. Protocol per fer-lo.

1.4 Massatge de drenatge limfàtic capil·lar. Efectes. Tipus de maniobres. Protocol per fer-lo. Indicacions, precaucions i contraindicacions.

 

UF 3: cosmetologia capil·lar

Durada: 95 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Caracteritza els recursos cosmètics capil·lars descrivint-ne els components.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Especifica les funcions dels cosmètics i dels seus components principals: principis actius, excipients i additius.

1.2 Reconeix els elements externs del cosmètic.

1.3 Especifica les indicacions que han de figurar en l'etiquetatge del producte.

1.4 Identifica les característiques i les funcions de les substàncies més utilitzades en l'elaboració d'un cosmètic.

1.5 Vincula l'ús dels vectors cosmètics amb l'augment de l'eficàcia dels principis actius que transporten.

1.6 Classifica els cosmètics d'acord amb la seva forma externa.

1.7 Identifica les vies i el grau de penetració dels cosmètics en la pell i el cabell.

1.8 Identifica la reglamentació tecnicosanitària dels productes cosmètics.

 

2. Prepara productes cosmètics organitzant-ne les operacions d'elaboració.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Estableix les diferències entre sistemes dispersos homogenis i heterogenis.

2.2 Distingeix els components de les dissolucions, els factors que afecten la solubilitat i la forma d'expressar la seva concentració.

2.3 Identifica els components de les suspensions.

2.4 Caracteritza els diferents tipus d'emulsions.

2.5 Caracteritza els gels.

2.6 Especifica la composició d'escumes i aerosols.

2.7 Especifica les formes de presentació dels cosmètics.

2.8 Reconeix la importància del tipus d'envàs en la determinació de la forma cosmètica.

2.9 Identifica les parts fonamentals d'una forma cosmètica així com els materials i tècniques per elaborar-la.

2.10 Prepara fórmules de cosmètics al laboratori en condicions de seguretat i higiene, tot calculant les proporcions necessàries i determinant la forma d'aplicació.

2.11 Especifica les pautes de manipulació, conservació, emmagatzematge i gestió dels residus dels productes cosmètics.

2.12 Estableix un protocol de control del procés.

 

3. Selecciona cosmètics capil·lars relacionant-ne la composició amb les seves indicacions.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica els cosmètics per a la higiene i el condicionament capil·lar.

3.2 Estableix la forma d'actuar d'un cosmètic d'higiene i d'un condicionador.

3.3 Selecciona els diferents tipus de xampús més adequats per a cada cas.

3.4 Selecciona els diferents tipus de condicionadors capil·lars més adequats per a cada cas.

3.5 Explica la forma d'actuar dels cosmètics exfoliants i la seva aplicació.

3.6 Caracteritza els cosmètics de manteniment i protecció.

3.7 Justifica els criteris de selecció dels cosmètics per al tractament estètic de la fibra capil·lar.

3.8 Identifica la forma d'actuar dels principis actius continguts en els cosmètics per a alteracions del cuir cabellut.

3.9 Justifica l'elecció del cosmètic adequat a cada alteració i la forma d'aplicar-lo.

3.10 Valora l'ús dels complements dietètics com a complement al tractament.

3.11 Caracteritza els cosmètics per a usuaris amb necessitats especials.

3.12 Especifica els extractes vegetals i els olis essencials amb efectes sobre les alteracions capil·lars.

3.13 Identifica els cosmètics termals que s'apliquen en alteracions capil·lars.

3.14 Relaciona els principis actius de nova generació amb els seus efectes i indicacions.

3.15 Estableix un protocol d'actuació dels productes per a pediculosi.

 

Continguts

 

1. Caracterització dels recursos cosmètics capil·lars:

1.1 Concepte de cosmètic.

1.2 Composició general: principis actius, excipients i additius.

1.3 Composició qualitativa i quantitativa.

1.4 Part externa del cosmètic: elements que la constitueixen.

1.5 Substàncies emprades freqüentment en els cosmètics: aigua, greixos, tensioactius, etc.

1.6 Nous vectors cosmètics. Aplicacions.

1.7 Classificació dels cosmètics capil·lars. Productes específics.

1.8 Actuació dels cosmètics sobre la pell i el cabell: permeabilitat cutània. Factors que hi influeixen.

1.9 Reglamentació tecnicosanitària dels productes cosmètics.

 

2. Preparació de productes cosmètics:

2.1 Sistemes dispersos homogenis: dissolucions.

2.2 Sistemes dispersos heterogenis: tipus i característiques.

2.3 Suspensions. Composició i tipus.

2.4 Emulsions. Classificació i característiques.

2.5 Gels. Composició. Classificació.

2.6 Aerosols i escumes. Composició. Aplicacions.

2.7 Les formes cosmètiques: tipus i característiques. Criteris de selecció.

2.8 L'aigua oxigenada. Propietats. Preparació de diferents concentracions. Acció sobre el cabell.

2.9 El laboratori cosmètic: equips i material de laboratori. Fórmula cosmètica.

2.10 Procediment d'elaboració de fórmules cosmètiques: protocol.

2.11 Manipulació, conservació i emmagatzematge dels productes cosmètics.

2.12 Gestió de residus. Cura del medi ambient.

2.13 Control de qualitat del procés.

 

3. Selecció de cosmètics capil·lars:

3.1 Cosmètics per a la higiene i el condicionament capil·lar: composició i mecanisme d'actuació. Criteris de selecció.

3.2 Xampús. Principals components. Formulació. Classificació.

3.3 Condicionadors capil·lars. Classificació dels principis actius.

3.4 Cosmètics complementaris a la higiene. Exfoliants: composició, mecanisme d'acció. Indicacions i precaucions.

3.5 Cosmètics de manteniment i protecció del cabell i el cuir cabellut: hidratants, protectors solars, etc. Composició, indicacions, forma d'actuar i formes cosmètiques.

3.6 Cosmètics per a canvis de forma temporal i permanent del cabell: composició i mecanisme d'acció. Indicacions i precaucions. Modificacions que es produeixen en cada cas en l'estructura capil·lar.

3.7 Cosmètics per a alteracions de la tija capil·lar. Restauradors capil·lars, màscares, tints i descolorants. Composició, principis actius, mecanisme d'acció i indicacions. Criteris de selecció.

3.8 Cosmètics per alteracions estructurals, cabells sensibilitzats o deshidratats. Formes cosmètiques. Valoració dels resultats.

3.9 Tints. Classificació. Composició. Acció sobre el cabell. Propietats.

3.10 Descolorants. Acció sobre el cabell. Formes cosmètiques.

3.11 Cosmètics per a alteracions del cuir cabellut. Deshidratació, seborrea, pitiriasi i alopècia. Principis actius, accions, formes cosmètiques i forma d'aplicació.

3.12 Complements dietètics per al cabell i les ungles (nutricosmètica): components principals, efectes i indicacions, criteris de classificació i formes de presentació.

3.13 Els cosmètics per a usuaris amb necessitats especials: característiques i propietats específiques.

3.14 Fitocosmètica i aromateràpia: concepte. Concepte d'extractes vegetals i olis essencials. Efectes i usos en perruqueria.

3.15 Cosmètica termal per als tractaments capil·lars: fangs, argiles. Efectes i usos en perruqueria.

3.16 Innovacions en cosmètica capil·lar. Principis actius de nova generació.

3.17 Productes per a pediculosi: xampús i locions. Composició i mecanisme d'acció. Protocol d'aplicació.

 

 

Mòdul professional 3: tractaments capil·lars

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 6

Unitats formatives que el componen:

UF 1: tractaments capil·lars personalitzats. 99 hores

 

UF 1: tractaments capil·lars personalitzats

Durada: 99 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Organitza el lloc de treball identificant-ne els riscos associats i les mesures i equips per prevenir-los.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Prepara la zona de treball, espais, equips, cosmètics i productes necessaris per dur a terme el tractament estètic capil·lar, seguint el protocol establert.

1.2 Prepara els mitjans tècnics, aparells i cosmètics, seguint el protocol establert i les normes de seguretat i higiene.

1.3 Segueix les pautes de manteniment dels equips elèctrics.

1.4 Segueix les normes sobre la higiene, indumentària i imatge professional en els processos de tractaments capil·lars.

1.5 Aplica les mesures de protecció dels professionals i dels usuaris.

1.6 Aplica els mètodes d'higiene, desinfecció i esterilització als estris i materials emprats.

 

2. Dissenya solucions capil·lars personalitzades interpretant les dades obtingudes en el diagnòstic.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Relaciona els tipus de tractaments amb les seves indicacions i contraindicacions.

2.2 Estableix els criteris d'actuació en cada fase del servei.

2.3 Aplica tècniques d'entrevista, observació i altres per a la identificació de les demandes i expectatives dels usuaris.

2.4 Identifica els hàbits d'utilització de productes cosmètics, serveis de perruqueria i altres hàbits relacionats amb el tractament.

2.5 Selecciona les tècniques visuals, tàctils o els equips per a l'anàlisi de la zona a tractar.

2.6 Reconeix les alteracions dels cabells i el cuir cabellut que són objecte de tractament per altres professionals.

2.7 Personalitza el tractament estètic capil·lar a partir de la valoració de les dades obtingudes en l'anàlisi.

2.8 Emplena l'informe amb la proposta personalitzada a partir d'un protocol normalitzat.

2.9 Presenta les propostes de tractaments capil·lars estètics al client amb un llenguatge clar i senzill.

2.10 Acorda la proposta personalitzada de tractament adaptada a les necessitats i demandes del client.

2.11 Enregistra a la fitxa tècnica les dades del client i el protocol de tractament, indicant el nombre de sessions, la seqüenciació i la periodicitat.

2.12 Proposa tractaments alternatius adaptats a les necessitats i demandes, si escau.

2.13 Adapta protocols de tractaments capil·lars estètics posttraumàtics i postquirúrgics.

2.14 Aplica les normes deontològiques professionals que garanteixen la confidencialitat de les dades.

 

3. Aplica les tècniques prèvies justificant-ne la integració en el tractament capil·lar.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Selecciona les tècniques prèvies als tractaments estètics capil·lars.

3.2 Selecciona les tècniques de preparació i condicionament dels cabells per al tractament posterior.

3.3 Selecciona els cosmètics i mitjans per a la preparació del cabell i el cuir cabellut.

3.4 Aplica tècniques d'higiene capil·lar prèvies seguint el protocol establert.

3.5 Controla l'evolució del procés i atén les observacions dels clients durant l'aplicació de les tècniques d'higiene capil·lar.

3.6 Enregistra a la fitxa tècnica les incidències que s'hauran de tenir en compte en visites posteriors al centre capil·lar.

3.7 Aplica les tècniques d'exfoliació en el temps i la forma que indica el protocol.

3.8 Aplica el condicionament capil·lar previ al tractament capil·lar.

3.9 Aplica altres tècniques de preparació: vaporització, radiacions IR, làser, corrents, etc.

3.10 Aplica les mesures d'higiene adequades als mitjans i equips tècnics segons la normativa vigent per a tractament de residus.

 

4. Fa el massatge estètic capil·lar manual i mecànic aplicant les tècniques i maniobres específiques.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Selecciona la tècnica de massatge segons el tipus de tractament a aplicar, la sensibilitat del client i l'alteració estètica a tractar.

4.2 Determina el protocol del tractament.

4.3 Analitza el mecanisme d'actuació i els seus efectes en el tractament capil·lar.

4.4 Aplica les maniobres de massatge capil·lar respectant els paràmetres d'intensitat, direcció, ritme i temps establerts.

4.5 Ajusta els paràmetres als efectes que es desitgen aconseguir.

4.6 Enregistra les dades rellevants en la fitxa tècnica.

4.7 Identifica les alteracions dermatològiques del cuir cabellut que requereixen precaucions o desaconsellen l'aplicació de tècniques de massatge estètic.

 

5. Aplica tractaments capil·lars personalitzats coordinant les tècniques cosmetològiques, electroestètiques i manuals.

 

Criteris d'avaluació

5.1 Rep els clients segons el protocol d'acollida.

5.2 Acomoda els clients en la posició adequada i realitza les operacions prèvies de preparació del cuir cabellut i el cabell.

5.3 Informa els usuaris sobre les tècniques, els seus efectes i les sensacions a percebre.

5.4 Informa dels efectes no desitjats o reaccions adverses que poden aparèixer durant l'aplicació de les tècniques del tractament.

5.5 Justifica el procediment d'aplicació dels tractaments capil·lars personalitzats.

5.6 Selecciona els materials i cosmètics per al tractament capil·lar personalitzat.

5.7 Comprova l'estat dels cosmètics identificant les alteracions o possibles modificacions en la composició.

5.8 Aplica cosmètics específics per al tractament del cuir cabellut i dels cabells.

5.9 Aplica les diferents tècniques electroestètiques de tractament capil·lar.

5.10 Reconeix quan ha de suspendre el tractament i derivar el client a la consulta mèdica.

5.11 Aplica tractaments prequirúrgics, postquirúrgics o posttraumàtics.

5.12 Aplica les tècniques de tractaments capil·lars seguint les normes d'higiene postural adequades.

5.13 Selecciona les tècniques d'assecat i pentinat adequades.

5.14 Rebutja els residus segons la normativa vigent.

 

6. Assessora els clients sobre les cures i productes idonis per mantenir i/o millorar els resultats del tractament.

 

Criteris d'avaluació

6.1 Emplena un informe amb la informació sobre el tractament aplicat.

6.2 Assessora sobre les cures i cosmètics per al manteniment i optimització dels resultats obtinguts.

6.3 Assessora sobre les pautes d'aplicació dels cosmètics d'ús domèstic recomanats i les tècniques d'automassatge a fer.

6.4 Assessora sobre les pautes per a la higiene, assecat i pentinat dels cabells.

6.5 Estableix els criteris de selecció de cosmètics condicionadors i productes d'acabat.

6.6 Assessora sobre hàbits de vida saludable que repercuteixen en l'estat del cabell i cuir cabellut.

 

7. Avalua la qualitat del servei fent el seguiment del procés i analitzant-ne els resultats.

 

Criteris d'avaluació

7.1 Identifica els criteris i paràmetres que defineixen la qualitat en els processos de tractaments capil·lars.

7.2 Fa preguntes tipus per detectar el grau de satisfacció dels clients amb el resultat final i amb l'atenció personal rebuda.

7.3 Detecta les desviacions produïdes respecte dels resultats previstos, raonant les seves causes tant de tipus tècnic com d'atenció.

7.4 Analitza el procés de prestació del servei associant les anomalies detectades amb la fase en què s'han produït.

7.5 Proposa mesures que permetin adequar els resultats obtinguts als resultats esperats.

7.6 Aplica tècniques de resolució de queixes.

7.7 Determina si els protocols normalitzats de treball s'ajusten als mitjans disponibles i a les demandes generals dels clients.

7.8 Aplica les normes deontològiques de confidencialitat i protecció de les dades personals.

 

Continguts

 

1. Organització del lloc de treball:

1.1 Adequació de les instal·lacions i espais per als tractaments capil·lars: mobiliari, materials i equips tècnics.

1.2 Mesures de preparació de la zona de tractaments capil·lars.

1.3 Operacions de preparació de mitjans tècnics, aparells i cosmètics.

1.4 Mesures de preparació dels professionals en la perruqueria i la clínica capil·lar.

1.5 Criteris de selecció de mesures d'higiene, desinfecció i esterilització en l'aplicació de tractaments capil·lars.

1.6 Desinfecció i esterilització d'equips i estris.

 

2. Disseny de solucions capil·lars:

2.1 Classificació de tractaments capil·lars. Tipus, efectes, indicacions i contraindicacions.

2.2 Elements del protocol de diagnòstic.

2.3 Protocols d'atenció, acomodació i preparació dels clients. L'entrevista. Anàlisi de demandes i expectatives.

2.4 Documentació professional (fitxa tècnica, historial estètic).

2.5 Criteris de selecció de tècniques de diagnòstic capil·lar.

2.6 Disseny de protocols personalitzats de tractament.

2.7 Alteracions capil·lars objecte d'intervenció per altres professionals.

 

3. Aplicació de tècniques prèvies:

3.1 Tècniques de preparació i condicionament del cabell per al tractament posterior.

3.2 Pautes d'aplicació i seqüenciació de les fases del procés d'higiene capil·lar.

3.3 Temps d'exposició dels cosmètics d'higiene en funció de les pautes preestablertes.

3.4 Fases del procés de condicionament capil·lar.

3.5 Altres tècniques de preparació: vaporització, radiacions IR, làser, massatges mecànics, corrents d'alta freqüència, etc.

 

4. Aplicació de massatges capil·lars manuals i mecànics:

4.1 Tipus de massatge. Massatge per a la higiene capil·lar. Massatge de drenatge limfàtic. Massatge per pressió. Massatge mecànic.

4.2 Classificació de les maniobres del massatge capil·lar estètic.

4.3 Paràmetres per fer el massatge: intensitat, direcció, ritme i altres.

4.4 Criteris de selecció de tècniques de massatge capil·lar estètic segons els seus efectes i el tipus de tractament, entre d'altres.

4.5 Tècniques de massatge capil·lar: pautes d'aplicació i seqüenciació.

 

5. Aplicació de tractaments capil·lars personalitzats:

5.1 Protocols personalitzats: seqüenciació de tècniques, regulació de paràmetres i temporalització. Utilització dels protocols normalitzats de les tècniques cosmètiques, manuals i electrostàtiques.

5.2 Criteris de selecció de materials, aparells, tècniques manuals, cosmètics i formes cosmètiques. Pautes de preparació i manipulació. Mètodes d'aplicació.

5.3 Processos d'execució de tractaments capil·lars estètics: procediment, fases, precaucions i pautes d'aplicació.

5.4 Característiques, normes d'us, efectes, indicacions, precaucions i contraindicacions de les tècniques electrostàtiques.

5.5 Tractaments i tècniques específiques en cures estètiques post medicina i cirurgia capil·lar. Processos d'execució. Interpretació d'informes i de la prescripció mèdica.

5.6 Tècniques d'acabament: tècniques d'assecat i pentinat.

5.7 Criteris de selecció de cosmètics condicionadors o protectors del cabell i productes d'acabat per facilitar el pentinat.

5.8 Informació i assessorament tècnic.

5.9 Tècniques de cura capil·lar domèstiques.

5.10 Automassatge.

 

6. Avaluació de la qualitat del servei:

6.1 Paràmetres que defineixen la qualitat en els processos de tractaments capil·lars.

6.2 Aspectes més importants que han de ser avaluats per determinar la qualitat del servei prestat.

6.3 Anàlisi dels resultats.

6.4 Mètodes per detectar el grau de satisfacció dels clients.

6.5 Mesures per corregir possibles desviacions en els processos de tractaments capil·lars.

 

 

Mòdul professional 4: procediments i tècniques de perruqueria

 

Durada: 297 hores

Hores de lliure disposició: 22 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 16

Unitats formatives que el componen:

UF 1: tècniques prèvies. 33 hores

UF 2: canvis de forma temporal i permanent. 71 hores

UF 3: la coloració. 72 hores

UF 4: processos tècnics de coordinació. 99 hores

 

UF 1: tècniques prèvies

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Aplica les tècniques prèvies als procediments relacionant-les amb els processos de perruqueria i seqüenciant-ne les accions necessàries.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Valora les dades obtingudes de l'anàlisi capil·lar.

