Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 11/04/2016

  • Número del document EMC/0964/2016

  • Número de control 16104083

  • Organisme emissor Departament d'Empresa i Coneixement

    CVE CVE-DOGC-A-16104083-2016

Dades del DOGC
  • Número 7102

  • Data 19/04/2016

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EMC/964/2016, d'11 d'abril, per la qual s'atorga a Eolpop, SL, l'autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció i declaració d'utilitat pública de la petita instal·lació eòlica anomenada Viure de l'aire del cel, de 2,7 MW, al terme municipal de Pujalt (Anoia) a la demarcació territorial de Barcelona (exp. 1860).


L'empresa Eolpop, SL, sol·licita l'autorització administrativa prèvia, l'autorització administrativa de construcció i la declaració d'utilitat pública de la petita instal·lació eòlica anomenada “Viure de l'aire del cel” de 2,7 MW, a ubicar al terme municipal de Pujalt (Anoia).

La legislació aplicable a aquestes instal·lacions és, bàsicament, la següent: A efectes energètics la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; el Reial Decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus; el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, sobre procediments d'autorització de les instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica i el Decret 147/2009, de 22 de setembre, pel qual es regulen els procediments administratius aplicables per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya. A efectes mediambientals, la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats i la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. A efectes urbanístics, la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme aprovada pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost; el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme. A efectes paisatgístics, la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge i el Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, i es regulen els estudis i informes d'impacte i integració paisatgística.

Peticionari: Eolpop, SL, amb domicili social a Camprodon, 3, baixos, 08012 Barcelona.

Ubicació de la instal·lació: Al voltant dels indrets coneguts com 'Les Garrigueres' i 'Pla de la Font', dins el terme municipal de Pujalt (Anoia).

Finalitat: Producció d'electricitat aprofitant l'energia eòlica.


D'acord amb el que preveu l'article 6 del Decret 147/2009, de 22 de setembre, pel qual es regulen el procediments administratius aplicables per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya, amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud, el promotor ha obtingut el corresponent pronunciament de la Ponència Ambiental de Parcs Eòlics, la qual en la sessió del 9 d'octubre de 2012, adopta l'Acord de no aplicació del tràmit d'avaluació d'impacte ambiental del projecte “Petita instal·lació eòlica Viure de l'aire del cel”, al terme municipal de Pujalt, (DOGC núm. 6748, de 12/11/2014).

Així mateix, la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central, en la sessió del 30 d'octubre de 2013, acorda aprovar definitivament el Projecte en sòl no urbanitzable de la instal·lació eòlica "Viure de l'aire del cel" al terme municipal de Pujalt, de conformitat amb l'article 48 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer.

En compliment dels tràmits que estableixen les disposicions a dalt indicades, la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció i declaració d'utilitat pública de la instal·lació de generació d'energia elèctrica originada en la petita instal·lació eòlica anomenada “Viure de l'aire del cel” de 2,7 MW, al terme municipal de Pujalt es sotmet a un període d'informació pública d'un mes, mitjançant anunci publicat al DOGC número núm. 7038 de data 15/01/2016, BOE número 17 de data 20/01/2016 i al diari Regió7 de data 13/02/2016. Aquesta informació pública inclou també la declaració d'utilitat pública amb urgent ocupació de la línia soterrada des de l'aerogenerador fins l'edifici d'interconnexió-seccionament, destinat a realitzar la connexió amb la companyia distribuïdora.

Així mateix, d'acord amb la normativa esmentada, se sol·licita informe als següents organismes afectats: Ajuntament de Pujalt, Subdirecció General de Planificació Territorial i Paisatge del Departament de Territori i Sostenibilitat, Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni del Departament de Cultura, Agència Estatal de Seguretat Aèria, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Direcció General d'Indústria, Endesa Distribución Eléctrica, SLU, Orange Espagne, SAU, Vodafone España, SAU, Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, Abertis Infraestructuras, SA, i Telefónica de España, SA.

Durant el termini d'informació pública no s'han presentat al·legacions per part de particulars i associacions.

L'Ajuntament de Pujalt, la Subdirecció General de Planificació Territorial i Paisatge del Departament de Territori i Sostenibilitat, la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni del Departament de Cultura, la Direcció General d'Indústria, l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, Abertis Infraestructuras, SA, i Telefónica de España, SA, informen favorablement e imposen condicionants, que són acceptats pel peticionari, d'acord amb el que determinen els articles 125 i 131 i concordants del Reial Decret 1955/2000 i l'article 28 del Decret 147/2009, de 22 de setembre.

