Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Ordre

 • Data del document 29/02/2016

 • Número del document PRE/0041/2016

 • Número de control 16062024

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

  CVE CVE-DOGC-A-16062024-2016

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 7072

 • Data 04/03/2016

 • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE PRE/41/2016, de 29 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions estructurals a emissores de ràdio en català o en aranès, de titularitat privada.


Catalunya compta amb un sector privat de la comunicació en llengua catalana i occitana/aranesa, sòlid i emprenedor, que contribueix dia a dia a la construcció de l'espai català de comunicació. Aquest sector s'ha d'enfrontar, tanmateix, a una situació de desavantatge competitiu respecte a d'altres mitjans fets en altres idiomes amb moltes més expectatives de mercat. Per aquest motiu, la legislació vigent preveu de forma expressa l'establiment de mesures de foment dels mitjans de comunicació escrits en llengua catalana o occitana/aranesa.

Aquestes subvencions contribueixen a protegir les iniciatives d'aquest sector, per tal que no es vegin perjudicades per les forces del mercat, i a garantir el dret a la informació de tots els ciutadans i la consolidació de la identitat nacional del país.

En aquest context, la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, atribueix al Govern de forma expressa, a l'article 111.2.g), la competència per establir i aplicar mesures de foment, protecció i promoció del sector audiovisual de Catalunya. En desplegament d'aquesta previsió, el Departament de la Presidència convoca una línia de subvencions estructurals destinada a les emissores de ràdio en català o aranès, de titularitat privada. Aquestes subvencions es regeixen actualment per les bases reguladores aprovades per l'Ordre PRE/141/2015, de 14 de maig, si bé en el temps transcorregut des de la seva aprovació han tingut lloc algunes modificacions legislatives que n'han afectat directament el procediment de gestió. En aquest sentit, cal fer esment, en primer lloc, de l'entrada en vigor de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que obliga els sol·licitants de subvencions a subjectar-se a l'esmentada Llei i, en particular, als principis ètics i regles de conducta que aquesta determina al seu article 55.2, i més concretament, obliga els beneficiaris de subvencions a informar sobre les retribucions de llurs òrgans directius quan l'import proposat sigui superior a 10.000 euros. D'altra banda, i de conformitat amb l'article 11 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, s'ha introduït, en la base relativa a la documentació general a presentar amb les sol·licituds, la previsió d'una declaració responsable de la persona sol·licitant de no haver estat sancionada o condemnada per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere. Així mateix, s'ha adaptat el criteri de valoració de la difusió de la base 7.2.c) al que preveu l'Enquesta General de Mitjans i es basa en l'audiència acumulada de dilluns a divendres.

En conseqüència, atès el que estableixen els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,


Ordeno:


Article únic

S'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions estructurals a emissores de ràdio en català o en aranès, de titularitat privada, que consten a l'annex d'aquesta Ordre.Disposició derogatòria

Queda derogada l'Ordre PRE/141/2015, de 14 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions estructurals a emissores de ràdio en català o en aranès, de titularitat privada.Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.


Barcelona, 29 de febrer de 2016


Neus Munté i Fernàndez

Consellera de la PresidènciaAnnex


-1 Objecte

L'objecte d'aquestes bases és establir el procediment aplicable per a la concessió de subvencions estructurals a empreses privades i entitats sense ànim de lucre titulars o arrendatàries d'una llicència per prestar serveis de ràdio en llengua catalana o aranesa, amb l'objectiu de consolidar la programació radiofònica en aquestes llengües i així contribuir a la vertebració d'un espai català de comunicació, a l'enriquiment del patrimoni cultural del país i a l'enfortiment de la cohesió social.


-2 Persones destinatàries

2.1 Poden sol·licitar aquestes subvencions les societats mercantils, les entitats sense afany de lucre i, en general, les persones físiques i jurídiques privades que tinguin com a activitat, única o entre d'altres, l'emissió de programes radiofònics, i siguin titulars d'una llicència per a la prestació de serveis de ràdio o bé siguin arrendatàries d'una llicència amb la corresponent autorització del Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Les persones sol·licitants han d'haver emès en l'any anterior al de la convocatòria corresponent, d'acord amb els requisits establerts en aquestes bases, i continuar aquesta emissió en el moment de l'esmentada convocatòria.

2.2 En cap cas no poden optar a aquestes subvencions les institucions públiques, ni les entitats privades amb participació majoritària en el seu finançament d'institucions públiques, ni tampoc les entitats privades que gestionen emissores de ràdio per encàrrec d'institucions públiques.


-3 Incompatibilitats

3.1 La percepció d'aquestes subvencions és incompatible amb la d'altres ajuts o subvencions per al mateix objecte atorgats per qualsevol departament o organisme de la Generalitat de Catalunya.

3.2 Això no obstant, la percepció d'aquestes subvencions és compatible amb l'obtenció d'altres ajuts o subvencions, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d'altres administracions o ens públics o privats, sempre que l'import total no ultrapassi el cost de l'activitat subvencionada.