1.2 Selecciona les tècniques prèvies segons el procés de perruqueria que cal efectuar.

1.3 Descriu les pautes d'aplicació i seqüenciació del procés d'higiene capil·lar.

1.4 Selecciona els cosmètics adequats per a cada tècnica.

1.5 Diferencia les particions del cabell segons la tècnica posterior.

1.6 Prepara les mescles de cosmètics.

1.7 Aplica les tècniques prèvies seguint el protocol establert.

1.8 Supervisa l'aplicació de les tècniques prèvies en les condicions de seguretat i higiene establertes.

 

Continguts

 

1. Aplicació i supervisió de tècniques prèvies als procediments:

1.1 Interpretació de les característiques i condicions del cabell per l'anàlisi capil·lar.

1.2 Identificació d'alteracions en el cabell i el cuir cabellut que repercuteixen en els processos tècnics posteriors.

1.3 Higiene capil·lar i condicionament. Tècniques d'higiene capil·lar. Fases i pautes d'aplicació. Criteris de selecció de recursos.

1.4 El massatge capil·lar d'higiene.

1.5 Factors que determinen la selecció de cosmètics de condicionament.

1.6 Tècniques prèvies al procés de canvi de forma temporal: pautes de manipulació.

1.7 Tècniques prèvies al procés de canvi de forma permanent: particions i separacions del cabell en funció de la tècnica. Preparació del reductor i del neutralitzant.

1.8 Tècniques prèvies al procés de canvi de coloració: criteris de selecció. Preparació de catalitzadors: acceleradors del procés. Selecció dels aparells en funció de la tècnica que s'ha d'aplicar: infraroigs, vapors i calor. Dilució de l'oxidant i altres components químics de la mescla.

1.9 Mesures de seguretat i higiene.

 

UF 2: canvis de forma temporal i permanent

Durada: 71 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Elabora protocols de tècniques de canvi de forma temporal i permanent establint-ne els procediments d'actuació, el control del procés i la identificació dels recursos.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Caracteritza els canvis de forma i els seus efectes sobre l'estructura capil·lar.

1.2 Identifica els factors que determinen la selecció de tècniques per al canvi de forma.

1.3 Elaboració d'un manual tècnic de protocols de canvis de forma.

1.4 Diferencia les tendències de tècniques de canvi de forma.

1.5 Organitza els equips de canvi de forma, els accessoris i els cosmètics que intervenen segons el tipus i estat del cabell.

1.6 Prepara els productes amb la dosimetria específica segons el tipus i estat del cabell i els motlles en funció de la longitud i densitat del cabell.

1.7 Diferencia els procediments de canvi de forma temporal adaptant la temperatura i direcció del ble en l'assecat.

1.8 Supervisa els canvis de forma previs a la creació dels diferents estils de pentinat.

1.9 Supervisa que l'aplicació del cosmètic reductor, l'esbandida del líquid reductor i l'aplicació del neutralitzant es realitzen de forma homogènia controlant el temps d'actuació necessari amb el control del rínxol.

1.10 Determina la fase d'acabament dels canvis de forma.

1.11 Supervisa simultàniament diversos projectes dins de l'àrea de treball.

 

2. Controla el resultat final atenent els requeriments de qualitat del procés.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Estableix els paràmetres que defineixen la qualitat en els processos de canvis de forma.

2.2 Relaciona les desviacions produïdes en el procés i supervisa l'aplicació de mesures correctives.

2.3 Utilitza un llenguatge tècnic adequat al nivell i la professió.

2.4 Proposa les mesures per al manteniment de la forma.

2.5 Avalua el grau de satisfacció dels clients.

 

Continguts

 

1. Elaboració de protocols de tècniques de canvi de forma temporal i permanent:

1.1 Fonts documentals (dossier comercial, revistes especialitzades, etc.) de les tendències tècniques en el canvi de forma.

1.2 Fonament científic dels canvis de forma. Indicacions i contraindicacions. Factors mecànics, químics i tèrmics que afecten el resultat en l'ondulació temporal i/o permanent.

1.3 Fonament tècnic: descripció i característiques dels mitjans i els equips. Descripció, tipus i procediment d'execució de les tècniques de canvi de forma per calor, tècnica de canvi de forma per humitat, tècnica de canvi de forma mitjançant motlles, tècniques auxiliars i associades al pentinat.

1.4 Anàlisi de demandes i necessitats per a estils femenins i masculins.

1.5 Accessoris, motlles, planxes i altres per a les ondulacions i allisats permanents. Avantatges i inconvenients.

1.6 Selecció dels cosmètics, mitjans i equips.

1.7 Supervisió i/o aplicació dels processos de canvis de forma.

1.8 Manual tècnic de protocols de processos de perruqueria.

 

2. Control del resultat final:

2.1 Paràmetres que defineixen la qualitat en els processos de canvis de forma.

2.2 Planificació i supervisió de tasques encomanades a l'auxiliar i/o al tècnic.

2.3 Valoració dels resultats obtinguts mitjançant els paràmetres adequats.

2.4 Detecció de desviacions produïdes. Proposta de mesures correctives. Resolució de queixes.

2.5 Assessorament. Manteniment del canvi de forma. Tractaments cosmètics protectors i de manteniment.

2.6 Mesures de seguretat i higiene.

 

UF 3: la coloració

Durada: 72 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Elabora protocols tècnics de coloració capil·lar establint-ne la seqüència d'actuació i identificant els recursos.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Relaciona els tons capil·lars amb la teoria del color.

1.2 Caracteritza la coloració natural del cabell, l'escala de tons i els diferents tipus de reflexos i la seva influència en relació amb els tons base.

1.3 Té en compte els efectes dels colorants en la fibra capil·lar.

1.4 Identifica les diferències entre el cabell natural i el cabell tenyit o descolorit.

1.5 Valora la necessitat de tècniques prèvies a la coloració.

1.6 Relaciona les tècniques per canviar el color del cabell amb els seus avantatges i inconvenients.

1.7 Associa les tècniques auxiliars en la coloració amb les tècniques prèvies a la coloració.

1.8 Reconeix les tècniques per a l'aplicació dels diferents matisos en perruqueria.

1.9 Valora les tendències i innovacions en els canvis de color.

1.10 Elabora dossiers de tècniques i tipus de canvis de color o decoloració.

1.11 Elabora el protocol de canvi de coloració capil·lar.

 

2. Aplica una coloració o descoloriment parcial o total del cabell, celles, barba i bigoti a partir dels protocols establerts i en condicions de seguretat i higiene.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Proposa els canvis de coloració total o parcial més adequats a les demandes, necessitats i característiques del cabell.

2.2 Selecciona i prepara els cosmètics per a un canvi de color.

2.3 Fa la barreja de productes descolorants atenent el grau de decoloració del cabell que es vol aconseguir.

2.4 Aplica les precaucions de preparació i selecció de mitjans i tècniques.

2.5 Acomoda i protegeix el client de manera adequada.

2.6 Selecciona la tècnica adequada per al resultat que es vol aconseguir.

2.7 Controla el processos de coloració i decoloració i els temps d'exposició.

2.8 Supervisa el procés d'eliminació dels cosmètics colorants, controlant la utilització del xampú adequat i del condicionant del cabell.

2.9 Supervisa simultàniament diversos projectes dins de l'àrea de treball.

 

3. Controla el resultat final atenent els requeriments de qualitat del procés.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Estableix els paràmetres que defineixen la qualitat en els processos de coloració.

3.2 Relaciona les desviacions produïdes en el procés i supervisa l'aplicació de mesures correctives.

3.3 Proposa les mesures per al manteniment de la coloració.

3.4 Avalua el grau de satisfacció dels clients.

 

Continguts

 

1. Elaboració de protocols de coloració:

1.1 Influència de les alteracions cromàtiques del cabell en els processos de canvis de color.

1.2 Prova de sensibilitat epicutània: pautes i criteris per dur-la a terme.

1.3 La teoria del color i la seva influència en els processos de canvi de coloració capil·lar.

1.4 El cercle cromàtic. Colors pigment: primaris, secundaris i complementaris i la seva aplicació en els processos de canvis de color en perruqueria.

1.5 Identificació del color i l'estat del cabell. El color natural del cabell, la coloració natural del cabell i els tipus de pigments naturals.

1.6 Escala de tons. L'alçada de to. Els tons neutres. Intensitats de les tonalitats.

1.7 Reflexos: tipus, importància del reflex en la tinció.

1.8 Relació entre el percentatge de cabells blancs i l'elecció dels tints.

1.9 Protocols pels procediments d'execució de les tècniques de canvi de coloració temporal i semipermanent.

1.10 Noves tendències en coloració.

 

2. Aplicació de les tècniques de canvi de color i de decoloració:

2.1 Tècnica de canvi de coloració permanent total i parcial.

2.2 Tècniques de coloració sobre cabell acolorit.

2.3 Tècniques d'elecció de l'oxidant segons les finalitats i el grau d'aclariment necessari.

2.4 Finalitat i efectes dels diferents tipus de colorants. Grau d'aclariment dels diversos tints. Selecció del temps d'exposició.

2.5 Tècnica de decoloració total i parcial del cabell, tècniques auxiliars i associades al pentinat. Cosmètics per al descoloriment.

2.6 Aplicacions sobre cabell natural: aclariment i enfosquiment.

2.7 Aplicacions sobre cabell tenyit: retoc d'arrel, canvi de color.

2.8 Tècniques i tipus de coloració masculines.

 

3. Control del resultat final:

3.1 Paràmetres que defineixen la qualitat en els processos de coloració.

3.2 Planificació i supervisió de les tasques encomanades a l'auxiliar i/o al tècnic.

3.3 Valoració dels resultats obtinguts mitjançant els paràmetres adequats.

3.4 Detecció de desviacions produïdes. Proposta de mesures correctives. Resolució de queixes.

3.5 Assessorament. Manteniment del color i la decoloració. Tractaments cosmètics protectors i de manteniment.

3.6 Aplicació de les mesures de seguretat i higiene durant els processos.

 

UF 4: processos tècnics de coordinació

Durada: 99 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Aplica els processos tècnics de perruqueria coordinant les operacions de canvi de forma permanent o temporal, de tallada i de color del cabell.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Justifica el procediment d'aplicació dels processos coordinats de canvi de forma i color del cabell.

1.2 Determina la seqüència del procés coordinat de decoloració, tallada i canvi de forma temporal.

1.3 Selecciona els materials i els cosmètics.

1.4 Selecciona els equips necessaris.

1.5 Elabora dossiers de les tècniques de coordinats i acabats.

1.6 Estableix el procediment d'aplicació de les operacions de coordinació de canvi de forma, color i tallada del cabell.

1.7 Identifica les mesures de protecció en l'aplicació d'aquestes tècniques.

1.8 Aplica operacions de canvi de color amb diferents tècniques de canvis de forma i/o tallada.

1.9 Supervisa simultàniament diversos projectes dins de l'àrea de treball.

1.10 Assumeix la responsabilitat del projecte i del treball de l'equip.

 

2. Aplica tècniques d'acabament en els canvis de forma i color i assessora els clients sobre com mantenir-les.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Relaciona les tècniques d'acabament amb les necessitats del cabell i el procés seguit.

2.2 Descriu els factors que modifiquen la durada de l'estil coordinat.

2.3 Proposa les mesures per al manteniment del treball tècnic fet.

2.4 Relaciona el tipus d'acabat amb el cosmètic i el seu efecte visual.

2.5 Valora la importància de conèixer les noves tendències i innovacions.

 

3. Controla el resultat final atenent els requeriments de qualitat del procés.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Estableix els paràmetres que defineixen la qualitat en els processos de coordinació.

3.2 Relaciona les desviacions produïdes en el procés i supervisa l'aplicació de mesures correctives.

3.3 Utilitza un llenguatge tècnic adequat al nivell i la professió.

3.4 Avalua el grau de satisfacció dels clients.

3.5 Supervisa l'aplicació de les mesures de seguretat i higiene.

 

Continguts

 

1. Aplicació de processos tècnics coordinats:

1.1 Processos i associació de tècniques.

1.2 Tècniques coordinades: criteris de coordinació i seqüenciació. Tècniques de coloració total o parcial coordinades amb el canvi de forma permanent o temporal del cabell. Tècniques de decoloració coordinades amb el canvi de forma temporal del cabell. Altres combinacions tècniques.

1.3 Aplicació procedimental i creació de protocols normalitzats de processos tècnics coordinats. Procediment i seqüenciació. Elaboració de dossiers de coordinats.

 

2. Aplicació de tècniques d'acabament i d'assessorament dels processos tècnics de coordinació:

2.1 Acabat del pentinat: relació entre aquestes tècniques i els processos tècnics de coordinació. Precaucions a considerar quan s'associen tècniques de canvis de color i de forma permanents.

2.2 Tipus d'acabats segons l'estil desitjat.

2.3 Mètodes de manteniment dels coordinats i dels rínxols estructurals tant temporals com permanents.

2.4 Tractaments cosmètics protectors i de manteniment. Reestructuració i nutrició capil·lar.

2.5 Cosmètics i estris emprats per als acabats amb diversos efectes visuals.

2.6 Aplicació de les tècniques d'acabament dels estils coordinats.

2.7 Assessorament professional de manteniment del coordinat i postservei.

2.8 Assessorament sobre retocs localitzats de la forma temporal del cabell.

 

3. Control del resultat final:

3.1 Paràmetres que defineixen la qualitat en els processos de canvis de forma.

3.2 Planificació i supervisió de tasques encomanades a l'auxiliar i/o al tècnic.

3.3 Valoració dels resultats obtinguts mitjançant els paràmetres adequats.

3.4 Detecció de desviacions produïdes. Proposta de mesures correctives. Resolució de queixes.

3.5 Assessorament. Manteniment del canvi de forma. Tractaments cosmètics protectors i de manteniment.

3.6 Mesures de seguretat i higiene.

 

 

Mòdul professional 5: pentinats per a produccions audiovisuals i de moda

 

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 20 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 8

Unitats formatives que el componen:

UF 1: projecte artístic. 20 hores

UF 2: pentinats i recollits. 92 hores

 

UF 1: projecte artístic

Durada: 20 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Caracteritza els pentinats al llarg de la història analitzant-ne els elements, la simbologia i les tècniques per fer-los.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Selecciona les fonts de documentació més adequades per obtenir informació sobre característiques de pentinats, recollits i els seus complements.

1.2 Relaciona els pentinats amb les diferents èpoques, cultures i civilitzacions.

1.3 Relaciona les tendències del pentinat amb el seu context socioeconòmic i cultural.

1.4 Classifica els accessoris, ornaments, postissos, barrets, cosmètics i altres segons el moment històric o esdeveniment social.

1.5 Compara les diferents escoles de perruqueria.

1.6 Classifica els pentinats i recollits segons les tècniques de realització, el moment i requeriment de l'aplicació.

1.7 Reconeix el pentinat com a forma de diferenciació social i estètica.

1.8 Caracteritza la simbologia del pentinat.

 

2. Du a terme l'estudi d'un projecte artístic analitzant-ne els requeriments escènics.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Estableix tècniques per a l'anàlisi del projecte artístic.

2.2 Estableix tècniques per a l'estudi dels personatges.

2.3 Relaciona la tipologia i les característiques dels mitjans audiovisuals, escènics i de moda amb el projecte artístic.

2.4 Caracteritza els elements que influeixen en el disseny del pentinat en els mitjans audiovisuals.

 

3. Elabora la proposta tècnica de perruqueria interpretant la documentació i aplicant eines informàtiques.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica els objectius i les característiques que defineixen el projecte.

3.2 Estableix l'estructura general del projecte.

3.3 Identifica els treballs tècnics necessaris per a l'elaboració del personatge.

3.4 Observa la pell i el cabell rectificant possibles alteracions que repercuteixen en la imatge final.

3.5 Aplica tècniques de visatgisme per a pentinats i recollits.

3.6 Estableix la documentació tècnica del projecte.

3.7 Dissenya propostes tècniques en funció de les necessitats i demandes.

3.8 Determina els mitjans, espais, recursos humans i materials necessaris.

3.9 Planifica la posada en marxa del projecte.

3.10 Selecciona formes de presentació del pressupost i del projecte.

 

Continguts

 

1. Caracterització dels pentinats al llarg de la història:

1.1 Fonts documentals per a l'elaboració de pentinats: històriques, de moda, socials. Tècniques de cerca d'informació.

1.2 Els pentinats i recollits al llarg de la història: tipus i característiques.

1.3 Estris, objectes d'ornamentació i cosmètics.

1.4 Escoles de perruqueria.

1.5 Classificació dels pentinats i recollits segons la tècnica utilitzada i l'adequació del moment.

1.6 El pentinat com a forma de diferenciació social. Factors funcionals, socials i estètics.

1.7 Simbologia del pentinat.

 

2. Estudi del projecte artístic:

2.1 Tècniques per a l'anàlisi d'un projecte artístic. Identificació del context històric.

2.2 Tècniques per a l'estudi dels personatges. Relació dels pentinats amb l'ornamentació, el vestuari i el maquillatge.

2.3 Tipologia dels mitjans audiovisuals, escènics i de moda. Tipus de gèneres: fotografia, vídeo, cinema, en viu, desfilada de moda, teatre, d'altres.

2.4 Característiques dels mitjans audiovisuals, escènics i de moda. Llum, tipus d'il·luminació, color i tipus de plans.

2.5 Tipus d'escenaris. Característiques del lloc d'exhibició. Passarel·la fixa, estàtica o en moviment, concurs, atelier, publicitat, carnaval, altres mitjans escènics.

2.6 Característiques que influeixen en el disseny del pentinat. El primer pla i altres.

 

3. Elaboració de la proposta tècnica de perruqueria i del pressupost:

3.1 Definició del projecte: objectius, característiques i viabilitat.

3.2 Estructura general d'un projecte. L'informe tècnic.

3.3 Descripció de les necessitats i demandes. Anàlisi de les característiques de l'intèrpret o model, aplicació dels mètodes d'observació per a l'anàlisi del cuir cabellut i el cabell. Identificació d'alteracions del cabell i la pell. Anàlisi morfològica facial i corporal.

3.4 La proposta tècnica. Identificació dels treballs tècnics de perruqueria necessaris per elaborar el personatge: criteris de selecció de canvis de color, forma, longitud, postisseria.

3.5 Visatgisme per a pentinats i recollits.

3.6 Documentació tècnica: tipus i característiques. Dissenys gràfics. Els esbossos, fitxa del client, informe de presentació de propostes de canvis d'imatge, ordre de treball, catàlegs, tríptics informatius, d'altres.

3.7 Mitjans, espais, recursos humans i materials necessaris per dur a terme el projecte. Proveïdors i altres professionals.

3.8 Planificació d'accions: calendari d'actuació.

3.9 Documentació econòmica: el pressupost. Valoració estimativa del treball. Previsió i estimació d'eines i productes.

3.10 Tècniques de comunicació per a la presentació del projecte. Comunicació amb l'equip tècnic: coordinació amb el director tècnic, artístic, responsable de producció, etc.

3.11 Ús d'aplicacions informàtiques específiques i de gestió.

 

UF 2: pentinats i recollits

Durada: 92 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Organitza el lloc de treball seleccionant els mitjans segons les especificacions de la proposta.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Prepara els espais de treball en els mitjans audiovisuals.

1.2 Prepara els espais de treball en empreses de perruqueria.

1.3 Estableix les mesures d'higiene i manteniment del lloc de treball.

1.4 Selecciona els estris i cosmètics necessaris en el procés.

1.5 Selecciona les perruques, postissos, complements i accessoris en funció dels resultats que es pretenen aconseguir.

1.6 Manté una actitud professional al llarg del procés.

1.7 Aplica les mesures de protecció personal i professional adequades.

1.8 Aplica el protocol d'atenció als clients.

1.9 Estableix les pautes d'acomodació i preparació dels usuaris.

 

2. Elabora pentinats i recollits per a actes socials, produccions audiovisuals i de moda, utilitzant les tècniques d'elaboració seleccionades.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Relaciona el tipus de pentinat amb les característiques dels actes socials.

