Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 21/06/2016

  • Número de control 16175080

  • Organisme emissor Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-16175080-2016

Dades del DOGC
  • Número 7150

  • Data 28/06/2016

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda per a l'any 2016, i s'obre la convocatòria corresponent.


Les dades macroeconòmiques del Comerç català demostren el bon estat del sector i la seva aportació cabdal al conjunt de l'economia. Novament queda palès que tenim una oferta extraordinàriament variada en comerç i serveis, tant en formats com en tipologies d'empreses o canals de venda. Cadascun amb les seves peculiaritats, aquest operadors necessiten estar organitzats, ben gestionats i augmentar la seva eficiència. És voluntat del Govern de Catalunya estar al seu costat per aconseguir millorar-ne la posada al dia, modernització i rendibilitat, alhora que se n'impulsa un creixement sostenible i respectuós amb l'entorn i el medi ambient.

Des del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, tenim la responsabilitat d'impulsar-ne la representativitat, amb actuacions orientades a desenvolupar projectes que agrupin els esforços col·lectivament, ja sigui a través l'associacionisme, de l'agrupació d'empreses o de la representativitat sectorial. Implicar el sector de forma permanent en les tecnologies més punteres és un element accelerador del creixement.

És voluntat del Govern donar suport a aquells agents que lideren projectes encaminats a fer de Catalunya un país ric en comerç rural, comerç de proximitat i comerç d'alta concentració, mantenint l'històric equilibri entre formats i creant sinergies amb agents d'altres àmbits vinculats, com poden ser el turisme, la gastronomia, la cultura i la tradició.

En la mesura del que ens permeten els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, tenim el ferm propòsit de millorar la visibilitat de les empreses de cada branca d'activitat: en el cas de la moda, fomentant la internacionalització dels nostres dissenyadors mitjançant la presència en showrooms a Europa i al continent americà; pel que fa a l'artesania, incentivant la participació dels artesans en fires del sector, a fi de potenciar la comercialització dels seus productes, i en relació amb les empreses comercials i de serveis, dotant-les d'un complement de promoció per participar a fires sectorials i multisectorials.

Dins d'aquestes Bases de subvencions es trobar l'aposta que es fa per l'e-Commerce com a canal de venda complementari a l'aparador tradicional. Els nous hàbits de consum i l'ús massiu de les xarxes socials com a element prescriptor fan que, per a les empreses comercials, planificar adequadament la presència a internet sigui una necessitat ineludible des del punt de vista estratègic.

És vol incidir en l'aposta que fa la Generalitat de Catalunya pel programa de projectes rellevants i d'innovació, com a pal de paller dels instruments amb què compta el Govern per donar una embranzida als sectors del comerç, serveis, l'artesania i la moda de Catalunya.

En aquest sentit, i amb l'objectiu de fomentar el comerç català, el Consell General del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, reunit en data 19 de maig de 2016, va aprovar els programes per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç, els serveis, l'artesania i la moda catalana, amb informe favorable de l'Assessoria Jurídica del Departament d'Empresa i Coneixement.

Vist el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels arts 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis;

Vist l'Acord del Govern GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.

Vista la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, prorrogat per al 2016.

A aquestes bases els són aplicables el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006,de 21 de juliol.

Per tot això exposat,

 

Resolc:

 

Article 1

Objecte

Obrir la convocatòria i aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda per a l'any 2016.

 

Article 2

Aplicació pressupostària i import

2.1 L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 5.000.000,00 euros, amb càrrec a les partides pressupostàries D/482.0001/641 i D/470.0001/641 del pressupost del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. D'aquesta quantitat, 400.000,00 euros, es destinaran al Programa 2 (Afavoriment de la continuïtat dels locals comercials), la resta es distribuirà entre els altres programes d'aquesta convocatòria.

La distribució inicial d'imports de les partides pressupostàries D/482.0001/641 i D/470.0001/641 es podrà modificar segons el desenvolupament i les necessitats de cada programa.

Els ajuts previstos en aquesta resolució tenen la consideració d'ajuts de minimis d'acord amb el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

Els ajuts de minimis no es podran acumular amb un altre ajut estatal per a les mateixes despeses subvencionables si aquesta acumulació dóna lloc a una intensitat superior a les establertes al Reglament general d'exempció per categories o en una decisió de la Comissió.

2.2 La concessió de subvencions prevista en aquesta convocatòria està condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de la concessió.

2.3 Aquesta dotació pot ser incrementada amb les quantitats que resultin de la liquidació dels programes executats en exercicis anteriors pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, mitjançant una resolució del director/a del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

 

Article 3

Sol·licituds i termini de presentació

3.1 El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el dia 4 de juliol de 2016 i finalitza el dia 26 de juliol de 2016.

3.2 Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans especificats a la base 6.

3.3 Només es pot presentar una sol·licitud per beneficiari, malgrat que cada sol·licitud pot incloure més d'un projecte del mateix programa.

 

Article 4

Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos

L'òrgan competent per dictar la resolució, el termini per a la finalització del procediment, el mitjà de notificació i el règim de recursos els estableix la base 9 de l'annex d'aquesta Resolució.

 

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 21 de juny de 2016

 

Montserrat Vilalta Cambra

Directora

 

 

Annex

Bases reguladores

 

Base 1

Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular l'atorgament de les subvencions en l'àmbit del comerç al detall, dels serveis, l'artesania, i la moda, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial, de serveis, l'artesanal i el suport a la moda catalana, i fomentar la competitivitat i la qualitat d'aquests sectors.

 

Base 2

Persones o entitats beneficiàries

Poden ser beneficiaris/àries d'aquests ajuts:

a) Les empreses individuals, associades o agrupades de comerç, serveis, artesania i moda, donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques.

b) Entitats de comerç, serveis, artesania i moda: associacions, gremis, federacions i agrupacions.

Als efectes d'aquesta convocatòria s'entenen com empreses de serveis a la persona aquelles que presten les activitats empresarials que es relacionen a continuació:

Tallers mecànics.

Serveis fotogràfics.

Copisteries i arts gràfiques.

Serveis de reparacions.

Agències de viatges detallistes.

Tintoreria i bugaderies.

Perruqueria i salons d'estètica i bellesa.

Bars i restaurants.

Serveis de menjar preparat i càtering.

Als efectes d'aquesta convocatòria s'entenen com empreses de comerç aquelles que presten les activitats empresarials de comerç al detall, quedant exclosos expressament els fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.

Als efectes d'aquesta convocatòria s'entenen com empreses artesanes aquelles que desenvolupen activitats relatives al Repertori de famílies d'oficis artesans publicat a l'annex del Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l'activitat artesanal (DOGC núm. 6786 de 12.1.2015). S'exclou expressament l'artesania alimentària.

Als efectes d'aquesta convocatòria s'entenen com empreses de moda aquelles que comprenen activitats intensives en disseny i creativitat, els seus productes i serveis estan subjectes a una renovació constant i es vinculen a l'equipament de la persona.

Els/les beneficiaris/àries que sol·licitin la subvenció en el marc dels programes que es detallen a continuació han de tenir, com a mínim, un establiment operatiu a Catalunya.

Als efectes d'aquestes subvencions, s'especifica la categoria de pime (petites i mitjanes empreses), segons la Recomanació de la Comissió Europea 2003/361/CE, de 6 de maig, sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes empreses (DOUE de 20 de maig de 2003):

Mitjana empresa: ocupa menys de 250 persones i té un volum de negoci anual que no excedeix els 50 milions d'euros o un balanç general anual que no excedeix els 43 milions d'euros.

Petita empresa: ocupa menys de 50 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d'euros.

Microempresa: ocupa menys de 10 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 2 milions d'euros.

Queden excloses com a beneficiàries d'aquests ajuts les empreses o entitats col·lectives que es troben participades en més d'un 50% per capital públic.

Queden excloses de qualsevol dels programes d'aquesta convocatòria les sol·licituds fetes per aquelles entitats que han subsumit expressament les seves sol·licituds en d'altres entitats de major àmbit de representativitat en les quals estiguin integrades.