-4 Definicions

Als efectes de les subvencions que preveuen aquestes bases, s'estableixen les definicions següents:

a) Missatge publicitari: Tota forma de missatge d'una empresa pública o privada o d'una persona física en relació amb la seva activitat comercial, industrial, artesanal o professional, amb l'objecte de promocionar el subministrament de béns o prestació de serveis, inclosos béns immobles, drets i obligacions.

b) Autopromoció: La comunicació audiovisual que informa sobre la programació del prestador del servei, sobre programes o paquets de programació determinats o sobre els productes accessoris que en deriven directament.

c) Oferta: Programació de ràdio que ofereix un prestador determinat i que es difon en aquella àrea en la qual són accessibles al públic els serveis d'una o més emissores de la seva titularitat.

d) Audiència potencial: Volum total de la població de la zona de servei en què pot emetre una emissora d'acord amb la llicència amb la qual opera.


-5 Requisits de les persones sol·licitants

Les persones sol·licitants hauran de complir, amb caràcter general, els requisits següents:

a) Acreditar una plantilla de personal mínima de 3 persones durant tot l'any anterior a la convocatòria, la qual cosa s'haurà de demostrar de la forma indicada a la base 9.3.b),

o bé, acreditar unes despeses, en concepte d'edició de continguts, mínimes del 20% respecte al total de despeses subvencionables d'acord amb la base 9.3.a) i 9.3.b). Aquest import haurà de ser com a mínim de 15.000 € anuals (IVA i IRPF no inclòs en cas de factures).

A les entitats sense finalitat de lucre no se'ls aplicarà aquest requisit.

b) No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició d'obtenir subvencions, de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

c) Complir totes les obligacions exigibles contingudes en els articles 32.1, 32.3, 33 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, que s'acreditarà de la forma indicada a la base 9.1.2.l).

d) Les persones físiques han d'estar donades d'alta en l'impost sobre activitats econòmiques corresponent a serveis de radiodifusió, televisió i transmissió de senyals de televisió.

e) En el cas de fundacions, haver complert el deure de presentació dels comptes anuals davant el protectorat d'acord amb l'article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

f) En el cas d'associacions i fundacions ja constituïdes, haver complert la previsió d'adaptació dels estatuts i inscripció d'aquesta adaptació en el registre corresponent, segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l'anterior, si escau.

g) En el cas d'empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones, disposar dels mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i per intervenir-hi als seus centres de treball, d'acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

h) En el cas que tingui una plantilla de 50 o més persones treballadores, complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i Decret 86/2015, de 2 de juny.

i) No haver estat sancionada per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

j) Complir la normativa sobre igualtat efectiva de dones i homes per tal de fomentar els drets de les dones i la seva imatge plural i no estereotipada, així com evitar la seva discriminació i objectualització tant en els continguts de redacció periodística com en els anuncis publicitaris d'acord amb l'article 25 de la Llei 17/2015 i l'article 23 de la Llei 5/2008.

k) Complir les recomanacions sobre el tractament de la violència masclista als mitjans de comunicació vigents actualment a Catalunya des de 2009 d'acord amb l'article 22 de la Llei 5/2008.


-6 Requisits de l'emissora de ràdio

Les emissores de ràdio per a les quals se sol·liciti la subvenció hauran de complir, amb caràcter general, els requisits següents:

a) Mantenir les emissions en el moment de l'atorgament de la subvenció, atès que la finalitat de la subvenció és contribuir a la continuïtat d'aquestes.

b) Complir les normes vigents a Catalunya en matèria d'oferta, continguts i publicitat en la programació, que s'acreditarà de la forma indicada a la base 9.1.2.m).

c) Emetre, a cadascuna de les emissores per les quals es demani subvenció, una programació que tingui una diferència superior al 75% respecte de la de qualsevol altra emissora, sigui o no del mateix titular, la qual cosa s'haurà de demostrar de la forma indicada a la base 9.2.d).

d) Emetre tota la programació complint el Codi deontològic de la professió periodística de Catalunya i els criteris del Consell de la Informació de Catalunya, la qual cosa s'haurà de demostrar de la forma indicada a les bases 9.2.a), 9.1.2.n) i, si escau, 9.2.e), respectivament.

e) Emetre el 100% de la seva programació en català o aranès. Als efectes d'aquestes bases, podran considerar-se exempts de l'obligació lingüística els programes que s'emeten en la seva llengua original per respecte a la integritat de la creació artística, entenent com a tals les obres de teatre, la lectura d'obres literàries o bé la retransmissió d'obres musicals, que s'acreditarà de la forma indicada a la base 9.2.a).

f) Incloure en la programació de música cantada un 25%, com a mínim, de cançons interpretades en llengua catalana o aranesa, d'acord amb el que preveu l'article 26.5 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, que s'acreditarà de la forma indicada a la base 9.2.a).

g) Complir la normativa sobre propietat intel·lectual.

h) Promoure un ús no sexista del llenguatge.


