Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 14/06/2016

  • Número del document ENS/0164/2016

  • Número de control 16173031

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16173031-2016

Dades del DOGC
  • Número 7148

  • Data 23/06/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació en l'educació primària.


L'article 2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació concreta els principis específics que regeixen el sistema educatiu, entre els quals hi ha l'aplicació general de criteris i procediments d'avaluació, i l'article 79, concreta els criteris d'organització pedagògica, que inclouen que cal realitzar una avaluació objectiva del rendiment escolar per tal d'avaluar el progrés assolit individualment per cada alumne.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, en l'article 20, estableix el marc d'avaluació dels aprenentatges dels alumnes de l'educació primària.

El Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària, en els articles 15 i 16, determina els principis i les característiques de l'avaluació i la promoció dels alumnes d'aquesta etapa educativa i en els articles 17 i 18 defineix l'avaluació diagnòstica i la prova d'avaluació de sisè d'educació primària.

D'acord amb les disposicions esmentades, l'avaluació dels processos d'aprenentatge dels alumnes en l'educació primària ha de ser contínua i global, amb una observació sistemàtica de l'assoliment dels objectius educatius, integradora de les valoracions de totes les àrees, amb una visió globalitzada del procés d'aprenentatge al llarg de l'etapa i centrada en el desenvolupament i la consolidació de les competències bàsiques. Les competències bàsiques pròpies de cada àmbit agrupades en dimensions, segons la seva afinitat i el seu caràcter complementari, contribueixen a l'assoliment de les competències bàsiques.

La finalitat de l'avaluació és permetre identificar els continguts i les competències assolides pels alumnes en el marc de les seves diferències de ritmes i capacitats. L'avaluació també ha de permetre als alumnes i als mestres la identificació de les dificultats del procés d'aprenentatge, i trobar estratègies per superar-les.

Cal posar una cura especial en el caràcter formatiu de l'avaluació. Per això és necessari que els alumnes coneguin prèviament els objectius i els criteris d'avaluació de les activitats que realitzen i que rebin un retorn qualitatiu dels resultats obtinguts que afavoreixi l'autoregulació de l'aprenentatge. Amb aquest objectiu s'han de diversificar les activitats i els instruments d'avaluació incorporant-hi mecanismes d'autoavaluació, coavaluació i heteroavaluació.

L'avaluació serveix als mestres i als centres per analitzar, valorar i reorientar, si cal, la seva acció educativa i per prendre les mesures oportunes per garantir que tots els alumnes assoleixin les competències bàsiques previstes.

Aquesta Ordre desenvolupa les normes d'avaluació, d'acord amb els objectius proposats per la normativa esmentada; estableix el procediment, els documents i requisits formals necessaris que asseguren la coherència del procés d'avaluació, de manera que informa de l'evolució de l'aprenentatge dels alumnes, i orienta la presa de decisions en el desenvolupament del procés educatiu. La certificació acadèmica de cada alumne, a efectes administratius, es formalitza en finalitzar cada curs escolar.

Aquesta Ordre s'ha tramitat segons el que disposen l'article 59 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i amb el dictamen previ del Consell Escolar de Catalunya.

Per tot això, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

 

Ordeno:

 

Article 1

Objecte i àmbit d'aplicació

Es determina el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació dels alumnes del centres docents públics i privats que imparteixen educació primària, inclosos els dels centres d'educació especial o de les unitats de suport a l'educació especial o altres agrupaments singulars en centres ordinaris.

 

Article 2

Criteris generals per a l'avaluació dels alumnes

2.1 En el projecte educatiu de centre o en el projecte educatiu de la zona escolar rural (ZER), i en el marc de la seva autonomia, els centres docents han de poder desenvolupar i concretar els criteris d'avaluació d'acord amb la normativa vigent i fixar les mesures necessàries per atendre les necessitats educatives de tots i cadascun dels alumnes.

2.2 L'avaluació dels processos d'aprenentatge dels alumnes en l'educació primària és un component essencial de la programació didàctica. Ha de ser contínua i global. Té per objecte constatar els avenços dels alumnes, detectar les dificultats tan bon punt es produeixin, esbrinar-ne les causes i adoptar les mesures necessàries perquè els alumnes puguin continuar amb èxit el seu procés d'aprenentatge.

