Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 28/06/2016

  • Número del document ENS/1626/2016

  • Número de control 16182032

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16182032-2016

Dades del DOGC
  • Número 7154

  • Data 04/07/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1626/2016, de 28 de juny, de modificació de la Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, per la qual s'organitza el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior.


Mitjançant la Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, (DOGC núm. 6158, de 27.6.2012), es va organitzar el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior.

El vigent article 41.3 de la Llei orgànica 2/2006, del 3 de maig, d'educació, no preveu el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior, si bé l'article 41.3.b) estableix que les administracions eductives podran establir procediments d'admissió al centre docent amb les condicions que es determinin per reglament. D'altra banda l'article 44.2 de la mateix llei estableix que el Títol de Tècnic permetrà l'accés, prèvia superació d'un procediment d'admissió, als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu.

Mitjançant la Resolució ENS/1004/2016, de 18 d'abril, (DOGC núm. 7105 de 22.4.2016), es varen determinar el calendari i els aspectes específics de la preinscripció per al curs 2016-2017 per als ensenyaments de batxillerat, batxillerat integrat amb música o dansa, cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior, cursos d'accés a aquests cicles, programes de formació i inserció, cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior, artístics superiors (art dramàtic, música, dansa, disseny i conservació i restauració de béns culturals), d'idiomes en escoles oficials d'idiomes, esportius, i els impartits en centres i aules de formació d'adults.

Tot i que encara no s'han desenvolupat els articles 41.3.b) i 44.2, esmentats, cal adaptar la Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny a la llei orgànica 2/2006, del 3 de maig, així com preveure els efectes d'aquesta resolució en el procediment de preinscripció ja convocat enguany.

Per tot l'exposat, a proposta de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial i de la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa


Resolc;


-1 Es modifica la Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, en el sentit de substituir a tota la Resolució la denominació de “curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior” per la nova denominació de “curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior”.


-2 Es modifica l'apartat 11.b) de la Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, el qual queda redactat en els termes següents:

“Quan hi hagi més sol·licituds que places, les sol·licituds d'accés al curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior s'ordenen successivament d'acord amb els següents blocs de prioritat:

Primer. Alumnes que posseeixin el títol de tècnic ordenats de major a menor qualificació final del cicle.

Segon. Relació única que inclou els alumnes que, simultàniament al curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior, es troben matriculats, bé al segon curs d'un cicle formatiu de 1.700 o de 2.000 hores de durada, o bé en un cicle formatiu de 1.300 o de 1.400 hores de durada. En aquesta relació única s'ordenen els alumnes que cursin un cicle de 1.700 o de 2000 hores de major a menor qualificació obtinguda en el primer curs del cicle formatiu, i els alumnes que cursin un cicle de 1.300 o de 1.400 hores de major a menor qualificació obtinguda en el quart curs de l'educació secundària obligatòria o, en el seu defecte, en la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà o el curs específic d'accés als cicles formatius de grau mitjà.

Tercer. Alumnes del primer curs d'un cicle formatiu de 1.700 o de 2.000 hores de durada, ordenats de major a menor qualificació obtinguda en el primer curs del cicle formatiu o de la qualificació obtinguda en el quart curs de l'educació secundària obligatòria o, en el seu defecte, en la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà o en el curs específic d'accés als cicles formatius de grau mitjà.

En cas d'empat es resoldrà pel sorteig organitzat pel centre.”


-3 Es modifica l'apartat 2.1 de l'annex 2 de la Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, que queda redactat en els termes següents:

“Poden accedir al curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior les persones que posseeixin el títol de tècnic i les persones que estiguin cursant un cicle formatiu de grau mitjà dels ensenyaments de formació professional.”


-4 Es modifica l'apartat 2.5 de l'annex 2 de la Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, que queda redactat en els termes següents:

“Poden accedir les persones que posseeixin el títol de tècnic així com aquelles que estiguin cursant un cicle de grau mitjà de formació professional inicial.”

 

-5 Es modifica l'apartat 2.6 a) de l'annex 2 de la Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, que queda redactat en els termes següents:

“a) La superació de les matèries tindrà efectes en els procediments d'admissió als cicles formatius de grau superior a partir del curs 2017-2018. Atorgarà prioritat en els procediments d'admissió, d'acord amb la normativa vigent en el moment d'aplicar-los.”