-7 Quantia de la subvenció

7.1 Les subvencions consisteixen en una dotació econòmica no percentual. Per a la seva avaluació i càlcul es prenen com a referència les dades relatives a l'activitat corresponent a l'any anterior al de la convocatòria.

En el cas que l'import total de les subvencions a concedir superi la dotació pressupostària disponible per a l'any de la convocatòria corresponent, aquestes es podran reduir proporcionalment a l'excés sobre l'import màxim de la convocatòria.

7.2 El càlcul de l'import de les subvencions es basa en els criteris següents:

a) En concepte de suport bàsic:

Una quantia fixa per a cada emissora de ràdio que compleixi les bases. Aquesta quantitat s'establirà en funció de l'audiència potencial de l'emissora per a la qual se sol·licita la subvenció, amb un límit màxim de 600.000 oients, d'acord amb els paràmetres següents:

- A les emissores amb una audiència potencial de fins a 100.000 oients els correspondrà una quantitat de 6.000 euros.

- A les emissores amb una audiència potencial d'entre 100.001 i 200.000 oients els correspondrà una quantitat de 4.000 euros.

- A les emissores amb una audiència potencial d'entre 200.001 i 600.000 oients els correspondrà una quantitat de 2.000 euros.

b) En concepte de suport a la producció pròpia:

b.1) 11 euros per hora d'emissió de programes de producció pròpia, per a les emissores que han fet públiques les seves dades d'audiència a través de l'Estudi General de Mitjans publicat per l'“Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación” (AIMC) (en endavant, EGM) i 12 euros per a les emissores que no disposin d'audiència mesurable, que s'acreditarà de la forma indicada a la base 9.2.b).

Als efectes d'aquest càlcul, el concepte de producció pròpia es determina segons allò que estableix la normativa vigent en matèria de comunicació audiovisual.

b.2) segons la categoria professional dels treballadors.

b.2.1) En l'apartat d'elaboració de continguts i amb un límit de tres treballadors:

-2.500 euros per redactor/a locutor/a.

-1.500 euros per ajudant de redacció/ locutor/a.

b.2.2) En l'àrea d'emissió i sistemes i amb un límit d'un treballador/a:

-2.000 euros per tècnic/a d'emissions.

b.2.3) En l'àrea de gestió i comercial i amb un límit d'un treballador/a:

-1.500 euros per agent comercial.

c) En concepte de suport a la difusió:

Per calcular l'import cal tenir en compte l'audiència acumulada de dilluns a divendres de l'emissora sol·licitant segons les dades que estableixi l'EGM corresponent a l'última onada de l'any anterior al de la convocatòria (febrer a novembre).

El nombre que estableix l'informe de l'EGM es multiplicarà per un coeficient de 0,05 euros.

Als efectes del càlcul de les subvencions a percebre, no es computarà com a producció pròpia la mera repetició o redifusió de continguts radiofònics prèviament emesos.

Als efectes del còmput de la subvenció, es calcula un màxim de 5 treballadors per mitjà. Aquest càlcul s'entén per a jornades laborals anuals a temps complet. En el cas de treballadors a temps parcial i de treballadors que prestin els seus serveis en diversos mitjans de la mateixa persona sol·licitant, l'import d'aquests conceptes es calcularà proporcionalment.

En tot cas, la contractació d'aquest personal ha de complir els requisits mínims laborals establerts pel conveni professional corresponent.

L'import de la subvenció per suport a la producció pròpia i difusió no pot superar en cap cas el 30% de les despeses acreditades, imputables al mitjà objecte de l'ajut.

7.3 Les variables numèriques establertes en el punt 7.2, si escau, poden ser modificades en les convocatòries corresponents.


-8 Sol·licituds

8.1 Les persones sol·licitants han de presentar una sol·licitud de subvenció, en un model normalitzat, diferenciada per a cada emissora de ràdio en català o en aranès de la qual siguin titulars i que opti a la subvenció.

8.2 Les sol·licituds de subvenció i la preceptiva documentació annexa s'han de presentar preferentment pels mitjans telemàtics de Tràmits gencat (http://tramits.gencat.cat) i dins del termini que estableix la convocatòria corresponent. A aquests efectes, les sol·licituds efectuades per mitjans telemàtics es consideren presentades davant l'Administració de la Generalitat de Catalunya quan s'enregistrin en el registre telemàtic de la Generalitat de Catalunya a través de Tràmits gencat (http://tramits.gencat.cat) i quedi constància a l'assentament d'entrada de les dades següents: número de registre d'entrada, data i hora de presentació, tipus de document i assumpte, identificació de la persona sol·licitant o de la persona representant, i identificació de l'òrgan al qual s'adreça la sol·licitud.

En el cas que es produeixi una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius.