2.2 Caracteritza els elements que influeixen en el disseny del pentinat dels actes socials.

2.3 Dissenya el pentinat segons els requeriments.

2.4 Determina les tècniques d'higiene i condicionament del cabell.

2.5 Estableix les operacions prèvies de preparació del pentinat.

2.6 Aplica les tècniques de crepat, batut i polit, entre d'altres.

2.7 Aplica tècniques i materials per a l'ancoratge de formes, postissos i ornaments, entre d'altres.

2.8 Usa diferents tècniques de creació de formes.

2.9 Aplica tècniques d'aplicació de farcits i de suport per a pentinats i recollits.

2.10 Estableix paràmetres per elaborar acabats.

2.11 Corregeix les possibles desviacions.

 

3. Aplica pròtesis capil·lars per a pentinats socials i de mitjans audiovisuals, seleccionant-ne les tècniques d'aplicació i els materials.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Classifica les pròtesis capil·lars.

3.2 Especifica les característiques de les pròtesis capil·lars.

3.3 Dissenya i col·loca aplics capil·lars.

3.4 Determina les tècniques de col·locació de bases de postissos.

3.5 Estableix els paràmetres per a la col·locació de postissos.

3.6 Identifica les tècniques de subjecció.

3.7 Aplica les tècniques d'acabament.

3.8 Aplica les tècniques de col·locació de perruques completes.

3.9 Aplica les tècniques d'acabament i camuflatge amb la resta del cabell.

3.10 Aplica tècniques de manteniment i conservació de postissos i perruques.

 

4. Elabora pentinats regionals, històrics i ètnics analitzant-ne els dissenys i elements per al seu muntatge.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Identifica els pentinats regionals, històrics i ètnics.

4.2 Seqüencia les fases per elaborar el pentinat a caracteritzar.

4.3 Identifica els elements que influeixen en el seu disseny.

4.4 Aplica les operacions de preparació del pentinat.

4.5 Aplica les tècniques associades.

4.6 Identifica les característiques i els tipus d'extensions capil·lars.

4.7 Adapta extensions amb les diferents tècniques de fixació.

4.8 Adapta extensions amb rastes i cordons.

4.9 Aplica els procediments d'eliminació d'extensions.

4.10 Adapta els ornaments i accessoris per a pentinats caracteritzats.

4.11 Avalua l'adequació del disseny i l'acoblament d'ornaments i accessoris.

4.12 Detecta i modifica les desviacions produïdes en els resultats obtinguts respecte als previstos.

 

Continguts

 

1. Organització del lloc de treball:

1.1 L'espai de treball en els mitjans audiovisuals. Descripció i característiques. Entre bastidors o backstage. Mesures d'instal·lació, preparació i transport de l'equip.

1.2 L'espai de treball en empreses de perruqueria.

1.3 Mesures d'higiene i manteniment del lloc de treball. Pautes d'aplicació.

1.4 Estris i mitjans tècnics. Criteris de selecció.

1.5 Criteris de selecció de cosmètics de condicionament i acabament. Formes d'aplicació.

1.6 Complements. Descripció i classificació. Tipus: material de farciment, crepè, bases o estructures, armadures. Ornaments florals, pedreria, llaços, pintetes, passadors, agulles. Complements, tocats, diademes, mocadors, vels, mantellines, d'altres.

1.7 Imatge professional. Qualitats i actituds del professional.

1.8 Aplicació de mesures de protecció personal. Mesures ergonòmiques i d'higiene postural més adequades. Desinfecció i esterilització aplicades als processos de perruqueria.

1.9 Acomodació i preparació dels usuaris.

 

2. Elaboració de pentinats i recollits per a actes socials, produccions audiovisuals i de moda:

2.1 Característiques dels actes socials que influeixen en el disseny del pentinat. Determinació del lloc, època de l'any i moment del dia.

2.2 Paràmetres que defineixen el pentinat en actes socials. L'etiqueta social per pentinats. Relació amb l'ornamentació, el vestuari i el maquillatge.

2.3 Determinació del disseny. Pentinats i recollits de diferents estils per a passarel·la, anuncis publicitaris en fotografia, televisió i arts escèniques.

2.4 Tècniques prèvies. Operacions d'higiene i condicionament del cabell.

2.5 Pautes per a la preparació del pentinat. Direcció i moviment del cabell. Les línies, particions i projeccions. Cosmètics i estris associats. Tècniques associades: en funció de la longitud del cabell, de la textura i de la forma del cabell. Canvis de forma temporals: modelats a l'aigua com anelles i ondulació d'aigua. Canvis de forma mitjançant motlles. Ondes Marcel. Modelats tèrmics: assecador de mà, ferros d'arrissar, planxes. Estils clàssics i innovadors. Acabats.

2.6 Tècnica de crepat i batut. Forma de fer-les. Angle de projecció del ble. Zona d'aplicació. Tècnica de polit: materials i tècniques emprades. Cosmètics fixadors.

2.7 Tècniques d'ancoratge: materials, punts d'ancoratge i tècniques emprades. Criteris de selecció. Procediment de treball. Clips, agulles, gomes.

2.8 Tècnica de creació de formes: descripció, característiques i manera de fer-la: trenats, torçats, cordonets, coques, bucles, anellats, creuats, plomats, entre d'altres.

2.9 Tècniques de suport. Tècnica d'aplicació de farcits, crepès, postissos, bases o estructures, carcasses i promontoris.

2.10 Tècniques d'acabament. Paràmetres d'elaboració. Utilització i combinació de tècniques. Aplicació de retocs.

2.11 Modificacions, canvis i imprevistos en el transcurs del directe i dels rodatges. Planificació dels temps.

 

3. Aplicació de pròtesis capil·lars per a pentinats socials i mitjans audiovisuals:

3.1 Tipus de pròtesis capil·lars: descripció i classificació.

3.2 Tipus de materials: convencionals i no convencionals. Criteris de selecció.

3.3 Tècniques d'elaboració d'aplics capil·lars. Disseny de l'aplic. Fases i pautes d'elaboració. Productes d'enduriment.

3.4 Tècniques de col·locació de base de postissos. Descripció i acomodació de la zona a cobrir.

3.5 Tècniques de subjecció. Tècnica de clip de subjecció: tipus pinteta, clip tipus agulla, descripció de l'accessori, forma de col·locació, banda de subjecció.

3.6 Paràmetres per a la col·locació. Pautes per a l'estabilitat en la col·locació. Tècniques d'ancoratge. Alçària i zona de col·locació.

3.7 Tècniques d'acabament. Camuflatge amb la resta del cabell.

3.8 Tècniques de col·locació de perruques completes. Tècniques prèvies. Ajustament al cap. Preparació i tècniques per ocultar el cabell.

3.9 Manteniment i conservació de postissos i perruques.

 

4. Elaboració de pentinats de diferents èpoques i cultures:

4.1 Classificació dels pentinats per èpoques i cultures.

4.2 Planificació del procés d'elaboració del pentinat a caracteritzar. Fases, seqüenciació, materials i tècniques emprades.

4.3 Anàlisi del disseny. Creació d'esbossos i dissenys. Tècniques d'adaptació del disseny a les característiques dels usuaris i la indumentària. Elements que influeixen en l'elaboració d'un pentinat històric. Tècniques d'estudi i documentació: històrics, artístics.

4.4 Procediments previs. Pautes per a la preparació del pentinat. Paràmetres del muntatge. Cosmètics i estris associats.

4.5 Aplicació de tècniques associades. Tècniques per aplicar-les. El crepat. Els trenats. Tècniques de suport. Utilització de farciments i pròtesis capil·lars.

4.6 Tècniques d'aplicació d'extensions. Característiques: formes de presentació de les extensions (manufacturades, soltes, trenades, alternatives, rastes, tubs, cordons, d'altres) i tipus d'extensions segons la tècnica de fixació: unions de queratina, silicona i ultrasons, cosides, amb adhesius, trenades, nuades, d'altres.

4.7 Procediment d'aplicació. Procediments previs, les particions.

4.8 Les tècniques alternatives (rastes i cordons).

4.9 Tècniques d'eliminació d'extensions.

4.10 Tècniques d'aplicació d'ornaments i accessoris. Classificació. Vels, mantellines, pintetes, tocats, ornaments, postissos, corones, bijuteria i ornamentació. Tècniques de disseny i assessorament. Harmonia i adequació a la indumentària. Determinació de zones de lluïment, estabilitat en la col·locació.

4.11 Tècniques d'ancoratge. Alçària i zona de col·locació.

4.12 Mètodes per fer l'avaluació i el control de qualitat. Proposta de mesures correctives.

 

 

Mòdul professional 6: estilisme en perruqueria

 

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 9

Unitats formatives que el componen:

UF 1: tècniques de tallada. 72 hores

UF 2: estilisme de barba i bigoti. 20 hores

UF 3: estils d'imatge. 40 hores

 

UF 1: tècniques de tallada

Durada: 72 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Du a terme les diferents tècniques i estils de tallada del cabell d'acord amb les característiques i demandes dels clients.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Caracteritza els estils de tallada i la seva influència en la imatge personal.

1.2 Relaciona l'estil de tallada amb les característiques personals.

1.3 Identifica estils de tallada en funció de la seva configuració o geometria.

1.4 Relaciona la forma de tallar amb els efectes aconseguits.

1.5 Estableix els paràmetres que influeixen en la tallada de cabell.

1.6 Justifica l'elecció de les tècniques relacionant-les amb les diferents eines que s'utilitzen en la tallada de cabell.

1.7 Estableix els criteris d'integració i seqüenciació de les tècniques de perruqueria.

1.8 Aplica les mesures per a la configuració de la tallada en funció de l'estil i de la tècnica.

1.9 Du a terme diferents estils de tallada de cabell.

1.10 Identifica les mesures d'actuació en cas d'emergència per irritacions, al·lèrgies o talls.

1.11 Aplica les normes de seguretat i higiene necessàries en el procés.

 

2. Avalua els resultats obtinguts en el canvi d'estil amb tallada del cabell analitzant la qualitat del servei donat.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica les desviacions produïdes respecte dels resultats previstos.

2.2 Aplica mesures correctives de les desviacions.

2.3 Identifica els indicadors de qualitat en els processos d'estilisme.

2.4 Utilitza el llenguatge tècnic adequat al nivell i la professió.

2.5 Verifica el grau de compliment dels protocols establerts.

 

3. Elabora programes de manteniment de l'estil realitzat establint-ne pautes d'actuació.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Especifica la seqüenciació i temporalització per al manteniment del treball tècnic realitzat.

3.2 Identifica pautes d'higiene i manteniment del cabell.

3.3 Aplica criteris de selecció i utilització de cosmètica de manteniment.

3.4 Aplica pautes de manteniment i transformació del pentinat.

3.5 Estableix pautes d'assessorament per a tractaments associats.

3.6 Estableix pautes per a la col·laboració i coordinació amb altres professionals.

3.7 Estableix mesures d'adequació de la nova imatge amb l'evolució personal i/o professional.

 

Continguts

 

1. Canvis d'estil mitjançant la tallada de cabell:

1.1 Influència de l'estil de tallada en la imatge personal.

1.2 Classificació dels estils de tallada: per la seva configuració o geometria, per la tècnica emprada, pels efectes aconseguits, per èpoques o evolució històrica. Noves tendències.

1.3 Paràmetres per tallar el cabell: les seccions, les línies, el ble guia. Patró de longitud, direcció i tipus de ble o ble guia. Angle de projecció.

1.4 Tècnica d'aplicació. Procediment, fases i pautes d'aplicació.

1.5 Configuració de la tallada per al canvi d'estil. Coordinació amb tècniques associades. Selecció de tècniques. Avantatges i inconvenients. Seqüenciació. Control del procés.

1.6 Mesures d'actuació en cas d'emergència per irritacions, al·lèrgies o talls.

 

2. Avaluació del procés en els canvis d'estil de tallada del cabell:

2.1 Comprovació dels resultats finals en els processos de tallada del cabell.

2.2 Mesures correctives de desviacions en els resultats obtinguts.

2.3 Control de la qualitat en els serveis d'estilisme.

2.4 Resolució de queixes.

 

3. Programes de manteniment dels estils de tallada:

3.1 Pautes per a l'elaboració dels programes de manteniment.

3.2 Higiene i manteniment personal del cabell.

3.3 Selecció i utilització de cosmètica de manteniment.

3.4 Manteniment i transformació del pentinat.

3.5 Assessorament sobre altres tractaments.

3.6 Col·laboració i coordinació amb altres professionals.

3.7 Mesures d'adequació de la nova imatge amb l'evolució personal i/o professional.

 

UF 2: estilisme de barba i bigoti

Durada: 20 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Elabora propostes d'estilisme masculí aplicant-hi tècniques de disseny i configuració de barba i bigoti.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Determina diferents estils de barba i bigoti.

1.2 Aplica l'anàlisi del visatgisme per a l'estudi del rostre.

1.3 Identifica les correccions de les desproporcions estètiques del rostre per mitjà de la barba i el bigoti.

1.4 Configura esbossos amb diferents estilismes de barba i bigoti.

1.5 Proposa canvis d'imatge del rostre maculí mitjançant la transformació de la barba i el bigoti i la seva relació amb el cabell.

1.6 Aplica tècniques per a la descàrrega i la delimitació del contorn de la barba i el bigoti.

1.7 Identifica les mesures d'actuació en cas d'emergència per irritacions, al·lèrgies o talls.

1.8 Dissenya estilismes masculins innovadors.

 

2. Avalua el procés i els resultats obtinguts en els canvis d'estils de tallada i conformació de barba i bigoti proposant modificacions per adequar-ne els resultats.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica les desviacions produïdes respecte dels resultats previstos.

2.2 Aplica mesures correctives de les desviacions.

2.3 Identifica els indicadors de qualitat en els processos d'estilisme.

2.4 Utilitza el llenguatge tècnic adequat al nivell i la professió.

2.5 Verifica el grau de compliment dels protocols establerts.

 

3. Elabora programes de manteniment de la nova imatge establint-ne les pautes d'actuació.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Especifica la seqüenciació i temporalització per al manteniment personal del treball tècnic dut a terme.

3.2 Identifica pautes d'higiene i manteniment personal de la barba i el bigoti.

3.3 Aplica criteris de selecció i utilització de cosmètica de manteniment.

3.4 Aplica pautes de manteniment i transformació de la barba i el bigoti.

3.5 Estableix pautes d'assessorament sobre tractaments associats.

3.6 Estableix pautes per a la col·laboració i coordinació amb altres professionals.

3.7 Estableix mesures d'adequació de la nova imatge amb l'evolució personal i/o professional.

 

Continguts

 

1. Disseny d'estilismes masculins i de configuració de barba i bigoti:

1.1 Classificació dels estils de barba i bigoti: descripció i característiques.

1.2 Aplicació de tècniques de visatgisme. Evolució del cànon de bellesa masculí.

1.3 Valor diferenciador de l'estilisme de barba i bigoti.

1.4 Correccions i desproporcions estètiques del rostre per mitjà de la barba i el bigoti.

1.5 Dissenys d'imatges masculines amb les correccions d'estilisme de barba i bigoti relacionant-les amb la tallada de cabell.

1.6 Tècnica de descàrrega i delimitació del contorn de barba i bigoti. Procediment d'execució.

1.7 Mesures d'actuació en cas d'emergència per irritacions, al·lèrgies o talls.

1.8 Dissenys innovadors de barba i bigoti relacionats amb la tallada de cabell.

 

2. Avaluació del procés en els canvis d'estils de tallada i conformació de barba i bigoti:

2.1 Comprovació dels resultats finals en els processos de tallada de cabell i conformació de barba i bigoti.

2.2 Mesures correctives de desviacions en els resultats obtinguts.

2.3 Identificació de la qualitat en els serveis d'estilisme.

2.4 Llenguatge tècnic adequat al nivell i la professió.

2.5 Control de la qualitat en el procés d'estilisme.

2.6 Resolució de queixes.

 

3. Programes de manteniment de la nova imatge:

3.1 Pautes per a l'elaboració dels programes de manteniment i el pla d'actuació.

3.2 Higiene i manteniment personal de la barba i el bigoti.

3.3 Selecció i utilització de cosmètica de manteniment.

3.4 Manteniment i transformació de la barba i el bigoti.

3.5 Assessorament sobre altres tractaments.

3.6 Pautes per a la col·laboració i coordinació amb altres professionals.

3.7 Mesures d'adequació de la nova imatge amb el context personal i/o professional.

 

UF 3: estils d'imatge

Durada: 40 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Caracteritza els estils d'imatge associats als canvis del cabell analitzant els elements que el conformen.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Diferencia els conceptes d'estil, moda i tendència.

1.2 Caracteritza els elements que defineixen l'estil en perruqueria.

1.3 Relaciona les característiques de la tallada amb l'harmonia del color.

1.4 Relaciona les formes i els volums amb l'estil de la tallada.

1.5 Identifica els tipus de complements per a l'estilisme associats als canvis del cabell.

1.6 Identifica els estils d'imatge associats als canvis del cabell.

1.7 Elabora manuals i àlbums d'estils (books).

1.8 Classifica documentació sobre patrons estètics.

 

2. Crea estils d'imatge a través de tècniques de perruqueria descrivint-ne les fases per a l'elaboració del nou disseny.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Caracteritza els procediments i la metodologia per a la creació d'estils de perruqueria.

2.2 Estableix les pautes de planificació i seqüenciació del procés.

2.3 Interpreta els patrons de moda i les publicacions.

2.4 Identifica el símbols, colors, línies, formes i volums com a elements del nou estil.

2.5 Fa esbossos de la creació.

2.6 Avalua la viabilitat del projecte.

2.7 Determina els elements que formen part de l'estudi tècnic i artístic.

2.8 Presenta la proposta amb els mitjans adequats.

2.9 Crea l'estil d'imatge a partir de l'estudi tècnic i artístic.

 

3. Adapta els estils a la imatge personal relacionant-los amb l'anàlisi de les característiques personals, socials i laborals.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Determina pautes per a l'anàlisi de les característiques físiques i morfològiques dels usuaris.

3.2 Identifica les alteracions estètiques en les diferents zones del cos.

3.3 Aplica les tècniques de visatgisme.

3.4 Identifica els patrons estètics de pentinat, maquillatge, complements i vestuari dels usuaris.

3.5 Detecta les necessitats sociolaborals o artístiques en la creació de la imatge personalitzada.

3.6 Proposa el tipus de canvi, puntual o definitiu, segons l'àmbit d'aplicació.

3.7 Estableix criteris per potenciar, neutralitzar o modificar la imatge mitjançant els estils de perruqueria.

 

4. Fa propostes de canvi d'imatge mitjançant la perruqueria utilitzant documentació de suport i aplicacions informàtiques.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Elabora una proposta personalitzada.

