Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 19/05/2016

  • Número del document ENS/1357/2016

  • Número de control 16148026

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16148026-2016

Dades del DOGC
  • Número 7131

  • Data 31/05/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1357/2016, de 19 de maig, per la qual s'autoritza la convocatòria del màster d'"Educació Inclusiva. Polítiques, pràctiques i suport per a una educació per a tothom", de la Universitat de Barcelona, com a curs d'especialització per al professorat.


A partir del curs 2014-15, la Universitat de Barcelona ofereix un nou màster d'Educació Inclusiva. Polítiques, pràctiques i suport per a una educació per a tothom, reafirmant-se com a universitat pionera en oferir una formació que focalitza la seva atenció en l'àmbit escolar per a la millora de l'educació inclusiva. El màster s'aprova, anualment, pel Consell Executiu de l'Agència de Postgrau, per delegació del Consell de Govern i el Consell Social de la Universitat de Barcelona.

La durada i els continguts del curs s'adeqüen als requisits establerts a l'Ordre del ministeri d'Educació i Ciència d'11 de gener de 1996 per la qual s'homologuen cursos d'especialització per al professorat d'educació infantil, d'educació primària, d'educació especial i del primer cicle d'educació secundària obligatòria i d'habilitació per als professionals del primer cicle d'educació infantil, així com als requisits establerts a la Resolució del conseller d'Ensenyament de 9 de juliol de 1997 per la qual es regulen les condicions i el procediment per a l'autorització de cursos d'especialització per al professorat d'educació infantil, educació primària i educació especial, i d'habilitació per als professionals del primer cicle d'educació infantil.

Atès l'informe emès per la subdirectora general d'Ordenació i Atenció a la Diversitat que considera que es compleixen els requisits per poder reconèixer la capacitació en aquesta especialitat al professorat que ha obtingut el corresponent certificat emès per aquesta Universitat,


Resolc:


Autoritzar la convocatòria del màster d'Educació Inclusiva. Polítiques, pràctiques i suport per a una educació per a tothom de la Universitat de Barcelona, com a curs d'especialització per al professorat iniciat el curs 2014-2015.


Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la directora general d'Educació Infantil i Primària, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.Barcelona, 19 de maig de 2016Carme Ortoll i Grífols

Directora general d'Educació Infantil i Primària


Amunt