8.3 El formulari normalitzat de sol·licitud es pot obtenir a Tràmits gencat (http://tramits.gencat.cat) accessible des de la Seu electrònica (seu.gencat.cat/).

8.4 Identificació, autenticació i signatura electrònica

Per poder presentar electrònicament la sol·licitud cal que la persona sol·licitant o el seu representant legal disposi d'un certificat digital vàlid i vigent emès per qualsevol entitat de certificació classificada pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya com a vàlida per identificar la ciutadania i les entitats davant de les administracions públiques catalanes (http://tramits.gencat.cat/ca/sobre-la-oficina/tramitacio-en-linia/certificacio-digital/certificats-acceptats/).

En el cas que la persona sol·licitant o el seu representant legal no disposin de certificat digital, podran obtenir-ne un en els centres emissors corresponents que figuren, segons els tipus de certificat que desitgin, a la pàgina web http://tramits.gencat.cat/ca/sobre-la-oficina/tramitacio-en-linia/certificacio-digital/certificats-acceptats/.

S'admeten els sistemes de signatura electrònica avançada que representin una persona jurídica, així com els sistemes de signatura electrònica avançada incorporats en el document nacional d'identitat electrònic, els certificats idCAT emesos pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya o altres sistemes de signatura electrònica avançada que representin una persona física, una persona vinculada a una organització sense capacitat de representació o una persona física adscrita a un col·lectiu professional.

Quan s'actuï en nom d'altri, s'admeten els sistemes d'identificació de persona física que indica l'apartat anterior, així com els sistemes de signatura electrònica avançada que representi una persona vinculada a una organització amb capacitat de representació.

8.5 No obstant el que preveuen els apartats anteriors, les sol·licituds i la resta de documentació a aportar, requerida per aquestes bases, es poden presentar de manera presencial. En aquest cas, les sol·licituds de subvenció s'han d'adreçar a la Direcció General de Mitjans de Comunicació, i s'han de lliurar al Registre de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona (Via Laietana, 14, 08003 Barcelona), o bé en qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En cas que les persones sol·licitants optin per presentar la sol·licitud a les oficines de correus, ho hauran de fer dins d'un sobre obert per tal que la instància sigui datada i segellada pel funcionari de correus abans de ser certificada. En cas que es presenti la sol·licitud a l'estranger, ho hauran de fer a les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger, indicant clarament com a destinatària la Direcció General de Mitjans de Comunicació de la Secretaria de Comunicació del Govern del Departament de la Presidència.

8.6 També podran presentar en format paper la documentació annexa a les sol·licituds i la resta de documentació a aportar en resposta als requeriments de documentació.

8.7 El model de sol·licitud presencial estarà a disposició de les persones interessades a Tràmits gencat (http://tramits.gencat.cat), així com també es pot obtenir a l'adreça d'internet mitjansdecomunicacio.gencat.cat o bé a la seu de la Direcció General de Mitjans de Comunicació. (Via Laietana, 14, 2a planta, 08003 Barcelona).

8.8 Els requisits i les condicions establertes en aquestes bases en relació amb la presentació de sol·licituds, la documentació a presentar i, en general, la tramitació d'aquestes subvencions, es recullen en una guia, que es pot consultar a la pàgina web mitjansdecomunicacio.gencat.cat.

8.9 La presentació del formulari de sol·licitud significa la plena acceptació d'aquestes bases.


-9 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

Per demanar una subvenció s'ha de presentar juntament amb la sol·licitud, emplenada d'acord amb el formulari normalitzat corresponent, la documentació que es detalla a continuació:

9.1 Documentació general:

a) Còpia compulsada de la documentació acreditativa de la identitat de la persona sol·licitant. No cal aportar aquesta documentació si s'autoritza l'òrgan gestor per consultar les dades corresponents. Aquesta autorització ha de constar en el formulari normalitzat de sol·licitud.

b) En cas que la persona sol·licitant sigui una persona jurídica, còpia compulsada de la documentació que acrediti la personalitat jurídica de l'entitat, inscrita al registre corresponent, si escau.

c) Quan s'actuï en nom d'altri:

c.1) Còpia compulsada del document d'identitat de la persona que signa la sol·licitud, llevat que s'autoritzi l'òrgan gestor per consultar les dades d'identitat. Aquesta autorització ha de constar en el formulari normalitzat de sol·licitud.

c.2.) Còpia compulsada de la documentació que acrediti la representació amb què actua, degudament inscrita en el registre corresponent, si escau.

