Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 09/05/2016

  • Número del document ENS/1215/2016

  • Número de control 16133038

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16133038-2016

Dades del DOGC
  • Número 7121

  • Data 17/05/2016

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1215/2016, de 9 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2016 per al personal funcionari de carrera i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics.


El capítol V del títol VIII de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, regula la provisió de llocs de treball docents, per convocatòria pública i d'acord amb criteris de publicitat, transparència, igualtat i capacitat.

El Decret 39/2014, de 25 de març, regula els procediments per definir el perfil dels llocs de treball docents dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament, així com els sistemes de provisió dels llocs de treball docents d'aquests centres educatius públics.

La Llei 29/2010, de 3 d'agost, regula l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya; el Decret 56/2009, de 7 d'abril, estableix l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la Generalitat; i l'Ordre EDU/139/2007, de 8 de maig, aprova la tramitació telemàtica del procediment de participació en les adjudicacions de destinacions provisionals als centres docents públics del personal funcionari i interí dels cossos docents.

Atesa l'existència de llocs de treball docents vacants, que no estan ocupats per professorat amb destinació definitiva o provisional, en centres educatius públics i serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament i altres llocs de treball docents, corresponents al cos de mestres i als cossos de professorat d'ensenyaments secundaris, cal establir el procediment per proveir-los amb caràcter provisional per al curs 2016-2017.

S'ha realitzat el tràmit previ de consulta i participació amb els representants del personal al servei de les administracions públiques.

Per tot això,

 

Resolc:

 

-1 Dictar les instruccions que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució sobre el procediment general d'adjudicació de destinacions provisionals a llocs de treball dedicació completa amb efectes d'1 de setembre de 2016, per al personal funcionari de carrera i interí del cos de mestres i dels cossos d'ensenyaments secundaris en escoles, instituts escola, instituts, seccions, escoles oficials d'idiomes, escoles d'art i disseny, i centres i aules de formació de persones adultes.

 

-2 Dictar les instruccions que figuren en l'annex 2 d'aquesta Resolució sobre el procediment d'adjudicació de destinacions provisionals a llocs de treball de mitja dedicació amb efectes d'1 de setembre de 2016, per al personal interí.

 

-3 Dictar les instruccions que figuren en l'annex 3 d'aquesta Resolució sobre els desplaçaments forçosos del professorat dels cossos docents que a l'inici del curs 2016-2017 hagin perdut la destinació definitiva per modificació de les plantilles dels centres docents públics dependents del Departament d'Ensenyament.

 

-4 Adjudicar destinació provisional amb efectes d'1 de setembre de 2016, per la durada del mandat, a nous directors i noves directores de centres nomenats en el càrrec amb data 1 de juliol de 2016 en centres on no tenen la destinació definitiva.

 

-5 La Subdirecció General de Plantilles, Provisió i Nòmines, amb caràcter previ al procediment general d'adjudicació de destinacions provisionals, ha d'assignar destinació provisional a professorat dels cossos docents corresponents que reuneixi els requisits d'especialitat docent, als llocs de treball vacants següents:

a) Llocs de treball en serveis educatius en EAP, CRP, Cd'A, CREDA, i LIC i a llocs de treball docents d'aules hospitalàries, a proposta de la direcció dels Serveis Territorials del Departament o del Consorci d'Educació de Barcelona, i amb la conformitat de la persona interessada. També els llocs de treball del CREDV, del CESIRE i del CRETDIC, a proposta de la direcció general corresponent, amb la conformitat de la persona interessada.

Les propostes dels Serveis Territorials i del Consorci d'Educació de Barcelona per cobrir vacants als serveis educatius es formalitzaran d'acord amb les orientacions de la direcció general competent.

b) Llocs docents de centres dependents del Departament de Justícia i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb la conformitat dels esmentats departaments.

c) Llocs de treball docents dels programes de formació i inserció, a proposta de la direcció general competent.

d) Llocs de treball d'un nou cicle formatiu corresponent a una família professional que s'implanta el curs 2016-2017 en el centre educatiu, excepte si es tracta d'un trasllat d'oferta d'ensenyaments procedents d'altre centre, a proposta raonada de la direcció del centre i amb el vistiplau dels serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona, amb un màxim de dos llocs per cada nou cicle.

e) Els llocs de treball dels centres de nova posada en funcionament a 1 de setembre de 2016, a proposta raonada de la direcció del centre i amb el vistiplau dels serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona. No inclou la integració, fusió desglossament o desdoblament de centres ja existents el curs 2015-2016.

f) Llocs de treball corresponents a grups d'escolarització que s'imparteixen en una subseu ubicada en un municipi diferent al de l'institut o EOI al que pertanyen, a proposta raonada de la direcció del centre i amb el vistiplau dels serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona.

Si, excepcionalment, la proposta dels llocs esmentats en els paràgrafs anteriors recau en personal interí, aquest haurà d'acreditar un mínim de 12 mesos de serveis a la borsa de treball de personal interí del Departament d'Ensenyament, comptats a 31 d'agost de 2016.

g) També, amb caràcter previ, s'adjudica, en ocasió de vacant i amb la conformitat de la direcció del centre, destinació provisional per al curs 2016-2017 a personal funcionari al qual se li ha reconegut, mitjançant el corresponent expedient administratiu, el dret a acollir-se al que s'estableix a l'article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, quan aquest reconeixement comporti un canvi d'especialitat de lloc dins del mateix centre de destinació definitiva, a petició de la persona interessada.

 

-6 Proveir amb personal funcionari els llocs de treball docents de l'Institut Obert de Catalunya, amb caràcter provisional per al curs 2016-2017, a proposta motivada i raonada de la direcció de l'IOC i amb la conformitat de la direcció dels serveis territorials a Barcelona Comarques.

 

-7 Adjudicar, amb caràcter excepcional, destinació provisional per al curs 2016-2017 a personal interí, quan la direcció del centre el proposi per ocupar un càrrec directiu, sempre que, durant el curs 2015-2016, hagi ocupat un lloc de treball en aquest centre, hi hagi exercit el càrrec directiu, i acrediti 48 mesos de serveis en centres públics. Aquesta proposta escrita, degudament motivada i raonada, s'ha de fer arribar, abans del dia 23 de juny de 2016, a la direcció dels Serveis Territorials o Consorci d'Educació de Barcelona, per tal que sigui valorada i, si escau, acceptada.

 

-8 El professorat que ja consta destinat amb caràcter provisional per al curs 2016-2017 per exercir un càrrec directiu vigent a 1.9.2016 romandrà en aquesta destinació i no pot participar en el procediment de provisió que regula aquesta Resolució, malgrat obtenir una primera o nova destinació definitiva amb efectes d'1 de setembre de 2016, tret que estigui afectat per algun dels supòsits següents:

a) Supressió del lloc de treball de destinació d'acord amb la planificació prevista per al curs 2016-2017.

b) Incorporació del funcionari docent que té assignat el lloc de treball amb destinació definitiva.

c) Per cessament o renúncia acceptada per la direcció del centre a 30 de juny de 2016 en un càrrec directiu que exerceix en el centre de destinació provisional el curs 2015-2016. Si la renúncia o cessament afecta la direcció del centre, l'acceptació correspon a la direcció dels serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona. Aquest cessament en el lloc de treball a 31 d'agost de 2016 es produirà sempre que cessi en el càrrec el/la director/a del centre abans de l'1 de setembre de 2016, i amb independència de la fase per la qual es va obtenir la destinació provisional en el centre.

El professorat que resulti afectat per algun dels tres supòsits anteriors rebrà comunicació per part dels serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona de la situació de cessament de la destinació a 31 d'agost de 2016 per tal que pugui presentar, si s'escau, nova sol·licitud de destinació per al curs 2016-2017.

 

-9 D'acord amb els articles 26.5 i 27.4 del Decret 39/2014, de 25 de març la direcció d'un centre educatiu públic pot proposar la no continuïtat al mateix centre per al curs 2016-2017 d'un/a funcionari/ària docent de carrera o interí destinat provisionalment el curs 2015-2016, mitjançant una proposta degudament raonada i justificada, per no adequar-se al perfil del lloc de treball, o perquè hagi quedat acreditada la no adequació del docent al desenvolupament dels continguts funcionals del lloc de treball. La persona afectada disposarà de cinc dies hàbils per presentar al·legacions contra la proposta de no continuïtat des que s'ha realitzat el tràmit d'audiència.

Aquesta proposta de la direcció, amb les possibles al·legacions, es trametrà a la direcció dels serveis territorials del Departament o a l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona per tal que, previ informe de la Inspecció d'Educació, resolgui sobre la continuïtat, o no, al mateix centre educatiu públic per un període d'un curs escolar. Aquesta resolució posa fi a la via administrativa.

En el cas dels centres de formació d'adults ubicats en centres penitenciaris també es requereix un informe de la direcció del centre penitenciari.

Aquesta mesura no pot comportar que un professor/a afectat/ada per la pèrdua de la seva destinació definitiva per supressió de lloc no obtingui destinació provisional en l'àmbit de la zona de preferència.

Quan l'inici del procediment de no continuïtat sigui comunicat a la persona afectada amb posterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds individuals del col·lectiu de professorat a què pertany, pot presentar sol·licitud individual de destinació per la fase d'elecció, en els cinc dies hàbils següents a l'esmentada comunicació, al registre dels serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona, segons li correspongui. En cas que hagués presentat sol·licitud dins del termini, quedarà sense efecte per aquesta nova sol·licitud.

 

-10 D'acord amb el que disposa l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil, i amb la Instrucció 1/2015, de 6 de novembre, de la Secretaria d'Administració i Funció Pública del Departament de Governació i Relacions Institucionals, sobre el requisit d'accés i d'exercici de llocs de treball que impliquen contacte habitual amb menors, en el moment de prendre possessió de la destinació obtinguda en qualsevol dels procediments regulats en aquesta resolució, el professorat ha d'haver acreditat el requisit de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics del Departament d'Ensenyament en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 9 de maig de 2016

 

José Ignacio García Plata

Director general de Professorat i Personal de Centres Públics

 

 

Índex

 

Annex 1. Bases del procediment general d'adjudicació de destinacions provisionals a llocs de dedicació completa

 

-1. Participants: personal docent funcionari de carrera i interí.

1.1. Cossos docents.

1.2. Col·lectius docents.

1.3. Tipus de participació en el procediment.

1.4 Requisit de català i aranès.

 

-2. Centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament.

2.1. Tipus de centres i cossos docents.

2.2. Centres de màxima complexitat.

2.3. Codis de centres educatius públics.

 

-3. Tipologia dels llocs de treball docents i requisits per ocupar-los.

3.1. Llocs de treball docents ordinaris.

3.1.1 Definició de lloc ordinari.

3.1.2 Requisit d'especialitat per a ocupar llocs ordinaris.

3.2. Llocs de treball docents específics estructurals.

3.2.1. Definició de llocs de treball específics estructurals.

3.2.2. Descripció de nous llocs treball específics estructurals per al curs 2016/2017.

3.2.3 Acreditació per ocupar llocs específics estructurals amb perfil professional.

3.3. Llocs de treball docents específics temporals.

3.3.1 Definició de llocs de treball específics temporals.

3.3.2. Requisits per a ocupar llocs específics temporals.

3.4. Llocs d'àmbit d'ensenyament secundari en centres i aules de formació de persones adultes.

3.5. Llocs dels dos primers cursos de l'ESO del cos de mestres.

 

-4. Llocs de treball docents vacants a proveir.

4.1. Vacants inicials.

4.2. Vacants resultes.

4.3. Reconversió de vacants.

 

-5. Fases i subfases del procediment general d'adjudicació de destinacions.

 

-6. Propostes d'adjudicació formalitzades per les direccions dels centres.

6.1. Criteris de les propostes.

6.2. Motius de les propostes.

6.3 Procediment de les propostes.

6.4. Terminis de les propostes.

 

-7. Criteris d'adjudicació de destinació provisional en la fase preferent del professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva en les fases d'adjudicació del professorat acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995 i en les fases d'elecció (i, si escau, ofici).

7.1. Criteris generals d'adjudicació en aquestes fases.

7.2. Adjudicació en la fase preferent del professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva (fase 2).

7.3. Adjudicació del professorat funcionari de carrera acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, tant si acredita o no la condició legal de discapacitat (fase 4).

7.4. Adjudicació en la fase d'elecció i d'ofici del professorat funcionari de carrera (fase 5).

7.5. Adjudicació de destinacions del professorat interí amb la condició legal de discapacitat acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals (fase 8).

7.6. Adjudicació de destinacions d'elecció del professorat interí (fase 9).

 

-8. Formalització telemàtica de la sol·licitud individual de participació en la fase d'elecció (i, si escau, ofici).

 

-9. Criteris per a la formalització de sol·licituds individuals per a cada col·lectiu.

9.1. Sol·licituds individuals del professorat funcionari de carrera que ha perdut la destinació definitiva com a conseqüència de la supressió del seu lloc de treball.

9.2. Sol·licituds individuals del professorat que sol·licita el reingrés i del professorat amb destinació provisional, amb inclusió del que va perdre la seva destinació definitiva per adscripció a llocs de l'estranger o de l'Administració.

9.3. Sol·licituds individuals de comissions de serveis per motius personals greus o professionals excepcionals de professorat dependent del Departament d'Ensenyament.

9.4. Sol·licituds individuals de comissió de serveis del professorat funcionari de carrera dependent d'altres administracions educatives.

9.5. Sol·licituds individuals de destinació provisional del personal interí.

 

-10. Terminis de presentació de sol·licituds individuals i desistiments de la participació voluntària.

 

-11. Presa de possessió i durada dels nomenaments.

 

-12. Informació i consultes.

 

-13. Publicitat de les resolucions.

 

-14. Reclamacions i recursos.

 

Annex 2. Bases del procediment d'adjudicació de destinacions provisionals de personal interí a llocs de mitja dedicació.

 

-1. Criteris generals

1.1. Participants.

1.2. Centres educatius.

1.3. Llocs de treball vacants.

1.4. Requisits d'especialitat docent.

 

-2. Fases d'adjudicació de llocs a mitja dedicació.

 

-3. Propostes de les direccions dels centres.

 

-4. Sol·licitud individual del personal interí de llocs de mitja dedicació en la fase d'elecció.

 

-5. Altres criteris del procediment.

 

Annex 3. Procediment referit a professorat amb pèrdua de destinació definitiva per modificació de llocs de treball docents de plantilles en centres i serveis educatius amb efectes d'1 de setembre de 2016.

 

Annex 4. Codis d'especialitats i llocs docents.

1) Especialitats docents.

2) Perfils professionals dels llocs estructurals.

3) Llocs específics temporals.

 

Annex 5. Codis de centres als efectes de sol·licitud de destinació dels col·lectius del cos de mestres (inclou escoles, ZER, centres d'educació especial, instituts, instituts escola i CFA/AFA).

 

Annex 6. Codis de centres als efectes de sol·licitud de destinació dels col·lectius dels cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial (inclou instituts, instituts escola, seccions d'instituts, EOI, EASD i CFA/AFA).

 

Annex 7. Codis de comarques.

 

 

Annex 1

Bases del procediment general d'adjudicació de destinacions provisionals a llocs de dedicació completa

 

1. Participants: personal docent funcionari de carrera i interí.

1.1. Cossos docents.

El professorat participant en aquest procediment és el personal funcionari de carrera dependent del Departament d'Ensenyament dels cossos docents següents:

Cos 511: cos de catedràtics d'ensenyament secundari.

Cos 512: cos de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes.

Cos 513: cos de catedràtics d'arts plàstiques i disseny

Cos 590: cos de professors d'ensenyament secundari.

Cos 591: cos de professors tècnics de formació professional.

Cos 592: cos de professors d'escoles oficials d'idiomes.

Cos 595: cos de professors d'arts plàstiques i disseny.

Cos 596: cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

Cos 597: cos de mestres.

També participa en aquest procediment el personal interí amb serveis prestats que forma part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament d'Ensenyament, i que està ordenat a la borsa d'acord amb el temps de serveis.

Excepcionalment, i en ocasió de vacant, es pot adjudicar destinació en comissió de serveis a personal funcionari de carrera que en data 1 de setembre de 2016 depèn d'altres administracions educatives, prèvia sol·licitud degudament motivada i justificada.

1.2. Col·lectius docents.

El professorat dels diferents cossos docents s'inclou en els col·lectius següents:

1.2.1. Funcionari de carrera:

a) Professorat afectat per la pèrdua de destinació definitiva com a conseqüència de la supressió del seu lloc de treball, amb efectes d'1 de setembre de 2016 o anterior.

b) Professorat que ha perdut la seva destinació definitiva per tenir adscripció temporal a l'estranger obtinguda en el corresponent concurs de mèrits i que ha de reincorporar-se a llocs docents el curs 2016-2017.

c) Professorat que ha perdut la seva destinació definitiva per haver tingut una adscripció definitiva a llocs de treball docents de l'Administració no reservats exclusivament a personal docent.

d) Professorat amb destinació definitiva o provisional al qual se li ha reconegut, mitjançant el corresponent expedient administratiu, el dret a acollir-se al que s'estableix a l'article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i l'adaptació del seu lloc de treball comporti un canvi de centre de destinació i/o un canvi d'especialitat de lloc dins el mateix centre de destinació.

e) Professorat excedent que, reunint els requisits, sol·licita el reingrés al servei actiu amb data 1.9. 2016.

f) Professorat no inclòs en els anteriors col·lectius que ha de tenir destinació provisional en data 1.9. 2016.

g) Professorat amb destinació definitiva que sol·licita comissió de serveis, excepte el que pertany al col·lectiu d). S'inclou també el dependent d'altres administracions educatives amb efectes d'1.9. 2016.

1.2.2. Personal interí:

a) Professorat de la borsa de treball de personal interí docent amb serveis prestats en centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament amb la condició legal de discapacitat per tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i una valoració del servei de prevenció corresponent que proposi una adaptació del lloc de treball adequada a les seves característiques, a l'empara de l'article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

b) Resta de personal interí de la borsa de treball, amb serveis prestats en centres educatius públics de la base 1.1.

1.3. Tipus de participació en el procediment.

1.3.1. Participació obligatòria:

Està obligat a participar en aquest procediment el professorat funcionari de carrera, en servei actiu, que no té destinació definitiva ni provisional amb efectes d'1.9.2016 dels col·lectius de l'apartat 1.2.1, excepte el del subapartat g), amb independència de gaudir d'una llicència per al curs 2016-2017 (de formació, representant sindical, etc.) o una excedència per cura de fill o de familiar.

El caràcter obligatori de la participació comporta l'adscripció d'ofici prevista a la base 7.1.h) en el supòsit que el/la docent no presenti sol·licitud individual de destinació.

1.3.2. Participació voluntària:

Amb caràcter voluntari pot participar el professorat que amb efectes d'1.9. 2016 sol·liciti, en comissió de serveis, llocs de treball docents diferents al de la seva destinació definitiva i el professorat interí amb serveis prestats que forma part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament d'Ensenyament.

1.3.3. Participació per a més d'un cos docent:

En aquest procediment només es pot obtenir una única destinació per al curs 2016-2017.

El professorat funcionari de carrera que pertany a més d'un cos només pot presentar una única sol·licitud de participació per obtenir destinació a un lloc de treball corresponent a un dels cossos docents esmentats a la base 1.1.

El personal interí pot participar per un únic nivell, primària o secundària.

El personal interí que en participar voluntàriament en el procediment regulat per aquesta Resolució obtingui una destinació per al curs 2016-2017 i en tingui una altra amb caràcter provisional mitjançant contracte laboral temporal en centres públics dependents del Departament d'Ensenyament, ha d'optar per una de les dues, abans del 5 d'agost de 2016, mitjançant escrit adreçat a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics o per correu electrònic a l'adreça: prov_llocstreball.ensenyament@gencat.cat. De no fer-ho, es deixarà sense efecte l'adjudicació provisional obtinguda en aquest procediment.

1.4. Requisit de català i aranès.

Per obtenir destinació en qualsevol procediment de provisió de llocs de treball docents, s'ha de tenir acreditat el coneixement del català, tant en l'expressió oral com en l'escrita. Per als llocs de treball docents de centres de la Vall d'Aran cal tenir acreditat també el coneixement de l'aranès.

 

2. Centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament.

2.1. Tipus de centres educatius i cossos docents.

Els llocs de treball docents a proveir en aquest procediment pertanyen als centres educatius públics i poden ésser adjudicats als col·lectius de professors dels cossos docents que a continuació es relacionen:

a) Escoles, centres d'educació especial i llocs itinerants de ZER:

Cos de mestres.

b) Instituts i seccions d'instituts:

Cos de catedràtics d'ensenyament secundari.

Cos de professors d'ensenyament secundari.

Cos de professors tècnics de formació professional.

Cos de mestres.

c) Instituts escola:

Cos de catedràtics d'ensenyament secundari.

Cos de professors d'ensenyament secundari.

Cos de mestres.

d) Escoles oficials d'idiomes:

Cos de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes.

Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes.

e) Escoles d'art i disseny:

Cos de catedràtics d'arts plàstiques i disseny.

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny.

Cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny.

Cos de catedràtics d'ensenyament secundari.

Cos de professors d'ensenyament secundari.

f) Centres i aules de formació d'adults (inclosos els ubicats en centres penitenciaris) (CFA/AFA).

Cos de catedràtics d'ensenyament secundari.

Cos de professors d'ensenyament secundari.

Cos de mestres.

2.2. Centres de màxima complexitat.

Als efectes previstos als articles 26 i 27 del Decret 39/2014, de 25 de març, en relació amb la formalització de propostes de professorat per part de les direccions dels centres, i d'acord amb els apartats 1.1. a) i 4 de la Resolució ENS/906/2014, de 23 d'abril, els centres que tenen la consideració de màxima complexitat per estar ubicats en entorns socials i econòmics desafavorits són els que figuren com a tals als annexos 5 i 6 d'aquesta Resolució.

2.3. Codis de centres educatius públics.

Als efectes de petició i adjudicació de destinacions que estableix aquesta Resolució, els codis dels centres educatius públics són el que figuren als annexos següents:

Annex 5: codis de centres als efectes de destinació dels col·lectius docents del cos de mestres (escoles, centres d'educació especial, itinerants de ZER, instituts, seccions d'institut, instituts escola, centres i aules de formació de persones adultes).

Annex 6: codis de centres als efectes de destinació dels col·lectius docents dels cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial (instituts, seccions d'institut, instituts escola, escoles d'arts i superiors de disseny, escoles oficials d'idiomes i centres i aules de formació de persones adultes).

Els centres s'ordenen per serveis territorials/Consorci d'Educació de Barcelona, zona de desplaçament i municipi.

En els annexos esmentats es detallen els centres educatius sense barreres arquitectòniques amb especificació dels que tenen ascensor i/o rampes.

En el supòsit que per atendre necessitats d'escolarització o altres es produeixi la creació d'un nou centre amb posterioritat a la publicació d'aquesta Resolució i, per tant, no hagi estat possible sol·licitar els llocs de treball docents, aquests s'adjudicaran en l'àmbit de les peticions col·lectives (municipi, zona, comarca).

Annex 7: codis de comarques.

 

3. Tipologia dels llocs de treball docents i requisits per ocupar-los.

Els llocs de treball docents dels centres educatius públics poden ser ordinaris, específics estructurals i específics temporals.

Les codificacions i denominacions de les diferents especialitats del professorat dels cossos docents, dels perfils professionals dels llocs específics estructurals i dels llocs específics temporals consten a l'annex 4.

3.1. Llocs de treball docents ordinaris.

3.1.1. Definició de lloc ordinari.

Són els que tenen atribuïdes les responsabilitats corresponents a la funció docent pròpia d'una especialitat d'un cos docent.

L'adjudicació d'aquests llocs de treball pot recaure sobre professorat funcionari de carrera i interí dels col·lectius de la base 1.2.

3.1.2. Requisit d'especialitat per a ocupar llocs ordinaris.

Per a ocupar qualsevol lloc ordinari cal tenir reconeguda l'especialitat del lloc.

Les especialitats docents del cos de mestres estan regulades en el RD 1594/2011, de 4 de novembre, les dels cossos d'ensenyaments secundaris en el RD 1834/2008, de 8 de novembre, les dels cossos de catedràtics i de professors d'escoles oficials d'idiomes en el RD 336/2010, de 19 de març, i les dels cossos de professors i mestres de taller d'arts plàstiques i de disseny en el RD 1284/2002, de 5 de desembre.

Un docent és titular d'una especialitat docent quan l'ha obtingut per oposició o pel procediment d'adquisició de nova especialitat.

Les especialitats docents reconegudes consten anotades en el registre informàtic de personal, d'acord amb la normativa vigent.

a) Especialitats reconegudes del professorat funcionari del cos de mestres:

El professorat funcionari de carrera pot optar a llocs de treball docents de les especialitats que tingui reconegudes per qualsevol de les vies d'adquisició: oposició, adquisició de nova especialitat, habilitació per experiència de 24 mesos en un lloc de l'especialitat, habilitació extraordinària i habilitació per titulació.

b) Especialitats reconegudes del professorat funcionari dels cossos d'ensenyaments secundaris:

El professorat funcionari de carrera pot optar a llocs de treball docents de les especialitats del seu cos de participació que tingui reconegudes per qualsevol via d'adquisició: oposició, adquisició de nova especialitat, habilitació especial i per titulació idònia, sens perjudici d'allò que s'indica a la base 3.4 en relació amb els centres de formació de persones adultes.

El personal docent dels cossos dels catedràtics i de professors d'escoles oficials d'idiomes i d'escoles d'art i superiors de disseny i de mestres de taller pot optar, també, a llocs de treball dels esmentats cossos d'una especialitat docent reconeguda per experiència.

No es tenen en consideració les especialitats corresponents a altres cossos docents diferents del cos de participació. Excepcionalment, en el cas del professorat d'especialitats del cos de professors d'ensenyament secundari i del cos de professors tècnics de formació professional afectat per la pèrdua de la destinació definitiva, i per tal de garantir una destinació provisional a un centre de la zona de desplaçament, se li pot adjudicar destinació a un lloc de treball d'una especialitat que tingui reconeguda, tot i que correspongui a un altre cos docent.

Aquesta excepció podrà ser també d'aplicació als funcionaris amb destinació provisional que no hagin obtingut adjudicació d'una especialitat reconeguda del seu cos de participació, un cop completat l'ofici a tot Catalunya.

El professorat que tingui reconeguda l'especialitat de grec o llatí compleix el requisit d'especialitat per ocupar llocs de treball docents de cultura clàssica.

c) Especialitats docents del personal interí:

El personal interí acredita l'especialitat docent si té la titulació acadèmica prevista a la taula de concordances entre especialitats docents i titulacions que figura a l'annex 4 de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny.

D'acord amb l'Ordre ENS/294/2013, de 20 de novembre, la revisió de titulacions de la borsa es realitza periòdicament i es fa pública a través del web del Departament.

Tot i això, per poder optar a llocs de treball docents de les especialitats de cicles formatius de formació professional, d'escoles oficials d'idiomes i d'ensenyaments artístics i superiors de disseny també ha de tenir reconeguda la idoneïtat corresponent d'acord amb la regulació vigent en el moment de procedir a l'adjudicació de destinacions.

Les especialitats, així com la idoneïtat esmentada han de figurar en la borsa de treball del personal interí docent i en el registre informàtic de professorat.

3.2. Llocs de treball docents específics estructurals.

3.2.1. Definició de llocs de treball específics estructurals.

Són els llocs de treball docents que, a més de l'especialitat docent, tenen atribuït un perfil professional propi, amb els requisits i funcions específiques descrits en la Resolució ENS/1128/2016, de 26 d'abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los (DOGC núm. 7114, de 5.5.2016)

Els perfils professionals de llocs de treball específics estructurals a partir del curs 2016-2017, són els següents:

- Lingüístic en llengua estrangera (AICLE) (anglès, francès, italià, alemany)

- Competència digital docent

- Atenció a la diversitat de l'alumnat

- Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial.

- Lectura i biblioteca escolar

- Immersió i suport lingüístic

- Educació visual i plàstica

- Docència de dues especialitats docents a l'ESO

- Metodologies amb enfocament globalitzat

Excepcionalment, per al curs 2016-2017 es poden mantenir altres llocs de treball docents específics estructurals ja definits com a tals al curs 2014-2015 i 2015-2016, amb un perfil professional diferent dels esmentats, d'acord amb l'annex 3 del Decret 39/2014, en funció de les previsions del projecte educatiu del centre, el projecte de direcció i, si escau, l'acord de coresponsabilitat.

3.2.2. Descripció de nous llocs treball específics estructurals per al curs 2016/2017.

Per poder formalitzar propostes de nous llocs de treball específics estructurals per al curs 2016-2017, les direccions dels centres han d'emplenar els models de descripció de lloc de treball específic que es troben al Portal de centre, d'acord amb el que s'estableix a l'annex 1 de l'esmentada Resolució ENS/1128/2016, de 26 d'abril.

No s'ha de formalitzar nova proposta de descripció de llocs de treball específics estructurals si ja tenien aquest caràcter el curs 2015-2016, i és prevista la seva continuïtat per al curs 2016-2017.

El model original, degudament emplenat i signat, s'ha de trametre als serveis territorials/Consorci d'Educació de Barcelona, segons correspongui, a partir del 18 de maig de 2016, per a la seva validació. A aquest model caldrà adjuntar-hi còpia del document d' aquella part de la documentació del centre que mostri la necessitat o la conveniència de la proposta del lloc de treball específic (projecte educatiu del centre, projecte de direcció, pla anual, etc.).

En el supòsit de no complir amb les condicions establertes, la direcció dels serveis territorials/Consorci d'Educació de Barcelona, ha de comunicar a la direcció del centre la no acceptació de la proposta de requisits específics dels llocs de treball, i aquests es consideraran ordinaris.

3.2.3. Acreditació per ocupar llocs específics estructurals amb perfil professional.

Aquests llocs estan sempre definits a dedicació completa, i poden ser adjudicats a professorat funcionari de carrera i interí dels col·lectius de la base 1.2.

Per poder ser destinat en algun dels llocs específics estructurals amb perfil professional cal acreditar, a més de l'especialitat del lloc de treball, els requisits específics de capacitació professional corresponent al perfil del lloc, i que són els que regula la Resolució ENS/1128/2016, de 26 d'abril, abans esmentada.

L'acreditació de la capacitació per ocupar llocs de treball específics estructurals ha de constar al Registre informàtic de professorat no més tard del 8 de juliol de 2016, es pot consultar al portal Atri, i és requisit imprescindible per poder obtenir destinació a un lloc del corresponent perfil professional.

El personal interí que vulgui demanar en la fase d'elecció llocs d'algun perfil professional i no li consti acreditat a l'expedient informàtic, ha de presentar la corresponent sol·licitud d'acreditació no més tard del 7 de juny de 2016.

El professorat funcionari de carrera, amb independència de la fase de participació, i el personal interí que no sol·liciti llocs de treball específics estructurals en la fase d'elecció, pot presentar la sol·licitud d'acreditació abans del 30 de juny.

L'acreditació per ocupar llocs del perfil professional de Docència de dues especialitats a l'ESO no consta com a tal en l'expedient, sinó que s'entén acreditada implícitament amb el reconeixement de dues especialitats docents. En el cas del professorat funcionari de carrera dels cossos d'ensenyament secundari, una de les especialitats ha de ser l'obtinguda en procés selectiu (especialitat titular).

3.3. Llocs de treball docents específics temporals.

3.3.1. Definició de llocs de treball específics temporals.

Tenen aquesta consideració els llocs de treball següents:

- llocs d'aula d'acollida

- llocs per impartir la formació professional bàsica

- llocs d'unitats de suport d'educació especial

- unitats d'audició i llenguatge en escoles de concentració d'alumnes que requereixen del mestre el coneixement del llenguatge de signes

- llocs d'audició i llenguatge en instituts amb concentració d'alumnat sord

3.3.2. Requisits per a ocupar llocs específics temporals.

Per ocupar llocs de treball docents d'aula d'acollida i llocs de la formació professional bàsica, es requereix acreditar qualsevol especialitat docent del cos al qual estigui definida la vacant a la plantilla del centre.

Per ocupar llocs d'audició i llenguatge cal acreditar l'especialitat del lloc. En el cas de les unitats en escoles amb requeriment del llenguatge de signes, cal acreditar, a més, la idoneïtat en aquest coneixement.

Per ocupar llocs de treball docents d'unitats de suport d'educació especial:

a) Llocs del cos de mestres: professorat funcionari o professorat interí de la borsa de primària, que tingui reconeguda l'especialitat de pedagogia terapèutica. Excepcionalment, i únicament a proposta de la direcció del centre, es pot proveir amb mestres que tinguin reconeguda l'especialitat d'audició i llenguatge.

b) Llocs del cos de professors d'ensenyament secundari: professorat funcionari o professorat interí de la borsa de secundària, que tingui reconeguda l'especialitat d'orientació educativa.

Els llocs específics temporals poden ser adjudicats a professorat funcionari de carrera i interí dels col·lectius de la base 1.2.

3.4. Llocs d'àmbit d'ensenyament secundari en centres i aules de formació de persones adultes.

Per a ocupar llocs de treball docents d'àmbit d'ensenyament secundari en centres i aules de formació de persones adultes cal acreditar els requisits que s'indiquen a continuació.

a) Àmbit de comunicació (SCO): tenir acreditada l'especialitat de llengua catalana i literatura o de llengua castellana i literatura o d'anglès, per ser-ne titular, en el cas del professorat funcionari de carrera, o per tenir-la reconeguda i demanada a la borsa de secundària, en el cas del professorat interí.

A més, pel que fa als requisits lingüístics d'aquest àmbit de comunicació:

Llevat que tingui acreditada l'especialitat de llengua catalana i literatura, ha d'acreditar coneixements superiors de llengua catalana mitjançant la possessió del certificat de nivell superior de català C2 o d'una titulació equivalent reconeguda oficialment.

Llevat que tingui acreditada l'especialitat d'anglès, ha d'acreditar coneixements suficients de la llengua anglesa mitjançant la possessió del certificat de nivell B2 d'anglès o d'una titulació equivalent reconeguda oficialment.

b) Àmbit social (SCS): tenir acreditada l'especialitat de geografia i història o de filosofia, per ser-ne titular, en el cas del professorat funcionari de carrera, o per tenir-la reconeguda i demanada a la borsa de secundària, en el cas del professorat interí.

c) Àmbit científic i tecnològic (SMA): tenir acreditada l'especialitat de matemàtiques o de física i química o de biologia i geologia o de tecnologia, per ser-ne titular, en el cas del professorat funcionari de carrera, o per tenir-la reconeguda i demanada a la borsa de secundària, en el cas del professorat interí.

3.5. Llocs dels dos primers cursos de l'ESO del cos de mestres

Per a ser destinats a un lloc de treball docent dels dos primers cursos de l'ESO en instituts, seccions d'institut i instituts escola, els mestres han de tenir-hi destinació definitiva, o estar en situació de pèrdua definitiva d'un lloc de l'ESO per modificació de plantilla, o per haver estat destinat a un lloc de treball de l'ESO reservat a mestres el curs 2015-2016.

Aquest requisit és necessari per a l'adjudicació de qualsevol tipus de lloc, sigui ordinari, específic estructural o específic temporal, excepte per als llocs d'unitat de suport a la educació especial en instituts (UES).

 

4. Llocs de treball docents vacants a proveir.

En aquest procediment de provisió s'adjudiquen els llocs de treball docents vacants següents:

4.1. Vacants inicials:

Llocs de treball docents a dedicació completa previstos a les plantilles dels centres públics dependents del Departament d'Ensenyament per al curs 2016-2017.

S'entén per vacant inicial el lloc de treball docent que no està ocupat per professorat amb destinació definitiva o provisional vigent per al curs 2016-2017, amb data d'1 de setembre.

Es tenen en compte les vacants de llocs de treball docents que fefaentment constin com a tals en el moment de procedir a l'adjudicació de destinacions provisionals.

4.2. Vacants resultes:

També es proveeixen les vacants resultes dels llocs de treball docents ordinaris que es generin en aquest mateix procediment d'adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2016-2017.

4.3. Reconversió de vacants:

Els llocs de treball docents vacants en instituts i instituts escola reservats a funcionaris de carrera del cos de mestres no proveïts per docents d'aquest cos, són reconvertits a llocs de treball docents de la mateixa especialitat i adjudicats a professorat funcionari de carrera o interí d'ensenyaments secundaris.

 

5. Fases i subfases del procediment general d'adjudicació de destinacions.

L'adjudicació de destinacions provisionals, d'acord amb el que preveuen els articles 26 i 27 del Decret 39/2014, s'efectua mitjançant les fases i subfases consecutives i ordenades tal com s'indiquen a continuació.

Fase 1. Fase de propostes de les direccions dels centres que recauen sobre professorat funcionari de carrera, que inclouen les subfases que s'indiquen, en el mateix ordre de prioritat en l'adjudicació:

Subfase 1.1. Proposta per exercir càrrecs directius.

Subfase 1.2. Proposta per a proveir llocs específics estructurals i llocs en centres de provisió específica:

1.2.1. Proposta per ocupar llocs específics estructurals. En aquesta fase també es proveeixen a proposta de la direcció dels centres els llocs de treball docents de les aules i centres de formació de persones adultes i els llocs a l'IE Oriol Martorell de Barcelona.

1.2.2. Proposta per ocupar llocs ordinaris en centres de màxima complexitat.

Subfase 1.3. Proposta per ocupar llocs específics temporals.

Fase 2. Fase preferent del professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva, per tal de continuar al centre de destinació del curs anterior i/o de ser destinat al centre on va perdre la destinació definitiva. En aquesta fase s'inclou també el professorat que va perdre la destinació definitiva per motius que atorguen dret preferent en l'adjudicació i que exerceixen aquest dret a llocs del seu àmbit territorial de preferència.

Fase 3. Fase de propostes de continuïtat de les direccions dels centres que recauen sobre professorat funcionari de carrera, amb destinació provisional al centre el curs 2015-2016, per tal de romandre al mateix centre de destinació del curs anterior.

Fase 4. Fase d'adjudicació de destinacions del professorat funcionari de carrera acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, per a l'adequació de la destinació o l'especialitat docent, a centres diferents del de destinació definitiva.

Fase 5. Fase d'elecció i, si escau, ofici, del professorat funcionari de carrera, sens perjudici del que s'indica a la fase 2 respecte el professorat que ha perdut la seva destinació definitiva.

Fase 6. Fase de propostes de les direccions dels centres que recauen sobre el professorat interí, que inclouen les subfases que s'indiquen, en el mateix ordre de prioritat en l'adjudicació.

Subfase 6.1. Proposta per a proveir llocs específics estructurals i llocs en centres de provisió específica:

6.1.1. Proposta per ocupar els llocs de treball docents específics. També s'adjudiquen en aquesta fase els llocs de treball docents de les aules i centres de formació de persones adultes i els llocs a l'IE Oriol Martorell de Barcelona.

6.1.2. Proposta per ocupar llocs ordinaris en centres de màxima complexitat.

Subfase 6.2. Proposta per ocupar llocs de treball específics temporals.

Fase 7. Fase de propostes de continuïtat de les direccions dels centres que recauen sobre professorat interí, per tal de romandre al mateix centre de destinació del curs anterior.

Fase 8. Fase d'adjudicació de destinacions del professorat interí que acrediti la condició legal de discapacitat i sigui objecte d'una valoració que proposi una adaptació del lloc de treball a l'empara de l'article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

Fase 9. Fase d'elecció del professorat interí.

 

6. Propostes d'adjudicació formalitzades per les direccions dels centres.

6.1. Criteris de les propostes.

D'acord amb els articles 26 i 27 del Decret 39/2014, les diferents modalitats de propostes de les direccions dels centres previstes en la base anterior, han de ser degudament motivades i amb la valoració de la capacitat i idoneïtat de cada persona proposada per desenvolupar els continguts funcionals del lloc de treball, d'acord amb el projecte educatiu del centre i amb el projecte de direcció, amb la consulta prèvia a l'equip directiu del centre, i amb la conformitat de les persones interessades.

Les persones proposades han de reunir els requisits per ocupar el lloc de treball i es tindran en compte, entre altres criteris, l'experiència docent acreditada, la formació acadèmica i permanent i l'avaluació positiva de l'exercici de la docència.

Si la proposta de la direcció recau sobre personal interí de nova incorporació al centre, la seva idoneïtat es valora també tenint en compte els criteris qualitatius establerts a l'article 28.2 del Decret 39/2014.

Per a la valoració de la capacitat i idoneïtat del candidat per ocupar el lloc de treball, la direcció del centre pot realitzar una entrevista prevista a l'article 26.1 del Decret 39/2014, en el cas que el docent no hagi estat destinat al centre el curs 2015-2016.

6.2. Motius de les propostes.

Les direccions dels centres educatius poden realitzar propostes de destinació provisional de professorat per al curs 2016-2017 per alguns dels supòsits que a continuació s'indiquen, en funció del tipus de centre que es tracti i dels llocs definits en la plantilla del centre.

a) Propostes per desenvolupar càrrecs directius (fase 1.1)

Es pot proposar personal per exercir un càrrec directiu, diferent del de la direcció, sempre que el centre disposi de vacant de càrrec directiu i la persona proposada sigui funcionària de carrera que no tingui destinació provisional a 1 de setembre de 2016.

També es pot proposar a docents amb destinació definitiva al centre per ocupar un lloc de treball d'una especialitat docent diferent i que té reconeguda.

Els tipus de llocs de treball docents que es poden proposar són: ordinaris, específics estructurals i específics temporals inclosos en la plantilla del centre per al curs 2016-17.

La proposta per ocupar un càrrec directiu permet informar, per cada docent, més d'un lloc de treball. En aquest cas, la direcció del centre ha de prioritzar les especialitats i/o llocs de cada docent, en l'ordre a seguir en l'adjudicació de destinació.

b) Propostes per a llocs específics estructurals o llocs en centres de provisió específica (fases 1.2.1, 6.1.1).

