Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 04/05/2016

  • Número del document GAH/1195/2016

  • Número de control 16131035

  • Organisme emissor Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

    CVE CVE-DOGC-A-16131035-2016

Dades del DOGC
  • Número 7119

  • Data 12/05/2016

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ GAH/1195/2016, de 4 de maig, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d'un lloc de comandament de la Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge (convocatòria de provisió núm. GAH/001/16).


Atesa la Resolució GAH/579/2016, de 25 de febrer (DOGC núm. 7076, de 10.3.2016), de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d'un lloc de comandament de la Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge;

Atès el que disposen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional del personal funcionari de la Generalitat de Catalunya, i la resta de disposicions concordants;

Atès que s'han complert els requisits i les especificacions de mèrits i capacitats exigits en la convocatòria, i de conformitat amb la proposta de la Junta de Mèrits i Capacitats,


Resolc:


Nomenar el senyor Daniel Fuertes Rosich cap del Servei de Cooperació Econòmica Local de la Direcció General d'Administració Local.


Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, potestativament, i d'acord amb el que estableixen l'article 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, un recurs de reposició davant el secretari general del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la publicació, o bé un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.


Barcelona, 4 de maig de 2016


P. d. (Resolució GRI/1728/2013, DOGC núm. 6434, de 7.8.2013)

Francesc Esteve i Balagué

Secretari general


Amunt