2.3 L'avaluació ha de permetre que tant els mestres —avaluació formativa— com els alumnes —avaluació formadora—, puguin identificar les dificultats i els errors que sorgeixen al llarg del procés educatiu i prendre les decisions oportunes per assolir els objectius. Amb aquesta finalitat, els alumnes han de conèixer els objectius d'aprenentatge i els criteris i procediments amb els quals se'ls avaluarà.

2.4 L'avaluació també serveix per comprovar els resultats de l'aprenentatge de l'alumne, és a dir, el seu nivell en el procés d'assoliment de les competències.

2.5 Els diferents elements que integren el currículum són els referents per a l'avaluació. Els criteris d'avaluació de les àrees mostren el grau d'assoliment de les competències bàsiques pròpies de cada àmbit, establerts a l'article 15 del Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària.

2.6 En cas que es detectin dificultats en el procés d'aprenentatge dels alumnes, cal adoptar les mesures organitzatives i metodològiques que corresponguin. Si les dificultats de l'alumne persisteixen, cal la planificació de mesures més intensives amb la intervenció dels especialistes del centre i l'EAP, si escau.

2.7 Els centres docents, per fer efectiu el compromís de l'alumne i de la família en el procés d'aprenentatge, han d'informar de quins són els criteris d'avaluació que s'aplicaran en l'avaluació dels aprenentatges i per a la promoció dels alumnes, atenent els principis establerts en el projecte educatiu.

 

Article 3

Prova d'avaluació diagnòstica durant l'etapa

3.1 Durant el tercer curs d'educació primària, s'ha de fer una prova d'avaluació diagnòstica elaborada pel Departament d'Ensenyament. La prova té un caràcter orientador i formatiu per a l'alumne, la família i el centre i no determina l'expedient acadèmic dels alumnes. L'avaluació diagnòstica mesura el nivell d'assoliment de les competències bàsiques.

3.2 El Departament d'Ensenyament ha de definir els criteris d'aplicació i de correcció d'aquesta prova. L'aplicació, la correcció de les proves i l'anàlisi dels resultats són a càrrec dels equips docents dels centres.

3.3 Els resultats de la prova i l'informe corresponent de què ha de disposar cada centre, conjuntament amb altres indicadors, ajuden els centres a analitzar, valorar i reorientar, si cal, la pràctica docent per tal que els alumnes assoleixin les competències i els aprenentatges que estableix el currículum.

 

Article 4

Prova d'avaluació de sisè d'educació primària

4.1 Al final del sisè curs d'educació primària s'ha de fer una prova d'avaluació externa de caràcter formatiu i orientador.

4.2 Aquesta prova es basa en competències bàsiques que cal haver assolit en acabar aquesta etapa educativa.

4.3 Aquesta prova esdevé un instrument homogeni de mesura, elaborat pel Departament d'Ensenyament, que dissenya les proves i defineix els criteris d'aplicació i de correcció amb l'objectiu de disposar d'informació del sistema educatiu amb dades acurades de tots els alumnes. Cada alumne ha de fer la prova en el centre on està escolaritzat, i l'han de corregir professors externs. Les dades concretes de cada centre i de cada alumne estan subjectes al tractament confidencial que estableixi la llei.

4.4 La prova permet que cada centre educatiu disposi d'informació complementària per identificar el grau d'assoliment de les competències bàsiques de cada alumne en un moment clau de la seva escolaritat, i que esdevingui una eina útil per analitzar, valorar i reorientar, si cal, la pràctica docent.

4.5 Els pares o tutors legals de l'alumne han de rebre informació sobre els resultats de la prova. Aquests resultats no tenen efecte directe ni en l'avaluació final de l'alumne ni en la decisió de passar a l'ESO, qüestions que corresponen al centre educatiu.

 

Article 5

Coordinació i traspàs d'informació

5.1 Cada curs escolar, i abans de l'inici de les activitats lectives, els centres docents han d'establir mecanismes de coordinació entre els diferents cursos de l'educació primària i amb el segon cicle d'educació infantil a fi de garantir la continuïtat del procés educatiu. Correspon als tutors conèixer i analitzar la informació personal de l'alumne recollida al llarg de la seva escolarització.

5.2 En la programació d'activitats, els centres han de preveure la realització d'entrevistes entre el tutor del darrer curs d'educació primària i el tutor del primer curs d'educació secundària obligatòria per tal de valorar i completar la informació sobre els alumnes en relació amb els seus aprenentatges i el procés maduratiu.

