Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 21/06/2016

  • Número del document TSF/1598/2016

  • Número de control 16175071

  • Organisme emissor Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

    CVE CVE-DOGC-A-16175071-2016

Dades del DOGC
  • Número 7152

  • Data 30/06/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Organismes
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TSF/1598/2016, de 21 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'acord de modificació de l'article 37.9 del VI Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya (codi de conveni núm. 79000692011994).


Vist el text de l'acord de modificació de l'article 37.9 del Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya subscrit, en data 15 de juny de 2016, per la part empresarial pels representants de l'Administració, i per la part social pels representants d'UGT, CCOO i IAC i d'acord amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.1) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 86/2016, de 13 de gener, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i l'article 6 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

 

Resolc:

 

--1 Disposar la inscripció de l'acord esmentat en el Registre de convenis i acords col·lectius de treball de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, amb notificació a la Comissió Negociadora.

 

--2 Disposar la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb el compliment previ dels tràmits pertinents.

 

Barcelona, 21 de juny de 2016

 

Enric Vinaixa i Bonet

Director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

 

 

Transcripció literal del text signat per les parts

 

ACTA

núm. 2 de la reunió de la Comissió negociadora del VI Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya

 

Dia: 15 de juny de 2016

Hora: 10 hores

Lloc: sala d'actes de la DG de Funció Pública del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge (c/ Rivadeneyra, 6, 2a plta., Barcelona)

 

Representants per part de l'Administració

Sra. Pilar Sorribas Arenas, Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge - D.G. de Funció Pública

Sra. Mercè Domènech Fabregat, Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge - D.G. de Funció Pública

Sr. Joan Planas Areñas, Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Sr. Xavier Serentill Utgés, Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Sr. Jordi Cabré Menéndez, Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Sra. Núria Bes Rubio, Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Sr. Lourdes Llorente Sendra, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Sra. Montserrat Reverter Masia, Departament de Justícia

Sr. Ricard Rueda López, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Sr. Francesc Xavier Aráez Gerona, Departament de la Presidència

Sra. Àngela Martín Pérez, Departament d'Empresa i Coneixement (suplenta)

Sra. Aranzazu Pérez Martínez, Departament de Territori i Sostenibilitat (assessora)

Sra. Alícia Blázquez Martínez, Departament de Cultura (assessora)

Sra. M. Àngels Calvo Pagès, Departament de Salut (assessora)

 

Representants per la part social

UGT

Sr. José Manuel Ruiz Fernández

Sra. Àngela Rodríguez Albertos

Sra. Esther Morales Masó

CCOO

Sr. Manuel Espínola Mesa

Sra. Conxita Mañé Armenteros

Sra. Mireia Dellà Marcet

Sr. Juan Francisco López Muñoz

Sr. Miguel Ángel Cabezas Peña

Sr. David Bonet Mateo

Sr. Miguel Hallas Ojeda, assessor

IAC

Sr. Vicenç Cantos Guerrero

 

Secretària: Sra. Rosa M. Larraga Serrano

Moderadora: Pilar Sorribas Arenas

 

Desenvolupament de la sessió:

L'Administració manifesta que amb data 31 de desembre de 2015 va finalitzar la vigència del Programa de Rendiment Professional (PRP) previst a l'article 37.9 del VI Conveni únic.

La Comissió de Retribucions i despeses de personal, en les sessions dels dies 1 i 15 de març de 2016, en el marc de l'autorització de la negociació d'un nou acord de condicions de treball del personal penitenciari, autoritza implantar de nou, tant per al personal funcionari com per al laboral, el Programa de rendiment professional, en els mateixos termes que els pactats fins a 31.12.2015 i amb vigència fins a la ratificació d'un nou acord de condicions de treball per al personal funcionari penitenciari i, com a màxim fins al 31 de desembre de 2016.

En data 27 de maig de 2016, el Departament de Justícia pacta amb el seu Comitè intercentres la percepció per al personal laboral de centres penitenciaris adscrit al Departament de Justícia d'un complement excepcional i temporal, amb les mateixes condicions i quanties que l'extingit PRP, mantenint l'import del 2015 de 321€ trimestrals, amb la mateixa vigència acordada per al personal funcionari, i el trasllada a la Comissió negociadora del VI Conveni únic per a la seva aprovació i inclusió al conveni. S'adjunta a la present acta còpia de l'esmentat acord (Annex 1).