Endesa Distribución Eléctrica, SLU, informa que el punt de connexió atorgat és un nou Centre de Mesura (CM) situat a la línia Prats de Rei de 25 kV subsidiària de la Subestació La Fortesa, i fa una proposta de connexió que comporta treballs de reforç, adequació i adaptació de la xarxa de distribució existent i treballs necessaris per a la connexió de la instal·lació de generació des del punt frontera fins al punt de connexió amb la xarxa de distribució. Aquesta connexió queda fora de l'abast d'aquesta autorització, i requerirà la seva pròpia autorització. El peticionari presenta la notificació d'atorgament del punt de connexió i accepta la proposta de connexió plantejada per la distribuïdora.

La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments comunica que no emetrà informe perquè la instal·lació eòlica no es troba inclosa a l'Annex 1 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis que determina els supòsits sotmesos a control preventiu de l'Administració de la Generalitat.

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Orange Espagne, SAU, Vodafone España, SAU, i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació no s'han pronunciat i per tant, d'acord amb el que s'estableix a l'article 27 del Decret 147/2009, de 22 de setembre, es poden prosseguir les actuacions corresponents de tramitació administrativa.

L'Ajuntament de Pujalt certifica que l'anunci d'informació pública s'ha publicat al taulell d'anuncis de l'ajuntament durant un termini d'un mes i no s'ha presentat cap al·legació ni reclamació.

Atès que aquesta instal·lació, per les seves característiques tècniques i administratives, reuneix les condicions per a obtenir la inscripció en el Registre d'Instal·lacions de Producció d'Energia Elèctrica de Catalunya;

Complerts els tràmits administratius que disposen la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i la Llei 26/2010 de 3 d'agost, de regim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.


Resolc:


1. Atorgar l'autorització administrativa prèvia de la petita instal·lació eòlica anomenada “Viure de l'aire del cel”, de 2,7 MW, al terme municipal de Pujalt.


2. Declarar la utilitat pública de la instal·lació elèctrica que s'aprova, que porta implícita la necessitat d'ocupació urgent dels béns i drets afectats als efectes que preveu l'article 52 de la Llei d'expropiació forçosa. Aquesta sol·licitud de declaració d'utilitat pública ha estat sotmesa a un període d'informació pública mitjançant l'Anunci publicat al DOGC número núm. 7038 de data 15/01/2016 i comporta les afeccions que s'hi descriuen i les que hagin pogut aflorar o modificar-se en la tramitació d'aquest expedient.


3. Atorgar l'autorització administrativa de construcció de la instal·lació de producció elèctrica amb les característiques tècniques principals indicades a continuació.

Les instal·lacions de mitja tensió hauran de seguir el procediment d'autorització previst a l'Ordre del Departament d'Indústria i Energia, de 2 de febrer de 1990, per la qual es regula el procediment d'actuació administrativa per a l'aplicació dels reglaments electrotècnics per a alta tensió a les instal·lacions privades.

Nom de la instal·lació: Viure de l'aire del cel.

Potencia total MW: 2,7

Ubicació de la instal·lació: Al voltant dels indrets coneguts com 'Les Garrigueres' i 'Pla de la Font', dins el terme municipal de Pujalt (Anoia).

Finalitat: Producció d'electricitat aprofitant l'energia eòlica.

Característiques principals: Instal·lació d'un aerogenerador ECO-122 de 2.700 kW de potència nominal, amb boixa situada a 89 m d'alçada i 122 m de diàmetre de rotor, equipat amb 3 pales i eix horitzontal, amb sistema actiu d'orientació i amb regulació automàtica de potència de pas variable. Mitjançant un multiplicador s'acobla a un generador asíncron doblement alimentat de rotor debanat, de 3 parells de pols.

S'instal·larà un centre de transformació a l'interior de l'aerogenerador amb un transformador de quatre debanats 25/1/0,69/0,4 kV.

La connexió de la línia soterrada procedent de l'aerogenerador a 25 kV es farà amb canalitzacions per rases amb cable unipolar RHZ1 de 150 mm2 fins a un edifici compacte prefabricat del tipus PFU, que serà el centre d'interconnexió i seccionament, el qual allotjarà quatre cel·les blindades de tensió d'aïllament 36 kV, destinades a realitzar la connexió amb la línia de distribució en el nou CM de la Línia Prats de Rei de 25 kV.

Les instal·lacions de seccionament, dins de l'edifici indicat, i el tram de la línia soterrada d'evacuació fins al punt de connexió amb la línia existent de 25 kV, que discorre prop del parc, no formen part d'aquest projecte.