 

Article 6

Avaluació dels alumnes amb pla individualitzat

6.1 En el cas dels alumnes que es consideri que per a l'assoliment de les competències bàsiques de l'etapa són insuficients les adaptacions incorporades en la programació ordinària i les mesures de reforç o ampliació previstes, es pot prendre la decisió d'utilitzar criteris d'avaluació inferiors o superiors als del nivell que li correspon, com a referent per avaluar-los.

6.2 En aquest cas s'ha d'elaborar un pla individualitzat (PI) que ha d'identificar, com a mínim, els àmbits o les àrees per als quals s'utilitzaran aquests criteris d'avaluació inferiors o superiors als del nivell corresponent com a referents per a l'avaluació de l'alumne, i aquests s'han d'especificar.

6.3 Correspon al director del centre, amb el vistiplau de la comissió d'atenció a la diversitat, aprovar el pla individualitzat i facilitar i vetllar per la coordinació i col·laboració dels professionals que intervenen en l'atenció educativa de l'alumne.

6.4 El responsable de l'elaboració d'aquest pla individualitzat és el tutor de l'alumne, amb la col·laboració dels altres docents o professionals que la comissió d'atenció a la diversitat consideri oportú.

6.5 El tutor en fa el seguiment i la coordinació amb els altres mestres i professionals que hi intervenen, i actua com a principal interlocutor amb els pares o tutors legals de l'alumne.

6.6 Si l'evolució de l'alumne ho aconsella, es pot finalitzar un pla individualitzat en qualsevol moment i abans del temps inicialment previst, a proposta del tutor de l'alumne, i amb l'acord de l'equip que el porta a terme. La decisió motivada de finalitzar anticipadament un pla individualitzat l'ha de prendre i signar el director.

6.7 Els pares o tutors legals de l'alumne han d'estar informats de l'elaboració del pla individualitzat, del seu contingut, de les decisions que afecten l'avaluació de l'alumne i, si escau, de la seva finalització.

 

Article 7

Comissió d'avaluació

7.1 A cada cicle s'ha de constituir una comissió d'avaluació que s'ha de reunir, com a mínim, un cop per trimestre. La comissió d'avaluació, formada per l'equip docent de cicle, tutors i especialistes, està presidida pel cap d'estudis o per qui designi la direcció. Un membre de la comissió ha d'actuar com a secretari de la sessió i estendre'n una acta.

7.2 L'equip docent de cicle, d'acord amb l'equip directiu, pot decidir d'incorporar a les sessions d'avaluació els altres professionals que també hagin intervingut en el procés educatiu dels alumnes.

7.3 En aquestes sessions d'avaluació s'ha d'analitzar l'evolució del grup i la dels aprenentatges, i el procés maduratiu de cadascun dels alumnes. S'han d'establir les modificacions d'estratègies organitzatives, metodològiques o curriculars necessàries per al grup i individualment. La comissió ha de prendre les decisions per consens i ha de tenir en compte, fonamentalment, l'opinió del tutor. En cada sessió d'avaluació s'ha de fer el seguiment de les decisions preses en la sessió anterior i s'han d'avaluar les estratègies metodològiques i organitzatives acordades.

7.4 Després de cada sessió trimestral de la comissió d'avaluació, el tutor ha d'informar per escrit els pares o els tutors legals de l'alumne.

7.5 Cada centre ha d'elaborar un model propi d'informe que ha de reflectir els resultats obtinguts en l'avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumne, els aspectes personals i evolutius que es consideri oportú esmentar i les mesures complementàries o de reforç adoptades o previstes. A final de curs s'ha d'informar també dels resultats que consten a l'acta d'avaluació de final del nivell corresponent.

 

Article 8

Avaluació final de curs

8.1 Al final de cada un dels sis cursos de l'etapa s'ha d'avaluar el procés d'assoliment de les competències bàsiques dels alumnes.

8.2 En la darrera sessió d'avaluació de cada curs s'ha d'avaluar el grau d'assoliment de les competències pròpies de cada àmbit agrupades en dimensions i el resultat global de l'àrea de cada alumne. Els resultats d'aquesta avaluació s'han d'expressar en els documents oficials d'avaluació.

8.3 En la darrera sessió d'avaluació dels cursos de 2n, 4t i 6è, que corresponen als finals de cicle inicial, mitjà i superior, també cal avaluar el grau d'assoliment de les competències bàsiques de l'àmbit digital, d'aprendre a aprendre i d'autonomia, iniciativa personal i emprenedoria. Els resultats d'aquesta avaluació s'han d'expressar en els documents oficials d'avaluació.