Les propostes poden recaure en personal funcionari de carrera que no tingui destinació definitiva al centre ni destinació provisional amb efectes 1 de setembre de 2016 en qualsevol centre, i en personal interí que tingui acreditats 12 mesos de serveis a la borsa de personal interí del Departament.

La proposta per ocupar llocs per aquest apartat únicament permet informar un lloc de treball per cada docent proposat.

En aquesta mateixa fase es poden fer propostes per proveir llocs de treball docents de les aules i centres de formació de persones adultes i llocs de treball docents a l'institut escola Oriol Martorell de Barcelona.

c) Propostes per ocupar llocs ordinaris en centres de màxima complexitat (fases 1.2.2, 6.1.2)

Les direccions dels centres que tenen la consideració de màxima complexitat per estar ubicats en entorns socials i econòmics desafavorits poden proposar, com a continuïtat o com a nova incorporació, per ocupar llocs ordinaris, a professorat funcionari de carrera que no tingui destinació definitiva al centre ni destinació provisional amb efectes 1 de setembre de 2016 en qualsevol centre, i a personal interí que tingui acreditats 12 mesos de serveis a la borsa de personal interí del Departament.

Un mateix docent pot ésser proposat fins a un màxim de 3 llocs de treball docents. En el cas que s'informi més d'un lloc de treball, es té en compte, per a l'adjudicació de destinació, l'ordre en què la direcció hagi formalitzat la seva proposta.

d) Propostes per ocupar llocs específics temporals (fases 1.3, 6.2)

Les propostes per ocupar aquests llocs poden recaure en personal funcionari de carrera que no tingui destinació provisional a 1 de setembre de 2016 i en personal interí que tingui acreditats 12 mesos de serveis a la borsa de personal interí del Departament.

També es pot proposar professorat amb destinació definitiva al centre.

La proposta per ocupar llocs específics temporals únicament permet informar un lloc de treball per cada docent proposat.

e) Propostes de continuïtat al mateix centre en llocs ordinaris del personal funcionari i interí destinat ja el curs 2015-2016 (fases 3 i 7)

Els llocs de treball docents que es poden proposar en aquesta subfase només són els llocs ordinaris en centres diferents dels previstos en els apartats b) i c) anteriors.

Les propostes de continuïtat de professorat funcionari de carrera únicament poden recaure en docents que hagin estat destinats amb destinació provisional al centre el curs 2015-2016 i que no tinguin destinació definitiva al propi centre amb efectes 1 de setembre de 2016.

Les propostes de continuïtat de professorat interí únicament poden recaure en el personal que tingui acreditats 12 mesos de serveis a la borsa de personal interí del Departament i que hagi ocupat un lloc de treball al centre de proposta durant el curs 2015-2016, amb un nomenament a vacant, no substitució, d'una durada mínima de quatre mesos.

No pot ser objecte de proposta de continuïtat el professorat amb destinació definitiva al centre el curs 2015-2016 que hagi obtingut una nova destinació definitiva amb efectes d'1 de setembre de 2016.

La proposta de continuïtat permet informar fins a un màxim de 3 llocs de treball docents de diferents especialitats. En el cas que s'informi més d'un lloc de treball, es té en compte, per a l'adjudicació de destinació, l'ordre en què la direcció hagi formalitzat la seva proposta.

6.3. Procediment de les propostes.

De manera expressa, i als efectes de la seva formalització escrita, en la modalitat de les propostes de professorat per ocupar llocs específics estructurals, les direccions dels centres han d'emplenar el model de Formalització de la proposta, que facilitarà el Departament d'Ensenyament mitjançant el Portal de centre. D'aquest document, n'haurà de trametre còpia als serveis territorials/Consorci d'Educació de Barcelona, segons correspongui.

Totes les propostes de les direccions en les diferents modalitats, s'han d'informar, a més, a l'aplicació informàtica PDA, tal com s'indica a continuació.

Les direccions dels centres han de formalitzar les propostes de professorat, previstes en les fases d'adjudicació indicades a la base 5 mitjançant l'aplicació PDA, a la qual accediran per l'usuari GICAR.

Hi haurà disponible al mateix Portal del centre des d'on s'accedeix a la PDA un manual d'ús de l'aplicació.

En qualsevol cas, als efectes d'adjudicació, s'atendran les següents instruccions:

- Un mateix docent pot ésser proposat per la direcció del centre per més d'un dels motius indicats a la base 6 corresponent a fases o subfases diferents.

- En cadascuna de les subfases de proposta, el número correlatiu que consti davant del nom de cada docent proposat determina la priorització de cada proposta realitzada per la direcció del centre als efectes d'adjudicació.

- El lloc de treball objecte de proposta s'ha de correspondre amb el cos de participació de la persona proposada o, quan aquesta sigui personal interí docent, amb el nivell del col·lectiu del qual forma part a la borsa de treball (primària o secundària).

- Es podran formular propostes sobre vacants inicials i, en cas de llocs ordinaris, també sobre vacants resultes.

- Per a poder ser admesa una proposta de destinació, la persona proposada ha d'acreditar els requisits d'especialitat i, si escau, altres requisits de capacitació per a l'ocupació del lloc previstos a la base 3.

- Quan es proposi professorat dependent d'altres administracions educatives, aquest ha d'haver estat destinat el curs 2015-2016 en comissió de serveis en centres dependents del Departament d'Ensenyament.

6.4. Terminis de les propostes.

El termini per introduir les propostes és del 16 al 29 de juny de 2016. Durant aquest termini, les direccions poden informar, consultar i modificar les dades introduïdes en l'aplicació. A partir del 30 de juny ja no es pot introduir ni modificar cap dada per part de les direccions del centres.

Una vegada finalitzat el termini, s'entén que la proposta ha estat formalitzada a tots els efectes i, per tant, no s'ha de presentar documentalment als registres de les unitats administratives.

Tot i això, fins a l'adjudicació definitiva de destinacions provisionals per al curs 2016-2017, les direccions del centres podran gestionar amb els respectius serveis territorials/Consorci d'Educació de Barcelona les possibles incidències i adequacions de la proposta realitzada, davant possibles variacions de plantilla o altres situacions que ho aconsellin, especialment en els centres on hi ha una nova direcció amb efectes 1.7.2016.

Les direccions dels centres han d'imprimir els documents individuals de proposta per tal que sigui signada la conformitat per tot el professorat objecte de proposta.

Aquesta documentació ha de romandre al centre i pot ser requerida en qualsevol moment pel Departament d'Ensenyament.

 

7. Criteris d'adjudicació de destinació provisional en la fase preferent del professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva en les fases d'adjudicació del professorat acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995 i en les fases d'elecció (i, si escau, ofici).

7.1. Criteris generals d'adjudicació en aquestes fases.

a) S'adjudiquen els llocs de treball docents ordinaris (inclosos els llocs de treball docents d'instituts destinats al cos de mestres, els llocs de treball docents a l'IE Oriol Martorell de Barcelona, i els llocs en centres de que tenen la consideració de màxima complexitat).

També s'adjudiquen, sempre que hagin estat demanats explícitament en la sol·licitud individual de destinació i es tinguin els requisits específics exigits previstos a les bases 3.2.3 i 3.3.2: els llocs de treball docents específics estructurals amb perfil professional (excepte els llocs de docència en dues especialitats de l'ESO, que només es proveeixen en les fases de proposta de centre), els llocs de treball docents específics temporals d'aula d'acollida i d'unitats de suport a l'educació especial, i llocs en centres i aules de formació de persones adultes.

b) L'adjudicació de destinació es realitza d'acord amb l'ordre de peticions (centre, localitat, zona o comarca) que hagi formulat el/la participant.

c) Per cada petició es té en compte l'ordre de priorització d'especialitats i llocs específics (estructurals i/o temporals) que s'han inclòs en la sol·licitud, amb les particularitats previstes per a cada col·lectiu.

d) En les peticions col·lectives (genèriques) de municipi, zona o comarca no s'adjudiquen llocs de treball docents de centres i aules de formació de persones adultes.

En aquestes peticions col·lectives, els centres s'adjudiquen d'acord amb l'ordre en què consten als annexos 5 i 6 d'aquesta Resolució.

En l'àmbit comarcal, primer s'adjudiquen els centres ubicats a la capital de comarca i, a continuació, la resta de centres.

e) En el cas de concórrer més d'un candidat d'un mateix col·lectiu docent té prioritat qui sigui titular de l'especialitat docent, obtinguda per oposició o per adquisició de nova especialitat.

f) En cada col·lectiu docent i fase el professorat que no acrediti el coneixement del català obté destinació amb posterioritat als que sí l'acreditin, excepte els docents que sol·liciten comissió de serveis, que no poden obtenir destinació provisional en la fase d'elecció si no disposen d'aquest requisit.

g) Al professorat funcionari de carrera sense destinació definitiva obligat a participar en aquest procediment (col·lectius a) b) c) e) i f) citats a la base 1.2.1), la primera especialitat a considerar en l'adjudicació és l'especialitat d'oposició (sigui per a llocs ordinaris o en llocs de treball específics estructurals amb perfil professional), tret que prèviament hagi indicat voluntàriament els llocs d'aula d'acollida i/o els llocs d'unitats de suport d'educació especial, sens perjudici que demani altres especialitats i perfils professionals. Un cop analitzades totes les peticions de la sol·licitud, incloses les corresponents a les comarques degudament ordenades pel participant, no obtingui cap destinació, se li afegeixen d'ofici totes les especialitats reconegudes ordinàries. També s'afegeixen, excepte al professorat afectat per supressió de lloc de destinació definitiva, les comarques no sol·licitades explícitament. Amb les noves dades d'especialitats i, si escau, comarques afegides d'ofici, s'inicia de nou la lectura des de la primera petició per tal de procedir a la corresponent adjudicació de destinació.

h) El professorat funcionari de carrera que està obligat a participar en aquest procediment que no presenti sol·licitud és destinat d'ofici, a llocs de treball ordinaris per als quals disposi de l'especialitat, a l'àmbit de Catalunya, quan es tracti de professorat dels col·lectius b), c) e) i f) citats a la base 1.2.1, i a la zona de desplaçament, quan es tracti de professorat del col·lectiu a).

7.2. Adjudicació en la fase preferent del professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva (fase 2).

En aquesta fase s'adjudica destinació al professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva, com a conseqüència de la supressió del seu lloc de treball amb efectes d'1 de setembre de 2016 o anterior, o per la seva adscripció a l'estranger o a llocs de l'Administració, en els supòsits i en l'ordre següents:

1. S'adjudica destinació al professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva si voluntàriament, ha sol·licitat la continuïtat al centre de destinació provisional del curs 2015-2016 (si és diferent del centre de la darrera destinació definitiva) i/o la continuïtat al centre de la darrera destinació definitiva, d'acord amb la priorització manifestada en cas que hagi sol·licitat tots dos centres.

Dins d'un mateix centre, té preferència en l'adjudicació d'una vacant el professorat que ha perdut la seva destinació definitiva en el mateix centre per davant d'altres que hi hagin estat destinats provisionalment el curs 2015-2016.

2. El professorat que va perdre la destinació definitiva per motius que atorguen dret preferent en l'adjudicació i que exerceixen aquest dret preferent, s'adjudica en aquesta fase si ha demanat llocs del seu àmbit territorial de preferència:

a) El professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió de lloc té preferència en l'adjudicació de llocs de treball docents sol·licitats del municipi o zona educativa de la seva darrera destinació definitiva.

Els/Les mestres amb pèrdua de la seva destinació definitiva d'una escola que forma part d'una ZER tenen preferència sobre llocs de treball docents itinerants de la mateixa ZER.

b) El professorat que ha perdut la destinació definitiva per la seva adscripció a l'estranger o a llocs de l'Administració, té preferència per obtenir destinació a centres del municipi de la seva darrera destinació definitiva. També té preferència en aquest àmbit territorial el professorat funcionari que ha estat rehabilitat per al servei actiu, després d'haver estat declarat en situació de jubilació per incapacitat permanent.

L'adjudicació per dret preferent al municipi o zona de desplaçament, malgrat que es faci en la fase d'elecció, pot comportar la no continuïtat en el centre de destinació provisional d'un professor afectat per la pèrdua de la destinació definitiva quan el centre de destinació d'aquest no sigui de la mateixa zona de desplaçament.

Qualsevol destinació derivada de la petició de centre/s dins de l'àmbit del dret preferent és anterior a la fase de continuïtat de funcionaris a proposta de les direccions del centre.

7.3. Adjudicació del professorat funcionari de carrera acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, tant si acredita o no la condició legal de discapacitat (fase 4).

S'adjudiquen destinacions al professorat funcionari de carrera que tingui un informe vigent favorable, mitjançant el corresponent expedient administratiu de la direcció del Servei Territorial/Consorci d'Educació de Barcelona, a una adaptació del seu lloc de treball, a l'empara de l'article 25 de la Llei 31/1995, i que voluntàriament hagi sol·licitat obtenir una destinació provisional per aquesta fase del procediment general, prèvia conformitat a les peticions de destinacions demanades i que s'ajusten a les condicions i requeriments continguts en el corresponent informe a l'adequació del lloc de treball.

S'entenen vigents els expedients formalitzats per al curs 2015-2016, referits a funcionaris de carrera si no s'ha procedit a una nova valoració de la persona interessada per al curs 2016-2017. La direcció dels serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona ho notificaran al personal docent afectat.

L'adaptació proposada ha de preveure, necessàriament, un canvi d'especialitat de lloc de treball dins el mateix centre si el docent ja té destinació definitiva, d'acord amb el que preveu l'apartat 5.g) d'aquesta Resolució, o l'adjudicació d'una destinació provisional en un altre centre, d'acord amb el que preveu la base 5.

En aquesta fase s'adjudiquen llocs de treball docents ordinaris, estructurals amb perfil professional o específics temporals, i els docents poden obtenir destinació per qualsevol de les especialitats que tinguin reconegudes i que explícitament constin en la seva sol·licitud emplenada a mà i acordada amb els Serveis Territorials/Consorci d'Educació de Barcelona.

Per a aquest col·lectiu docent no es preveu cap adjudicació d'ofici i, per manca de lloc de treball vacant adient, poden restar pendents de destinació en aquest procediment.

En qualsevol cas, al personal docent d'aquest col·lectiu que no tingui destinació definitiva se li adjudicarà destinació abans de l'inici del curs 2016-2017, en ocasió de vacant, a un lloc de treball ordinari.

La participació explícita i voluntària per aquesta fase d'adjudicació en tots els casos deixa sense efectes la possible participació, voluntària o forçosa, en la fase d'elecció.

La priorització en l'adjudicació de destinació entre professorat serà la prevista amb caràcter general, a la base 7.4.1 pel que fa a l'ordre de col·lectius i a l'ordre dins de cada col·lectiu. Tot i això, té preferència per obtenir destinació provisional el docent que sol·liciti un lloc de treball al mateix centre on ja té la destinació definitiva.

7.4. Adjudicació en la fase d'elecció i d'ofici del professorat funcionari de carrera (fase 5).

7.4.1. Ordre dels col·lectius docents i priorització dins de cada col·lectiu.

En aquesta fase es destinen els funcionaris de carrera no destinats en les fases anteriors, en l'ordre prioritari de col·lectius següents:

1. Professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió del seu lloc de treball.

El professorat d'aquest col·lectiu s'ordena, segons cossos docents, d'acord amb els criteris següents:

a) Cos de mestres:

1r. Més antiguitat ininterrompuda en el darrer centre amb destinació definitiva fins a 31.8.2016.

2n. Més temps de serveis efectius com funcionari del mateix cos fins a 31.8.2016.

3r. Any més antic d'ingrés al cos.

4t. Puntuació més alta obtinguda en el procediment d'ingrés al cos.

b) Cossos d'ensenyaments secundaris:

1r. Més temps de serveis efectius com a personal funcionari de carrera al mateix cos fins a 31.8.2016.

2n. Més antiguitat ininterrompuda en el darrer centre amb destinació definitiva fins a 31.8.2016.

3r. Any més antic d'ingrés al cos.

4t. Pertànyer a un del cossos docents de catedràtics.

5è. Puntuació més alta obtinguda en el procediment d'ingrés al cos.

Als funcionaris dels diferents cossos de catedràtics, a efectes d'antiguitat al cos com en el lloc de treball, se'ls valoraran també els serveis prestats en els corresponents cossos de professors, així com els prestats com a funcionaris de carrera dels antics cossos de catedràtics.

2. Professorat que ha perdut la destinació definitiva per adscripció a l'estranger o d'adscripció a llocs de l'Administració, professorat funcionari de carrera amb destinació provisional i professorat excedent que sol·licita el reingrés al servei actiu amb data 1 de setembre de 2016.

3. Professorat amb destinació definitiva que sol·licita comissió de serveis, inclòs el dependent d'altres administracions educatives amb efectes d'1 de setembre de 2016.

El professorat esmentat en els col·lectius 2 i 3 s'ordena segons l'any d'oposició al cos i el número d'ordre obtingut en el procés selectiu, sens perjudici del que indica la base 7.4.2 següent.

Als funcionaris dels diferents cossos de catedràtics, se'ls considera com a any d'ingrés al cos el del corresponent cos de professors o, si escau, el de l'antic cos de catedràtics.

7.4.2. Criteris específics d'adjudicació de comissions de serveis mitjançant petició individual en la fase d'elecció.

La priorització en l'adjudicació de comissions de serveis del professorat amb destinació definitiva és la següent:

1. Haver finalitzat el mandat de director/a d'un centre docent públic a 30 de juny de 2016.

2. Haver exercit la docència directa i efectiva durant els darrers quatre cursos escolars en un centre que té la consideració el curs 2016-2017 de centre de màxima complexitat (CMC), en un centre específic d'educació especial (CEE) o en un lloc itinerant d'una zona escolar rural (ZER).

3. Acreditar circumstàncies de caràcter personal o professional greus degudament justificades, sempre que hagin estat estimades per la direcció del Serveis Territorials/Consorci d'Educació de Barcelona.

En el cas de professorat dependent d'altres administracions educatives que sol·liciti per primera vegada comissió de serveis en centres dependents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, participarà dins del supòsit 3, sempre que les sol·licitud hagin estat estimades per la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

7.5. Adjudicació de destinacions del professorat interí amb la condició legal de discapacitat acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals (fase 8).

S'adjudiquen destinacions al professorat interí amb la condició legal de discapacitat, que tingui un informe vigent favorable, mitjançant el corresponent expedient administratiu de la direcció del Servei Territorial/Consorci d'Educació de Barcelona, a una adaptació del seu lloc de treball, a l'empara de l'article 25 de la Llei 31/1995, i que voluntàriament hagi sol·licitat obtenir una destinació provisional per aquesta fase del procediment general.

Ha de sol·licitar, en primer lloc, destinacions que s'ajustin a les condicions i requeriments continguts en el corresponent informe d'adequació del lloc i a continuació pot sol·licitar altres peticions de centres, municipis, zones i comarques.

En aquesta fase s'adjudiquen llocs de treball docents ordinaris, estructurals amb perfil professional o específics temporals. El professorat interí pot obtenir destinació per qualsevol de les especialitats que tingui reconegudes i demanades a la borsa i que explícitament constin en la seva sol·licitud emplenada a mà i acordada amb els Serveis Territorials/Consorci d'Educació de Barcelona.

Per a aquest col·lectiu docent, no es preveu cap adjudicació d'ofici i per manca de lloc de treball vacant poden restar pendents de destinació en aquest procediment.

La priorització entre el professorat d'aquest col·lectiu és la que consta a la borsa de treball del personal interí.

7.6. Adjudicació de destinacions d'elecció del professorat interí (fase 9).

En aquesta fase s'adjudiquen llocs de treball docents ordinaris i, si ho han demanat, estructurals amb perfil professional o específics temporals.

S'adjudica destinació al professorat interí d'acord amb l'ordre de peticions (centre, localitat, zona i comarca) que voluntàriament hagi fet constar a la seva sol·licitud.

La priorització entre el professorat d'aquest col·lectiu és la que consta a la borsa de treball del personal interí.

En cada petició es té en compte l'ordre de les especialitats docents i/o dels llocs de treball docents que s'han sol·licitat, per tenir les especialitats reconegudes i demanades a la borsa de treball, així com per tenir acreditat algun/s dels perfils professionals i sol·licitat en borsa la disponibilitat per ocupar-los.

Per aquest col·lectiu docent no es preveu cap adjudicació d'ofici. Per tant, no s'afegiran especialitats docents, perfils professionals i/o peticions no demanats explícitament pels participants.

Aquest col·lectiu pot demanar voluntàriament ser destinat únicament a llocs de dedicació completa, a llocs de mitja dedicació o a en ambdós tipus de lloc.

En cas que opti per llocs de dedicació completa i llocs de mitja dedicació, l'adjudicació prioritzarà sempre el llocs de dedicació completa, corresponents a la fase 9, per davant els llocs de mitja dedicació, que s'adjudiquen en fases posteriors, tal com s'estableix a l'annex 2.

 

8. Formalització telemàtica de la sol·licitud individual de participació en la fase d'elecció (i, si escau, ofici).

El professorat funcionari de carrera i interí que participi en els procediments que regula aquesta Resolució (excepte el professorat funcionari de carrera i interí acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995 i els funcionaris de carrera dependents d'altres administracions educatives) ha de formalitzar i gravar la seva sol·licitud a través d'Internet, mitjançant el procediment habilitat a aquest efecte, a través de la pàgina del Departament d'Ensenyament: http://ensenyament.gencat.cat.

Un cop hagi accedit al programa, hi trobarà els horaris de connexió, les instruccions i els textos de suport (“ajudes”) per emplenar els diferents camps de la sol·licitud.

La sol·licitud es considera presentada i registrada davant l'Administració únicament en el moment en què sigui tramesa per via telemàtica, després de fer un clic en el botó ''enviar”. Els participants poden disposar d'una còpia impresa de la sol·licitud definitiva, la qual conté un número de control a efectes de registre, i on consten les dades relatives a la seva sol·licitud d'adjudicació de destinació.

En cas que les persones interessades vulguin eliminar la sol·licitud tramesa telemàticament, ho poden fer, sempre dins del termini de presentació de sol·licituds establert, fent un clic en el botó ''eliminar”. Un cop anul·lada, poden trametre per via telemàtica una altra sol·licitud. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, no és possible introduir cap nova sol·licitud, ni es pot modificar o anul·lar cap petició, ni es pot variar l'ordre de prelació de les destinacions sol·licitades.

El professorat que tingui dubtes en relació amb la gravació de la sol·licitud a través d'Internet cal que s'adreci al servei d'atenció a l'usuari per a incidències relacionades amb la connexió informàtica. Quan el professorat tingui dubtes relacionats amb les dades referides al seu expedient personal, cal que s'adreci als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, segons correspongui.

Amb la presentació a través d'Internet, la sol·licitud es considera formalitzada a tots els efectes i, per tant, no s'ha de presentar la impressió de la sol·licitud ni cap altra sol·licitud als registres de les unitats administratives, excepte en les sol·licituds de comissió de serveis per motius personals o professionals, en què s'hi haurà de presentar la documentació que s'indica a la base 9.3.

 

9. Criteris per a la formalització de sol·licituds individuals per a cada col·lectiu.

El professorat participant en aquest procediment complimentarà la seva sol·licitud individual en funció del col·lectiu al qual pertany i d'acord amb les prescripcions que a continuació s'especifiquen. És molt important, en formalitzar la sol·licitud, tenir en compte els criteris d'adjudicació establerts a la base 7.

9.1. Sol·licituds individuals del professorat funcionari de carrera que ha perdut la destinació definitiva com a conseqüència de la supressió del seu lloc de treball.

Aquest professorat pot sol·licitar voluntàriament la continuïtat al centre de destinació del curs 2015-2016, quan aquest és diferent del centre de la darrera destinació definitiva, i/o la continuïtat al centre de la darrera destinació definitiva. En cas de demanar la continuïtat en ambdós centres, cal indicar quina de les dues opcions preval per obtenir destinació en la fase preferent (fase 2 indicada a la base 5).

Aquest col·lectiu també pot sol·licitar destinació en la fase d'elecció (fase 5 indicada a la base 5), sens perjudici que el professorat d'aquest col·lectiu, prèvia conformitat seva, hagi pogut ser proposat per la direcció d'un centre.

a) Tipus de llocs de treball docents

Pot sol·licitar llocs de treball ordinaris, llocs de treball específics estructurals amb perfil propi indicats a la base 3.2.1 (excepte els llocs de docència de dues especialitats de l'ESO) i els llocs específics temporals d'aula d'acollida i/o d'unitats de suport d'educació especial.

Els llocs de treball docents sol·licitats, segons els tipus de centres de la base 2.1, han de correspondre al cos de participació del docent.

Si compleix els requisits d'especialitat i, si escau, lingüístics, el professorat d'ensenyament secundari pot sol·licitar llocs de treball d'àmbits en centres i aules de formació de persones adultes.

Poden sol·licitar llocs de treball reservats a mestres als dos primers cursos de l'ESO als instituts i instituts escola els mestres que compleixin el requisit d'especialitat i que el curs 2015-2016 ja hi estiguin adscrits amb destinació provisional, o que siguin mestres afectats per supressió del lloc de destinació definitiva que ocupaven a l'ESO.

b) Especialitats i llocs específics

Les especialitats i llocs específics (estructurals i/o temporals) que pot sol·licitar, fins a un màxim de 18, són les que tingui reconegudes segons els criteris que s'indiquen a la base 3.

La primera especialitat a consignar ha de ser una de les especialitats d'oposició, tot i que es podrà prioritzar, per aquesta mateixa especialitat, la destinació a llocs ordinaris o en llocs de treball específics estructurals amb perfil professional.

No cal que consti en primer lloc l'especialitat d'oposició en el cas que voluntàriament el participant hagi prioritzat en la seva petició llocs de treball docents d'aula d'acollida i suport lingüístic (AAP i ADC) o llocs d'unitats de suport d'educació especial (UEE i UES). Quan es demani en primer lloc algun d'aquests o tots dos llocs, a continuació caldrà consignar l'especialitat titular, en la seva forma ordinària o com a llocs amb perfil professional.

En cas de no demanar-ho de la forma indicada, o fer-ho de forma incompleta, l'Administració reordenarà i completarà d'ofici les especialitats que el professorat tingui reconegudes. En cap cas s'afegiran llocs amb perfil professional ni llocs específics temporals si no han estat demanats explícitament en la sol·licitud.

Les especialitats i llocs que finalment constin en la sol·licitud es tindran en compte, en l'ordre resultant, en cada petició.

c) Peticions

El professorat d'aquest col·lectiu pot formular fins a seixanta peticions, entre els centres, municipis, zones i comarques que consten als annexos d'aquesta resolució, tant si corresponen com si no corresponen al seu municipi o a la seva zona de preferència, i les pot alternar, sense que això suposi que les peticions de l'àmbit de preferència perdin el seu caràcter preferent en el moment de l'adjudicació per davant d'altres llocs sol·licitats que no pertanyin al mateix àmbit geogràfic.

En la fase d'elecció, s'aplica el dret preferent a obtenir destinació dins del municipi o de la zona corresponent al centre on va perdre la destinació definitiva. Amb aquesta finalitat, el professorat d'aquest col·lectiu que així ho vulgui ha d'indicar a la sol·licitud la zona, els municipis o els centres sobre els quals vol exercir aquesta preferència. L'adjudicació, en aquest cas, es realitza dins de la fase 2.

d) Petició de comarques

Aquest col·lectiu no té obligació d'incloure comarques en la seva sol·licitud.

L'adjudicació d'ofici, si escau, es realitza d'acord amb el que s'indica a la base 7.1.

e) Manifestació de disponibilitat

Els mestres amb el requisit d'especialitat d'Audició i llenguatge (ALL) poden manifestar la seva disponibilitat a ocupar llocs en CREDA (centres de recursos de deficients auditius). Els professors amb el requisit d'especialitat d'Orientació educativa (PSI) poden manifestar la seva disponibilitat a ocupar llocs en EAP (equips d'assessorament psicopedagògic) i/o CREDA.

9.2. Sol·licituds individuals del professorat que sol·licita el reingrés i del professorat amb destinació provisional, amb inclusió del que va perdre la seva destinació definitiva per adscripció a llocs de l'estranger o de l'Administració.

La sol·licitud individual és per participar per la fase d'elecció (fase 5 indicada a la base 5), sens perjudici que el professorat d'aquest col·lectiu, prèvia conformitat seva, hagi pogut ser proposat per la direcció d'un centre.

a) Tipus de llocs de treball docents

Pot sol·licitar llocs de treball ordinaris, llocs de treball específics estructurals amb perfil propi indicats a la base 3.2.1 (excepte els llocs de docència de dues especialitats de l'ESO) i els llocs específics temporals d'aula d'acollida i/o d'unitats de suport d'educació especial.

Els llocs de treball docents sol·licitats, segons els tipus de centres de la base 2.1, han de correspondre al cos de participació del docent.

Si compleix els requisits d'especialitat i, si escau, lingüístics, el professorat d'ensenyament secundari pot sol·licitar llocs de treball d'àmbits en centres i aules de formació de persones adultes.

Poden sol·licitar llocs de treball reservats a mestres als dos primers cursos de l'ESO als instituts i instituts escola els mestres que compleixin el requisit d'especialitat i que el curs 2015-2016 ja hi estiguin adscrits amb destinació provisional, o que siguin mestres afectats per supressió del lloc de destinació definitiva que ocupaven a l'ESO.

b) Especialitats i llocs específics

Les especialitats i llocs específics (estructurals i/o temporals) que pot sol·licitar, fins a un màxim de 18, són les que tingui reconegudes segons els criteris que s'indiquen a la base 3

La primera especialitat a consignar ha de ser una de les especialitats d'oposició, tot i que es podrà prioritzar, per aquesta mateixa especialitat, la destinació a llocs ordinaris o en llocs de treball específics estructurals amb perfil professional.

No cal que consti en primer lloc l'especialitat d'oposició en el cas que voluntàriament el participant hagi prioritzat en la seva petició llocs de treball docents d'aula d'acollida i suport lingüístic (AAP i ADC) o llocs d'unitats de suport d'educació especial (UEE i UES). Quan es demani en primer lloc algun d'aquests o tots dos llocs, a continuació caldrà consignar l'especialitat titular, en la seva forma ordinària o com a llocs amb perfil professional.

En cas de no demanar-ho de la forma indicada, o fer-ho de forma incompleta, l'Administració reordenarà i completarà d'ofici les especialitats que el professorat tingui reconegudes. En cap cas s'afegiran llocs amb perfil professional ni llocs específics temporals si no han estat demanats explícitament en la sol·licitud.

Les especialitats i llocs que finalment constin en la sol·licitud es tindran en compte, en l'ordre resultant, en cada petició.

c) Peticions

El professorat d'aquest col·lectiu pot formular fins a seixanta peticions, entre els centres, municipis, zones i comarques que consten en els annexos d'aquesta Resolució.

En el cas del professorat que va perdre la seva destinació definitiva per adscripció a llocs de l'estranger o de l'Administració pot incloure-hi, en l'ordre desitjat, les peticions del municipi respecte al qual tenen dret preferent. L'adjudicació, en aquest cas, es realitza dins de la fase 2 indicada a la base 5.

El procediment d'adjudicació té en compte per a cada petició demanada totes les especialitats d'especialitats reconegudes i llocs específics (estructurals i/o temporals) que s'hagin inclòs en la sol·licitud, abans de passar a la petició següent. Si, un cop considerades totes les peticions voluntàries, incloses les comarques demanades, no s'obtingués adjudicació, s'afegiran les especialitats reconegudes no demanades i les comarques no demanades i es tornaran a tenir en compte totes les peticions.

d) Obligació d'ordenar comarques

A l'efecte d'obtenir destinació, han d'indicar per ordre de preferència els codis de les comarques de Catalunya; en cas de no indicar-les o de fer-ho de manera incompleta, l'Administració les afegirà d'ofici.

e) Manifestació de disponibilitat

Els mestres amb el requisit d'especialitat d'Audició i llenguatge (ALL) poden manifestar la seva disponibilitat a ocupar llocs en centres de recursos de deficients auditius (CREDA). Els professors amb el requisit d'especialitat d'Orientació educativa (PSI) poden manifestar la seva disponibilitat a ocupar llocs en equips d'assessorament psicopedagògic (EAP) i/o CREDA.

9.3. Sol·licituds individuals de comissions de serveis per motius personals greus o professionals excepcionals de professorat dependent del Departament d'Ensenyament.

La sol·licitud individual és per participar per la fase d'elecció (fase 5 indicada a la base 5), sens perjudici que el professorat d'aquest col·lectiu, prèvia conformitat seva, hagi pogut ser proposat per la direcció d'un centre (excepte que es tracti de professorat dependent d'altres administracions educatives que sol·liciti per primera vegada destinació provisional a Catalunya).

a) Motius

Pot formalitzar sol·licitud individual de comissió de serveis, en la fase d'elecció, el professorat amb destinació definitiva a 1 de setembre de 2016, pels motius següents:

1. Finalitzar el mandat de director/a d'un centre docent públic amb data 30 de juny de 2016.

2. Haver exercit la docència directa durant els darrers quatre cursos escolars en un centre que té la consideració de màxima complexitat (CMC) per al curs 2016-2017, en un centre específic d'educació especial (CEE) o en un lloc itinerant d'una zona escolar rural (ZER).

3. Acreditar circumstàncies de caràcter personal o professional greus degudament justificades.`

Aquests motius no són excloents i, per tant, se'n pot al·legar més d'un. Malgrat que es reuneixi més d'un motiu, l'ordre de prioritat és el que assenyala aquesta base.

Els sol·licitants de comissió de serveis pels motius dels supòsits 1 i 2, així com el personal funcionari de carrera que tingui un càrrec electe, participaran en la fase d'elecció del seu col·lectiu dins el procediment general d'adjudicació de destinacions, un cop validat per l'Administració que compleixen el requisit.

El professorat que sol·liciti comissió de serveis al·legant les circumstàncies de caràcter personal o professional greus (supòsit 3) les ha d'indicar a la sol·licitud i ha de presentar, dins el mateix període de presentació de sol·licituds, la documentació justificativa que consideri adient en relació amb els motius de la seva petició. La seva participació en la fase d'elecció només serà efectiva quan la direcció dels serveis territorials o el Consorci d'Educació de Barcelona hagi estimat la seva sol·licitud d'acord amb les circumstàncies que hagi exposat i justificat. En l'estudi d'aquestes sol·licituds, es pot tenir en compte, a més de les circumstàncies justificades, si el professor/a va obtenir l'actual destinació definitiva d'ofici, o si ha participat i obtingut nova destinació definitiva en la darrera convocatòria de concurs de trasllats.

Quan els serveis territorials o el Consorci d'Educació de Barcelona no estimin la sol·licitud de comissió de serveis, per no ajustar-se als supòsits previstos, per no constar la documentació justificativa, o per considerar que les circumstàncies personals o professionals al·legades no justifiquen un canvi de destinació, aquesta denegació es notifica mitjançant la resolució provisional de destinacions.

b) Tipus de llocs de treball docents

Pot sol·licitar llocs de treball ordinaris, llocs de treball específics estructurals amb perfil propi indicats a la base 3.2.1 (excepte els llocs de docència de dues especialitats de l'ESO) i els llocs específics temporals d'aula d'acollida i/o d'unitats de suport d'educació especial.

Els llocs de treball docents sol·licitats, segons els tipus de centres de la base 2.1, han de correspondre al cos de participació del docent.

Si compleix els requisits d'especialitat i, si escau, lingüístics, el professorat d'ensenyament secundari pot sol·licitar llocs de treball d'àmbits en centres i aules de formació de persones adultes.

Poden sol·licitar llocs de treball reservats a mestres als dos primers cursos de l'ESO als instituts i instituts escola els mestres que compleixin el requisit d'especialitat i que el curs 2015-2016 ja hi estiguin adscrits amb destinació provisional, o que siguin mestres afectats per supressió del lloc de destinació definitiva que ocupaven a l'ESO.

c) Especialitats i llocs específics

Com a norma general, els sol·licitants de comissió de serveis únicament poden demanar l'especialitat docent de la seva destinació definitiva, com a especialitat ordinària i/o com a llocs estructurals amb els perfils professionals que tinguin acreditats.

No obstant això, en els casos següents únicament poden demanar l'especialitat d'oposició (en cas de ser titular de més d'una especialitat, només una), com a especialitat ordinària i/o com a llocs estructurals amb els perfils professionals que tinguin acreditats:

- Professorat amb destinació definitiva a llocs de centres de recursos pedagògics i camps d'aprenentatge.

- Professorat amb destinació definitiva a llocs d'àmbits de secundària a centres i aules de formació de persones adultes.

- Professorat amb destinació definitiva a llocs d'especialitat que no correspon al seu cos d'oposició.

- Professorat amb destinació definitiva a 1 de setembre de 2016 dependent com a funcionari de carrera d'una Administració educativa diferent de la Generalitat de Catalunya.

En qualsevol dels dos supòsits d'especialitat o lloc de participació esmentats, poden, a més, demanar els llocs següents:

- Llocs d'àmbits en centres i aules de formació de persones adultes (cossos d'ensenyaments secundaris).

- Llocs específics temporals d'aula d'acollida i/o en unitats de suport d'educació especial.

Els mestres amb destinació definitiva en llocs d'ensenyament infantil i primari que el curs 2015-2016 hagin estat en comissió de serveis en llocs d'ESO, també poden demanar l'especialitat del lloc ocupat aquest curs, com a lloc ordinari o com a lloc estructural amb perfil professional acreditat.

Totes les especialitats i llocs demanats seguint aquests criteris s'apliquen en cadascuna de les peticions formulades.

d) Peticions

El professorat d'aquest col·lectiu pot formular fins a seixanta peticions, entre els centres, municipis, zones i comarques que consten en els annexos d'aquesta Resolució.

Els llocs de treball docents sol·licitats, segons els tipus de centres de la base 2.1, han de correspondre al cos de participació del docent.

e) Manifestació de disponibilitat

Els mestres amb el requisit d'especialitat d'Audició i llenguatge (ALL) poden manifestar la seva disponibilitat a ocupar llocs en CREDA. Els professors amb el requisit d'especialitat d'Orientació educativa (PSI) poden manifestar la seva disponibilitat a ocupar llocs en EAP i/o CREDA.

9.4. Sol·licituds individuals de comissió de serveis del professorat funcionari de carrera dependent d'altres administracions educatives.

El professorat funcionari de carrera que depèn, amb efectes d'1 de setembre de 2016, d'una Administració educativa diferent de la Generalitat de Catalunya (incloent-hi el que ha obtingut destinació definitiva fora de Catalunya amb efectes 1.9.2016), que vulgui sol·licitar per primera vegada destinació provisional per al curs 2016-2017 a Catalunya i al·legui motius personals, preferentment per reagrupament familiar, ha de presentar, dins el termini, una sol·licitud segons model normalitzat que li serà facilitada per la Subdirecció General de Plantilles, Provisió i Nòmines, en què cal que indiqui les seves dades personals i administratives del curs actual, i a la qual adjunti la documentació següent:

a) Fotocòpia del DNI.

b) Documentació acreditativa del cos, especialitat, any i nota d'oposició.

c) Documentació acreditativa del nomenament com a funcionari/ària de carrera.

d) Acreditació del coneixement de la llengua catalana i, si s'escau, aranesa.

e) Exposició i justificació documental dels motius al·legats per sol·licitar l'adscripció provisional a Catalunya.

f) Certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals que acrediti no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual.

En la seva sol·licitud pot consignar únicament una especialitat ordinària i fins a seixanta peticions de centres, municipis, zones i comarques, utilitzant els codis que consten en els annexos d'aquesta Resolució.

Aquest professorat participarà únicament per la fase d'elecció quan el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya hagi estimat la seva sol·licitud d'acord amb les circumstàncies al·legades i degudament justificades documentalment.

El professorat que tot i dependre d'una altra administració educativa , ja ha estat destinat en comissió de serveis intercomunitària en centres del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya el curs 2015-2016, podrà formalitzar la seva sol·licitud de participació a la fase d'elecció per mitjans telemàtics, i també podrà ser objecte de propostes de les direccions dels centres.

9.5. Sol·licituds individuals de destinació provisional del personal interí.

El professorat interí de la borsa de treball amb serveis prestats a centres públics dependents del Departament d'Ensenyament pot participar, amb caràcter voluntari, en aquest procediment d'adjudicació de destinacions provisionals.

La sol·licitud individual és per participar per la fase d'elecció (fase 9 indicada a la base 5), sens perjudici que el professorat d'aquest col·lectiu, prèvia conformitat seva, hagi pogut ser proposat per la direcció d'un centre en alguna de les modalitats de propostes descrites.

a) Tipus de llocs de treball docents

Pot sol·licitar llocs de treball ordinaris, llocs de treball específics estructurals amb perfil professional, sempre i quan hagi manifestat la seva disponibilitat a la borsa de personal interí, i els llocs de treball específics temporals d'aules d'acollida i/o d'unitats de suport d'educació especial).

Els llocs de treball docents sol·licitats, segons els tipus de centres de la base 2.1, han de correspondre al nivell de participació (primària o secundària).

b) Especialitats i llocs específics

El personal interí només pot demanar en la seva sol·licitud de destinació les especialitats que li constin com a reconegudes i demanades en la borsa de treball en el moment de presentar la sol·licitud i els llocs amb els perfils professional acreditats per als quals ha manifestat la seva disponibilitat en la borsa de personal interí. Es poden modificar les dades que constin en aquesta borsa coincidint amb el termini de presentació de sol·licitud de destinació provisional indicat a la base 10.

A més pot demanar els d'aula d'acollida i/o els llocs de les unitats de suport d'educació especial si es reuneixen els requisits indicats a la base 3.3.2.

El personal interí pot sol·licitar fins a 18 especialitats i/o llocs específics (estructurals i/o temporals) en la fase d'elecció.

c) Idoneïtat.

El personal interí, en sol·licitar les especialitats per a les quals vol ser destinat, manifesta que té coneixement dels continguts curriculars i la suficient capacitació i aptitud per impartir-los. Si malgrat aquesta manifestació, i després de prendre possessió de la destinació adjudicada, la Inspecció d'Educació emet informe negatiu en relació amb la seva idoneïtat per ocupar aquell lloc de treball, se seguirà el procediment que regula l'article 6.3 del Decret 133/2001, de 29 de maig.