En cadascun dels programes que figuren a l'Annex 2 d'aquest Resolució, s'estableixen els requisits específics que han de tenir els seus beneficiaris.

 

Base 3

Requisits per obtenir la condició de beneficiari/ària

3.1 Les persones i les entitats sol·licitants han de complir els requisits següents:

a) En el cas d'empreses amb 50 o més treballadors, donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors/ores amb discapacitat sobre el nombre total de treballadors/ores de l'entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d'acord amb el que disposen l'article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social; el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril i el Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre l'aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment.

b) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s'haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d'atorgament, i abans de rebre qualsevol pagament.

Les persones sol·licitants que hagin negociat amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, l'Agència Tributària de Catalunya o la Tresoreria General de la Seguretat Social una pròrroga, un ajornament, una moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes, cal que aportin la documentació que acrediti aquesta prerrogativa especial.

c) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

d) Indicar, d'acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i per intervenir-hi en llurs centres de treball, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Aquest requisit només és aplicable en el cas d'empreses amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones.

e) Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).

f) No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l'any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, o, si han estat sancionades, hagin aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.

g) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).

h) Acreditar que disposen d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals; amb el Reial decret 39/1997, d'1 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció; així com d'acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

i) Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats a l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones.

j) En el cas de les associacions, haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l'anterior.

k) No trobar-se en situació de crisi.

l) No haver superat la quantitat màxima d'ajuts de minimis que pot rebre una empresa en el període de 3 exercicis fiscals.

m) En el cas que els beneficiaris siguin persones físiques empresàries estar donat d'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques.

n) Que l'entitat o empresa sol·licitant, si s'escau, estigui inscrita en el registre públic corresponent.

o) En el cas que la realització de l'activitat utilitzi qualsevol element susceptible de generar drets d'autor complir amb la normativa sobre propietat intel·lectual.

p) Complir amb l'obligació de comunicar l'obtenció d'altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat.

q) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

r) Que l'entitat sol·licitant, si s'escau, aconsegueixi amb les quotes fixes dels associats un import igual o superior al 50 % de la inversió del projecte.

3.2 El compliment d'aquests requisits s'acreditarà d'acord amb el que estableix la base 6.3.

 

Base 4. Quantia

4.1 La quantia de la subvenció atorgada no pot superar el cost subvencionable del projecte.

4.2 La despesa mínima subvencionable, realitzada i justificada, de l'activitat objecte de l'ajut exigible per poder considerar acomplert l'objecte i la finalitat de l'ajut s'estableix a cada programa. L'incompliment d'aquesta despesa mínima comporta la revocació total de l'ajut atorgat. Si es compleix la despesa mínima, però el cost final efectiu de l'activitat és inferior al cost inicialment pressupostat, s'ha de reduir, en la mateixa proporció, la quantia de l'ajut.

4.3. Si la desviació pressupostària entre el cost inicialment pressupostat i el cost final justificat de l'activitat objecte de l'ajut no excedeix del 20 % no comporta la reducció de la quantia de l'ajut. Només es pot aplicar aquest percentatge si es garanteix que s'ha acomplert l'objecte i la finalitat de l'ajut.

4.4. Els criteris que es tindran en compte per determinar la quantia de les subvencions són el cost del projecte, els altres ajuts rebuts, quan siguin aplicables, la puntuació obtinguda pels criteris de valoració i les disponibilitats pressupostàries.

En cap cas l'import dels ajuts concedits pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat que ha de desenvolupar la persona beneficiària.

La quantia de la subvenció atorgada, juntament amb els ajuts de minimis percebuts per l'empresa o entitat en els 3 darrers exercicis fiscals no podrà superar 200.000 euros.

4.5 L'atorgament d'aquestes subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva de concessió, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

Base 5

Actuacions i despeses subvencionables

5.1 Les despeses subvencionables es detallen en el desenvolupament de cada programa que figuren a l'Annex d'aquesta Resolució. En cap cas, el cost dels béns o serveis subvencionats pot superar el seu valor de mercat.

5.2 Es consideraran subvencionables aquelles despeses que s'imputin al desenvolupament de les accions per respondre de manera inequívoca a la seva naturalesa, resultin estrictament necessàries i que s'hagin realitzat durant el període d'execució de l'actuació i hagin estat efectivament pagades pel beneficiari abans de la finalització del termini de presentació de la justificació econòmica.

Als efectes d'aquesta Resolució es consideraran despeses no subvencionables les següents:

   - Interessos deutors de comptes bancaris.

   - Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.

   - Despeses de procediments legals i judicials.

   - Impostos indirectes, com l'IVA, i els impostos personals sobre la renda, i qualsevol altre impost.

   - Adquisició de mobiliari, equips, vehicles, infraestructures, béns immobles (amb excepció del programa 2 “Afavoriment de la continuïtat dels locals comercials”) i terrenys, tant si són adquisicions noves com de segona mà. Només es podran subvencionar les amortitzacions d'aquests béns quan compleixin els requisits establerts per a les amortitzacions.

   - Despeses de transaccions financeres.

   - Comissions i pèrdues de canvi i d'altres despeses purament financeres, com ara comissions per manteniment de comptes o transferències.

   - Despeses justificades amb factures de data anterior o posterior en més d'un mes a l'inici o finalització de l'actuació atorgada.

   - Les quotes de participació en qualsevol esdeveniment liderat pel CCAM.

   - Els estudis.

   - Els patrocinis i premis.

   - Les quotes d'afiliació a d'altres entitats.

   - El programari informàtic, amb excepció del programa 3 “Implementació d'eines d'innovació tecnològica”.

   - El lloguer de llums de Nadal.

   - Les despeses d'allotjament i desplaçament.

   - Els càterings i les despeses d'alimentació.

A més, per als programes 4, 5 i 6 que figuren a l'Annex 2 d'aquesta Resolució es consideren despeses no subvencionables les següents:

   - Les despeses internes de personal.

   - Les activitats paral·leles (com ara despeses de ponents i convidats externs, despeses d'animació,..)

5.3 Les actuacions per a les quals se sol·liciti la subvenció s'han realitzar de manera efectiva durant l'any 2016.

5.4 Es podran acceptar les inversions finançades totalment o parcialment mitjançant la tipologia de contractes d'arrendament financer –lísing- sempre que la persona beneficiària dipositi davant la Caixa General de Dipòsits un aval per un import igual a la subvenció, garantia que ha de ser proporcional a la inversió parcialment o totalment finançada amb lísing. El model d'aval està a disposició dels interessats a la seu corporativa ubicada en http://www.gencat.cat o a la pàgina web http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/.

 

Base 6

Sol·licituds i documentació

6.1 Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (http://canalempresaweb.gencat.cat), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.cat) o a la pàgina web del Departament d'Empresa i Coneixement (http://empresaiocupacio.gencat.cat).

6.2 Les sol·licituds es presentaran preferentment per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa (http://canalempresaweb.gencat.cat).

En cas que la persona sol·licitant no disposi de mecanismes d'autenticació electrònica, un cop emplenada i enviada la sol·licitud per mitjans telemàtics, a través de la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya ubicada en el portal http://canalempresaweb.gencat.cat, disposa de 10 dies per fer arribar la sol·licitud degudament signada a la xarxa d'Oficines de Gestió Empresarial (OGE), que es pot consultar a l'apartat de Tràmits i formularis del Canal Empresa, o a la seu del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (c/ Puig i Xoriguer, 11-13, 08004 Barcelona). En el cas que no es presenti en el termini esmentat de 10 dies es considera que desisteix de la seva petició i quedarà conclús l'expedient.

El model normalitzat inclourà les dades de domiciliació bancària de la persona beneficiària on, si s'escau, es farà efectiu el pagament de la subvenció.