Pressupost total de la instal·lació: 4.289.891,08 €

Aquesta Resolució es dicta d'acord amb el que disposa la normativa abans esmentada i també l'article 17 i el capítol 4 del Decret 1775/1967, de 22 de juliol, sobre règim d'instal·lació, ampliació i trasllat d'indústries i està sotmesa a les condicions especials següents:

 

1. Les instal·lacions s'executaran d'acord amb el Text Refós del Projecte eòlic “Viure de l'aire del cel” de data octubre 2015, redactat per l'enginyer industrial Emili Ribes Alcover, col·legiat núm. 10.327, pel Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. La descripció, especificacions i justificació dels elements que integren la petita instal·lació eòlica i la línia d'evacuació fins a les instal·lacions de seccionament, límit frontera amb la companyia distribuïdora, dins el centre d'interconnexió estan recollides a l'esmentat Text Refós.

 

2. Qualsevol canvi en la configuració energètica de la instal·lació, requerirà l'autorització prèvia del Departament d'Empresa i Coneixement.

 

3. La construcció i el funcionament d'aquesta instal·lació elèctrica se sotmet al que estableixen el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió; el Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic para a baixa tensió; la Llei 18/2008, de 23 de desembre, de garantia i qualitat del subministrament elèctric; la Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, i la resta de disposicions d'aplicació general.


4. El titular de la instal·lació és responsable de l'ús, explotació, conservació i manteniment de la instal·lació, d'acord amb les condicions de seguretat, energètiques i de protecció del medi ambient que determina la normativa vigent.


5. El termini per a la posada en marxa de l'esmentada instal·lació és de dos anys a comptar de la data de publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El titular podrà sol·licitar una pròrroga que haurà de demanar, com a mínim, un mes abans de que acabi el termini indicat.


6. El titular haurà de justificar que els equips que s'incorporaran seran nous i sense ús previ d'acord amb el què estableix l'apartat 9 de l'article 11 del Reial Decret 413/2014, en el cas de sol·licitar l'atorgament del règim retributiu específic.


7. El titular haurà de donar compliment a les condicions imposades per l'Acord de declaració de no aplicació del tràmit d'avaluació d'impacte ambiental del projecte emès per la Ponència Ambiental de Parcs Eòlics, així com les condicions imposades pels organismes afectats que han informat en el procediment.


8. El Departament d'Empresa i Coneixement podrà fer, durant les obres i un cop acabades, les comprovacions i les proves que consideri necessàries en relació amb el compliment de les condicions generals i específiques d'aquesta Resolució, així com requerir informació complementària, sempre que ho consideri necessari.

Amb aquesta finalitat, el titular de la instal·lació ha de comunicar a l'òrgan competent del Departament d'Empresa i Coneixement el començament de les obres, les incidències dignes de menció durant el seu decurs, i també el seu acabament.


9. La instal·lació no es podrà posar en marxa, ni connectar a la xarxa elèctrica, sense que disposi de l'oportuna autorització d'explotació, provisional per a proves o definitiva, emesa per l'òrgan territorialment competent del departament d'Empresa i Coneixement.

Per a sol·licitar l'autorització d'explotació, juntament amb la comunicació d'acabament d'obres, s'ha d'adjuntar el certificat de direcció i acabament de la instal·lació que acrediti que aquesta s'ajusta al projecte aprovat, que s'ha donat compliment a les normes i les disposicions abans esmentades i, si s'escau, s'han d'adjuntar les actes de les proves realitzades.


10. Els generadors han de complir els requisits tècnics definits per l'operador del sistema elèctric pel que fa a la regulació de tensió, el comportament davant de pertorbacions a la xarxa elèctrica i els forats de tensió, així com la resta de procediments d'operació de transport i distribució aplicables.


11. El titular haurà de trametre, en el primer trimestre de cada any, a la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, una memòria resum de l'any immediatament anterior que haurà de contenir, com a mínim:

a- Energia elèctrica generada por la instal·lació mesurada en borns de l'alternador.

b- Energia elèctrica consumida adquirida a l'empresa distribuïdora.

c- Energia elèctrica transferida a la xarxa.

d- Energia elèctrica consumida al centre productiu o de serveis.


12. Finalitzat el termini d'explotació de la instal·lació el titular haurà de procedir al seu desmuntatge d'acord amb el que determina l'article 16 del Decret 147/2009.


13. Aquesta autorització és independent de les autoritzacions o llicències que són competència d'altres organismes o entitats públiques necessàries per dur a terme les obres i les instal·lacions aprovades.


14. L'Administració deixarà sense efecte aquesta autorització administrativa en el supòsit d'incompliment, per part del titular de la instal·lació, de les condicions que aquesta imposa i per les causes que estableix l'article 34 del Decret 1775/1967, de 22 de juliol. En aquest supòsit, l'Administració, amb la instrucció prèvia de l'expedient corresponent, acordarà la revocació de l'autorització, amb totes les conseqüències d'ordre administratiu i civil que se'n derivin segons les disposicions legals vigents.


Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada, davant el Secretari d'Empresa i Competitivitat, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb el que disposa l'article 114 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.


Barcelona, 11 d'abril de 2016


Pere Palacín i Farré

Director general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial


Amunt