El professorat interí que sol·liciti un lloc de les especialitats de cicles formatius de formació professional, d'escoles oficials d'idiomes i d'escoles d'art i superiors de disseny hi podrà ser destinat si té reconeguda la idoneïtat corresponent, d'acord amb la regulació vigent en el moment de l'adjudicació, i aquesta figura consignada a la borsa de treball per prestar serveis com a interí docent.

d) Peticions

En la fase d'elecció, el personal interí pot fer constar en la sol·licitud fins a seixanta peticions (centres, municipis, zones i comarques), en funció de la borsa de treball a la qual pertanyi (primària o secundària), per a llocs en centres de la base 2.1. El personal interí d'educació infantil i primària no pot demanar llocs de treball docents dels dos primers cursos de l'ESO.

Les peticions que formalitzi en la sol·licitud de destinació són únicament als efectes d'aquest procediment d'adjudicació de destinacions provisionals a llocs de treball docents vacants amb dedicació sencera per al curs 2016-2017.

e) Petició de comarques

L'emplenament de peticions de comarques és voluntària per al personal interí. Atès el caràcter voluntari de la seva participació, a aquest col·lectiu no se li adjudicarà d'ofici cap destinació (centre, municipi, zona o comarca) que explícitament no hagi fet constar en la seva sol·licitud.

f) Petició de llocs a mitja dedicació

La petició de llocs de dedicació completa regulada en aquestes bases és compatible amb la petició de llocs de mitja dedicació, corresponents a un procediment posterior. El personal interí que hi vulgui participar, haurà de tenir en compte les bases de l'annex 2 d'aquesta Resolució.

 

10. Terminis de presentació de sol·licituds individuals i desistiments de la participació voluntària.

Els terminis de presentació de sol·licituds individuals de destinació provisional per al curs 2016-2017 són els següents:

a) Personal funcionari de carrera: del 18 al 31 de maig de 2016

b) Personal interí: del 2 al 14 de juny de 2016

c) Personal acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 25 de maig al 10 de juny de 2016, prèvia cita dels Serveis Territorials/Consorci d'Educació de Barcelona.

El personal funcionari de carrera que resulti afectat per la pèrdua de la destinació definitiva amb posterioritat al 30 de maig, pot presentar la seva sol·licitud de destinació amb suport no telemàtic en el termini màxim de 10 dies des de la data de comunicació dels Serveis Territorials/Consorci d'Educació de Barcelona referida a la seva nova situació administrativa.

El personal interí que ha formalitzat voluntàriament una sol·licitud de participació per la fase d'elecció podrà presentar un escrit de desistiment abans de l'1 de juliol de 2016, a les dependències dels Serveis Territorials/Consorci d'Educació de Barcelona on ha exercit el curs 2015-2016. El desistiment a la fase d'elecció suposa l'anul·lació de tota la sol·licitud, en qualsevol dels dos procediments previstos a l'annex 1 (destinacions a dedicació completa) i annex 2 (destinacions de mitja dedicació), però no de les fases de proposta de la direcció del centre.

El professorat funcionari de carrera que ha formalitzat voluntàriament una sol·licitud de participació per la fase d'elecció podrà presentar un escrit de desistiment a la participació per la fase d'elecció, no més tard de la finalització del termini de reclamacions contra la resolució provisional d'adjudicació de destinacions.

 

11. Presa de possessió i durada dels nomenaments.

Les destinacions adjudicades mitjançant la resolució definitiva dels procediments són irrenunciables i tindran efectes administratius des de l'1 de setembre de 2016, data de presa de possessió. La data de finalització de les destinacions adjudicades és el 31 d'agost de 2017, llevat que es produeixi la reincorporació del funcionari de carrera propietari definitiu del lloc de treball o la incorporació d'un funcionari de carrera, en el cas d'un lloc ocupat per personal interí.

Les destinacions adjudicades en la subfase 1.1 tenen la durada del mandat del càrrec directiu.

 

12. Informació i consultes.

El professorat que tingui dubtes en relació amb la data de finalització del seu nomenament pot consultar aquesta informació a través del portal ATRI.

Per a qualsevol aclariment en relació amb els procediments d'adjudicació de destinacions que regula aquesta Resolució, les persones interessades s'han d'adreçar a les seccions de Gestió de Personal Docent dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament o al Consorci d'Educació de Barcelona, segons correspongui al centre de destinació del curs 2015-2016.

 

13. Publicitat de les resolucions.

Les destinacions provisionals assignades en aquest procediment general s'han de notificar mitjançant una resolució provisional d'adjudicació de destinacions provisionals, que s'ha de fer pública el mes de juliol de 2016. S'obrirà un termini de tres dies de presentació de reclamacions des de la seva publicació.

Un cop resoltes les reclamacions, durant el mes de juliol de 2016 s'ha de fer pública la resolució definitiva.

Els resultats de la resolució provisional i definitiva del subdirector general de Plantilles, Provisió i Nòmines d'adjudicació de destinacions es poden consultar a l'adreça d'Internet del Departament d'Ensenyament: http://ensenyament.gencat.cat. No hi constarà el personal ja destinat per al curs 2016-2017 mitjançant processos d'adjudicació anteriors.

Pels mateixos mitjans, es donarà publicitat a l'adjudicació de professorat interí a llocs de treball docents de mitja dedicació a l'annex 2.

 

14. Reclamacions i recursos.

Amb la publicació de la resolució definitiva es consideren efectuades les notificacions a les persones interessades.

Contra la resolució definitiva d'adjudicació de destinacions pels procediments previ i general les persones interessades poden interposar recurs de reposició davant el subdirector general de Plantilles, Provisió i Nòmines en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació.

 

 

Annex 2

Bases del procediment d'adjudicació de destinacions provisionals de personal interí a llocs de mitja dedicació

 

1. Criteris generals

1.1. Participants

El procediment d'adjudicació de destinacions provisionals de personal interí a llocs de mitja dedicació és posterior al procediment general d'adjudicació de destinacions provisionals a llocs de dedicació completa i només va adreçat al professorat de la borsa de treball de personal interí docent amb serveis prestats en centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament per al curs 2016-2017. No hi pot participar el professorat funcionari de carrera.

La participació és voluntària i compatible amb la participació en el procediment general d'adjudicació de llocs de dedicació completa regulat en l'annex 1 d'aquesta Resolució. En cas de participar en ambdós procediments, es prioritzarà sempre l'adjudicació en llocs de dedicació completa.

La participació sempre serà per un únic nivell, en qualsevol de les fases i dedicacions.

1.2. Centres educatius

En aquest procediment s'adjudiquen destinacions provisionals a llocs de treball de mitja dedicació dels mateixos centres educatius públics esmentats a la base 2 de l'annex 1 d'aquesta Resolució.

1.3. Llocs de treball vacants

Els llocs de treball de mitja dedicació a proveir en aquest procediment poden ser llocs de treball docents ordinaris (en la fase de proposta de les direccions del centres i en la fase d' elecció) i llocs de treball docents específics temporals (únicament en les fases de proposta), però no llocs de treball docents específics estructurals. Aquests llocs són sempre vacants inicials, i figuren en la plantilla dels centres per al curs 2016-2017.

1.4. Requisits d'especialitat docent

Seran d'aplicació els mateixos criteris que els establerts a la base 3 de l'annex 1.

 

2. Fases d'adjudicació de llocs a mitja dedicació

El procediment d'adjudicació de destinacions provisionals de personal interí a llocs de mitja s'efectua a continuació de les fases esmentades a la base 5 de l'annex 1 (fases 1 a 9), mitjançant les fases i subfases consecutives i ordenades següents:

Fase 10. Fase de propostes de les direccions dels centres que recauen sobre el professorat interí, que inclouen les subfases que s'indiquen, en el mateix ordre de prioritat en l'adjudicació:

Subfase 10.1. Proposta per ocupar els llocs de treball de mitja dedicació de les aules i centres de formació de persones adultes i de l'IE Oriol Martorell de Barcelona.

Subfase 10.2. Proposta per ocupar llocs ordinaris de mitja dedicació en centres de màxima complexitat.

Subfase 10.3. Proposta per ocupar llocs de treball específics temporals de mitja dedicació.

Subfase 10.4. Proposta de continuïtat de les direccions dels centres que recauen sobre professorat interí, per tal de romandre al mateix centre de destinació del curs 2015-2016, per ocupar llocs ordinaris de mitja dedicació.

Fase 11. Fase d'adjudicació de destinacions del professorat interí que acrediti la condició legal de discapacitat i sigui objecte d'una valoració que proposi una adaptació del lloc de treball a l'empara de l'article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals en llocs de treball ordinaris de mitja dedicació.

Fase 12. Fase d'elecció del professorat interí a llocs de treball ordinaris de mitja dedicació.

 

3. Propostes de les direccions dels centres.

Les direccions dels centres educatius poden realitzar propostes de destinació provisional de professorat interí per al curs 2016-2017 per algun/s dels supòsits previstos a l'anterior base 2.

Un mateix docent pot ésser proposat per la direcció del centre per més d'un dels supòsits esmentats de proposta per proveir llocs de mitja dedicació i/o llocs de dedicació completa, sempre que es tracti del mateix col·lectiu a la borsa de personal interí (primària o secundària).

És d'aplicació la base 6 de l'annex 1 pel que fa a la priorització de propostes dins de cada supòsit, llocs que es poden informar, els requisits d'especialitat i altres requisits, terminis i vies de formalització de les diferents propostes.

Les propostes de les direccions del centres per proveir llocs de treball de mitja dedicació es formalitzaran en la mateixa aplicació PDA.

Els llocs de treball específics no proveïts en aquest procediment podran ser adjudicats a proposta de les direccions dels centres, a finals d'agost de 2016, amb professorat que reuneixi els requisits per ocupar aquest tipus de lloc.

 

4. Sol·licitud individual del personal interí de llocs de mitja dedicació en la fase d'elecció.

La sol·licitud individual de participació es realitzarà en la forma i terminis indicats a les bases 8, 9 i 10 de l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Tal i com s'estableix a la base 1.1, el personal interí docent pot sol·licitar, mitjançant la complementació d'una única sol·licitud, destinació provisional a llocs de treball de dedicació completa, de mitja dedicació o de totes dues dedicacions. Si participa per tots dos procediments, en cadascun d'ells ha d'indicar les especialitats docents dels llocs i especificar els codis de centres, municipis, zones o comarques fins a un màxim de 60 peticions. Únicament a les peticions de llocs de dedicació completa es poden afegir voluntàriament codis de comarques.

En aquesta fase d'elecció l'adjudicació de destinacions s'obtindrà en aplicació dels criteris establerts a la base 7.6 de l'annex 1 d'aquesta Resolució.

 

5. Altres criteris del procediment.

En relació amb la presa de possessió, durada dels nomenaments, informació i consultes, publicació de les resolucions, reclamacions i recursos d'aquest procediment d'adjudicació de destinacions provisionals, són d'aplicació les condicions establertes a les bases 11 a 14 de l'annex 1 d'aquesta Resolució.

 

 

Annex 3

Procediment referit a professorat amb pèrdua de destinació definitiva per modificació de plantilles en centres i serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament amb efectes d'1 de setembre de 2016

 

Criteris generals

El professorat afectat per la pèrdua de la seva destinació definitiva en un lloc de treball com a conseqüència de les modificacions de plantilles previstes per al curs 2016-2017 queda en situació de funcionari desplaçat per pèrdua de la seva destinació definitiva amb efectes d'1 de setembre de 2016 i ha de participar en els processos d'adjudicacions de destinacions provisionals que preveu aquesta Resolució.

 

1. Determinació dels centres/serveis educatius on es preveuen desplaçaments forçosos de professorat

La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics establirà els criteris generals per a la confecció de les plantilles per al curs 2016-2017 per a tots els centres dependents del Departament, així com els efectius adscrits als diferents serveis educatius. Pel que fa a les escoles i als instituts, els criteris es concretaran mitjançant les resolucions corresponents, que es publiquen a la pàgina web del Departament d'Ensenyament perquè en tinguin coneixement les direccions i el professorat dels centres educatius.

D'acord amb el que estableix l'article 10.5 del Decret 39/2014, de 25 de març, la direcció dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona enviarà als directors o directores dels centres on es preveuen desplaçaments forçosos de professorat amb destinació definitiva per al curs 2016-2017 la documentació següent:

a) Lloc de treball afectat per supressió o modificació, ocupat per professorat amb destinació definitiva.

b) Model d'acta i documentació per a la reunió del professorat afectat.

Al portal de centre del Departament d'Ensenyament, la direcció del centre/servei educatiu tindrà accés a la consulta de la plantilla prevista per al curs 2016-2017 (distribuïda per llocs de treball), així com de les vacants existents en el centre.

 

2. Determinació del professor/a afectat per la pèrdua de la destinació definitiva i acta de la reunió.

En rebre la comunicació de la direcció dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona referent al desplaçament forçós d'algun professor o professora del centre, la direcció del centre ha de convocar una reunió amb tot el professorat amb destinació definitiva de l'especialitat del lloc de treball afectat per la modificació, juntament amb el secretari o secretària del centre, qui ha d'estendre acta de la reunió. L'objecte de la reunió serà la determinació del professor o professora afectat per la pèrdua de la destinació i facilitar la documentació i el model d'acta a què fa esment la base anterior.

Inicialment, s'ha de considerar la possibilitat que un docent opti voluntàriament per ser desplaçat. No es podrà presentar desistiment posterior a aquesta opció.

En cas que cap dels ocupants amb caràcter definitiu del lloc objecte de la modificació de la plantilla opti voluntàriament per ser l'afectat/ada, s'aplicaran necessàriament els següents criteris que estableix el Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre (BOE núm. 288, de 30.10.2010), per determinar qui resulta afectat per la modificació de la plantilla.

Cos de mestres:

1. Menys antiguitat ininterrompuda com a definitiu en el centre.

2. Menys temps de serveis efectius com a funcionari/ària de carrera del cos de mestres.

3. Any més recent d'ingrés al cos.

4. Menys puntuació obtinguda en el procediment selectiu d'ingrés al cos.

Resta dels cossos docents:

1. Menys temps de serveis efectius com a funcionari/ària de carrera del cos al qual pertany cada funcionari.

2. Menys antiguitat ininterrompuda com a definitiu/iva en el lloc de treball.

3. Any més recent d'ingrés en el cos.

4. No pertànyer, si s'escau, al corresponent cos de catedràtics.

5. Menys puntuació obtinguda en el procediment selectiu d'ingrés en el cos.

Als funcionaris dels cossos de catedràtics d'ensenyaments secundaris, d'escoles oficials d'idiomes i d'arts plàstiques i disseny, a efectes d'antiguitat tant en el cos com en el lloc, se'ls valoraran els serveis prestats com a funcionaris de carrera dels corresponents cossos de professors, així com els prestats com a funcionaris de carrera dels antics cossos de catedràtics de batxillerat, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i de professors de terme d'escoles d'arts aplicades i oficis artístics.

En l'esmentada acta de la reunió, ha de constar la signatura de director/a, del secretari/ària i de tot el professorat convocat a la reunió. A continuació, la direcció del centre ha de trametre una còpia als serveis territorials corresponents o al Consorci d'Educació de Barcelona i n'ha de lliurar una altra, a l'efecte de la seva notificació, a la persona finalment afectada per la pèrdua de la destinació definitiva, que n'haurà d'acusar la recepció.

 

3. Comunicació i emissió de la resolució de desplaçament forçós

Un cop identificada la persona desplaçada i efectuada l'acta corresponent, la direcció dels serveis territorials o la gerència del Consorci d'Educació a Barcelona ha d'emetre una resolució per la qual es declari el desplaçament de la persona afectada.

En contra de la resolució de desplaçament per pèrdua de la destinació definitiva, la persona interessada pot interposar recurs d'alçada davant la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la recepció de la notificació.

Si, un cop publicada la resolució definitiva de destinacions provisionals per al curs 2016-2017, un professor o professora afectat per desplaçament recupera la seva destinació definitiva, podrà optar voluntàriament, abans del 12 de setembre de 2016, per incorporar-s'hi o bé per romandre el 2016-2017 en comissió de serveis a la destinació provisional obtinguda. El lloc de destinació vacant es cobrirà amb els nomenaments posteriors.

 

4. El professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva amb efectes d'1 de setembre de 2016 ha de formular sol·licitud individual de destinació en el termini previst a la base 10 i d'acord amb les instruccions de les bases 7, 8 i 9 de l'annex 1, als efectes d'obtenir destinació provisional per al curs 2016-2017 segons els criteris previstos a la base 5 per la fase d'adjudicació d'elecció (fase 5), tret que l'obtingui per altres fases d'adjudicació.

 

5. D'acord amb el que preveu el Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, el professorat afectat per la pèrdua de la seva destinació definitiva ha de participar forçosament en els successius concursos de trasllats que es convoquin, amb exercici del dret preferent a ocupar una vacant, per a la qual hauran d'acreditar el requisit d'especialització corresponent, en el mateix municipi o zona a què pertany el centre on van perdre la destinació definitiva.

 

6. Professorat de més de 60 anys

Si de l'aplicació dels criteris esmentats, i no de l'opció de voluntarietat prèvia, resulta afectat algun/a professor/a de més de 60 anys, aquesta persona pot optar per no ser desplaçada i ho ha de comunicar a la direcció del centre, que donarà les instruccions perquè aquesta opció consti a l'acta corresponent. Així, el/la professor/a afectat/da pot romandre en el centre de destinació definitiva, sempre que en aquest centre s'imparteixi alguna de les especialitats que la persona afectada té reconegudes, amb el benentès que se li ha d'assignar el corresponent horari, el qual ha de comprendre necessàriament docència directa. Aquesta opció tindrà efectes per a tot el curs 2016-2017 i només la pot realitzar el professorat que compleixi el requisit esmentat en data 1 de setembre de 2016.

En el cas que aquest professorat deixi de prestar serveis al llarg del curs 2016-2017, la direcció del centre haurà de reassignar el seu horari entre la resta de professorat destinat al centre, atès que no es proveirà el lloc de treball. Si en el mateix procés d'adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2016-2017 es produeix una vacant en el centre de destinació definitiva, aquesta serà adjudicada al/a la professor/a afectat/da, sempre que compleixi els requisits d'especialitat per ocupar-la.

 

 

Annex 4

Codis d'especialitats i llocs docents

 

1) Especialitats docents

 

Cos de mestres

 

Nivell d'educació infantil i primària (escoles, CEE, ZER, I-E, CFA/AFA)

INF Educació infantil

PRI Educació primària

PAN Llengua estrangera: anglès

PFR Llengua estrangera: francès

PMU Música

PEF Educació física

ALL Audició i llenguatge

EES Pedagogia terapèutica

 

Nivell d'educació secundària (primers cursos de l'ESO en instituts i I-E)

GE Ciències socials

CN Ciències de la naturalesa

MA Matemàtiques

LC Llengua catalana i literatura

LE Llengua castellana i literatura

AN Llengua estrangera, anglès

FR Llengua estrangera, francès

EF Educació física

MU Música

DI Educació visual i plàstica

TEC Tecnologia

PSI Pedagogia terapèutica

 

Cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari

 

AL Alemany

AN Anglès

AR Aranès

CN Biologia i geologia

CLA Cultura clàssica

DI Dibuix

ECO Economia

EF Educació física

FI Filosofia

FQ Física i química

FR Francès

GE Geografia i història

IT Italià

LE Llengua castellana i literatura

LC Llengua catalana i literatura

MA Matemàtiques

MU Música

PSI Orientació educativa

TEC Tecnologia

501 Administració d'empreses

502 Anàlisi i química industrial

503 Assessoria i processos d'imatge personal

504 Construccions civils i edificació

505 Formació i orientació laboral

506 Hoteleria i turisme

507 Informàtica

508 Intervenció sociocomunitària

509 Navegació i instal·lacions marines

510 Organització i gestió comercial

511 Organització i processos de manteniment de vehicles

512 Organització i projectes de fabricació mecànica

513 Organització i projectes de sistemes energètics

514 Processos de cultiu aqüícola

515 Processos de producció agrària

517 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics

516 Processos en la indústria alimentària

519 Processos i mitjans de comunicació

522 Processos i productes d'arts gràfiques

523 Processos i productes de fusta i mobles

520 Processos i productes de tèxtil, confecció i pell

518 Processos sanitaris

524 Sistemes electrònics

525 Sistemes electrotècnics i automàtics

 

Cos de professors tècnics de formació professional

 

601 Cuina i pastisseria

602 Equips electrònics

603 Estètica

604 Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles

605 Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids

606 Instal·lacions electrotècniques

607 Instal·lacions i equips de criança i de cultiu

608 Laboratori

609 Manteniment de vehicles

610 Màquines, serveis i producció

611 Mecanització i manteniment de màquines

612 Oficina de projectes de construcció

613 Oficina de projectes de fabricació mecànica

615 Operacions de processos

614 Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris

616 Operacions i equips de producció agrària

617 Patronatge i confecció

618 Perruqueria

619 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics

620 Procediments sanitaris i assistencials

621 Processos comercials

622 Processos de gestió administrativa

623 Producció en arts gràfiques

624 Producció tèxtil i tractaments fisicoquímics

625 Serveis a la comunitat

626 Serveis de restauració

627 Sistemes i aplicacions informàtiques

628 Soldadures

629 Tècniques i procediments d'imatge i so

 

Cossos de catedràtics i de professors d'escoles oficials d'idiomes

 

133 Alemany

193 Anglès

134 Àrab

195 Català

199 Coreà

190 Espanyol

198 Èuscar

192 Francès

191 Grec modern

135 Italià

136 Japonès

197 Neerlandès

137 Portuguès

138 Rus

139 Xinès

 

Cossos de catedràtics i de professors d'arts plàstiques i disseny

 

701 Ceràmica

707 Dibuix artístic i color

708 Dibuix tècnic

709 Disseny d'interiors

710 Disseny de moda

711 Disseny de producte

712 Disseny gràfic

714 Edició d'art

715 Fotografia

716 Història de l'art

717 Joieria i orfebreria

720 Materials i tecnologia: disseny

721 Mitjans audiovisuals

722 Mitjans informàtics

723 Organització industrial i legislació

725 Volum

 

Cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

 

802 Brodats i puntes

804 Daurat i policromia

805 Ebenisteria artística

806 Enquadernació artística

807 Esmalts

808 Fotografia i processos de reproducció

809 Modelisme i maquetisme

810 Motlles i reproduccions

811 Musivària

812 Talla de pedra i fusta

813 Tècniques ceràmiques

816 Tècniques d'orfebreria i argenteria

814 Tècniques de gravat i estampació

815 Tècniques de joieria i bijuteria

817 Tècniques de patronatge i confecció

818 Tècniques del metall

819 Tècniques murals

820 Tècniques tèxtils

821 Tècniques vidrieres

 

2) Perfils professionals dels llocs estructurals

 

DIV Atenció a la diversitat de l'alumnat

IAN Lingüístic en llengua estrangera AICLE (anglès)

IFR Lingüístic en llengua estrangera AICLE (francès)

IIT Lingüístic en llengua estrangera AICLE (italià)

IAL Lingüístic en llengua estrangera AICLE (alemany)

TIC Competència digital docent

GPS Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial.

LBI Lectura i biblioteca escolar

ISL Immersió i suport lingüístic

EVP Educació visual i plàstica

EGI Metodologies amb enfocament globalitzat

EDP Docència de dues especialitats docents a l'ESO i llocs amb perfil propi segons projecte de centre

 

3) Llocs específics temporals

 

AAP Aula d'acollida (escoles)

ADC Aula d'acollida (instituts)

UEE Unitats de suport d'educació especial (escoles)

UES Unitats de suport d'educació especial (instituts)

UAL Unitats d'audició i llenguatge amb coneixement de llenguatge de signes

ALS Llocs d'audició i llenguatge a instituts amb concentració d'alumnat sord

SFP Llocs de formació professional bàsica

 

 

Annex 5

Codis de centres als efectes de sol·licitud de destinació dels col·lectius del cos de mestres (inclou escoles, ZER, instituts, instituts escola i CFA/AFA).

 

(CRF) Centre de recent posada en funcionament

(CRFE) Centre de recent posada en funcionament a l'Educació Secundària Obligatòria

(CMC) Centre de màxima complexitat

(A) Centre amb exigència del requisit d'aranès

(1) Centre sense barreres arquitectòniques (amb rampes i ascensor o planta baixa)

(3) Centre que només disposa d'ascensor

(2) Centre que només disposa de rampes

 

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Zona: 080901 Barcelona Ciutat.

 

Municipi: 08019 - Barcelona

 

Centres

08002770 Escola Àgora

08002484 Escola Aiguamarina (CMC) (2)

08037814 Escola Alexandre Galí (CMC) (1)

08043784 Escola Àngels Garriga

08047741 Escola Antaviana (1)

08043103 Escola Antoni Balmanya (1)

08033501 Escola Antoni Brusi (2)

08052670 Escola Auró (1)

08013172 Institut Ausiàs March (3)

08002678 Escola Ausiàs March (1)

08002873 Escola Bac de Roda (1)

08001595 Escola Baixeras (CMC)

08002174 Escola Baldiri Reixac (1)

08043747 Escola Baloo (1)

08013408 Escola Barcelona (1)

08035167 Institut Barcelona-Congrés (CMC) (3)

08061907 CFA Barceloneta (1)

08002411 Escola Baró de Viver (CMC) (1)

08013470 Institut Barri Besòs (CMC) (1)

08055002 CFA Barri Gòtic (1)

08043796 Escola Barrufet (1)

08002228 Escola Bernat de Boïl (CMC)

08013184 Institut Bernat Metge (1)

08035431 Escola Bogatell (2)

08061932 AFA Bon Pastor (2)

08002915 Escola Brasil (1)

08002022 Escola Cal Maiol (CMC)

08002277 Escola Calderón de la Barca (1)

08001674 Escola Can Clos (CMC)

08070234 Escola Can Fabra (2)

08055063 CFA Canyelles (1)

08043814 Escola Carlit (1)

08001832 Escola Castella (CMC) (1)

08035441 Escola Catalònia (1)

08046293 Escola Cavall Bernat (CMC) (1)

08001789 Escola Cervantes (1)

08002320 Escola Ciutat Comtal (CMC) (2)

08062109 AFA Ciutat Meridiana (2)

08001819 Escola Collaso i Gil (CMC) (1)

08002587 Escola Concepción Arenal (CMC) (1)

08002666 CEE Concha Espina (1)

08066516 Escola Congrés-Indians (2)

08052839 Institut Consell de Cent (CMC) (1)

08071226 Institut Escola Costa i Llobera (1)

08013081 Escola Coves d'en Cimany (CMC) (2)

08047698 Sec. d'Institut Cristòfol Colom (CMC)

08001807 Escola de la Concepció (1)

08074847 Institut de Nàutica de Barcelona

08066462 Escola dels Encants (1)

08001923 Escola Diputació (1)

08039434 Escola Doctor Ferran i Clua (2)

08001716 Escola Dolors Monserdà-Santapau (1)

08044201 Escola Dovella (1)

08044922 Institut Dr. Puigvert (3)

08001856 Escola Drassanes (CMC) (1)

08002681 Escola Duran i Bas (1)

08002599 Escola Eduard Marquina (CMC) (1)

08062249 CFA El Carmel (1)

08002745 Escola El Carmel (CMC) (1)

08060228 CFA El Clot (1)

08001650 Escola El Polvorí (CMC)

08045057 Escola El Sagrer (3)

08002344 Escola El Turó (CMC)

08002459 Escola Elisenda de Montcada (CMC) (2)

08039483 Escola Els Horts (1)

08001911 Escola Els Llorers (1)

08002630 Escola Els Porxos (1)

08042329 Escola Els Xiprers

08002290 Escola Emili Juncadella

08013147 Institut Emperador Carles (1)

08002952 Escola Enric Granados (CMC)

08075207 Escola Entença (CRF)

08043462 Institut Ernest Lluch (1)

08013275 Institut Escola del Treball (1)

08044934 Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona (1)

08046281 Escola Estel-Guinardó (2)

08060873 Escola Eulàlia Bota (1)

08052669 Escola Ferran Sunyer (1)

08032634 Escola Ferrer i Guàrdia (CMC)

08045513 Institut Flos i Calcat (CMC) (3)

08066531 Escola Fluvià (1)

08040357 CEE Folch i Camarasa (1)

08002721 Escola Font d'en Fargas (1)

08052657 Escola Fort Pienc (1)

08040849 Institut Fort Pius (1)

08002009 Escola Francesc Macià (CMC) (1)

08052724 Institut Francisco de Goya (3)

08044120 CFA Freire

08058775 Institut Front Marítim (1)

08063072 Escola Fructuós Gelabert (1)

08044065 Institut Galileo Galilei (1)

08002071 Escola Gayarre (2)

08043966 Escola Heura

08040141 Institut Icària (2)

08013159 Institut Infanta Isabel d'Aragó (1)

08043255 Escola Ítaca (3)

08013111 Institut Jaume Balmes (1)

08002061 Escola Jaume I (1)

08013123 Institut Joan Boscà (3)

08057540 Institut Joan Brossa (1)

08033882 Institut Joan Coromines (CMC) (1)

08013101 Institut Joan d'Àustria (1)

08054228 Institut Joan Fuster (1)

08042305 Escola Joan Miró (1)

08034576 Institut Joan Salvat i Papasseit (CMC) (1)

08002927 Escola Joaquim Ruyra (2)

08052761 Sec. d'Institut Josep Comas i Solà (CMC) (1)

08002216 Escola Josep Maria de Sagarra (1)

08042780 Escola Josep Maria Jujol (1)

08035544 CEE Josep Pla

08044958 Institut Josep Pla (3)

08039835 Escola Jovellanos (1)

08041751 Escola La Caixa (3)

08002198 Escola La Farigola de Vallcarca

08035428 Escola La Farigola del Clot (1)

08034205 Institut La Guineueta (CMC) (1)

08064179 Escola La Llacuna del Poblenou (1)

08067764 Escola La Maquinista

08002563 Escola La Mar Bella

08033523 Escola La Muntanyeta (1)

08039495 Escola La Palmera (1)

08002575 Escola La Pau (CMC)

08074641 Escola La Sagrera (CRF)

08039525 Escola La Sedeta (3)

08040138 Institut La Sedeta (1)

08062146 CFA La Verneda (2)

08039057 Institut L'Alzina (3)

08002393 Escola L'Arc de Sant Martí (CMC) (1)

08058416 Escola L'Arenal de Llevant (1)

08043841 Escola Lavínia (1)

08002629 Escola Les Acàcies (1)

08061968 AFA Les Corts (1)

08034564 Institut Les Corts (3)

08037802 Escola Les Corts (1)

08043474 Escola L'Estel (1)

08052827 Institut Lluís Domènech i Montaner (1)

08046581 Institut Lluís Vives (1)

08002010 Escola Lluís Vives (CMC) (1)

08066504 Escola l'Univers (1)

08061944 CFA Madrid

08001947 Escola Mallorca (1)

08045525 Institut Manuel Carrasco i Formiguera (1)

08055683 CFA Manuel Sacristán (1)

08014401 Institut Mare de Déu de la Mercè (1)

08002186 Escola Mare de Déu de Montserrat (1)

08035465 Escola Mare Nostrum (1)

08066541 Institut Maria Espinalt (CRF)

08061701 CFA Maria Rubies (1)

08054022 Escola Marinada (CMC)

08002800 Escola Mas Casanovas (1)

08054903 Escola Mediterrània (CMC) (1)

08013226 Institut Menéndez y Pelayo (1)

08039471 Escola Mercè Rodoreda (1)

08041179 Escola Mestre Enric Gibert i Camins (1)

08002897 Escola Mestre Morera (CMC) (1)

08001820 Escola Milà i Fontanals (CMC) (3)

08013196 Institut Milà i Fontanals (CMC) (1)

08002034 Escola Miquel Bleach (CMC)

08052581 Institut Miquel Tarradell (CMC) (1)

08002733 Escola Miralletes (CMC)

08013135 Institut Moisès Broggi (3)

08013093 Institut Montjuïc (CMC) (1)

08002204 Escola Montseny

08013202 Institut Montserrat

08062262 CFA Montserrat Roig (1)

08001649 Escola Mossèn Jacint Verdaguer (CMC) (2)

08043851 Escola Nabí (1)

08013214 Institut Narcís Monturiol (1)

08052165 Escola Octavio Paz

08053571 Inst-Esc Art. Oriol Martorell (1)

08043863 Escola Orlandai (1)

08035209 Institut Pablo R. Picasso (CMC) (1)

08061683 CFA Palau de Mar (1)

08031794 Escola Palma de Mallorca (CMC) (3)

08001601 Escola Parc de la Ciutadella (2)

08002988 Escola Pare Poveda (1)

08031800 Escola Pau Casals (2)

08043267 Escola Pau Casals-Gràcia (1)

08052608 Institut Pau Claris (CMC) (1)

08052621 Escola Pau Romeva (1)

08013457 Escola Pegaso

08060231 CFA Pegaso (1)

08062331 AFA Pere Calders

08062675 Escola Pere IV (1)

08001790 Escola Pere Vila (CMC) (1)

08043875 Escola Pit-Roig (1)

08002642 Escola Poblenou (2)

08034138 Institut Poblenou (3)

08013411 Escola Poble-sec (CMC) (1)

08001731 Escola Poeta Foix (1)

08013160 Institut Poeta Maragall (1)

08043279 Escola Pompeu Fabra (1)

08002058 Escola Pràctiques (2)

08002654 Escola Prim (CMC) (1)

08033894 Institut Príncep de Girona (3)

08046608 Institut Príncep de Viana

08061956 CFA Prosperitat (3)

08002885 Escola Prosperitat (1)

08043115 Escola Provençals (1)

08064155 Institut Quatre Cantons (3)

08013469 Institut Rambla Prim (CMC) (1)

08002617 Escola Rambleta del Clot (1)

08013305 Escola Ramon Berenguer III (CMC) (1)

08002976 Escola Ramon Casas (1)

08001777 Escola Ramon Llull (1)

08002447 Escola Ramón y Cajal (CMC) (2)

08061919 CFA Rius i Taulet (3)

08002113 Escola Rius i Taulet (1)

08052748 Institut Roger de Flor (CMC) (1)

08001868 Escola Rubén Darío (CMC) (1)

08043887 Escola Sagrada Família (1)

08052797 Institut Salvador Espriu (3)

08044053 Institut Salvador Seguí (1)

08013366 Institut Sant Andreu (1)

08002903 CEE Sant Joan de la Creu (1)

08002289 Escola Sant Jordi (CMC) (2)

08002307 Escola Sant Josep Oriol (CMC)

08064167 Escola Sant Martí (1)

08002551 Escola Sant Pere Nolasc

08035477 Escola Santiago Rusiñol

08060411 CFA Sants-Sant Raimon de Penyafort (3)

08037863 Escola Seat (2)

08047421 Institut Secretari Coloma (1)

08037841 Escola Splai (1)

08043899 Escola Tàber (1)

08043292 Escola Tabor (1)

08039513 Escola Taxonera (CMC) (2)

08002526 Escola Tibidabo (2)

08002368 Escola Timbaler del Bruc (2)

08035453 Escola Tomàs Moro

08055932 Escola Torrent de Can Carabassa (1)

08062250 CFA Torrent d'en Melis (1)

08039537 Escola Torrent d'en Melis

08057667 CFA Trinitat Vella (3)

08072292 Institut Escola Turó de Roquetes (CMC) (1)

08043838 Escola Turó del Cargol (1)

08052700 Institut Vall d'Hebron (CMC)

08031812 Institut Valldemossa (1)

08013238 Institut Verdaguer (CMC)

08002538 Escola Víctor Català (2)

08045483 Institut Vila de Gràcia (3)

08052785 Escola Vila Olímpica (2)

08066905 Institut Viladomat

08047431 Institut XXV Olimpíada (1)

 

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

 

Zona: 080809 Badalona.

 

Municipi: 08015 - Badalona

 

Centres

08000414 Escola Alexandre Galí (CMC) (1)

08001509 Escola Antoni Botey (CMC) (2)

08041571 Escola Artur Martorell (1)

08068331 Escola Badalona Port (2)

08042019 Institut Badalona VII (1)

08037887 Escola Baldiri Reixac (1)

08033857 Escola Baldomer Solà (CMC) (2)

08044995 Institut Barres i Ones (CMC) (1)

08061348 Escola Bufalà (1)

08057746 Sec. d'Institut de Badalona (CMC)

08045604 Institut Enric Borràs (CMC) (1)

08001443 Institut Eugeni d'Ors (CMC) (1)

08000402 Escola Feliu i Vegués (CMC) (2)

08037899 Escola Folch i Torres (1)

08041581 Escola Gitanjali (1)

08060204 CFA Gran Sol (3)

08001431 Institut Isaac Albéniz (1)

08044508 Escola Ítaca (CMC) (1)

08036135 Escola Joan Coret (1)

08036342 Escola Joan Llongueras (CMC) (1)

08035404 Escola Joan Miró (CMC) (3)

08035416 Escola Josep Boada (CMC) (3)

08041167 Escola Josep Carner (CMC) (2)

08052888 Institut Júlia Minguell (CMC) (1)

08041568 Escola Jungfrau (2)

08040527 Institut La Llauna (3)

08001421 Institut La Pineda (CMC) (1)

08068343 Escola Les Ciències (1)

08034953 Escola Llibertat (1)

08061580 AFA Lloreda-la Pau

08035854 Escola Llorens i Artigas

08000384 Escola Lola Anglada (3)

08034965 Escola Margarida Xirgu (1)

08040345 Escola Mercè Rodoreda (2)

08035398 Escola Miguel Hernández (CMC) (2)

08069748 Escola Montigalà (2)

08060216 CFA Morera Pomar (2)

08033869 Institut Pau Casals (CMC) (1)

08036147 Escola Pau Picasso (2)

08035878 Escola Pere de Tera

08001391 Escola Planas i Casals (1)

08045471 Institut Pompeu Fabra (1)

08059639 Escola Progrés (2)

08039422 Escola Rafael Alberti (CMC) (1)

08037875 Escola Rafael Casanova

08044296 Escola Salvador Espriu (2)

08000372 Escola Sant Jordi (2)

08055403 CFA Sant Roc (3)

08000396 Escola Ventós i Mir (2)

08046751 Institut Ventura Gassol (3)

 

Zona: 082041 Castellet i la Gornal.

 

Municipi: 08058 - Castellet i la Gornal

 

Centres

08016033 Escola Montanyans (2)

 

Zona: 083513 L'Hospitalet de Llobregat.

 

Municipi: 08101 - L'Hospitalet de Llobregat

 

Centres

08035258 Institut Apel·les Mestres (1)

08034862 Escola Ausiàs March (1)

08019411 Institut Bellvitge (1)

08057953 CFA Bellvitge (3)

08034837 Escola Bernat Desclot (2)

08019149 Escola Bernat Metge

08052918 Institut Bisbe Berenguer (1)

08019216 Escola Busquets i Punset (2)

08057965 CFA Can Serra

08056109 Institut Can Vilumara (1)

08057874 CFA Catalònia (1)

08036378 Escola Charlie Rivel (CMC) (1)

08051264 Institut Eduard Fontserè (CMC) (1)

08057679 CFA El Gornal (1)

08067016 Escola Ernest Lluch (2)

08052921 Institut Eugeni d'Ors (CMC) (1)

08045070 Institut Europa (CMC) (1)

08019241 Escola Frederic Mistral (2)

08047674 Escola Gornal (CMC) (2)

08034266 Escola Joan Maragall (2)

08019265 Escola Joaquim Ruyra (1)

08038004 Escola Josep Janés (2)

08051471 Escola Josep Maria Folch i Torres (CMC) (1)

08035945 Escola La Carpa (1)

08019277 Escola La Marina (1)

08044223 CEE L'Estel- Can Bori (1)

08019371 Institut Llobregat (CMC) (1)

08036366 Escola Lola Anglada (CMC)

08018078 Escola Mare de Déu de Bellvitge (1)

08039069 Institut Margarida Xirgu (CMC) (2)

08033560 Escola Màrius Torres (CMC) (1)

08018066 Escola Menéndez Pidal (CMC) (1)

08033912 Institut Mercè Rodoreda (1)

08019231 Escola Milagros Consarnau (1)

08034242 Escola Pablo Neruda (3)

08069736 Escola Paco Candel (2)

08042871 Escola Patufet Sant Jordi-Francesc Batallé i Aragonès (1)

08034850 Escola Pau Casals (1)

08039574 Escola Pau Sans (2)

08018145 Escola Pau Vila (CMC) (1)

08019319 Institut Pedraforca (CMC) (1)

08018091 Escola Pep Ventura (1)

08019368 Escola Pere Lliscart (CMC) (1)

08019198 Escola Pompeu Fabra (1)

08039562 Escola Prat de la Manta (1)

08019401 Institut Provençana (1)

08019290 Escola Provençana (2)

08032488 Escola Puig i Gairalt (1)

08034527 Escola Ramon Muntaner (1)

08055944 Institut Rubió i Ors (CMC) (1)

08062110 CFA Sanfeliu (1)

08062481 CFA Sant Josep (1)

08042883 Escola Sant Josep - El Pi (1)

08062493 CFA Sant Ramon (2)

08019307 Institut Santa Eulàlia (1)

08018157 Escola Santiago Ramon y Cajal (CMC) (1)

08019320 Institut Torras i Bages (1)

 

Zona: 086472 Sant Adrià de Besòs.

 

Municipi: 08194 - Sant Adrià de Besòs

 

Centres

08002991 Escola Cascavell (CMC) (2)

08034989 Escola Catalunya (CMC) (1)

08040151 Institut Fòrum 2004 (CMC) (1)

08060125 CFA Manuel Fernández (1)

08042101 Institut Manuel Vázquez Montalbán (1)

08045501 Escola Mediterrània (CMC) (1)

08062134 CFA Pla de Besòs (1)

08025083 Escola Pompeu Fabra (1)

 

Zona: 087051 Sant Martí Sarroca.

