Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 02/05/2016

  • Número de control 16125096

  • Organisme emissor Ajuntament de Lloret de Mar

    CVE CVE-DOGC-A-16125096-2016

Dades del DOGC
  • Número 7117

  • Data 10/05/2016

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre concessió de l'ús privatiu sobre un bé de domini públic, mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, per a l’explotació de determinats suports publicitaris en diversos espais del terme municipal de Lloret de Mar, així com el manteniment, conservació, neteja i reposició d’aquests suports.


En data 18/03/2016, la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament va aprovar el plec de clàusules econòmico – administratives i jurídiques per a la concessió de l'ús privatiu sobre un bé de domini públic, mitjançant procediment obert, per a l'explotació de determinats suports publicitaris en diversos espais del terme municipal de Lloret de Mar, així com el manteniment, conservació, neteja i reposició d'aquests suports

El plec de condicions econòmico – administratives i jurídiques preveu que la durada del contracte és de 4 anys, a comptar des de la data de signatura de l'acta de lliurament, moment en que l'ajuntament posarà a disposició del concessionari els suports objecte de la concessió. Si ambdues parts hi estan d'acord, el contracte es podrà prorrogar de forma expressa, mitjançant acord de l'òrgan de contractació, per anualitats successives (any a any) fins a un màxim de 4 anys més.

El termini de presentació de les ofertes serà de 26 dies naturals, a comptar des de l'endemà de l'última publicació a l'anunci de convocatòria al BOP o DOGC.

L'esmentat plec de condicions s'exposa al públic en el perfil de contractant de l'Ajuntament de Lloret de Mar (www.lloret.cat), de forma simultània amb la licitació per un termini de 20 dies hàbils des de l'última publicació al BOP de Girona o DOGC, i en aquest termini serà susceptible de presentació de les al·legacions, d'acord amb allò previst a l'article 277.1 del DL 2/2003, de 28 d'abril.

 

Lloret de Mar, 2 de maig de 2016

 

David Reixach i Saura

Secretari accidental

 

Amunt