La presentació de les sol·licituds també es pot realitzar d'acord amb els supòsits que preveu l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

6.3 La sol·licitud inclourà la declaració responsable relativa al compliment dels requisits següents:

a) Requisits als que fa referència la base 3, si s'escau.

b) Existència o no d'altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, per al mateix concepte. En cas afirmatiu caldrà indicar, en el formulari de sol·licitud, el programa al qual s'acull, la quantia sol·licitada, el percentatge que suposen del cost total del projecte, si es troben en fase de sol·licitud o concessió i amb càrrec a quina entitat pública o privada s'han sol·licitat.

c) Disposar de l'escriptura de constitució de la societat i de la inscripció dels seus estatuts al Registre mercantil o al registre corresponent.

d) Disposar de facultats de representació de la empresa, d'acord amb la escriptura notarial corresponent inscrita al Registre mercantil o al registre corresponent, si escau.

e) Disposar dels llibres comptables, dels registres diligenciats i d'altres documents degudament auditats, en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable.

f) Existència o no dels ajuts de minimis que li hagin estat atorgats durant l'exercici fiscal en curs i en els dos exercicis anteriors, indicant la data de concessió, l'import i l'ens atorgant. Quan l'empresa o entitat mantingui amb d'altres empreses algun dels vincles descrits a l'article 2.2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis, d'acord amb el concepte “única empresa” haurà de declarar també els ajuts de minimis percebuts per les empreses vinculades.

6.4 La presentació de la declaració responsable faculta l'Administració per verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades declarades. La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables, a més de ser causa d'inadmissió de la sol·licitud de subvenció, és també causa de revocació, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer.

6.5 La signatura de la sol·licitud comporta l'autorització al Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya per obtenir per interoperabilitat les dades disponibles al Catàleg de dades i documents electrònics. En cas de no autoritzar-ho mitjançant el formulari de sol·licitud, s'hauran de presentar els documents acreditatius corresponents. 

6.6 Amb les sol·licituds s'ha d'adjuntar la documentació que s'esmenta a continuació, que s'inclou en el model normalitzat:

a) Pla d'Actuació, si s'escau, que inclou la informació relativa al Projecte d'activitat o actuacions segons les pautes del model, incloent-hi les dates d'inici i finalització previstes i el lloc de realització del projecte, els objectius a aconseguir i els indicadors que s'utilitzaran per mesurar l'impacte. Aquests indicadors poden ser, entre d'altres, de les següents tipologies:

- Indicadors d'input (mesura els recursos necessaris per assolir un objectiu. Per exemple: recursos econòmics, humans, etc. assignats a un projecte)

- Indicadors d'output (mesura la quantitat de productes, activitats o serveis produïts. Per exemple: número de targetes emeses)

- Indicadors de resultat (mesura el grau d'assoliment d'un objectiu. Per exemple: % de l'increment de les vendes)

- Indicadors d'eficiència (mesura la relació entre els inputs emprats i l'output produït. Per exemple: cost mitjà d'un bé, servei o activitat)

- Indicadors de qualitat (mesura en quin grau les accions o servei satisfan les necessitats previstes. Per exemple: grau de satisfacció d'un servei o activitat, temps mitja de realització d'un servei,...)

b) Pressupost complet i detallat del projecte en el qual figurin totes les despeses i els ingressos previstos, la quantia de l'ajut que se sol·licita i el detall de les fonts de finançament i les declaracions responsables corresponents. En el cas que l'activitat subvencionada consisteixi en diferents actuacions, el pressupost es desglossarà per actuacions.

6.7 En el cas de documents que ja es trobin en poder de qualssevol dels departaments de la Generalitat de Catalunya, en aplicació del que preveu l'article 35.f) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la seva aportació es pot substituir per una declaració de la persona o l'entitat sol·licitant conforme no hi ha hagut modificacions en la data de presentació de la sol·licitud, fent constar el lloc, la data i l'òrgan davant el qual es va presentar la documentació. Aquesta declaració s'inclou al formulari de sol·licitud.

En el cas que s'hagin produït modificacions en la documentació presentada, hagi prescrit el seu període de vigència o hagin transcorregut més de 5 anys des de la finalització del procediment pel qual es va lliurar, s'ha de presentar necessàriament la nova documentació.

6.8 Si la sol·licitud no reuneix els requisits que estableix aquest article es requerirà la persona sol·licitant perquè, en un termini de deu dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius per mitjans telemàtics, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d'acord amb el que disposa l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Aquesta resolució de desistiment es notificarà a la persona o entitat interessada mitjançant el Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), sens perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. També es publicarà als taulers d'anuncis físics del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya ( C. Puig i Xoriguer, 11-13 de Barcelona) i dels serveis territorials del Departament d'Empresa i Coneixement (Barcelona: C. d'Albareda, 2-4, Girona: Pl. Pompeu Fabra,1, Lleida: Av. del Segre, 7, Tarragona: C. Joan Baptista Plana, 29-31, Terres de l'Ebre: C. Montcada, 32 de Tortosa, Catalunya Central: C. Alfons XII, 13 de Manresa).

 

Base 7

Criteris de valoració

7.1 Els criteris de valoració de les sol·licituds seran els que s'estableixen a l'Annex d'aquesta Resolució per a cadascun dels programes. Per optar als ajuts les sol·licituds han d'obtenir una puntuació mínima de 25 punts, en cas contrari s'entendran com a denegats.

7.2 Es deixarà constància en l'expedient dels aspectes concrets que s'han valorat en aplicació de cada criteri i de la relació entre la puntuació obtinguda i l'import de subvenció.

 

Base 8

Procediment de concessió

8.1 El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases és el de concurrència competitiva que preveu l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, mitjançant el prorrateig de l'import global màxim destinat a aquestes subvencions, tenint en compte, a l'hora de determinar el seu import, la puntuació obtinguda de les sol·licituds presentades. Excepte les subvencions que s'atorguen en el marc del Programa 2 (Afavoriment de la continuïtat dels locals comercials) que es tramiten basant-se en l'ordre cronològic de presentació de les sol·licituds, i fins a l'exhauriment del seu pressupost que figura a l'article 2.1 de la resolució d'aquesta convocatòria.

8.2 L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és el/la cap de l'Àrea de Comerç del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

8.3 Les sol·licituds les valorarà un òrgan col·legiat, la Comissió de valoració, la qual elaborarà l'informe-proposta, la composició del qual serà:

El/la Cap de l'Àrea de Comerç.

El/la Cap de l'Àrea de Moda.

El/la Cap de l'Àrea d'Artesania.

El/la Cap de l'Àrea de Serveis Compartits.

8.4. Un cop avaluades les sol·licituds, l'òrgan instructor formula la proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions, d'acord, si escau, amb l'informe de l'òrgan encarregat de valorar les sol·licituds. Aquesta proposta de resolució provisional es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat), sens perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. No obstant això, en el cas que hi hagi sol·licituds presentades no telemàticament, també es publicarà al tauler d'anuncis físic de la seu del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya i als dels serveis territorials del Departament d'Empresa i Coneixement.

8.5 La proposta de resolució provisional ha de contenir la llista de sol·licituds que es proposa estimar i la llista de sol·licituds que es proposa desestimar amb indicació dels motius de la desestimació. També ha de contenir les sol·licituds que formen part de la llista de reserva, si n'hi ha, degudament prioritzada en funció de la puntuació obtinguda i sempre que hagin assolit la puntuació mínima exigida. En el supòsit que alguna de les persones proposades per ser beneficiàries de la subvenció no l'accepti o desisteixi de la sol·licitud, es pot atorgar la subvenció a la persona o persones sol·licitants proporcionalment, sempre que s'hagi alliberat crèdit suficient per atendre les sol·licituds següents amb igual puntuació.

En el cas de documents que ja es trobin en poder de qualssevol dels departaments de la Generalitat de Catalunya, en aplicació del que preveu l'article 35.f) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la seva aportació es pot substituir per una declaració de la persona sol·licitant conforme no hi ha hagut modificacions en la data de presentació de la sol·licitud, fent constar el lloc, la data i l'òrgan davant el qual es va presentar la documentació.