 

Municipi: 08085 - Font-rubí

 

Centres

08017244 Escola Font-rúbia (1)

 

Municipi: 08168 - Pontons

 

Centres

08053431 Escola El Roure (CMC) (2)

 

Municipi: 08227 - Sant Martí Sarroca

 

Centres

08065329 Sec. d'Institut de l'Alt Foix (1)

08027018 Escola Jaume Balmes (2)

 

Municipi: 08288 - Torrelles de Foix

 

Centres

08030637 Escola Guerau de Peguera (CMC) (2)

 

Municipi: 08304 - Vilobí del Penedès

 

Centres

08031319 Escola Llebeig (1)

 

Zona: 087142 Sant Pere de Riudebitlles.

 

Municipi: 08122 - Mediona

 

Centres

08021326 Escola La Fassina (2)

08039288 Escola Renaixença (2)

 

Zona: 087245 Sant Sadurní d'Anoia.

 

Municipi: 08091 - Gelida

 

Centres

08035246 Institut Gelida (1)

08062754 Escola Les Fonts (1)

08017611 Escola Montcau (2)

 

Municipi: 08222 - Sant Llorenç d'Hortons

 

Centres

08026907 Escola Pau Casals (2)

08026889 Escola Vinyes Verdes (1)

 

Municipi: 08240 - Sant Sadurní d'Anoia

 

Centres

08071238 Institut Escola Jacint Verdaguer (1)

08059998 Escola La Pau (1)

 

Municipi: 08273 - Subirats

 

Centres

08029155 Escola El Montcau - ZER Subirats (1)

08029192 Escola Sant Jordi - ZER Subirats (1)

08056766 ZER Subirats

08029143 Escola Subirats - ZER Subirats

 

Zona: 087350 Santa Coloma de Gramenet.

 

Municipi: 08245 - Santa Coloma de Gramenet

 

Centres

08035519 Escola Antoni Gaudí (CMC) (2)

08028035 Escola Ausiàs March (3)

08033341 Escola Banús (3)

08027973 Escola Beethoven (CMC) (1)

08059329 Institut Can Peixauet (1)

08027456 Escola Ferran de Sagarra (2)

08060289 CFA Fondo (1)

08032300 Escola Fray Luis de León (1)

08027985 Escola Jaume Salvatella (2)

08040059 Escola Joan Salvat i Papasseit (2)

08040047 CEE Josep Sol i Rodríguez (1)

08037176 Institut La Bastida (CMC) (1)

08027870 Escola Les Palmeres (2)

08034643 Institut Les Vinyes (1)

08027936 Escola Lluís Millet (1)

08040382 Escola Mercè Rodoreda (CMC) (1)

08032312 Escola Miguel de Unamuno (CMC) (1)

08053078 Institut Numància (1)

08027468 Escola Pallaresa (2)

08033997 Escola Primavera (1)

08028047 Institut Puig Castellar (1)

08056985 Institut Ramon Berenguer IV (3)

08070143 Escola Riera Alta (1)

08041180 Escola Rosselló Pòrcel (2)

08036101 Escola Sagrada Família (2)

08027471 Escola Sant Just (1)

08069751 Escola Santa Coloma (2)

08045574 Escola Serra de Marina (1)

08060290 CFA Singuerlín

08059767 Escola Tanit (CMC) (1)

08034001 Institut Terra Roja (CMC) (2)

08027511 Escola Torre Balldovina (1)

08035325 Institut Torrent de les Bruixes (2)

08027432 Escola Wagner (CMC) (1)

 

Zona: 087804 Sitges.

 

Municipi: 08043 - Canyelles

 

Centres

08073961 Sec. d'Institut Pla del Bosc

08015399 Escola Sant Nicolau (1)

 

Municipi: 08148 - Olivella

 

Centres

08053418 Escola El Morsell (1)

 

Municipi: 08231 - Sant Pere de Ribes

 

Centres

08047467 Institut Alexandre Galí (1)

08042056 Institut Can Puig (1)

08027110 Escola El Pi (1)

08058957 Escola Els Costerets (1)

08061002 Escola Les Parellades (1)

08027134 Escola Les Roquetes (1)

08062781 Escola Mediterrània (1)

08063904 Institut Montgròs (1)

08058362 Escola Riera de Ribes (1)

08034448 Escola Santa Eulàlia (1)

08065342 Sec. d'Institut Xaloc (2)

 

Municipi: 08270 - Sitges

 

Centres

08062833 Escola Agnès de Sitges (2)

08034667 Escola Esteve Barrachina (1)

08043981 Institut Joan Ramon Benaprès (1)

08053583 Escola Maria Ossó (1)

08029088 Escola Miquel Utrillo (1)

08061014 Institut Vinyet (1)

 

Zona: 089000 Vilafranca del Penedès.

 

Municipi: 08013 - Avinyonet del Penedès

 

Centres

08000347 Escola d'Avinyonet del Penedès (1)

 

Municipi: 08027 - Les Cabanyes

 

Centres

08062705 Escola La Cabana (1)

 

Municipi: 08065 - Castellví de la Marca

 

Centres

08016161 Escola El Castellot (2)

 

Municipi: 08094 - La Granada

 

Centres

08017682 Escola Jacint Verdaguer (2)

 

Municipi: 08145 - Olèrdola

 

Centres

08022343 Escola Circell (2)

08022367 Escola Rossend Montané (1)

 

Municipi: 08146 - Olesa de Bonesvalls

 

Centres

08022379 Escola Pont de l'Arcada (2)

 

Municipi: 08154 - Pacs del Penedès

 

Centres

08057281 ZER Cep de Sis (2)

08022586 Escola El Drac - ZER Cep de Sis (1)

 

Municipi: 08164 - El Pla del Penedès

 

Centres

08022847 Escola Sants Abdó i Senén (1)

 

Municipi: 08174 - Puigdàlber

 

Centres

08023359 Escola Virolai - ZER Cep de Sis (2)

 

Municipi: 08206 - Sant Cugat Sesgarrigues

 

Centres

08026099 Escola Les Vinyes (2)

 

Municipi: 08232 - Sant Pere de Riudebitlles

 

Centres

08027146 Escola Sant Jeroni (1)

 

Municipi: 08236 - Sant Quintí de Mediona

 

Centres

08027237 Escola Antoni Grau Minguell (1)

08071317 Institut Vall del Mediona (1)

 

Municipi: 08249 - Santa Fe del Penedès

 

Centres

08028151 Escola Les Moreres - ZER Cep de Sis (2)

 

Municipi: 08251 - Santa Margarida i els Monjos

 

Centres

08063886 Escola Arrels (1)

08028217 Escola Doctor Samaranch i Fina (1)

08053091 Institut El Foix (1)

08037528 Escola Sant Domènec (1)

 

Municipi: 08287 - Torrelavit

 

Centres

08030613 Escola J.J. Ràfols (2)

 

Municipi: 08305 - Vilafranca del Penedès

 

Centres

08035362 Institut Alt Penedès (1)

08039291 Escola Cristòfor Mestre (1)

08064738 Escola Dolors Piera (1)

08031320 Escola Estalella i Graells (1)

08031459 Institut Eugeni d'Ors (1)

08031332 Escola Josep Baltà i Elias (1)

08036111 Escola Mas i Perera (CMC) (1)

08046736 Institut Milà i Fontanals (1)

08064970 Institut Nou de Vilafranca del Penedès (2)

08034126 Escola Pau Boada (CMC) (2)

08062092 CFA Vilafranca del Penedès (1)

 

Zona: 089229 Vilanova i la Geltrú.

 

Municipi: 08074 - Cubelles

 

Centres

08057230 Institut Cubelles (1)

08016811 Escola Josep Andreu - Charlie Rivel (2)

08067648 Institut Les Vinyes (1)

08064751 Escola Mar i Cel (1)

08060927 Escola Vora del Mar (1)

 

Municipi: 08307 - Vilanova i la Geltrú

 

Centres

08065354 Institut Baix a mar (1)

08031666 Escola Canigó (1)

08043917 Escola Cossetània

08045653 Institut Dolors Mallafrè i Ros (1)

08040412 Escola El Margalló (1)

08031681 Institut Francesc Xavier Lluch i Rafecas (1)

08031484 Escola Ginesta (CMC) (1)

08061051 Escola Ítaca (1)

08043693 Institut Joaquim Mir (1)

08034497 Escola L'Aragai

08039586 Escola L'Arjau (CMC) (1)

08043929 Escola Llebetx (1)

08031711 Institut Manuel de Cabanyes (1)

08031472 Escola Pompeu Fabra

08061041 Escola Sant Jordi (1)

08057163 CFA Teresa Mañé

08065275 Escola Volerany (1)

 

Serveis Territorials al Baix Llobregat

 

Zona: 082031 Castelldefels.

 

Municipi: 08056 - Castelldefels

 

Centres

08034096 Escola Antoni Gaudí (1)

08034084 Escola Can Roca (1)

08064911 Institut de Castelldefels

08043310 Escola Edumar (3)

08015855 Escola Els Pins (1)

08060599 Escola Garigot (3)

08015961 Escola Jacint Verdaguer

08055051 CFA Jacint Verdaguer (2)

08062924 Escola Josep Guinovart (3)

08045537 Institut Josep Lluís Sert (1)

08040539 Institut Les Marines (1)

08015843 Escola Lluís Vives (1)

08037930 Escola Margalló (1)

08047480 Institut Mediterrània (1)

08037929 Escola Torre Barona (1)

 

Zona: 082481 Cornellà de Llobregat.

 

Municipi: 08073 - Cornellà de Llobregat

 

Centres

08016422 Escola Abat Oliba (1)

08043334 Escola Alexandre Galí (CMC) (1)

08016380 Escola Anselm Clavé (1)

08016744 Escola Antoni Gaudí (2)

08042846 CFA Cornellà de Llobregat (1)

08073031 Institut de Cornellà (3)

08016367 Escola Dolors Almeda (1)

08016771 Escola Els Pins (3)

08016781 Institut Esteve Terradas i Illa (CMC) (1)

08016793 Institut Francesc Macià (1)

08037966 Escola Ignasi Iglésias (1)

08033900 Institut Joan Miró (1)

08035881 Escola L'Areny

08016409 Escola Mare de Déu de Montserrat (CMC) (2)

08059688 Institut Maria Aurèlia Capmany (CMC) (1)

08064854 Escola Martinet (3)

08051240 Escola Mediterrània (1)

08035143 Institut Miquel Martí i Pol (CMC) (1)

08016392 Escola Mossèn Jacint Verdaguer (2)

08016410 Escola Sant Ildefons (CMC)

08042299 Escola Sant Miquel

08037978 Escola Suris (1)

08054058 Escola Torre de la Miranda (CMC) (3)

 

Municipi: 08217 - Sant Joan Despí

 

Centres

08059731 CFA Arquitecte Jujol (1)

08041684 Escola Espai 3 (1)

08026683 Institut Francesc Ferrer i Guàrdia (1)

08033973 Institut Jaume Salvador i Pedrol (2)

08026671 Escola Joan Perich i Valls (2)

08026661 Escola Pau Casals

08071147 Escola Roser Capdevila (CMC) (1)

08026567 Escola Sant Francesc d'Assís (3)

 

Zona: 082636 Esparreguera.

 

Municipi: 08001 - Abrera

 

Centres

08067132 Escola Abrera (2)

08059822 Escola Ernest Lluch (3)

08000013 Escola Francesc Platón i Sartí (1)

08045689 Institut Voltrera (1)

 

Municipi: 08025 - El Bruc

 

Centres

08014814 Escola El Bruc (2)

 

Municipi: 08069 - Collbató

 

Centres

08063801 Sec. d'Institut de Collbató (1)

08033468 Escola La Salut (1)

08064945 Escola Mansuet (1)

 

Municipi: 08076 - Esparreguera

 

Centres

08040540 Institut El Cairat (1)

08053285 Institut El Castell (3)

08063618 CFA Esparreguera (3)

08059354 Escola Les Roques Blaves (1)

08016872 Escola Mare de Déu de la Muntanya (1)

08043346 Escola Montserrat (1)

08036044 Escola Pau Vila (1)

08016938 Escola Taquígraf Garriga (1)

 

Municipi: 08147 - Olesa de Montserrat

 

Centres

08063813 Institut Creu de Saba (3)

08043978 Institut Daniel Blanxart i Pedrals (CMC) (1)

08039343 Escola Josep Ferrà i Esteva (1)

08062031 CFA Mare de Déu de Montserrat (2)

08022380 Escola Mare de Déu de Montserrat (CMC) (1)

08063734 Escola Puigventós (1)

08022461 Escola Sant Bernat (1)

 

Zona: 082673 Esplugues de Llobregat.

 

Municipi: 08077 - Esplugues de Llobregat

 

Centres

08040618 Escola Can Vidalet (CMC)

08061993 CFA Eugeni d'Ors (1)

08036056 Escola Folch i Torres (2)

08017104 Escola Gras i Soler (CMC)

08016941 Escola Isidre Martí (2)

08033535 Escola Joan Maragall (CMC) (2)

08017153 Institut Joanot Martorell (CMC) (1)

08046657 Institut Joaquim Blume (1)

08041374 Institut La Mallola (3)

08042861 Escola Lola Anglada

08017116 Escola Matilde Orduña (CMC) (1)

08032476 Escola Prat de la Riba

08017131 Institut Severo Ochoa (1)

 

Municipi: 08221 - Sant Just Desvern

 

Centres

08032580 Escola Canigó

08033985 Institut de Sant Just Desvern (1)

08041556 Escola Montseny

08026816 Escola Montserrat (1)

08062055 CFA Sant Just Desvern (1)

 

Zona: 084098 Martorell.

 

Municipi: 08066 - Castellví de Rosanes

 

Centres

08016173 Escola Mare de Déu de Montserrat (2)

 

Municipi: 08114 - Martorell

 

Centres

08073077 Sec. d'Institut de Martorell (1)

08020516 CEE El Pontarró (1)

08020498 Escola Els Convents (CMC)

08037152 Institut Joan Oró (CMC) (3)

08020619 Escola José Echegaray (CMC) (2)

08020607 Escola Juan Ramón Jiménez (2)

08053601 Escola Lola Anglada (1)

08062122 CFA Martorell (2)

08061609 Escola Mercè Rodoreda (1)

08020620 Institut Pompeu Fabra (1)

08034278 Escola Vicente Aleixandre (CMC) (3)

 

Municipi: 08119 - Masquefa

 

Centres

08060514 Institut de Masquefa (1)

08063722 Escola de Masquefa II (1)

08020841 Escola El Turó (2)

08060605 Escola Font del Roure (1)

 

Municipi: 08208 - Sant Esteve Sesrovires

 

Centres

08026130 Escola La Roureda (1)

08061129 Institut Montserrat Colomer (1)

08059810 Escola Vinya del Sastret (1)

 

Zona: 084359 Molins de Rei.

 

Municipi: 08123 - Molins de Rei

 

Centres

08034217 Institut Bernat el Ferrer (1)

08021442 Escola Castell Ciuró (1)

08021351 Escola El Palau (1)

08044247 Escola Estel (3)

08034102 Escola Josep Maria Madorell (1)

08061610 Escola La Sínia (1)

08021363 Escola L'Alzina (1)

08021430 Institut Lluís de Requesens (1)

08041660 Escola Pont de la Cadena (1)

08055695 CFA Rafael Farré (1)

 

Municipi: 08158 - El Papiol

 

Centres

08022689 Escola Pau Vila (1)

 

Zona: 085765 El Prat de Llobregat.

 

Municipi: 08169 - El Prat de Llobregat

 

Centres

08023131 Institut Baldiri Guilera (CMC) (1)

08040333 Escola Bernat Metge (1)

08022926 CEE Can Rigol (3)

08042810 Escola Charles Darwin (1)

08022902 Escola del Parc (1)

08071691 Institut Escola del Prat (CMC) (2)

08074483 Escola del Prat de Llobregat - 1 (CMC)

08054198 Institut Estany de la Ricarda (1)

08042809 Escola Galileo Galilei (1)

08032725 Escola Honorable Josep Tarradellas (1)

08031836 Institut Illa dels Banyols (3)

08022938 Escola Jacint Verdaguer (1)

08022914 Escola Jaume Balmes (CMC) (2)

08022884 Escola Joan Maragall (1)

08039355 Escola Ramon Llull (2)

08047492 Institut Ribera Baixa (CMC) (3)

08074631 Institut Ribera Baixa II (3)

08043589 Institut Salvador Dalí (1)

08038090 Escola Sant Jaume (1)

08056572 CFA Terra Baixa (3)

 

Zona: 086551 Sant Boi de Llobregat.

 

Municipi: 08200 - Sant Boi de Llobregat

 

Centres

08025344 Escola Amat Verdú (2)

08034400 Escola Antoni Gaudí (1)

08038259 Escola Antoni Tàpies (2)

08043401 Escola Barrufet

08038223 Escola Benviure (1)

08025605 Institut Camps Blancs (CMC) (1)

08034412 Escola Can Massallera (1)

08025526 Escola Ciutat Cooperativa (CMC) (1)

08047509 Institut Ítaca (1)

08025654 Institut Joaquim Rubió i Ors (1)

08025642 Escola Josep Maria Ciurana (1)

08058209 CFA Lluís Castells (3)

08025587 Escola Maria Fernández de Lara (CMC) (2)

08025599 Escola Marianao

08043681 Institut Marianao (3)

08054061 Escola Montbaig (CMC) (2)

08034990 Escola Parellada (CMC) (2)

08039379 Escola Rafael Casanova (2)

08033961 Institut Rafael Casanova (3)

08063761 Escola Vicente Ferrer (1)

 

Municipi: 08244 - Santa Coloma de Cervelló

 

Centres

08043760 Escola Colònia Güell (2)

08063229 Sec. d'Institut Montpedrós (1)

08063771 Escola Pla de les Vinyes (3)

 

Zona: 086708 Sant Feliu de Llobregat.

 

Municipi: 08211 - Sant Feliu de Llobregat

 

Centres

08026385 Escola Arquitecte Gaudí (1)

08026221 Escola Falguera (3)

08026373 Escola Josep Monmany Amat (3)

08041519 Institut Martí Dot (1)

08055439 CFA Mestre Esteve (1)

08063394 Escola Miquel Martí i Pol (1)

08026211 Escola Nadal (1)

08026397 Institut Olorda (1)

08036007 Escola Pau Vila (1)

08035994 Escola Salvador Espriu (1)

 

Zona: 087300 Sant Vicenç dels Horts.

 

Municipi: 08068 - Cervelló

 

Centres

08067144 Sec. d'Institut de Cervelló (2)

08063710 Escola Nova (1)

08016240 Escola Santa Maria de Cervelló (3)

 

Municipi: 08072 - Corbera de Llobregat

 

Centres

08064003 Institut Can Margarit (1)

08063965 Escola Cau de la Guineu (1)

08045859 Institut de Corbera de Llobregat (2)

08060629 Escola El Corb (1)

08016331 Escola Jaume Balmes (2)

08053510 Escola Puig d'Agulles (1)

 

Municipi: 08157 - Pallejà

 

Centres

08022665 Escola Àngel Guimerà (2)

08053297 Institut de Pallejà (1)

08022677 Escola Jacint Verdaguer (3)

08044430 Escola La Garalda (3)

 

Municipi: 08905 - La Palma de Cervelló

 

Centres

08016264 Escola El Solell (1)

 

Municipi: 08196 - Sant Andreu de la Barca

 

Centres

08025265 Escola Àngel Guimerà (1)

08063758 Escola Can Salvi (1)

08064921 Institut de Sant Andreu

08060848 Escola de Sant Andreu de la Barca (1)

08043671 Institut El Palau (1)

08025241 Escola Joan Maragall (1)

08038211 Escola José Juan Ortiz (3)

08039367 Escola Josep Pla (3)

08053315 Institut Montserrat Roig (3)

08032521 Escola Vall de Palau (1)

 

Municipi: 08263 - Sant Vicenç dels Horts

 

Centres

08034011 Institut Frederic Mompou (1)

08053340 Institut Gabriela Mistral (CMC) (3)

08055440 CFA Garrosa (1)

08028667 Escola Joan Juncadella (3)

08038284 Escola La Guàrdia (CMC) (2)

08028591 Escola La Vinyala (1)

08036381 Escola Mare de Déu del Rocío (CMC) (1)

08041131 Escola Sant Antoni (3)

08028588 Escola Sant Jordi

08035350 Escola Sant Josep (1)

 

Municipi: 08289 - Torrelles de Llobregat

 

Centres

08061622 Escola Can Coll (3)

08030649 Escola Sant Martí (1)

08061361 Sec. d'Institut Torrelles de Llobregat (3)

 

Municipi: 08295 - Vallirana

 

Centres

08064881 Escola Campderrós (3)

08053522 Escola La Ginesta (1)

08060851 Escola L'Olivera (1)

08030789 Escola Pompeu Fabra (1)

08044570 Institut Vall d'Arús (1)

 

Zona: 088950 Viladecans.

 

Municipi: 08020 - Begues

 

Centres

08064908 Sec. d'Institut Begues (1)

08014589 Escola Sant Cristòfor (1)

 

Municipi: 08089 - Gavà

 

Centres

08017530 Institut de Bruguers (1)

08041866 Institut El Calamot (1)

08062471 CFA Gavà (3)

08061075 Escola Gavà Mar (1)

08017360 Escola Jacme March (CMC)

08017505 Escola Juan Salamero (CMC) (2)

08032658 Escola L'Eramprunyà (2)

08037991 Escola Marcel·lí Moragas (1)

08017359 Escola Salvador Lluch (1)

 

Municipi: 08204 - Sant Climent de Llobregat

 

Centres

08025812 Escola Sant Climent (1)

 

Municipi: 08301 - Viladecans

 

Centres

08031083 Escola Àngela Roca (CMC) (2)

08042834 Escola Can Palmer (1)

08034621 Institut de Sales (1)

08068495 Institut de Viladecans (3)

08032762 Escola Doctor Trueta (2)

08060137 CFA Edèlia Hernández (3)

08031204 Escola El Garrofer (1)

08071020 Escola Enxaneta (1)

08039380 Escola Germans Amat i Targa (1)

08053364 Institut Josep Mestres i Busquets (CMC) (1)

08059721 Escola Marta Mata (1)

08063783 Escola Mediterrània (2)

08062948 Escola Miquel Martí i Pol (3)

08045860 Institut Miramar (1)

08031101 Escola Montserratina (1)

08032750 Escola Pau Casals (2)

08031228 Institut Torre Roja (3)

 

Serveis Territorials al Vallès Occidental

 

Zona: 080895 Barberà del Vallès.

 

Municipi: 08904 - Badia del Vallès

 

Centres

08058210 CFA Badia del Vallès

08042342 Institut de Badia del Vallès (1)

08034035 Institut Federica Montseny (3)

08028928 Escola La Jota (CMC)

08028941 Escola La Sardana (CMC)

08028916 Escola Las Seguidillas (CMC)

 

Municipi: 08252 - Barberà del Vallès

 

Centres

08056560 CFA Barberà

08028254 Escola Can Llobet

08045562 Institut Can Planas

08033602 Escola Can Serra (1)

08075281 Institut de Barberà del Vallès (CRF)

08041210 Escola del Bosc

08028229 Escola Elisa Badia

08035349 Institut La Romànica (1)

08067582 Escola Marta Mata (1)

08061142 Escola Miquel Martí i Pol (1)

08039641 Escola Pablo Picasso (1)

 

Zona: 081981 Castellar del Vallès.

 

Municipi: 08051 - Castellar del Vallès

 

Centres

08034229 Escola Bonavista

08046682 Institut de Castellar (3)

08064027 Escola El Sol i La Lluna (1)

08034904 Escola Emili Carles i Tolrà

08062614 Escola Joan Blanquer (1)

08054824 Escola Mestre Pla (1)

08058520 Institut Puig de la Creu (1)

08034898 Escola Sant Esteve

 

Municipi: 08156 - Palau-solità i Plegamans

 

Centres

08041222 Escola Can Cladellas (1)

08064064 Escola Can Periquet (2)

08022616 Escola Josep Maria Folch i Torres (1)

08053467 Escola Palau (2)

08045306 Institut Ramon Casas i Carbó (1)

 

Municipi: 08223 - Sant Llorenç Savall

 

Centres

08026919 Escola Josep Gras (3)

 

Municipi: 08267 - Sentmenat

 

Centres

08028990 Escola Can Sorts

08053248 Institut de Sentmenat (1)

 

Zona: 082259 Cerdanyola del Vallès.

 

Municipi: 08266 - Cerdanyola del Vallès

 

Centres

08045549 Institut Banús (1)

08039896 Escola Bellaterra (2)

08028904 Escola Carles Buïgas

08062626 Escola Collserola (1)

08031757 Institut Forat del Vent (1)

08053157 Institut Gorgs (1)

08044715 Institut Jaume Mimó (1)

08035623 CEE Jeroni de Moragas (1)

08056584 CFA L'Alzina de Cerdanyola (3)

08028758 Escola Les Fontetes

08043504 Institut Pere Calders (3)

08036411 Escola Saltells (1)

08028746 Escola Sant Martí (1)

08028783 Escola Serraparera

08053650 Escola Turó de Guiera (1)

08038351 Escola Xarau (3)

 

Municipi: 08125 - Montcada i Reixac

 

Centres

08043361 Escola El Turó (CMC)

08021636 Escola El Viver (CMC) (1)

08034783 Escola Elvira Cuyàs (1)

08021685 Escola Font Freda

08044533 Institut La Ferreria (1)

08054174 Institut La Ribera (CMC) (1)

08064052 Escola Mas Rampinyo (1)

08021764 Escola Mitja Costa

08062021 CFA Montcada i Reixac

08021788 Institut Montserrat Miró i Vila (3)

08035283 Escola Reixac (1)

 

Municipi: 08180 - Ripollet

 

Centres

08023566 Escola Anselm Clavé

08054186 Institut Can Mas (1)

08059883 Escola El Martinet (1)

08066051 Escola Els Pinetons (1)

08033948 Escola Enric Tatché i Pol (1)

08038156 Escola Escursell i Bartalot (1)

08023426 Escola Gassó i Vidal

08055397 CFA Jaume Tuset

08023554 Escola Josep Maria Ginesta (1)

08037206 Institut Lluís Companys (1)

08035295 Institut Palau Ausit (1)

08023542 Escola Tiana de la Riba (1)

 

Zona: 086370 Sabadell.

 

Municipi: 08187 - Sabadell

 

Centres

08024807 Escola Agnès Armengol (CMC)

08039203 Institut Agustí Serra i Fontanet (CMC) (1)

08024066 Escola Alcalde Marcet (CMC) (2)

08040400 Escola Amadeu Vives (1)

08044314 Escola Andreu Castells (3)

08055105 Escola Arraona (CMC)

08024765 Institut Arraona (1)

08024819 Escola Calvet d'Estrella (CMC)

08035957 Escola Can Deu (1)

08057011 CFA Can Rull

08032737 Escola Can Rull (1)

08024893 Institut Castellarnau (1)

08038582 Escola Catalunya (1)

08023955 Escola Cifuentes (1)

08023918 Escola Concòrdia (1)

08041672 Escola Creu Alta (1)

08061166 Escola de Can Llong (1)

08023931 Escola Enric Casassas

08024741 Institut Escola Industrial (1)

08023921 Escola Espronceda (CMC)

08024881 Institut Ferran Casablancas (1)

08024832 Escola Floresta

08024856 Escola Font Rosella

08024789 CEE Francesc Bellapart (1)

08023943 Escola Gaudí

08024005 Escola Joan Maragall (CMC)

08023979 Escola Joan Montllor (CMC)

08034591 Institut Joan Oliver (1)

08023992 Escola Joan Sallarès i Pla (CMC) (1)

08041611 Escola Joanot Alisanda (1)

08035969 Escola Joaquim Blume

08053212 Institut Jonqueres (CMC) (1)

08023980 Escola Juan Ramón Jiménez (CMC)

08056997 CFA La Concòrdia

08057001 CFA La Creu de Barberà (2)

08024042 Escola La Romànica (1)

08074410 Institut La Serra (CMC)

08062638 Escola La Trama

08053224 Institut Les Termes (CMC) (1)

08064088 Escola Mas Boadella (1)

08024017 Escola Miquel Carreras

08053200 Institut Miquel Crusafont i Pairó (CMC) (1)

08055889 Escola Miquel Martí i Pol (1)

08043383 Escola Nostra Llar (1)

08024820 Escola Pau Casals (1)

08024871 Institut Pau Vila (3)

08043954 Escola Ribatallada

08046669 Institut Ribot i Serra (CMC) (1)

08024790 Escola Roureda

08044624 Institut Sabadell (1)

08024030 Escola Samuntada

08035696 Escola Sant Julià (1)

08053492 Escola Teresa Claramunt (2)

08055075 CFA Torre Romeu

08024844 Escola Torreguitart (1)

08042020 Institut Vallès (1)

08071172 Escola Virolet (2)

 

Municipi: 08238 - Sant Quirze del Vallès

 

Centres

08044910 Escola El Turonet

08067201 Escola Lola Anglada (1)

08054836 Escola Onze de Setembre (1)

08044454 Escola Pilarín Bayés (1)

08033407 Escola Purificació Salas i Xandri

08067211 Institut Salas i Xandri

08047583 Institut Sant Quirze del Vallès (1)

08060484 Escola Taula Rodona (1)

 

Zona: 086630 Sant Cugat del Vallès.

 

Municipi: 08054 - Castellbisbal

 

Centres

08062742 Escola Benviure (1)

08053145 Institut Castellbisbal (1)

08057229 Escola Els Arenys (1)

08067594 Institut Escola Les Vinyes (1)

08015821 Escola Mare de Déu de Montserrat (3)

 

Municipi: 08184 - Rubí

 

Centres

08032348 Escola 25 de Setembre (1)

08061154 Escola Ca n'Alzamora (1)

08054368 CEE Ca n'Oriol (1)

08067193 Escola del Bosc (2)

08035301 Institut Duc de Montblanc (1)

08023852 Escola Joan Maragall

08036330 Institut J.V. Foix (3)

08053182 Institut La Serreta (1)

08043668 Institut L'Estatut (1)

08038171 Escola Montessori (1)

08034060 Escola Mossèn Cinto Verdaguer (1)

08032351 Escola Pau Casals

08060277 CFA Pau Casals (1)

08034382 Escola Ramon Llull

08064076 Escola Rivo Rubeo (1)

08042895 Escola Schola

08034394 Escola Teresa Altet (CMC) (1)

08041601 Escola Torre de la Llebre (1)

08072401 Institut Torrent dels Alous (2)

 

Municipi: 08205 - Sant Cugat del Vallès

 

Centres

08046670 Institut Angeleta Ferrer i Sensat (1)

08031873 Institut Arnau Cadell (1)

08034692 Escola Catalunya (1)

08046694 Institut Centre d'Alt Rendiment Esportiu (1)

08064118 Escola Ciutat d'Alba (1)

08041234 Escola Collserola (1)

08075268 Escola de Sant Cugat del Vallès (CRF) (2)

08059871 Escola Gerbert d'Orlhac (1)

08026087 Escola Jaume Ferran i Clua

08038260 Escola Joan Maragall (1)

08054873 Institut Joaquima Pla i Farreras (1)

08025824 Escola La Floresta

08031861 Institut Leonardo da Vinci

08062641 Escola L'Olivera (1)

08025927 Escola Pi d'en Xandri (1)

08026026 Escola Pins del Vallès (2)

08055713 CFA Sant Cugat del Vallès

08061178 Escola Turó de Can Mates (1)

 

Zona: 087555 Santa Perpètua de Mogoda.

 

Municipi: 08167 - Polinyà

 

Centres

08022872 Escola Pere Calders (1)

08072395 Escola Polinyà (2)

08053170 Institut Polinyà (1)

08061543 Escola Roser Capdevila (1)

 

Municipi: 08260 - Santa Perpètua de Mogoda

 

Centres

08034461 Escola Bernat de Mogoda (1)

08061555 CFA Can Folguera (3)

08064131 Escola Els Aigüerols (1)

08045021 Institut Estela Ibèrica (1)

08028436 Escola La Florida (1)

08053236 Institut Rovira-Forns (1)

08028497 Escola Santa Perpètua

08061181 Escola Santiga (1)

 

Zona: 088109 Terrassa.

 

Municipi: 08120 - Matadepera

 

Centres

08020863 Escola Ginesta (1)

08060757 Escola Joan Torredemer Canela (1)

08053169 Institut Matadepera (1)

 

Municipi: 08179 - Rellinars

 

Centres

08067181 Escola de Rellinars (1)

 

Municipi: 08279 - Terrassa

 

Centres

08051306 Escola Abat Marcet (1)

08039653 Escola Agustí Bartra (CMC) (1)

08059691 CFA Anna Murià (1)

08030224 Escola Antoni Ubach i Soler (CMC)

08029374 Escola Bisbat d'Egara (1)

08031770 Institut Can Jofresa (1)

08071196 Institut Can Roca (2)

08053251 Institut Cavall Bernat (CMC) (1)

08030339 Institut de Terrassa (1)

08062080 CFA Egara

08024777 Institut Egara (1)

08038326 Escola El Vallès (CMC) (1)

08067247 Escola El Vapor (1)

08058465 Escola Enxaneta (1)

08043437 Escola Font de l'Alba (CMC) (2)

08029350 Escola França (1)

08041246 Escola Francesc Aldea i Pérez

08030340 Institut Investigador Blanxart (CMC) (1)

08029507 Escola Isaac Peral (1)

08034485 Escola Joan Marquès i Casals (2)

08030315 Escola Joan XXIII (1)

08030212 Escola Josep Ventalló i Vintró (CMC) (2)

08064143 Escola La Nova Electra (1)

08044648 Escola La Roda (1)

08039665 Escola Lanaspa-Giralt (1)

08068537 Institut Les Aimerigues (CMC)

08061774 Escola Les Arenes (1)

08038314 Escola Mare de Déu de Montserrat (CMC)

08030200 Escola Marià Galí Guix (CMC) (2)

08066437 Institut Mont Perdut (CMC) (1)

08046724 Institut Montserrat Roig (1)

08034059 Institut Nicolau Copèrnic (CMC) (1)

08030248 Escola Pau Vila i Dinarès (CMC)

08030194 Escola Pere Viver i Aymerich (1)

08062687 Escola Ponent (1)

08030285 Escola President Salvans (CMC)

08062079 CFA Ramon Llull

08029386 Escola Ramón y Cajal

08067235 Escola Roc Alabern (1)

08066048 Escola Roser Capdevila (1)

08070040 Escola Sala i Badrinas (2)

08059706 CFA Salvador Espriu

08030297 Escola Salvador Vinyals i Galí (CMC)

08051318 Escola Sant Llorenç del Munt (CMC) (1)

08043516 Institut Santa Eulàlia (CMC) (1)

08065512 Escola Serra de l'Obac (1)

08045011 Institut Torre del Palau (1)

 

Municipi: 08290 - Ullastrell

 

Centres

08030662 Escola Serralavella (3)

 

Municipi: 08291 - Vacarisses

 

Centres

08061191 Escola Font de l'Orpina (1)

08030686 Escola Pau Casals (1)

08061208 Institut Vacarisses (1)

 

Municipi: 08300 - Viladecavalls

 

Centres

08053261 Institut de Viladecavalls (1)

08041726 Escola Roc Blanc (1)

08031061 Escola Rosella (3)

 

Serveis Territorials al Maresme - Vallès Oriental

 

Zona: 080597 Arenys de Mar.

 

Municipi: 08006 - Arenys de Mar

 

Centres

08035155 Institut Els Tres Turons (1)

08000153 Escola Joan Maragall (1)

08058519 Escola Sinera (1)

 

Municipi: 08007 - Arenys de Munt

 

Centres

08034187 Institut Domènec Perramon (1)

08000165 Escola Sant Martí

08055890 Escola Sobirans (1)

 

Municipi: 08032 - Caldes d'Estrac

 

Centres

08015004 Escola Sagrada Família

 

Municipi: 08040 - Canet de Mar

 

Centres

08072978 Sec. d'Institut de Canet de Mar (2)

08045641 Institut Lluís Domènech i Montaner (1)

08015302 Escola Misericòrdia (2)

08060836 Escola Turó del Drac (1)

 

Municipi: 08197 - Sant Andreu de Llavaneres

 

Centres

08074835 Escola de Llavaneres (1)

08046852 Institut Llavaneres (1)

08057242 Escola Serena Vall (1)

 

Municipi: 08203 - Sant Cebrià de Vallalta

 

Centres

08025800 Escola El Pi Gros (1)

 

Municipi: 08193 - Sant Iscle de Vallalta

 

Centres

08025071 Escola Dones d'Aigua (3)

 

Municipi: 08235 - Sant Pol de Mar

 

Centres

08073028 Institut de Sant Pol de Mar (2)

08027225 Escola Sant Pau (1)

 

Municipi: 08264 - Sant Vicenç de Montalt

 

Centres

08062808 Institut Esteve Albert (1)

08032592 Escola Sant Jordi (1)

08061105 Escola Sot del Camp (1)

 

Zona: 081607 Calella.

 

Municipi: 08035 - Calella

 

Centres

08015171 Institut Bisbe Sivilla (1)

08015144 Escola Doctor Carles Salicrú (2)

08015119 Escola La Minerva (1)

 

Municipi: 08082 - Fogars de la Selva

 

Centres

08063931 Escola Les Falgueres (1)

 

Municipi: 08110 - Malgrat de Mar

 

Centres

08019873 Escola Mare de Déu de Montserrat (2)

08019927 Escola Marià Cubí i Soler (3)

08045665 Institut Ramon Turró i Darder (1)

 

Municipi: 08155 - Palafolls

 

Centres

08061099 Institut Font del Ferro (1)

08022598 Escola Les Ferreries de Palafolls (2)

08060423 Escola Mas Prats (3)

 

Municipi: 08163 - Pineda de Mar

 

Centres

08053421 Escola Aloc (1)

08022801 Escola Antoni Doltra (CMC)

08065366 Institut de Pineda de Mar (1)

08052992 Institut Euclides (3)

08044028 CEE Horitzó (1)

08022835 Escola Jaume I (2)

08047832 Institut Joan Coromines (3)

08045045 Escola Mediterrània (3)

08045033 Escola Montpalau (1)

08065007 Escola Poble Nou (2)

 

Municipi: 08261 - Santa Susanna

 

Centres

08062821 Escola Montagut (1)

08028515 Escola Santa Susanna

 

Municipi: 08284 - Tordera

 

Centres

08073843 Institut de Tordera

08059093 Escola d'Hortsavinyà (2)

08030467 Escola Ignasi Iglesias (1)

08064222 Escola La Roureda (1)

08044983 Institut Lluís Companys (1)

08062869 Escola Serra de Miralles (2)

 

Zona: 083355 Granollers.

 

Municipi: 08005 - L'Ametlla del Vallès

 

Centres

08000098 Escola Bertí (2)

08057266 Escola Els Cingles (1)

08054241 Institut Eugeni Xammar (1)

 

Municipi: 08033 - Caldes de Montbui

 

Centres

08073651 Institut de Caldes de Montbui (1)

08065299 Escola El Calderí (2)

08015077 Escola El Farell (2)

08043486 Institut Manolo Hugué (1)

08043942 Escola Montbui (1)

 

Municipi: 08041 - Canovelles

 

Centres

08046864 Institut Bellulla (1)

08055041 CFA Canovelles (1)

08039677 Escola Congost (CMC) (2)

08072383 Sec. d'Institut Domus d'Olivet (CMC) (2)

08064805 Escola Els Quatre Vents (CMC) (2)

08015351 Escola Jacint Verdaguer (2)

08037917 Escola Joan Miró (2)

 

Municipi: 08042 - Cànoves i Samalús

 

Centres

08015375 Escola l'Estelada (3)

 

Municipi: 08046 - Cardedeu

 

Centres

08036391 Institut Arquitecte Manuel Raspall (1)

08067090 Escola Can Manent (1)

08054401 Institut El Sui (1)

08039690 Escola Germans Corbella (1)

08053455 Escola Les Aigües (1)

08045598 Escola Mil·lenari (3)

08062729 Institut Pla Marcell (1)

08015454 Escola Ramon Macip - Dolors Granés (2)

 

Municipi: 08134 - Figaró-Montmany

 

Centres

08022008 Escola Montmany (2)

 

Municipi: 08086 - Les Franqueses del Vallès

 

Centres

08062468 CFA Bellavista (2)

08059780 Escola Bellavista-Joan Camps i Giró (CMC) (2)

08064817 Escola Camins (3)

08066413 Escola Colors (3)

08065391 Institut El Til·ler (1)

08060939 Escola Guerau de Liost (2)

08017271 Escola Joan Sanpera i Torras (1)

08052906 Institut Lauro (CMC) (1)

 

Municipi: 08088 - La Garriga

 

Centres

08044521 Escola Els Pinetons (1)

08058441 Escola Giroi (1)

08035222 Institut Manuel Blancafort

08017311 Escola Puiggraciós

08039707 Escola Tagamanent (2)

08035234 Institut Vil·la Romana (1)

 

Municipi: 08096 - Granollers

 

Centres

08017931 Institut Antoni Cumella (CMC) (3)

08043644 Institut Carles Vallbona (1)

08045628 Institut Celestí Bellera (1)

08074801 Institut de Granollers (2)

08074811 Escola de Granollers (CMC) (2)

08017712 Escola Ferrer i Guàrdia (2)

08017918 Escola Granullarius (2)

08017700 Escola Joan Solans (CMC) (2)

08053391 Escola Lledoner (1)

08041659 Escola Mestres Montaña (1)

08017694 Escola Pereanton (3)

08041647 Escola Ponent (CMC) (2)

08042287 Escola Salvador Espriu (2)

08061221 CFA Vallès

 

Municipi: 08107 - Lliçà d'Amunt

 

Centres

08052955 Institut de Lliçà (1)

08074823 Escola de Lliçà d'Amunt (2)

08065408 Institut Hipàtia d'Alexandria

08055907 Escola Miquel Martí i Pol (1)

08060940 Escola Rosa Oriol Anguera (3)

 

Municipi: 08108 - Lliçà de Vall

 

Centres

08058969 Sec. d'Institut El Vern (1)

08060952 Escola Els Vinyals (2)

08019824 Escola Les Llisses

 

Municipi: 08181 - La Roca del Vallès

 

Centres

08053030 Institut de la Roca del Vallès (1)

08038168 Escola La Torreta (1)

08060991 Escola Mogent (1)

08023591 Escola Pilar Mestres-Jaume Torrens (1)

08067120 Escola Santa Agnès de Malanyanes (2)

 

Municipi: 08248 - Santa Eulàlia de Ronçana

 

Centres

08065238 Escola La Sagrera (3)

08028102 Escola Ronçana (1)

 

Municipi: 08902 - Vilanova del Vallès

 

Centres

08061038 Institut de Vilanova del Vallès (1)

08061026 Escola La Falguera (2)

08039264 Escola Mestres Munguet-Cortés (1)

 

Zona: 084177 El Masnou.