No cal aportar la documentació que preveuen els apartats a), b) i c) en el cas que la persona sol·licitant ja l'hagi presentada anteriorment a l'Administració de la Generalitat, sempre que aquesta documentació no hagi experimentat cap modificació i que els poders de representació es mantinguin vigents. En aquest supòsit, cal indicar clarament la data i l'òrgan on van ser presentada i el procediment a què feia referència. Si la Direcció General de Mitjans de Comunicació, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, ha de requerir la persona sol·licitant perquè els aporti en el termini de 10 dies hàbils, amb l'advertiment que, en cas de no fer-ho, es considerarà que desisteix de la seva sol·licitud.

d) En el cas que les entitats beneficiàries exemptes de l'IVA imputin aquest impost com a despesa, certificat emès per l'Agència Tributària que justifiqui aquesta exempció.

e) En el cas que l'entitat beneficiària apliqui a les despeses subvencionables un percentatge de l'IVA suportat no compensable d'acord amb la regla de la prorrata, ha d'aportar un certificat emès per l'Agència Tributària o còpia de les declaracions anuals segons els models normalitzats.

9.1.1 Si la sol·licitud es presenta per mitjans telemàtics utilitzant el sistema de signatura electrònica:

a) No és necessària l'aportació de la documentació acreditativa de la identitat de la persona sol·licitant, si es tracta d'una persona jurídica i s'ha fet servir un certificat de persona jurídica o de representant legal per signar la sol·licitud.

b) No és necessària l'aportació de la documentació acreditativa de la identitat de la persona que signa la sol·licitud.

c) No és necessària l'aportació de la documentació acreditativa de la representació amb què actua la persona que signa la sol·licitud si la signatura electrònica acredita que la persona signant té poders suficients per actuar en nom de l'entitat sol·licitant, si s'actua en nom d'altri.

d) Les persones sol·licitants poden presentar còpies digitalitzades dels documents en substitució de les còpies compulsades, d'acord amb el que preveu l'article 35.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. La seva fidelitat als originals es garanteix mitjançant l'ús de signatura electrònica avançada.

L'òrgan instructor pot sol·licitar de l'arxiu corresponent la confrontació del contingut de les còpies aportades. Davant la impossibilitat d'aquesta confrontació i amb caràcter excepcional, pot requerir la persona interessada que exhibeixi el document o la informació original. L'aportació d'aquestes còpies implica l'autorització a l'òrgan instructor per accedir a informació personal que continguin aquests documents i tractar la.

9.1.2 En el formulari de sol·licitud han de constar les declaracions i la memòria següents:

a) En el cas de fundacions, declaració responsable que acrediti el compliment del deure de presentació dels comptes anuals davant el protectorat d'acord amb l'article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

b) En el cas d'associacions i fundacions ja constituïdes, declaració responsable d'haver donat compliment a la previsió d'adaptació dels estatuts i inscripció d'aquesta adaptació en el registre corresponent, segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l'anterior, si escau.

c) Declaració responsable de no estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició d'obtenir subvencions, de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

d) Declaració de no estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició establerts per l'article 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

e) Declaració sobre si s'han demanat o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per al mateix projecte. Hi ha de constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

f) En el cas que el sol·licitant sigui una persona física, declaració responsable d'estar donada d'alta en l'impost sobre activitats econòmiques en l'epígraf corresponent a serveis de radiodifusió, televisió i transmissió de senyals de televisió.

g) Declaració responsable, si escau, de tenir residència fiscal fora del territori espanyol.

h) En cas d'empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones, memòria que indiqui els mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i intervenir-hi en els centres de treball, d'acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. A aquests efectes, s'inclou un model de memòria en l'annex del formulari normalitzat de sol·licitud.

i) Declaració responsable de no haver estat sancionada per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o gènere.

j) En cas que tingui una plantilla de 50 o més persones treballadores, declaració responsable de complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny.

k) Declaració conforme compleix els requisits dels articles 33 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, respecte als centres laborals i, en les empreses que tinguin establiments oberts al públic a Catalunya, complir els requisits que estableixen els articles 32.1 i 32.3 d'aquesta Llei.

l) Declaració que acrediti el compliment de la normativa sobre propietat intel·lectual.

m) Declaració del compliment de les normes que regulen els continguts de la publicació i la publicitat vigents a Catalunya.

n) Declaració del compliment del Codi deontològic de la professió periodística de Catalunya en l'emissió de tota la programació.

o) Declaració responsable del compromís d'adoptar mesures per fomentar els drets de les dones per tal de donar compliment al mandat de l'article 25 de la Llei 17/2015, i article 23 de la Llei 5/2008.

p) Declaració responsable del compromís de seguir les recomanacions sobre el tractament de la violència masclista als mitjans de comunicació establerts en l'article 22 de la Llei 5/2008.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi les declaracions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i, prèvia audiència de la persona interessada, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que pugui ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

Amb la signatura de les declaracions responsables, la persona signant dóna el seu consentiment per a la realització de les verificacions oportunes, des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds de subvenció i fins al compliment per part de la persona beneficiària de la respectiva obligació de justificació de manera completa i correcta, i manifesta, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts i que disposa de la documentació que ho acredita.