 

-6 Es modifica la denominació de determinades matèries de l'annex 2 de la Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, que queda substituïda per la nova denominació que s'indica:

“Llengua catalana” es substitueix per “Comunicació en llengua catalana”,

“Llengua castellana” es substitueix per “Comunicació en llengua castellana”,

“Llengua anglesa” es substitueix per “Comunicació en llengua estrangera”,

“Matemàtiques” es substitueix per “Matemàtiques aplicades”.

 

-7 Es modifiquen els annexos 6 i 8 de la Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, els quals queden substituïts pels continguts que es determinen, respectivament, en als annexos 1 i 2 .

 

-8 Totes les referències relatives al curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior s'han d'entendre referides al curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior.

 

-9 Els centres autoritzats per a la impartició del curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior tenen l'autorització per a impartir el curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior.

 

-10 Els centres que en el curs acadèmic 2016-2017 imparteixin el curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior, han d'informar a l'alumnat del contingut d'aquesta resolució.

 

-11 Les modificacions introduïdes per aquesta resolució són d'aplicació a partir de l'inici del curs acadèmic 2016-2017.

 

-12 Les prioritats en l'admissió establertes a l'apartat 11.b) de la Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, s'aplicaran a les places vacants del curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior, un cop feta la preinscripció dels alumnes amb el títol de tècnic que preveu l'annex 8 de la Resolució ENS/1004/2016, de 18 d'abril.


-13 Es faculta la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial i la Direcció General d'Atenció a la Família i a la Comunitat Educativa per tal que prenguin les mesures adients per a l'aplicació d'aquesta Resolució.


Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que estableix l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.


Barcelona, 28 de juny de 2016


Meritxell Ruiz i Isern

Consellera d'EnsenyamentAnnex 1

L'annex 6 de la Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny queda redactat així:


“Annex 6

Sol·licitud d'inscripció al curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior

Dades d'inscripció al curs


Al centre:

Nom i cognoms, DNI, adreça


Exposo:

(1) Que he cursat i superat el cicle formatiu de grau mitjà de (nom del cicle).

Adjunto la certificació d'estudis complets del cicle formatiu de grau mitjà (certificat acadèmic acreditatiu d'haver cursat i superat el cicle formatiu amb la qualificació final obtinguda en el cicle).

(1) Que en el curs 2016-2017 estaré cursant el segon curs d'un cicle formatiu de grau mitjà.

Adjunto la certificació d'estudis del primer curs del cicle formatiu de grau mitjà amb la qualificació obtinguda.

(1) Que en el curs 2016-2017 estaré cursant un cicle formatiu de 1.300 o 1.400 hores de durada.

Adjunto la certificació d'estudis del quart curs de l'educació secundària obligatòria amb la qualificació obtinguda o el certificat d'haver superat la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà o el certificat d'haver superat el curs específic d'accés als cicles formatius de grau mitjà

(1) Que en el curs 2016-2017 estaré cursant el primer curs d'un cicle formatiu de 1.700 o de 2.000 hores de durada.

Adjunto la certificació d'estudis del quart curs de l'educació secundària obligatòria amb la qualificació obtinguda o el certificat d'haver superat la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà o el certificat d'haver superat el curs específic d'accés als cicles formatius de grau mitjà.


Demano:

La inscripció en el curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior en l'opció (1)

Lloc i data

Signatura


(1) Opcions:

CT: Cientificotecnològica

HS: Humanística i social

AR: Artística

EE: Esportiva”Annex 2

L'annex 8 de la Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny queda redactat així:


“Annex 8

Model de certificació del curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior

Identificació del centre

Certificació del curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior.

Número de certificat:

(nom i cognoms), com a secretari o secretària del centre segons les dades dipositades en aquesta secretaria


Certifico:

Que l'alumne o l'alumna (nom i dos cognoms),

amb DNI/Passaport

amb data de naixement

Va superar el cicle formatiu de grau mitjà de (nom del cicle).

Ha finalitzat i superat el curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior organitzat per la Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny (DOGC núm. 6158, de 27.6.2012) en l'opció de (indiqueu-la).

L'alumne/a ha obtingut la qualificació final de (qualificació final amb dues xifres decimals)


I perquè consti on convingui, a petició de la persona interessada, signo aquest certificat amb el vist i plau del director o directora del centre


El secretari o secretària

Vist i plau del director o directora

Segell del centre”


Amunt