 

Municipi: 08003 - Alella

 

Centres

08046785 Institut d'Alella (1)

08000049 Escola Fabra (1)

08061063 Escola La Serreta (1)

 

Municipi: 08118 - El Masnou

 

Centres

08039604 Escola Francesc Ferrer i Guàrdia (2)

08032701 Escola Lluís Millet (1)

08020826 Institut Maremar (1)

08043930 Escola Marinada

08020838 Institut Mediterrània (1)

08020723 Escola Ocata

08038031 Escola Rosa Sensat (1)

 

Municipi: 08126 - Montgat

 

Centres

08061087 Escola Marina (1)

08021880 Escola Salvador Espriu (2)

08045677 Institut Thalassa (1)

 

Municipi: 08230 - Premià de Dalt

 

Centres

08035684 Escola Marià Manent (1)

08044442 Escola Santa Anna (1)

08053017 Institut Valerià Pujol i Bosch (1)

 

Municipi: 08172 - Premià de Mar

 

Centres

08043905 Escola El Dofí (1)

08043371 Escola La Lió (1)

08068379 Escola Mar Nova (2)

08023335 Escola Montserrat (1)

08072255 Institut Premià de Mar (1)

08060265 CFA Premià de Mar (1)

08023232 Escola Sant Cristòfol (2)

 

Municipi: 08281 - Teià

 

Centres

08030364 Escola El Cim

08061117 Sec. d'Institut Turó d'en Baldiri (1)

 

Municipi: 08282 - Tiana

 

Centres

08030388 Escola Lola Anglada (1)

08062857 Sec. d'Institut Tiana

08070799 Escola Tiziana (2)

 

Zona: 084256 Mataró.

 

Municipi: 08121 - Mataró

 

Centres

08062511 AFA Alarona (1)

08021260 Institut Alexandre Satorras (1)

08021272 Escola Àngela Bransuela (2)

08020905 Escola Angeleta Ferrer (2)

08063874 Escola Antonio Machado (1)

08054113 Escola Anxaneta (1)

08039616 Escola Camí del Cros (2)

08034734 Escola Camí del Mig (2)

08060253 CFA Can Marfà (1)

08056614 Escola Cirera

08021302 Institut Damià Campeny (1)

08042858 CFA Els Tarongers (2)

08020929 Escola Germanes Bertomeu (CMC) (2)

08067661 Escola Joan Coromines

08020917 Escola Josep Manuel Peramàs (2)

08021041 Escola Josep Montserrat (2)

08052979 Institut Josep Puig i Cadafalch (CMC) (3)

08034333 Escola La Llàntia (2)

08046797 Institut Laia l'Arquera (CMC) (1)

08045227 CEE Les Aigües (1)

08064994 Escola Maria-Mercè Marçal (1)

08065287 Escola Marta Mata (1)

08067430 Escola Montserrat Solà (1)

08034746 Escola Rocafonda (CMC) (1)

08046748 Institut Thos i Codina (CMC) (2)

08021296 Escola Tomàs Viñas (CMC)

08034321 Escola Torre Llauder (CMC) (2)

08034357 Escola Vista Alegre (2)

 

Zona: 084384 Mollet del Vallès.

 

Municipi: 08105 - La Llagosta

 

Centres

08019745 Escola Joan Maragall (1)

08059044 CFA La Llagosta

08039719 Escola Les Planes (1)

08043656 Institut Marina

08019711 Escola Sagrada Família

 

Municipi: 08115 - Martorelles

 

Centres

08045586 Escola Les Pruneres (2)

08020656 Escola Simeó Rabasa (2)

 

Municipi: 08124 - Mollet del Vallès

 

Centres

08065411 Institut Aiguaviva (1)

08060988 Escola Cal Músic (1)

08053406 Escola Can Besora (2)

08021466 Escola Col·legis Nous

08021594 Institut de Mollet del Vallès (CMC) (1)

08021570 Escola del Bosc (1)

08038041 Escola Federico García Lorca (2)

08054034 Institut Gallecs (1)

08044302 Escola Joan Abelló (1)

08021582 Escola Joan Salvat Papasseit (CMC) (2)

08055385 CFA Mollet del Vallès (2)

08038065 Escola Montseny (2)

08021478 Escola Nicolás Longaron (1)

08032713 Escola Sant Jordi (2)

08032491 Escola Sant Vicenç (2)

08021600 Institut Vicenç Plantada (1)

 

Municipi: 08135 - Montmeló

 

Centres

08052980 Institut Montmeló (1)

08022011 Escola Pau Casals (1)

08022045 Escola Sant Jordi (1)

 

Municipi: 08136 - Montornès del Vallès

 

Centres

08038077 Escola Can Parera (2)

08062523 CFA Marinada (3)

08022070 Escola Marinada (CMC) (2)

08065421 Institut Marta Mata (1)

08059792 Escola Mogent (1)

08068410 Escola Palau d'Ametlla (2)

08022057 Escola Sant Sadurní

08042093 Institut Vinyes Velles (CMC) (3)

 

Municipi: 08159 - Parets del Vallès

 

Centres

08065433 Sec. d'Institut La Sínia (2)

08022690 Escola Lluís Piquer (1)

08062043 CFA Parets del Vallès (1)

08022707 Escola Pompeu Fabra (1)

08044612 Institut Torre de Malla (1)

08063916 Escola Vila Parietes (1)

 

Municipi: 08209 - Sant Fost de Campsentelles

 

Centres

08047479 Institut Alba del Vallès (1)

08059809 Escola El Roure (2)

08026154 Escola Joaquim Abril (2)

 

Municipi: 08256 - Santa Maria de Martorelles

 

Centres

08028345 Escola Les Mimoses (2)

 

Municipi: 08296 - Vallromanes

 

Centres

08030807 Escola Els Tres Pins (1)

 

Zona: 086599 Sant Celoni.

 

Municipi: 08039 - Campins

 

Centres

08056833 ZER Baix Montseny (1)

08015259 Escola L'Alzinar - ZER Baix Montseny (3)

 

Municipi: 08097 - Gualba

 

Centres

08017979 Escola Aqua Alba (1)

 

Municipi: 08106 - Llinars del Vallès

 

Centres

08042792 Escola Damià Mateu (1)

08044594 Institut Giola (1)

08019782 Escola Salvador Sanromà (1)

 

Municipi: 08137 - Montseny

 

Centres

08022082 Escola Puig Drau - ZER Baix Montseny (2)

 

Municipi: 08198 - Sant Antoni de Vilamajor

 

Centres

08025319 Escola Joan Casas (1)

 

Municipi: 08202 - Sant Celoni

 

Centres

08034606 Institut Baix Montseny (1)

08025770 Escola Josep Pallerola i Roca (2)

08037504 Escola Montnegre (2)

08065305 Escola Soler de Vilardell (2)

 

Municipi: 08207 - Sant Esteve de Palautordera

 

Centres

08065469 Sec. d'Institut Can Record (2)

08026117 Escola Vallmanya (1)

 

Municipi: 08234 - Sant Pere de Vilamajor

 

Centres

08027183 Escola Torre Roja (1)

08063849 Escola Vilamagore (2)

08062791 Institut Vilamajor (1)

 

Municipi: 08259 - Santa Maria de Palautordera

 

Centres

08039744 Escola del Pont Trencat - ZER Baix Montseny (2)

08028424 Escola Fontmartina (2)

08070908 Institut Escola La Tordera (2)

08062811 Escola Matagalls (1)

08053108 Institut Reguissol (1)

 

Municipi: 08294 - Vallgorguina

 

Centres

08054411 Escola Vallgorguina (1)

 

Municipi: 08306 - Vilalba Sasserra

 

Centres

08031460 Escola Trentapasses (2)

 

Zona: 089254 Vilassar de Mar.

 

Municipi: 08009 - Argentona

 

Centres

08000189 Escola Bernat de Riudemeia (2)

08052876 Institut d'Argentona (1)

08060319 Escola Les Fonts (1)

08073958 Escola Nova Argentona (1)

08039598 Escola Sant Miquel del Cros (CMC) (1)

 

Municipi: 08029 - Cabrera de Mar

 

Centres

08059779 Escola Pla de l'Avellà (1)

 

Municipi: 08030 - Cabrils

 

Centres

08062717 Institut Cabrils (2)

08014905 Escola L'Olivera (1)

08061762 Escola Mas Maria (1)

 

Municipi: 08075 - Dosrius

 

Centres

08074380 Escola Castell de Dosrius (2)

08062730 Sec. d'Institut de Dosrius (2)

 

Municipi: 08153 - Òrrius

 

Centres

08022574 Escola Francesc Macià (2)

 

Municipi: 08214 - Vilassar de Dalt

 

Centres

08026476 Escola Francesc Macià (1)

08040564 Institut Jaume Almera (3)

 

Municipi: 08219 - Vilassar de Mar

 

Centres

08040060 Escola del Mar (2)

08058374 Escola Els Alocs (1)

08057254 Institut Pere Ribot (1)

08026749 Escola Pérez Sala (1)

08041696 Escola Vaixell Burriac (1)

08046803 Institut Vilatzara (1)

 

Serveis Territorials a la Catalunya Central

 

Zona: 080810 Bagà.

 

Municipi: 08016 - Bagà

 

Centres

08001522 Escola Galceran de Pinós

08052891 Institut L'Alt Berguedà (1)

 

Municipi: 25100 - Gósol

 

Centres

25001709 Escola Santa Margarida - ZER Alt Berguedà (2)

 

Municipi: 08099 - Guardiola de Berguedà

 

Centres

08018005 Escola Sant Llorenç (1)

 

Municipi: 08166 - La Pobla de Lillet

 

Centres

08022860 Escola Lillet A. Güell (1)

 

Municipi: 08903 - Sant Julià de Cerdanyola

 

Centres

08018017 Escola L'Albiol - ZER Alt Berguedà

 

Municipi: 08293 - Vallcebre

 

Centres

08056811 ZER Alt Berguedà

08030728 Escola Serrat Voltor - ZER Alt Berguedà (1)

 

Zona: 081139 Berga.

 

Municipi: 08011 - Avià

 

Centres

08000271 Escola Santa Maria d'Avià (2)

 

Municipi: 08022 - Berga

 

Centres

08061971 CFA Berguedà (1)

08014668 Escola de la Valldan (2)

08014693 Institut Guillem de Berguedà (1)

08014620 Escola Sant Joan

08014681 Escola Santa Eulàlia

08064830 Sec. d'Institut Serra de Noet (1)

 

Municipi: 08024 - Borredà

 

Centres

08014796 Escola de Borredà - ZER Berguedà Centre

 

Municipi: 08268 - Cercs

 

Centres

08029015 Escola Sant Salvador

 

Municipi: 08132 - Montmajor

 

Centres

08021983 Escola Gira-sol - ZER Baix Berguedà

 

Municipi: 08299 - Vilada

 

Centres

08058088 ZER Berguedà Centre

08031046 Escola Serra de Picamill - ZER Berguedà Centre

 

Zona: 081541 Calaf.

 

Municipi: 08031 - Calaf

 

Centres

08043395 Institut Alexandre de Riquer (1)

08014929 Escola Alta Segarra (1)

 

Municipi: 08060 - Castellfollit de Riubregós

 

Centres

08016082 Escola Sant Roc - ZER Vent d'Avall

 

Municipi: 08170 - Els Prats de Rei

 

Centres

08023141 Escola Mare de Déu del Portal - ZER Vent d'Avall (1)

08056791 ZER Vent d'Avall

 

Municipi: 08228 - Sant Martí Sesgueioles

 

Centres

08027021 Escola Font de l'Anoia - ZER Vent d'Avall (2)

 

Zona: 081841 Capellades.

 

Municipi: 08028 - Cabrera d'Anoia

 

Centres

08014841 Escola Les Oliveres - ZER Serra d'Ancosa (1)

 

Municipi: 08044 - Capellades

 

Centres

08015430 Escola Marquès de la Pobla (1)

08046645 Institut Molí de la Vila (1)

 

Municipi: 08048 - Carme

 

Centres

08015648 Escola Serra de Coll-Bas

 

Municipi: 08162 - Els Hostalets de Pierola

 

Centres

08022793 Escola Renaixença (1)

 

Municipi: 08161 - Piera

 

Centres

08060526 Escola Creixà (1)

08047820 Institut Guinovarda (1)

08022768 Escola Herois del Bruc (1)

08056122 Escola Les Flandes (1)

08063746 Sec. d'Institut Salvador Claramunt (2)

 

Municipi: 08165 - La Pobla de Claramunt

 

Centres

08022859 Escola Maria Borés (1)

 

Municipi: 08286 - La Torre de Claramunt

 

Centres

08030583 Escola La Torre (1)

08030595 Escola Torrescasana (1)

 

Municipi: 08292 - Vallbona d'Anoia

 

Centres

08065019 Sec. d'Institut de Vallbona d'Anoia (1)

08030698 Escola Josep Masclans (2)

 

Zona: 082235 Centelles.

 

Municipi: 08014 - Aiguafreda

 

Centres

08000359 Escola La Muntanya (1)

 

Municipi: 08017 - Balenyà

 

Centres

08001534 Escola Joan XXIII (2)

 

Municipi: 08067 - Centelles

 

Centres

08016185 Escola Ildefons Cerdà (2)

08044569 Institut Pere Barnils (1)

08067041 Escola Xoriguer (1)

 

Municipi: 08224 - Sant Martí de Centelles

 

Centres

08064829 Escola Valldeneu (2)

 

Municipi: 08246 - Santa Eugènia de Berga

 

Centres

08028059 Escola Jacint Verdaguer

 

Municipi: 08269 - Seva

 

Centres

08029027 Escola Farigola (1)

08041714 Escola Les Basseroles (2)

 

Municipi: 08278 - Taradell

 

Centres

08029283 Escola El Gurri - ZER Guilleries (2)

08029301 Escola Les Pinediques (1)

08053121 Institut Taradell (1)

 

Municipi: 08283 - Tona

 

Centres

08054277 Institut de Tona (1)

08030421 Escola L'Era de Dalt (2)

 

Zona: 083252 Gironella.

 

Municipi: 08049 - Casserres

 

Centres

08015651 Escola Princesa Làscaris (2)

 

Municipi: 08092 - Gironella

 

Centres

08017645 Escola de Gironella (2)

08044971 Institut Pere Fontdevila (1)

08017633 Escola Sant Marc (2)

 

Municipi: 08144 - Olvan

 

Centres

08058091 ZER Baix Berguedà (2)

08022331 Escola d'Olvan - ZER Baix Berguedà (2)

 

Municipi: 08175 - Puig-reig

 

Centres

08023372 Escola Alfred Mata (2)

08052207 Institut de Puig-reig (1)

 

Zona: 083549 Igualada.

 

Municipi: 08063 - Castellolí

 

Centres

08016136 Escola Les Passeres - ZER Tres Branques (1)

08058817 ZER Tres Branques

 

Municipi: 08071 - Copons

 

Centres

08016291 Escola Copons - ZER Vent d'Avall

 

Municipi: 08102 - Igualada

 

Centres

08062018 CFA Anoia (1)

08073193 Institut Badia i Margarit

08064866 Escola Dolors Martí i Badia (1)

08019460 Escola Emili Vallès (1)

08019459 Escola Gabriel Castella i Raich (CMC) (2)

08019435 Escola García i Fossas (1)

08047364 Institut Joan Mercader (1)

08019654 Institut Milà i Fontanals (1)

08019642 Escola Pare Ramon Castelltort i Miralda (2)

08019630 Institut Pere Vives i Vich (1)

 

Municipi: 08103 - Jorba

 

Centres

08019678 Escola Jorba - ZER El Ventall

 

Municipi: 08104 - La Llacuna

 

Centres

08056781 ZER Serra d'Ancosa

08019691 Escola Vilademàger - ZER Serra d'Ancosa (2)

 

Municipi: 08143 - Òdena

 

Centres

08022321 Escola Castell d'Òdena (2)

 

Municipi: 08226 - Sant Martí de Tous

 

Centres

08026956 Escola Cérvola Blanca (2)

 

Municipi: 08250 - Santa Margarida de Montbui

 

Centres

08057734 Escola Antoni Gaudí (CMC) (1)

08056845 ZER El Ventall

08038272 Escola García Lorca (1)

08028163 Escola Montbou - ZER El Ventall (1)

08053352 Institut Montbui (CMC) (1)

 

Municipi: 08302 - Vilanova del Camí

 

Centres

08031277 Escola Joan Maragall (CMC) (1)

08063795 Escola Marta Mata (1)

08044168 Institut Pla de les Moreres (1)

08038247 Escola Pompeu Fabra (2)

 

Zona: 084049 Manlleu.

 

Municipi: 08004 - Alpens

 

Centres

08000086 Escola La Forja - ZER Alt Lluçanès (1)

 

Municipi: 08254 - L'Esquirol

 

Centres

08028333 Escola El Cabrerès (2)

 

Municipi: 08109 - Lluçà

 

Centres

08019861 Escola Gafarró - ZER Alt Lluçanès (2)

 

Municipi: 08112 - Manlleu

 

Centres

08040552 Institut Antoni Pous i Argila (CMC) (1)

08072176 Sec. d'Institut La Teuleria (CMC) (1)

08063621 CFA Martí i Pol (2)

08039628 Escola Pompeu Fabra (1)

08019940 Escola Puig-Agut (CMC) (2)

08060964 Escola Quatre Vents (CMC) (1)

 

Municipi: 08117 - Les Masies de Voltregà

 

Centres

08020701 Escola Comtes de Lacambra (1)

08060976 Institut del Voltreganès (1)

08066371 Escola El Despujol (1)

 

Municipi: 08131 - Montesquiu

 

Centres

08021961 Escola El Rocal - ZER Els Castells (2)

08058076 ZER Els Castells (1)

 

Municipi: 08149 - Olost

 

Centres

08022495 Escola Terra Nostra (1)

 

Municipi: 08151 - Oristà

 

Centres

08022549 Escola Llevant - ZER Gavarresa (2)

 

Municipi: 08160 - Perafita

 

Centres

08034795 Escola Heurom - ZER Alt Lluçanès (2)

 

Municipi: 08171 - Prats de Lluçanès

 

Centres

08053005 Institut Castell de Quer (1)

08023207 Escola Lluçanès (1)

 

Municipi: 08183 - Roda de Ter

 

Centres

08064787 Escola Emili Teixidor (1)

08023669 Escola Mare de Déu del Sòl del Pont (1)

08053042 Institut Miquel Martí i Pol (1)

 

Municipi: 08901 - Rupit i Pruit

 

Centres

08039631 Escola L'Agullola (1)

 

Municipi: 08201 - Sant Boi de Lluçanès

 

Centres

08056742 ZER Alt Lluçanès (1)

08025666 Escola Aurora - ZER Alt Lluçanès (2)

 

Municipi: 08212 - Sant Feliu Sasserra

 

Centres

08026415 Escola Els Roures - ZER Gavarresa

08056857 ZER Gavarresa

 

Municipi: 08215 - Sant Hipòlit de Voltregà

 

Centres

08026521 Escola Abat Oliba (1)

 

Municipi: 08233 - Sant Pere de Torelló

 

Centres

08027171 Escola Josep Maria Xandri (1)

 

Municipi: 08237 - Sant Quirze de Besora

 

Centres

08058428 Sec. d'Institut Bisaura (2)

08027249 Escola Segimon Comas (2)

 

Municipi: 08265 - Sant Vicenç de Torelló

 

Centres

08028709 Escola Lloriana (2)

 

Municipi: 08253 - Santa Maria de Besora

 

Centres

08038201 Escola La Baumeta - ZER Els Castells (2)

 

Municipi: 08285 - Torelló

 

Centres

08058404 Institut Cirviànum de Torelló (1)

08030510 Escola Doctor Fortià i Solà (1)

08063643 CFA La Cooperativa (1)

08075256 Institut Escola Marta Mata (CRFE) (1)

08030522 Escola Vall del Ges (1)

 

Municipi: 17212 - Vidrà

 

Centres

17004062 Escola Santa Bàrbara - ZER Els Castells (2)

 

Zona: 084050 Manresa.

 

Municipi: 08038 - Callús

 

Centres

08015247 Escola Joventut (2)

 

Municipi: 08059 - Castellfollit del Boix

 

Centres

08016069 Escola Coll de Gossem - ZER Tres Branques (1)

08016070 Escola de Maians - ZER Tres Branques (1)

 

Municipi: 08062 - Castellnou de Bages

 

Centres

08063862 Escola L'Olivar (1)

 

Municipi: 08084 - Fonollosa

 

Centres

08017232 Escola Agrupació Sant Jordi (1)

 

Municipi: 08113 - Manresa

 

Centres

08020127 Escola Bages (1)

08065330 Institut Cal Gravat (1)

08046761 Institut Guillem Catà (CMC) (1)

08064741 Escola Ítaca (1)

08060113 CFA Jacint Carrió i Vilaseca (1)

08059755 Escola La Font (CMC) (1)

08020061 Escola La Renaixença (CMC) (2)

08063898 Escola La Sèquia (1)

08020462 Institut Lacetània (1)

08075244 Escola Les Bases

08020474 Institut Lluís de Peguera (CMC) (1)

08020012 Escola Muntanya del Drac (CMC) (2)

08020097 Escola Pare Algué (CMC) (1)

08033924 Institut Pius Font i Quer (1)

08039318 Escola Puigberenguer (1)

08020073 Escola Sant Ignasi (CMC) (2)

08038181 Escola Serra i Húnter (CMC) (2)

08067600 Escola Valldaura (CMC) (1)

 

Municipi: 08139 - Mura

 

Centres

08061521 Escola Vall de Néspola - ZER El Moianès Ponent (2)

 

Municipi: 08140 - Navarcles

 

Centres

08022197 Escola Catalunya (2)

08059524 Sec. d'Institut de Navarcles (1)

 

Municipi: 08213 - Sant Fruitós de Bages

 

Centres

08044016 Escola Flama (2)

08053054 Institut Gerbert d'Aurillac (1)

08026464 Escola Monsenyor Gibert (1)

08065251 Escola Pla del Puig (1)

 

Municipi: 08218 - Sant Joan de Vilatorrada

 

Centres

08062778 Escola Ametllers (1)

08066322 Sec. d'Institut Cardener (2)

08044545 Escola Collbaix (1)

08026725 Escola Joncadella (1)

08035313 Institut Quercus (1)

 

Municipi: 08098 - Sant Salvador de Guardiola

 

Centres

08017992 Escola Montserrat (1)

 

Municipi: 08192 - Santpedor

 

Centres

08053111 Institut d'Auro (1)

08066334 Escola La Serreta (1)

08025058 Escola Riu d'Or (1)

 

Zona: 084335 Moià.

 

Municipi: 08023 - Bigues i Riells

 

Centres

08060903 Escola El Colomer (1)

08014747 Escola El Turó (2)

08060915 Institut Maria de Bell-lloc (1)

 

Municipi: 08055 - Castellcir

 

Centres

08071421 ZER El Moianès Llevant

08015831 Escola La Popa - ZER El Moianès Llevant (1)

 

Municipi: 08064 - Castellterçol

 

Centres

08071214 Institut Escola Castellterçol (1)

 

Municipi: 08070 - Collsuspina

 

Centres

08065482 Escola de Collsuspina - ZER El Moianès Llevant (1)

 

Municipi: 08079 - L'Estany

 

Centres

08037981 Escola de L'Estany - ZER El Moianès Llevant (2)

 

Municipi: 08138 - Moià

 

Centres

08022094 Escola Josep Orriols i Roca (1)

08044600 Institut Moianès (1)

 

Municipi: 08210 - Sant Feliu de Codines

 

Centres

08026208 Escola Jaume Balmes (2)

08060009 Sec. d'Institut Manuel Carrasco i Formiguera (1)

 

Municipi: 08239 - Sant Quirze Safaja

 

Centres

08064982 Escola de Sant Quirze Safaja - ZER El Moianès Llevant (1)

 

Zona: 254770 Navès.

 

Municipi: 25124 - Lladurs

 

Centres

25002982 Escola de Lladurs - ZER El Solsonès

 

Municipi: 25129 - Llobera

 

Centres

25003093 Escola de Llobera - ZER El Solsonès (1)

 

Municipi: 25146 - Navès

 

Centres

25003330 Escola Aiguadora - ZER El Solsonès

 

Municipi: 25166 - Pinell de Solsonès

 

Centres

25003627 Escola de Sant Climent - ZER El Solsonès

 

Municipi: 25167 - Pinós

 

Centres

25006069 Escola d'Ardèvol - ZER El Solsonès

 

Municipi: 25186 - Riner

 

Centres

25003974 Escola de Freixinet de Solsona - ZER El Solsonès (2)

 

Zona: 086435 Sallent.

 

Municipi: 08010 - Artés

 

Centres

08000244 Escola Doctor Ferrer (1)

08046876 Institut Miquel Bosch i Jover (1)

 

Municipi: 08012 - Avinyó

 

Centres

08000323 Escola Barnola (1)

 

Municipi: 08018 - Balsareny

 

Centres

08001583 Escola Guillem de Balsareny (1)

 

Municipi: 08034 - Calders

 

Centres

08015107 Escola Anton Busquets i Punset - ZER El Moianès Ponent (1)

08056729 ZER El Moianès Ponent

 

Municipi: 08128 - Monistrol de Calders

 

Centres

08021934 Escola L'Esqueix - ZER El Moianès Ponent (1)

 

Municipi: 08141 - Navàs

 

Centres

08072188 Institut Escola Sant Jordi (1)

 

Municipi: 08191 - Sallent

 

Centres

08039306 Escola Els Pins - ZER Moianès Ponent (2)

08047376 Institut Llobregat (1)

08024972 Escola Torres Amat (1)

 

Municipi: 08229 - Sant Mateu de Bages

 

Centres

08068197 ZER El Cardener (2)

08038089 Escola Sant Esteve - ZER El Cardener (2)

 

Municipi: 08258 - Santa Maria d'Oló

 

Centres

08028382 Escola Sesmon d'Oló (2)

 

Zona: 087270 Sant Vicenç de Castellet.

 

Municipi: 08053 - Castellbell i el Vilar

 

Centres

08068616 Sec. d'Institut Bages Sud (1)

08015806 Escola Jaume Balmes (2)

 

Municipi: 08061 - Castellgalí

 

Centres

08016094 Escola Sant Miquel (1)

 

Municipi: 08127 - Monistrol de Montserrat

 

Centres

08021892 Escola Sant Pere (2)

 

Municipi: 08182 - El Pont de Vilomara i Rocafort

 

Centres

08023657 Escola Pompeu Fabra (1)

 

Municipi: 08262 - Sant Vicenç de Castellet

 

Centres

08046840 Institut Castellet (1)

08065263 Escola Puigsoler (1)

08028576 Escola Sant Vicenç (2)

 

Zona: 257850 Solsona.

 

Municipi: 25163 - La Coma i la Pedra

 

Centres

25003536 Escola de la Coma - ZER El Solsonès (2)

 

Municipi: 25193 - Sant Llorenç de Morunys

 

Centres

25008248 Sec. d'Institut de Sant Llorenç de Morunys

25004048 Escola Vall de Lord (2)

 

Municipi: 25207 - Solsona

 

Centres

25009009 ZER El Solsonès

25009101 Escola El Vinyet (2)

25005454 Institut Francesc Ribalta (2)

25004243 Escola Setelsis (1)

25008753 CFA Solsonès (2)

 

Zona: 087932 Súria.

 

Municipi: 08047 - Cardona

 

Centres

08015612 Escola Joan de Palà - ZER El Cardener (2)

08015582 Escola Mare de Déu del Patrocini (1)

08042330 Institut Sant Ramon (3)

 

Municipi: 08274 - Súria

 

Centres

08029222 Escola Francesc Macià (1)

08029209 Escola Mare de Déu de Montserrat (1)

08042044 Institut Mig-Món (1)

 

Zona: 088810 Vic.

 

Municipi: 08037 - Calldetenes

 

Centres

08063837 Sec. d'Institut Les Margues (1)

08015193 Escola Sant Marc (1)

 

Municipi: 08083 - Folgueroles

 

Centres

08017207 Escola Mossèn Cinto (1)

 

Municipi: 08100 - Gurb

 

Centres

08068380 Sec. d'Institut Gurb (1)

08018029 Escola Les Escoles (1)

 

Municipi: 08129 - Muntanyola

 

Centres

08063928 Escola Muntanyola (1)

 

Municipi: 08199 - Sant Bartomeu del Grau

 

Centres

08025320 Escola La Monjoia (CMC) (1)

 

Municipi: 08220 - Sant Julià de Vilatorta

 

Centres

08026786 Escola Bellpuig (1)

 

Municipi: 08247 - Santa Eulàlia de Riuprimer

 

Centres

08028072 Escola El Roure Gros (1)

 

Municipi: 08298 - Vic

 

Centres

08057102 Escola Andersen (CMC) (1)

08031022 Institut de Vic (1)

08031009 Escola Doctor Joaquim Salarich (2)

08057096 Escola Guillem de Mont-rodon (CMC) (1)

08031034 Institut Jaume Callís (1)

08062870 Institut La Plana (CMC) (1)

08067818 Escola La Sínia (CMC) (1)

08060095 CFA Montseny

08030819 Escola Sentfores (1)

08069499 Escola Vic-centre (CMC) (1)

 

Municipi: 08303 - Vilanova de Sau

 

Centres

08031290 Escola de Vilanova de Sau

 

Serveis Territorials a Girona

 

Zona: 170495 Amer.

 

Municipi: 17007 - Amer

 

Centres

17004578 Institut Castell d'Estela (1)

17000093 Escola Gaspar de Queralt (3)

 

Municipi: 17008 - Anglès

 

Centres

17000135 Escola Pompeu Fabra

17004487 Institut Rafael Campalans (1)

 

Municipi: 17189 - La Cellera de Ter

 

Centres

17003781 Escola Juncadella

 

Municipi: 17116 - Osor

 

Centres

17002442 Escola La Vall

 

Municipi: 17133 - Les Planes d'Hostoles

 

Centres

17002752 Escola Sant Cristòfol

 

Municipi: 17161 - Sant Feliu de Pallerols

 

Centres

17003343 Escola Rocalba (2)

 

Municipi: 17903 - Sant Julià del Llor i Bonmatí

 

Centres

17000123 Escola Sant Jordi

 

Zona: 170586 Arbúcies.

 

Municipi: 17009 - Arbúcies

 

Centres

17000160 Escola Doctor Carulla

17006605 Institut Montsoriu (1)

 

Municipi: 17164 - Sant Hilari Sacalm

 

Centres

17004517 Institut Anton Busquets i Punset (1)

17003434 Escola Guilleries (1)

 

Municipi: 17220 - Viladrau

 

Centres

17004189 Escola Els Castanyers - ZER Guilleries (1)

08059287 ZER Guilleries (2)

 

Zona: 170861 Banyoles.

 

Municipi: 17015 - Banyoles

 

Centres

17000342 Escola Baldiri Reixac (1)

17009345 Escola Camins (1)

17005182 Escola Can Puig (1)

17000330 Institut Josep Brugulat (1)

17006952 Escola La Draga (1)

17000305 Institut Pere Alsius i Torrent (1)

17000329 Escola Pla de l'Ametller (1)

17008365 CFA Pla de l'Estany

17006666 Institut Pla de l'Estany (1)

 

Municipi: 17056 - Cornellà del Terri

 

Centres

17000986 Escola La Vall del Terri

 

Municipi: 17065 - Esponellà

 

Centres

17001097 Escola Carles de Fortuny (2)

 

Municipi: 17071 - Fontcoberta

 

Centres

17004827 Escola Alzina Reclamadora (1)

 

Municipi: 17137 - Porqueres

 

Centres

17002818 Escola Frigolet - ZER Les Goges

17002791 Escola L'Entorn (1)

17007415 ZER Les Goges

 

Municipi: 17174 - Sant Miquel de Campmajor

 

Centres

17003586 Escola Roqueta - ZER Les Goges

 

Municipi: 17190 - Serinyà

 

Centres

17003801 Escola Bora Gran (1)

 

Municipi: 17218 - Vilademuls

 

Centres

17004153 Escola de Sant Esteve de Guialbes

 

Zona: 171141 Besalú.

 

Municipi: 17010 - Argelaguer

 

Centres

17005261 Escola Montpalau - ZER El Llierca (2)

 

Municipi: 17019 - Besalú

 

Centres

17009801 Institut Escola Salvador Vilarrasa (1)

 

Municipi: 17200 - Tortellà

 

Centres

17003902 Escola Joan Roura i Parella - ZER El Llierca (2)

 

Zona: 171219 La Bisbal d'Empordà.

 

Municipi: 17022 - La Bisbal d'Empordà

 

Centres

17009710 Escola Empordanet (1)

17000411 Escola Joan de Margarit

17007300 Institut La Bisbal (1)

17005248 Escola Mas Clarà (1)

 

Municipi: 17057 - Corçà

 

Centres

17000998 Escola El Rodonell (1)

 

Municipi: 17901 - Cruïlles, Monells i Sant Sadurní l'Heura

 

Centres

17003631 Escola La Pedra Dreta - ZER Empordanet-Gavarres (1)

17001024 Escola Les Gavarres - ZER Empordanet-Gavarres (1)

 

Municipi: 17902 - Forallac

 

Centres

17008997 Escola Forallac (1)

 

Municipi: 17205 - Ullastret

 

Centres

17003941 Escola L'Estany - ZER Empordanet-Gavarres (1)

 

Zona: 171244 Blanes.

 

Municipi: 17023 - Blanes

 

Centres

17000470 Escola Carles Faust (CMC)

17007129 CFA Es Piteus

17000469 Escola Joaquim Ruyra (1)

17000548 Escola Mossèn Joan Batlle (1)

17004566 Escola Napoleó Soliva (CMC)

17007828 Escola Pinya de Rosa (1)

17005017 Escola Quatre Vents

17008274 Escola Sa Forcanera (2)

17000551 Institut Sa Palomera (1)

17005731 Institut S'Agulla (2)

17005662 Institut Serrallarga (1)

17004712 CEE Ventijol (2)

 

Municipi: 17095 - Lloret de Mar

 

Centres

17008080 Escola Àngels Alemany i Boris (1)

17004657 Escola Esteve Carles (2)

17009898 Institut Escola Lloret de Mar (1)

17007014 CFA Lloret de Mar

17002107 Escola Pere Torrent (3)

17004955 Escola Pompeu Fabra

17005911 Institut Ramon Coll i Rodés (CMC) (1)

17006770 Institut Rocagrossa (CMC) (1)

 

Municipi: 17103 - Maçanet de la Selva

 

Centres

17008951 Sec. d'Institut Maçanet de la Selva (CMC) (1)

17008547 Escola Nova de Maçanet de la Selva (1)

17002181 Escola Sant Jordi (CMC) (1)

 

Municipi: 17202 - Tossa de Mar

 

Centres

17006812 Institut de Tossa de Mar (1)

17003926 Escola Ignasi Melé i Farré

 

Zona: 171530 Cadaqués.

 

Municipi: 17032 - Cadaqués

 

Centres

17006678 Sec. d'Institut Cap de Creus (1)

17000627 Escola Caritat Serinyana (1)

 

Municipi: 17054 - Colera

 

Centres

17000950 Escola Puig d'Esquers - ZER Cap de Creus (1)

 

Municipi: 17092 - Llançà

 

Centres

17006769 Institut de Llançà (1)

17002077 Escola Pompeu Fabra (1)

 

Municipi: 17140 - El Port de la Selva

 

Centres

17009631 ZER Cap de Creus

17002879 Escola Les Clisques-ZER Cap de Creus (1)

 

Municipi: 17138 - Portbou

 

Centres

17002831 Escola Sant Jaume (2)

 

Zona: 171748 Camprodon.

 

Municipi: 17039 - Camprodon

 

Centres

17000779 Escola Doctor Robert (2)

17006681 Sec. d'Institut Germans Vila-Riera (1)

 

Municipi: 17091 - Llanars

 

Centres

17002065 Escola Les Moreres - ZER Vall de Ter

 

Municipi: 17224 - Vilallonga de Ter

 

Centres

17004219 Escola La Daina - ZER Vall de Ter

 

Zona: 171906 Cassà de la Selva.

 

Municipi: 17044 - Cassà de la Selva

 

Centres

17008501 Escola Aldric (1)

17005650 Institut de Cassà de la Selva (2)

17000846 Escola Puig d'Arques

 

Municipi: 17089 - Llagostera

 

Centres

17006757 Institut de Llagostera (1)

17002031 Escola Lacustària (CMC) (2)

17009138 Escola Puig de les Cadiretes (CMC) (1)

 

Zona: 172224 Celrà.

 

Municipi: 17025 - Bordils

 

Centres

17000561 Escola de Bordils (1)

 

Municipi: 17049 - Celrà

 

Centres

17006708 Institut de Celrà (1)

17000913 Escola L'Aulet

17008471 Escola Les Falgueres (1)

 

Municipi: 17050 - Cervià de Ter

 

Centres

17000925 Escola L'Aixart (1)

 

Municipi: 17067 - Flaçà

 

Centres

17001292 Escola Les Moreres

 

Municipi: 17904 - Medinyà

 

Centres

17002193 Escola Santa Fe

 

Municipi: 17130 - La Pera

 

Centres

17009473 ZER Empordanet-Gavarres

17002715 Escola Pedra Blanca - ZER Empordanet-Gavarres (1)

 

Municipi: 17166 - Sant Jordi Desvalls

 

Centres

17003471 Escola Sant Jordi (1)

 

Municipi: 17169 - Sant Julià de Ramis

 

Centres

17006873 Escola Castellum (1)

 

Municipi: 17186 - Sarrià de Ter

 

Centres

17003756 Escola Montserrat

 

Zona: 172625 L'Escala.

 

Municipi: 17004 - Albons

 

Centres

17000056 Escola la Branca - ZER Montgrí (1)

 

Municipi: 17062 - L'Escala

 

Centres

17005251 Institut El Pedró (1)

17001048 Escola Empúries (1)

17008481 Escola L'Esculapi (1)

 

Municipi: 17187 - Saus, Camallera i Llampaies

 

Centres

17003768 Escola Els Terraprims (1)

 

Municipi: 17210 - Ventalló

 

Centres

17004049 Escola Oliveres Mil·lenàries - ZER Tramuntana (1)

17007427 ZER Tramuntana

 

Municipi: 17217 - Viladamat

 

Centres

17004128 Escola Puig Segalar - ZER Tramuntana

 

Zona: 172856 Figueres.

 

Municipi: 17012 - Avinyonet de Puigventós

 

Centres

17000251 Escola Gonçal Comellas (1)

 

Municipi: 17016 - Bàscara

 

Centres

17000354 Escola Joan Reglà (1)

 

Municipi: 17234 - Biure

 

Centres

17004293 Escola Manuel de Pedrolo - ZER Les Salines

 

Municipi: 17029 - Boadella i les Escaules

 

Centres

17000603 Escola Santa Cecília - ZER Les Salines (1)

 

Municipi: 17026 - Borrassà

 

Centres

17000573 Escola Sant Andreu de Borrassà (1)

 

Municipi: 17030 - Cabanes

 

Centres

17008641 Escola de Cabanes (2)

 

Municipi: 17051 - Cistella

 

Centres

17000937 Escola Mossèn Josep Maria Albert - ZER Empordà (1)

 

Municipi: 17064 - Espolla

 

Centres

17001085 Escola Antoni Balmanya - ZER Requesens

 

Municipi: 17005 - El Far d'Empordà

 

Centres

17000068 Escola del Far d'Empordà (2)

 

Municipi: 17066 - Figueres

 

Centres

17004438 Institut Alexandre Deulofeu (CMC) (1)

17008006 Escola Amistat (1)

17004463 Escola Anicet de Pagès i de Puig (CMC) (2)

17008808 Escola Carme Guasch i Darné (1)

17005649 Institut Cendrassos (CMC) (1)

17001280 Escola Joaquim Cusí i Furtunet (1)

17004891 Escola Josep Pallach (2)

17001115 Escola Josep Pous i Pagès (CMC)

17006711 Escola M. Àngels Anglada (1)

17007178 CFA Maria Verdaguer

17001221 Institut Narcís Monturiol (CMC) (1)

17007609 Institut Olivar Gran (CMC) (1)

17008444 Escola Parc de les Aigües (1)

17001218 Institut Ramon Muntaner (CMC) (1)

17001103 Escola Salvador Dalí (1)

17001279 Escola Sant Pau

 

Municipi: 17075 - Garrigàs

 

Centres

17001371 Escola de Garrigàs - ZER Empordà (1)

 

Municipi: 17088 - Lladó

 

Centres

17002028 Escola Montserrat Vayreda i Trullol (1)

 

Municipi: 17093 - Llers

 

Centres

17002089 Escola de Llers (1)

 

Municipi: 17111 - Navata

 

Centres

17002260 Escola Joaquim Vallmajó (1)

 

Municipi: 17115 - Ordis

 

Centres

17002430 Escola Maria Pagès i Trayter (1)

 

Municipi: 17132 - Peralada

 

Centres

17002740 Escola Ramon Muntaner (1)

 

Municipi: 17135 - Pont de Molins

 

Centres

17002776 Escola Tramuntana - ZER Empordà

 

Municipi: 17158 - Sant Climent Sescebes

 

Centres

17003227 Escola Sant Sebastià - ZER Requesens (1)

 

Municipi: 17214 - Vilabertran

 

Centres

17004098 Escola Torre d'en Reig

 

Municipi: 17221 - Vilafant

 

Centres

17008390 Institut de Vilafant (1)

17006836 Escola Les Mèlies (1)

17004748 CEE Mare de Déu del Mont

17004190 Escola Sol i Vent

 

Municipi: 17226 - Vilamalla

 

Centres

17004232 Escola Josep de Ribot i Olivas (2)

 

Municipi: 17228 - Vilanant

 

Centres

17007695 ZER Empordà

17004244 Escola Tramuntana - ZER Empordà (1)

 

Zona: 173241 Girona.