En el cas que s'hagin produït modificacions en la documentació presentada, hagi prescrit el seu període de vigència o hagin transcorregut més de 5 anys des de la finalització del procediment pel qual es va lliurar, s'ha de presentar necessàriament la nova documentació.

8.6 Les persones sol·licitants poden presentar al·legacions en el termini de 10 dies hàbils des de l'endemà de la publicació o notificació de la proposta provisional de concessió, que es tindran en compte en el moment de resoldre.

Si les persones proposades com a beneficiàries no presenten cap al·legació, dins d'aquest termini, s'entendrà que accepten tàcitament la concessió de la subvenció.

8.7 L'òrgan instructor pot demanar a les persones sol·licitants que aportin la documentació complementària que consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.

8.8 S'entén que les persones interessades desisteixen de la sol·licitud si no presenten la documentació prevista als apartats anteriors, si escau, dins del termini esmentat.

8.9 L'òrgan instructor formularà la proposta definitiva de resolució de les subvencions a la vista, en tot cas, de la proposta de resolució provisional, de la documentació addicional presentada per les persones beneficiàries proposades, de les acceptacions i de les comprovacions realitzades, si escau, i l'elevarà a l'òrgan resolutori.

 

Base 9

Resolució i notificació

9.1 L'òrgan competent per dictar la resolució és el/la director/a del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

9.2 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de sis mesos, a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

9.3 Prèviament a la concessió de les subvencions l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i ha de notificar-ho a les persones mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informaciópublica.html), sens perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. No obstant això, en el cas que hi hagi sol·licituds que no s'han presentat telemàticament, també es publicarà al tauler d'anuncis físic de la seu del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya i dels serveis territorials del Departament d'Empresa i Coneixement.

Contra la resolució d'inadmissió o de desistiment dels ajuts, que no exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs d'alçada davant el/la director/a del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableixen l'article 114 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú, i l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

9.4 La resolució d'atorgament ha de ser degudament motivada i ha d'incloure, com a mínim, la identificació de la persona o entitat sol·licitant a la qual es concedeix la subvenció, l'import i, si escau, el percentatge subvencionat del pressupost de l'activitat, el termini de justificació de l'execució de l'objecte de la subvenció i el seu caràcter de minimis d'acord amb el Reglament (CE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis.

9.5 Aquesta resolució es notificarà a la persona o l'entitat interessada mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informaciópublica.html), sens perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. No obstant això, en el cas que hi hagi sol·licituds que no s'han presentat telemàticament, també es publicarà al tauler d'anuncis físic de la seu del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya i dels serveis territorials del Departament d'Empresa i Coneixement.

9.6 En el cas que l'òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini de sis mesos s'entendrà que la sol·licitud ha estat desestimada, d'acord amb l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

9.7 Contra la resolució de concessió o de denegació dels ajuts, que no exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs d'alçada davant el/la conseller/a d'Empresa i Coneixement en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableixen l'article 114 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú, i l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

Base 10

Publicitat de la resolució

10.1 D'acord amb l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i amb l'article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, si l'import de les subvencions atorgades, individualment considerades, és igual o superior a 3.000,00 euros, es donarà publicitat per mitjà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), amb indicació de la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s'ha imputat, les persones o les entitats beneficiàries, la quantitat concedida i la/les finalitat/s de la subvenció. Si la quantia de les subvencions concedides és inferior a 3.000,00 euros no escaurà la publicació al DOGC.

10.2 Sens perjudici del que estableix l'apartat anterior, es donarà publicitat dels atorgaments de les subvencions mitjançant la pàgina web del Departament d'Empresa i Coneixement (http://empresaiocupacio.gencat.cat) i/o del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.cat).

 

Base 11

Subcontractació

11.1 S'entén que un beneficiari subcontracta quan concerta amb tercers l'execució total o parcial de l'activitat que constitueix l'objecte de la subvenció. Queda fora d'aquest concepte la contractació de les despeses en què hagi d'incórrer el beneficiari per a la realització per si mateix de l'activitat subvencionada.

11.2 D'acord amb això, i a efectes d'aquesta Resolució, no són susceptibles de subcontractació les accions que s'estableixen a l'Annex per a cada programa.

 

Base 12

Pagament

El pagament de la subvenció es farà efectiu en un únic lliurament un cop justificada l'execució de l'actuació subvencionada i realitzades les actuacions de comprovació necessàries.

Prèviament al reconeixement de l'obligació de cadascun dels pagaments, l'òrgan instructor comprovarà d'ofici si la persona o entitat beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La signatura de la sol·licitud de subvenció implica l'autorització per fer-ne la comprovació.

En el cas que la persona o entitat beneficiària no tingui la residència fiscal en territori espanyol, ha de presentar un certificat emès per les autoritats competents del país de residència.

 

Base 13

Revisió i variacions en la destinació de la subvenció

13.1 Hi ha la possibilitat de revisar les subvencions ja concedides i modificar-ne la resolució d'atorgament en el cas d'alteració de les condicions o de l'obtenció concurrent d'altres ajuts.  

13.2 D'acord amb l'article 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, qualsevol alteració de les condicions que s'han tingut en compte  per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent d'altres subvencions fora dels casos permesos a les normes reguladores, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió en els termes establerts a la normativa reguladora de la subvenció.

13.3 El beneficiari té l'obligació de proposar a l'òrgan concedent qualsevol canvi que, dins de la mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació de la subvenció que, si s'escau, ha de ser expressament autoritzat per l'òrgan concedent d'acord amb l'article 95.e) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

 

Base 14

Justificació

14.1 Les persones o entitats beneficiàries de les subvencions han de justificar l'aplicació dels fons d'acord amb els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; amb l'article 98.1 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i amb l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.

14.2 Un cop finalitzades les actuacions, el/la beneficiari/ària ha de presentar telemàticament un compte justificatiu on acrediti la realització de les actuacions subvencionades, així com les despeses generades per les accions esmentades i l'aplicació dels fons percebuts. En cas que la persona beneficiària no disposi de signatura digital, un cop emplenat i enviat el compte justificatiu per mitjans telemàtics, disposa de 10 dies per fer-lo arribar degudament signat a la xarxa d'Oficines de Gestió Empresarial (OGE) (http://canalempresaweb.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/serveis-de-tramitacio/xarxa-oficines-oge/), que es pot consultar a l'apartat de Tràmits i formularis del Canal Empresa (http://canalempresaweb.gencat.cat/es/), o a la seu del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://www.ccam.cat/) (c/ Puig i Xoriguer, 11-13, 08004 Barcelona).

Aquest compte justificatiu es presentarà mitjançant el model normalitzat que es troba a disposició de les persones interessades a les pàgines web que s'indiquen a la base 6 i tindrà el següent contingut:

14.2.1. Memòria de l'actuació que justifiqui el compliment de les condicions imposades en les presents bases i convocatòria, amb indicació de les activitats realitzades i els objectius aconseguits i els resultats obtinguts a través dels indicadors assenyalats en el moment de fer la sol·licitud, d'acord amb la base 6.6 apartat a).

14.2.2. Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que inclourà:

a) Una relació classificada de totes les despeses subvencionables relacionades amb el desenvolupament de l'actuació, amb identificació del creditor, i el document, l'import, la data d'emissió, la data de pagament i la forma de pagament.