4.2 Utilitza eines manuals, gràfiques i informàtiques per a l'elaboració de dissenys.

4.3 Especifica les característiques de la documentació tècnica annexa a la proposta.

4.4 Aplica les tècniques de comunicació adequades per a la presentació de la proposta.

4.5 Estableix la seqüenciació dels processos per al canvi d'imatge.

4.6 Fa propostes de canvi de la nova imatge.

4.7 Avalua els resultats obtinguts en els canvis d'estil d'imatge.

4.8 Aplica mesures correctives a possibles desviacions de l'objectiu que es pretén aconseguir.

4.9 Assessora els clients en les pautes de manteniment de la nova imatge.

 

Continguts

 

1. Estils d'imatge associats als canvis de cabell:

1.1 Concepte d'estil, moda i tendència. Contextualització i antecedents.

1.2 Elements que defineixen l'estil d'imatge associats als canvis del cabell.

1.3 Característiques i harmonia de color.

1.4 Formes i volums que configuren un estil.

1.5 Classificació d'estils d'imatge. Estilisme creatiu i estilisme dirigit.

1.6 El manual d'estils. Pautes per a l'elaboració d'un dossier de presentació d'estils. Llenguatge per a manual d'estils: fotogràfic, il·lustració, tipogràfic, color, etc.

1.7 Base d'informació de patrons estètics. Classificació i arxivat de les dades.

 

2. Estils d'imatge a través de tècniques de perruqueria:

2.1 Creació de nous estils de perruqueria. Creativitat, intuïció i reflexió. La idea, el concepte i el procés creatiu.

2.2 Metodologies de creació. Creació en plafons d'inspiració o mood boards. Planificació i seqüenciació.

2.3 La investigació com a base de la inspiració i la creació.

2.4 Patrons de moda i publicacions.

2.5 Identificació d'elements del nou estil: els símbols, colors. Línies, formes i volums.

2.6 Esbossos de la creació.

2.7 Avaluació de la viabilitat.

2.8 Característiques tècniques de la creació. Estudi artístic: contextualització i antecedents, característiques del nou estil i qualitats que transmet. Estudi tècnic: determinació de processos i materials, els complements en disseny.

2.9 Presentació de la col·lecció de dissenys. Creació del manual del nou disseny. Llocs de presentació (passarel·les, fires, cases comercials, revistes, tallers o ateliers, sales d'exposició o showrooms i altres esdeveniments de moda). Selecció de models. Pautes per fer els càstings. Arxius i utilització de dades.

 

3. Adaptació dels estils a la imatge personal:

3.1 Anàlisi de les característiques personals.

3.2 Anàlisi morfològica facial i corporal. Identificació de trets físics. Punts antropomètrics de referència.

3.3 Anàlisi de patrons habituals de pentinat, maquillatge, complements, vestuari, moviment i expressió.

3.4 Determinació de les necessitats: sociolaborals, artístiques i altres.

3.5 Identificació i projecció de la imatge. Àmbit d'aplicació empresarial, artístic i social. Canvis puntuals.

3.6 Creació d'identitat d'imatge personalitzada. Qualitat de la imatge (potenciar, neutralitzar i modificar). Nivell de concreció d'estil al cabell.

 

4. Propostes de canvi d'imatge per mitjà de la perruqueria:

4.1 La proposta personalitzada: definició i estructura. Processos tècnics de transformació del cabell.

4.2 Dissenys gràfics i audiovisuals. Aplicació d'eines manuals, gràfiques i informàtiques. Documentació tècnica: fitxa del client, informes, esbossos, informe de presentació de propostes de canvis d'imatge. Desenvolupament d'esbossos.

4.3 Documentació tècnica annexa i econòmica. Planificació d'accions: calendari d'actuació.

4.4 Presentació de la proposta: aplicació de tècniques de comunicació per a la presentació de la proposta.

4.5 Processament i arxivat de la informació: informació analògica i digital.

4.6 Avaluació del resultats obtinguts en els canvis d'estil d'imatge.

4.7 Aplicació de mesures correctives de desviacions en els resultats obtinguts.

4.8 Assessorament als clients en les pautes de manteniment de la nova imatge.

 

 

Mòdul professional 7: estudi de la imatge

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: 10 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 6

Unitats formatives que el componen:

UF 1: recursos per a l'estudi de la imatge. 65 hores

UF 2: estudi de la imatge. 24 hores

 

UF 1: recursos per a l'estudi de la imatge

Durada: 65 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Gestiona les fonts documentals necessàries per a l'estudi de la imatge organitzant-les i arxivant-les en suport paper i informàtic.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les fonts documentals necessàries per a l'estudi de la imatge.

1.2 Determina les característiques d'elaboració i disseny de la documentació escrita, gràfica i audiovisual.

1.3 Identifica les característiques dels mitjans audiovisuals i la seva repercussió en la imatge.

1.4 Coneix els programes informàtics de tractament de la imatge i el disseny gràfic.

1.5 Crea un manual d'estils amb eines fotogràfiques i audiovisuals.

1.6 Diferencia els tipus de documentació tècnica vinculada a la prestació del servei.

1.7 Estableix criteris de recerca, selecció i classificació de la documentació.

1.8 Determina sistemes d'arxivat o emmagatzematge de la documentació en diferents formats.

1.9 Identifica la legislació referent a la protecció de dades i a la propietat intel·lectual.

 

2. Identifica els elements iconològics valorant-ne la repercussió en l'estudi de la imatge.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Estableix els nivells de percepció de la imatge personal.

2.2 Identifica els elements que conformen la imatge.

2.3 Relaciona els codis de la imatge amb el seu significat.

2.4 Reconeix l'harmonia de la imatge global.

2.5 Estableix pautes per fer el test de color cabell-rostre.

2.6 Determina la influència del color, les línies i el volum del cabell en la imatge.

2.7 Relaciona les correccions a fer amb els elements iconològics de la imatge.

 

3. Determina els elements que condicionen la morfologia del cos i el rostre identificant les proporcions corporals.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Reconeix les proporcions ideals del cànon de la figura humana.

3.2 Distingeix les diferents tipologies corporals.

3.3 Especifica els trets diferencials entre la silueta masculina i femenina.

3.4 Valora la influència del cap, el coll i el perfil en la imatge global.

3.5 Identifica el tipus de rostre segons les seves proporcions i característiques.

3.6 Caracteritza els elements del rostre amb influència en la imatge.

3.7 Reconeix alteracions en la coloració, la pilositat o altres que repercuteixen en la imatge.

3.8 Relaciona les correccions de les desproporcions corporals o facials amb el pentinat i les tècniques de barberia.

 

4. Elabora l'estudi de la imatge.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Determina els mètodes per detectar les necessitats, demandes i expectatives dels clients.

4.2 Identifica la informació bàsica en l'estudi de la imatge.

4.3 Estableix mètodes d'observació per a l'estudi de la imatge.

4.4 Determina tècniques i/o recursos d'anàlisi per a l'obtenció d'informació.

4.5 Selecciona aparells i equips per a l'anàlisi del cos i del rostre.

4.6 Determina els canvis, les modificacions o correccions a fer per assolir la proposta d'estilisme.

4.7 Relaciona les activitats socials i laborals amb la imatge personal.

4.8 Reconeix els diferents estils i les seves característiques.

 

Continguts

 

1. Les fonts documentals en l'estudi de la imatge:

1.1 La documentació tècnica vinculada a la prestació de serveis. Tipus de documents tècnics. La fitxa tècnica. Característiques i elaboració.

1.2 La documentació escrita. Estructura i apartats dels diferents documents. Elaboració: planificació, redacció i disseny.

1.3 La documentació gràfica. Pautes d'elaboració: planificació i composició. Tècniques d'expressió gràfica per fer esbossos. Aplicació.

1.4 La imatge i els mitjans audiovisuals. Concepte i característiques. El llenguatge audiovisual i els seus elements. El disseny del personatge. Característiques tècniques dels mitjans audiovisuals i les produccions escèniques i la seva influència en la imatge personal.

La documentació audiovisual. Programes de tractament de la imatge i disseny gràfic. Ús d'eines fotogràfiques i audiovisuals de tractament de la imatge.

1.5 L'estil: concepte i aplicació. Tipus i característiques. El manual d'estils. La realitat social i l'estil.

1.6 Mètodes d'obtenció de la informació. La cerca d'informació. Registre i control de la informació.

1.7 El tractament de les dades. La propietat intel·lectual. Els drets d'autor. Legislació de referència. La confidencialitat de les dades. Consentiment informat.

 

2. Els elements iconològics amb repercussió en la imatge personal:

2.1 Els codis de la imatge i el seu significat. Els nivells de percepció.

2.2 El color. Test del color personal cabell-rostre. L'harmonia entre el color de cabell i els diferents tons de pell, i entre el color de cabell i el color d'ulls.

2.3 Línies i formes: característiques, direccionalitat, moviment i angulositat.

2.4 Volums: influència de la mida, pes i densitat. Textura i altres.

2.5 Les correccions i els elements iconològics.

 

3. La morfologia externa del cos humà:

3.1 El cànon de la figura humana: proporció ideal dels elements que la componen. Les mesures del cos humà. Silueta masculina i femenina: trets diferencials.

3.2 L'estudi del cap i el coll. Influències en la imatge global. Proporcions e inestetismes.

3.3 Correccions de desproporcions o altres discordances estètiques amb el pentinat.

3.4 El rostre: morfologia i visatgisme. Tipus de rostre/oval: geometria, proporcions i característiques. Estudi i anàlisi dels elements del rostre. El perfil: tipus i influència en la imatge global. Els músculs cutanis facials. Estudi de l'expressivitat del rostre a través de les faccions. Alteracions en la coloració, la pilositat o altres que repercuteixen en la imatge final. Les correccions del rostre a través de tècniques de perruqueria i barberia.

3.5 El cabell i les seves característiques. Influència en la imatge final.

 

4. L'estudi d'estilisme:

4.1 Mètodes per detectar les necessitats, demandes i expectatives dels clients de perruqueria, mitjans audiovisuals i produccions escèniques.

4.2 La informació bàsica que repercuteix en la imatge: costums, hàbits, cures personals, ambient social, laboral, cultural, etc. Mètodes d'observació: directa, d'imatges analògiques/digitals, etc. Aparells i equips per a l'anàlisi. Els mitjans fotogràfics i digitals. L'entrevista: tècniques. Altres recursos d'anàlisi: qüestionaris, taules, mesures, enregistraments, etc.

4.3 Modificacions o correccions. Estil de pentinat o canvi, arranjament de barba, bigoti, patilles. Altres correccions.

4.4 Vestuari, complements, maquillatge, pentinat i actes socials.

 

UF 2: estudi de la imatge

Durada: 24 hores

 

1. Elabora l'informe de l'estudi de la imatge utilitzant documentació de suport i aplicacions informàtiques.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Determina l'estructura d'un informe d'estudi de la imatge.

1.2 Valora la necessitat de col·laborar amb altres professionals.

1.3 Elabora l'informe de l'estudi de la imatge a partir de documentació tècnica, gràfica, audiovisual.

1.4 Selecciona el material de suport per a la presentació.

1.5 Presenta l'informe tenint en compte l'adequació de l'estilisme als requeriments dels clients.

1.6 Resol els dubtes i desacords.

1.7 Proposa pautes de manteniment de la nova imatge.

1.8 Obté el consentiment informat per al procés.

 

2. Determina els paràmetres per a l'avaluació de la qualitat en la prestació del servei analitzant-ne els resultats obtinguts.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Reconeix els factors que determinen la qualitat en la prestació del servei.

2.2 Valora el grau de satisfacció dels clients.

2.3 Proposa mesures correctives per a la resolució de resultats no satisfactoris.

2.4 Estableix un protocol de tractament de queixes.

 

Continguts

 

1. L'informe de l'estudi de la imatge:

1.1 Concepte i finalitat.

1.2 Estructura de l'informe: introducció, identificació de la persona, pla de treball, professionals col·laboradors, calendari d'actuació, pressupost, etc. La derivació a altres professionals.

1.3 La presentació de l'informe. Programari informàtic de suport. L'argumentació de la proposta.

1.4 L'harmonia final: física i personal/professional. Adequació de la imatge a l'edat, professió, requeriments personals o socioprofessionals. Pautes de manteniment.

1.5 Resolució de dubtes. Acords i autorització del procés. Consentiment informat per al procés.

 

2. La qualitat en la prestació del servei:

2.1 Concepte i utilitat. Indicadors de la qualitat.

2.2 Factors que mesuren el grau de qualitat interna i externa dels processos seguits.

2.3 La qualitat en relació amb els clients: l'atenció als clients i les seves fases. Valoració de les expectatives dels clients i grau de satisfacció. Valoració de possibles resultats no satisfactoris i la seva resolució. El tractament de les queixes.

 

 

Mòdul professional 8: direcció i comercialització

 

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 15 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 6

Unitats formatives que el componen:

UF 1: l'empresa d'imatge personal. 60 hores

UF 2: els plans de venda, comercialització i comunicació empresarial. 42 hores

UF 3: l'atenció als clients. 15 hores

 

UF 1: l'empresa d'imatge personal

Durada: 60 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Aplica tècniques d'organització d'una empresa d'imatge personal determinant-ne les infraestructures i recursos.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Determina els tipus d'empreses d'imatge personal.

1.2 Identifica els productes i serveis que ofereixen les empreses d'imatge personal.

1.3 Estableix les condicions generals de les instal·lacions i equipaments associats.

1.4 Analitza les variables que influeixen en el disseny d'espais i equipaments.

1.5 Identifica i distribueix les diverses zones i annexos.

1.6 Identifica els equipaments adequats a cada zona.

1.7 Determina les mesures de seguretat i higiene de l'empresa.

1.8 Aplica els paràmetres que identifiquen la imatge de l'empresa i dels treballadors.

 

2. Aplica tècniques de gestió dels recursos humans atenent les competències professionals del personal i determinant-ne les necessitats de formació.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica l'organigrama de l'establiment d'imatge personal.

2.2 Caracteritza els llocs de treball de l'empresa.

2.3 Estableix sistemes de planificació de plantilla.

2.4 Identifica les tècniques de selecció de personal.

2.5 Relaciona els criteris de selecció de personal amb la política empresarial.

2.6 Dissenya un pla d'acollida dels treballadors.

2.7 Identifica les necessitats i els objectius de la formació.

2.8 Determina les accions formatives per al personal de l'empresa.

2.9 Estableix criteris per a l'avaluació i seguiment del pla de formació.

 

3. Du a terme les operacions de gestió tècnica de l'empresa d'imatge personal interpretant-ne la documentació i utilitzant eines informàtiques.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica els elements de gestió de l'empresa d'imatge personal.

3.2 Aplica eines informàtiques per a la gestió de l'empresa.

3.3 Estableix criteris d'assignació dels usuaris del programa de gestió.

3.4 Coordina els mitjans materials i humans per a l'activitat d'una empresa d'imatge personal.

3.5 Estableix criteris d'assignació d'horaris de treball del personal.

3.6 Aplica tècniques de direcció i motivació del personal.

3.7 Elabora protocols de resolució de conflictes interpersonals.

3.8 Estableix mecanismes per a la gestió del magatzem.

3.9 Elabora documents de gestió econòmica i administrativa.

3.10 Planifica la gestió dels residus generats.

3.11 Aplica la normativa vigent de protecció de dades.

 

4. Estableix criteris de qualitat dels processos i serveis d'imatge personal avaluant-ne la dinàmica global i proposant mesures correctives.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Identifica els indicadors de qualitat.

4.2 Valora la importància de la qualitat en els processos d'imatge personal.

4.3 Diferencia entre els processos d'auditoria interna i externa.

4.4 Estableix paràmetres per avaluar els diferents processos d'una empresa d'imatge personal.

4.5 Elabora i aplica un pla d'avaluació de la gestió empresarial.

4.6 Elabora un pla d'intervenció per a la correcció de les desviacions de la qualitat.

4.7 Proposa un sistema d'avaluació del grau de satisfacció dels clients.

4.8 Estableix protocols d'actuació per a imprevistos que repercuteixen en la qualitat del servei.

 

Continguts

 

1. Les empreses d'imatge personal:

1.1 Models organitzatius de les empreses d'imatge personal. Organigrama de les empreses d'imatge personal. L'estructura jeràrquica i la seva funció. Característiques i particularitats. Tipus de productes i serveis.

1.2 Les empreses tradicionals d'imatge personal. Noves tendències empresarials. Perfils professionals relacionats: entrenadors personals (coach), organitzadors d'armaris, organitzadors de casaments (wedding planner), etc.

1.3 Instal·lacions generals dels establiments d'imatge personal. Disseny i distribució. Condicions i equipaments. El magatzem.

1.4 Mesures de seguretat i higiene. Concepte i aplicació. Consideracions específiques. Accidents freqüents en les empreses d'imatge personal.

1.5 La imatge empresarial corporativa. Concepte i característiques. Elements que la conformen.

1.6 La imatge dels professionals de la imatge personal.

1.7 Aplicacions informàtiques per a la gestió bàsica de les empreses d'imatge personal. Sistemes de seguretat, protecció i confidencialitat de la informació. Assistència tècnica.

 

2. Gestió dels recursos humans:

2.1 Planificació de la plantilla. Tècniques de selecció. El pla d'acollida dels treballadors a l'empresa.

2.2 La formació en empreses d'imatge personal. Concepte i finalitat. Les accions formatives: estructura i característiques i tipus.

2.3 Planificació i distribució del treball tècnic. Assignació d'horaris.

 

3. La qualitat en els processos d'imatge personal:

3.1 Indicadors de la qualitat.

3.2 L'auditoria de qualitat interna i externa. La figura dels consultors-avaluadors.

3.3 Pla d'avaluació del projecte empresarial. Objectius de l'avaluació i mètodes d'anàlisi.

3.4 Avaluació de recursos tècnics, humans i instal·lacions. Avaluació de la gestió tècnica i comercial. Avaluació de la imatge corporativa. Avaluació de la comercialització de productes i serveis. Avaluació de la comunicació integral de l'empresa. Avaluació dels processos tècnics i dels protocols de treball. Avaluació dels processos de formació.

 

4. Direcció de l'equip de treball en empreses d'imatge personal:

4.1 Tècniques de direcció. El lideratge.

4.2 Tècniques de motivació.

4.3 Tècniques de resolució de conflictes.

4.4 Elaboració de protocols de comunicació interna.

 

UF 2: els plans de venda, comercialització i comunicació empresarial

Durada: 42 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Elabora el pla de venda i comercialització de l'establiment d'imatge personal dissenyant-ne diferents estratègies i accions.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica els conceptes de màrqueting, publicitat, promoció i marxandatge.

1.2 Determina el públic objectiu i la competència d'un centre d'imatge personal.

1.3 Dissenya l'oferta dels productes i serveis d'imatge personal.

1.4 Aplica tècniques de publicitat, promoció i marxandatge de productes i serveis.

1.5 Proposa objectius de venda i comercialització.

1.6 Elabora un pla de venda i comercialització.

1.7 Aplica tècniques de venda d'un servei i/o producte de perruqueria.

1.8 Proposa mecanismes de captació i fidelització dels clients.

1.9 Reconeix les característiques dels assessors de vendes de productes i serveis d'imatge personal.

 

2. Dissenya normes de comunicació interpersonals analitzant els seus elements i aplicant-hi normes deontològiques.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Estableix les diferències entre comunicació externa i interna a l'empresa.

2.2 Reconeix els tipus de comunicació interna.

2.3 Elabora protocols de comunicació externa per a clients i proveïdors.

2.4 Estableix protocols de comunicació interna de l'empresa.

2.5 Determina les fases de les reunions de treball.

2.6 Planifica i organitza les reunions de treball.

2.7 Evita el sexisme en la comunicació.

 

Continguts

 

1. El pla de venda i comercialització:

1.1 Definició i conceptes bàsics de màrqueting. Determinació del públic objectiu.

1.2 La publicitat. Concepte, objectiu i tipus. Tècniques de publicitat. Anàlisi del seu impacte. Els canals de publicitat. Sexisme i publicitat.