 

Municipi: 17002 - Aiguaviva

 

Centres

17000032 Escola Vilademany (2)

 

Municipi: 17073 - Fornells de la Selva

 

Centres

17001346 Escola Forn d'Anells (1)

 

Municipi: 17079 - Girona

 

Centres

17001449 Escola Annexa - Joan Puigbert (1)

17010049 Escola Balandrau (1)

17005042 Institut Carles Rahola i Llorens (1)

17001887 Escola Carme Auguet (CMC) (2)

17004694 Escola Cassià Costal (2)

17001954 Escola de Vila-roja (CMC)

17008286 Escola Domeny (1)

17001425 Escola Eiximenis

17009126 Escola El Bosc de la Pabordia (1)

17010414 Institut Ermessenda de Girona (1)

17001759 Institut Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona (1)

17004347 Escola Font de la Pólvora (CMC)

17001693 CEE Font de l'Abella

17007181 CFA Girona

17001723 Institut Jaume Vicens Vives (1)

17001450 Escola Joan Bruguera (1)

17001930 Escola Josep Dalmau i Carles

17001838 Escola Mare de Déu del Mont

17006721 Escola Marta Mata (1)

17004529 Escola Migdia (1)

17004943 Escola Montfalgars

17001735 Institut Montilivi (1)

17001486 Escola Montjuïc

17004499 Institut Narcís Xifra i Masmitjà (1)

17010441 CFA Nou Girona

17004724 CEE Palau (2)

17008675 Escola Pericot (1)

17001516 Escola Pla de Girona (1)

17006939 Institut Santa Eugènia (1)

17004335 Escola Santa Eugènia (2)

17004530 Institut Santiago Sobrequés i Vidal (1)

17003422 Escola Taialà (1)

17001462 Escola Verd (1)

 

Municipi: 17142 - Quart

 

Centres

17009242 Escola Nou de Quart (1)

17002922 Escola Santa Margarida (1)

 

Municipi: 17215 - Vilablareix

 

Centres

17009205 Institut de Vilablareix (1)

17004116 Escola Madrenc (1)

 

Zona: 173538 Hostalric.

 

Municipi: 17027 - Breda

 

Centres

17000585 Escola Montseny

 

Municipi: 17083 - Hostalric

 

Centres

17001981 Escola Mare de Déu dels Socors (1)

17006733 Institut Vescomtat de Cabrera (1)

 

Municipi: 17146 - Riells i Viabrea

 

Centres

17002983 Escola El Bruc (3)

17010037 Sec. d'Institut El Bruc (1)

 

Municipi: 17159 - Sant Feliu de Buixalleu

 

Centres

17008894 Escola Alzines Balladores (1)

 

Zona: 173617 La Jonquera.

 

Municipi: 17001 - Agullana

 

Centres

17007518 ZER Les Salines

17000019 Escola Lluís Marià Vidal - ZER Les Salines

 

Municipi: 17042 - Capmany

 

Centres

17000822 Escola Els Dòlmens - ZER Requesens (1)

17007488 ZER Requesens

 

Municipi: 17060 - Darnius

 

Centres

17001036 Escola Mont-roig - ZER Requesens (1)

 

Municipi: 17086 - La Jonquera

 

Centres

17006745 Institut de La Jonquera (1)

17002004 Escola Josep Peñuelas del Rio

 

Municipi: 17102 - Maçanet de Cabrenys

 

Centres

17002168 Escola Les Salines - ZER Les Salines (1)

 

Zona: 174920 Olot.

 

Municipi: 17021 - Beuda

 

Centres

17006940 Escola de Lliurona

 

Municipi: 17046 - Castellfollit de la Roca

 

Centres

17000861 Escola Castellroc

 

Municipi: 17105 - Mieres

 

Centres

17002201 Escola Finestres (1)

 

Municipi: 17109 - Montagut i Oix

 

Centres

17002247 Escola Mont Cós - ZER El Llierca (1)

 

Municipi: 17114 - Olot

 

Centres

17005893 Institut Bosc de la Coma (1)

17008778 Escola El Morrot (1)

17007671 CFA La Garrotxa

17002399 Institut La Garrotxa (1)

17002302 Escola Llar Lluís Maria Mestres i Martí (1)

17002296 Escola Malagrida (1)

17002387 Institut Montsacopa (1)

17002314 Escola Pla de Dalt (1)

17002429 Escola Sant Roc (1)

17002326 Escola Volcà Bisaroques

 

Municipi: 17139 - Les Preses

 

Centres

17008882 Escola La Bòbila (1)

 

Municipi: 17149 - Riudaura

 

Centres

17003082 Escola Lluís Castells (1)

 

Municipi: 17165 - Sant Jaume de Llierca

 

Centres

17007452 ZER El Llierca

17003461 Escola Les Escomes - ZER El Llierca

 

Municipi: 17185 - Sant Joan les Fonts

 

Centres

17003732 Escola Castanyer (2)

 

Municipi: 17184 - Santa Pau

 

Centres

17003719 Escola Joan Maragall (1)

 

Municipi: 17207 - La Vall d'en Bas

 

Centres

17003951 Parvulari de Sant Esteve d'en Bas (1)

17004001 Escola Verntallat (3)

 

Zona: 175080 Palafrugell.

 

Municipi: 17013 - Begur

 

Centres

17000263 Escola Doctor Arruga (2)

17004876 Escola l'Olivar Vell (1)

 

Municipi: 17110 - Mont-ras

 

Centres

17002259 Escola Torres Jonama (1)

 

Municipi: 17117 - Palafrugell

 

Centres

17002557 Institut Baix Empordà (CMC) (1)

17006782 Escola Carrilet (CMC) (1)

17002545 Institut Frederic Martí i Carreras (CMC) (1)

17002491 Escola Josep Barceló i Matas (CMC)

17008146 CFA Palafrugell

17008523 Escola Pi Verd (CMC) (1)

17002481 Escola Torres Jonama (CMC) (1)

 

Municipi: 17124 - Pals

 

Centres

17002651 Escola Quermany (1)

 

Zona: 175092 Palamós.

 

Municipi: 17034 - Calonge

 

Centres

17008468 Escola La Sínia (1)

17000718 Escola Llevantí de Mar

17000688 Escola Pere Rosselló

17000706 Institut Puig Cargol (1)

 

Municipi: 17118 - Palamós

 

Centres

17005352 Institut de Palamós (1)

17004736 CEE Els Àngels (3)

17002569 Escola La Vila (1)

17002612 Escola Vila-romà (1)

 

Municipi: 17209 - Vall-llobrega

 

Centres

17008493 Escola Vall-llobrega (1)

 

Zona: 175882 Puigcerdà.

 

Municipi: 17006 - Alp

 

Centres

17000071 Escola Bac de Cerdanya

 

Municipi: 17024 - Bolvir

 

Centres

17004888 Escola Santa Cecília - ZER Cerdanya (1)

 

Municipi: 17078 - Ger

 

Centres

17001395 Escola Santa Coloma - ZER Cerdanya (2)

 

Municipi: 17094 - Llívia

 

Centres

17007439 ZER Cerdanya

17002090 Escola Jaume I - ZER Cerdanya

 

Municipi: 17141 - Puigcerdà

 

Centres

17002880 Escola Alfons I (2)

17008419 Escola Llums del Nord (1)

17005741 Institut Pere Borrell (1)

 

Zona: 176114 Ribes de Freser.

 

Municipi: 17134 - Planoles

 

Centres

17002764 Escola Núria Morer i Pi - ZER Comte Arnau

 

Municipi: 17145 - Ribes de Freser

 

Centres

17006794 Sec. d'Institut Joan Triadú (1)

17002958 Escola Mare de Déu de Núria (3)

 

Zona: 176151 Ripoll.

 

Municipi: 17036 - Campdevànol

 

Centres

17000731 Escola Pirineu (3)

 

Municipi: 17147 - Ripoll

 

Centres

17005704 Institut Abat Oliba (1)

17004761 CEE Doctor Ramon Suriñach (1)

17002995 Escola Joan Maragall

17008377 CFA Ripollès

17004751 Escola Tomàs Raguer (3)

 

Municipi: 17170 - Vallfogona de Ripollès

 

Centres

17007464 ZER Comte Arnau

17003537 Escola de Vallfogona de Ripollès - ZER Comte Arnau

 

Zona: 176308 Roses.

 

Municipi: 17011 - L'Armentera

 

Centres

17000241 Escola Fluvianets (1)

 

Municipi: 17047 - Castelló d'Empúries

 

Centres

17008729 Sec. d'Institut Castelló d'Empúries (1)

17006083 Institut Castelló d'Empúries (1)

17008663 Escola El Bruel (1)

17007907 Escola Joana d'Empúries (1)

17000871 Escola Ruiz Amado (2)

 

Municipi: 17074 - Fortià

 

Centres

17001361 Escola Teresa de Pallejà

 

Municipi: 17077 - Garriguella

 

Centres

17001383 Escola Joaquim Gifré (1)

 

Municipi: 17120 - Palau-saverdera

 

Centres

17002624 Escola Martí Inglès (1)

 

Municipi: 17128 - Pau

 

Centres

17002703 Escola Pau (1)

 

Municipi: 17152 - Roses

 

Centres

17005364 Institut Cap Norfeu (CMC) (1)

17006800 Escola Els Grecs (1)

17006851 Institut Illa de Rodes (CMC) (1)

17004451 Escola Jaume Vicens i Vives (1)

17008237 Escola Montserrat Vayreda (1)

17003136 Escola Narcís Monturiol (1)

 

Municipi: 17175 - Sant Miquel de Fluvià

 

Centres

17003598 Escola Vallgarriga (CMC) (1)

 

Municipi: 17178 - Sant Pere Pescador

 

Centres

17003628 Escola Llagut (1)

 

Municipi: 17223 - Vilajuïga

 

Centres

17004207 Escola Santiago Ratés (2)

 

Municipi: 17225 - Vilamacolum

 

Centres

17004220 Escola Els Valentins - ZER Tramuntana (1)

 

Zona: 176450 Salt.

 

Municipi: 17020 - Bescanó

 

Centres

17000408 Escola Doctor Sobrequés

17009783 Institut La Miquela (1)

 

Municipi: 17155 - Salt

 

Centres

17008298 Escola El Gegant del Rec (CMC) (1)

17004864 Escola El Pla (CMC) (1)

17003215 Escola La Farga (CMC)

17004360 CEE La Maçana

17009850 Escola Les Arrels (CMC) (1)

17005339 CFA Les Bernardes

17008687 Escola Les Deveses (CMC) (1)

17007919 Escola Mas Masó (CMC) (1)

17003203 Institut Salvador Espriu (CMC) (1)

17008407 Sec. d'Institut Salvador Sunyer i Aimeric (CMC) (1)

17003151 Escola Silvestre Santaló (CMC) (1)

17005388 Institut Vallvera (CMC) (1)

17005522 Escola Veïnat (CMC) (1)

 

Municipi: 17163 - Sant Gregori

 

Centres

17003392 Escola Agustí Gifre

17010189 Institut Vall de Llémena (1)

 

Zona: 176692 Sant Feliu de Guíxols.

 

Municipi: 17048 - Castell-Platja d'Aro

 

Centres

17000895 Escola Els Estanys (1)

17009278 Escola Fanals d'Aro (1)

17006691 Institut Ridaura (1)

17000883 Escola Vall d'Aro (1)

 

Municipi: 17160 - Sant Feliu de Guíxols

 

Centres

17008018 Escola Ardenya (1)

17003318 Institut de Sant Feliu de Guíxols (1)

17003264 Escola Gaziel

17004682 Escola L'Estació (1)

17003321 Escola Mossèn Baldiri Reixach

17003306 Institut Sant Elm (1)

17007658 CFA Sant Feliu de Guíxols

 

Municipi: 17181 - Santa Cristina d'Aro

 

Centres

17003689 Escola Pedralta (1)

 

Zona: 176862 Sant Joan de les Abadesses.

 

Municipi: 17112 - Ogassa

 

Centres

17005029 Escola L'Esquirol - ZER Vall de Ter

 

Municipi: 17167 - Sant Joan de les Abadesses

 

Centres

17009813 Institut Escola Sant Joan de les Abadesses (2)

 

Municipi: 17177 - Sant Pau de Segúries

 

Centres

17003616 Escola Els Pinets - ZER Vall de Ter (1)

17007440 ZER Vall de Ter

 

Zona: 177349 Santa Coloma de Farners.

 

Municipi: 17033 - Caldes de Malavella

 

Centres

17008651 Sec. d'Institut de Caldes de Malavella (1)

17008781 Escola La Benaula (2)

17000676 Escola Sant Esteve (1)

 

Municipi: 17148 - Riudarenes

 

Centres

17003070 Escola Josep Boada (1)

 

Municipi: 17150 - Riudellots de la Selva

 

Centres

17003094 Escola de Riudellots de la Selva (1)

 

Municipi: 17180 - Santa Coloma de Farners

 

Centres

17008249 Escola Castell de Farners (1)

17005376 Institut de Santa Coloma de Farners (1)

17008389 CFA La Selva

17003641 Escola Sant Salvador d'Horta (1)

 

Municipi: 17193 - Sils

 

Centres

17009308 Sec. d'Institut de Sils (1)

17009199 Escola Els Estanys (1)

17003823 Escola Verdaguer (1)

 

Municipi: 17213 - Vidreres

 

Centres

17004906 Escola Salvador Espriu (1)

17004074 Escola Sant Iscle

17006824 Institut Vidreres (1)

 

Municipi: 17233 - Vilobí d'Onyar

 

Centres

17004281 Escola Josep Madrenys (1)

 

Zona: 178391 Torroella de Montgrí.

 

Municipi: 17018 - Bellcaire d'Empordà

 

Centres

17000381 Escola El Rajaret - ZER Montgrí (2)

17007531 ZER Montgrí

 

Municipi: 17199 - Torroella de Montgrí

 

Centres

17003872 Escola Guillem de Montgrí

17005923 Institut Montgrí (1)

17003860 Escola Portitxol (CMC)

 

Municipi: 17204 - Ullà

 

Centres

17003938 Escola Puig Rodó - ZER Montgrí (1)

 

Municipi: 17211 - Verges

 

Centres

17009795 Institut Escola Francesc Cambó i Batlle (1)

 

Serveis Territorials a Lleida

 

Zona: 250041 Agramunt.

 

Municipi: 25003 - Agramunt

 

Centres

25000067 Escola Macià-Companys (1)

25005260 Institut Ribera del Sió (1)

 

Municipi: 25138 - Montgai

 

Centres

25003241 Escola Colomina - ZER El Romaní (1)

25003238 Escola de Butsènit - ZER El Sió

25008078 ZER El Romaní

25007852 ZER El Sió

 

Municipi: 25177 - Preixens

 

Centres

25003822 Escola de Les Ventoses - ZER El Sió

25003810 Escola de Preixens - ZER El Sió (1)

 

Municipi: 25181 - Puigverd d'Agramunt

 

Centres

25003858 Escola de Puigverd d'Agramunt - ZER El Sió

 

Zona: 250156 Albatàrrec.

 

Municipi: 25007 - Albatàrrec

 

Centres

25000158 Escola Sant Salvador (1)

 

Municipi: 25010 - Alcanó

 

Centres

25000183 Escola d'Alcanó - ZER L'Eral

 

Municipi: 25014 - Alfés

 

Centres

25000274 Escola d'Alfés - ZER L'Eral (2)

 

Municipi: 25142 - Montoliu de Lleida

 

Centres

25003305 Escola Sant Isidre - ZER La Coma

 

Municipi: 25200 - Sarroca de Lleida

 

Centres

25004115 Escola La Roca - ZER L'Eral (2)

25008108 ZER L'Eral (2)

 

Municipi: 25211 - Sudanell

 

Centres

25004401 Escola El Roser - ZER La Coma (2)

25008111 ZER La Coma (2)

 

Municipi: 25212 - Sunyer

 

Centres

25004413 Escola de Sunyer - ZER L'Eral

 

Municipi: 25226 - Torrebesses

 

Centres

25004656 Escola de Torrebesses - ZER L'Eral

 

Zona: 250171 L'Albi.

 

Municipi: 25009 - L'Albi

 

Centres

25000171 Escola Els Aubis - ZER Riu Set (1)

25008042 ZER Riu Set (1)

 

Municipi: 25073 - Cervià de les Garrigues

 

Centres

25001333 Escola El Cérvol - ZER Riu Set (2)

 

Municipi: 25169 - La Pobla de Cérvoles

 

Centres

25003664 Escola Josep Espasa - ZER Riu Set

 

Municipi: 25255 - Vinaixa

 

Centres

25005107 Escola Sant Bonifaci - ZER Riu Set

 

Zona: 250235 Alcarràs.

 

Municipi: 25011 - Alcarràs

 

Centres

25000195 Escola Comtes de Torregrossa (1)

25007153 Institut d'Alcarràs (3)

25008893 Escola Parc del Saladar (2)

 

Municipi: 25210 - Soses

 

Centres

25004395 Escola Jaume Miret

 

Municipi: 25232 - Torres de Segre

 

Centres

25004747 Escola Carrassumada (1)

 

Zona: 250247 Alcoletge.

 

Municipi: 25012 - Alcoletge

 

Centres

25000225 Escola Mare de Déu del Carme (2)

 

Municipi: 25254 - Vilanova de la Barca

 

Centres

25008224 ZER Argelaga

25005090 Escola Mestral - ZER Argelaga (2)

 

Zona: 250351 Alguaire.

 

Municipi: 25016 - Alguaire

 

Centres

25005120 Escola Teresa Bergadà (1)

 

Municipi: 25174 - La Portella

 

Centres

25003792 Escola Blanca de Villalonga - ZER Alt Segrià

 

Municipi: 25189 - Rosselló

 

Centres

25004000 Escola La Rosella (1)

 

Municipi: 25228 - Torrefarrera

 

Centres

25009733 Institut Joan Solà (2)

25004711 Escola la Creu (1)

 

Municipi: 25251 - Vilanova de Segrià

 

Centres

25008145 ZER Alt Segrià

25005065 Escola de Vilanova de Segrià - ZER Alt Segrià

 

Zona: 250387 Almacelles.

 

Municipi: 25019 - Almacelles

 

Centres

25000341 Escola Antònia Simó Arnó (2)

25006483 Institut Canigó (1)

 

Municipi: 25912 - Gimenells i el Pla de la Font

 

Centres

25000511 Escola Inocencio Pardos - ZER Ponent (2)

25000481 Escola Sant Isidre - ZER Ponent (2)

 

Zona: 250405 Almenar.

 

Municipi: 25013 - Alfarràs

 

Centres

25005119 Escola Pinyana (CMC) (1)

 

Municipi: 25015 - Algerri

 

Centres

25000286 Escola Sant Blai - ZER Serra Llarga (2)

25007906 ZER Serra Llarga (2)

 

Municipi: 25021 - Almenar

 

Centres

25006227 Institut d'Almenar (1)

25007992 Escola d'Almenar

 

Municipi: 25112 - Ivars de Noguera

 

Centres

25001795 Escola Sant Sebastià - ZER Serra Llarga (2)

 

Zona: 250557 Arbeca.

 

Municipi: 25029 - Arbeca

 

Centres

25000602 Escola Albirka

 

Municipi: 25180 - Puiggròs

 

Centres

25005910 Escola Abat Ruera - ZER Pedrera (2)

 

Zona: 250715 Artesa de Lleida.

 

Municipi: 25006 - L'Albagés

 

Centres

25000146 Escola Mare de Déu de Montserrat - ZER Vall de l'Aranyó

 

Municipi: 25033 - Artesa de Lleida

 

Centres

25000626 Escola Els Til.lers (1)

 

Municipi: 25067 - Castelldans

 

Centres

25001254 Escola Timorell - ZER Vall de l'Aranyó (2)

25008054 ZER Vall de l'Aranyó (2)

 

Municipi: 25076 - El Cogul

 

Centres

25001394 Escola Camp Crusat - ZER Vall de l'Aranyó

 

Municipi: 25182 - Puigverd de Lleida

 

Centres

25003861 Escola Sant Jordi

 

Zona: 250727 Artesa de Segre.

 

Municipi: 25034 - Artesa de Segre

 

Centres

25005429 Institut Els Planells (1)

25000638 Escola Els Planells (1)

 

Municipi: 25079 - Cubells

 

Centres

25001436 Escola Sol Naixent - ZER El Romaní (2)

 

Municipi: 25250 - Vilanova de Meià

 

Centres

25005053 Escola Mare de Déu del Puig de Meià - ZER El Romaní

 

Zona: 250831 Balaguer.

 

Municipi: 25040 - Balaguer

 

Centres

25005727 Institut Almatà

25000781 Escola Àngel Guimerà (CMC) (1)

25008561 CFA Balaguer (2)

25000833 Institut Ciutat de Balaguer (CMC) (1)

25000778 Escola Gaspar de Portolà

25000857 Escola La Noguera

25008789 Escola Mont-roig (2)

 

Zona: 251008 Bell-Lloc d'Urgell.

 

Municipi: 25004 - Els Alamús

 

Centres

25000110 Escola Arrels - ZER l'Horta de Lleida

 

Municipi: 25048 - Bell-lloc d'Urgell

 

Centres

25000985 Escola Ramon Farrerons (1)

 

Municipi: 25052 - Bellvís

 

Centres

25001084 Escola Joaquim Palacín (1)

 

Municipi: 25168 - El Poal

 

Centres

25003652 Escola El Roser - ZER Plaurcén

25007943 ZER Plaurcén

 

Zona: 251069 Bellpuig.

 

Municipi: 25041 - Barbens

 

Centres

25000869 Escola Sant Roc - ZER Riu Ondara

 

Municipi: 25046 - Belianes

 

Centres

25000951 Escola Pere Teixiné - ZER Riu Corb (2)

25007876 ZER Riu Corb (2)

 

Municipi: 25050 - Bellpuig

 

Centres

25006598 Institut Lo Pla d'Urgell (1)

25001011 Escola Valeri Serra (1)

 

Municipi: 25113 - Ivars d'Urgell

 

Centres

25001801 Escola Mare de Déu de l'Horta

 

Municipi: 25130 - Maldà

 

Centres

25005892 Escola Maldanell - ZER Riu Corb

 

Municipi: 25154 - Els Omells de Na Gaia

 

Centres

25005909 Escola Mossèn Ramon Muntanyola - ZER Riu Corb

 

Municipi: 25176 - Preixana

 

Centres

25003809 Escola Montalbà - ZER Riu Corb (2)

 

Municipi: 25902 - Sant Martí de Riucorb

 

Centres

25004103 Escola El Tallat - ZER Riu Corb

 

Zona: 251082 Bellver de Cerdanya.

 

Municipi: 25051 - Bellver de Cerdanya

 

Centres

25001059 Escola Mare de Déu de Talló (1)

 

Municipi: 25127 - Lles de Cerdanya

 

Centres

25003056 Escola Portella Blanca - ZER Baridà-Batllia

 

Municipi: 25139 - Montellà i Martinet

 

Centres

25007797 ZER Baridà-Batllia

25003263 Escola Pere Sarret - ZER Baridà-Batllia (2)

25003275 Escola Ridolaina - ZER Baridà-Batllia

 

Municipi: 25175 - Prats i Sansor

 

Centres

25005983 Escola Sant Serni - ZER Baridà-Batllia (1)

 

Municipi: 25179 - Prullans

 

Centres

25003846 Escola El Puig - ZER Baridà-Batllia

 

Zona: 251306 Les Borges Blanques.

 

Municipi: 25058 - Les Borges Blanques

 

Centres

25001141 Escola Joan XXIII (3)

25006525 Institut Josep Vallverdú

 

Municipi: 25081 - L'Espluga Calba

 

Centres

25008236 ZER Pedrera

25001473 Escola Porcel de Cervera - ZER Pedrera

 

Zona: 251653 Camarasa.

 

Municipi: 25002 - Àger

 

Centres

25000031 Escola Andreu Farran - ZER Montsec

 

Municipi: 25037 - Les Avellanes i Santa Linya

 

Centres

25000699 Escola de Les Avellanes - ZER Montsec

25000717 Escola de Tartareu - ZER Montsec

25007840 ZER Montsec

 

Municipi: 25062 - Camarasa

 

Centres

25001229 Escola Dos Rius-ZER El Jonc (2)

25008081 ZER El Jonc

 

Municipi: 25069 - Castelló de Farfanya

 

Centres

25001278 Escola Santa Maria - ZER Serra Llarga (2)

 

Municipi: 25156 - Os de Balaguer

 

Centres

25003482 Escola Leandre Cristòfol - ZER Montsec (2)

25003470 Escola L'Espígol - ZER Montsec (2)

 

Zona: 252270 Cervera.

 

Municipi: 25072 - Cervera

 

Centres

25001311 Institut Antoni Torroja (1)

25001291 Escola Jaume Balmes (1)

25008571 CFA Joan Comorera (2)

25005685 Institut La Segarra (1)

25009095 Escola Les Savines (1)

25001321 Escola Mossèn Josep Arques (1)

 

Zona: 252463 Corbins.

 

Municipi: 25078 - Corbins

 

Centres

25006501 Escola Alba (1)

25001424 Escola Sol Ixent (1)

 

Municipi: 25231 - Torrelameu

 

Centres

25009800 Escola Torrelameu-ZER Argelaga (2)

 

Zona: 252750 Esterri d'Àneu.

 

Municipi: 25017 - Alins

 

Centres

25000316 Escola d'Alins - ZER Alt Pallars Sobirà

 

Municipi: 25086 - Esterri d'Àneu

 

Centres

25001539 Escola La Closa (1)

25007025 Sec. d'Institut Morelló (1)

 

Municipi: 25221 - Tírvia

 

Centres

25004577 Escola de Tírvia - ZER Alt Pallars Sobirà

 

Municipi: 25901 - Vall de Cardós

 

Centres

25003895 Escola Els Minairons - ZER Alt Pallars Sobirà (2)

 

Zona: 253078 La Fuliola.

 

Municipi: 25070 - Castellserà

 

Centres

25001281 Escola El Terrall - ZER Espernallac (1)

25008066 ZER Espernallac (1)

 

Municipi: 25096 - La Fuliola

 

Centres

25001618 Escola Guillem Isarn (1)

 

Municipi: 25225 - Tornabous

 

Centres

25004644 Escola Espígol - ZER Riu Ondara (2)

25008157 ZER Riu Ondara (2)

 

Zona: 253327 La Granadella.

 

Municipi: 25170 - Bellaguarda

 

Centres

25003676 Escola Els Set Focs - ZER Elaia

 

Municipi: 25056 - Bovera

 

Centres

25001126 Escola Vallmajor - ZER Elaia (2)

 

Municipi: 25101 - La Granadella

 

Centres

25001710 Escola de la Granadella - ZER Elaia (2)

25007815 ZER Elaia (2)

25007499 Institut l'Olivera (2)

 

Municipi: 25125 - Llardecans

 

Centres

25003019 Escola Arc d'Adà - ZER L'Oliver (2)

 

Municipi: 25133 - Maials

 

Centres

25007918 ZER L'Oliver (2)

25003123 Escola Otogesa - ZER L'Oliver (2)

 

Zona: 253479 Guissona.

 

Municipi: 25110 - Guissona

 

Centres

25007505 Institut de Guissona (1)

25009113 Escola Mestre Ramon Estadella i Torradeflot

25001761 Escola Ramon Faus i Esteve (1)

 

Municipi: 25223 - Torà

 

Centres

25004607 Escola Sant Gil (1)

 

Zona: 253650 Juncosa.

 

Municipi: 25118 - Juncosa

 

Centres

25007888 ZER Garrigues Altes

25001916 Escola L'Espígol - ZER Garrigues Altes

 

Municipi: 25206 - El Soleràs

 

Centres

25004231 Escola del Soleràs - ZER Garrigues Altes

 

Zona: 253662 Juneda.

 

Municipi: 25119 - Juneda

 

Centres

25001928 Escola Manuel Ortiz i Castelló (1)

 

Municipi: 25230 - Torregrossa

 

Centres

25004723 Escola La Bassa

 

Zona: 253807 Lleida.

 

Municipi: 25023 - Alpicat

 

Centres

25000468 Escola Doctor Serés (1)

 

Municipi: 25053 - Benavent de Segrià

 

Centres

25001096 Escola Sant Joan (2)

 

Municipi: 25120 - Lleida

 

Centres

25001990 Escola Antoni Bergós - ZER L'Horta de Lleida (2)

25002052 Escola Balàfia (CMC)

25002064 Escola Camps Elisis (CMC) (1)

25002799 Institut Caparrella (1)

25010127 Institut Castell dels Templers (CMC)

25002076 Escola Cervantes (CMC)

25009034 Escola Ciutat Jardí (1)

25002131 Escola Creu del Batlle - ZER L'Horta de Lleida

25002672 Escola de Pràctiques I (1)

25006720 Institut d'Hoteleria i Turisme (2)

25002854 Escola El Segrià - ZER L'Horta de Lleida (1)

25002921 Escola El Vilot - ZER Ponent (2)

25001953 Escola Enric Farreny (1)

25005442 Institut Escola del Treball (1)

25006744 CEE Esperança (1)

25006264 Escola Espiga (2)

25008649 Escola Francesco Tonucci (1)

25005880 Escola Frederic Godas (1)

25002726 Institut Guindàvols (1)

25007611 CFA Joan Carles I

25005673 Escola Joan Maragall (CMC) (1)

25002787 Institut Joan Oró (CMC) (1)

25005430 Escola Joan XXIII (CMC)

25006409 Escola Joc de la Bola (1)

25006495 Institut Josep Lladonosa (1)

25010085 Escola Josep Mañé i Gavaldà-ZER Ponent

25009344 Escola La Mitjana (2)

25009836 Institut La Mitjana (CMC) (2)

25007921 ZER L'Horta de LLeida (1)

25002091 Escola Magí Morera i Galícia (CMC) (1)

25005491 Escola Magraners (CMC) (1)

25006513 Institut Manuel de Montsuar (1)

25007189 Institut Maria Rúbies (CMC) (3)

25002696 Institut Marius Torres

25009071 Escola Països Catalans (1)

25008777 Escola Parc de l'Aigua (1)

25002106 Escola Pardinyes (CMC) (1)

25009149 Escola Pinyana (CMC) (2)

25008133 ZER Ponent (2)

25008212 Escola Pràctiques II (1)

25002121 Escola Príncep de Viana (CMC) (1)

25002088 Escola Riu Segre (1)

25006771 Institut Ronda (1)

25002684 Institut Samuel Gili i Gaya (1)

25006276 Escola Sant Jordi (1)

25002659 Escola Sant Josep de Calassanç (CMC)

25002003 Escola Santa Maria de Gardeny (CMC) (1)

25006410 CFA Segrià

25010267 Escola Torre Queralt (CMC)

25006732 Institut Torrevicens (CMC) (1)

 

Municipi: 25233 - Torre-serona

 

Centres

25004759 Escola El Roser - ZER Alt Segrià

 

Zona: 254368 Mollerussa.

 

Municipi: 25068 - Castellnou de Seana

 

Centres

25001266 Escola L'Estel - ZER Vent Serè

 

Municipi: 25093 - Fondarella

 

Centres

25001606 Escola Minyons d'Urgell (2)

 

Municipi: 25099 - Golmés

 

Centres

25001692 Escola Francesc Arenes (1)

 

Municipi: 25122 - Linyola

 

Centres

25002970 Escola El Sitjar (1)

 

Municipi: 25135 - Miralcamp

 

Centres

25003147 Escola Sant Miquel (1)

 

Municipi: 25137 - Mollerussa

 

Centres

25007517 Institut La Serra (1)

25009356 Escola Les Arrels

25005171 Escola Mestre Ignasi Peraire (CMC) (1)

25008625 CFA Mollerussa

25003202 Institut Mollerussa

25005545 Escola Pompeu Fabra (1)

25005557 CEE Siloé (2)

25005582 Institut Terres de Ponent (CMC)

 

Municipi: 25158 - El Palau d'Anglesola

 

Centres

25003494 Escola Arnau Berenguer

 

Municipi: 25205 - Sidamon

 

Centres

25004221 Escola El Timó - ZER Plaurcén (2)

 

Municipi: 25248 - Vilanova de Bellpuig

 

Centres

25005016 Escola Marinada

 

Municipi: 25252 - Vila-sana

 

Centres

25005077 Escola Mossèn Ton Clavé - ZER Vent Serè (2)

25008091 ZER Vent Serè

 

Zona: 254873 Oliana.

 

Municipi: 25149 - Oliana

 

Centres

25006471 Institut Aubenç (1)

25005132 Escola Sant Jordi (1)

 

Municipi: 25165 - Peramola

 

Centres

25003585 Escola Sant Miquel - ZER Narieda

 

Zona: 254988 Organyà.

 

Municipi: 25077 - Coll de Nargó

 

Centres

25001400 Escola Sant Climent - ZER Narieda (2)

 

Municipi: 25155 - Organyà

 

Centres

25003469 Escola Miret i Sans - ZER Narieda

25007827 ZER Narieda

 

Zona: 255580 La Pobla de Segur.

 

Municipi: 25171 - La Pobla de Segur

 

Centres

25008352 Institut de La Pobla de Segur (3)

25003688 Escola Els Raiers

 

Zona: 255634 El Pont de Suert.

 

Municipi: 25173 - El Pont de Suert

 

Centres

25006240 Institut El Pont de Suert (1)

25003755 Escola Ribagorçana (1)

 

Municipi: 25227 - La Torre de Cabdella

 

Centres

25008765 Escola La Vall Fosca - ZER Pallars Jussà (2)

 

Municipi: 25043 - La Vall de Boí

 

Centres

25008534 Escola de La Vall de Boí - ZER Alta Ribagorça (2)

 

Municipi: 25245 - Vilaller

 

Centres

25007891 ZER Alta Ribagorça

25004981 Escola Vidal i Abad - ZER Alta Ribagorça

 

Zona: 255671 Ponts.

 

Municipi: 25172 - Ponts

 

Centres

25006574 Institut de Ponts (1)

25003718 Escola de Ponts

 

Zona: 256092 Ribera d'Ondara.

 

Municipi: 25911 - Els Plans de Sió

 

Centres

25003500 Escola de les Pallargues - ZER La Segarra

 

Municipi: 25905 - Ribera d'Ondara

 

Centres

25007773 ZER La Segarra

25004085 Escola Vall Ondara - ZER La Segarra (2)

 

Municipi: 25191 - Sanaüja

 

Centres

25004024 Escola de Sanaüja - ZER La Segarra (2)

 

Municipi: 25192 - Sant Guim de Freixenet

 

Centres

25004036 Escola L'Estel (2)

 

Municipi: 25194 - Sant Ramon

 

Centres

25004073 Escola Mare de Déu de la Mercè - ZER La Segarra (2)

 

Zona: 257734 Serós.

 

Municipi: 25038 - Aitona

 

Centres

25000730 Escola Francesc Feliu (CMC) (2)

 

Municipi: 25102 - La Granja d'Escarp

 

Centres

25001722 Escola Sant Jaume - ZER L'Oliver (2)

 

Municipi: 25131 - Massalcoreig

 

Centres

25003111 Escola de Massalcoreig - ZER L'Oliver

 

Municipi: 25204 - Seròs

 

Centres

25004218 Escola Miquel Baró Daban (1)

25007529 Institut Seròs (3)

 

Zona: 257760 La Seu d'Urgell.

 

Municipi: 25005 - Alàs i Cerc

 

Centres

25000122 Escola Sant Esteve - ZER Urgellet

 

Municipi: 25910 - Josa i Tuixén

 

Centres

25004826 Escola de Tuixent - ZER Urgellet (2)

 

Municipi: 25140 - Montferrer i Castellbò

 

Centres

25003299 Escola Rosa Campà - ZER Urgellet (2)

 

Municipi: 25185 - Ribera d'Urgellet

 

Centres

25003950 Escola Arnau Mir - ZER Urgellet

 

Municipi: 25203 - La Seu d'Urgell

 

Centres

25001242 Escola Castell-Ciutat - ZER Urgellet (1)

25004188 Institut Joan Brudieu (1)

25008583 CFA La Seu d'Urgell

25009368 Escola La Valira (2)

25009186 Institut La Valira

25004140 Escola Mossèn Albert Vives

25005533 Escola Pau Claris (1)

25007864 ZER Urgellet (1)

 

Zona: 257898 Sort.

 

Municipi: 25126 - Llavorsí

 

Centres

25007803 ZER Alt Pallars Sobirà

25003032 Escola de Llavorsí - ZER Alt Pallars Sobirà

 

Municipi: 25183 - Rialp

 

Centres

25003871 Escola Montsent de Pallars - ZER Alt Pallars Sobirà

 

Municipi: 25209 - Sort

 

Centres

25005144 Escola Àngel Serafí i Casanovas

25006291 Institut Hug Roger III (1)

 

Zona: 258039 Tàrrega.

 

Municipi: 25027 - Anglesola

 

Centres

25000584 Escola Santa Creu (CMC)

 

Municipi: 25217 - Tàrrega

 

Centres

25006781 Institut Alfons Costafreda

25004531 Escola Àngel Guimerà (1)

25004462 Escola Jacint Verdaguer (1)

25004498 Institut Manuel de Pedrolo (1)

25008790 Escola Maria-Mercè Marçal (1)

25008595 CFA Tàrrega

 

Zona: 258088 Térmens.

 

Municipi: 25008 - Albesa

 

Centres

25000161 Escola L'Àlber

 

Municipi: 25134 - Menàrguens

 

Centres

25003135 Escola Joan Ros i Porta - ZER El Jonc

 

Municipi: 25220 - Térmens

 

Centres

25004565 Escola Alfred Potrony (1)

 

Zona: 258453 Tremp.

 

Municipi: 25115 - Isona i Conca Dellà

 

Centres

25001886 Escola Aeso - ZER Pallars Jussà

25007839 ZER Pallars Jussà

 

Municipi: 25190 - Salàs de Pallars

 

Centres

25010231 Escola de Salàs de Pallars - ZER Pallars Jussà (1)

 

Municipi: 25234 - Tremp

 

Centres

25006288 Institut de Tremp (1)

25006549 Escola d'Espluga de Serra - ZER Alta Ribagorça (2)

25008984 CFA Tremp

25004772 Escola Valldeflors (1)

 

Zona: 258842 Val d'Aran.

 

Municipi: 25057 - Es Bòrdes

 

Centres

25001138 Escola Casteth Leon - ZER Val d'Aran (A) (1)

 

Municipi: 25059 - Bossòst

 

Centres

25001199 Escola Sant Ròc (A) (1)

 

Municipi: 25121 - Les

 

Centres

25006148 Institut d'Ostalaria de Les-Val d'Aran (A)

25002957 Escola Estudi Alejandro Casona (A) (1)

 

Municipi: 25025 - Naut Aran

 

Centres

25000535 Escola Loseron - ZER Val d'Aran (A) (1)

25000560 Escola Ruda - ZER Val d'Aran (A)

25000559 Escola Sant Martí - ZER Val d'Aran (A)

25007931 ZER Val d'Aran (A)

 

Municipi: 25243 - Vielha e Mijaran

 

Centres

25006239 Institut d'Aran (A) (1)

25004929 Escola Garona (A) (1)

25008741 CFA Val d'Aran (A) (2)

 

Zona: 258635 Vallfogona de Balaguer.

 

Municipi: 25047 - Bellcaire d'Urgell

 

Centres

25000961 Escola Bonavista

25007700 Institut Ermengol IV (1)

 

Municipi: 25049 - Bellmunt d'Urgell

 

Centres

25001001 Escola Sant Bartomeu - ZER Espernallac

 

Municipi: 25164 - Penelles

 

Centres

25003551 Escola Ramon Gombal - ZER Espernallac (1)

 

Municipi: 25035 - La Sentiu de Sió

 

Centres

25000675 Escola Mare de Déu de la Guardiola - ZER El Romaní

 

Municipi: 25240 - Vallfogona de Balaguer

 

Centres

25008935 Escola La Ràpita-ZER El Jonc (2)

25004851 Escola Salvador Espriu

 

Zona: 258787 Verdú.

 

Municipi: 25074 - Ciutadilla

 

Centres

25001357 Escola de Ciutadilla - ZER Guicivervi

 

Municipi: 25109 - Guimerà

 

Centres

25001758 Escola de Guimerà - ZER Guicivervi

 

Municipi: 25242 - Verdú

 

Centres

25004863 Escola Jardí - ZER Guicivervi (2)

 

Municipi: 25244 - Vilagrassa

 

Centres

25007761 ZER Guicivervi (2)

25004966 Escola Ramon Perelló - ZER Guicivervi (2)

 

Serveis Territorials a Tarragona

 

Zona: 430251 Alcover.

 

Municipi: 43005 - Alcover

 

Centres

43009497 Institut Fonts del Glorieta (1)

43000135 Escola Mare de Déu del Remei (1)

 

Zona: 430481 Altafulla.

 

Municipi: 43012 - Altafulla

 

Centres

43009977 Institut d'Altafulla (1)

43010402 Escola El Roquissar (1)

43000251 Escola La Portalada (1)

 

Municipi: 43043 - El Catllar

 

Centres

43012812 Institut Escola L'Agulla

 

Municipi: 43097 - La Nou de Gaià

 

Centres

43005467 Escola Les Codinetes (1)

 

Municipi: 43126 - La Riera de Gaià

 

Centres

43005157 Escola Montoliu (1)

 

Municipi: 43135 - Salomó

 

Centres

43005662 Escola Josep Nin (1)

 

Zona: 430561 L'Arboç.

 

Municipi: 43016 - L'Arboç

 

Centres

43007580 Institut de L'Arboç (1)

43000378 Escola Sant Julià

 

Municipi: 43020 - Banyeres del Penedès

 

Centres

43005133 Escola Mare de Déu del Priorat (1)

 

Municipi: 43024 - Bellvei

 

Centres

43000548 Escola La Muntanyeta (1)

 

Zona: 431199 La Bisbal de Falset.