8.4 Els resultats d'aquesta avaluació s'han d'expressar en els termes següents: Assoliment excel·lent (AE), Assoliment notable (AN), Assoliment satisfactori (AS) o No-assoliment (NA), sens perjudici del que s'estableix l'article 19 quan correspongui la seva aplicació.

8.5 En els documents oficials d'avaluació dels alumnes amb pla individualitzat els resultats de l'avaluació fan referència als criteris d'avaluació establerts en el seu pla individualitzat.

8.6 En els casos d'alumnes de procedència estrangera que s'incorporen al sistema educatiu a Catalunya per primera vegada durant el segon o el tercer trimestre del curs escolar i que no tenen com a llengua familiar cap de les llengües oficials a Catalunya, es pot prendre la decisió temporal de no avaluar algunes de les àrees, a proposta de la Direcció del centre i amb l'autorització de la direcció dels serveis territorials.

 

Article 9

Promoció

9.1 En finalitzar el curs escolar, els alumnes passen al curs següent, i a l'etapa d'educació secundària obligatòria en finalitzar el sisè curs de l'educació primària sempre que, l'alumne, hagi assolit els aprenentatges corresponents o l'equip docent consideri que podrà seguir el curs següent amb aprofitament i amb les mesures i suports corresponents.

9.2 La comissió d'avaluació també pot decidir que un alumne amb dificultats en el procés d'assoliment de les competències pròpies de cada àmbit passi al curs següent. En aquest cas, cal explicitar les actuacions pertinents que s'han d'establir per afavorir l'assoliment de les competències esmentades.

9.3 La comissió d'avaluació pot decidir que un alumne romangui en el mateix curs si els aprenentatges adquirits o el grau de maduresa no li permeten seguir amb profit els aprenentatges del curs superior. La comissió ha de tenir en compte, fonamentalment, l'opinió del tutor. Aquesta decisió només es pot adoptar una vegada al llarg de l'etapa. S'ha de valorar el procés d'assoliment de les competències bàsiques i les repercussions positives i negatives previsibles que pugui tenir aquesta decisió per a l'alumne, així com l'opinió dels pares o tutors legals.

9.4 Els alumnes amb necessitats educatives específiques poden ampliar un curs més del que preveu l'apartat 9.3 d'aquest article la permanència en l'etapa d'educació primària, sempre que això n'afavoreixi l' evolució personal i social i el progrés en els aprenentatges. En aquest cas, i si no el té, se li ha de fer un pla individualitzat. Cal comunicar la decisió al director dels serveis territorials corresponents.

9.5 Per als alumnes amb altes capacitats intel·lectuals es pot flexibilitzar la permanència en un curs en tota l'etapa quan el seu ritme personal d'aprenentatge i el grau de maduresa adequat així ho aconselli. En aquest cas s'ha d'elaborar un pla individualitzat basat en la valoració psicopedagògica de l'alumne. Cal comunicar la decisió al director dels serveis territorials corresponents.

 

Article 10

Participació de les famílies

10.1 Per tal de facilitar l'exercici del dret i el deure de les famílies a participar en el procés educatiu dels seus fills, el centre ha d'informar els pares o tutors legals de l'alumne de la seva evolució escolar per mitjà d'informes escrits, entrevistes individuals, reunions col·lectives i altres mitjans que consideri oportuns.

10.2 Quant als informes escrits, se n'han de fer, com a mínim, un al final de cada trimestre del curs escolar. Al final de curs cal informar també per escrit els pares o tutors legals de l'alumne dels resultats de l'avaluació que consten a l'acta d'avaluació de final del nivell corresponent.

10.3 La periodicitat i l'organització de les entrevistes individuals i reunions col·lectives amb els pares o tutors legals dels alumnes les ha de fixar cada centre en la programació general anual. S'ha de garantir, com a mínim, una entrevista individual a l'inici de l'escolaritat, una altra al llarg de cada curs, i una reunió col·lectiva a l'inici de cadascun dels cursos.

 

Article 11

Documents oficials d'avaluació

11.1 Els documents oficials del procés d'avaluació en l'educació primària són l'expedient acadèmic, l'acta d'avaluació de final de curs, l'historial acadèmic de l'educació primària, l'informe individualitzat de final d'etapa de l'educació primària i l'informe personal per trasllat.