9.2 Documentació específica:

a) Còpia de la declaració responsable relativa a la gestió de l'emissora de ràdio lliurada al Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) corresponent a l'any anterior a la convocatòria, amb el registre d'entrada original del CAC, que acrediti el compliment establert a les bases 6.d), 6.e), 6.f).

b) Declaració referent a les hores de producció pròpia de l'emissora de ràdio corresponent a l'any anterior al de la convocatòria amb una relació desglossada de les hores de producció pròpia de l'emissora, diferenciant la pròpia de l'aliena, així com de la sindicació de continguts. A aquests efectes, s'inclou un model de declaració en l'annex del formulari normalitzat de sol·licitud.

c) Graella de programació de temporada i d'estiu, diferenciant-hi la pròpia de l'aliena. La Direcció General de Mitjans de Comunicació es reserva el dret de sol·licitar al Consell de l'Audiovisual de Catalunya la programació d'una o més setmanes aleatòries de l'any anterior a la convocatòria.

d) Declaració responsable que acrediti, com a mínim, el 75% de programació diferenciada, d'acord amb la base 6.c). A aquests efectes, s'inclou un model de declaració responsable en l'annex del formulari normalitzat de sol·licitud.

e) Certificat d'adhesió al Consell d'Informació de Catalunya, si escau.

9.3 Documentació justificativa

Un compte justificatiu signat pel representant legal de l'entitat, d'acord amb el model normalitzat, que contindrà la informació següent:

a) Memòria econòmica justificativa de la despesa de l'emissora de l'any anterior a la convocatòria amb:

a.1) Relació classificada de despeses (IVA no inclòs) de producció, edició i emissió corresponents a l'any anterior de la convocatòria, amb identificació del creditor i del document, el seu import, data d'emissió i data de pagament. En el cas de salaris, el cost salarial subvencionable inclou el salari brut i les despeses socials a càrrec de l'empresa. En el cas de serveis de professionals independents i col·laboracions esporàdiques, poden ser subvencionables les despeses d'arrendament de serveis de professionals que estiguin donats d'alta en l'IAE, com també les despeses de col·laboracions esporàdiques. En tots els casos caldrà practicar la retenció en concepte d'IRPF, i aplicar l'IVA quan escaigui. Si són costos generals i/o indirectes relacionats amb la producció, edició i emissió, es podran imputar en un percentatge màxim del 10%, excepte telèfon i llum de les instal·lacions on es desenvolupi l'actuació subvencionada, que es considera despesa directa.

No es consideraran subvencionables les despeses en concepte de dietes, desplaçaments, protocol i representació.

a.2) Declaració referent a les despeses i ingressos de l'emissora de ràdio en relació amb l'activitat subvencionada corresponent a l'any anterior.

b) Justificants acreditatius de les persones contractades per l'emissora i/o serveis de professionals independents i col·laboracions esporàdiques relacionades en l'apartat.9.3.a.1):

- Original o còpia compulsada del contracte laboral on ha de constar la categoria i la jornada laboral.

- Originals o còpies compulsades de les nòmines salarials on ha de constar la categoria.

- Originals o còpies compulsades del contracte o un altre document que determini el servei a prestar i la remuneració segons les tarifes corporatives corresponents, la factura (IVA i IRPF no inclosos) i el comprovant de pagament.

9.4 La convocatòria de subvencions pot preveure que no calgui presentar determinats documents quan l'Administració de la Generalitat, d'acord amb els convenis interadministratius que es signin amb els organismes competents, tingui accés telemàtic a la informació corresponent i tingui l'autorització de la persona sol·licitant o qui la representi.

9.5 L'òrgan instructor pot demanar tota la informació complementària que consideri necessària per a la valoració de les sol·licituds.

9.6. L'òrgan instructor podrà demanar a la persona sol·licitant la modificació o millora dels termes del document de sol·licitud presentat en model normalitzat, i se'n deixarà constància en la tramitació del procediment.

9.7 En cas que una sol·licitud no adjunti tots o algun dels documents que indiquen en els apartats anteriors d'aquesta base, s'ha de requerir la persona interessada perquè els aporti en el termini de deu dies hàbils.

La documentació demanada en resposta als requeriments de documentació es trametrà preferentment de forma electrònica pels mitjans electrònics de Tràmit gencat (http://tramits.gencat.cat) fent servir el formulari d'aportació de documentació i en els termes previstos a la base 8.

9.8 Si la persona sol·licitant no aporta els documents requerits i que esmenta la base 9.7 en el termini indicat, es considerarà que desisteix de la sol·licitud i aquesta s'arxivarà amb la resolució prèvia a què es refereix l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

9.9 En el cas que el sol·licitant hagi consentit la utilització de la pràctica de les notificacions electròniques per mitjans electrònics dels actes del procediment, marcant aquesta opció en el formulari de sol·licitud, aquestes s'han de fer emprant el sistema corporatiu de notificació electrònica de la Generalitat de Catalunya.

9.10 Aquests sistemes acrediten la data i l'hora de posada a disposició de la persona interessada de l'acte objecte de notificació, així com de la data i l'hora d'accés d'aquesta persona al seu contingut mitjançant sistemes de segellament de temps.

