Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 20/06/2016

  • Número del document ENS/1538/2016

  • Número de control 16173030

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16173030-2016

Dades del DOGC
  • Número 7148

  • Data 23/06/2016

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1538/2016, de 20 de juny, sobre la sol·licitud complementària de participació en la fase d'elecció per al professorat interí, dins del procediment d'adjudicació de destinacions provisionals establert per la Resolució ENS/1215/2016, de 9 de maig.


La Resolució ENS/1128/2016, de 26 d'abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los (DOGC núm. 7114, de 5.5.2012) estableix, al punt 5.2 de l'annex 2, que el reconeixement de l'acreditació d'un perfil professional, a sol·licitud de la persona interessada, ha de constar al registre informàtic de professorat i pot ser consultat al portal ATRI.

La Resolució ENS/1215/2016, de 9 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2016 per al personal funcionari de carrera i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics (DOGC núm. 7121 de 17.5.2016) estableix, a l'annex 1,el procediment general d'adjudicació de destinacions provisionals.

El punt 6 de l'annex 2 de la Resolució ENS/1128/2016, de 26 d'abril, i la base 3.2.3 de l'annex 1 de la Resolució ENS/1215/2016, de 9 de maig, estableixen que per al personal interí que desitgi sol·licitar llocs de treball amb perfil professional, a la fase d'elecció del procediment de destinacions provisionals per al curs 2016-2017, el termini de presentació de sol·licituds d'acreditació finalitzava el dia 7 de juny de 2016.

La base 10 de l'annex 1 de la Resolució ENS/1215/2016, de 9 de maig, estableix que, per al personal interí, el termini de presentació de sol·licituds individuals de destinació provisional per al curs 2016-2017, és del 2 al 14 de juny.

Atès que s'ha constatat que la tramitació de les sol·licituds presentades, en determinats casos i per causes no imputables a les persones interessades, no els ha permès incloure en la sol·licitud llocs de treball amb el perfil professional, que havia estat objecte de sol·licitud d'acreditació prèvia, dins dels terminis previstos,

 

Resolc:

 

-1 El personal funcionari interí que va sol·licitar l'acreditació del perfil professional, d'acord amb el procediment i el termini previstos, i no va poder incloure llocs amb aquest perfil en la seva sol·licitud individual de destinació provisional, pel fet de que l'acreditació no es visualitzés al portal ATRI, pot presentar una sol·licitud complementària en el termini de tres dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat, per tal d'incloure aquest perfil en la seva sol·licitud de participació en el procediment d'adjudicació amb efectes d'1 de setembre de 2016.

 

-2 Únicament pot presentar la sol·licitud complementària el personal interí que compleixi totes les condicions següents:

a) Haver sol·licitat el reconeixement del perfil professional, d'acord amb el procediment que regula l'annex 2 de la Resolució ENS/1128/2016, de 26 d'abril, abans del 8 de juny de 2016.

b) No haver pogut incloure llocs de treball amb aquest perfil professional en la seva sol·licitud individual de participació en el procediment de destinacions provisionals establert a l'annex 1 de la Resolució ENS/1215/2016, de 9 de maig, per no constar-li acreditat el perfil en el registre informàtic en el moment de formalitzar la seva sol·licitud

c) Haver presentat la sol·licitud telemàtica individual de participació dins el termini establert.

 

-3 En la sol·licitud complementària únicament es pot indicar en quina posició, dintre de les especialitats i perfils ja demanats en la sol·licitud prèviament presentada, vol incloure el perfil professional que demana, als efectes de la seva consideració en el procediment d'adjudicació.

En cap cas, es podrà modificar, afegir o treure cap de les especialitats, perfils o llocs demanats anteriorment en la sol·licitud, ni canviar-ne l'ordre.

El model de sol·licitud complementària està a disposició del personal al Portal de centre del Departament d'Ensenyament.

 

-4 La inclusió d'aquest perfil en la sol·licitud complementària té per objectiu permetre formalitzar peticions en la fase d'elecció.

En qualsevol cas, l'acreditació de la capacitació per ocupar llocs de treball específics ha de constar al registre informàtic no més tard del 8 de juliol de 2016, i és requisit imprescindible per poder obtenir destinació a un lloc del corresponent perfil professional en qualsevol de les fases d'adjudicació.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics del Departament d'Ensenyament en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 20 de juny de 2016

 

José Ignacio García Plata

Director general de Professorat i Personal de Centres Públics

 

Amunt