Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 07/03/2016

  • Número del document EXI/0562/2016

  • Número de control 16067035

  • Organisme emissor Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència

    CVE CVE-DOGC-A-16067035-2016

Dades del DOGC
  • Número 7074

  • Data 08/03/2016

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EXI/562/2016, de 7 de març, de nomenament del senyor Joaquim Torra Pla com a director del Centre d'Estudis de Temes Contemporanis.


Atès el que disposa el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (DOGC núm. 2509A, de 3.11.1997);

Vist el Decret 2/2005, d'11 de gener, sobre el règim jurídic del personal eventual de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4300, de 13.1.2005);

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent de la Generalitat de Catalunya,


Resolc:


Nomenar el senyor Joaquim Torra Pla director del Centre d'Estudis de Temes Contemporanis, amb les obligacions i els drets inherents al càrrec, i amb efectes del dia 7 de març de 2016.

Les funcions que corresponen a aquest lloc de treball són les següents:

a) Estudiar, diagnosticar i avaluar els fets, els esdeveniments i les tendències de l'entorn contemporani que afecten la realitat catalana i universal, especialment els relacionats amb els camps tecnoeconòmic, sociopolític, ètic, ideològic, cultural, espiritual, del pensament i dels valors.

b) Coordinar i promoure accions de suport en l'àmbit de les funcions pròpies del Centre.

c) Assessorar en l'organització de seminaris, jornades, congressos i conferències vinculats a l'àmbit de les funcions pròpies del Centre.

d) Participar, col·laborar i assessorar altres centres anàlegs d'arreu del món.

e) Coordinar la difusió dels informes i els resultats de les recerques en tots els formats disponibles, i especialment mitjançant la revista editada pel Centre.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

Les retribucions d'aquest lloc de treball són les corresponents a un lloc de funcionari/ària del grup A, nivell de destinació 30, i complement específic de 32.701,56 euros anuals.


Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació o, potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada en el termini d'un mes.Barcelona, 7 de març de 2016Raül Romeva i Rueda

Conseller


Amunt