Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Recurs d'inconstitucionalitat (TC)

  • Data del document 02/06/2016

  • Número del document 6513-2014

  • Número de control 16161037

  • Organisme emissor Tribunal Constitucional

    CVE CVE-DOGC-A-16161037-2016

Dades del DOGC
  • Número 7140

  • Data 13/06/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 6513-2014, interposat pel president del Govern en relació amb diversos preceptes de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic de Catalunya (sentència).


El suplement del BOE núm. 122, de 20.5.2016, publica la Sentència 73/2016, de 14 d'abril, dictada pel Ple del Tribunal Constitucional en el recurs d'inconstitucionalitat núm. 6513-2014, interposat per l'Advocat de l'Estat en representació del President del Govern contra l'article 167.1 i les disposicions transitòries cinquena i vuitena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic de Catalunya.

 

En la sentència esmentada, el Tribunal Constitucional ha decidit:

 

“Estimar parcialment el recurs d'inconstitucionalitat i en conseqüència:

 

1r. Declarar l'extinció del recurs per desaparició sobrevinguda del seu objecte respecte de la disposició transitòria cinquena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic de Catalunya.

 

2n. Declarar la inconstitucionalitat i nul·litat de la disposició transitòria vuitena de la Llei 2/2014 així com de l'apartat 10 de l'article 47 del text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, afegit per l'article 167.1 de la Llei 2/2014”.

 

Hi ha dos vots particulars discrepants: un que formulen la magistrada senyora Adela Asua Batarrita i el magistrat senyor Fernando Valdés Dal-Ré, i un altre que formula el magistrat senyor Juan Antonio Xiol Ríos.

 

Barcelona, 2 de juny de 2016

 

Joan Vidal de Ciurana

Secretari del Govern

 

Amunt