Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 16/06/2016

  • Número del document ENS/0163/2016

  • Número de control 16173033

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16173033-2016

Dades del DOGC
  • Número 7148

  • Data 23/06/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ENS/163/2016, de 16 de juny, per la qual es crea el preu públic pel servei d'activitats d'ensenyament-aprenentatge als camps d'aprenentatge del Departament d'Ensenyament.


El Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius del Departament d'Ensenyament, estableix que els camps d'aprenentatge ofereixen a l'alumnat dels centres docents no universitaris la possibilitat de desenvolupar aspectes del currículum escolar que requereixen un treball fora de l'aula, en un medi singular de Catalunya, natural o cultural, fent atenció als continguts de l'educació ambiental.

Si bé les estades en els camps d'aprenentatge, que poden ser d'entre un i cinc dies, s'adrecen principalment a alumnes dels centres educatius de Catalunya que cursen l'educació primària, l'educació secundària obligatòria, els cicles formatius o bé el batxillerat, d'acord amb l'article 13.2 del Decret 155/1994, de 28 de juny, esmentat, els camps d'aprenentatge també poden oferir estades, en èpoques concretes de l'any, als universitaris, mestres i professors en actiu, amb la finalitat de col·laborar en la formació inicial i permanent del professorat en relació amb les àrees curriculars que desenvolupen continguts referits al medi natural i social.

Mitjançant l'Ordre de 22 de juny de 2012, es va crear el preu públic pel servei d'activitats d'ensenyament-aprenentatge realitzades pels escolars que assisteixen a camps d'aprenentatge del Departament d'Ensenyament, tanmateix no es va establir per als supòsits d'activitats dutes a terme per universitaris, mestres i professors en actiu.

Així, atès que és necessari crear el preu públic aplicable als col·lectius indicats i que convé actualitzar l'import del que afecta als escolars, s'ha optat per aprovar una norma que contingui el preu públic aplicable als diversos subjectes, i deixar sense efectes la de l'any 2012.

Per això, d'acord amb el que estableix el Capítol III del Títol I del Text refós de la Llei de Taxes i Preus Públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, i a proposta de la Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat,

 

Ordeno:

 

Article 1

Creació

Es crea el preu públic pel servei d'activitats d'ensenyament-aprenentatge realitzades per l'alumnat dels centres educatius no universitaris, mestres, professorat en actiu, i universitaris, als camps d'aprenentatge del Departament d'Ensenyament.

 

Article 2

Import

L'import del preu públic creat és, a partir del curs escolar 2016-2017, de 3 euros per activitat, persona i dia.

 

Article 3

Exigibilitat

El preu públic és exigible en iniciar-se la prestació del servei.

 

Article 4

Exempcions i bonificacions.

A les persones que utilitzin el servei d'activitats d'ensenyament-aprenentatge se'ls aplicarà les següents exempcions i bonificacions:

4.1 Bonificacions:

Tenen dret a una bonificació del 50% de l'import del preu públic, els membres de família nombrosa de categoria general i els membres de família monoparental.

4.2 Exempcions:

a) Els membres de família nombrosa de categoria especial.

b) Les persones que tinguin una discapacitat acreditada igual o superior al 33%.

c) Els membres de famílies víctimes de violència de gènere.

d) Les víctimes d'actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills o filles.

e) Els alumnes de centres que tinguin la consideració de complexitat màxima, d'acord amb la Resolució ENS/906/2014, de 23 d'abril, per la qual es determinen els centres educatius i els llocs de treball docents que tenen la consideració de dificultat especial.

 

Article 5

Activitats subvencionades

El preu públic no és d'aplicació a les activitats que estiguin subvencionades totalment.

Quan les activitats estiguin subvencionades parcialment, correspon a la direcció dels respectius serveis territorials del Departament d'Ensenyament determinar el grau d'aplicació del preu, a proposta de la direcció del camp d'aprenentatge, de forma que l'import de la subvenció sumat al del preu públic no superi el cost real del servei.

 

 

Disposició addicional

Les quanties obtingudes s'han d'ingressar al compte del servei educatiu i han de ser gestionades en el marc del que preveuen els capítols II i III del Títol VII de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació.

 

 

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre ENS/188/2012, de 22 de juny, per la qual es crea el preu públic pel servei d'activitats d'ensenyament-aprenentatge realitzades pels escolars que assisteixen als camps d'aprenentatge del Departament d'Ensenyament.

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 16 de juny de 2016

 

Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament

 

Amunt