9.11 La notificació s'entén practicada a tots els efectes legals en el moment en què es produeixi l'accés al seu contingut.

9.12 Quan, havent-hi constància de la posada a disposició de la notificació, transcorrin deu dies naturals sense que s'accedeixi al seu contingut, s'ha d'entendre que la notificació s'ha rebutjat, llevat que d'ofici o a instància del destinatari es comprovi la impossibilitat tècnica o material d'accedir-hi. Si la notificació s'ha rebutjat es té per realitzat el tràmit i es pot continuar el procediment.


-10 Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds s'establirà a la convocatòria corresponent.

La convocatòria es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


-11 Procediment de concessió

11.1 El procediment de concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència no competitiva.

11.2 L'òrgan instructor és la Secretaria de Comunicació del Govern i l'òrgan de tramitació de l'expedient és la Direcció General de Mitjans de Comunicació.

11.3 La proposta d'atorgament de les subvencions regulades per aquestes bases correspon a una comissió presidida per la persona titular de la Secretaria de Comunicació del Govern, i integrada per les persones titulars de la Direcció General de Mitjans de Comunicació i la Direcció General de Comunicació del Govern. Actua com a secretari/ària de la comissió, amb veu i sense vot, la persona titular del Servei d'Innovació i Cooperació de la Direcció General de Mitjans de Comunicació.

11.4 Amb caràcter previ a la proposta de la comissió esmentada a l'apartat anterior, l'òrgan instructor ha de verificar l'admissibilitat de les sol·licituds presentades, d'acord amb els criteris establerts en aquestes bases. En tot cas, el secretari de Comunicació del Govern ha de declarar inadmissibles aquelles sol·licituds que es trobin en algun dels supòsits següents:

a) Sol·licituds presentades per persones físiques o jurídiques que no compleixen els requisits que estableix la base 2.

b) Sol·licituds que no s'ajusten a l'objecte que preveu la base 1 o bé quan el sol·licitant ha obtingut altres ajuts en el supòsit de la base 3.1

c) Sol·licituds presentades per a mitjans inclosos en algun dels supòsits de la base 2.2 o que no compleixin els requisits que estableixen les bases 5 i 6.

d) Sol·licituds presentades fora de termini.

Amb caràcter general l'òrgan instructor ha de notificar la resolució d'inadmissió a les persones interessades mitjançant la publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya accessible des de la Seu electrònica (tauler.gencat.cat) sens perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics de comunicació. La publicació en el Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

11.5 La Comissió ha de proposar l'atorgament de les subvencions que corresponen a cadascuna de les sol·licituds admeses en la convocatòria, a partir dels criteris que s'estableixen en el punt 6 de les bases i en funció dels recursos disponibles. La Comissió pot incloure propostes de denegació de la subvenció si considera de manera motivada que les retribucions del personal directiu són manifestament desproporcionades, atenent les circumstàncies de l'entitat i del perceptor de la remuneració. Aquesta proposta es farà constar en una acta, en la qual s'indicarà els resultats de les avaluacions efectuades, l'import corresponent a cadascuna de les subvencions i, si escau, les propostes de denegació motivades.

11.6 Amb caràcter general l'òrgan instructor ha de requerir les persones sol·licitants proposades com a beneficiàries de la subvenció per la Comissió perquè presentin en el termini de deu dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, accessible des de la Seu electrònica (tauler.gencat.cat), la documentació relacionada als punts 11.6a) i 11.6b) i 11.6c). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

a) Si la quantia de la subvenció proposada és d'un import igual o superior a 60.000 euros: els originals dels justificants acreditatius de les despeses subvencionables (factures i rebuts de pagament) establertes en la relació que preveu l'apartat a) de la base 9.3.

b) Si la quantia de la subvenció proposada és inferior a 60.000 euros: els originals de determinats justificants de les despeses subvencionables (factures i rebuts de pagament) establerts en la relació que preveu l'apartat a) de la base 9.3, que han estat seleccionats mitjançant la tècnica del mostreig combinat.

Les factures, ja siguin completes o simplificades, hauran de contenir tots els requisits establerts en el reglament que regula les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre.

No s'admetran com a comprovants de pagament dels justificants de despesa els rebuts emesos pel creditor quan l'import de la despesa superi els 2.500 euros. En aquest cas, caldrà acreditar-ho amb justificant bancari.

c) En el cas que l'import proposat sigui superior a 10.000 euros, les entitats sol·licitants han de declarar responsablement les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, d'acord amb el que estableix l'art. 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. S'entén com a òrgans de direcció les persones directives que exerciten funcions executives, de gerència o d'administració.

La declaració ha de ser de forma individual, amb indicació de cada càrrec directiu, i no de tot el personal directiu de manera global.