1.3 Els mitjans de comunicació: tipus i característiques. Sexisme i comunicació.

1.4 El marxandatge en una empresa d'imatge personal: concepte i fonament. Tècniques. Factors determinants. Elements del marxandatge. L'ambientació general, els punts de venda, els elements exteriors de l'establiment i la publicitat en el lloc de venda (PLV).

1.5 Aparadorisme i cartelleria.

1.6 Les promocions: concepte i tipus. Avantatges i desavantatges. La campanya promocional.

1.7 La motivació de compra.

1.8 La competència: tècniques d'anàlisi. La captació del client: estratègies i tècniques.

1.9 Disseny d'ofertes de productes i serveis.

1.10 Els venedors: característiques i/o qualitats. Els assessors de vendes. La informació com a base de la venda. Tècniques de venda. Les fases de la venda. El tancament de la venda: tècniques. L'argumentació de la venda. La venda creuada.

1.11 La fidelització dels clients.

1.12 La responsabilitat en el procés de venda: la qualitat postvenda.

 

UF 3: l'atenció als clients

Durada: 15 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Elabora protocols d'atenció als clients determinant els canals de comunicació adequats.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Valora la importància de l'atenció als clients en els processos d'imatge personal.

1.2 Reconeix els tipus de clients i les seves característiques.

1.3 Identifica les fases d'atenció al client.

1.4 Aplica tècniques d'assertivitat, empatia i escolta activa en l'atenció al client.

1.5 Elabora protocols d'atenció al client generals i personalitzats.

1.6 Identifica les desviacions en els resultats i els conflictes a què poden donar lloc.

1.7 Aplica tècniques de prevenció i resolució de conflictes i reclamacions.

1.8 Proposa mesures correctives de les reclamacions i queixes.

 

Continguts

 

1. L'atenció al client:

1.1 Concepte i tipus. Atenció telefònica i altres.

1.2 Tipus de clients. Característiques. Els clients amb necessitats especials: sensorials, de mobilitat o altres. Tipus d'atenció personalitzada.

1.3 Característiques del tracte amb els clients: l'assertivitat, empatia i escolta activa.

1.4 Les fases d'atenció al client. Els protocols d'atenció al client: concepte, tipus i elaboració.

1.5 Valoració de possibles resultats no satisfactoris i la seva resolució. Els conflictes: tècniques de prevenció i resolució. Les reclamacions i el seu tractament. La queixa. Marc legal.

 

 

Mòdul professional 9: perruqueria per a necessitats especials

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: 15 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: atencions reparadores específiques. 28 hores

UF 2: perruques i postissos. 56 hores

 

UF 1: atencions reparadores específiques

Durada: 28 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Organitza el canvi o manteniment de la imatge d'usuaris amb necessitats estètiques especials analitzant els requisits i les tècniques d'atenció específiques.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Determina tècniques d'identificació de les necessitats dels usuaris amb necessitats estètiques i capil·lars especials.

1.2 Identifica aquelles alteracions que requereixen tractament mèdic o autorització per a l'aplicació d'atencions reparadores específiques.

1.3 Emplena models de documentació professional: fitxa tècnica de diagnòstic.

1.4 Identifica les demandes i necessitats dels usuaris amb necessitats estètiques especials.

1.5 Elabora un informe professional.

1.6 Identifica les normes deontològiques de confidencialitat i protecció de les dades personals dels usuaris amb necessitats estètiques especials.

1.7 Prepara l'entorn i aplica tècniques d'higiene i desinfecció específiques.

1.8 Determina els tractaments reparadors específics.

1.9 Planifica les accions per al canvi o manteniment de la imatge.

1.10 Elabora propostes de diferents estils de pentinats amb tècniques de dibuix, informàtica, etc.

1.11 Descriu els aspectes a considerar en les pautes d'aplicació dels processos d'higiene, maquillatge i aplicació de cosmètics.

 

2. Aplica tractaments reparadors específics determinant les tècniques per aplicar-los.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Rep i acomoda els usuaris amb necessitats estètiques especials segons el protocol d'acollida.

2.2 Detecta les alteracions que requereixen consulta mèdica.

2.3 Selecciona els procediments i les tècniques adequades a les característiques de cada usuari.

2.4 Elabora protocols personalitzats de treballs tècnics de perruqueria per a usuaris amb necessitats especials.

2.5 Determina les pautes per corregir o fer disminuir òpticament les desproporcions o inestetismes detectats a partir de les formes estàndards de correcció.

2.6 Aplica tècniques que ajudin a minimitzar les alteracions estètiques en la imatge d'usuaris amb necessitats especials.

2.7 Dissenya celles substitutives.

2.8 Aplica tractaments específics de mans i peus.

2.9 Valora les indicacions, contraindicacions i el moment d'aplicació dels tractaments reparadors específics.

2.10 Determina les mesures de seguretat personal dels professionals i dels usuaris amb necessitats estètiques especials.

2.11 Avalua els paràmetres de qualitat en els processos estètics reparadors.

 

3. Aplica tècniques d'ensinistrament en la cura personal establint les fases del procés.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Determina les tècniques d'assessorament i ensinistrament en la cura personal.

3.2 Assessora els usuaris amb necessitats estètiques especials sobre els hàbits de vida saludable i sobre productes cosmètics idonis per mantenir en òptimes condicions la higiene del cabell, la pell i les ungles.

3.3 Elabora un informe sobre l'ús dels cosmètics recomanats, pautes d'aplicació i tècniques d'automassatge que s'han de fer.

3.4 Estableix criteris i pautes d'higiene i manteniment personal de pell, cabell, ungles i cura d'implants.

3.5 Planifica estratègies per pal·liar canvis estètics en celles i pestanyes.

3.6 Orienta en l'automaquillatge.

3.7 Assessora en les pautes d'aplicació i seqüenciació de les fases dels processos d'higiene, maquillatge, aplicació de cosmètics i filtres solars.

3.8 Estableix criteris de selecció i utilització de filtres solars i cosmètica personalitzada.

3.9 Realitza tècniques d'ensinistrament per a la col·locació, la higiene i el manteniment de postisseria i complements.

3.10 Estableix tècniques de recuperació d'hàbits estètics.

 

4. Determina alternatives a les pròtesis capil·lars seleccionant complements tèxtils i accessoris.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Caracteritza els complements i accessoris per als usuaris amb necessitats estètiques especials.

4.2 Identifica tipus, formes i dissenys de complements tèxtils i accessoris.

4.3 Identifica aplics capil·lars que poden ser incorporats als elements tèxtils.

4.4 Estableix les característiques i criteris de selecció de materials.

4.5 Selecciona aplics capil·lars, accessoris tèxtils, barrets i gorres en funció de la quantitat i la longitud del cabell, de la talla cranial i del resultat que es pretén aconseguir.

4.6 Coordina amb l'estil i la roba les peces i accessoris tèxtils segons els paràmetres d'harmonia.

4.7 Aplica complements tèxtils, aplics capil·lars i complements tèxtils que contenen aplics capil·lars.

4.8 Assessora els usuaris sobre la manera d'optimitzar la seva imatge mitjançant la selecció de les peces tèxtils i dels complements capil·lars.

4.9 Determina paràmetres per a la higiene i manteniment dels complements tèxtils i tècnics.

 

Continguts

 

1. L'atenció als usuaris amb necessitats estètiques especials:

1.1 Identificació de les alteracions i compleció de la fitxa tècnica.

1.2 Compleció del consentiment informatitzat.

1.3 Identificació de les normes deontològiques en funció de la legislació vigent.

1.4 Aplicació de tècniques de comunicació amb usuaris amb necessitats estètiques especials.

1.5 Preparació de l'entorn de treball.

1.6 Aplicació de mesures de seguretat i higiene en aquests processos.

1.7 L'acomodació dels usuaris amb necessitats estètiques especials i la privacitat (cabines individuals, miralls amb cortines, etc.).

1.8 El perfil dels professionals especialistes en tractaments estètics especials.

1.9 Aplicació de tècniques per a l'anàlisi dermotricològica.

1.10 Procediments per al canvi d'imatge amb usuaris amb necessitats estètiques especials.

1.11 Identificació del procés a efectuar en funció de la utilització de productes cosmètics, complements tèxtils, accessoris o pròtesis capil·lars i la seva pauta d'aplicació, en funció de les condicions del cabell, el cuir cabellut, la pell i les ungles, i també de les possibles alteracions estètiques identificades.

1.12 Proposta de canvi d'imatge. Disseny de la proposta amb mitjans manuals i informàtics. Recollida de les dades. Personalització del procés. Presa d'imatges. Elaboració de l'estudi de la imatge. Tècniques de presentació de la proposta.

 

2. Aplicació de tractaments reparadors específics:

2.1 Tipus de tractaments específics reparadors per al cabell i el cuir cabellut.

2.2 Els protocols. Elements d'un protocol per a tractaments especials reparadors.

2.3 Seguiment i avaluació dels resultats.

2.4 Característiques dels tractaments cosmètics específics del cabell i el cuir cabellut. Pautes d'utilització. Pautes d'aplicació.

2.5 Criteris de selecció dels processos de canvi de color, forma i longitud del cabell en usuaris amb necessitats estètiques especials.

2.6 Correcció del maquillatge de celles i pestanyes. Disseny i mesures. Elecció de la tècnica i el color. Indicacions en la microimplantació de pigments.

2.7 Aplicació del procés de maquillatge per a celles i pestanyes. Selecció de tècniques, productes i estris.

2.8 Pautes de correcció de celles substitutives. Perfilat de la línia de l'ull.

2.9 Tractaments específics per a mans i peus. Cosmètics útils. Pautes d'aplicació.

2.10 Indicacions i contraindicacions en tractaments reparadors específics per a usuaris amb necessitats estètiques especials.

2.11 Qualitat dels processos de tractaments estètics capil·lars: grau de satisfacció dels usuaris amb necessitats estètiques especials.

 

3. Aplicació de tècniques d'ensinistrament en la cura personal:

3.1 Assessorament en tractaments estètics per a la cura personal previs al tractament oncològic.

3.2 Ensinistrament en les pautes d'aplicació de productes cosmètics en la cura personal.

3.3 Assessorament en tractaments estètics per a la cura personal durant i després del tractament oncològic o d'altres tipus.

3.4 Contraindicacions cosmètiques. Criteris de selecció i utilització de filtres solars. Cosmètica personalitzada.

3.5 Pautes d'higiene i manteniment personal del cabell, la pell i les ungles.

3.6 Pautes d'automaquillatge de celles i pestanyes.

3.7 Tècniques d'ensinistrament per a la col·locació, higiene i manteniment de postisseria i complements.

3.8 Tècniques de recuperació d'hàbits estètics habituals.

3.9 Cosmètics indicats per a la recuperació d'hàbits estètics específics en el posttractament oncològic i altres.

3.10 Qualitat dels processos capil·lars: grau de satisfacció dels usuaris amb necessitats estètiques especials.

 

4. Alternatives a les pròtesis capil·lars:

4.1 Complements tèxtils i accessoris. Característiques. Tipus, variants, formes i dissenys: mocadors, turbants, gorres, diademes, etc.

4.2 Col·locació d'aplics capil·lars als complements tèxtils. Trenes, mitges perruques, postissos, serrells, extensions, voluminitzadors, etc.

4.3 Característiques dels materials emprats en els complements tèxtils.

4.4 Accessoris, ornaments, passadors, postissos, barrets, etc.

4.5 Tècniques prèvies. Selecció de les talles de barrets i de gorres. Tipus: Barrets, gorres i mocadors. Presa de les mides del contorn cranial.

4.6 Elecció i harmonia de colors. Coordinació amb l'estil i la roba.

4.7 Tècniques de col·locació de complements tèxtils i accessoris. Tipus i descripció. Supervisió de complements.

4.8 Higiene i manteniment de complements tèxtils i accessoris. Barrets, gorres i mocadors. Rentat, assecat, polit i emmagatzematge.

 

UF 2: perruques i postissos

Durada: 56 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Elabora una proposta personalitzada de perruques i postissos.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica la forma de creació i les utilitats de l'armadura en perruques, postissos i pròtesis capil·lars.

1.2 Defineix color, densitat, forma i longitud dels cabells de les perruques, postissos, pròtesis capil·lars o extensions segons les característiques dels usuaris.

1.3 Pren les mesures cranials de perruques, postissos, pròtesis i extensions, i de mostres de colors del cabell.

1.4 Identifica els tipus d'armadura i els materials per fer-les.

1.5 Selecciona materials i eines per a l'elaboració de perruques i postissos.

1.6 Elabora una proposta personalitzada de perruques o postissos i el seu disseny, si escau, en diferents zones del cuir cabellut.

 

2. Elabora perruques i postissos aplicant procediments de confecció i tècniques associades.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Aplica diferents tècniques d'elaboració de perruques, postissos i pròtesis capil·lars.

2.2 Elabora perruques i postissos seguint els procediments d'elaboració establerts.

2.3 Selecciona tècniques de coloració, canvis de forma i longitud per a les perruques.

2.4 Determina mesures correctives per a les desviacions que permetin adequar els resultats als previstos.

 

3. Col·loca perruques i pròtesis capil·lars, seguint les operacions d'adaptació, subjecció i ajustament.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Determina les tècniques prèvies a la col·locació de perruques, postissos i pròtesis.

3.2 Prepara la cabina i l'equip en condicions de discreció, seguretat i higiene.

3.3 Acomoda l'usuari amb necessitats estètiques especials en la posició adequada.

3.4 Fa servir tècniques de condicionament del cabell o el cuir cabellut.

3.5 Selecciona els cosmètics en funció de l'anàlisi de la base d'implantació i del tipus i estat del cabell.

3.6 Estableix les precaucions per al rasurat previ a la col·locació de la perruca i el postís.

3.7 Aplica les tècniques d'ajustament de les perruques.

3.8 Selecciona tècniques i accessoris de subjecció.

3.9 Prepara la pròtesi amb les operacions tècniques específiques: higiene, pentinat, etc.

3.10 Aplica la pròtesi i l'adapta, emprant tècniques de manipulació i adaptació adequades a les característiques morfològiques de l'usuari i de la zona.

3.11 Determina criteris per dur a terme acabats de perruques, postissos, extensions, voluminitzadors, etc.

3.12 Determina els processos de manteniment, neteja, desinfecció i emmagatzematge de perruques, postissos i extensions.

 

Continguts

 

1. Proposta personalitzada de perruques i postissos:

1.1 Tècniques prèvies. Entrevista personalitzada. Determinació del disseny abans, durant i després de la pèrdua del cabell.

1.2 Disseny de perruques i postissos. Armadura i motlle del cap.

1.3 Descripció i tipus d'armadura.

1.4 Seqüència de treball, materials, procés a seguir.

1.5 Presa de mesures.

1.6 Determinació del color, densitat i longitud del cabell segons les característiques dels usuaris amb necessitats estètiques especials.

1.7 Característiques de la base d'implantació i estils. Materials, plantilla, calc, passos o seqüència.

1.8 Tècniques d'elecció i preparació de les matèries primeres.

1.9 Fitxa tècnica.

1.10 Proposta personalitzada de la perruca o pròtesi capil·lar.

 

2. Elaboració de perruques i postissos:

2.1 Tècniques d'elaboració: manual, a màquina, elaboració pròpia, etc.

2.2 Preparació dels cabells segons la seva naturalesa, en funció del tipus i color de la perruca o del postís que s'ha de fer.

2.3 Elaboració de l'armadura. Armadures o motlles de cap.

2.4 Tècnica del teixit o armadura. Materials (portaagulles, agulla de picar, motllo o suport, agulles i agulles de cap, tul de color, cabell natural, sintètic, crepè, fil i llana). Operacions prèvies. Tipus de nus: passada de començament, M simple, M doble, passada final. Aplicacions.

2.5 Tècnica del picat. Materials, fases del nus, forma de fer-la i efectes aconseguits.

2.6 Tècnica del cosit. Descripció, pautes i seqüenciació.

2.7 Tècniques associades. Tècniques de canvis de color en perruques i postissos. Paràmetres que el determinen. La selecció del tint i la decoloració. Criteris de selecció d'estris. Seqüenciació i pautes d'execució dels processos.

2.8 Tècniques de canvis de forma, longitud i color en perruques i postissos, tant en cabell natural com sintètic.

2.9 Paràmetres d'elaboració i seqüenciació.

2.10 Condicions de manteniment, neteja i desinfecció.

 

3. Col·locació de perruques i pròtesis capil·lars:

3.1 Tècniques prèvies.

3.2 Acomodació dels usuaris amb necessitats estètiques especials.

3.3 Tècniques per rentar i hidratar el cuir cabellut. Tallada o rasurat del cabell. Estris i tècniques per fer-ho.

3.4 Mesures de precaució amb usuaris amb necessitats estètiques especials.

3.5 Enregistrament de les dades obtingudes.

3.6 Selecció de la perruca o de la llargada, el color i la forma del postís.

3.7 Preparació del cabell o postissos.

3.8 Tècnica de col·locació de base de postissos. Descripció i preparació de la zona a tapar.

3.9 Tècniques de col·locació de perruques completes. Ajustament al crani.

3.10 Preparació i tècnica d'amagar el cabell.

3.11 Tècniques de subjecció i adaptació.

3.12 Tècnica de clip i banda de subjecció. Tècniques d'acabament. Camuflatge amb la resta del cabell. Aplicació de tècniques associades.

3.13 Tècniques de conservació, higiene, condicionament i acabament en perruques de cabell natural o sintètic.

 

 

Mòdul professional 10: processos fisiològics i d'higiene en imatge personal

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: 10

Equivalència en crèdits ECTS: 8

Unitats formatives que el componen:

UF 1: organització general del cos humà. 44 hores

UF 2: imatge personal i hàbits de vida saludable. 30 hores

UF 3: normativa higienicosanitària en imatge personal. 15 hores

 

UF1: organització general del cos humà

Durada: 44 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Caracteritza els components dels aparells circulatori i respiratori relacionats amb els serveis d'imatge personal revisant-ne l'estructura anatòmica i fisiològica.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Associa l'equilibri del medi intern al bon funcionament de l'aparell circulatori.

1.2 Descriu l'estructura del cor i dels diferents tipus de vasos sanguinis.

1.3 Identifica el funcionament del cor i defineix els seus paràmetres funcionals.

1.4 Especifica la composició i les funcions de la sang així com l'origen de les cèl·lules sanguínies.

1.5 Descriu la circulació sanguínia i els factors que influeixen en la circulació perifèrica i el retorn venós.

1.6 Descriu l'estructura i fisiologia del sistema limfàtic.

1.7 Detalla l'estructura dels vasos i ganglis limfàtics i diferencia els grups ganglionars superficials i profunds.

1.8 Especifica la composició i les funcions de la limfa i justifica els factors que afavoreixen la circulació limfàtica i els que la dificulten.

1.9 Analitza la implicació dels òrgans limfàtics en la defensa de l'organisme.

1.10 Identifica les alteracions de l'aparell circulatori en relació amb l'òrgan cutani, la imatge personal i la selecció de les diferents tècniques d'estètica.

1.11 Identifica l'anatomia i la fisiologia de l'aparell respiratori i les seves funcions.

1.12 Indica els moviments musculars que es produeixen en la respiració i relaciona les tècniques respiratòries amb els mètodes de relaxació.

1.13 Estableix les diferències entre respiració pulmonar i respiració cel·lular.

 

2. Caracteritza els components de l'aparell locomotor relacionats amb els serveis d'imatge personal revisant-ne l'estructura anatòmica i fisiològica.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica les diferents funcions del sistema ossi i la seva importància en el metabolisme mineral.