 

A la vista de la documentació presentada, i atès que s'han realitzat els tràmits requerits a l'article 27 de la Llei 2/2015, d'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, en situació de pròrroga, la Comissió negociadora del VI Conveni únic ratifica l'Acord relatiu a la percepció d'un complement retributiu durant l'any 2016 per al personal laboral de centres penitenciaris del Departament de Justícia, i acorda la següent modificació de l'article 37.9 del VI Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya:

Modificació de l'article 37.9 del VI Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya:

Programa de Rendiment Professional per al 2016

S'estableix amb caràcter excepcional i temporal un complement retributiu –complement PRP 2016- per al personal laboral adscrit al Departament de Justícia que presta serveis en centres penitenciaris, amb la percepció de l'import i pel període que s'indica:

Gener 2016-desembre 2016: 321 € trimestrals.

El personal laboral temporal d'aquest àmbit resta inclòs en el programa si acredita una prestació continuada de serveis de, com a mínim, 6 mesos en centres penitenciaris. A aquests efectes es considerarà prestació de serveis continuada la discontinuïtat inferior a 15 dies.

Al personal contractat a temps parcial i al personal amb reducció de jornada se li aplicarà la part proporcional de les quantitats resultants segons la jornada realitzada.

El programa s'estableix per incentivar l'assistència i el compliment de l'horari, sens perjudici de la penalització de les absències injustificades i retards que puguin comportar en forma de descomptes i sancions, d'acord amb el que s'estableix a la normativa.

Els imports màxims especificats es perceben en cas que es realitzi jornada completa i s'acompleixin una sèrie de condicions d'estabilitat i de continuïtat en el desenvolupament del lloc de treball. Per al personal que no hagi prestat serveis durant tot el trimestre de referència sobre el qual es computa, l'import inicial (previ a l'aplicació dels possibles descomptes) es calcularà de manera proporcional al temps treballat. Aquest personal tindrà dret a la percepció de la part proporcional que li correspongui.

Sobre aquesta quantitat, es deixarà de percebre un 30% de la totalitat de l'import trimestral en cas de cada absència del torn de treball, llevat que la falta d'assistència sigui a causa d'alguna de les següents circumstàncies:

Pels permisos i llicències legalment establerts llevat de la llicència per assumptes propis sense retribució i de la llicència per fer estudis quan no es concedeixi en interès de l'Administració.

Pel règim de vacances i compensació de festius.

Per les baixes per accident laboral o malaltia professional i per situació de risc durant l'embaràs.

Per l'assistència a formació impartida per l'Administració o per les organitzacions sindicals representatives, relacionada amb el lloc de treball desenvolupat i proposada i autoritzada pels superiors jeràrquics o la impartició, prèviament autoritzada, de cursos i seminaris en centres públics de formació d'empleats/ades públics.

En el cas de vaga legal, únicament es descomptarà l'import de la prima proporcional al temps en què s'exerceix aquest dret.

Qualsevol altra absència en l'horari de treball establert al marge de les que s'assenyalen implica l'aplicació del descompte indicat. També tindrà la consideració d'absència als efectes de la percepció d'aquest complement més de 3 retards superiors a 30 minuts sobre l'hora màxima d'entrada, en el període trimestral, llevat dels casos de força major.

No obstant, no computarà com a absència la indisposició sobrevinguda durant el torn de treball sempre que l'afectat/ada sol·liciti la consideració del temps restant fins a la finalització de la jornada com a horari recuperable.

En el cas que l'absència respongui a una incapacitat temporal per malaltia comuna o accident no de treball, es deixarà de percebre un 30% de l'import trimestral el primer dia i el 5% els dies successius. Aquests descomptes tindran un límit mensual del 50% de l'import trimestral de la prima en el cas que el mateix episodi d'incapacitat temporal tingui una durada superior a 5 dies laborables. En cas de noves baixes, inclusiu en cas que es produeixin en el mateix mes, es procedirà a descomptar de nou el 30% el primer dia i el 5% els dies següents i així successivament a cada nova baixa.

Tots els percentatges de minva s'entenen referits sobre el total trimestral, no sobre les quantitats romanents. Els descomptes sobre la quantitat s'apliquen fins a l'extinció d'aquesta.

Aquesta modificació produirà efectes des de l'1 de gener de 2016 i finalitzarà quan el Govern ratifiqui un nou Acord de condicions de treball per al personal funcionari penitenciari i, com a màxim, el 31 de desembre de 2016.

 

A les 11h hores s'aixeca la sessió i, perquè consti, s'estén aquesta acta a Barcelona, en el lloc i dia indicats més amunt.

 

Amunt