 

Municipi: 43027 - La Bisbal de Falset

 

Centres

43005339 Escola Montsant - ZER Montsant (1)

 

Municipi: 43099 - La Palma d'Ebre

 

Centres

43005479 Escola 1 d'Abril - ZER Ebre (1)

 

Zona: 431311 Les Borges del Camp.

 

Municipi: 43007 - L'Aleixar

 

Centres

43009059 ZER Baix Camp Nord

43000184 Escola Teresa Salvat i Llauradó - ZER Baix Camp Nord (2)

 

Municipi: 43009 - Alforja

 

Centres

43000214 Escola Josep Fusté (2)

 

Municipi: 43031 - Les Borges del Camp

 

Centres

43010578 Institut Fontanelles (1)

43000627 Escola Rocabruna (2)

 

Municipi: 43081 - Maspujols

 

Centres

43010220 Escola de Maspujols

 

Municipi: 43128 - Riudecols

 

Centres

43005561 Escola Mare de Déu del Roser (1)

 

Municipi: 43169 - Vilaplana

 

Centres

43010621 Escola Cingle Roig - ZER Baix Camp Nord

 

Zona: 431552 Calafell.

 

Municipi: 43037 - Calafell

 

Centres

43007257 Institut Camí de Mar (1)

43009898 Escola Castell de Calafell (1)

43010098 Escola La Ginesta (1)

43010372 Institut La Talaia

43000721 Escola Mossèn Jacint Verdaguer (CMC) (1)

43000706 Escola Santa Creu de Calafell (1)

43011121 Escola Vilamar

 

Municipi: 43051 - Cunit

 

Centres

43010815 Escola Els Cossetans (1)

43009850 Institut Ernest Lluch i Martí (1)

43000998 Escola Pompeu Fabra (CMC) (1)

43008535 Escola Solcunit (1)

 

Zona: 431679 Cambrils.

 

Municipi: 43038 - Cambrils

 

Centres

43008547 Escola Cambrils (1)

43006654 Institut Cambrils (1)

43007038 Institut Escola d'Hoteleria i Turisme (1)

43010141 Escola Guillem Fortuny (1)

43000731 Escola Joan Ardèvol (1)

43011212 Escola La Bòbila (1)

43010335 Institut La Mar de la Frau (1)

43006356 Escola Marinada (2)

43010581 Escola Mas Clariana (1)

43000779 Institut Ramon Berenguer IV (1)

 

Zona: 431837 Capçanes.

 

Municipi: 43040 - Capçanes

 

Centres

43000792 Escola Sant Isidre - ZER Les Vinyes (1)

 

Municipi: 43070 - Els Guiamets

 

Centres

43001334 Escola Sant Feliu - ZER Les Vinyes

 

Municipi: 43076 - Marçà

 

Centres

43001383 Escola Anicet Villar - ZER Les Vinyes (1)

43010554 ZER Les Vinyes

 

Municipi: 43082 - El Masroig

 

Centres

43001498 Escola Onze de Setembre - ZER Baix Priorat

 

Zona: 432428 Constantí.

 

Municipi: 43047 - Constantí

 

Centres

43005893 Escola Centcelles (CMC) (2)

43007646 Institut de Constantí (CMC) (1)

43000895 Escola Mossèn Ramon Bergadà (CMC) (2)

 

Zona: 432507 Cornudella de Montsant.

 

Municipi: 43049 - Cornudella de Montsant

 

Centres

43000962 Escola Dr. Piñol i Aguadé - ZER Montsant-Serra de Prades

43008699 Sec. d'Institut Montsant (1)

43009001 ZER Montsant-Serra de Prades

 

Municipi: 43112 - Poboleda

 

Centres

43002053 Escola Garbí - ZER Montsant-Serra de Prades

 

Municipi: 43116 - Prades

 

Centres

43005510 Escola Serra de Prades - ZER Montsant-Serra de Prades

 

Municipi: 43157 - Ulldemolins

 

Centres

43004487 Escola Montsant - ZER Montsant-Serra de Prades (2)

 

Zona: 432660 L'Espluga de Francolí.

 

Municipi: 43054 - L'Espluga de Francolí

 

Centres

43006617 Institut Joan Amigó i Callau (1)

43001036 Escola Martí Poch (1)

 

Municipi: 43176 - Vimbodí i Poblet

 

Centres

43005081 Escola Mare de Déu dels Torrents - ZER Poblet

43009141 ZER Poblet (2)

 

Zona: 432775 Falset.

 

Municipi: 43023 - Bellmunt del Priorat

 

Centres

43000512 Escola El Sarraí - ZER Baix Priorat

 

Municipi: 43055 - Falset

 

Centres

43001051 Escola Antoni Vilanova (1)

43006691 Institut Priorat (1)

 

Municipi: 43114 - Porrera

 

Centres

43009047 ZER Baix Priorat

43005509 Escola Rossend Giol - ZER Baix Priorat (1)

 

Zona: 433391 Gratallops.

 

Municipi: 43035 - Cabacés

 

Centres

43000676 Escola El Castell - ZER Montsant

43011303 ZER Montsant

 

Municipi: 43069 - Gratallops

 

Centres

43009023 ZER L'Aglà

43001310 Escola Llicorella - ZER L'Aglà

 

Municipi: 43085 - El Molar

 

Centres

43005455 Escola Pius XII - ZER L'Aglà

 

Municipi: 43174 - La Vilella Baixa

 

Centres

43010839 Escola Serra Major - ZER L'Aglà

 

Zona: 433913 Llorenç del Penedès.

 

Municipi: 43028 - La Bisbal del Penedès

 

Centres

43010414 Institut Coster de la Torre (1)

43000597 Escola Ull del Vent (2)

 

Municipi: 43074 - Llorenç del Penedès

 

Centres

43001361 Escola Les Cometes (1)

 

Municipi: 43090 - El Montmell

 

Centres

43001656 Escola Teresa Godes i Domènech (2)

 

Municipi: 43137 - Sant Jaume dels Domenys

 

Centres

43005583 Escola Els Quatre Vents (1)

 

Municipi: 43140 - Santa Oliva

 

Centres

43005595 Escola La Parellada (CMC) (1)

 

Zona: 434474 Montblanc.

 

Municipi: 43021 - Barberà de la Conca

 

Centres

43000470 Escola Valldemur - ZER Conca de Barberà

 

Municipi: 43029 - Blancafort

 

Centres

43000603 Escola de Blancafort - ZER Poblet (1)

 

Municipi: 43086 - Montblanc

 

Centres

43001553 Escola Les Muralles (1)

43009187 Institut Martí l'Humà (1)

43010323 CFA Montblanc

 

Municipi: 43107 - Pira

 

Centres

43001954 Escola Antoni Tous - ZER Conca de Barberà (1)

 

Municipi: 43147 - Solivella

 

Centres

43009072 ZER Conca de Barberà

43003124 Escola Sagrat Cor - ZER Conca de Barberà (1)

 

Municipi: 43172 - Vilaverd

 

Centres

43005017 Escola del Montgoi - ZER Poblet (2)

 

Zona: 434486 Montbrió del Camp.

 

Municipi: 43033 - Botarell

 

Centres

43000640 Escola Mare de Déu de la Candela (1)

 

Municipi: 43053 - Duesaigües

 

Centres

43005376 Escola Puigmarí - ZER Baix Camp Sud (1)

 

Municipi: 43088 - Montbrió del Camp

 

Centres

43001607 Escola Josep M. Soler i Gené (1)

 

Municipi: 43127 - Riudecanyes

 

Centres

43005558 Escola Sant Mateu (2)

 

Municipi: 43167 - Vilanova d'Escornalbou

 

Centres

43009126 ZER Baix Camp Sud

43004888 Escola Font de l'Arc - ZER Baix Camp Sud (1)

 

Zona: 434450 Mont-Roig del Camp.

 

Municipi: 43092 - Mont-roig del Camp

 

Centres

43008638 Institut Antoni Ballester (1)

43012095 Escola Joan Miró (CMC) (1)

43010487 Escola Marcel·lí Esquius

43001668 Escola Mare de Déu de la Roca (2)

 

Municipi: 43118 - Pratdip

 

Centres

43005522 Escola Santa Marina (1)

 

Municipi: 43162 - Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

 

Centres

43007208 Institut Berenguer d'Entença (1)

43004657 Escola Mestral (1)

43004700 Escola Valdelors

 

Zona: 434693 El Morell.

 

Municipi: 43095 - El Morell

 

Centres

43008407 Institut El Morell (1)

43001735 Escola Ventura Gassol (1)

 

Municipi: 43100 - Els Pallaresos

 

Centres

43010591 Escola Arquitecte Jujol

43010748 Institut Els Pallaresos (1)

43001826 Escola Sant Sebastià (1)

 

Municipi: 43103 - Perafort

 

Centres

43009886 Escola Josep Veciana (1)

 

Municipi: 43109 - La Pobla de Mafumet

 

Centres

43005480 Escola Mare de Déu del Lledó (1)

 

Municipi: 43144 - La Secuita

 

Centres

43003082 Escola Guillem de Claramunt (1)

 

Municipi: 43166 - Vilallonga del Camp

 

Centres

43004864 Escola Pere Virgili (2)

 

Zona: 435454 El Pla de Santa Maria.

 

Municipi: 43036 - Cabra del Camp

 

Centres

43000688 Escola de Cabra del Camp - ZER La Parellada (1)

 

Municipi: 43059 - Figuerola del Camp

 

Centres

43009138 ZER La Parellada (1)

43001115 Escola Mare de Déu de l'Esperança - ZER La Parellada (1)

 

Municipi: 43108 - El Pla de Santa Maria

 

Centres

43001966 Escola Sant Ramon (2)

 

Municipi: 43113 - El Pont d'Armentera

 

Centres

43005492 Escola Santa Magdalena - ZER La Parellada (2)

 

Zona: 436057 Reus.

 

Municipi: 43123 - Reus

 

Centres

43002594 Institut Baix Camp (1)

43006216 Escola Cèlia Artiga (2)

43002260 Escola Ciutat de Reus (CMC) (2)

43012769 CEE de Reus (1)

43007385 Institut d'Horticultura i Jardineria (1)

43005753 Escola Doctor Alberich i Casas (CMC) (1)

43005765 Escola Eduard Toda i Güell (CMC) (2)

43011145 Escola Els Ganxets

43006678 Institut Gabriel Ferrater i Soler (1)

43002570 Institut Gaudí (CMC) (1)

43002272 Escola General Prim (2)

43010864 Escola Isabel Besora (1)

43005901 Escola Joan Rebull (2)

43008444 Institut Josep Tapiró (CMC) (1)

43010505 Escola La Vitxeta (1)

43007166 Institut Lluís Domènech i Montaner (1)

43002259 Escola Marià Fortuny (CMC)

43008857 CFA Mas Pellicer (3)

43002247 Escola Misericòrdia (CMC) (2)

43007105 Escola Montsant (2)

43007178 Escola Mowgli (1)

43012083 Institut Escola Pi del Burgar (1)

43002235 Escola Pompeu Fabra (CMC)

43002211 Escola Prat de la Riba (CMC) (2)

43006228 Escola Rosa Sensat (CMC) (2)

43010852 Institut Roseta Mauri (CMC) (1)

43006061 Escola Rubió i Ors (CMC) (1)

43002582 Institut Salvador Vilaseca (1)

43005935 Escola Sant Bernat Calbó (CMC) (1)

43006541 Escola Teresa Miquel i Pàmies (1)

 

Zona: 436227 Riudoms.

 

Municipi: 43129 - Riudoms

 

Centres

43002752 Escola Beat Bonaventura Gran (2)

43010529 Escola Cavaller Arnau (1)

43007658 Institut Joan Guinjoan i Gispert (1)

 

Municipi: 43178 - Vinyols i els Arcs

 

Centres

43005121 Escola Santa Caterina (1)

 

Zona: 437360 Santa Coloma de Queralt.

 

Municipi: 43130 - Rocafort de Queralt

 

Centres

43006371 Escola Sant Roc - ZER Conca de Barberà

 

Municipi: 43139 - Santa Coloma de Queralt

 

Centres

43003011 Escola Cor de Roure (1)

43006708 Institut Joan Segura i Valls (1)

 

Municipi: 43142 - Sarral

 

Centres

43003069 Escola Salvador Ninot

 

Zona: 437669 La Selva del Camp.

 

Municipi: 43011 - Almoster

 

Centres

43005327 Escola Ramon Sugrañes (1)

 

Municipi: 43042 - Castellvell del Camp

 

Centres

43005340 Escola Santa Anna (1)

 

Municipi: 43145 - La Selva del Camp

 

Centres

43003100 Escola Abel Ferrater (1)

43008511 Institut Joan Puig i Ferreter (1)

 

Zona: 438029 Tarragona.

 

Municipi: 43907 - La Canonja

 

Centres

43008481 Institut Collblanc (CMC) (1)

43003185 Escola La Canonja (2)

 

Municipi: 43148 - Tarragona

 

Centres

43003641 Institut Antoni de Martí i Franquès (1)

43003136 Escola Bonavista (CMC) (2)

43009722 Institut Cal·lípolis (1)

43006125 Institut Campclar (CMC) (1)

43005911 Escola Campclar (CMC) (2)

43005959 Escola Cèsar August (2)

43003653 Institut Comte de Rius (1)

43010396 Escola de Ponent

43003690 Escola de Pràctiques (1)

43003720 Escola El Miracle (2)

43003768 Escola Els Àngels (2)

43005704 Institut Francesc Vidal i Barraquer (1)

43007051 CFA Josepa Massanés i Dalmau (2)

43005170 Escola La Floresta (2)

43010876 Escola l'Arrabassada

43006563 Escola Marcel·lí Domingo (2)

43006381 Escola Mediterrani (CMC) (2)

43005169 Escola Pau Delclòs (1)

43007117 Escola Pax (1)

43006630 Institut Pere Martell (2)

43003732 Institut Pons d'Icart (1)

43008501 Sec. d'Institut Pont del Diable (CMC) (1)

43005686 Escola Riu Clar (CMC) (1)

43009369 Escola Saavedra (CMC) (1)

43003321 Escola Sant Pere i Sant Pau (1)

43008432 Institut Sant Pere i Sant Pau (1)

43003227 Escola Sant Salvador (CMC) (1)

43003306 Escola Serrallo (1)

43008729 CFA Tarragona

43009230 Escola Tarragona (1)

43011479 Institut Tarragona (3)

43003756 Escola Torreforta (CMC) (1)

43008390 Institut Torreforta (CMC) (1)

 

Zona: 438285 Torredembarra.

 

Municipi: 43030 - Bonastre

 

Centres

43000615 Escola L'Estel - ZER Els Ceps (1)

 

Municipi: 43050 - Creixell

 

Centres

43005364 Escola Les Eres (1)

 

Municipi: 43111 - La Pobla de Montornès

 

Centres

43005145 Escola Els Ametllers (1)

 

Municipi: 43131 - Roda de Berà

 

Centres

43011194 Escola El Cucurull

43011418 Institut Roda de Barà

43002776 Escola Salvador Espriu (1)

 

Municipi: 43153 - Torredembarra

 

Centres

43003884 Escola Antoni Roig (2)

43009242 Escola L'Antina (1)

43006851 Escola Molí de Vent (2)

43007661 Institut Ramon de la Torre (1)

43006952 Institut Torredembarra (1)

 

Zona: 438704 Valls.

 

Municipi: 43080 - La Masó

 

Centres

43001462 Escola Els Til·lers - ZER El Francolí (1)

 

Municipi: 43091 - Mont-ral

 

Centres

43012903 Escola de Mont-ral – ZER El Francolí (CRF)

 

Municipi: 43124 - La Riba

 

Centres

43005546 Escola de La Riba – ZER El Francolí

 

Municipi: 43160 - Vallmoll

 

Centres

43004505 Escola Mare de Déu del Roser (2)

 

Municipi: 43161 - Valls

 

Centres

43004530 Escola Baltasar Segú (CMC) (2)

43009114 ZER El Francolí

43006575 Escola Eladi Homs (1)

43006861 Escola Enxaneta (1)

43004633 Escola Eugeni d'Ors (1)

43004611 Institut Jaume Huguet (1)

43004529 Escola Mare de Déu de la Candela (CMC) (1)

43004608 Institut Narcís Oller (1)

43004517 Escola Rocabruna - ZER El Francolí (1)

43010608 Institut Serra de Miramar

43010074 CFA Valls (1)

 

Zona: 438765 El Vendrell.

 

Municipi: 43002 - Albinyana

 

Centres

43005297 Escola Joan Perucho (1)

 

Municipi: 43163 - El Vendrell

 

Centres

43004803 Institut Andreu Nin (1)

43004748 Escola Àngel Guimerà

43006587 Escola Àngels Garriga (1)

43004797 Institut Baix Penedès (1)

43010062 CFA El Vendrell (3)

43004736 Escola Els Secallets (1)

43006988 CEE Garbí (1)

43010165 Escola Marta Mata (1)

43010189 Institut Mediterrània (1)

43004815 Escola Pau Casals (1)

43010177 Escola Pla de Mar (1)

43008924 Escola Teresina Martorell (CMC) (1)

 

Zona: 438893 Vilabella.

 

Municipi: 43010 - Alió

 

Centres

43000226 Escola La Barquera - ZER Atzavara (1)

 

Municipi: 43034 - Bràfim

 

Centres

43000652 Escola Sant Jaume de Bràfim - ZER Atzavara (1)

 

Municipi: 43098 - Nulles

 

Centres

43009035 ZER Atzavara (2)

43001796 Escola Sant Sebastià - ZER Atzavara (1)

 

Municipi: 43119 - Puigpelat

 

Centres

43002171 Escola Joan Plana (1)

 

Municipi: 43165 - Vilabella

 

Centres

43005637 Escola Manuel de Castellví i Feliu - ZER Atzavara (2)

 

Zona: 438856 Vila-Rodona.

 

Municipi: 43001 - Aiguamúrcia

 

Centres

43006174 Escola Les Moreres (1)

43000020 Escola Sant Miquel (1)

 

Municipi: 43079 - Masllorenç

 

Centres

43005421 Escola Berenguer de Montoliu - ZER Els Ceps (1)

43009096 ZER Els Ceps (2)

 

Municipi: 43132 - Rodonyà

 

Centres

43005571 Escola Les Comes (2)

 

Municipi: 43170 - Vila-rodona

 

Centres

43004921 Escola Bernardí Tolrà (1)

 

Zona: 438881 Vila-Seca i Salou.

 

Municipi: 43905 - Salou

 

Centres

43006393 Escola Europa (2)

43007543 Institut Jaume I (1)

43010347 Institut Marta Mata (1)

43009451 Escola Salou (1)

43004931 Escola Santa Maria del Mar (2)

43010153 Escola Vora Mar (1)

 

Municipi: 43171 - Vila-seca

 

Centres

43005947 Escola Cal·lípolis (CMC) (2)

43011492 Escola La Canaleta (1)

43006241 Escola La Plana (CMC) (2)

43006332 Escola Mestral (2)

43010530 Escola Miramar (1)

43005972 Institut Ramon Barbat i Miracle (1)

43005005 Escola Sant Bernat Calvó (2)

43004979 Escola Torroja i Miret (2)

43008523 Institut Vila-seca (1)

43010086 AFA Vilaseca (3)

 

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

 

Zona: 430213 Alcanar.

 

Municipi: 43004 - Alcanar

 

Centres

43000081 Escola Joan Baptista Serra (1)

43005698 Escola Marjal - ZER Mediterrània (1)

43009308 ZER Mediterrània

43007087 Institut Sòl de Riu (1)

 

Zona: 430262 L'Aldea.

 

Municipi: 43904 - L'Aldea

 

Centres

43004050 Escola 21 d'Abril

43004037 Escola Maria García i Cabanes (1)

 

Municipi: 43903 - Camarles

 

Centres

43008419 Institut Camarles (1)

43004116 Escola del Lligallo del Gànguil - ZER Mestral (1)

43003975 Escola Sant Àngel (1)

 

Zona: 430501 L'Ametlla de Mar.

 

Municipi: 43013 - L'Ametlla de Mar

 

Centres

43006976 Institut Mare de Déu de la Candelera (1)

43000263 Escola Sant Jordi (1)

 

Municipi: 43906 - L'Ampolla

 

Centres

43005194 Escola Mediterrani (1)

 

Municipi: 43104 - El Perelló

 

Centres

43007211 Institut Blanca d'Anjou (1)

43001929 Escola Jaume II (1)

 

Zona: 430523 Amposta.

 

Municipi: 43014 - Amposta

 

Centres

43010773 Escola Consol Ferré (1)

43010888 Institut de Tecnificació (1)

43009217 Escola del Poble Nou del Delta - ZER Mediterrània

43005224 Escola Mestre Agustí Barberà (1)

43000275 Escola Miquel Granell (1)

43006101 Institut Montsià (1)

43000329 Institut Ramon Berenguer IV (1)

43008754 CFA Sebastià Juan Arbó (1)

43006186 Escola Soriano Montagut

 

Zona: 430730 Ascó.

 

Municipi: 43019 - Ascó

 

Centres

43000433 Escola Sant Miquel

 

Municipi: 43152 - La Torre de l'Espanyol

 

Centres

43005601 Escola El Tormo - ZER Ribera d'Ebre Nord

 

Municipi: 43177 - Vinebre

 

Centres

43005108 Escola Les Eres - ZER Ribera d'Ebre Nord

 

Zona: 430951 Batea.

 

Municipi: 43022 - Batea

 

Centres

43012113 Institut Escola Mare de Déu del Portal (1)

 

Municipi: 43041 - Caseres

 

Centres

43000809 Escola La Gessera - ZER Ports-Algars (1)

 

Municipi: 43110 - La Pobla de Massaluca

 

Centres

43002016 Escola L'Ametller - ZER Terra Alta Nord

 

Municipi: 43175 - Vilalba dels Arcs

 

Centres

43005650 Escola El Diví Mestre - ZER Terra Alta Nord

43009370 ZER Terra Alta Nord

 

Zona: 432593 Deltebre.

 

Municipi: 43901 - Deltebre

 

Centres

43006964 Institut de Deltebre (1)

43004074 Escola L'Assumpció

43006873 Escola Riumar (1)

43004013 Escola Sant Miquel (1)

 

Zona: 432880 Flix.

 

Municipi: 43060 - Flix

 

Centres

43007233 Institut de Flix (1)

43001127 Escola Enric Grau i Fontserè (1)

 

Municipi: 43125 - Riba-roja d'Ebre

 

Centres

43011029 ZER Ebre

43002661 Escola Sant Agustí - ZER Ebre

 

Zona: 433123 Gandesa.

 

Municipi: 43032 - Bot

 

Centres

43000639 Escola Sant Blai - ZER Terra Alta-Centre

 

Municipi: 43048 - Corbera d'Ebre

 

Centres

43000950 Escola Doctor Ferran - ZER Terra Alta-Centre

43009461 ZER Terra Alta-Centre

 

Municipi: 43056 - La Fatarella

 

Centres

43001097 Escola Los Castellets - ZER Terra Alta Nord (1)

 

Municipi: 43064 - Gandesa

 

Centres

43001231 Escola Puig Cavaller (1)

43006642 Institut Terra Alta (1)

 

Municipi: 43106 - El Pinell de Brai

 

Centres

43001942 Escola Cèsar Martinell - ZER Terra Alta-Centre

 

Zona: 433500 Horta de Sant Joan.

 

Municipi: 43018 - Arnes

 

Centres

43000421 Escola La Miranda - ZER Ports-Algars

43009229 ZER Ports-Algars

 

Municipi: 43071 - Horta de Sant Joan

 

Centres

43001346 Escola Montsagre

 

Municipi: 43117 - Prat de Comte

 

Centres

43002144 Escola Mare de Déu de la Fontcalda - ZER Ports-Algars

 

Zona: 434670 Móra d'Ebre.

 

Municipi: 43026 - Benissanet

 

Centres

43000561 Escola Antoni Nat - ZER Benissanet-Miravet

43009606 ZER Benissanet-Miravet

 

Municipi: 43084 - Miravet

 

Centres

43005443 Escola Roc Llop i Convalia - ZER Benissanet-Miravet

 

Municipi: 43093 - Móra d'Ebre

 

Centres

43007129 Institut Julio Antonio (1)

43001681 Escola Lluís Viñas i Viñoles

43010311 CFA Ribera d'Ebre (1)

 

Zona: 434681 Móra la Nova.

 

Municipi: 43065 - Garcia

 

Centres

43005406 Escola El Verger - ZER Ribera d'Ebre Nord

43009345 ZER Ribera d'Ebre Nord

 

Municipi: 43067 - Ginestar

 

Centres

43009394 ZER La Font de l'Aiguadí

43001280 Escola Pàmies - ZER La Font de l'Aiguadí (2)

 

Municipi: 43094 - Móra la Nova

 

Centres

43012289 Institut Escola 3 d'Abril (1)

 

Municipi: 43121 - Rasquera

 

Centres

43005534 Escola de Rasquera - ZER La Font de l'Aiguadí

 

Municipi: 43150 - Tivissa

 

Centres

43003835 Escola Josep Riba - ZER Les Vinyes

43003847 Escola Marcel·lí Domingo

 

Zona: 436290 Roquetes.

 

Municipi: 43008 - Alfara de Carles

 

Centres

43005315 Escola d'Alfara de Carles - ZER Mont Caro (1)

 

Municipi: 43133 - Roquetes

 

Centres

43002831 Escola Mestre Marcel·lí Domingo (1)

43005674 Escola Raval de Cristo - ZER Mont Caro

43008420 Institut Roquetes (1)

 

Zona: 436574 Sant Carles de la Ràpita.

 

Municipi: 43136 - Sant Carles de la Ràpita

 

Centres

43002892 Escola Carles III (1)

43007221 Institut Els Alfacs (1)

43006551 Escola Horta Vella (1)

 

Zona: 436823 Sant Jaume d'Enveja.

 

Municipi: 43902 - Sant Jaume d'Enveja

 

Centres

43004189 Escola Sant Jaume

43005613 Escola Setze de Febrer - ZER Mediterrània

 

Zona: 437311 Santa Bàrbara.

 

Municipi: 43062 - Freginals

 

Centres

43005388 Escola Mestre Josep Roncero i Pallarès - ZER Montsià (1)

 

Municipi: 43063 - La Galera

 

Centres

43005391 Escola Sant Llorenç - ZER Montsià (1)

 

Municipi: 43068 - Godall

 

Centres

43005418 Escola Sant Salvador - ZER Montsià

 

Municipi: 43077 - Mas de Barberans

 

Centres

43001395 Escola Teresa Subirats i Mestre - ZER Montsià (1)

 

Municipi: 43078 - Masdenverge

 

Centres

43009084 ZER Montsià

43001437 Escola Rosa Gisbert - ZER Montsià

 

Municipi: 43138 - Santa Bàrbara

 

Centres

43003008 Escola Jaume Balmes (1)

43008456 Institut Les Planes (1)

 

Zona: 438145 Tivenys.

 

Municipi: 43025 - Benifallet

 

Centres

43000551 Escola Llorenç Vallespí i Vidiella - ZER Riu i Serra

43009321 ZER Riu i Serra

 

Municipi: 43149 - Tivenys

 

Centres

43003801 Escola La Pineda - ZER Riu Avall (2)

43009011 ZER Riu Avall (2)

 

Zona: 438420 Tortosa.

 

Municipi: 43155 - Tortosa

 

Centres

43003951 Escola Bítem - ZER Riu Avall (1)

43008912 Escola Cinta Curto (1)

43011170 Institut Cristòfol Despuig (1)

43012307 Institut Escola Daniel Mangrané (1)

43004441 Institut de l'Ebre (1)

43006046 Escola Divina Pastora - ZER Mestral

43004244 Escola El Temple

43004256 Escola Ferreries (1)

43004438 Institut Joaquin Bau (1)

43004232 Escola La Mercè (CMC) (1)

43009618 ZER Mestral

43009311 ZER Mont Caro

43003987 Escola Port rodó - ZER Mestral (1)

43004268 Escola Remolins (CMC)

43005625 Escola Sant Antoni Abat - ZER Mont Caro

43008389 Escola Sant Llatzer (1)

43009771 CFA Tortosa (1)

 

Zona: 438492 Ulldecona.

 

Municipi: 43044 - La Sénia

 

Centres

43006681 Institut de La Sénia (1)

43000871 Escola Jaume I (1)

 

Municipi: 43156 - Ulldecona

 

Centres

43006496 Institut Manuel Sales i Ferré (1)

43004463 Escola Ramón y Cajal

 

Zona: 439393 Xerta.

 

Municipi: 43006 - Aldover

 

Centres

43005303 Escola Sant Jordi - ZER Riu i Serra

 

Municipi: 43102 - Paüls

 

Centres

43001851 Escola Sant Roc - ZER Riu i Serra

 

Municipi: 43052 - Xerta

 

Centres

43001000 Escola de Xerta

 

 

Annex 6

Codis de centres als efectes de sol·licitud de destinació dels col·lectius dels cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial (inclou instituts, instituts escola, seccions d'instituts, EOI, EASD i CFA/AFA).

 

(CRF) Centre de nova posada en funcionament

(CMC) Centre de màxima complexitat

(A) Centre amb exigència del requisit d'aranès

(1) Centre sense barreres arquitectòniques (amb rampes i ascensor o planta baixa)

(2) Centre que només disposa de rampes

(3) Centre que només disposa d'ascensor

 

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Zona: 080197 Barcelona.

 

Municipi: 08019 Barcelona

 

Centres

08013172 Institut Ausiàs March (3)

08061725 EOI Barcelona III (1)

08062195 EOI Barcelona IV (3)

08062201 EOI Barcelona V (1)

08035167 Institut Barcelona-Congrés (CMC) (3)

08044511 EOI Barcelona-Vall d'Hebron (1)

08061907 CFA Barceloneta (1)

08013470 Institut Barri Besòs (CMC) (1)

08055002 CFA Barri Gòtic (1)

08013184 Institut Bernat Metge (1)

08061932 AFA Bon Pastor (2)

08055063 CFA Canyelles (1)

08062109 AFA Ciutat Meridiana (2)

08052839 Institut Consell de Cent (CMC) (1)

08071226 Institut Escola Costa i Llobera (1)

08047698 Sec. d'Institut Cristòfol Colom (CMC)

08038570 EOI de Barcelona (1)

08074847 Institut de Nàutica de Barcelona

08044156 EASD Deià (1)

08044922 Institut Dr. Puigvert (3)

08062249 CFA El Carmel (1)

08060228 CFA El Clot (1)

08013147 Institut Emperador Carles (1)

08043462 Institut Ernest Lluch (1)

08013275 Institut Escola del Treball (1)

08044934 Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona (1)

08045513 Institut Flos i Calcat (CMC) (3)

08040849 Institut Fort Pius (1)

08052724 Institut Francisco de Goya (3)

08044120 CFA Freire

08058775 Institut Front Marítim (1)

08044065 Institut Galileo Galilei (1)

08072589 EOI Guinardó (1)

08040141 Institut Icària (2)

08013159 Institut Infanta Isabel d'Aragó (1)

08013111 Institut Jaume Balmes (1)

08013123 Institut Joan Boscà (3)

08057540 Institut Joan Brossa (1)

08033882 Institut Joan Coromines (CMC) (1)

08013101 Institut Joan d'Àustria (1)

08054228 Institut Joan Fuster (1)

08034576 Institut Joan Salvat i Papasseit (CMC) (1)

08052761 Sec. d'Institut Josep Comas i Solà (CMC) (1)

08044958 Institut Josep Pla (3)

08034205 Institut La Guineueta (CMC) (1)

08040138 Institut La Sedeta (1)

08062146 CFA La Verneda (2)

08039057 Institut L'Alzina (3)

08061968 AFA Les Corts (1)

08034564 Institut Les Corts (3)

08013329 EASD Llotja (2)

08052827 Institut Lluís Domènech i Montaner (1)

08046581 Institut Lluís Vives (1)

08061944 CFA Madrid

08045525 Institut Manuel Carrasco i Formiguera (1)

08055683 CFA Manuel Sacristán (1)

08014401 Institut Mare de Déu de la Mercè (1)

08066541 Institut Maria Espinalt (CRF)

08061701 CFA Maria Rubies (1)

08013226 Institut Menéndez y Pelayo (1)

08013196 Institut Milà i Fontanals (CMC) (1)

08052581 Institut Miquel Tarradell (CMC) (1)

08013135 Institut Moisès Broggi (3)

08013093 Institut Montjuïc (CMC) (1)

08013202 Institut Montserrat

08062262 CFA Montserrat Roig (1)

08013214 Institut Narcís Monturiol (1)

08053571 Institut Escola Artístic Oriol Martorell (1)

08035209 Institut Pablo R. Picasso (CMC) (1)

08061683 CFA Palau de Mar (1)

08052608 Institut Pau Claris (CMC) (1)

08060231 CFA Pegaso (1)

08062331 AFA Pere Calders

08034138 Institut Poblenou (3)

08013160 Institut Poeta Maragall (1)

08033894 Institut Príncep de Girona (3)

08046608 Institut Príncep de Viana

08061956 CFA Prosperitat (3)

08064155 Institut Quatre Cantons (3)

08013469 Institut Rambla Prim (CMC) (1)

08061919 CFA Rius i Taulet (3)

08052748 Institut Roger de Flor (CMC) (1)

08052797 Institut Salvador Espriu (3)

08044053 Institut Salvador Seguí (1)

08013366 Institut Sant Andreu (1)

08060411 CFA Sants-Sant Raimon de Penyafort (3)

08047421 Institut Secretari Coloma (1)

08062250 CFA Torrent d'en Melis (1)

08057667 CFA Trinitat Vella (3)

08072292 Institut Escola Turó de Roquetes (CMC) (1)

08052700 Institut Vall d'Hebron (CMC)

08031812 Institut Valldemossa (1)

08013238 Institut Verdaguer (CMC)

08045483 Institut Vila de Gràcia (3)

08066905 Institut Viladomat

08047431 Institut XXV Olimpíada (1)

 

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

 

Zona: 080157 Badalona.

 

Municipi: 08015 Badalona

 

Centres

08053029 EOI Badalona (1)

08042019 Institut Badalona VII (1)

08044995 Institut Barres i Ones (CMC) (1)

08057746 Sec. d'Institut de Badalona (CMC)

08045604 Institut Enric Borràs (CMC) (1)

08001443 Institut Eugeni d'Ors (CMC) (1)

08060204 CFA Gran Sol (3)

08001431 Institut Isaac Albéniz (1)

08052888 Institut Júlia Minguell (CMC) (1)

08040527 Institut La Llauna (3)

08001421 Institut La Pineda (CMC) (1)

08061580 AFA Lloreda-la Pau

08060216 CFA Morera Pomar (2)

08033869 Institut Pau Casals (CMC) (1)

08001480 EASD Pau Gargallo (1)

08045471 Institut Pompeu Fabra (1)

08055403 CFA Sant Roc (3)

08046751 Institut Ventura Gassol (3)

 

Municipi: 08194 Sant Adrià de Besòs

 

Centres

08040151 Institut Fòrum 2004 (CMC) (1)

08060125 CFA Manuel Fernández (1)

08042101 Institut Manuel Vázquez Montalbán (1)

08062134 CFA Pla de Besòs (1)

 

Municipi: 08245 Santa Coloma de Gramenet

 

Centres

08059329 Institut Can Peixauet (1)

08060289 CFA Fondo (1)

08037176 Institut La Bastida (CMC) (1)

08034643 Institut Les Vinyes (1)

08053078 Institut Numància (1)

08028047 Institut Puig Castellar (1)

08056985 Institut Ramon Berenguer IV (3)

08053443 EOI Santa Coloma (1)

08060290 CFA Singuerlín

08034001 Institut Terra Roja (CMC) (2)

08035325 Institut Torrent de les Bruixes (2)

 

Zona: 081017 L'Hospitalet de Llobregat.

 

Municipi: 08101 L'Hospitalet de Llobregat

 

Centres

08035258 Institut Apel·les Mestres (1)

08057953 CFA Bellvitge (3)

08019411 Institut Bellvitge (1)

08052918 Institut Bisbe Berenguer (1)

08057965 CFA Can Serra

08056109 Institut Can Vilumara (1)

08057874 CFA Catalònia (1)

08044582 EOI de L'Hospitalet de LLobregat (1)

08051264 Institut Eduard Fontserè (CMC) (1)

08057679 CFA El Gornal (1)

08052921 Institut Eugeni d'Ors (CMC) (1)

08045070 Institut Europa (CMC) (1)

08044077 EASD Josep Serra i Abella (1)

08019371 Institut Llobregat (CMC) (1)

08039069 Institut Margarida Xirgu (CMC) (2)

08033912 Institut Mercè Rodoreda (1)

08019319 Institut Pedraforca (CMC) (1)

08019401 Institut Provençana (1)

08055944 Institut Rubió i Ors (CMC) (1)

08062110 CFA Sanfeliu (1)

08062481 CFA Sant Josep (1)

08062493 CFA Sant Ramon (2)

08019307 Institut Santa Eulàlia (1)

08019320 Institut Torras i Bages (1)

 

Zona: 083077 Vilanova i la Geltrú.

 

Municipi: 08043 Canyelles

 

Centres

08073961 Sec. d'Institut Pla del Bosc

 

Municipi: 08074 Cubelles

 

Centres

08057230 Institut Cubelles (1)

08067648 Institut Les Vinyes (1)

 

Municipi: 08227 Sant Martí Sarroca

 

Centres

08065329 Sec. d'Institut de l'Alt Foix (1)

 

Municipi: 08231 Sant Pere de Ribes

 

Centres

08047467 Institut Alexandre Galí (1)

08042056 Institut Can Puig (1)

08063904 Institut Montgròs (1)

08065342 Sec. d'Institut Xaloc (2)

 

Municipi: 08236 Sant Quintí de Mediona

 

Centres

08071317 Institut Vall del Mediona (1)

 

Municipi: 08240 Sant Sadurní d'Anoia

 

Centres

08071238 Institut Escola Jacint Verdaguer (1)

 

Municipi: 08251 Santa Margarida i els Monjos

 

Centres

08053091 Institut El Foix (1)

 

Municipi: 08270 Sitges

 

Centres

08043981 Institut Joan Ramon Benaprès (1)

08061014 Institut Vinyet (1)

 

Municipi: 08305 Vilafranca del Penedès

 

Centres

08035362 Institut Alt Penedès (1)

08065652 EOI de l'Alt Penedès (1)

08031459 Institut Eugeni d'Ors (1)

08046736 Institut Milà i Fontanals (1)

08064970 Institut Nou de Vilafranca del Penedès (2)

08062092 CFA Vilafranca del Penedès (1)

 

Municipi: 08307 Vilanova i la Geltrú

 

Centres

08065354 Institut Baix a mar (1)

08045653 Institut Dolors Mallafrè i Ros (1)

08031681 Institut Francesc Xavier Lluch i Rafecas (1)

08062225 EOI Garraf (1)

08043693 Institut Joaquim Mir (1)

08031711 Institut Manuel de Cabanyes (1)

08057163 CFA Teresa Mañé

 

Serveis Territorials al Baix Llobregat

 

Zona: 080737 Cornellà de Llobregat.

 

Municipi: 08073 Cornellà de Llobregat

 

Centres

08042846 CFA Cornellà de Llobregat (1)

08073031 Institut de Cornellà (3)

08072607 EOI de Cornellà de Llobregat (1)

08016781 Institut Esteve Terradas i Illa (CMC) (1)

08016793 Institut Francesc Macià (1)

08033900 Institut Joan Miró (1)

08059688 Institut Maria Aurèlia Capmany (CMC) (1)

08035143 Institut Miquel Martí i Pol (CMC) (1)

 

Municipi: 08077 Esplugues de Llobregat

 

Centres

08054344 EOI Esplugues (3)

08061993 CFA Eugeni d'Ors (1)

08017153 Institut Joanot Martorell (CMC) (1)

08046657 Institut Joaquim Blume (1)

08041374 Institut La Mallola (3)

08017131 Institut Severo Ochoa (1)

 

Municipi: 08200 Sant Boi de Llobregat

 

Centres

08025605 Institut Camps Blancs (CMC) (1)

08047509 Institut Ítaca (1)

08025654 Institut Joaquim Rubió i Ors (1)

08058209 CFA Lluís Castells (3)

08043681 Institut Marianao (3)

08033961 Institut Rafael Casanova (3)

 

Municipi: 08211 Sant Feliu de Llobregat

 

Centres

08041519 Institut Martí Dot (1)

08055439 CFA Mestre Esteve (1)

08026397 Institut Olorda (1)

 

Municipi: 08217 Sant Joan Despí

 

Centres

08059731 CFA Arquitecte Jujol (1)

08026683 Institut Francesc Ferrer i Guàrdia (1)

08033973 Institut Jaume Salvador i Pedrol (2)

 

Municipi: 08221 Sant Just Desvern

 

Centres

08033985 Institut de Sant Just Desvern (1)

08062055 CFA Sant Just Desvern (1)

 

Municipi: 08244 Santa Coloma de Cervelló

 

Centres

08063229 Sec. d'Institut Montpedrós (1)

 

Zona: 081147 Martorell.

 

Municipi: 08001 Abrera

 

Centres

08045689 Institut Voltrera (1)

 

Municipi: 08069 Collbató

 

Centres

08063801 Sec. d'Institut de Collbató (1)

 

Municipi: 08076 Esparreguera

 

Centres

08040540 Institut El Cairat (1)

08053285 Institut El Castell (3)

08063618 CFA Esparreguera (3)

 

Municipi: 08091 Gelida

 

Centres

08035246 Institut Gelida (1)

 

Municipi: 08114 Martorell

 

Centres

08062158 EOI de Martorell (3)

08073077 Sec. d'Institut de Martorell (1)

08037152 Institut Joan Oró (CMC) (3)

08062122 CFA Martorell (2)

08020620 Institut Pompeu Fabra (1)

 

Municipi: 08119 Masquefa

 

Centres

08060514 Institut de Masquefa (1)

 

Municipi: 08147 Olesa de Montserrat

 

Centres

08063813 Institut Creu de Saba (3)

08043978 Institut Daniel Blanxart i Pedrals (CMC) (1)

08062031 CFA Mare de Déu de Montserrat (2)

 

Municipi: 08161 Piera

 

Centres

08047820 Institut Guinovarda (1)

08063746 Sec. d'Institut Salvador Claramunt (2)

 

Municipi: 08196 Sant Andreu de la Barca

 

Centres

08064921 Institut de Sant Andreu

08043671 Institut El Palau (1)

08053315 Institut Montserrat Roig (3)

 

Municipi: 08208 Sant Esteve Sesrovires

 

Centres

08061129 Institut Montserrat Colomer (1)

 

Zona: 082637 Sant Vicenç dels Horts.