Aquesta declaració responsable també s'ha de presentar en el cas que el personal directiu, o part d'aquest, no percebi cap retribució, indicant aquesta circumstància.

El model normalitzat de declaració es pot obtenir a Tràmits gencat (http://tramits.gencat.cat) accessible des de la Seu electrònica (seu.gencat.cat/), així com també a l'adreça d'Internet mitjansdecomunicacio.gencat.cat.

11.7 La no presentació d'aquesta documentació en el termini indicat s'entendrà com a desistiment de la sol·licitud de subvenció, que s'ha de declarar mitjançant resolució de la persona titular de la Secretaria de Comunicació del Govern, amb els efectes previstos per l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

La resolució s'ha de notificar a les persones interessades amb els mateixos mitjans i amb les mateixes condicions i efectes previstos en la base 11.4 per a la notificació de les resolucions d'inadmissió.

11.8 Un cop revisada la documentació, la persona titular de la Secretaria de Comunicació del Govern elevarà la proposta de resolució a la persona titular del Departament de la Presidència per a la seva resolució.


-12 Resolució i notificació

12.1 La persona titular del Departament de la Presidència resol la concessió de les subvencions sol·licitades, la qual es notifica a les persones interessades en el termini màxim de sis mesos a comptar des de l'endemà de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de la convocatòria corresponent. La resolució s'ha de notificar a les persones interessades amb els mateixos mitjans i amb les mateixes condicions i efectes previstos en la base 11.4 per a la notificació de les resolucions d'inadmissió.

12.2 Transcorregut el termini de sis mesos sense que s'hagi dictat i notificat aquesta resolució, les persones interessades podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.


-13 Pagament

13.1 El pagament de la subvenció es tramita a partir de la concessió de la subvenció.

13.2 Prèviament a la tramitació del pagament, l'Administració comprova d'ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La signatura de la sol·licitud de subvenció per la persona beneficiària implica l'autorització per fer-ne la comprovació.

13.3 Prèviament a la tramitació del pagament, en el cas que la persona beneficiària no tingui la residència fiscal al territori espanyol, ha de presentar un certificat de residència fiscal emès per les autoritats competents del seu país de residència.


-14 Altres obligacions de les persones beneficiàries

Les persones beneficiàries de la subvenció han de complir les obligacions següents:

a) Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació i control de la Direcció General de Mitjans de Comunicació, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes, i d'altres òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable.

b) Fer constar, almenys un cop al dia, la col·laboració del Departament de la Presidència en la difusió de la programació de ràdio subvencionada durant un període mínim de 12 mesos a partir de la concessió de la subvenció.

c) Notificar a la Direcció General de Mitjans de Comunicació els ajuts, ingressos o recursos que financin l'activitat subvencionada, obtinguts o demanats d'altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de la convocatòria corresponent.

d) Notificar a l'òrgan instructor les sancions derivades de l'incompliment del Codi deontològic.

e) Complir amb les obligacions que disposa l'article 3.4 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que li siguin d'aplicació.

f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions.


-15 Publicitat

L'òrgan instructor donarà també publicitat a les subvencions concedides mitjançant l'exposició d'una relació d'aquestes en el tauler d'anuncis de la Direcció General de Mitjans de Comunicació (Via Laietana, 14, 08003 Barcelona).

Així mateix, es donarà publicitat de les subvencions concedides per al coneixement general de la ciutadania mitjançant la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb expressió de la convocatòria, el programa, el crèdit pressupostari al qual s'imputen, beneficiari, quantitat concedida i finalitat o finalitats de la subvenció.


-16 Modificació de la resolució

L'òrgan concedent té la facultat de revisar els ajuts concedits i modificar la resolució de concessió en cas d'alteració de les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de l'ajut o en cas d'obtenció concurrent d'altres subvencions, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, sempre que, aïlladament o conjuntament amb la subvenció atorgada, superin el cost de l'activitat subvencionada.

La subvenció podrà ser reduïda de manera total o parcial, abans que no es dicti la resolució final de concessió, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.


-17 Revocació

Són causa de revocació de les subvencions regulades per aquestes bases, les previstes en els articles 92 bis 3 i 99 del Text refós de la Llei de finances públiques, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l'incompliment dels requisits en matèria de política lingüística previstos en aquesta Ordre d'acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i la inexactitud o la falsedat de la declaració responsable de l'article 11.6 c) i de la declaració de l'article 9.1.2 n), sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer com a conseqüència de la inexactitud o la falsedat en la declaració.


-18 Sancions

En cas d'incompliment de les obligacions que preveuen aquestes bases reguladores, resultarà d'aplicació el règim sancionador previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i al Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, si aquest incompliment és constitutiu d'infracció d'acord amb la legislació esmentada, amb independència del reintegrament total o parcial de la subvenció.

Així mateix, en cas d'incompliment de les obligacions de transparència referides en la base 14.e) també serà d'aplicació el règim sancionador previst en la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i les sancions que preveu el seu article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics.


Amunt