Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 08/06/2016

  • Número del document TES/1484/2016

  • Número de control 16167036

  • Organisme emissor Departament de Territori i Sostenibilitat

    CVE CVE-DOGC-A-16167036-2016

Dades del DOGC
  • Número 7144

  • Data 17/06/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TES/1484/2016, de 8 de juny, per la qual es convoca el Premi Catalunya d'Ecodisseny 2017.


L'objectiu d'aquesta Resolució és l'aprovació de la convocatòria del Premi Catalunya d'Ecodisseny per a l'any 2017, tal com preveu l'Ordre TES/184/2014, de 6 de juny, per la qual es regula el Premi Catalunya d'Ecodisseny.

Atès el que disposen el capítol 9 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions,


Resolc:


—1 Objecte, àmbit i descripció de les categories

Es convoca el Premi Catalunya d'Ecodisseny 2017 en les categories següents:

a) Categoria A: Producte. Producte en el mercat, dissenyat o fabricat a Catalunya, tenint en compte consideracions ambientals en el seu procés de desenvolupament, amb l'objectiu de minimitzar-ne l'impacte sobre el medi al llarg de tot el seu cicle de vida.

b) Categoria B: Producte en desenvolupament. Projecte d'un producte, no produït o comercialitzat (però en fase de prototip), dissenyat tenint en compte consideracions ambientals, amb l'objectiu de minimitzar-ne l'impacte sobre el medi al llarg de tot el seu cicle de vida.

c) Categoria C: Estratègia. Iniciativa, política, procediment o sistema, implantat o executat en l'àmbit de Catalunya, que integri l'ús o el foment de productes dissenyats tenint en compte consideracions ambientals en el seu procés de desenvolupament, amb l'objectiu de minimitzar-ne l'impacte sobre el medi al llarg de tot el seu cicle de vida.

d) Categoria D: Disseny jove. Producte, producte en desenvolupament o estratègia desenvolupats per estudiants o titulats novells, tenint en compte consideracions ambientals en el seu procés de desenvolupament, amb l'objectiu de minimitzar-ne l'impacte sobre el medi al llarg de tot el seu cicle de vida.

 

—2 Requisits de participació

2.1 En funció de la categoria, poden optar al Premi les persones físiques o jurídiques que compleixin els requisits següents:

a) Categoria A. La persona física o jurídica que dissenya o fabrica el producte, sempre que el dissenyador, el centre de fabricació o l'empresa estiguin ubicats o tinguin el domicili o la seu social a Catalunya.

b) Categoria B. La persona física o jurídica que impulsa el desenvolupament d'un projecte de producte o el seu dissenyador, sempre que tinguin el domicili o la seu social a Catalunya.

c) Categoria C. La persona física o jurídica que impulsa l'estratègia, amb el domicili o la seu social a Catalunya.

d) Categoria D. Qualsevol persona física que estigui cursant o hagi finalitzat els estudis reglats de batxillerat, cicle formatiu o universitaris a Catalunya. En el cas dels titulats, podran participar-hi els qui hagin finalitzat els estudis a Catalunya, amb una data no anterior a l'1 d'octubre de 2014.

2.2 Una mateixa persona física o jurídica pot presentar més d'una sol·licitud a una mateixa categoria o a categories diferents. Una mateixa sol·licitud no es pot presentar a més d'una categoria.

2.3 Cada sol·licitud té un únic representant, el qual serà la persona física o jurídica que l'hagi presentat. El representant és qui rep totes les notificacions relatives al Premi, així com la dotació econòmica, el trofeu i el diploma en el cas de sortir premiada la sol·licitud. El representant, si s'escau, pot esmentar en el formulari de presentació de la sol·licitud altres persones o entitats que hi hagin participat.

2.4 No poden optar al Premi els productes, productes en desenvolupament o estratègies que estiguin en alguna de les situacions següents:

a) Que hagin estat presentats en edicions anteriors del Premi Disseny per al Reciclatge o del Premi Catalunya d'Ecodisseny, tret que es presenti un redisseny i/o millora prou substancial que en faci necessària una nova valoració.

b) Que es presentin simultàniament a més d'una de les categories convocades, sota el mateix enfocament o un altre de diferent.

c) Que el seu valor principal sigui l'artístic (obres d'art).

d) Que siguin edificis o altres elements arquitectònics complexos.

e) Que siguin articles únics que no permetin la seva producció en sèrie.

f) Que la sol·licitud hagi comptat amb la participació activa d'un membre del jurat com a dissenyador, com a empresa fabricant o distribuïdora del producte, o com a impulsor d'una estratègia.