 

Municipi: 08068 Cervelló

 

Centres

08067144 Sec. d'Institut de Cervelló (2)

 

Municipi: 08072 Corbera de Llobregat

 

Centres

08064003 Institut Can Margarit (1)

08045859 Institut de Corbera de Llobregat (2)

 

Municipi: 08123 Molins de Rei

 

Centres

08034217 Institut Bernat el Ferrer (1)

08021430 Institut Lluís de Requesens (1)

08055695 CFA Rafael Farré (1)

 

Municipi: 08157 Pallejà

 

Centres

08053297 Institut de Pallejà (1)

 

Municipi: 08263 Sant Vicenç dels Horts

 

Centres

08034011 Institut Frederic Mompou (1)

08053340 Institut Gabriela Mistral (CMC) (3)

08055440 CFA Garrosa (1)

 

Municipi: 08289 Torrelles de Llobregat

 

Centres

08061361 Sec. d'Institut Torrelles de Llobregat (3)

 

Municipi: 08295 Vallirana

 

Centres

08044570 Institut Vall d'Arús (1)

 

Zona: 083017 Viladecans.

 

Municipi: 08020 Begues

 

Centres

08064908 Sec. d'Institut Begues (1)

 

Municipi: 08056 Castelldefels

 

Centres

08064911 Institut de Castelldefels

08055051 CFA Jacint Verdaguer (2)

08045537 Institut Josep Lluís Sert (1)

08040539 Institut Les Marines (1)

08047480 Institut Mediterrània (1)

 

Municipi: 08089 Gavà

 

Centres

08017530 Institut de Bruguers (1)

08041866 Institut El Calamot (1)

08062471 CFA Gavà (3)

 

Municipi: 08169 El Prat de Llobregat

 

Centres

08023131 Institut Baldiri Guilera (CMC) (1)

08071691 Institut Escola del Prat (CMC) (2)

08060538 EOI del Prat de Llobregat (1)

08054198 Institut Estany de la Ricarda (1)

08031836 Institut Illa dels Banyols (3)

08047492 Institut Ribera Baixa (CMC) (3)

08074631 Institut Ribera Baixa II (3)

08043589 Institut Salvador Dalí (1)

08056572 CFA Terra Baixa (3)

 

Municipi: 08301 Viladecans

 

Centres

08034621 Institut de Sales (1)

08066887 EOI de Viladecans (2)

08068495 Institut de Viladecans (3)

08060137 CFA Edèlia Hernández (3)

08053364 Institut Josep Mestres i Busquets (CMC) (1)

08045860 Institut Miramar (1)

08031228 Institut Torre Roja (3)

 

Serveis Territorials al Vallès Occidental

 

Zona: 082667 Cerdanyola del Vallès.

 

Municipi: 08904 Badia del Vallès

 

Centres

08058210 CFA Badia del Vallès

08042342 Institut de Badia del Vallès (1)

08034035 Institut Federica Montseny (3)

 

Municipi: 08252 Barberà del Vallès

 

Centres

08056560 CFA Barberà

08045562 Institut Can Planas

08075281 Institut de Barberà del Vallès (CRF)

08035349 Institut La Romànica (1)

 

Municipi: 08266 Cerdanyola del Vallès

 

Centres

08045549 Institut Banús (1)

08031757 Institut Forat del Vent (1)

08053157 Institut Gorgs (1)

08044715 Institut Jaume Mimó (1)

08056584 CFA L'Alzina de Cerdanyola (3)

08043504 Institut Pere Calders (3)

 

Municipi: 08125 Montcada i Reixac

 

Centres

08044533 Institut La Ferreria (1)

08054174 Institut La Ribera (CMC) (1)

08062021 CFA Montcada i Reixac

08021788 Institut Montserrat Miró i Vila (3)

 

Municipi: 08180 Ripollet

 

Centres

08054186 Institut Can Mas (1)

08055397 CFA Jaume Tuset

08037206 Institut Lluís Companys (1)

08035295 Institut Palau Ausit (1)

 

Municipi: 08260 Santa Perpètua de Mogoda

 

Centres

08061555 CFA Can Folguera (3)

08045021 Institut Estela Ibèrica (1)

08053236 Institut Rovira-Forns (1)

 

Zona: 081847 Rubí.

 

Municipi: 08054 Castellbisbal

 

Centres

08053145 Institut Castellbisbal (1)

08067594 Institut Escola Les Vinyes (1)

 

Municipi: 08184 Rubí

 

Centres

08072590 EOI de Rubí (1)

08035301 Institut Duc de Montblanc (1)

08036330 Institut J.V. Foix (3)

08053182 Institut La Serreta (1)

08043668 Institut L'Estatut (1)

08060277 CFA Pau Casals (1)

08072401 Institut Torrent dels Alous (2)

 

Municipi: 08205 Sant Cugat del Vallès

 

Centres

08046670 Institut Angeleta Ferrer i Sensat (1)

08031873 Institut Arnau Cadell (1)

08046694 Institut Centre d'Alt Rendiment Esportiu (1)

08062161 EOI de Sant Cugat del Vallès

08054873 Institut Joaquima Pla i Farreras (1)

08031861 Institut Leonardo da Vinci

08055713 CFA Sant Cugat del Vallès

 

Municipi: 08238 Sant Quirze del Vallès

 

Centres

08067211 Institut Salas i Xandri

08047583 Institut Sant Quirze del Vallès (1)

 

Zona: 081877 Sabadell.

 

Municipi: 08051 Castellar del Vallès

 

Centres

08046682 Institut de Castellar (3)

08058520 Institut Puig de la Creu (1)

 

Municipi: 08156 Palau-solità i Plegamans

 

Centres

08045306 Institut Ramon Casas i Carbó (1)

 

Municipi: 08167 Polinyà

 

Centres

08053170 Institut Polinyà (1)

 

Municipi: 08187 Sabadell

 

Centres

08039203 Institut Agustí Serra i Fontanet (CMC) (1)

08024765 Institut Arraona (1)

08057011 CFA Can Rull

08024893 Institut Castellarnau (1)

08044636 EOI de Sabadell (1)

08024741 Institut Escola Industrial (1)

08024881 Institut Ferran Casablancas (1)

08034591 Institut Joan Oliver (1)

08053212 Institut Jonqueres (CMC) (1)

08056997 CFA La Concòrdia

08057001 CFA La Creu de Barberà (2)

08074410 Institut La Serra (CMC)

08053224 Institut Les Termes (CMC) (1)

08053200 Institut Miquel Crusafont i Pairó (CMC) (1)

08024871 Institut Pau Vila (3)

08046669 Institut Ribot i Serra (CMC) (1)

08044624 Institut Sabadell (1)

08055075 CFA Torre Romeu

08042020 Institut Vallès (1)

 

Municipi: 08267 Sentmenat

 

Centres

08053248 Institut de Sentmenat (1)

 

Zona: 082797 Terrassa.

 

Municipi: 08120 Matadepera

 

Centres

08053169 Institut Matadepera (1)

 

Municipi: 08279 Terrassa

 

Centres

08059691 CFA Anna Murià (1)

08031770 Institut Can Jofresa (1)

08071196 Institut Can Roca (2)

08053251 Institut Cavall Bernat (CMC) (1)

08053194 EOI de Terrassa (1)

08030339 Institut de Terrassa (1)

08062080 CFA Egara

08024777 Institut Egara (1)

08030340 Institut Investigador Blanxart (CMC) (1)

08068537 Institut Les Aimerigues (CMC)

08066437 Institut Mont Perdut (CMC) (1)

08046724 Institut Montserrat Roig (1)

08034059 Institut Nicolau Copèrnic (CMC) (1)

08062079 CFA Ramon Llull

08059706 CFA Salvador Espriu

08043516 Institut Santa Eulàlia (CMC) (1)

08045011 Institut Torre del Palau (1)

 

Municipi: 08291 Vacarisses

 

Centres

08061208 Institut Vacarisses (1)

 

Municipi: 08300 Viladecavalls

 

Centres

08053261 Institut de Viladecavalls (1)

 

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

 

Zona: 080967 Granollers.

 

Municipi: 08005 L'Ametlla del Vallès

 

Centres

08054241 Institut Eugeni Xammar (1)

 

Municipi: 08023 Bigues i Riells

 

Centres

08060915 Institut Maria de Bell-lloc (1)

 

Municipi: 08033 Caldes de Montbui

 

Centres

08073651 Institut de Caldes de Montbui (1)

08043486 Institut Manolo Hugué (1)

 

Municipi: 08041 Canovelles

 

Centres

08046864 Institut Bellulla (1)

08055041 CFA Canovelles (1)

08072383 Sec. d'Institut Domus d'Olivet (CMC) (2)

 

Municipi: 08086 Les Franqueses del Vallès

 

Centres

08062468 CFA Bellavista (2)

08065391 Institut El Til·ler (1)

08052906 Institut Lauro (CMC) (1)

 

Municipi: 08088 La Garriga

 

Centres

08035222 Institut Manuel Blancafort

08035234 Institut Vil·la Romana (1)

 

Municipi: 08096 Granollers

 

Centres

08017931 Institut Antoni Cumella (CMC) (3)

08043644 Institut Carles Vallbona (1)

08045628 Institut Celestí Bellera (1)

08074801 Institut de Granollers (2)

08061221 CFA Vallès

08062213 EOI Vallès Oriental (1)

 

Municipi: 08107 Lliçà d'Amunt

 

Centres

08052955 Institut de Lliçà (1)

08065408 Institut Hipàtia d'Alexandria

 

Municipi: 08108 Lliçà de Vall

 

Centres

08058969 Sec. d'Institut El Vern (1)

 

Municipi: 08181 La Roca del Vallès

 

Centres

08053030 Institut de la Roca del Vallès (1)

 

Municipi: 08210 Sant Feliu de Codines

 

Centres

08060009 Sec. d'Institut Manuel Carrasco i Formiguera (1)

 

Municipi: 08902 Vilanova del Vallès

 

Centres

08061038 Institut de Vilanova del Vallès (1)

 

Zona: 081217 Mataró.

 

Municipi: 08003 Alella

 

Centres

08046785 Institut d'Alella (1)

 

Municipi: 08009 Argentona

 

Centres

08052876 Institut d'Argentona (1)

 

Municipi: 08030 Cabrils

 

Centres

08062717 Institut Cabrils (2)

 

Municipi: 08075 Dosrius

 

Centres

08062730 Sec. d'Institut de Dosrius (2)

 

Municipi: 08118 El Masnou

 

Centres

08020826 Institut Maremar (1)

08020838 Institut Mediterrània (1)

 

Municipi: 08121 Mataró

 

Centres

08062511 AFA Alarona (1)

08021260 Institut Alexandre Satorras (1)

08060253 CFA Can Marfà (1)

08021302 Institut Damià Campeny (1)

08052931 EOI del Maresme (1)

08042858 CFA Els Tarongers (2)

08052979 Institut Josep Puig i Cadafalch (CMC) (3)

08046797 Institut Laia l'Arquera (CMC) (1)

08046748 Institut Thos i Codina (CMC) (2)

 

Municipi: 08126 Montgat

 

Centres

08045677 Institut Thalassa (1)

 

Municipi: 08230 Premià de Dalt

 

Centres

08053017 Institut Valerià Pujol i Bosch (1)

 

Municipi: 08172 Premià de Mar

 

Centres

08060265 CFA Premià de Mar (1)

08072255 Institut Premià de Mar (1)

 

Municipi: 08197 Sant Andreu de Llavaneres

 

Centres

08046852 Institut Llavaneres (1)

 

Municipi: 08264 Sant Vicenç de Montalt

 

Centres

08062808 Institut Esteve Albert (1)

 

Municipi: 08281 Teià

 

Centres

08061117 Sec. d'Institut Turó d'en Baldiri (1)

 

Municipi: 08282 Tiana

 

Centres

08062857 Sec. d'Institut Tiana

 

Municipi: 08214 Vilassar de Dalt

 

Centres

08040564 Institut Jaume Almera (3)

 

Municipi: 08219 Vilassar de Mar

 

Centres

08057254 Institut Pere Ribot (1)

08046803 Institut Vilatzara (1)

 

Zona: 081247 Mollet del Vallès.

 

Municipi: 08105 La Llagosta

 

Centres

08059044 CFA La Llagosta

08043656 Institut Marina

 

Municipi: 08124 Mollet del Vallès

 

Centres

08065411 Institut Aiguaviva (1)

08066851 EOI de Mollet del Vallès (3)

08021594 Institut de Mollet del Vallès (CMC) (1)

08054034 Institut Gallecs (1)

08055385 CFA Mollet del Vallès (2)

08021600 Institut Vicenç Plantada (1)

 

Municipi: 08135 Montmeló

 

Centres

08052980 Institut Montmeló (1)

 

Municipi: 08136 Montornès del Vallès

 

Centres

08062523 CFA Marinada (3)

08065421 Institut Marta Mata (1)

08042093 Institut Vinyes Velles (CMC) (3)

 

Municipi: 08159 Parets del Vallès

 

Centres

08065433 Sec. d'Institut La Sínia (2)

08062043 CFA Parets del Vallès (1)

08044612 Institut Torre de Malla (1)

 

Municipi: 08209 Sant Fost de Campsentelles

 

Centres

08047479 Institut Alba del Vallès (1)

 

Zona: 081637 Pineda de Mar.

 

Municipi: 08006 Arenys de Mar

 

Centres

08035155 Institut Els Tres Turons (1)

 

Municipi: 08007 Arenys de Munt

 

Centres

08034187 Institut Domènec Perramon (1)

 

Municipi: 08035 Calella

 

Centres

08015171 Institut Bisbe Sivilla (1)

08074070 EOI de Calella (1)

 

Municipi: 08040 Canet de Mar

 

Centres

08072978 Sec. d'Institut de Canet de Mar (2)

08045641 Institut Lluís Domènech i Montaner (1)

 

Municipi: 08110 Malgrat de Mar

 

Centres

08045665 Institut Ramon Turró i Darder (1)

 

Municipi: 08155 Palafolls

 

Centres

08061099 Institut Font del Ferro (1)

 

Municipi: 08163 Pineda de Mar

 

Centres

08065366 Institut de Pineda de Mar (1)

08052992 Institut Euclides (3)

08047832 Institut Joan Coromines (3)

 

Municipi: 08235 Sant Pol de Mar

 

Centres

08073028 Institut de Sant Pol de Mar (2)

 

Municipi: 08284 Tordera

 

Centres

08073843 Institut de Tordera

08044983 Institut Lluís Companys (1)

 

Zona: 082027 Sant Celoni.

 

Municipi: 08046 Cardedeu

 

Centres

08036391 Institut Arquitecte Manuel Raspall (1)

08054401 Institut El Sui (1)

08062729 Institut Pla Marcell (1)

 

Municipi: 08106 Llinars del Vallès

 

Centres

08044594 Institut Giola (1)

 

Municipi: 08202 Sant Celoni

 

Centres

08034606 Institut Baix Montseny (1)

 

Municipi: 08207 Sant Esteve de Palautordera

 

Centres

08065469 Sec. d'Institut Can Record (2)

 

Municipi: 08234 Sant Pere de Vilamajor

 

Centres

08062791 Institut Vilamajor (1)

 

Municipi: 08259 Santa Maria de Palautordera

 

Centres

08070908 Institut Escola La Tordera (2)

08053108 Institut Reguissol (1)

 

Serveis Territorials a la Catalunya Central

 

Zona: 080227 Berga.

 

Municipi: 08016 Bagà

 

Centres

08052891 Institut L'Alt Berguedà (1)

 

Municipi: 08022 Berga

 

Centres

08061971 CFA Berguedà (1)

08065664 EOI del Berguedà (1)

08014693 Institut Guillem de Berguedà (1)

08064830 Sec. d'Institut Serra de Noet (1)

 

Municipi: 08092 Gironella

 

Centres

08044971 Institut Pere Fontdevila (1)

 

Municipi: 08175 Puig-reig

 

Centres

08052207 Institut de Puig-reig (1)

 

Zona: 081027 Igualada.

 

Municipi: 08031 Calaf

 

Centres

08043395 Institut Alexandre de Riquer (1)

 

Municipi: 08044 Capellades

 

Centres

08046645 Institut Molí de la Vila (1)

 

Municipi: 08102 Igualada

 

Centres

08062018 CFA Anoia (1)

08073193 Institut Badia i Margarit

08062171 EOI d'Igualada (1)

08047364 Institut Joan Mercader (1)

08019654 Institut Milà i Fontanals (1)

08019630 Institut Pere Vives i Vich (1)

 

Municipi: 08250 Santa Margarida de Montbui

 

Centres

08053352 Institut Montbui (CMC) (1)

 

Municipi: 08292 Vallbona d'Anoia

 

Centres

08065019 Sec. d'Institut de Vallbona d'Anoia (1)

 

Municipi: 08302 Vilanova del Camí

 

Centres

08044168 Institut Pla de les Moreres (1)

 

Zona: 081137 Manresa.

 

Municipi: 08010 Artés

 

Centres

08046876 Institut Miquel Bosch i Jover (1)

 

Municipi: 08047 Cardona

 

Centres

08042330 Institut Sant Ramon (3)

 

Municipi: 08053 Castellbell i el Vilar

 

Centres

08068616 Sec. d'Institut Bages Sud (1)

 

Municipi: 08113 Manresa

 

Centres

08065330 Institut Cal Gravat (1)

08059551 EOI de Manresa (1)

08046761 Institut Guillem Catà (CMC) (1)

08060113 CFA Jacint Carrió i Vilaseca (1)

08020462 Institut Lacetània (1)

08020474 Institut Lluís de Peguera (CMC) (1)

08033924 Institut Pius Font i Quer (1)

 

Municipi: 08138 Moià

 

Centres

08044600 Institut Moianès (1)

 

Municipi: 08140 Navarcles

 

Centres

08059524 Sec. d'Institut de Navarcles (1)

 

Municipi: 08141 Navàs

 

Centres

08072188 Institut Escola Sant Jordi (1)

 

Municipi: 08191 Sallent

 

Centres

08047376 Institut Llobregat (1)

 

Municipi: 08213 Sant Fruitós de Bages

 

Centres

08053054 Institut Gerbert d'Aurillac (1)

 

Municipi: 08218 Sant Joan de Vilatorrada

 

Centres

08066322 Sec. d'Institut Cardener (2)

08035313 Institut Quercus (1)

 

Municipi: 08262 Sant Vicenç de Castellet

 

Centres

08046840 Institut Castellet (1)

 

Municipi: 08192 Santpedor

 

Centres

08053111 Institut d'Auro (1)

 

Municipi: 08274 Súria

 

Centres

08042044 Institut Mig-Món (1)

 

Zona: 252077 Solsona.

 

Municipi: 25149 Oliana

 

Centres

25006471 Institut Aubenç (1)

 

Municipi: 25193 Sant Llorenç de Morunys

 

Centres

25008248 Sec. d'Institut de Sant Llorenç de Morunys

 

Municipi: 25207 Solsona

 

Centres

25005454 Institut Francesc Ribalta (2)

25008753 CFA Solsonès (2)

 

Zona: 082987 Vic.

 

Municipi: 08037 Calldetenes

 

Centres

08063837 Sec. d'Institut Les Margues (1)

 

Municipi: 08064 Castellterçol

 

Centres

08071214 Institut Escola Castellterçol (1)

 

Municipi: 08067 Centelles

 

Centres

08044569 Institut Pere Barnils (1)

 

Municipi: 08100 Gurb

 

Centres

08068380 Sec. d'Institut Gurb (1)

 

Municipi: 08112 Manlleu

 

Centres

08040552 Institut Antoni Pous i Argila (CMC) (1)

08072176 Sec. d'Institut La Teuleria (CMC) (1)

08063621 CFA Martí i Pol (2)

 

Municipi: 08117 Les Masies de Voltregà

 

Centres

08060976 Institut del Voltreganès (1)

 

Municipi: 08171 Prats de Lluçanès

 

Centres

08053005 Institut Castell de Quer (1)

 

Municipi: 08183 Roda de Ter

 

Centres

08053042 Institut Miquel Martí i Pol (1)

 

Municipi: 08237 Sant Quirze de Besora

 

Centres

08058428 Sec. d'Institut Bisaura (2)

 

Municipi: 08278 Taradell

 

Centres

08053121 Institut Taradell (1)

 

Municipi: 08283 Tona

 

Centres

08054277 Institut de Tona (1)

 

Municipi: 08285 Torelló

 

Centres

08058404 Institut Cirviànum de Torelló (1)

08063643 CFA La Cooperativa (1)

08075256 Institut Escola Marta Mata (CRF) (1)

 

Municipi: 08298 Vic

 

Centres

08035003 EASD de Vic (1)

08031022 Institut de Vic (1)

08031034 Institut Jaume Callís (1)

08062870 Institut La Plana (CMC) (1)

08060095 CFA Montseny

08062183 EOI Osona (1)

 

Serveis Territorials a Girona

 

Zona: 170237 Blanes.

 

Municipi: 17023 Blanes

 

Centres

17008122 EOI de Blanes

17007129 CFA Es Piteus

17000551 Institut Sa Palomera (1)

17005731 Institut S'Agulla (2)

17005662 Institut Serrallarga (1)

 

Municipi: 17095 Lloret de Mar

 

Centres

17007014 CFA Lloret de Mar

17009898 Institut Escola Lloret de Mar (1)

17005911 Institut Ramon Coll i Rodés (CMC) (1)

17006770 Institut Rocagrossa (CMC) (1)

 

Municipi: 17103 Maçanet de la Selva

 

Centres

17008951 Sec. d'Institut Maçanet de la Selva (CMC) (1)

 

Municipi: 17202 Tossa de Mar

 

Centres

17006812 Institut de Tossa de Mar (1)

 

Municipi: 17213 Vidreres

 

Centres

17006824 Institut Vidreres (1)

 

Zona: 170667 Figueres.

 

Municipi: 17032 Cadaqués

 

Centres

17006678 Sec. d'Institut Cap de Creus (1)

 

Municipi: 17047 Castelló d'Empúries

 

Centres

17006083 Institut Castelló d'Empúries (1)

17008729 Sec. d'Institut Castelló d'Empúries (1)

 

Municipi: 17066 Figueres

 

Centres

17004438 Institut Alexandre Deulofeu (CMC) (1)

17005649 Institut Cendrassos (CMC) (1)

17008134 EOI de Figueres (1)

17007178 CFA Maria Verdaguer

17001221 Institut Narcís Monturiol (CMC) (1)

17007609 Institut Olivar Gran (CMC) (1)

17001218 Institut Ramon Muntaner (CMC) (1)

 

Municipi: 17086 La Jonquera

 

Centres

17006745 Institut de La Jonquera (1)

 

Municipi: 17092 Llançà

 

Centres

17006769 Institut de Llançà (1)

 

Municipi: 17152 Roses

 

Centres

17005364 Institut Cap Norfeu (CMC) (1)

17006851 Institut Illa de Rodes (CMC) (1)

 

Municipi: 17221 Vilafant

 

Centres

17008390 Institut de Vilafant (1)

 

Zona: 170797 Girona.

 

Municipi: 17007 Amer

 

Centres

17004578 Institut Castell d'Estela (1)

 

Municipi: 17008 Anglès

 

Centres

17004487 Institut Rafael Campalans (1)

 

Municipi: 17015 Banyoles

 

Centres

17008821 EOI de Banyoles

17000330 Institut Josep Brugulat (1)

17000305 Institut Pere Alsius i Torrent (1)

17008365 CFA Pla de l'Estany

17006666 Institut Pla de l'Estany (1)

 

Municipi: 17019 Besalú

 

Centres

17009801 Institut Escola Salvador Vilarrasa (1)

 

Municipi: 17020 Bescanó

 

Centres

17009783 Institut La Miquela (1)

 

Municipi: 17044 Cassà de la Selva

 

Centres

17005650 Institut de Cassà de la Selva (2)

 

Municipi: 17049 Celrà

 

Centres

17006708 Institut de Celrà (1)

 

Municipi: 17079 Girona

 

Centres

17005042 Institut Carles Rahola i Llorens (1)

17004852 EOI de Girona (1)

17010414 Institut Ermessenda de Girona (1)

17001759 Institut Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona (1)

17007181 CFA Girona

17001723 Institut Jaume Vicens Vives (1)

17001735 Institut Montilivi (1)

17004499 Institut Narcís Xifra i Masmitjà (1)

17010441 CFA Nou Girona

17006939 Institut Santa Eugènia (1)

17004530 Institut Santiago Sobrequés i Vidal (1)

 

Municipi: 17155 Salt

 

Centres

17005339 CFA Les Bernardes

17003203 Institut Salvador Espriu (CMC) (1)

17008407 Sec. d'Institut Salvador Sunyer i Aimeric (CMC) (1)

17005388 Institut Vallvera (CMC) (1)

 

Municipi: 17163 Sant Gregori

 

Centres

17010189 Institut Vall de Llémena (1)

 

Municipi: 17215 Vilablareix

 

Centres

17009205 Institut de Vilablareix (1)

 

Zona: 171147 Olot.

 

Municipi: 17039 Camprodon

 

Centres

17006681 Sec. d'Institut Germans Vila-Riera (1)

 

Municipi: 17114 Olot

 

Centres

17005893 Institut Bosc de la Coma (1)

17005340 EASD d'Olot

17007981 EOI d'Olot (1)

17007671 CFA La Garrotxa

17002399 Institut La Garrotxa (1)

17002387 Institut Montsacopa (1)

 

Municipi: 17145 Ribes de Freser

 

Centres

17006794 Sec. d'Institut Joan Triadú (1)

 

Municipi: 17147 Ripoll

 

Centres

17005704 Institut Abat Oliba (1)

17008833 EOI de Ripoll (1)

17008377 CFA Ripollès

 

Municipi: 17167 Sant Joan de les Abadesses

 

Centres

17009813 Institut Escola Sant Joan de les Abadesses (2)

 

Zona: 171177 Palafrugell.

 

Municipi: 17022 La Bisbal d'Empordà

 

Centres

17007300 Institut La Bisbal (1)

 

Municipi: 17062 L'Escala

 

Centres

17005251 Institut El Pedró (1)

 

Municipi: 17117 Palafrugell

 

Centres

17002557 Institut Baix Empordà (CMC) (1)

17002545 Institut Frederic Martí i Carreras (CMC) (1)

17008146 CFA Palafrugell

 

Municipi: 17199 Torroella de Montgrí

 

Centres

17005923 Institut Montgrí (1)

 

Municipi: 17211 Verges

 

Centres

17009795 Institut Escola Francesc Cambó i Batlle (1)

 

Zona: 171607 Sant Feliu de Guíxols.

 

Municipi: 17034 Calonge

 

Centres

17000706 Institut Puig Cargol (1)

 

Municipi: 17048 Castell-Platja d'Aro

 

Centres

17006691 Institut Ridaura (1)

 

Municipi: 17089 Llagostera

 

Centres

17006757 Institut de Llagostera (1)

 

Municipi: 17118 Palamós

 

Centres

17005352 Institut de Palamós (1)

 

Municipi: 17160 Sant Feliu de Guíxols

 

Centres

17008110 EOI de Sant Feliu de Guíxols

17003318 Institut de Sant Feliu de Guíxols (1)

17003306 Institut Sant Elm (1)

17007658 CFA Sant Feliu de Guíxols

 

Zona: 170087 Santa Coloma de Farners.

 

Municipi: 17009 Arbúcies

 

Centres

17006605 Institut Montsoriu (1)

 

Municipi: 17033 Caldes de Malavella

 

Centres

17008651 Sec. d'Institut de Caldes de Malavella (1)

 

Municipi: 17083 Hostalric

 

Centres

17006733 Institut Vescomtat de Cabrera (1)

 

Municipi: 17146 Riells i Viabrea

 

Centres

17010037 Sec. d'Institut El Bruc (1)

 

Municipi: 17164 Sant Hilari Sacalm

 

Centres

17004517 Institut Anton Busquets i Punset (1)

 

Municipi: 17180 Santa Coloma de Farners

 

Centres

17005376 Institut de Santa Coloma de Farners (1)

17008389 CFA La Selva

 

Municipi: 17193 Sils

 

Centres

17009308 Sec. d'Institut de Sils (1)

 

Serveis Territorials a Lleida

 

Zona: 250347 Artesa de Segre.

 

Municipi: 25034 Artesa de Segre

 

Centres

25005429 Institut Els Planells (1)

 

Municipi: 25172 Ponts

 

Centres

25006574 Institut de Ponts (1)

 

Zona: 250407 Balaguer.

 

Municipi: 25040 Balaguer

 

Centres

25005727 Institut Almatà

25008561 CFA Balaguer (2)

25000833 Institut Ciutat de Balaguer (CMC) (1)

 

Municipi: 25047 Bellcaire d'Urgell

 

Centres

25007700 Institut Ermengol IV (1)

 

Zona: 251737 El Pont de Suert.

 

Municipi: 25173 El Pont de Suert

 

Centres

25006240 Institut El Pont de Suert (1)

 

Zona: 252037 La Seu d'Urgell.

 

Municipi: 17141 Puigcerdà

 

Centres

17005741 Institut Pere Borrell (1)

 

Municipi: 25203 La Seu d'Urgell

 

Centres

25008558 EOI de La Seu d'Urgell (1)

25004188 Institut Joan Brudieu (1)

25008583 CFA La Seu d'Urgell

25009186 Institut La Valira

 

Zona: 251207 Lleida.

 

Municipi: 25011 Alcarràs

 

Centres

25007153 Institut d'Alcarràs (3)

 

Municipi: 25019 Almacelles

 

Centres

25006483 Institut Canigó (1)

 

Municipi: 25021 Almenar

 

Centres

25006227 Institut d'Almenar (1)

 

Municipi: 25120 Lleida

 

Centres

25002799 Institut Caparrella (1)

25010127 Institut Castell dels Templers (CMC)

25006252 EOI de Lleida (1)

25006720 Institut d'Hoteleria i Turisme (2)

25005442 Institut Escola del Treball (1)

25002726 Institut Guindàvols (1)

25007611 CFA Joan Carles I

25002787 Institut Joan Oró (CMC) (1)

25006495 Institut Josep Lladonosa (1)

25009836 Institut La Mitjana (CMC) (2)

25006513 Institut Manuel de Montsuar (1)

25007189 Institut Maria Rúbies (CMC) (3)

25002696 Institut Marius Torres

25006771 Institut Ronda (1)

25002684 Institut Samuel Gili i Gaya (1)

25006410 CFA Segrià

25006732 Institut Torrevicens (CMC) (1)

 

Municipi: 25228 Torrefarrera

 

Centres

25009733 Institut Joan Solà (2)

 

Zona: 251377 Mollerussa.

 

Municipi: 25058 Les Borges Blanques

 

Centres

25006525 Institut Josep Vallverdú

 

Municipi: 25137 Mollerussa

 

Centres

25007517 Institut La Serra (1)

25008625 CFA Mollerussa

25003202 Institut Mollerussa

25005582 Institut Terres de Ponent (CMC)

 

Zona: 252047 Seròs.

 

Municipi: 25101 La Granadella

 

Centres

25007499 Institut l'Olivera (2)

 

Municipi: 25204 Seròs

 

Centres

25007529 Institut Seròs (3)

 

Zona: 252097 Sort.

 

Municipi: 25086 Esterri d'Àneu

 

Centres

25007025 Sec. d'Institut Morelló (1)

 

Municipi: 25209 Sort

 

Centres

25006291 Institut Hug Roger III (1)

 

Zona: 252177 Tàrrega.

 

Municipi: 25003 Agramunt

 

Centres

25005260 Institut Ribera del Sió (1)

 

Municipi: 25050 Bellpuig

 

Centres

25006598 Institut Lo Pla d'Urgell (1)

 

Municipi: 25072 Cervera

 

Centres

25001311 Institut Antoni Torroja (1)

25008571 CFA Joan Comorera (2)

25005685 Institut La Segarra (1)

 

Municipi: 25110 Guissona

 

Centres

25007505 Institut de Guissona (1)

 

Municipi: 25217 Tàrrega

 

Centres

25006781 Institut Alfons Costafreda

25008546 EOI de Tàrrega (2)

25004498 Institut Manuel de Pedrolo (1)

25004528 EASD Ondara (1)

25008595 CFA Tàrrega

 

Zona: 252347 Tremp.

 

Municipi: 25171 La Pobla de Segur

 

Centres

25008352 Institut de La Pobla de Segur (3)

 

Municipi: 25234 Tremp

 

Centres

25006288 Institut de Tremp (1)

25008984 CFA Tremp

 

Zona: 252437 Vielha e Mijaran.

 

Municipi: 25121 Les

 

Centres

25006148 Institut d'Ostalaria de Les-Val d'Aran (A)

 

Municipi: 25243 Vielha e Mijaran

 

Centres

25006239 Institut d'Aran (A) (1)

25008741 CFA Val d'Aran (A) (2)

 

Serveis Territorials a Tarragona

 

Zona: 430387 Cambrils.

 

Municipi: 43038 Cambrils

 

Centres

43006654 Institut Cambrils (1)

43007038 Institut Escola d'Hoteleria i Turisme (1)

43010335 Institut La Mar de la Frau (1)

43000779 Institut Ramon Berenguer IV (1)

 

Municipi: 43905 Salou

 

Centres

43011200 EOI de Salou

43007543 Institut Jaume I (1)

43010347 Institut Marta Mata (1)

 

Municipi: 43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

 

Centres

43007208 Institut Berenguer d'Entença (1)

 

Municipi: 43171 Vila-seca

 

Centres

43005972 Institut Ramon Barbat i Miracle (1)

43008523 Institut Vila-seca (1)

43010086 AFA Vilaseca (3)

 

Zona: 431637 El Vendrell.

 

Municipi: 43012 Altafulla

 

Centres

43009977 Institut d'Altafulla (1)

 

Municipi: 43016 L'Arboç

 

Centres

43007580 Institut de L'Arboç (1)

 

Municipi: 43028 La Bisbal del Penedès

 

Centres

43010414 Institut Coster de la Torre (1)

 

Municipi: 43037 Calafell

 

Centres

43007257 Institut Camí de Mar (1)

43010372 Institut La Talaia

 

Municipi: 43051 Cunit

 

Centres

43009850 Institut Ernest Lluch i Martí (1)

 

Municipi: 43131 Roda de Berà

 

Centres

43011418 Institut Roda de Barà

 

Municipi: 43153 Torredembarra

 

Centres

43007661 Institut Ramon de la Torre (1)

43006952 Institut Torredembarra (1)

 

Municipi: 43163 El Vendrell

 

Centres

43004803 Institut Andreu Nin (1)

43004797 Institut Baix Penedès (1)

43010037 EOI del Vendrell (1)

43010062 CFA El Vendrell (3)

43010189 Institut Mediterrània (1)

 

Zona: 431237 Reus.

 

Municipi: 43031 Les Borges del Camp

 

Centres

43010578 Institut Fontanelles (1)

 

Municipi: 43049 Cornudella de Montsant

 

Centres

43008699 Sec. d'Institut Montsant (1)

 

Municipi: 43092 Mont-roig del Camp

 

Centres

43008638 Institut Antoni Ballester (1)

 

Municipi: 43123 Reus

 

Centres

43002594 Institut Baix Camp (1)

43009710 EOI de Reus

43007385 Institut d'Horticultura i Jardineria (1)

43006678 Institut Gabriel Ferrater i Soler (1)

43002570 Institut Gaudí (CMC) (1)

43008444 Institut Josep Tapiró (CMC) (1)

43007166 Institut Lluís Domènech i Montaner (1)

43008857 CFA Mas Pellicer (3)

43012083 Institut Escola Pi del Burgar (1)

43010852 Institut Roseta Mauri (CMC) (1)

43002582 Institut Salvador Vilaseca (1)

 

Municipi: 43129 Riudoms

 

Centres

43007658 Institut Joan Guinjoan i Gispert (1)

 

Municipi: 43145 La Selva del Camp

 

Centres

43008511 Institut Joan Puig i Ferreter (1)

 

Zona: 431487 Tarragona.

 

Municipi: 43907 La Canonja

 

Centres

43008481 Institut Collblanc (CMC) (1)

 

Municipi: 43043 El Catllar

 

Centres

43012812 Institut Escola L'Agulla

 

Municipi: 43047 Constantí

 

Centres

43007646 Institut de Constantí (CMC) (1)

 

Municipi: 43095 El Morell

 

Centres

43008407 Institut El Morell (1)

 

Municipi: 43100 Els Pallaresos

 

Centres

43010748 Institut Els Pallaresos (1)

 

Municipi: 43148 Tarragona

 

Centres

43003641 Institut Antoni de Martí i Franquès (1)

43009722 Institut Cal·lípolis (1)

43006125 Institut Campclar (CMC) (1)

43003653 Institut Comte de Rius (1)

43006940 EOI de Tarragona (1)

43005704 Institut Francesc Vidal i Barraquer (1)

43007051 CFA Josepa Massanés i Dalmau (2)

43006630 Institut Pere Martell (2)

43003732 Institut Pons d'Icart (1)

43008501 Sec. d'Institut Pont del Diable (CMC) (1)

43008432 Institut Sant Pere i Sant Pau (1)

43008729 CFA Tarragona

43011479 Institut Tarragona (3)

43008390 Institut Torreforta (CMC) (1)

 

Zona: 431617 Valls.

 

Municipi: 43005 Alcover

 

Centres

43009497 Institut Fonts del Glorieta (1)

 

Municipi: 43054 L'Espluga de Francolí

 

Centres

43006617 Institut Joan Amigó i Callau (1)

 

Municipi: 43086 Montblanc

 

Centres

43009187 Institut Martí l'Humà (1)

43010323 CFA Montblanc

 

Municipi: 43139 Santa Coloma de Queralt

 

Centres

43006708 Institut Joan Segura i Valls (1)

 

Municipi: 43161 Valls

 

Centres

43010670 EOI de Valls

43004611 Institut Jaume Huguet (1)

43004608 Institut Narcís Oller (1)

43010608 Institut Serra de Miramar

43010074 CFA Valls (1)

 

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

 

Zona: 430047 Alcanar.

 

Municipi: 43004 Alcanar

 

Centres

43007087 Institut Sòl de Riu (1)

 

Municipi: 43044 La Sénia

 

Centres

43006681 Institut de La Sénia (1)

 

Municipi: 43156 Ulldecona

 

Centres

43006496 Institut Manuel Sales i Ferré (1)

 

Zona: 430147 Amposta.

 

Municipi: 43014 Amposta

 

Centres

43010669 EOI d'Amposta (1)

43010888 Institut de Tecnificació (1)

43006101 Institut Montsià (1)

43000329 Institut Ramon Berenguer IV (1)

43008754 CFA Sebastià Juan Arbó (1)

 

Municipi: 43136 Sant Carles de la Ràpita

 

Centres

43007221 Institut Els Alfacs (1)

 

Municipi: 43138 Santa Bàrbara

 

Centres

43008456 Institut Les Planes (1)

 

Zona: 430937 Móra d'Ebre.

 

Municipi: 43022 Batea

 

Centres

43012113 Institut Escola Mare de Déu del Portal (1)

 

Municipi: 43055 Falset

 

Centres

43006691 Institut Priorat (1)

 

Municipi: 43060 Flix

 

Centres

43007233 Institut de Flix (1)

 

Municipi: 43064 Gandesa

 

Centres

43006642 Institut Terra Alta (1)

 

Municipi: 43093 Móra d'Ebre

 

Centres

43007129 Institut Julio Antonio (1)

43010311 CFA Ribera d'Ebre (1)

43010980 EOI Ribera d'Ebre (1)

 

Municipi: 43094 Móra la Nova

 

Centres

43012289 Institut Escola 3 d'Abril (1)

 

Zona: 431557 Tortosa.

 

Municipi: 43013 L'Ametlla de Mar

 

Centres

43006976 Institut Mare de Déu de la Candelera (1)

 

Municipi: 43903 Camarles

 

Centres

43008419 Institut Camarles (1)

 

Municipi: 43901 Deltebre

 

Centres

43006964 Institut de Deltebre (1)

 

Municipi: 43104 El Perelló

 

Centres

43007211 Institut Blanca d'Anjou (1)

 

Municipi: 43133 Roquetes

 

Centres

43008420 Institut Roquetes (1)

 

Municipi: 43155 Tortosa

 

Centres

43011170 Institut Cristòfol Despuig (1)

43012307 Institut Escola Daniel Mangrané (1)

43004441 Institut de l'Ebre (1)

43009862 EOI de Tortosa (1)

43004438 Institut Joaquin Bau (1)

43009771 CFA Tortosa (1)

 

 

Annex 7

Codis de comarques

 

01 Alt Camp

02 Alt Empordà

03 Alt Penedès

04 Alt Urgell

05 Alta Ribagorça

06 Anoia

07 Bages

08 Baix Camp

09 Baix Ebre

10 Baix Empordà

11 Baix Llobregat

12 Baix Penedès

13 Barcelonès

14 Berguedà

15 Cerdanya

16 Conca de Barberà

17 Garraf

18 Garrigues

19 Garrotxa

20 Gironès

21 Maresme

42 Moianès

22 Montsià

23 Noguera

24 Osona

25 Pallars Jussà

26 Pallars Sobirà

27 Pla d'Urgell

28 Pla de l'Estany

29 Priorat

30 Ribera d'Ebre

31 Ripollès

32 Segarra

33 Segrià

34 Selva

35 Solsonès

36 Tarragonès

37 Terra Alta

38 Urgell

39 Val d'Aran

40 Vallès Occidental

41 Vallès Oriental

 

Amunt