En el cas de les nòmines caldrà indicar també el preu o cost/hora.

b) Una llista detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'actuació subvencionada, amb indicació de l'import i la procedència.

c) Una declaració del beneficiari conforme els pagaments corresponen a actuacions realitzades correctament i justificades mitjançant factures pagades o altres documents comptables de valor probatori equivalent.

d) Declaració relativa a l'elecció entre les ofertes presentades, quan l'import de la contractació d'una despesa subvencionada superi la quantitat de 50.000,00 euros en el supòsit de cost per execució d'obra, o de 18.000,00 euros en el supòsit de prestació del servei o lliurament del bé. El/la beneficiari/ària ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació, llevat que per les característiques especials no hi hagi en el mercat un nombre suficient d'entitats que el subministrin o prestin, o que la despesa s'hagi realitzat anteriorment a la sol·licitud de la subvenció. L'elecció entre les ofertes presentades es realitzarà conforme als criteris d'eficiència econòmica, i s'ha de justificar expressament l'elecció en una memòria quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

e) En cas que els beneficiaris siguin persones jurídiques i l'import a atorgar sigui superior a 10.000 euros, cal que presentin necessàriament una declaració responsable que contingui la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques al Portal de transparència.

14.3 Les persones o les entitats beneficiàries de les subvencions resten obligades a realitzar-ne la justificació en el termini màxim de tres mesos a partir de la finalització del termini per a realitzar les actuacions subvencionables davant del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

14.4 Les factures, ja siguin completes o simplificades, han de complir els requisits que estableix el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre. La descripció de l'operació ha d'aportar informació suficient sobre el concepte i el període objecte de facturació per tal que es pugui verificar la relació de la despesa amb l'actuació objecte de l'ajut. Si el concepte de la factura no és prou explicatiu, cal adjuntar els albarans de lliurament corresponents o altra documentació justificativa. En tot cas, s'ha de poder verificar el preu unitari de l'operació.

En el cas que en algunes de les factures sol·licitades no hi consti l'IVA, és obligatori fer referència a la disposició normativa en virtut de la qual és d'aplicació l'exempció, d'acord amb l'article 6.1.j del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

14.5. Els documents acreditatius del pagament han d'indicar, a més de tot allò que s'estableix en el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació:

a) La identificació del beneficiari i l'ordenant del pagament. L'ordenant ha de ser el beneficiari de l'ajut i ha de fer-hi constar el seu NIF i denominació social.

b) El concepte en què s'ordena el pagament i remissió al número o números de factura a què correspon. Si el document de pagament no fa referència a les factures, ha d'anar acompanyat de la documentació complementària que permeti verificar la correspondència entre despesa i pagament.

En el cas de pagament mitjançant xec nominatiu, pagaré, lletres de canvi o similars, l'entitat ha d'aportar còpia del document i còpia de l'extracte bancari que acredita el càrrec.

No s'admeten els comprovants de pagament en efectiu quan s'incompleixin les limitacions d'aquest tipus de pagament que estableix l'article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau.

Els pagaments en efectiu s'han de justificar mitjançant rebuts signats i segellats pel proveïdor amb indicació de la factura a què correspon el pagament i la seva data. El segell del proveïdor ha de contenir com a mínim el nom i el NIF.

14.6  Es podrà admetre un percentatge màxim de 20 % de desviació pressupostària entre el cost inicialment pressupostat i el cost final justificat de l'activitat subvencionada, que no comportarà reducció de la quantia de la subvenció atorgada sempre i quan s'hagi acomplert l'objecte i finalitat de la subvenció així com la despesa mínima establerta a la base 4.

En el cas que s'hagi acomplert tant l'objecte i finalitat de la subvenció com la despesa mínima establerta a la base 4, però la desviació hagi estat superior al 20%, es tramitarà el pagament proporcional de la subvenció per l'import efectivament justificat.  

14.7  L'incompliment d'aquesta despesa mínima establerta, així com de l'objecte i finalitat de la subvenció, comportarà la revocació total de la subvenció atorgada.

 

Base 15

Verificació de les accions subvencionables

15.1 Les actuacions de verificació per part de l'òrgan concedent de les accions subvencionables podran ser de dos tipus:

15.1.a) Verificacions administratives.

Tenen per objecte garantir que les declaracions justificatives de despeses presentades per les persones o les entitats beneficiàries estiguin acompanyades de la documentació justificativa (factures, nòmines, extractes bancaris, etc.).

15.1.b) Verificacions in situ o sobre el terreny.

Tenen per objecte comprovar la realització efectiva de l'acció subvencionada i/o el compliment de les obligacions dels beneficiaris.

Les verificacions sobre el terreny es podran efectuar, si escau, durant la realització de l'acció subvencionada.

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya estableix un procediment de no menys del 10% de mostreig per comprovar els justificants que consideri oportuns i que li permetin tenir evidència raonable sobre l'adequada aplicació de la subvenció, per la qual cosa pot requerir al beneficiari la remissió dels justificants de despesa subvencionats. La selecció de la mostra es fa pel procediment de mostreig aleatori simple, mitjançant un programa informàtic específic (full de càlcul).

15.2 Els/les beneficiaris/àries de les subvencions s'han de sotmetre a les actuacions de verificació administrativa i sobre el terreny que pugui realitzar l'òrgan concedent.

 

Base 16

Control de les accions subvencionables

L'òrgan concedent realitzarà actuacions específiques de control arran de denúncies o de l'existència d'indicis de frau o irregularitats en l'execució de l'activitat finançada per aquests ajuts.

Els/les beneficiaris/àries de les subvencions s'han de sotmetre a les actuacions de control que l'òrgan concedent consideri necessàries i a les de control efectuades pels organismes competents de l'Administració autonòmica, estatal i comunitària.

 

Base 17

Revocació

17.1 Són causes de revocació les previstes pels articles 92 bis, 99 i 100 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Atès que els ajuts objecte d'aquesta disposició estan sotmesos al règim de minimis, serà causa de revocació:

a) Quan la concurrència de subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat i/o despeses subvencionables, procedents de qualsevol administració o ens públic nacional, autonòmic o local, doni lloc a un excés de finançament públic del projecte, sobrepassant els percentatges o llindars establerts als reglaments o decisions de la Comissió Europea que li són aplicables.

b) Quan d'acord amb el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, el beneficiari superi l'acumulació d'ajuts de minimis, establerta en 200.000,00 euros per empresa durant el període de 3 exercicis fiscals. En aquest còmput es considerarà qualsevol ajut de minimis atorgat per qualsevol administració o ens nacional, autonòmic o local.

c) L'adopció, en virtut del que estableixen els article 107 a 109 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, d'una decisió de la qual se'n derivi una necessitat de reintegrament.

17.2 Si l'òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació, o la Intervenció General, en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d'alguna causa de revocació de la subvenció concedida, hauran d'instar l'inici del procediment corresponent, d'acord amb el que disposa l'article 100 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

17.3 En el supòsit que s'acrediti l'assoliment dels objectius del projecte per un import inferior al previst inicialment, i d'acord amb el que estableix la base 14.6, si escau, s'iniciarà el procediment de revocació parcial i es reduirà proporcionalment l'import de la subvenció.

 

Base 18

Renúncia

18.1 Les persones o les entitats beneficiàries poden renunciar a les subvencions atorgades només per causes justificades i de forma expressa, totalment o parcialment, mitjançant un escrit motivat dirigit a l'òrgan competent per resoldre i, a aquest efecte, l'òrgan que va concedir la subvenció dictarà la resolució corresponent. Els/les beneficiaris/àries hauran de retornar la quantitat indegudament percebuda més els interessos de demora corresponents.

18.2 En cas que la quantitat corresponent al total de despeses justificades sigui inferior a la quantitat atorgada, la persona o entitat beneficiària podrà renunciar de forma expressa al seu dret de percebre la part de la subvenció percebuda indegudament. A aquest efecte, l'òrgan que va concedir la subvenció dictarà la resolució corresponent.

 

Base 19

Règim de compatibilitat dels ajuts

19.1 L'ajuda total de minimis concedida a una empresa determinada no serà superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Aquestes quantitats estan expressades en termes bruts, és a dir, abans de qualsevol deducció en concepte de fiscalitat.