2.5 La participació en aquest Premi pressuposa la total acceptació de les bases.

2.6 El representant de la sol·licitud n'és totalment responsable i en garanteix l'autoria. El disseny presentat no ha d'incomplir de cap manera els drets de propietat intel·lectual i/o industrial de cap tercer. La responsabilitat en cas d'infracció de drets de tercers serà del participant.

2.7 Els participants accepten aparèixer en fotografies, vídeos i activitats promocionals similars relacionades amb aquest concurs.

 

—3 Procediment de presentació de sol·licituds

3.1 Les sol·licituds es presenten en suport electrònic per mitjà d'un formulari de participació normalitzat per a les diferents categories. Aquest formulari està disponible a la pàgina web de l'Agència de Residus de Catalunya <http://residus.gencat.cat> en dues llengües: català i castellà.

3.2 Les sol·licituds es tramiten exclusivament en línia a través de la pàgina web de l'Agència de Residus de Catalunya <http://residus.gencat.cat>. En el mateix enllaç es preveu el registre de la sol·licitud mitjançant el sistema documental de residus (SDR). La sol·licitud efectuada en línia es considera presentada davant de l'Agència de Residus de Catalunya quan es registri en l'SDR.

La persona sol·licitant ha d'adjuntar al formulari de sol·licitud la documentació complementària prevista en el mateix formulari en arxius en format electrònic (fotografies, documents acreditatius de les característiques de la sol·licitud, etc.). En tots els casos, la secretaria tècnica dels premis es reserva la facultat de requerir, en qualsevol moment, els originals de la documentació aportada en arxius en format electrònic a fi d'autentificar-ne el contingut.


—4 Termini

Les sol·licituds es poden presentar des del dia 16 de gener de 2017 fins al 28 de febrer de 2017 a les 12:00 h (GMT + 1:00).

Les sol·licituds presentades fora del termini establert no seran admeses.


—5 Composició i actuació del jurat

5.1 Componen el jurat:

a) El secretari o la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, que n'exerceix la presidència.

b) Dues persones expertes en ecodisseny designades pel conseller o la consellera competent en matèria de medi ambient.

c) Una persona experta en comunicació ambiental designada pel conseller o la consellera competent en matèria de medi ambient.

d) Una persona representant de l'Agència de Residus de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, que n'exerceix la secretaria.

e) Una persona representant de la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

f) Una persona representant de l'Associació de Disseny Industrial del Foment de les Arts i del Disseny, ADI FAD.

g) Una persona representant de l'Associació de Dissenyadors Professionals, ADP.

h) Una persona representant del BCD, Barcelona Centre de Disseny.

i) Una persona representant de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIO) del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

j) Una persona representant de les associacions de consumidors de Catalunya, designada pel Consell de les Persones Consumidores de Catalunya.

5.2 En cas d'empat en la deliberació del jurat, la presidència del jurat tindrà un vot de qualitat.


—6 Criteris de valoració

Els criteris de valoració que es tenen en compte són els següents:

a) Criteris bàsics:

Incorporació d'estratègies d'ecodisseny rellevants en el cicle de vida, com ara: la reducció del consum de recursos, la selecció de materials de menys impacte ambiental, la reducció de l'impacte ambiental de la producció, l'optimització del procés de distribució, la reducció de l'impacte ambiental durant l'ús, l'allargament de la vida útil, i l'optimització de la fi de vida.

Qualitat del disseny: que prevegi el disseny en les seves vessants emocional i funcional, tenint cura especialment de la usabilitat, l'ergonomia, la seguretat, l'estètica, la funcionalitat, la percepció, l'acceptació per part de l'usuari final, i la capacitat de donar resposta a una necessitat.

Innovació: que el producte, projecte o estratègia aporti un valor afegit respecte a possibles alternatives que hi hagi al mercat.

Per a productes en desenvolupament, també es valora que la proposta presentada hagi estat globalment estudiada i desenvolupada i que presenti un bon estat de finalització, així com la seva viabilitat econòmica i de mercat.

b) Criteris addicionals:

Aplicació de metodologies d'avaluació ambiental, com per exemple: matrius MET (materials-energia-residus tòxics), VEA (valoració ambiental estratègica) o ACV (anàlisi de cicle de vida).

Benefici ambiental potencial (projecció de l'impacte global estalviat associat a l'ús del producte, calculat tenint en compte la millora ambiental per unitat de producte i el volum global de vendes).

Disposició d'etiquetes que acreditin els beneficis ambientals del producte (ecoetiquetes atorgades per organismes oficials o entitats privades reconegudes).

Implantació del sistema de gestió ambiental del procés de disseny i desenvolupament, Ecodisseny (ISO 14006).

Impacte econòmic i social de la sol·licitud en el mercat o en el seu àmbit d'aplicació.

