Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 13/05/2016

  • Número del document JUS/1262/2016

  • Número de control 16139061

  • Organisme emissor Departament de Justícia

    CVE CVE-DOGC-A-16139061-2016

Dades del DOGC
  • Número 7127

  • Data 25/05/2016

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ JUS/1262/2016, de 13 de maig, de modificació del Reglament regulador del funcionament de les comissions creades per la Junta de Govern del Col·legi d'Advocats de Terrassa.


Atès l'expedient d'adequació a la legalitat de la modificació global del Reglament regulador del funcionament de les comissions creades per la Junta de Govern del Col·legi d'Advocats de Terrassa, declarat adequat a la legalitat per la Resolució JUS/1127/2013, de 15 de maig (DOGC núm. 6386, de 30.5.2013), a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, incoat arran de la sol·licitud de 7 de maig de 2015, del qual resulta que en data 30 de març de 2016 es va presentar la documentació prevista als articles 42 i 46.3 i 4 de la Llei 7/2006, sobre el procediment d'elaboració i aprovació de la modificació global del Reglament, aprovat en l'Assemblea General Ordinària i Extraordinària del Col·legi de data 18 de desembre de 2015;

Atesos l'Estatut d'autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia; la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret legislatiu 3/2010, de 5 d'octubre, per a l'adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, i els Estatuts col·legials vigents declarats adequats a la legalitat per la Resolució JUS/3043/2011, de 5 de desembre (DOGC núm. 6044, de 13.1.2012);

Vist que el text de la modificació global del Reglament regulador del funcionament de les comissions creades per la Junta de Govern del Col·legi d'Advocats de Terrassa s'adequa a la legalitat;

Vist que el present expedient ha estat promogut per una persona legitimada, que s'han aportat els documents essencials i que s'han complert tots els tràmits establerts;

A proposta de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques,

 

Resolc:

 

-1 Declarar l'adequació a la legalitat de la modificació global del Reglament regulador del funcionament de les comissions creades per la Junta de Govern del Col·legi d'Advocats de Terrassa a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, i disposar-ne la inscripció al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya.

 

-2 Disposar que el text del Reglament es publiqui al DOGC com a annex d'aquesta Resolució.

 

Barcelona, 13 de maig de 2016

 

P. d. (Resolució JUS/820/2016, de 31.3.2016, DOGC de 6.4.2016)

Xavier Bernadí i Gil

Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques

 

 

Annex

Reglament regulador del funcionament de les comissions creades per la Junta de Govern del Col·legi d'Advocats de Terrassa.

 

Preàmbul

Aquest Reglament té per objecte actualitzar la regulació que fins ara existia en relació amb el funcionament de totes les comissions del Col·legi. La necessitat d'aquesta actualització respon no només a l'evolució normal experimentada en la seva operativa, sinó també a la voluntat professionalitzadora que s'ha introduït en tots els processos i tràmits seguits per l'ICATER.

Així, l'exigència de controls imposada per les diferents administracions públiques, per a les quals el Col·legi desenvolupa funcions delegades, i el compromís en l'aplicació de criteris de qualitat en els serveis prestats, supervisats per entitats certificadores, suposen i requereixen la variació en la regulació anterior.

Fins ara les comissions han anat funcionant d'una forma eficaç, però, en alguns casos, sense la formalització dels seus acords i les seves propostes; i sovint amb una comunicació insuficient entre elles mateixes i la Junta de Govern.

És intenció d'aquesta norma, a més de l'esmentada actualització, enfortir el nexe entre el treball de les comissions i el de la Junta de Govern del Col·legi, per tal que el primer es pugui desenvolupar amb tota l'eficàcia possible, i amb continuïtat, i el segon pugui atendre totes les propostes que sorgeixin en el treball diari.

Per altra banda també es vol aconseguir una major participació dels col·legiats, i això esdevindria incompatible amb el manteniment d'una limitació numèrica per als integrants de les comissions. Per aquest motiu, per a les comissions de treball no permanents no es preveu la limitació del nombre de membres que recollia l'anterior Reglament.

 

Article 1r

Són finalitats del Col·legi d'Advocats de Terrassa, entre d'altres, segons preveu l'article 5 dels seus Estatuts reguladors, l'ordenació de l'exercici de la professió, la representació exclusiva d'aquesta i la defensa dels interessos professionals dels advocats.

 

Article 2n

La Junta de Govern està constituïda estatutàriament per deu membres, els quals ocupen els càrrecs de degà, vicedegà o diputat primer, cinc vocals o diputats segon, tercer, quart, cinquè i sisè, tresorer, bibliotecari-comptador i secretari. Aquests càrrecs són, tots ells, honorífics i no remunerats.