En base al que estableix el reglament de minimis de la Comissió Europea, aquets ajuts no es poden acumular a cap altre ajut estatal corresponent a les mateixes despeses elegibles si aquesta acumulació dóna lloc a una intensitat d'ajut superior establerta per les circumstàncies concretes de cada cas en un reglament d'exempció per categories o en una decisió adoptada per la Comissió.

 

Base 20

Infraccions i sancions

20.1 A aquestes subvencions els serà aplicable el règim d'infraccions i sancions que estableixen els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el que estableixen els articles 101 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en tot el que no s'hi oposi.

20.2 Si l'òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació, o la Intervenció General, en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d'algun motiu d'infracció hauran d'instar l'inici del procediment sancionador, d'acord amb el que disposa la secció cinquena del capítol 9 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

Base 21

Publicitat de les subvencions per part de la persona o entitat beneficiària

21.1 El beneficiari de la subvenció ha de donar la publicitat adequada al caràcter públic del finançament del programa, l'activitat, la inversió o l'actuació objecte de subvenció segons el que estableix la base que regula les obligacions de les persones i les entitats beneficiàries, i d'acord amb el que preveu l'article 18.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

21.2 Les mesures de publicitat que han d'adoptar les persones o entitats beneficiàries de les subvencions són les següents:

Les persones beneficiàries de la subvenció estan obligades a fer constar en les actuacions que s'escaigui el patrocini i logotip de la Generalitat de Catalunya. A la pàgina web http://www.gencat.cat/piv/descarregues/02_04_catala.html es pot consultar la normativa gràfica i els supòsits que requereixen fer constar el logotip de la Generalitat de Catalunya. Totes les actuacions han d'incorporar l'esmentat patrocini o logotip, i complir els requisits d'imatge que estipuli el Programa d'Identificació Visual de la Generalitat de Catalunya, per tant, les propostes dels materials s'han d'enviar a l'adreça electrònica ccam@gencat.cat, per tal de poder obtenir-ne el vistiplau previ.

 

Base 22

Obligacions de les persones i les entitats beneficiàries

Són obligacions generals de les persones i les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions:

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció, i acreditar-ho davant del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya en la forma i el termini que estableix la base que regula la justificació dels ajuts.

b) Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió, o el gaudiment de la subvenció, mitjançant els justificants de les despeses que ha de cobrir l'import finançat i el compliment de la finalitat per a la qual s'ha concedit la subvenció. Si la subvenció consisteix en un percentatge del cost de l'activitat o la inversió, s'ha d'acreditar el cost total corresponent, sens perjudici d'altres mitjans de comprovació que estableixin les bases reguladores. En qualsevol cas, cal justificar la totalitat de la despesa realitzada amb relació a l'objecte global o parcial, en aquest darrer cas, sempre que es pugui executar per fases o sigui susceptible d'ús o tractament diferenciat.

La manca de justificació de la inversió dins els terminis establerts i/o l'incompliment de les condicions fixades a la resolució o conveni, per causes directament imputables a la persona beneficiària, comporta la reducció proporcional de la subvenció i, fins i tot, pot comportar la revocació de l'acord de concessió, amb els tràmits previs corresponents.

c) Conservar els justificants originals i electrònics, i la resta de documentació relacionada amb la subvenció atorgada durant un període mínim de cinc anys.

d) Proposar a l'òrgan competent qualsevol canvi que, d'acord amb la normativa vigent, es pugui produir en la destinació de la subvenció, sense variar-ne la finalitat. Qualsevol canvi s'ha de notificar prèviament i per escrit a l'òrgan instructor, amb anterioritat a la finalització del termini d'execució, el qual ha de valorar la proposta de modificació i la pot acceptar, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i les condicions establerts en aquestes bases. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats poden donar lloc al reintegrament total o parcial de la subvenció.

e) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin al Departament d'Empresa i Coneixement, i a les de control de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a d'altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

f) Comunicar a l'òrgan concedent de la subvenció altres subvencions sol·licitades o concedides per a la mateixa finalitat, ajudes, ingressos o recursos que recaiguin sobre la mateixa activitat objecte de la subvenció, i qualsevol altra alteració produïda en les ja comunicades, per tal que se'n pugui avaluar la seva compatibilitat. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tant aviat com es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

g) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com aquells estats comptables i registres específics que siguin exigits per les bases reguladores de les subvencions, amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control.

h) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en el cas de revocació de la subvenció en els termes que s'indiquin a la resolució corresponent.

i) Donar la publicitat adequada del caràcter públic del finançament en tota aquella inversió o material escrit producte de l'actuació subvencionada, d'acord amb les mesures de difusió incloses en aquestes bases.

j) La persona beneficiària ha de destinar els béns a la finalitat concreta per a la qual es va concedir la subvenció, que no pot ser inferior a cinc anys en el cas de béns que es puguin inscriure en un registre públic, ni a dos anys per a la resta de béns.

k) No subrogar la gestió de cap aspecte de l'activitat subvencionada.

l) Les empreses o entitats beneficiàries han de facilitar l'avaluació del projecte executat objecte d'aquesta subvenció, mitjançant els indicadors establerts a la base 6.6 apartat a), per tal d'avaluar els objectius assolits.

m) En cas que els beneficiaris siguin persones jurídiques i l'import a atorgar sigui superior a 10.000 euros, cal que presentin necessàriament una declaració responsable que contingui la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques al Portal de transparència.

 

Base 23

Protecció de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal que les persones interessades han de facilitar per tal d'obtenir la subvenció s'inclouen al fitxer Expedients Administratius, regulat a l'Ordre EMO/284/2014, de 15 de setembre, per la qual es creen fitxers de dades de caràcter personal del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. La seva finalitat és la gestió de les activitats relatives a les àrees finalistes d'actuació del Consorci, comerç i serveis, artesania i moda, com ara impulsar les accions de foment i desenvolupament del comerç, el suport als dissenyadors de moda, fomentar l'artesania catalana, promoure l'associacionisme, gestionar programes d'incentius i de finançament, l'organització d'actes públics, jornades, cursos o conferències i altres convocatòries o activitats que organitzi o en les quals participi i el seu responsable és la Direcció del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. Les persones interessades poden exercir els drets de l'afectat mitjançant escrit dirigit a la Direcció del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, carrer Puig i Xoriguer, 11-13, 3a planta, 08004 Barcelona, tel. 93.484.99.99, ccam@gencat.cat.

 

 

ANNEX 2

PROGRAMES:

 

Programa 1: Competitivitat de l'empresa de comerç i serveis a través de les entitats.

Programa 2: Afavoriment de la continuïtat dels locals comercials.

Programa 3: Implementació d'eines d'innovació tecnològica.

Programa 4: Participació en activitats firals sectorials, multisectorials i professionals del comerç i els serveis a Catalunya.

Programa 5: Comercialització de l'artesania.

Programa 6: Internacionalització de la moda.

 

 

Programa 1: Competitivitat de l'empresa de comerç i serveis a través de les entitats

1.1 Objectiu

   - Desenvolupar projectes de dinamització comercial en les zones urbanes que millorin l'activitat comercial, potenciant el comerç de proximitat.

   - Impulsar les actuacions col·lectives de les empreses de comerç, serveis, artesania i moda.

   - Aconseguir millorar la competitivitat de les empreses comercials associades.

   - Promocionar la innovació.

1.2 Beneficiaris/àries

Empreses agrupades (cooperatives o centrals de compres), entitats territorials i sectorials del comerç, serveis, artesania i moda.

1.3 Tipologia d'accions subvencionables:

   - Difusió i comunicació de l'oferta comercial (material promocional, plànols comercials, web i xarxes socials, imatge corporativa, senyalització, butlletins electrònics...).

   - Activitats de promoció del comerç (actuacions d'animació al carrer, celebració de dates assenyalades, campanyes específiques,...).

   - Activitats de fidelització dels clients (vals descompte, tiquets d'aparcament, repartiment a domicili, consigna...).

   - Millora del mix comercial (utilització d'aparadors en locals buits...).

   - Projectes innovadors, tant sectorials com territorials.