Posada en marxa, qualitat i ressò de les d'estratègies de comunicació i sensibilització implementades.

 

—7 Procediment de valoració de les sol·licituds

7.1 Les sol·licituds que entrin a concurs es valoren en dues etapes:

a) En la primera etapa un equip d'experts designat per la secretaria tècnica avalua les sol·licituds tenint en compte de manera global els criteris establerts al punt 6 i determina les sol·licituds que mereixin passar a ser valorades pel jurat del Premi (segona etapa). Els resultats de la preselecció es notifiquen a les persones sol·licitants del Premi.

b) En la segona etapa, el jurat valora i selecciona les sol·licituds guanyadores per a cadascuna de les categories del Premi. Cada membre del jurat fa una valoració personal global de les sol·licituds, tenint en compte els criteris establerts al punt 6.

7.2 Les sol·licituds que siguin seleccionades per passar a la segona etapa de valoració (d'acord amb el punt anterior) han d'aportar una mostra del producte, un prototip del producte en desenvolupament o una mostra representativa de l'estratègia a l'Agència de Residus de Catalunya. L'organització estableix el període concret de presentació d'aquest material i ho comunica als responsables de les sol·licituds. Si, per les característiques del producte (mides, fragilitat, etc.), no fos possible lliurar-ne una mostra física, cal presentar un pòster explicatiu. En aquest cas s'ha de presentar un pòster imprès en color i en suport rígid, de 50 cm d'amplada x 70 cm d'alçada, i també el mateix pòster en format electrònic (.pdf) en un CD o llapis de memòria USB. Cal aportar aquest material en el mateix període previst per a la presentació de les mostres.

7.3 Les sol·licituds seleccionades que no presentin la mostra física o el pòster en el termini fixat no passen a la segona fase de valoració.

7.4 Els materials aportats (mostres físiques/pòsters), es lliuren a l'Agència de Residus de Catalunya a efectes de la seva valoració en el Premi. Els materials corresponents a les sol·licituds premiades o mencionades pel jurat passen a formar part de l'exposició del Premi Catalunya d'Ecodisseny 2017 i no es retornen a les persones sol·licitants. Els materials corresponents a la resta de sol·licituds els poden recollir les persones sol·licitants en el termini que determini l'Agència de Residus de Catalunya, a partir del lliurament del Premi. Passat aquest termini, l'Agència de Residus de Catalunya pot disposar dels materials tal com consideri adient. Així mateix, l'Agència de Residus de Catalunya no respon dels possibles desperfectes que puguin patir els materials aportats per accident o altres causes fortuïtes i que facin impossible retornar-los.

7.5 La secretaria tècnica no es fa càrrec de les despeses de transport de lliurament i recollida de les mostres.

 

—8 Atorgament

8.1 El conseller o la consellera amb competència en matèria medi ambient dicta la resolució d'atorgament del Premi, la qual es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

8.2 El Premi Catalunya d'Ecodisseny 2017 de la Generalitat de Catalunya es lliura en un acte solemne que és anunciat per la secretaria tècnica.

 

—9 Dotació

9.1. El Premi Catalunya d'Ecodisseny 2017 té una dotació total de (20.000 euros), i s'assigna a la partida pressupostària D/22600100/5540/0000 del centre gestor PO13. Aquest import es distribueix entre les diferents categories de la manera següent:

a) Categoria A. Premi al millor producte (5.000 euros).

b) Categoria B. Premi al millor producte en desenvolupament (5.000 euros).

c) Categoria C. Premi a la millor estratègia (5.000 euros).

d) Categoria D. Premi al millor disseny jove (5.000 euros).

9.2. A més de l'import econòmic corresponent, el premiat de cada categoria rep un guardó i un diploma acreditatiu.

9.3 El premi (guardó, diploma i dotació econòmica) es lliura al representant de la sol·licitud.

9.4 En el cas que resultin premiades dues o més sol·licituds en una mateixa categoria, la quantia econòmica del Premi que els correspongui es divideix entre elles a parts iguals.

9.5 Poden concedir-se mencions honorífiques als projectes i iniciatives que, tot i no haver assolit el Premi, mereixin una especial consideració.

9.6 Altres actuacions de promoció.

a) Les sol·licituds que siguin premiades i mencionades són presents a l'exposició del Premi Catalunya d'Ecodisseny 2017.

b) Les sol·licituds seleccionades apareixen en el catàleg del Premi.


Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà del dia que es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, davant del mateix òrgan que ha dictat l'acte impugnat, de conformitat amb el que preveuen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 107.1, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptadors, així mateix, a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb les previsions de l'article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.


Barcelona, 8 de juny de 2016


Josep Rull i Andreu

Conseller de Territori i Sostenibilitat


Amunt