2.2 Determina la composició, estructura i classificació dels ossos.

2.3 Localitza els ossos de l'esquelet sobre el cos i identifica els punts visibles i palpables.

2.4 Relaciona els diferents moviments corporals amb el tipus d'articulacions implicades.

2.5 Determina la composició, estructura i classificació dels músculs.

2.6 Localitza els músculs i grups musculars sobre el cos, i els seus punts d'inserció, i diferencia els músculs superficials dels profunds.

2.7 Caracteritza la musculatura de la cara i la seva relació amb l'expressió facial.

2.8 Analitza la fisiologia muscular, el mecanisme i els tipus de contracció.

2.9 Valora la importància de la higiene postural i identifica les alteracions derivades de mals hàbits adquirits.

2.10 Identifica les alteracions de l'aparell locomotor assenyalant-ne les característiques més significatives i vinculant-les a l'aplicació de tècniques d'estètica.

2.11 Justifica els efectes del massatge i dels tractaments electroestètics i hidrotermals sobre l'aparell locomotor.

 

3. Caracteritza els components del sistema endocrí relacionats amb els serveis d'imatge personal revisant-ne l'estructura anatòmica i fisiològica.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica les glàndules endocrines, la seva localització i les seves funcions.

3.2 Analitza la naturalesa, característiques i funcions de les hormones.

3.3 Reconeix els mecanismes de control del sistema hormonal.

3.4 Descriu la influència de les hormones sexuals en l'anatomofisiologia cutània.

3.5 Descriu les diferents fases hormonals femenines i la seva influència en l'estructura corporal.

3.6 Identifica les alteracions del sistema endocrí que repercuteixen en la imatge personal.

 

4. Caracteritza els components del sistema nerviós relacionats amb els serveis d'imatge personal revisant-ne l'estructura anatòmica i fisiològica.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Identifica l'estructura i les funcions del sistema nerviós.

4.2 Analitza el mecanisme de la transmissió nerviosa.

4.3 Estableix la relació entre els sistemes nerviós i endocrí.

4.4 Justifica la influència del sistema nerviós en la pell i annexos cutanis.

4.5 Descriu l'anatomia i fisiologia dels òrgans sensorials que intervenen en els serveis d'imatge personal i les seves funcions.

4.6 Relaciona la fisiologia sensorial amb les diferents tècniques utilitzades en els serveis d'imatge personal.

 

Continguts

 

1. Jerarquia estructural i funcional de l'organisme humà:

1.1 Composició i organització dels éssers vius. Nivell molecular, nivell cel·lular i nivell pluricel·lular.

1.2 Òrgans, aparells i sistemes.

 

2. El medi intern i els aparells circulatori i respiratori en relació amb els serveis d'imatge personal:

2.1 Anatomia i fisiologia de l'aparell circulatori. Cicle cardíac. Principis fonamentals de la circulació. El retorn venós. Paràmetres cardíacs.

2.2 La sang. Composició de la sang: cèl·lules i plasma. L'hematopoesi. Paràmetres sanguinis. Grups sanguinis i factor Rh. Mecanisme de la coagulació. Hemostàsia. Funcions de la sang. Aplicació dels factors de creixement plaquetari en medicina estètica.

2.3 Anatomia i fisiologia del sistema limfàtic. Col·lectors i vasos limfàtics. Ganglis limfàtics i cadenes ganglionars. La limfa. Recorregut de la limfa i fluxos limfàtics. Òrgans limfàtics. Factors que intervenen en la circulació limfàtica. Influència del sistema limfàtic en els processos estètics. Principals aspectes anatomofisiològics relacionats amb la tècnica del drenatge limfàtic manual i mecànic.

2.4 Medi intern. Els líquids corporals. Regulació i composició en els diferents espais. Intercanvi capil·lar. Hemodinàmica: factors que influeixen en la dinàmica dels líquids corporals. Conceptes físics aplicats a la tècnica de drenatge limfàtic: filtració, absorció, osmosi, equilibri d'Starling.

2.5 Influència de les patologies de l'aparell circulatori en els tractaments estètics. Indicacions i contraindicacions.

2.6 Alteracions de l'aparell circulatori susceptibles de tractament estètic manual o mecànic: cel·lulitis, retencions de líquid en els teixits, zones anatòmiques edematoses, estasis circulatòries, pells congestionades.

2.7 Influència dels tractaments estètics en l'aparell circulatori. Accions de les tècniques mecàniques, electroestètiques, hidrotermals i cosmetològiques. Classificació dels efectes. Influència de la pressió i la temperatura en el sistema vascular.

2.8 Anatomia i fisiologia de l'aparell respiratori. Estructura. La respiració: bases fisiològiques. Influència de l'aparell respiratori en els processos d'estètica. Tècniques respiratòries i massatge. Alteracions respiratòries que repercuteixen en els serveis d'imatge personal.

 

3. L'aparell locomotor en relació amb els serveis d'imatge personal:

3.1 Sistema ossi. L'esquelet: composició i estructura. El teixit ossi. Funcions dels ossos. Les articulacions. Classificació dels ossos. L'ossificació. Control hormonal. Metabolisme del calci i relació amb el fòsfor. Funcions del calci i del fòsfor a l'organisme.

3.2 Sistema muscular. Els músculs: composició, estructura i classificació dels músculs. Accions i moviments musculars. Origen i inserció dels músculs. Teixit muscular. Les fibres musculars. Localització de músculs i grups musculars en el cos humà. Fisiologia muscular: mecanisme de la contracció. Fisiologia del moviment.

3.3 Patologia i alteracions estètiques de l'aparell locomotor: relaxació i tensió muscular.

3.4 Efectes de les tècniques electroestètiques, hidrotermals i de massatge sobre l'aparell locomotor.

3.5 Ergonomia en l'aplicació dels serveis d'imatge personal. La higiene postural. Patologia relacionada amb l'actitud corporal en les pràctiques dels serveis d'imatge personal. Correccions posturals.

 

4. El sistema endocrí en relació amb els serveis d'imatge personal:

4.1 Glàndules endocrines i hormones. Funció reguladora. Regulació de la secreció. Òrgans amb funció endocrina.

4.2 Influència de les hormones sexuals en la pell, annexos i l'estructura corporal. El cicle ovàric. La menarquia i la menopausa.

4.3 Alteracions hormonals que repercuteixen en la imatge personal. Tractaments estètics contraindicats en alteracions hormonals.

 

5. El sistema nerviós en relació amb els serveis d'imatge personal:

5.1 Organització i estructura del sistema nerviós. Funció reguladora i de relació amb el medi. Cèl·lules del sistema nerviós. Els nervis. La transmissió neuronal. Els neurotransmissors. Inhibidors de la transmissió nerviosa en estètica (toxina botulínica i pentapèptids). Sistema nerviós autònom. Efectes de les tècniques hidrotermals i de massatge sobre el sistema nerviós.

5.2 Òrgans dels sentits. Els sentits: tipus, anatomia i fisiologia. Els receptors sensorials: classificació i mecanisme de resposta. Mecanisme olfactiu i relació amb el sistema nerviós central. Anatomia, fisiologia i funcions de l'ull humà. Influència en les teràpies sensorials.

 

UF 2: imatge personal i hàbits de vida saludable

Durada: 30 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica pautes nutricionals saludables reconeixent-ne la influència sobre la imatge personal i la salut.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Distingeix entre aliments i nutrients.

1.2 Identifica els nutrients bàsics, les seves funcions a l'organisme i el seu valor energètic.

1.3 Determina els processos bioquímics de la nutrició.

1.4 Relaciona els dèficits nutricionals amb les alteracions estètiques en la pell i els seus annexos.

1.5 Relaciona els components i les proporcions d'una dieta equilibrada en les diferents etapes de la vida amb la imatge corporal i la salut.

1.6 Analitza la relació de l'obesitat amb l'alimentació i els hàbits de vida i la salut.

1.7 Relaciona l'estructura de l'aparell digestiu amb el procés de la digestió.

1.8 Valora la rellevància de la flora intestinal en les funcions nutritiva, protectora i tròfica de l'organisme.

1.9 Relaciona l'estructura de l'aparell excretor amb el procés de formació de l'orina.

 

2. Estableix pautes d'assessorament en hàbits saludables relacionant-les amb els processos d'imatge personal.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Defineix el concepte de salut.

2.2 Identifica els hàbits bàsics per a una vida saludable i les seves repercussions sobre la imatge personal i la salut.

2.3 Especifica els beneficis de l'exercici físic i el son sobre la salut i la imatge personal.

2.4 Identifica els efectes nocius dels diversos tòxics sobre la salut i la imatge personal.

2.5 Analitza la importància de la hidratació i la seva influència en la imatge personal i en la salut.

2.6 Proposa pautes dietètiques adequades a partir de la taula de composició d'aliments.

 

3. Caracteritza els components antropomètrics relacionats amb la imatge personal i l'estètica revisant l'estructura general del cos humà.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica les diferents regions i zones del cos humà així com les seves posicions anatòmiques.

3.2 Estableix els termes de localització a través dels plans i eixos anatòmics.

3.3 Utilitza la terminologia anatomofisiològica adequada.

3.4 Defineix els termes de moviment, relació i direcció en l'espai de l'estructura general del cos humà.

3.5 Estableix els paràmetres que defineixen les proporcions corporals.

3.6 Mesura les variables antropomètriques que defineixen els diferents somatotips.

3.7 Identifica els factors hereditaris i mediambientals que determinen la constitució corporal.

3.8 Reconeix els canvis de la figura corporal en les diferents etapes de la vida.

3.9 Especifica els trets diferencials entre la silueta masculina i la femenina.

3.10 Identifica l'evolució dels cànons de bellesa en diferents etapes de la història.

3.11 Discrimina entre les tendències estètiques temporals i els paràmetres de constitució corporal saludable.

3.12 Valora críticament el model de bellesa establert pels mitjans de comunicació i la publicitat.

 

Continguts

 

1. Identificació de pautes nutricionals saludables:

1.1 Els aliments i els seus nutrients. Tipus i funció de nutrients. Necessitats i recomanacions nutricionals i hídriques. Valor energètic dels nutrients.

1.2 Taula de composició d'aliments.

1.3 La dieta i la seva relació amb la imatge personal i la salut.

1.4 Processos bioquímics de la nutrició. Concepte de metabolisme basal. Anabolisme i catabolisme.

1.5 La dieta. L'alimentació equilibrada. Piràmide dels aliments.

1.6 Fisiopatologia estètica relacionada amb l'alimentació. Sobrepès i obesitat. Lipodistròfies. Adipositat localitzada. Lipogènesi i lipòlisi.

1.7 Requeriments nutricionals en situacions fisiològiques específiques.

1.8 Els aliments funcionals.

1.9 Dietes alternatives. Modificacions en la conducta alimentària: anorèxia i bulímia. Vigorèxia, tanorèxia i altres distorsions de la imatge corporal.

1.10 Anatomia i fisiologia de l'aparell digestiu. Estructura del tub digestiu. Òrgans que intervenen en la digestió. Composició i funció dels sucs digestius. Anàlisi del procés de la digestió: ingestió, digestió, absorció, eliminació de residus.

1.11 Flora intestinal: funció nutritiva, protectora i tròfica. Trànsit intestinal.

1.12 Influència de les alteracions de l'aparell digestiu en els processos d'imatge personal.

1.13 Anatomia i fisiologia de l'aparell excretor. Estructura. Anàlisi del procés de formació d'orina. Influència de les alteracions de l'aparell renal i urinari en els processos d'imatge personal.

 

2. Establiment de pautes d'assessorament en hàbits saludables:

2.1 Concepte de salut.

2.2 Influència dels hàbits de vida en la salut i en la imatge personal.

2.3 Hidratació de la pell i de l'organisme. Balanç i necessitats hídriques. Distribució dels líquids corporals i factors que hi intervenen. Tècniques estètiques que actuen sobre els líquids de l'organisme.

2.4 L'assessorament en hàbits saludables. Avaluació dels hàbits saludables. Recomanacions sobre alimentació, exercici físic, son, higiene personal i altres elements que repercuteixen en la imatge estètica.

 

3. Caracterització de la imatge corporal:

3.1 Estructura general del cos humà. Regions i zones corporals. Posicions anatòmiques.

3.2 Plans i eixos anatòmics. Termes de relació o direccions en l'espai.

3.3 Antropometria i imatge personal. Forma, aspecte general i proporcions corporals.

3.4 Somatotips o tipus constitucionals.

3.5 Variables antropomètriques: pes, talla, perímetres, plecs cutanis i envergadura. Índex de massa corporal (IMC).

3.6 Factors hereditaris i mediambientals que determinen la constitució corporal.

3.7 Característiques corporals masculines i femenines.

3.8 L'envelliment corporal. Canvis de la figura corporal al llarg de la vida. Fisiologia de l'envelliment. Modificacions en els teixits i en el metabolisme. Relació entre l'envelliment i els estils de vida.

3.9 Evolució de la imatge corporal al llarg de la història. Factors que influeixen en els cànons de bellesa.

3.10 Models de bellesa en els mitjans de comunicació i la publicitat. Tendències estètiques actuals. Sexisme i estereotips de gènere.

 

UF 3: normativa higienicosanitària en imatge personal

Durada: 15 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Determina les normes higienicosanitàries d'aplicació en els processos d'imatge personal relacionant l'exposició als agents biològics amb els riscos per a la salut.

 

Criteris avaluació

1.1 Caracteritza els diferents tipus d'agents contaminants.

1.2 Identifica les condicions necessàries per al creixement dels microorganismes.

1.3 Detalla les etapes de la cadena epidemiològica.

1.4 Especifica els elements que conformen el sistema immunitari i el mecanisme de la resposta immunitària.

1.5 Identifica les reaccions al·lèrgiques, el seu mecanisme i les substàncies més al·lergògenes en l'àmbit de la imatge personal.

1.6 Especifica les vacunes obligatòries i les recomanades per als professionals de les tècniques d'imatge personal.

1.7 Relaciona els mètodes i productes de neteja, desinfecció i esterilització segons el nivell de risc de cada material i de cada tècnica d'imatge personal.

1.8 Identifica la normativa vigent i les mesures de seguretat i prevenció de riscos higienicosanitaris aplicables en les tècniques de micropigmentació.

1.9 Identifica la normativa vigent i les mesures de seguretat i prevenció de riscos higienicosanitaris aplicables en les tècniques de bronzejat artificial.

1.10 Estableix un pla de qualitat en el tractament dels diferents residus generats en l'àmbit de la imatge personal.

1.11 Especifica les mesures i els equips de protecció individual (EPI) utilitzats en els diferents serveis d'imatge personal.

 

Continguts

 

1. Determinació de les normes higienicosanitàries en imatge personal:

1.1 Agents contaminants.

1.2 Condicions necessàries per al creixement microbià: pH, temperatura, humitat i altres.

1.3 Microorganismes. Classificació: virus, bacteris i fongs. Mecanismes de transmissió.

1.4 Concepte d'infecció i d'infestació.

1.5 Infeccions i infestacions freqüents en l'àmbit de la imatge personal (tatuatges, pírcing, rasurat, manicura, pedicura i altres).

1.6 La cadena epidemiològica. Possibles vies de transmissió i contagi. Mesures preventives específiques.

1.7 Mecanismes de defensa i sistema immunitari. Defenses externes i internes. Tipus d'immunitat. Organització del sistema immune. Resposta immunitària i immunitat. Trastorns del sistema immunitari amb repercussió en els processos d'imatge personal: les al·lèrgies. Les vacunes. La inflamació.

1.8 Programes de vacunació obligatoris i recomanats en els serveis d'imatge personal.

 

2. Neteja, desinfecció i esterilització en els serveis d'imatge personal:

2.1 Conceptes de neteja, desinfecció, esterilització i asèpsia. Diferència entre antisèptic i desinfectant. Normes d'utilització i conservació. Mètodes i productes.

2.2 Desinfecció: nivells i mètodes. Desinfecció per mètodes físics: desinfecció per calor, per radiacions ultraviolades. Desinfecció per mètodes químics: desinfectants químics i antisèptics. Característiques i tipus. El control en la seva utilització. Normes de conservació i d'utilització.

2.3 Esterilització: definició. Mètodes: esterilització per agents físics (calor humida: vapor d'aigua a pressió; radiacions ionitzants gamma i beta). Esterilització química (òxid d'etilè, formaldehid).Tipus de control d'esterilitat. Cura i conservació del material estèril. Aplicacions dels mètodes d'esterilització. Aparells per desinfectar i esterilitzar els materials.

2.4 Criteris per a la selecció de les tècniques d'higiene, desinfecció i esterilització: relació dels mètodes de neteja amb els diferents tipus de brutícia.

2.5 Control de qualitat dels processos d'higiene, desinfecció i esterilització.

2.6 L'àrea de desinfecció de la cabina. Condicions higienicosanitàries dels establiments d'imatge personal.

2.7 Protocols d'actuació en la neteja, desinfecció i esterilització de les instal·lacions, estris, mitjans tècnics i aparells utilitzats en els serveis d'imatge personal (micropigmentació, maquillatge, bronzejat artificial, massatge...).

2.8 Gestió dels diferents tipus de residus: concepte, tipus i control de residus.

2.9 EPI específics en imatge personal. Mesures de protecció dels clients i dels professionals.

 

 

Mòdul professional 11: formació i orientació laboral

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: incorporació al treball. 66 hores

UF 2: prevenció de riscos laborals. 33 hores

 

UF 1: incorporació al treball

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Selecciona oportunitats d'ocupació, identificant les diferents possibilitats d'inserció i les alternatives d'aprenentatge al llarg de la vida.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Valora la importància de la formació permanent com a factor clau per a l'ocupabilitat i l'adaptació a les exigències del procés productiu.

1.2 Identifica els itineraris formatius i professionals relacionats amb el perfil professional del tècnic superior en estilisme i direcció de perruqueria.

1.3 Planifica un projecte de carrera professional.

1.4 Determina les aptituds i actituds requerides per a l'activitat professional relacionada amb el perfil del títol.

1.5 Identifica els principals filons d'ocupació i d'inserció laboral per al tècnic superior en estilisme i direcció de perruqueria.

1.6 Determina les tècniques utilitzades en el procés de recerca d'ocupació.

1.7 Preveu les alternatives d'autoocupació als sectors professionals relacionats amb el títol.

1.8 Fa la valoració de la personalitat, aspiracions, actituds i formació pròpies per prendre decisions.

 

2. Aplica les estratègies del treball en equip, valorant-ne l'eficàcia i eficiència per assolir els objectius de l'organització.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Valora els avantatges del treball en equip en situacions de treball relacionades amb el perfil de tècnic superior en estilisme i direcció de perruqueria.

2.2 Identifica els equips de treball que es poden constituir en una situació real de treball.

2.3 Determina les característiques de l'equip de treball eficaç davant els equips ineficaços.

2.4 Valora positivament l'existència necessària de diversitat de rols i opinions assumits pels membres d'un equip.

2.5 Reconeix la possible existència de conflicte entre els membres d'un grup com un aspecte característic de les organitzacions.

2.6 Identifica els tipus de conflictes i les seves fonts.

2.7 Determina procediments per resoldre conflictes.

2.8 Resol els conflictes presentats en un equip.

2.9 Aplica habilitats comunicatives en el treball en equip.

 

3. Exerceix els drets i compleix les obligacions que es deriven de les relacions laborals, reconeixent-les en els diferents contractes de treball.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica les característiques que defineixen els nous entorns d'organització del treball.

3.2 Identifica els conceptes bàsics del dret del treball.

3.3 Distingeix els organismes que intervenen en la relació laboral.

3.4 Determina els drets i deures derivats de la relació laboral.

3.5 Analitza el contracte de treball i les principals modalitats de contractació aplicables al sector de la imatge personal.