   - Assistència a fires per promoció de l'entitat.

   - Organització de fires, tallers, formació, jornades o premis tant sectorials com territorials.

1.4 Requisits

   - Que la inversió mínima subvencionable sigui de 3.000,00 euros, excloent les despeses de gestió i estructura.

   - Existència com a mínim d'un projecte que inclogui els objectius a aconseguir i els indicadors que s'utilitzaran per mesurar l'impacte.

1.5 Quantia de la subvenció

Fins el 50% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 23.000,00 euros, més el 10% (respecte el cost de les accions subvencionables) de les despeses de gestió i estructura, amb un màxim de 2.000,00 euros.

En el cas de les associacions dels mercats municipals i les centrals de compra o cooperatives, el límit màxim s'estableix en 8.000,00 € més el 10% (respecte el cost de les accions subvencionables) de les despeses de gestió i estructura, amb un màxim de 2.000,00 euros.

1.6 Despeses subvencionables

   - Despeses directament relacionades amb les accions llistades a l'apartat 1.3.

   - Les despeses de gestió i estructura queden limitades a un màxim de 2.000,00 euros, en funció de les accions subvencionables.

1.7 Criteris d'atorgament

Es valoraran els criteris següents d'acord amb la ponderació indicada i amb un màxim de 100 punts:

   a) Grau d'innovació de les actuacions (fins a 30 punts).

   b) Nombre d'actuacions subvencionables per les quals es demana la subvenció (fins a 30 punts).

   c) Relació entre el cost dels projectes subvencionables i el pressupost global de l'entitat (fins a 25 punts).

   d) Grau de compliment dels projectes implementats en anys anteriors (fins a 15 punts). En el cas d'entitats que sol·licitin per primer cop s'atorgaran directament 7,5 punts.

 

Programa 2: Afavoriment de la continuïtat dels locals comercials

2.1 Objectiu

Dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al casc històric i els seus eixamples per tal de garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l'atractiu i evitant el trencament del continu comercial.

2.2 Beneficiaris/àries

Empreses de comerç, serveis, artesania i moda.

2.3 Tipologia d'accions subvencionables

   - La compra, arrendament o concessió administrativa de locals.

   - L'ús d'aparadors de locals tancats.

   - La continuïtat de l'empresa comercial.

   - L'ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local.

2.4 Requisits

   - Que la inversió mínima subvencionable sigui de 1.000,00 euros.

   - En cas de compra, ser el titular del contracte de compra.

   - En cas de lloguer o autorització d'ús, ser el titular del contracte d'arrendament del local comercial o de la utilització de l'ús.

   - En cas de concessió administrativa, ser el titular de la concessió administrativa del local comercial.

   - Només poden ser objecte d'aquest programa aquells establiments que estiguin desocupats en el moment de la seva compra, lloguer o atorgament de la concessió administrativa o ús, i els establiments provinents d'una compra/venda del negoci per manca de relleu generacional.

   - Els establiments s'han de destinar a l'explotació d'alguna activitat de comerç al detall, de promoció de l'artesania o d'impuls a la moda.

   - Han de disposar del corresponent permís municipal.

   - Queden excloses aquelles inversions que superin els 60.000,00 euros.

2.5 Quantia de la subvenció

Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 3.000,00 euros.

2.6 Despeses subvencionables

a) Les despeses generades per la compra, el lloguer o els tràmits de la concessió administrativa.

b) Les despeses derivades de l'obertura de l'establiment (obres, projectes d'interiorisme, instal·lacions, mobiliari, actuacions d'embelliment d'aparadors, etc.).

2.7 Criteris d'atorgament

Es valoraran els criteris següents, d'acord amb la ponderació indicada amb un màxim de 100 punts:

   a) L'ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local o aparador (fins a 40 punts).

   b) La importància que representa l'acció per afavorir el continu comercial (fins a 30 punts).

   c) Que es tracti d'un local ubicat dins d'un mercat municipal (fins a 15 punts)

   d) La inversió del projecte (fins a 15 punts).

2.8 Documentació complementària a la sol·licitud

Es requereix la següent documentació:

- Documentació gràfica (fotografia de l'interior i la façana de l'establiment o equivalent) que acrediti que el local estava desocupat abans de realitzar l'actuació per a la qual es sol·licita la subvenció.

- Pressupost detallat de l'actuació.

2.9 Documentació específica per a la justificació

a) Documentació acreditativa de la compra (document de compra o darrer rebut de pagament de l'Impost sobre béns immobles (IBI), dret d'ús o lloguer (contracte) o resolució positiva de la concessió administrativa del local comercial.

d) Fotografies de l'interior i la façana del local amb l'activitat en funcionament.

 

Programa 3: Implementació d'eines d'innovació tecnològica

3.1 Objectiu

   - Motivar la implantació d'eines d'innovació tecnològica en els establiments comercials per tal d'assolir-ne la seva modernització i contribuir en la millora de l'experiència de compra i servei al consumidor.

   - Afavorir que els establiments comercials es converteixin en ecosistemes digitals.

3.2 Beneficiaris/àries

Empreses de comerç, serveis, artesania i moda.

3.3 Tipologia d'accions subvencionables

   - La implementació d'eines tecnològiques per facilitar l'acte de compra als clients:

   - Suports digitals de comunicació (directoris, pantalles,...)

   - Pantalles digitals per informar productes, promocions, etc.

   - Pantalles digitals amb tecnologia vídeo i ràdio analítica (per conèixer el perfil i comportament del client a la botiga).

   - Temporitzadors automàtics d'il·luminació i climatització, comptadors de clients, emprovadors digitals, beacons, showrooming, webrooming, codis QR, codis NFC, prestatgeries infinites, lectors RFID, etc.).

   - La creació del propi eCommerce.

3.4 Requisits

   - Que la inversió mínima subvencionable sigui de 1.000,00 euros.

   - És indispensable que tant les millores tecnològiques implementades com la web d'eCommerce estiguin perfectament operatives abans del 31 de desembre de 2016.

   - Que les actuacions estiguin avalades per un projecte previ realitzat per un professional.

   - En el cas d'implementació d'un eCommerce:

   - El projecte previ ha de preveure un pla de manteniment de la web.

   - El sol·licitant ha de tenir una presència contínua en almenys dues de les Xarxes Socials Digitals més comunes (Fan Page a Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, etc...).

   - El sol·licitant ha de contractar el projecte d'eCommerce a una empresa especialitzada del sector del Màrketing digital, excloent-se les entitats de dret públic.

   - L'eCommerce ha d'estar disponible correctament com a mínim en dues llengües, essent una d'ells obligatòriament la catalana.

   - L'eCommerce ha de disposar d'una passarel·la de pagament que es cenyeixi als estàndards del certificat de seguretat SSL (Secure Socket Layer) o, en el seu defecte, ha d'aplicar un protocol de seguretat (per tal de garantir-ne la màxima seguretat) en la transmissió xifrada de les dades en les compres realitzades amb targeta de crèdit.

   - L'eCommerce ha de disposar d'un disseny adequat per tal de què sigui Responsive, i que faciliti la rapidesa de la compra, així com d'una arquitectura web orientada als serveis.

3.5 Quantia de la subvenció

Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 3.000,00 euros.

3.6 Despeses subvencionables

   - Despeses derivades de la implementació de les noves eines tecnològiques.

   - Domini, Hosting, disseny, programació i manteniment de la pàgina d'eCommerce de la pròpia empresa.

En cap cas són subvencionables:

   - Les accions de modificació o actualització d'eCommerce existents.

3.7 Criteris d'atorgament

Es valoraran els criteris següents, d'acord amb la ponderació indicada amb un màxim de 100 punts:

   a) Grau d'innovació vers el tipus de projecte (fins a 50 punts).

   b) La localització de l'establiment (fins a 25 punts).

   c) La inversió de l'actuació (fins a 25 punts).

3.8 Documentació complementària a la sol·licitud

Es requereix la següent documentació:

- Fotografia de l'interior i la façana de l'establiment.