 

Article 3r

Sense perjudici del que disposa l'article anterior i d'acord amb el que preveu l'article 27 dels Estatuts col·legials, són atribucions de la Junta de Govern, entre d'altres, delegar en un o més d'un dels seus membres l'exercici de les seves funcions i nomenar les comissions de col·legiats que siguin necessàries per a l'estudi de les matèries que puguin interessar per a la finalitat de la institució i per a la defensa i promoció de l'advocacia.

Les esmentades comissions, que es crearan per acord de la Junta de Govern, tindran el caràcter de comissions de treball permanents o no permanents segons es decideixi en el moment de la seva creació.

Les diverses comissions actuaran com a òrgans consultius i d'execució dels acords de la Junta dins del seu àmbit.

 

Article 4t

Tindran la consideració de comissions de treball permanents les següents:

1. Comissió de Deontologia

2. Comissió del Torn d'Ofici

3. Comissió d'Honoraris

4. Comissió de Formació

Tindran la consideració de comissions de treball no permanents les existents actualment, que s'indiquen a continuació, així com les que puguin ser creades en el futur:

1. Comissió de Comunicació

2. Comissió de Dret Laboral

3. Comissió de Dret Penal

4. Comissió d'Estrangeria

5. Comissió de Maltractaments

6. Comissió de Mediació

7. Comissió de Drets Humans

8. Comissió Ludicoesportiva

9. Comissió de Relació amb l'Administració de Justícia

 

Article 5è

Les comissions de treball permanents estaran formades per un mínim de tres membres i un màxim d'onze, que es designaran d'entre els lletrats col·legiats del Col·legi d'Advocats de Terrassa als partits judicials de Terrassa i Rubí que ho hagin sol·licitat. La Comissió de Relacions amb la Administració de Justícia estarà composta per cinc membres, tres integrants de la Junta de Govern i dos que hauran de ser escollits d'entre els membres de la Comissió del Torn d'Ofici, un de l'àmbit del partit judicial de Terrassa i l'altre del partit judicial de Rubí-Sant Cugat.

La Comissió de Mediació està integrada pels membres de la Comissió Executiva del CEMICAT (Centre de Mediació del Col·legi de Terrassa).

Cada comissió serà presidida i dirigida per un membre de la Junta que serà escollit segons un acord d'aquest mateix òrgan i que podrà ésser elegit per presidir una o més comissions.

Igualment cada comissió podrà elegir un secretari d'entre els seus membres. La designació de secretari podrà recaure en el membre de la Junta que presideixi la Comissió, i en el cas que una comissió no elegeixi secretari, les funcions d'aquest càrrec recauran en el president.

En cas d'absència del president, presidirà la comissió un membre de la mateixa Junta, anomenat vicepresident, que farà les funcions de comunicació amb la Junta de Govern del Col·legi.

 

Article 6è

Correspon a les comissions presentar propostes a la Junta de Govern, així com representar el Col·legi en aquells fòrums o institucions dins l'àmbit d'actuació per al qual hagin estat creades, i sempre amb l'autorització expressa de la Junta de Govern.

 

Article 7è

Les propostes presentades per les comissions, per tenir força executiva, hauran d'ésser aprovades per la Junta de Govern.

 

Article 8è

Les comissions seran convocades pel seu president, a petició pròpia o de qualsevol dels seus membres, i mantindran un mínim de quatre reunions anuals, per tractar dels assumptes propis del seu àmbit d'actuació i responsabilitat.

L'incompliment en el nombre mínim de reunions anuals podrà donar lloc a la dissolució de la comissió.

 

Article 9è

Les comissions prendran els seus acords per majoria.

Tots els acords adoptats per cada comissió es recolliran en una acta que serà estesa pel secretari, i que inclourà la relació de les persones assistents. En qualsevol cas, les propostes de les comissions no tindran força executiva fins que hagin estat aprovades per la Junta de Govern o l'Assemblea General, segons els casos.

 

Article 10è

La Junta de Govern podrà formular consultes a les diferents comissions, que tindran l'obligació de reunir-se dins d'un termini màxim de set dies per resoldre-les.

 

Article 11è

Totes les actes que sorgeixin de les comissions seran presentades per a la seva incorporació a l'ordre del dia de la següent reunió de la Junta de Govern, que les examinarà i, si és necessari, procedirà segons la seva urgència.

Si la Junta considera que no és convenient la proposta efectuada per la comissió, podrà desestimar-la fent constar en acta la raó o raons d'aquesta decisió, amb l'oportuna comunicació a la comissió.

 

Article 12è

La Junta de Govern podrà sol·licitar l'assistència de qualsevol membre de les comissions a les assemblees generals del Col·legi o a les reunions de la Junta de Govern, als efectes de clarificar i informar de les propostes plantejades per la comissió, així com per resoldre els dubtes que plantegin.

 

 

Disposició derogatòria

Aquest Reglament deroga l'anterior, aprovat per l'Assemblea General Extraordinària del Col·legi de 27 de març de 2013.

 

Amunt