11.2 Aquests documents s'han d'ajustar als models i a les característiques que estableixin els annexos d'aquesta Ordre i han d'estar sota custòdia del centre.

11.3 EI director, com a responsable de totes les activitats del centre, ho és també de les d'avaluació, per aquest motiu visa amb la seva signatura tots els documents oficials d'avaluació.

11.4 Els documents esmentats han de romandre en el centre, i la persona que exerceixi les funcions de secretari és la responsable de custodiar-los, tant en format imprès com en suport electrònic, i d'elaborar les certificacions que se sol·licitin. En cas que se suprimeixi algun centre públic o cessin les activitats d'un centre privat, els serveis territorials d'Ensenyament o el Consorci d'Educació de Barcelona, han d'adoptar les mesures corresponents per conservar-los o traslladar-los.

11.5 A mesura que s'implementi la signatura electrònica, aquests documents es poden substituir pels seus equivalents en format electrònic.

11.6 En tots els documents elaborats s'ha d'incorporar un ús no sexista ni androcèntric del llenguatge.

 

Article 12

Expedient acadèmic

12.1 L'expedient acadèmic és el document oficial que té la funció de recollir de manera acumulativa els resultats de l'avaluació obtinguts per l'alumne en cadascun dels cursos al llarg de l'educació primària, així com qualsevol altra informació rellevant. S'obre en el moment de la incorporació de l'alumne al centre.

12.2 L'expedient acadèmic conté les dades d'identificació del centre, les dades personals de l'alumne, els resultats de l'avaluació de cada curs que consten a les actes d'avaluació i les decisions de promoció o permanència i, si és pertinent, les mesures d'atenció a la diversitat adoptades. A més, pot incloure totes les observacions que la comissió d'avaluació consideri oportunes i rellevants.

12.3 El contingut de l'expedient acadèmic s'ha d'ajustar al model que consta en l'annex 1.

 

Article 13

Acta d'avaluació de final de curs

13.1 L'acta d'avaluació de final de curs és el document oficial en què es fan constar els resultats de l'avaluació de tots els alumnes del grup.

13.2 L'acta ha d'incloure també la decisió sobre la promoció al curs o l'etapa següents o la permanència d'un any més de tots els alumnes del grup.

13.3 L'acta s'ha de formalitzar abans de l'1 de juliol, per a cada un dels cursos, i s'hi han de detallar tots els alumnes que finalitzen un curs juntament amb els resultats de l'avaluació.

13.4 El contingut de l'acta d'avaluació s'ha d'ajustar al model que consta en l'annex 2.

 

Article 14

Historial acadèmic de l'educació primària

14.1 L'historial acadèmic de l'educació primària és el document oficial que reflecteix els resultats de l'avaluació de final de curs i les decisions relatives al progrés acadèmic de l'alumne al llarg de l'etapa, i té valor acreditatiu dels estudis cursats.

14.2 En l'historial acadèmic de l'educació primària s'han de recollir les dades personals de l'alumne, els resultats de l'avaluació de cada curs que consten a les actes d'avaluació i les decisions de promoció o permanència, i la informació relativa als canvis de centre.

14.3 En finalitzar l'etapa, l'historial acadèmic s'ha de lliurar als pares o tutors legals de l'alumne i al centre d'educació secundària en què l'alumne continuï els estudis, a petició del centre de secundària, juntament amb l'informe individualitzat de final d'etapa de l'educació primària. També s'ha d'expedir i trametre en cas de trasllat a un altre centre docent durant l'etapa, a petició d'aquest. Aquestes circumstàncies s'han de reflectir en l'expedient acadèmic corresponent.

14.4 El contingut de l'historial acadèmic de l'educació primària s'ha d'ajustar al model que consta en l'annex 3.

 

Article 15

Informe individualitzat de final d'etapa de l'educació primària

15.1 L'informe individualitzat de final d'etapa de l'educació primària és el document oficial que complementa l'historial acadèmic de l'educació primària. Recull la informació sobre aspectes personals de l'alumne, necessària per a la continuïtat del procés d'aprenentatge, i altres aspectes que es considerin rellevants per garantir una atenció personalitzada en el pas a l'educació secundària obligatòria.

15.2 La formalització de l'informe individualitzat de final d'etapa és responsabilitat del tutor.

15.3 El centre emissor i el centre receptor de l'informe han de garantir la confidencialitat de les dades que conté aquest document.