- Pressupost detallat de l'actuació que avala la realització de l'actuació.

3.9 Documentació específica per a la justificació

Els beneficiaris dels ajuts han de presentar la documentació següent:

Còpia de les factures desglossades per conceptes que es relacionen al compte justificatiu simplificat.

 

Programa 4: Participació en activitats firals sectorials, multisectorials i professionals del comerç i els serveis a Catalunya.

4.1 Objectiu

Promoure la participació en fires d'empreses de comerç i de serveis, per potenciar la comercialització dels seus productes.

4.2 Beneficiaris/àries

Empreses de comerç i serveis.

4.3 Tipologia d'accions subvencionables:

Participació com a expositor a les activitats firals inscrites en el Registre d'Activitats Firals d'acord amb la normativa firal catalana vigent (Llei 8/1994, de 25 de maig, DOGC núm. 1907 de 10.06.1994 i Decret 144/1995, de 18 d'abril, DOGC núm. 2048 de 10.05.1995).

4.4 Requisits

Que la inversió mínima subvencionable per la totalitat de les despeses de participació en les diferents actuacions sigui de 1.000,00 euros, essent la despesa de cadascuna de les fires de, com a mínim, 500,00 euros.

4.5 Quantia de la subvenció

Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 3.000,00 euros.

4.6 Despeses subvencionables

   - Contractació de l'espai i de l'estand.

   - Lloguer de mobiliari i assegurances.

   - Despeses de muntatge, desmuntatge i decoració sempre que es realitzi per compte aliè.

   - Serveis de vigilància, seguretat i neteja, així com contractació d'hostesses com a personal extern.

   - Transport de mercaderies (sempre que es realitzi per compte aliè).

   - Retolació i senyalització, publicitat en mitjans de comunicació, incloses les despeses de disseny, producció i edició, si s'escau.

4.7 Criteris d'atorgament

   a) Que la fira tingui caràcter sectorial o vinculat amb l'activitat del sol·licitant (fins a 25 punts).

   b) El nombre de fires en les que participa (fins a 25 punts).

   c) La inversió del projecte (fins a 25 punts).

   e) Grau de compliment de les actuacions anteriorment subvencionades pel CCAM (fins a 15 punts). En el cas d'empreses que sol·licitin per primer cop s'atorgaran directament 7,5 punts.

   d) La projecció que representa per als sol·licitants (fins a 10 punts).

 

Programa 5: Comercialització de l'artesania

5.1 Objectiu

Promoure la comercialització de l'artesania i fomentar-ne la competitivitat i la qualitat mitjançant la participació d'empreses artesanes en fires i salons relacionats amb l'activitat artesanal.

5.2 Beneficiaris/àries

Empreses que desenvolupin activitats relatives al Repertori de famílies d'oficis artesans publicat a l'annex del Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l'activitat artesanal (DOGC núm. 6786 de 12.1.2015).

S'exclou expressament l'artesania alimentària i aquella que no estigui detallada en l'esmentat Repertori de famílies d'oficis artesans.

5.3 Tipologia d'accions subvencionables

Participació mitjançant estand en fires i salons que estiguin relacionats amb l'activitat artesanal.

5.4 Requisits

Que la inversió mínima subvencionable per la totalitat de les despeses de participació en les diferents actuacions sigui de 1.000,00 euros, essent la despesa de cadascuna de les fires de, com a mínim, 500,00 euros.

5.5 Quantia de la subvenció

Fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000,00 euros.

5.6 Despeses subvencionables

   - Contractació de l'espai i de l'estand.

   - Lloguer de mobiliari i assegurances.

   - Despeses de muntatge, desmuntatge i decoració sempre que es realitzi per compte aliè.

   - Serveis de vigilància, seguretat i neteja, així com contractació d'hostesses com a personal extern.

   - Transport de mercaderies (sempre que es realitzi per compte aliè).

   - Retolació i senyalització, publicitat en mitjans de comunicació, incloses les despeses de disseny, producció i edició, si s'escau.

5.7 Criteris d'atorgament

   a) Estar en possessió del carnet d'artesà professional vigent abans de l'obertura del termini de presentació de sol·licitud de subvencions (50 punts).

   b) Que la fira tingui caràcter sectorial o vinculat amb l'activitat del sol·licitant (fins a 20 punts).

   c) Grau de compliment de les actuacions anteriorment subvencionades pel CCAM (fins a 10 punts). En el cas d'empreses que sol·licitin per primer cop s'atorgaran directament 7,5 punts.

   d) Finançament de l'actuació (fins a 10 punts) (import de recursos propis, import d'ajuts i subvencions i import d'altres conceptes).

   e) La projecció internacional que representa per als sol·licitants (fins a 10 punts).

5.8 Documentació complementària a la sol·licitud

Es requereix la següent documentació:

En el cas de no disposar del carnet d'artesà professional emès per la Generalitat de Catalunya, s'haurà d'aportar una memòria gràfica (preferentment audiovisual) on s'observi la persona artesana realitzant una peça de complexitat tècnica elevada en l'ofici/s vinculat/s als productes que elabora.

 

Programa 6: Internacionalització de la moda

6.1 Objectiu

Estimular i promoure la participació individual dels dissenyadors i marques de moda en showrooms comercials internacionals temporals de moda i/o fires internacionals.

Augmentar la presència de dissenyadors i marques catalanes a l'exterior i potenciar la diversificació de mercats.

6.2 Beneficiaris/àries

Empreses de disseny de moda que participin en espais de venda efímers temporals internacionals.

6.3 Tipologia d'accions subvencionables

Participació com a expositors en showrooms i/o fires o altres esdeveniments similars internacionals que es realitzin fora de Catalunya i de l'Estat Espanyol.

6.4 Requisits

   - Que la inversió mínima subvencionable per la totalitat de les despeses de participació en les diferents actuacions sigui de 1.000,00 euros, essent la despesa de cadascuna de les fires de, com a mínim, 500,00 euros.

   - Que el showroom, fira, etc. es faci fora de l'Estat Espanyol.

6.5 Quantia de la subvenció

- Petites i mitjanes empreses:

   - Per fires, showrooms comercials i altres similars que tinguin lloc a la Unió Europea, fins el 20% de les despeses subvencionables.

   - Per fires, showrooms comercials i altres similars que tinguin lloc fora de la Unió Europea, fins el 50% de les despeses subvencionables.

- Microempreses i autònoms:

   - Per fires, showrooms comercials i altres similars que tinguin lloc a qualsevol ciutat fora de Catalunya i de l'Estat Espanyol, fins el 50 % de les despeses subvencionables.

La màxima quantia que es podrà atorgar per beneficiari serà 5.000,00 euros.

6.6 Despeses subvencionables

Les despeses derivades de la participació en showroom, fira, etc. i que estiguin classificades com a:

   - Transport i assegurança de la col·lecció / productes a exposar.

   - Contractació de l'espai on es faci el showroom / exposició.

   - Producció de l'espai del showroom / exposició.

   - Promoció de la participació al showroom / exposició.

6.7 Criteris d'atorgament

Es valoraran els criteris següents d'acord amb la ponderació indicada i amb un màxim de 100 punts:

   a) Importància, prestigi i reconeixement de l'esdeveniment (fins a 15 punts).

   b) Històric d'indicadors, amb nombre de visitants i expositors (fins a 15 punts).

   c) Concordança entre l'objectiu d'assistència a la fira i el pla d'expansió internacional de l'empresa (fins a 50 punts).

   d) Finançament de l'actuació (fins a 20 punts) (import de recursos propis, import d'ajuts i subvencions i import d'altres conceptes).

   e) En cas de resolució d'empats en puntuacions, es donaran fins a 10 punts addicionals, als projectes en que el sol·licitant hagi participat en menys de sis edicions.

6.8 Documentació complementària a la sol·licitud

Es requereix la següent documentació:

- Pla d'Expansió Internacional de la marca/empresa.

 

Amunt