3.6 Identifica les mesures de foment de la contractació per a determinats col·lectius.

3.7 Valora les mesures de foment del treball.

3.8 Identifica el temps de treball i les mesures per conciliar la vida laboral i familiar.

3.9 Identifica les causes i efectes de la modificació, suspensió i extinció de la relació laboral.

3.10 Analitza el rebut de salaris i hi identifica els principals elements que l'integren.

3.11 Analitza les diferents mesures de conflicte col·lectiu i els procediments de solució de conflictes.

3.12 Determina els elements de la negociació a l'àmbit laboral.

3.13 Identifica la representació dels treballadors a l'empresa.

3.14 Interpreta els elements bàsics d'un conveni col·lectiu aplicable a un sector professional relacionat amb el títol de tècnic superior en estilisme i direcció de perruqueria i la seva incidència en les condicions de treball.

 

4. Determina l'acció protectora del sistema de la Seguretat Social davant les diferents contingències cobertes, identificant-ne les diferents classes de prestacions.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Valora el paper de la Seguretat Social com a pilar essencial per a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans.

4.2 Enumera les diverses contingències que cobreix el sistema de la Seguretat Social.

4.3 Identifica els règims existents en el sistema de la Seguretat Social aplicable al sector de la imatge personal.

4.4 Identifica les obligacions d'empresari i treballador en el sistema de la Seguretat Social.

4.5 Identifica les bases de cotització d'un treballador i les quotes corresponents a treballador i empresari.

4.6 Classifica les prestacions del sistema de la Seguretat Social.

4.7 Identifica els requisits de les prestacions.

4.8 Determina possibles situacions legals d'atur.

4.9 Reconeix la informació i els serveis de la plataforma de la Seguretat Social.

 

Continguts

 

1. Recerca activa d'ocupació:

1.1 Valoració de la importància de la formació permanent per a la trajectòria laboral i professional del tècnic superior en estilisme i direcció de perruqueria.

1.2 Anàlisi dels interessos, aptituds i motivacions personals per a la carrera professional.

1.3 Les capacitats clau del tècnic superior en estilisme i direcció de perruqueria.

1.4 El sistema de qualificacions professionals. Les competències i les qualificacions professionals del títol i de la família professional d'imatge personal.

1.5 Identificació d'itineraris formatius i professionalitzadors relacionats amb el títol. Titulacions i estudis de la família professional d'imatge personal.

1.6 Planificació de la carrera professional.

1.7 Definició i anàlisi del sector professional de la imatge personal.

1.8 Filons d'ocupació en imatge personal.

1.9 Procés de recerca d'ocupació en empreses del sector.

1.10 Oportunitats d'aprenentatge i ocupació a Europa.

1.11 Tècniques i instruments de recerca d'ocupació.

1.12 El procés de presa de decisions.

1.13 Ofertes formatives adreçades a grups amb dificultats d'integració laboral.

1.14 Igualtat d'oportunitats entre homes i dones.

1.15 Valoració de l'autoocupació com a alternativa per a la inserció laboral.

1.16 Valoració dels coneixements i les competències obtingudes mitjançant la formació continguda en el títol.

 

2. Gestió del conflicte i equips de treball:

2.1 Valoració dels avantatges i inconvenients del treball d'equip per a l'eficàcia de l'organització.

2.2 Equips al sector de la imatge personal segons les funcions que exerceixen.

2.3 Formes de participació en l'equip de treball.

2.4 Conflicte: característiques, fonts i etapes.

2.5 Mètodes per resoldre o suprimir el conflicte.

2.6 Aplicació d'habilitats comunicatives en el treball en equip.

 

3. Contractació:

3.1 Avantatges i inconvenients de les noves formes d'organització: flexibilitat, beneficis socials, entre d'altres.

3.2 El dret del treball: concepte i fonts.

3.3 Anàlisi de la relació laboral individual.

3.4 Drets i deures que es deriven de la relació laboral i la seva aplicació.

3.5 Determinació dels elements del contracte de treball, de les principals modalitats de contractació que s'apliquen en el sector de la imatge personal i de les mesures de foment del treball.

3.6 Les condicions de treball: temps de treball i conciliació laboral i familiar.

3.7 Interpretació del rebut del salari.

3.8 Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball.

3.9 Organismes laborals. Sistemes d'assessorament dels treballadors respecte als seus drets i deures.

3.10 Representació dels treballadors.

3.11 El conveni col·lectiu com a fruit de la negociació col·lectiva.

3.12 Anàlisi del conveni o convenis aplicables al treball del tècnic superior en estilisme i direcció de perruqueria.

 

4. Seguretat Social, ocupació i desocupació:

4.1 Estructura del sistema de la Seguretat Social.

4.2 Determinació de les principals obligacions d'empresaris i treballadors en matèria de Seguretat Social: afiliació, altes, baixes i cotització.

4.3 Requisits de les prestacions.

4.4 Situacions protegides en la protecció per desocupació.

4.5 Identificació de la informació i els serveis de la plataforma de la Seguretat Social.

 

UF 2: prevenció de riscos laborals

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Avalua els riscos derivats de l'activitat professional, analitzant les condicions de treball i els factors de risc presents en l'entorn laboral.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Valora la importància de la cultura preventiva en tots els àmbits i activitats de l'empresa.

1.2 Relaciona les condicions laborals amb la salut del treballador.

1.3 Classifica els factors de risc en l'activitat i els danys que se'n poden derivar.

1.4 Identifica les situacions de risc més habituals en els entorns de treball del tècnic superior en estilisme i direcció de perruqueria.

1.5 Determina l'avaluació de riscos en l'empresa.

1.6 Determina les condicions de treball amb significació per a la prevenció en els entorns de treball relacionats amb el perfil professional del tècnic superior en estilisme i direcció de perruqueria.

1.7 Classifica i descriu els tipus de danys professionals, amb especial referència a accidents de treball i malalties professionals, relacionats amb el perfil professional del tècnic superior en estilisme i direcció de perruqueria.

 

2. Participa en l'elaboració d'un pla de prevenció de riscos en una petita empresa, identificant les responsabilitats de tots els agents implicats.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Determina els principals drets i deures en matèria de prevenció de riscos laborals.

2.2 Classifica les diferents formes de gestió de la prevenció en l'empresa, en funció dels diferents criteris establerts en la normativa sobre prevenció de riscos laborals.

2.3 Determina les formes de representació dels treballadors a l'empresa en matèria de prevenció de riscos.

2.4 Identifica els organismes públics relacionats amb la prevenció de riscos laborals.

2.5 Valora la importància de l'existència d'un pla preventiu en l'empresa, que inclogui la seqüenciació d'actuacions que cal dur a terme en cas d'emergència.

2.6 Defineix el contingut del pla de prevenció en un centre de treball relacionat amb el sector professional del tècnic superior en estilisme i direcció de perruqueria.

2.7 Proposa millores en el pla d'emergència i evacuació de l'empresa.

 

3. Aplica mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva, analitzant les situacions de risc en l'entorn laboral del tècnic superior en estilisme i direcció de perruqueria.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Determina les tècniques de prevenció i de protecció individual i col·lectiva que s'han d'aplicar per evitar els danys en el seu origen i minimitzar-ne les conseqüències en cas que siguin inevitables.

3.2 Analitza el significat i l'abast dels diferents tipus de senyalització de seguretat.

3.3 Analitza els protocols d'actuació en cas d'emergència.

3.4 Identifica les tècniques de classificació de ferits en cas d'emergència en què hi hagi víctimes de gravetat diversa.

3.5 Identifica els procediments d'atenció sanitària immediata.

3.6 Identifica la composició i l'ús de la farmaciola de l'empresa.

3.7 Determina els requisits i les condicions per a la vigilància de la salut del treballador i la seva importància com a mesura de prevenció.

 

Continguts:

 

1. Avaluació de riscos professionals:

1.1 L'avaluació de riscos en l'empresa com a element bàsic de l'activitat preventiva.

1.2 Importància de la cultura preventiva en totes les fases de l'activitat professional.

1.3 Efectes de les condicions de treball sobre la salut. L'accident de treball, la malaltia professional i les malalties inespecífiques.

1.4 Risc professional. Anàlisi i classificació de factors de risc.

1.5 Anàlisi de riscos relatius a les condicions de seguretat.

1.6 Anàlisi de riscos relatius a les condicions ambientals.

1.7 Anàlisi de riscos relatius a les condicions ergonòmiques i psicosocials.

1.8 Riscos genèrics en el sector de la imatge personal.

1.9 Danys per a la salut ocasionats pels riscos.

1.10 Determinació dels possibles danys a la salut dels treballadors que poden derivar-se de les situacions de risc detectades en el sector de la imatge personal.

 

2. Planificació de la prevenció de riscos en l'empresa:

2.1 Determinació dels drets i deures en matèria de prevenció de riscos laborals.

2.2 Sistema de gestió de la prevenció de riscos a l'empresa.

2.3 Organismes públics relacionats amb la prevenció de riscos laborals.

2.4 Pla de la prevenció de riscos a l'empresa. Estructura. Accions preventives. Mesures específiques.

2.5 Identificació de les responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals.

2.6 Determinació de la representació dels treballadors en matèria preventiva.

2.7 Plans d'emergència i d'evacuació en entorns de treball.

 

3. Aplicació de mesures de prevenció i protecció en l'empresa:

3.1 Determinació de les mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva.

3.2 Interpretació de la senyalització de seguretat.

3.3 Consignes d'actuació davant d'una situació d'emergència.

3.4 Protocols d'actuació davant d'una situació d'emergència.

3.5 Identificació dels procediments d'atenció sanitària immediata.

3.6 Primeres actuacions en emergències amb ferits.

 

 

Mòdul professional 12: empresa i iniciativa emprenedora

 

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 4

Unitats formatives que el componen:

UF 1: empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

 

UF 1: empresa i iniciativa emprenedora

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Reconeix les capacitats associades a la iniciativa emprenedora, analitzant els requeriments derivats dels llocs de treball i de les activitats empresarials.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica el concepte d'innovació i la seva relació amb el progrés de la societat i l'augment en el benestar dels individus.

1.2 Analitza el concepte de cultura emprenedora i la seva importància com a font de creació d'ocupació i benestar social.

1.3 Identifica la importància que la iniciativa individual, la creativitat, la formació i la col·laboració tenen en l'èxit de l'activitat emprenedora.

1.4 Analitza la capacitat d'iniciativa en el treball d'una persona ocupada en una empresa relacionada amb el sector de la imatge personal.

1.5 Analitza el desenvolupament de l'activitat emprenedora d'un empresari que s'iniciï en el sector de la imatge personal.

1.6 Analitza el concepte de risc com a element inevitable de tota activitat emprenedora.

1.7 Analitza el concepte d'empresari i els requisits i actituds necessaris per desenvolupar l'activitat empresarial.

1.8 Relaciona l'estratègia empresarial amb la missió, la visió i els valors de l'empresa.

1.9 Reconeix les noves eines i recursos per al foment de l'autoocupació, en especial els vivers d'empreses.

1.10 Defineix una determinada idea de negoci del sector que ha de servir de punt de partida per elaborar un pla d'empresa, i que ha de facilitar unes bones pràctiques empresarials.

 

2. Defineix l'oportunitat de creació d'una microempresa, valorant l'impacte sobre l'entorn d'actuació i incorporant valors ètics

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica les funcions de producció o prestació de serveis, economicofinanceres, socials, comercials i/o de màrqueting i administratives d'una empresa.

2.2 Analitza l'empresa dins el sistema econòmic global.

2.3 Interpreta el paper que té l'empresa en el sistema econòmic local.

2.4 Analitza els components principals de l'entorn general que envolta una microempresa del sector de la imatge personal.

2.5 Analitza la influència de les relacions d'empreses del sector de la imatge personal amb els principals integrants de l'entorn específic.

2.6 Analitza els conceptes de cultura empresarial i imatge corporativa i la seva relació amb els objectius empresarials.

2.7 Analitza el fenomen de la responsabilitat social de les empreses i la seva importància com un element de l'estratègia empresarial i com un mecanisme de retorn a la societat.

2.8 Elabora el balanç social d'una empresa relacionada amb l'estilisme i la perruqueria, incorporant els costos socials en què incorre i els beneficis socials que produeix.

2.9 Identifica pràctiques que incorporen valors ètics i socials en empreses relacionades amb l'estilisme i la perruqueria.

2.10 Identifica els valors que aporten a l'empresa les polítiques de foment de la igualtat dins l'empresa.

2.11 Reconeix les oportunitats i amenaces existents en l'entorn d'una microempresa d'estilisme i perruqueria.

2.12 Determina la viabilitat econòmica i financera d'una microempresa relacionada amb l'estilisme i la perruqueria.

2.13 Identifica els canals de suport i els recursos que l'Administració pública facilita a l'emprenedor.

 

3. Fa activitats per a la constitució i posada en marxa d'una microempresa d'estilisme i perruqueria, seleccionant la forma jurídica i identificant-ne les obligacions legals associades.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Analitza les diferents formes jurídiques i organitzatives d'empresa més habituals.

3.2 Identifica els trets característics de l'economia cooperativa.

3.3 Especifica el grau de responsabilitat legal dels propietaris de l'empresa, en funció de la forma jurídica escollida.

3.4. Diferencia el tractament fiscal establert per a les diferents formes jurídiques de l'empresa.

3.5 Analitza els tràmits exigits per la legislació vigent per constituir una microempresa del sector de la imatge personal, segons la forma jurídica escollida.

3.6 Identifica els organismes i entitats que intervenen a l'hora de posar en funcionament una microempresa.

3.7 Cerca els diferents ajuts per crear microempreses del sector de la imatge personal disponibles a Catalunya i a la localitat de referència.

3.8 Especifica els beneficis que aporten la imatge corporativa i l'organització de la comunicació interna i externa a l'empresa.

3.9 Identifica les eines per estudiar la viabilitat econòmica i financera d'una microempresa.

3.10 Inclou en el pla d'empresa tots els aspectes relatius a l'elecció de la forma jurídica, l'estudi de viabilitat econòmica i financera, els tràmits administratius, ajuts i subvencions, i el pla de màrqueting.

3.11 Identifica les vies d'assessorament i gestió administrativa externs existents a l'hora de posar en funcionament una microempresa.

 

4. Fa activitats de gestió administrativa i financera d'una microempresa d'estilisme i perruqueria, identificant-ne les obligacions comptables i fiscals principals i coneixent-ne la documentació.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Analitza els conceptes bàsics de la comptabilitat i les tècniques de registre de la informació comptable.

4.2 Identifica les tècniques bàsiques d'anàlisi de la informació comptable, en especial referent a la solvència, liquiditat i rendibilitat de l'empresa.

4.3 Defineix les obligacions fiscals d'una microempresa relacionada amb el sector de la imatge personal.

4.4 Diferencia els tipus d'impostos al calendari fiscal.

4.5 Identifica la documentació bàsica de caràcter comercial i comptable per a una microempresa del sector de la imatge personal, i els circuits que la documentació esmentada segueix dins l'empresa.

4.6 Identifica els principals instruments de finançament bancari.

4.7 Situa correctament la documentació comptable i de finançament en el pla d'empresa.

 

Continguts

 

1. Iniciativa emprenedora:

1.1 Innovació i desenvolupament econòmic. Característiques principals de la innovació en l'activitat del sector de la imatge personal (materials, tecnologia, organització de la producció).

1.2 Factors clau dels emprenedors: iniciativa, creativitat, formació i lideratge empresarial.

1.3 L'actuació dels emprenedors com a empleats d'una empresa relacionada amb l'estilisme i la perruqueria.

1.4 L'actuació dels emprenedors com a empresaris d'una empresa relacionada amb el sector de la imatge personal.

1.5 Instruments per identificar les capacitats que afavoreixen l'esperit emprenedor.

1.6 L'empresari. Actituds i requisits per exercir l'activitat empresarial.

1.7 Objectius personals versus objectius empresarials. Missió, visió i valors d'empresa.

1.8 El pla d'empresa i la idea de negoci en l'àmbit de l'estilisme i la perruqueria.

1.9 Les bones pràctiques empresarials.

1.10 Els serveis d'informació, orientació i assessorament. Els vivers d'empreses.

 

2. L'empresa i el seu entorn:

2.1 Funcions bàsiques de l'empresa: de producció o prestació de serveis, economicofinanceres, socials, comercials i/o de màrqueting i administratives d'una empresa.

2.2 L'empresa com a sistema: recursos, objectius i mètodes de gestió de la qualitat i mediambiental.

2.3 Components del macroentorn: factors politicolegals, econòmics, socioculturals, demogràfics i/o ambientals i tecnològics.

2.4 Anàlisi del macroentorn d'una microempresa del sector de la imatge personal.

2.5 Components del microentorn: els clients, els proveïdors, els competidors, els productes o serveis substitutius i la societat.

2.6 Anàlisi del microentorn d'una microempresa del sector de la imatge personal.

2.7 Elements de la cultura empresarial i valors ètics dins l'empresa. Imatge corporativa.

2.8 Relacions d'una microempresa d'estilisme i perruqueria amb els agents socials.

2.9 La responsabilitat social de l'empresa.

2.10 Elaboració del balanç social: costos i beneficis socials per a l'empresa.

2.11 Igualtat i empresa: estratègies empresarials per aconseguir la igualtat dins l'empresa.

2.12 Detecció d'oportunitats i amenaces del sector de la imatge personal. Instruments de detecció.

2.13 Determinació de la viabilitat econòmica i financera d'una microempresa relacionada amb l'estilisme i la perruqueria.

2.14 Detecció de noves oportunitats de negoci. Generació i selecció d'idees. Tècniques per generar idees de negoci.

2.15 Cerca d'ajuts i subvencions per a la creació d'una microempresa.

2.16 Instruments de suport de l'Administració pública a l'emprenedor.

 

3. Creació i posada en funcionament de l'empresa:

3.1 Tipus d'empresa més comuns del sector de la imatge personal.

3.2 Característiques de les empreses cooperatives i les societats laborals.

3.3 Organització d'una empresa d'estilisme i perruqueria: estructura interna. Organització de la comunicació interna i externa a l'empresa.

3.4 Elecció de la forma jurídica i la seva incidència en la responsabilitat dels propietaris.

3.5 La fiscalitat d'empreses del sector de la imatge personal.

3.6 Tràmits administratius per constituir una empresa d'estilisme i perruqueria.

3.7 Cerca i tractament d'informació en els processos de creació d'una microempresa d'estilisme i perruqueria.

3.8 Imatge corporativa de l'empresa: funcions i relació amb els objectius empresarials.

3.9 Pla d'empresa: elecció de la forma jurídica, estudi de viabilitat econòmica i financera, tràmits administratius i gestió d'ajuts i subvencions d'una microempresa relacionada amb l'estilisme i la perruqueria.

3.10 Organització i responsabilitat en l'establiment del pla d'empresa.

 

4. Gestió empresarial:

4.1 Elements bàsics de la comptabilitat.

4.2 Comptes anuals exigibles a una microempresa.

4.3 Anàlisi de la informació comptable.

4.4 La previsió de resultats.

4.5 Obligacions fiscals de les empreses: requisits i terminis de presentació de documents.

4.6 Les formes de finançament d'una empresa.

4.7 Tècniques bàsiques de gestió administrativa d'una empresa relacionada amb el sector de la imatge personal.

4.8 Documentació bàsica comercial i comptable i connexió entre elles.

4.9 Importància de la informació comptable de l'empresa.

 

 

Mòdul professional 13: projecte d'estilisme i direcció de perruqueria

 

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: projecte d'estilisme i direcció de perruqueria. 66 hores

 

UF 1: projecte d'estilisme i direcció de perruqueria

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica necessitats del sector productiu relacionant-les amb projectes tipus que les puguin satisfer.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Classifica les empreses del sector per les seves característiques organitzatives i el tipus de producte o servei que ofereixen.

