Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 09/03/2016

  • Número de control 16069107

  • Organisme emissor Ajuntament de Lloret de Mar

    CVE CVE-DOGC-A-16069107-2016

Dades del DOGC
  • Número 7080

  • Data 16/03/2016

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE sobre modificació de la plantilla de personal per a l'any 2016.


Aprovada per l'Ajuntament en Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 29 de febrer de 2016, la modificació de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Lloret de Mar, per a l'exercici 2016, es fa pública, en compliment del que disposen els arts. 283.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya i 28 del Reglament de Personal al Servei de les entitats locals, en la forma següent:

 

PRIMER.- Modificar l'Annex I de la següent manera:

 

MODIFICACIÓ PLANTILLA

 

LABORALS

TRANSFORMACIÓ DE PLAÇA

Locutor (C2) de la Plantilla de l'Ens autònom Serveis Municipals de Comunicació com a Auxiliar de Màrqueting (C2) adscrit a Turisme. Una plaça.

AMORTITZACIÓ DE PLACES

1. Netejadora – AP

2. Jardiner – C2

 

FUNCIONARIS

CREACIÓ DE PLACES

Tècnic Aux. Biblioteca C1. Una plaça.

 

SEGON.- Modificar l'Annex II de la Plantilla Municipal, en la forma següent:

 

LABORALS

 

S’elimina una plaça de jardiner (C2)

Jardiners

C2

8

0

8LF

 

S’elimina una plaça de netejadora (AP)

Netejadores

AP

5

0

5LF

 

S’inclou una plaça d’Auxiliar de Màrqueting (C2)

Auxiliar màrqueting

C2

15

0

1LF

 

FUNCIONARIS

 

S’inclou una vacant de Tècnic Auxiliar de Biblioteca (C1)

Tècnic Auxiliar Biblioteca

C1

7

1

6FC+1V

 

TERCER.- Modificar l' Annex IV de la Plantilla Municipal, d'acord amb els canvis efectuats.

 

Lloret de Mar, 9 de març de 2016

 

David Reixch Saura

Secretari accidental

 

Amunt