15.4 El contingut de l'informe individualitzat de final d'etapa s'ha d'ajustar al model que consta en l'annex 4.

 

Article 16

Informe personal per trasllat

16.1 L'informe personal per trasllat és el document oficial que s'emet en cas de trasllat de l'alumne a un altre centre sense haver completat un curs sencer. S'hi fa constar la informació recollida de l'equip docent necessària per a l'adequada continuïtat del procés d'aprenentatge. Com a mínim, s'hi han de consignar els elements següents:

a) Resultats trimestrals de l'avaluació, en cas que s'hagin emès en aquest període.

b) Descripció, si escau, de les mesures de suport educatiu.

c) Totes les observacions que es considerin oportunes i siguin rellevants sobre el progrés general de l'alumne.

16.2 La formalització de l'informe personal per trasllat és responsabilitat del tutor.

16.3 El contingut de l'informe personal per trasllat s'ha d'ajustar al model que consta en l'annex 5.

 

Article 17

Altres documents d'avaluació

17.1 Cada mestre ha de disposar d'un registre o full de seguiment per recollir sistemàticament les observacions del procés d'aprenentatge de cada alumne.

17.2 Cada centre ha d'adoptar els models d'actes de les reunions de la comissió d'avaluació.

17.3 En el marc del projecte educatiu, correspon a cada centre adoptar els models més adequats per a aquest registre o full de seguiment i d'acta de les reunions de la comissió d'avaluació.

 

Article 18

Trasllat de centre

18.1 Quan un alumne es traslladi a un altre centre per continuar els estudis, el centre d'origen ha de trametre al centre de destinació, i a petició d'aquest, l'historial acadèmic de l'educació primària i, si escau, l'informe personal per trasllat, al qual es refereix l'article 16 d'aquesta Ordre.

18.2 El centre receptor ha d'obrir l'expedient acadèmic corresponent.

18.3 En el cas de l'alumne que es traslladi a centres d'altres comunitats autònomes en què el català no sigui llengua oficial, cal redactar l'informe personal per trasllat i l'historial acadèmic en català i castellà.

 

Article 19

Trasllats d'alumnes fora de Catalunya

En cas que per trasllat de l'alumne els documents oficials d'avaluació hagin de tenir efecte fora de Catalunya, o si altres circumstàncies ho fan necessari, les qualificacions de les àrees tenen les equivalències següents:

 

Assoliment excel·lent:

Excel·lent / Sobresaliente - 9 o 10

Assoliment notable:

Notable - 7 o 8

Assoliment satisfactori:

Suficient / Suficiente - 5

Bé / Bien - 6

No-assoliment:

Insuficient / Insuficiente - 1, 2, 3 o 4

 

 

Article 20

Supervisió de la Inspecció d'Educació

Correspon a la Inspecció d'Educació supervisar el procediment d'avaluació de cada centre, vetllar per la seva adequada integració en el procés educatiu dels alumnes i la seva correcció formal, i proposar les mesures que contribueixin a millorar-lo, així com supervisar les mesures adoptades d'atenció a la diversitat.

 

Article 21

Custòdia de la documentació

Tots els documents oficials de l'avaluació s'han de conservar en el centre a disposició de la Inspecció per a possibles comprovacions.

 

Article 22

Dades personals dels alumnes

Pel que fa a l'obtenció de les dades personals dels alumnes, a la seva cessió d'uns centres a uns altres, i a la seguretat i confidencialitat d'aquestes dades, cal ajustar-se al que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, a la disposició addicional catorzena de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, i a la disposició addicional 23 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

 

 

Disposició derogatòria única

Queda derogada l'Ordre EDU/296/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació en l'educació primària, sens perjudici del que s'estableix a la disposició final.

 

 

Disposició final

El règim d'avaluació que s'estableix en aquesta Ordre és aplicable des de l'inici de curs 2016-2017.

 

Barcelona, 14 de juny de 2016

 

Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament

 

 

Annex 1

Expedient acadèmic

 

(Vegeu la imatge al final del document)

 

 

Annex 2

Acta d'avaluació de final de nivell

 

(Vegeu la imatge al final del document)

 

 

(Vegeu la imatge al final del document)

 

 

Annex 3

Historial acadèmic de l'educació primària

 

(Vegeu la imatge al final del document)

 

 

Annex 4

Informe individualitzat de final d'etapa de l'educació primària

 

(Vegeu la imatge al final del document)

 

 

Annex 5

Informe personal per trasllat

 

(Vegeu la imatge al final del document)

 

 

Amunt