1.2 Caracteritza les empreses tipus indicant-ne l'estructura organitzativa i les funcions de cada departament.

1.3 Identifica les necessitats més demandades a les empreses.

1.4 Valora les oportunitats de negoci previsibles del sector.

1.5 Identifica el tipus de projecte adequat per donar resposta a les demandes previstes.

1.6 Determina les característiques específiques requerides en el projecte.

1.7 Determina les obligacions fiscals, laborals i de prevenció de riscos, i les seves condicions d'aplicació.

1.8 Identifica possibles ajuts o subvencions per a la incorporació de les noves tecnologies de producció o de servei.

1.9 Elabora el guió de treball que se seguirà per l'elaboració del projecte.

 

2. Dissenya projectes relacionats amb les competències expressades en el títol que inclouen i desenvolupen les fases que el componen.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Recopila informació relativa als aspectes que seran tractats en el projecte.

2.2 Elabora l'estudi de viabilitat tècnica.

2.3 Identifica les fases o parts que componen el projecte i el seu contingut.

2.4 Estableix els objectius que es pretenen aconseguir, identificant-ne el seu abast.

2.5 Preveu els recursos materials i personals necessaris per realitzar-lo.

2.6 Realitza el pressupost econòmic corresponent.

2.7 Identifica les necessitats de finançament per a la seva posada en marxa.

2.8 Defineix i elabora la documentació necessària per al seu disseny.

2.9 Identifica els aspectes que cal controlar per garantir la qualitat del projecte.

2.10 Desenvolupa les tasques de disseny i elaboració del projecte amb autonomia i responsabilitat.

 

3. Planifica l'execució del projecte, determinant-ne el pla d'intervenció i la documentació associada.

 

Criteris d'avaluació

 

3.1 Seqüencia les activitats, ordenant-les en funció de les seves necessitats de desenvolupament.

3.2 Determina els recursos i la logística necessaris per a cada activitat.

3.3 Identifica els permisos i autoritzacions necessaris per dur a terme les activitats.

3.4 Determina els procediments d'actuació o execució de les activitats.

3.5 Identifica els riscos inherents a l'execució i defineix el pla de prevenció de riscos i els mitjans i equips necessaris.

3.6 Planifica l'assignació de recursos materials i humans i els temps d'execució.

3.7 Valora econòmicament les condicions del desplegament del projecte.

3.8 Defineix i elabora la documentació necessària per a l'execució.

 

4. Defineix els procediments per al seguiment i control en l'execució del projecte, justificant la selecció de variables i els instruments emprats.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Defineix el procediment d'avaluació de les activitats o intervencions.

4.2 Defineix els indicadors de qualitat per realitzar l'avaluació.

4.3 Defineix el procediment per a l'avaluació de les incidències que es puguin presentar durant la realització de les activitats, la seva possible solució i registre.

4.4 Defineix el procediment per gestionar els possibles canvis en els recursos i en les activitats, incloent-ne el seu sistema de registre.

4.5 Defineix i elabora la documentació necessària per a l'avaluació de les activitats i del projecte.

4.6 Estableix el procediment per a la participació en l'avaluació dels usuaris o clients i elabora els documents específics.

4.7 Estableix un sistema per garantir el compliment del plec de condicions del projecte.

 

Continguts

 

Els determina el centre educatiu.

 

 

Mòdul professional 14: formació en centres de treball

 

Durada: 350 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 22

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica l'estructura, l'organització i les condicions de treball de l'empresa, centre o servei, relacionant-les amb les activitats que realitza.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les característiques generals de l'empresa, centre o servei i l'organigrama i les funcions de cada àrea.

1.2 Identifica els procediments de treball en el desenvolupament de l'activitat.

1.3 Identifica les competències dels llocs de treball en el desenvolupament de l'activitat.

1.4 Identifica les característiques del mercat o entorn, tipus d'usuaris i proveïdors.

1.5 Identifica les activitats de responsabilitat social de l'empresa, centre o servei envers l'entorn.

1.6 Identifica el flux de serveis o els canals de comercialització més freqüents en aquesta activitat.

1.7 Relaciona avantatges i inconvenients de l'estructura de l'empresa, centre o servei, davant d'altres tipus d'organitzacions relacionades.

1.8 Identifica el conveni col·lectiu o el sistema de relacions laborals al qual s'acull l'empresa, centre o servei.

1.9 Identifica els incentius laborals, les activitats d'integració o de formació i les mesures de conciliació en relació amb l'activitat.

1.10 Valora les condicions de treball en el clima laboral de l'empresa, centre o servei.

1.11 Valora la importància de treballar en grup per aconseguir amb eficàcia els objectius establerts en l'activitat i resoldre els problemes que es plantegen.

 

2. Desenvolupa actituds ètiques i laborals pròpies de l'activitat professional d'acord amb les característiques del lloc de treball i els procediments establerts pel centre de treball.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Compleix l'horari establert.

2.2 Mostra una presentació personal adequada.

2.3 És responsable en l'execució de les tasques assignades.

2.4 S'adapta als canvis de les tasques assignades.

2.5 Manifesta iniciativa en la resolució de problemes.

2.6 Valora la importància de la seva activitat professional.

2.7 Manté organitzada la seva àrea de treball.

2.8 Té cura dels materials, equips o eines que utilitza en la seva activitat.

2.9 Manté una actitud clara de respecte vers el medi ambient.

2.10 Estableix una comunicació i relació eficaç amb el personal de l'empresa.

2.11 Es coordina amb els membres del seu equip de treball.

 

3. Realitza les activitats formatives de referència seguint protocols establerts pel centre de treball.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Executa les tasques segons els procediments establerts.

3.2 Identifica les característiques particulars dels mitjans de producció, equips i eines.

3.3 Aplica les normes de prevenció de riscos laborals en l'activitat professional.

3.4 Fa servir els equips de protecció individual segons els riscos de l'activitat professional i les normes establertes pel centre de treball.

3.5 Aplica les normes internes i externes vinculades a l'activitat.

3.6 Obté la informació i els mitjans necessaris per realitzar l'activitat assignada.

3.7 Interpreta i expressa la informació amb la terminologia o simbologia i els mitjans propis de l'activitat.

3.8 Detecta anomalies o desviacions en l'àmbit de l'activitat assignada, n'identifica les causes i hi proposa possibles solucions.

 

Activitats formatives de referència

 

1. Activitats formatives de referència relacionades amb l'organització de les instal·lacions i recursos.

1.1 Interpreta les instruccions rebudes del tutor en l'empresa, comunicant les desviacions detectades.

1.2 Valora la pròpia imatge personal com a imatge d'empresa, cuidant aspectes com la higiene personal, maquillatge, pentinat i indumentària, entre d'altres.

1.3 Maneja els diferents tipus d'informació/documentació utilitzada i generada en el procés comercial.

1.4 Col·labora en la logística i aprovisionament de productes i materials utilitzats en els serveis oferts per l'empresa.

1.5 Gestiona els fitxers de serveis, treballadors, clients, productes i proveïdors.

1.6 Interpreta els protocols de comunicació i atenció al client en totes les fases del procés (des de l'acollida, la recepció telefònica o presencial, fins al comiat).

1.7 Organitza l'agenda de forma manual o informatitzada.

1.8 Col·labora en l'elaboració de protocols tècnics, comercials, de seguretat i higiene, de qualitat, entre d'altres.

1.9 Gestiona el manteniment de les instal·lacions i els equips utilitzats.

1.10 Treballa en equip en els plans de l'empresa, mostrant iniciativa i interès.

 

2. Activitats formatives de referència relacionades amb els protocols de tractaments capil·lars i cures en usuaris especials.

2.1 Prepara les instal·lacions, comprovant que els equips i accessoris compleixen els requisits de seguretat exigits per la normativa vigent.

2.2 Proposa el tractament, previ diagnòstic dermotricològic.

2.3 Selecciona els mitjans i productes en funció de la tècnica que s'emprarà.

2.4 Aplica les tècniques prèvies al tractament.

2.5 Realitza tractaments capil·lars, adaptació de perruques i complements en el temps i forma adequats, sota supervisió.

2.6 Aplica les tècniques manuals de massatge capil·lar segons les característiques de l'alteració que s'ha de tractar.

2.7 Realitza cures reparadores en clients amb necessitats especials, sota supervisió.

2.8 Interpreta els procediments de cures capil·lars abans i després d'empelts i implants capil·lars.

2.9 Informa sobre les cures, les precaucions i periodicitat del tractament, per potenciar-ne el resultat.

2.10 Emplena la documentació tècnica relativa a les característiques dels clients, al diagnòstic i als procediments emprats.

2.11 Col·labora en el disseny de celles, pestanyes i en les propostes de tractaments de mans i peus.

 

3. Activitats formatives de referència relacionades amb la realització de pentinats per a mitjans audiovisuals i/o socials.

3.1 Dissenya els pentinats per a mitjans audiovisuals, passarel·la i/o actes socials.

3.2 Organitza les instal·lacions.

3.3 Reconeix les característiques del cabell i el cuir cabellut.

3.4 Identifica les característiques de l'acte social, mitjà audiovisual i passarel·la.

3.5 Selecciona els equips, eines i cosmètics.

3.6 Relaciona els trets morfològics amb la selecció del pentinat.

3.7 Identifica les tècniques de perruqueria necessàries per elaborar un personatge en produccions audiovisuals i passarel·les.

3.8 Realitza les operacions de condicionament i els procediments de coloració, decoloració, allisat i ondulació permanent, sota supervisió.

3.9 Realitza els pentinats i recollits, sota supervisió.

3.10 Adapta al pentinat perruques, complements i altres pròtesis capil·lars.

 

4. Activitats formatives de referència relacionades amb el disseny i la realització de canvis d'estil al cabell.

4.1 Identifica les necessitats i trets morfològics dels clients.

4.2 Estudia els elements que conformen l'estil personal del client a través de l'observació i mitjançant un qüestionari.

4.3 Relaciona el pentinat, maquillatge i vestuari amb el canvi d'estil.

4.4 Realitza una proposta d'estil coordinat amb un acabat d'acord amb l'estil personal del client.

4.5 Estableix pautes d'informació al client en la presentació de la proposta del canvi d'estil personal.

4.6 Fa un pressupost en relació amb la proposta tècnica presentada.

4.7 Planifica de forma metòdica la realització dels processos implicats.

4.8 Selecciona mitjans tècnics i cosmètics.

4.9 Aplica les diferents tècniques de tallada en el temps i la forma adequats.

4.10 Controla el procés i segueix les normes de qualitat de l'empresa.

4.11 Aplica les mesures d'higiene i desinfecció.

 

5. Activitats formatives de referència relacionades amb la comercialització de productes i serveis.

5.1 Identifica el tipus de productes i serveis que ofereix l'empresa.

5.2 Manté amb els usuaris el comportament professional propi d'una empresa de serveis.

5.3 Analitza i segueix les tècniques de comercialització, promoció i venda més habituals en l'empresa.

5.4 Identifica les tècniques de marxandatge i promoció de l'empresa en la venda de productes i serveis.

5.5 Utilitza un llenguatge tècnic per informar i assessorar sobre els hàbits, productes i serveis de perruqueria.

5.6 Aplica els procediments de resolució de reclamacions i queixes.

 

 

6. Incorporació de la llengua anglesa en el cicle formatiu

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Interpreta informació professional en llengua anglesa (manuals tècnics, instruccions, catàlegs de productes i/o serveis, articles tècnics, informes, normativa, entre d'altres), aplicant-la a les activitats professionals més habituals.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Aplica en situacions professionals la informació continguda en textos tècnics o normativa relacionats amb l'àmbit professional.

1.2 Identifica i selecciona amb agilitat els continguts rellevants de novetats, articles, notícies, informes i normativa sobre diversos temes professionals.

1.3 Analitza detalladament les informacions específiques seleccionades.

1.4 Actua en conseqüència per donar resposta als missatges tècnics rebuts a través de suports convencionals (correu postal, fax) o telemàtics (correu electrònic, web).

1.5 Selecciona i extreu informació rellevant en llengua anglesa segons prescripcions establertes per elaborar en la llengua pròpia comparatives, informes breus o extractes.

1.6 Completa en llengua anglesa documentació i/o formularis del camp professional habituals.

1.7 Utilitza suports de traducció tècnics i les eines de traducció assistida o automatitzada de textos.

 

2. Es comunica en llengua anglesa, per escrit i/o oralment, amb clients o usuaris utilitzant situacions professionals habituals.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Elabora documentació i textos relacionats amb les funcions més habituals de la professió.

2.2 Utilitza amb agilitat la documentació i els textos escrits en llengua anglesa habituals en situacions professionals diverses.

2.3 Manté converses en llengua anglesa en situacions professionals habituals.

2.4 Utilitza normes de protocol en l'atenció al client o usuari.

2.5 Aplica amb fluïdesa la terminologia de la professió en llengua anglesa.

2.6 Empra les estratègies comunicatives adequades a cada situació professional.

2.7 Resol amb autonomia els problemes de comprensió i d'expressió en les comunicacions professionals.

2.8 Utilitza suports de traducció tècnics i les eines de traducció assistida o automatitzada de textos.

 

Aquests resultats d'aprenentatge s'han d'aplicar en almenys un dels mòduls del cicle formatiu.

 

7. Espais

 

Espai formatiu

Superfície m² (30 alumnes) Superfície m² (20 alumnes)

Grau d'ús

Aula polivalent

 45

30

50%

Aula tècnica de perruqueria

120

90

40%

Laboratori de cosmetologia

 60

40

10%

 

 

8. Professorat

8.1 Professorat de centres docents dependents del Departament d'Ensenyament

L'atribució docent dels mòduls professionals que constitueixen els ensenyaments d'aquest cicle formatiu correspon als professors del cos de catedràtics d'ensenyament secundari, del cos de professors d'ensenyament secundari i del cos de professors tècnics de formació professional, segons escaigui, de les especialitats establertes a continuació.

Especialitats dels professors amb atribució docent en els mòduls professionals del cicle formatiu d'estilisme i direcció de perruqueria:

 

Mòdul professional

Especialitat dels professors

Cos

Dermotricologia

Assessoria i processos d'imatge personal

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Recursos tècnics i cosmètics

Assessoria i processos d'imatge personal

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Tractaments capil·lars

Perruqueria

Professors tècnics de formació professional

Procediments i tècniques de perruqueria

Perruqueria

Professors tècnics de formació professional

Pentinats per a produccions audiovisuals i de moda

Perruqueria

Professors tècnics de formació professional

Estilisme en perruqueria

Perruqueria

Professors tècnics de formació professional

Estudi de la imatge

Assessoria i processos d'imatge personal

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Direcció i comercialització

Assessoria i processos d'imatge personal

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Perruqueria per a necessitats especials

Perruqueria

Professors tècnics de formació professional

Processos fisiològics i d'higiene en imatge personal

Assessoria i processos d'imatge personal

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Projecte d'estilisme i direcció de perruqueria

Assessoria i processos d'imatge personal

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Perruqueria

Professors tècnics de formació professional

Formació i orientació laboral

Formació i orientació laboral

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Empresa i iniciativa emprenedora

Formació i orientació laboral

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

 

 

8.2 Titulacions equivalents a efectes de docència

 

Cos

Especialitat dels professors

Titulació

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Formació i orientació laboral

Diplomat en ciències empresarials

Diplomat en relacions laborals

Diplomat en treball social

Diplomat en educació social

Diplomat en gestió i administració pública

Professors tècnics de formació professional

Perruqueria

Tècnic superior en assessoria d'imatge personal

Tècnic especialista en perruqueria

 

 

8.3 Professorat de centres de titularitat privada o de titularitat pública diferent del Departament d'Ensenyament

 

Mòduls professionals

Titulació

Dermotricologia

Recursos tècnics i cosmètics

Estudi de la imatge

Direcció i comercialització

Processos fisiològics i d'higiene en imatge personal

Formació i orientació laboral

Empresa i iniciativa emprenedora

Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència

Tractaments capil·lars

Procediments i tècniques de perruqueria

Pentinats per a produccions audiovisuals i de moda

Estilisme en perruqueria

Perruqueria per a necessitats especials

Projecte d'estilisme i direcció de perruqueria

Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents

Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents

Tècnic superior en assessoria d'imatge personal

Tècnic especialista en perruqueria

 

 

9. Correspondències

9.1 Correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professionals que formen el currículum d'aquest cicle formatiu per a la convalidació

 

Unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya

Mòduls professionals

UC_2-1261-11_3: fer el diagnòstic i dissenyar tractaments capil·lars estètics

Dermotricologia

Recursos tècnics i cosmètics

UC_2-1262-11_3: fer tractaments capil·lars estètics en condicions de seguretat i higiene

Tractaments capil·lars

UC_2-0794-11_3: elaborar protocols tècnics i pentinats per a perruqueries i produccions audiovisuals i escèniques

UC_2-0348-11_2: fer canvis de color totals o parcials al cabell

Procediments i tècniques de perruqueria Pentinats per a produccions audiovisuals i de moda

UC_2-0794-11_3: elaborar protocols tècnics i pentinats per a perruqueries i produccions audiovisuals i escèniques

Pentinats per a produccions audiovisuals i de moda

UC_2-0793-11_3: assessorar els clients sobre la seva imatge personal, mitjançant la cura i transformació estètica del cabell i el pèl del rostre

UC_2-0351-11_2: tallar el cabell i fer l'arranjament i rasurat de la barba i el bigoti

Estilisme en perruqueria

UC_2-0795-11_3: dirigir i gestionar les activitats desenvolupades en empreses d'imatge personal

UC_2-0352-11_2: assessorar i vendre productes i serveis per a la imatge personal

Direcció i comercialització

 

 

Les persones matriculades en aquest cicle formatiu que tinguin acreditades totes les unitats de competència incloses en el títol, d'acord amb el procediment establert en el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral, tindran convalidats els mòduls professionals de perruqueria en cures especials i estudi de la imatge.

 

9.2 Correspondència dels mòduls professionals que formen el currículum d'aquest cicle formatiu amb les unitats de competència per a l'acreditació.

 

Mòduls professionals

Unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya

Dermotricologia

Recursos tècnics i cosmètics

UC_2-1261-11_3: fer el diagnòstic i dissenyar tractaments capil·lars estètics

Tractaments capil·lars

UC_2-1262-11_3: fer tractaments capil·lars estètics en condicions de seguretat i higiene

Procediments i tècniques de perruqueria

UC_2-0348-11_2: fer canvis de color totals o parcials al cabell

Pentinats per a produccions audiovisuals i de moda

UC_2-0794-11_3: elaborar protocols tècnics i pentinats per a perruqueries i produccions audiovisuals i escèniques

Estilisme en perruqueria

UC_2-0793-11_3: assessorar els clients sobre la seva imatge personal, mitjançant la cura i transformació estètica del cabell i el pèl del rostre

UC_2-0351-11_2: tallar el cabell i fer l'arranjament i rasurat de la barba i el bigoti

Direcció i comercialització

UC_2-0795-11_3: dirigir i gestionar les activitats desenvolupades en empreses d'imatge personal

UC_2-0352-11_2: assessorar i vendre productes i serveis per a la imatge personal

 

 

Amunt